Anda di halaman 1dari 13

KARANGAN

Jenis-jenis Karangan
Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat.
Karangan Berformat
Karangan dalam bahagian ini terdiri daripada syarahan, ucapan, ceramah,
perbahasan, rencana, laporan, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi,
wawancara, ulasan buku, cerpen dan drama.
Setiap bentuk karangan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti berikut
!. "erbahasan, ceramah, syarahan, ucapan
#menghadap ma$lis%kata alu-aluan, penghargaan kepada audien seperti ucapan
tuan-tuan dan puan-puan, penutup&
'. Surat kiriman rasmi
#nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, tarikh, menghadap surat,
ta$uk, tandatangan&
(. Rencana, laporan, cerpen
#ta$uk, nama penulis&
). *awancara
#pendahuluan, berbentuk dialog&
+. ,lasan buku
#$udul buku, nama penulis, nama penerbit, nama pengulas&
-. Skrip drama
#$udul drama, nama penulis, latar tempat%masa, dialog&
Karangan Tidak Berformat
Karangan tidak berformat merangkumi kategori penulisan yang berikut, iaitu
perbincangan%bincangkan, perbahasan%bahaskan, ulasan, komen, fakta, pendapat,
pen$elasan%$elaskan, cadangan, gambaran%imaginasi.
./N,01S "/N2A3,0,AN KARANGAN
4enis-$enis pendahuluan -
#i& pendahuluan $enis de5nisi
#ii& pendahuluan $enis pendapat
#iii& pendahuluan $enis suasana
#i6& pendahuluan $enis persoalan
#6& pendahuluan $enis peribahasa
"/N2A3,0,AN 4/N1S 2/71N1S1 8
memberikan takrif 8 makna 8 de5nisi
9ontoh 4enayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang
atau peraturan.4enayah bukan saha$a membabitkan orang dewasa malahan
golongan rema$a $uga. .enurut ka$ian polis, $umlah kes $enayah telah bertambah
daripada ): :'! kes pada tahun !;;< kepada )( '!: kes pada tahun !;;= 2i
samping itu, kesalahan yang dilakukan $uga semakin serius dari semasa ke semasa.
"/N2A3,0,AN 4/N1S "/N2A"A> -
menyatakan pendapat seseorang tokoh
9ontoh .enurut ?.A.@ 2atuk seri 2r. .ahathir .ohamad, pencemaran alam sekitar
berpunca daripada kegiatan pembangunan. *alau bagaimanapun pembangunan
tidak boleh dihentikan sama sekali. Apa yang perlu adalah dengan mengurangkan
pencemaran tetapi dalam masa yang sama meneruskan pembangunan.
"/N2A3,0,AN 4/N1S S,ASANA -
menggambarkan sesuatu melalui suasana yang sesuai.
9ontoh @as yang berhawa dingin terus berlalu menyusur $alan yang bengkang-
bengkok dengan perlahan sekali. Rasa mual dan mengantuk hilang apabila kami
dihiburkan oleh abang-abang yang memandu kami . sepan$ang per$alanan ke
puncak @ukit 7raser , sepasang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang
akan kami lalui nanti.
"/N2A3,0,AN 4/N1S "/RSAA0AN -
mengemukakan beberapa ayat tanya yang berkaitan dengan ta$uk
9ontoh Setiap orang memerlukan kecemerlangan untuk men$amin ke$ayaan bagi
diri mereka. Apakah yang dikatakan kecemerlangan B Apakah dengan
kecemerlangan boleh membuatkan seseorang itu ber$aya B Apakah dengan berdiam
diri saha$a tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh mencapai kecemerlangan B
Soalnya , apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan B
"/N2A3,0,AN 4/N1S "/R1@A3ASA -
memasukkan satu atau lebih peribahasa .elayu yang sesuai.
