Anda di halaman 1dari 20

1

NAMA: MUHAMMAD IZHAR BIN ISHAK


KELAS : 5 AL KINDI
NO I/C: 971101-02-5015
NAMA GURU: cik siti nurazlini binti md yusoff


2
BIL PERKARA MUKA SURAT
1 ISI KANDUNGAN 2
2 PENGHARGAAN 3
3 PENGENALAN FUNGSI KUADRATIK 4
4 BAHAGIAN 1 5
5 BAHAGIAN 2 6
6 PENEROKAAN LANJUTAN 11
7 REFLEKSI 14
8 BAHAGIAN 3 16
9 RUJUKAN 193
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat saya
menyiapkan kerja kursus dengan jayanya. Pertama sekali saya mengucapkan
ribuan terima kasih kepada Pihak Pengurusan SMK Agama Baling kerana memberi
peluang kepada saya menghasilkan kerja kursus ini dengan menyediakan
kemudahan seperti perpustakaan dan makmal multimedia bagi memudahkan saya
mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk tugasan saya.
saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Siti Nurazlinie yang
telah banyak memberi tunjuk ajar serta penerangan yang sempurna kepada saya
dari awal lagi sejak tugasan ini diedarkan sehinggalah dalam proses menyiapkan
tugasan ini .
Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang banyak memberi
sokongan serta dorongan dan juga wang ringgit dalam menghasilkan kerja kursus
ini. Tanpa sokongan dan dorongan kalian mungkin tidak dapat saya hasilkan tugasan
ini dengan sempurna seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan terima kasih juga
kepada rakan - rakan seperjuangan yang bertungkus-lumus membantu
menghasilkan tugasan ini dan juga bertukar-tukar idea dalam membantu menyiapkan
kerja kursus ini.
Akhir sekali, harapan saya agar segala tugasan yang saya hasilkan dapat
menambahkan ilmu pengetahuan saya disamping dapat menambah kefahaman
dalam tajuk yang berkaitan dengan kerja projek ini. Selain itu, harapan saya agar
dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri terutamanya serta kepada pembaca
agar dapat digunakan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran di
sekolah

4
Bentuk am fungsi kuadratik ialah () , di mana a, b dan c adalah pemalar
dan a tidak sama dengan sifar.
Graf fungsi kuadratik adalah suatu lengkng bersimetri yang licin dikenali sebagai parabola.
Parabola boleh membuka sama ada ke atas atau ke bawahdan berbeza dari segi kelebaran
atau kecuraman, tetapi semua lengkung mempunyai bentuk asas U yang sama. Berikut
adalah tiga graf berbentuk parabola
Semua parabola adalah simetri pada satu garis yang
dikenali sebagai paksi simetri
Parabola yang menyilang pada paksi simetri pada titik
yang dinamakan sebagai titk minimum atau titik
maksimum
SEJARAH
Sejarah kuadratik berlaku pada zaman 2000 SM
apabila orang-orang Babylon menyelesaikan kuadratik dalam radikal. Idea kuadratik telah
banyak dibangunkan sejak itu. Ahli matematik Cina dan Babylon menyelesaikan persamaan-
persamaan kuadratik dengan melengkapkan kuasa dua. Apabila mereka menyelesaikan
kuadratik mereka akan menumpukan kepada mencari panjang, dan panjang yang didapati
adalah punca persamaan kuadratik. Langkah-langkah pertama ke arah mencari satu formula
am untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dapat dikesan kira-kira 300 SM, ahli
matematik Pythagoras dan Euclid menemui satu kaedah untuk menyelesaikan persamaan
kuadratik dengan memberi tumpuan dengan tegas mengenai geometri. Pythagoras
menyatakan bahawa nisbah didapati dari prosedur am untuk menyelesaikan persamaan
kuadratik. Pada masa Euclid, tidak wujud notasi yang sama untuk nombor dan formula yang
wujud pada hari ini, dan kerana itu, ia adalah mustahil untuk mengira punca kuasa dua
sebarang nombor dengan tangan. Pada 800 AD, al-Khawarizmi, seorang ahli matematik Parsi,
telah mencipta enam persamaan baru yang melibatkan akar, kuasa dua akar, dan nombor yang
digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, dan diperoleh dari persamaan
kuadratik. Algebra yang digunakan olehnya adalah sepenuhnya retorik, dan beliau menolak
penyelesaian negatif. Penemuan ini menyebabkan bar Abraham Hiyya Ha-Nasi untuk
menerbitkan buku dengan penyelesaian lengkap formula kuadratik. Pada tahun 1545,
Gerolamo Cardano, ahli matematik dari Itali dan juga salah satu daripada ahli algebra yang
terbaik di zamannya, yang dikutip semua kerja-kerja yang berkaitan dengan persamaan.
Kemudian pada tahun 1594, formula kuadratik telah lengkap diperolehi oleh Simon Stevin,
yang dilahirkan di Bruges (kini dikenali sebagai Belgium). Segala sesuatu yang kita tahu hari
ini berpunca dari penemuan-penemuan ini lebih awal. Formula kuadratik seperti yang kita
tahu hari ini adalah:
x1,2 = (- b / 2a) (1 / 2a) (b2-4ac) 1/2,
dan ini memberi penyelesaian untuk persamaan kuadratik generik dalam bentuk:
ax ^ 2 + bx + c = 0.