9ontoh "eribahasa .elayu C ringan sama di$in$ing, berat sama dipikulC dan Cseperti
aur dengan tebing C amat sesuai ke arah mewu$udkan masyarakat penyayang yang
anggota-anggotanya mengamalkan sifat-sifat yang mengambarkan wu$udnya
hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti.
./N,01S "/R/NGGAN 1S1
4enis-$enis perenggan
- perenggan deduktif
- perenggan induktif
- perenggan gabungan induktif dan deduktif
"/R/NGGAN 2/2,K>17
isi penting huraian isi contoh-contoh
9ontoh soalan 0aporan tentang punca-punca pela$ar kurang berminat
menggunakan perpustakaan sekolah. "unca pertama, walaupaun pihak
perpustakaan telah cuba sedaya upaya mendapatkan buku-buku untuk kegunaan
pela$ar, tetapi kebanyakan buku yang disediakan sudah terlalu lama. 1si buku-buku
tersebut sudah ketinggalan Daman dan tidak dapat memenuhi keperluan pela$ar.
lagipun terdapat banyak buku yang mengalami kerosakkan . 9ontohnya , masih
tedapat buku-buku yang diterbitkab pada tahun -:-an dan <:-an. 1si @uku yang
disediakan sudah terlalu lama 3uraian 1si buku-buku tersebut sudah ketinggalan
Daman dan tidak dapat memenuhi keperluan pela$ar. 0agipun tedapat banyak buku
yang mengalami kerosakkan. Sebagai ontohnya, masih terdapat buku-buku yang
diterbitkan pada tahun -:-an dan <:-an.
"/R/NGGAN 1N2,K>17
huraian isi contoh-contoh isi penting
9ontoh soalan Sebab-sebab berlakunya kemalangan $alan raya. Selekoh yang
ta$am , $alan berlopak, cahaya lampu, cahaya matahari, dan hu$an $uga merupakan
punca ter$adinya kemalangan $alan raya . .isalnya, $alan menu$u ke Genting
3ighlandmempunyai banyak selekoh yang ta$am dan berbahaya kepada pengguna
$alan tersebut. 4elaslah kepada kita bahawa factor alam dan keadaan $alan raya itu
sendiri $uga merupakan punca berlakunya kemalangan $alan raya di negara ini.
3uraian Selekoh yang ta$am , $alan belopak, cahaya lampu, cahaya matahari, dan
hu$an $uga merupakan punca ter$adinya kemalangan $alan raya. 9ontoh .isalnya,
$alan menu$u ke Genting 3ighlands 1si 4elaslah kepada kita bahawa faktor alam dan
keadaan $alan raya itu sendiri $uga merupakan punca berlakunya kemalangan $alan
raya di negara ini.
"/R/NGGAN GA@,NGAN 1N2,K>17 2AN 2/2,K>17
isi penting huraian isi contoh-contoh isi penting
9ontoh Soalan .engatasi masalah inEasi. Akhirnya, usaha yang sepatutnya
dilakukan oleh kera$aan dalam menangani masalah ini ialah melalui kempen.
Kempen yang di$alankan secara bersungguh-sungguh serta mendapat sokongan
daripada semua pihak sudah tentu akan memberi kesan dan kesedaran yang positif
kepada para pengguna. .isalnya , dengan menghidupkan semula laungan, F@elilah
@arangan @uatan .alaysiaF. Aleh itu, kempen Gkempen yang terancang hendaklah
dilaksanakan dengan kadar yang segera agar pengguna dapat disedarkan daripada
lena yang pan$ang. 1si Akhirnya, usaha yang sepatutnya dilakukan oleh kera$aan
dalam menangani masalah ini ialah melalui kempen. 3uraian Kempen yang
di$alankan secara bersungguh-sungguh serta mendapat sokongan daripada semua
pihak sudah tentu akan memberi kesan dan kesedaran yang positif kepada para
pengguna. 9ontoh misalnya , dengan menghidupkan semula laungan, F@elilah
@arangan @uatan .alaysiaF. 1si Aleh itu, kempen-kempen yang terancang
hendaklah dilaksanakan dengan kadar yang segera agar pengguna dapat
disedarkan daripada lena yang pan$ang.
./N,01S "/R/NGGAN "/N,>," -
Kesimpulan mestilah lembut tetapi berkesan -
4angan mengulangi isi-isi yang telah dikemukakan -
Gunakan penanda wacana yang sesuai
9ontoh -
#i& Kesimpulannya, kita perlulah berhati-hati apabila menerima kedatangan peker$a
asing kerana pelbagai masalah sosial yang dibawa oleh mereka. .ereka seharusnya
ditapis sebelum diterima beker$a di sini.
#ii& Aleh yang demikian, marilah kita bersama-sama men$adi pengguan yang bi$ak
dan bergabung tenaga untuk membanteras inEasi.1ni se$a$ar dengan wawasan
"erdana .enteri kita yang berkeyakinan bahawa inEasi di .alaysia boleh mencapai
nilai :H.
#iii& 4elaslah kepada kita bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting
dalam usaha membantu kera$aan membendung masalah inEasi merupakan
masalah kita bersama. .asalah inEasi tidak akan men$adi gawat dan
membimbangkan sekiranya semua pihak mempunyai kesedaran.
#i6& Nati$ahnya, sektor perindustrian bukan saha$a mendorong pertumbuhan
ekonomi Negara malah mengembleng tenaga belia ke arah penerokaan suatu
bidang baru . Aleh itu, langkah-langkah yang sewa$arnya harus diambil oleh pihak
kera$aan bagi membendung pelbagai masalah negatif dalam sektor ini untuk
men$amin keutuhan dan ke$ayaannn sektor perindustrian di .alaysia.
#6& "ada keseluruhannya, lawatan sambil bela$ar itu sungguh ber$aya. .enurut
beberapa orang ahli yang ditemu ramah, mereka sedar bahawa kegiataan
penubaan ikan merupakan satu cara yang tidak bermoral. Sebaliknya , penternakan
ikan di dalam sangkar perlu digalakkan bagi mendapatkan hasil yang lumayan di
samping dapat mengelakkan keracunan dan pencemaran sungai.
"AN2,AN ./.@,A> "/R/NGGAN
,ntuk menghasilkan perenggan yang baik dan berkesan
!. >entukan ayat-ayatnya berkait.
'. Ada kesatuan dan pertautan isi.
(. Kesatuan hanya dapat dicapai $ika isi yang berkait saha$a dipilih.
). "ertautan pula dapat dicapai dengan menggunakan penanda wacana.
9ontohnya selain itu, tambahan lagi, di samping itu, $uga, seterusnya dan
selan$utnya.
"/R/NGGAN 2A0A. KARANGAN R/S"ANS >/R@,KA.
!. "erenggan pengenalan
'. "erenggan isi
(. "erenggan kesimpulan
"/R/NGGAN "/NG/NA0AN
>erdapat dua $enis ayat dalam perenggan pengenalan karangan respons terbuka
iaitu
!. Ayat rangsangan.
'. Ayat arah.
A?A> RANGSANGAN
Ayat rangsangan ialah ayat yang berkaitan dengan tema atau soalan karangan.
Kebiasaannya, ayat ! hingga ayat ) pengenalan merupakan ayat rangsangan #AR&.
Ayat rangsangan tidak membincangkan perkara yang akan disentuh dalam
perenggan isi.
Soalan contoh
"ada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul $ika peperangan terus
berlaku B
#AR!& 2alam tempoh !: tahun belakangan ini, peperangan telah berlaku di
merata-rata kawasan di dunia ini.
#AR'& "eperangan ini melibatkan negara-negara yang ber$iran atau negara-negara
yang mempunyai idealogi yang bertentangan.
#AR(& "eperangan $uga berlaku disebabkan oleh sikap sesetengah kuasa besar
yang ingin menguasai negara kecil demi memenuhi kepentingan ekonomi mereka
atau amaran kepada negara lain.