5
Rajah 1 (Penerima Radar) Rajah 2 (Menara Eiffel)

Rajah(1) dan rajah (2) di atas menunjukkan contoh objek yang menggunakan bentuk parabola
iaitu Penerima Radar dan Menara Eiffel. Dengan bantuan gambar atau memotong kertas
nyatakan 5 contoh lain bagi fenomena dalam kehidupan seharian yang menunjukkan bentuk
graf parabola.
Jawapan
Lampu kereta
Struktur bola di atas angin Cermin pada selekoh tajam
Jambatan
Bahagian hadapan(hidung)
kapal terbang Bentuk terowong


6
Semua persamaan kuadratik boleh ditukar kepada bentuk ( )

, dengan
menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua
1. Dengan mengungkapkan fungsi kuadratik berikut ke dalam bentuk
( )


a) (b) (c) ( )( )
Nyatakan:
i. Paksi simetri
ii. Titik maksimum atau minimum, dan seterusnya
iii. Lakarkan graf
Jawapan
a. paksi simetri = 1
=(

) titik maksimim = 1
=( )

()


=( )


=( )

() () ()
y = 3


7


b. paksi simetri = -1
= (

) titik minimum = 6
= ( )

()


= ( )


= ( )
() () ()
y = 3

8c. ( )( ) paksi simetri = -1
=

titik minimum = -4
= (

)
=


= ( )

()


= ( )

() ()

()
y = - 3
92. Tuliskan persamaan bagi graf fungsi kuadratik berikut:

a)


=

( )


= ( )


= ()

() ()
=


Y =


= (

)
= ( )

()


a = 110b)

1.
2.
3. ()
= ( )


=6
= 8
= 2
Y =
11
Bentuk am fungsi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua adalah
( )

, di mana a, h dan k adalah pemalar dan a 0


Bincangkan perubahan bentuk dan kedudukan graf jika
a) A berubah dari -2 kepada 2 ( a 0) apabila h = 3 dan k = 4
1. Y = ( )


= ( )
2. Y = ( )


= ( )

12


3. Y = ( )


= ( )


Apabila a <0 bentuk graf akan terbentuk seperti (1)dan terdapat punca tetapi apabila a
>0 graf akan terbentuk seperti (2) dan tiada punca terbentuk.


b) H berubah dari -2 kepada 2 apabila a = 2 dan k = 4

1. Y = ( )


= ( )

2. Y = ( )
13
= ( )
Apabila nilai h adalah positif maka kedudukan graf teletaki pada kanan graf (nilai x = positif)
dan apabila nilai h adalah negatif maka kedudukan graf terletak pada kiri graf (nilai x = negatif)
c) K berubah dari -2 kepada 2 apabila a = 2 dan h = 3

1. Y = ( )


= ( )14

2. Y = ( )


= ( )


Nilai k menentukan nilai paksi y. Apabila nilai k >0 maka nilai y adalah positif dan tiada punca
punca terbentuk tetapi apabila nilai k <0

Semasa saya menjalankan projek banyak perkara yang telah saya pelajari tentang fungsi
kuadratik dan kaitannya dengan parabola iaitu:
Bentuk am fungsi kuadratik ialah () , di mana a, b dan c adalah
pemalar dan a tidak sama dengan sifar.
Graf fungsi kuadratik adalah suatu lengkng bersimetri yang licin dikenali sebagai
parabola. Parabola boleh membuka sama ada ke atas atau ke bawahdan berbeza dari segi
kelebaran atau kecuraman, tetapi semua lengkung mempunyai bentuk asas U yang
sama. Berikut adalah tiga graf berbentuk parabola
Semua parabola adalah simetri pada satu garis yang
dikenali sebagai paksi simetri


15
Parabola yang menyilang pada paksi simetri pada titik yang dinamakan sebagai titk
minimum atau titik maksimumSelain itu saya juga dapat:
Lebih memahami tentang konsep fungsi kuadratik dan parabola
Aplikasi kuadratik dan parabola dalam kehidupan seharian
Menjadi lebih kreatif dalam membuat kerja projek
Menggunakan aplikasi aplikasi yang berkaitan untuk
menyediakan graf fungsi kuadratik
Menjadi lebih berminat untuk mempelajari matapelajaran
matematik tambahanAntara nilai nilai yang dapat dipupuk semasa menjalankan projek ialah:
Bersungguh sungguh dalam menyiapkan tugasan yang diberi
Tidak berptus asa dalam menyelesaikan masalah
Sentiasa komitmen dalam menyiapkan tugasan
Meminta bantuan kepada guru dan rakan rakan dalam membantu
menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara bersendirian

16
17


Perimeter pagar
P= 4x+3y = 600
3y= 600-4
y=


Luas pagar
= (2 ) x y
= 2 (

)
=

+400


0 =


18
y=
()


= 100

Bagi menentuka nilai maksimum atau minimum

< 0 maka ia titik maksimum()
= 15000m
2


Perimeter pagar
P= 4x+3y = 600
3y= 600-4
y=


Luas pagar
= (2 ) x y
= 2 (

)
=

+400

=

(X
2
- 150X)
=

[(X -75)
2
(-75 )
2
]
=

(X -75)
2
+ 15000
( 75, 15000)


19
X = 75
y=
()


= 100
Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum,
a=

< 0 nilai maksimum()
= 15000m
2http://www.geogebratube.org/student/m2841
The Quadratic Function y=ax2+bx+c GeoGebraTube
hs-mathematics - Quadratic Functions
parabolic shape examples - Google Search
Quadratic function - Wikipedia, the free encyclopedia


20
Buku rujukan kuasai melalui diagram oleh Ir. Dr. Latifah Malek