#AR)& 2alam akhir abad yang lalu, negara @osnia telah berperang dengan negara
Serbia, Amerika Syarikat telah menyerang negara Afganistan dan 1raI, dan banyak
lagi.
A?A> ARA3
Ayat arah ialah ayat yang men$awab soalan karangan. Ayat ini ialah ayat yang
men$urus kepada kehendak karangan atau ayat yang menyatakan fokus utama
perbincangan karangan.
Soalan contoh
"ada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul $ika peperangan terus
berlaku B
Ayat arah
Kesemua siri peperangan yang berlaku ini sebenarnya banyak menimbulkan kesan
yang negatif, baik kepada negara mahupun kepada masyarakat dunia yang lain.
"/R/NGGAN 1S1
!. A"AKA3 A?A> >A"1K B
Ayat topik menyatakan isi utama yang ingin disampaikan dalam sesuatu perenggan.
Ayat topik mempunyai perkara pokok atau satu aspek yang ingin dinyatakan
tentang perkara pokok tersebut. @iasanya pernyataan sesuatu aspek itu akan dapat
memberikan fokus kepada penulis dan pembaca. Ayat topik bertindak sebagai satu
kawalan dalam penulisan isi #isi sokongan& dalam sesuatu penulisan.
'. A"AKA3 A?A> 3,RA1AN B
Ayat topik perlu disokong oleh ayat huraian yang terdiri daripada isi sokongan. 1si
sokongan pula boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti fakta, pendapat,
peristiwa, sebab dan akibat, statistik dan contoh. @iasanya, isi sokongan dapat
memberikan bukti, menghuraikan idea atau men$awab soalan yang dikemukakan
oleh isi utama dalam ayat topik, dan isi tersebut mestilah berkait antara satu sama
lain. 2alam penghasilan isi dan penulisan ayat huraian, isi kawalan dalam ayat topik
men$adi dasar utama.
(. A"AKA3 A?A> "/N?1.",0 B
Ayat penyimpul terdiri daripada tiga $enis iaitu
!. Ayat yang menyatakan semula ayat topik.
'. Ayat yang menyimpul keseluruhan isi dalam perenggan.
(. Ayat menyimpul yang menghubungkan perenggan.
). .AS,KKAN "/R1@A3ASA A>A, ,NGKA"AN ./NAR1K ?ANG R/0/J/N 2/NGAN
>A"1K ?ANG 21S/N>,3.
Soalan contoh
"ada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul $ika peperangan terus
berlaku B
9ontoh peribahasa% ungkapan yang boleh digunakan
!. Kalah $adi abu, menang $adi arang.
'. 4ong pecah yu kenyang.
(. Kalau terbakar padang, maka terbakar belalang.
). Air mata $atuh ke perut.
"/R/NGGAN "/N,>,"
"enutup merupakan kesimpulan daripada huraian yang telah ditulis dalam
perenggan isi. "enutup merupakan rumusan menyeluruh yang merangkumkan
keseluruhan karangan dalam satu penerangan yang padat. >anpa kesimpulan,
karangan berkenaan dikatakan tidak lengkap atau tidak sempurna.
4/N1S A?A> 2A0A. "/R/NGGAN "/N,>,"
!. Ayat kesimpulan umum
'. Ayat pendapat
(. Ayat cadangan
). Ayat komen
+. Ayat penilaian
-. Ayat harapan
<. Ayat penutup
Ayat kesimpulan umum .asalah disiplin.
>untasnya, $elaslah bahawa masalah disiplin yang berlaku dalam karangan murid di
sekolah disebabkan oleh kurangnya kasih sayang daripada keluarga.
Ayat pendapat Kesan peperangan.
Kesimpulannya, semua peperangan yang berlaku di mana-mana bahagian dunia ini
banyak membawa kesan buruk, baik kepada negara itu sendiri mahupun kepada
negara lain.
Ayat cadangan Kesan peperangan.
Aleh itu, setiap pihak atau negara yang berkenaan mestilah mencari $alan yang
terbaik atau berunding supaya peperangan dapat dielakkan.
Ayat komen ,lasan cerpen.
9erpen ini mampu untuk memberikan kesedaran, khususnya kepada rema$a, betapa
ke$ayaan dapat dicapai oleh sesiapa saha$a $ika ada kesungguhan, kecekalan,
semangat, dan kemahuan yang tinggi.
Ayat penilaian Kesan peperangan.
4ika langkah ini tidak diambil, negara di seluruh dunia akan menghadapi masalah
atau menerima kesan daripada peperangan tersebut.
Ayat harapan Kepentingan perpaduan.
4adi, rakyat harus sedar akan kepentingan perpaduan kerana sekali perpaduan itu
runtuh, maka susah untuk mewu$udkannya semula.1ngatlah pepatah .elayu yang
mengatakan bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Ayat "enutup Kesan peperangan
"eperangan merupakan ke$adian yang sia-sia kerana peperangan ini tidak
membawa kebaikan kepada mana-mana pihak seperti yang terungkap dalam
pepatah .elayu kalah $adi abu, menang $adi arang.
Ru$ukan
!. @uku teks @ahasa .elayu >ingkatan ), 2@".
'. Abdul Ghalib ?unus K 2r GhaDali 0ateh, /sensi @ahasa .alaysia S"., 0ongman.
7RASA ./NAR1K ?ANG @A0/3 21G,NAKAN ,N>,K ./N,01S KARANGAN
-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontro6ersi
-men$adi cerucuk utama pembangunan
-men$ulang negara ke puncak $agat
-menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan ime$ negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang rele6an
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran
-mewu$udkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti saha$a sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan diba$ai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu diba$a kembali
-perubahan yang diharap masih belum men$elma
-petanda kehancuran generasi
-pewu$udan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat
ditepis
-kita perlu mengorak langkah
-kita tidak wa$ar hanya akur dengan arus yang songsang ini
-komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
-kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu
-.asalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik
-makmur dari segi ekonomi tetapi muEis nilai kekeluargaan
-mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu
-manifestasi kesanggupan bangsa
-manusia bukanlah Lhaiwan robotikM yang tidak mempunyai rasa dan $iwa
-masa depan men$an$ikan cabaran di luar $angkaan
-masalah putusnya komunikasi dan $urang generasi
-masalah sosial dan susila yang meruncing
-masih terbelenggu dengan cara ber5kir yang sempit
-masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan
-melangkah dengan seribu kekuatan
-melontarkan soalan yang cukup penting
-melupakan cita-cita yang lebih luhur
-membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
-membebaskan mereka daripada belenggu ke$ahilan dan kegelapan
-membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
-membetulkan ketidaktepatan fakta
-membimbing mereka memenuhi impian
-membina impian masa depan yang lebih gemilang
-membongkar kepincangan
-membuktikan sensiti6iti, kepekaan dan keprihatinan mereka
-mempengaruhi minda generasi muda
-mempertahankan perasaan saling bersefahaman
-mempertingkat dan memperteguh kefahaman
-mempraktikkan elemen tolak ansur
-memudaratkan kese$ahteraan rakyat
-menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung
-menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama
-menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak
-menampilkan wa$ah baru yang disulami tekad
-menangkis tuduhan yang tidak berasas
-mencapai tahap yang mencemaskan
-mencerminkan dengan $elas akan hakikat ini
-mencerminkan generasi yang muEis dan tercabut daripada akar tradisinya
-mendapat perhatian dan liputan media massa
-mendepani masa depan yang tidak menentu
KA>A-KA>A 31K.A> 21G,NAKAN 2A0A. KARANGAN
!. baik kaya ialah kaya hati,sebaik-baik bekal ialah takwa,seburuk-buruk buta ialah
buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.
'. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu
seseorang,bukan terletak pada wa$ah dan pakaiannya. #3amka&.
(. Arang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan ma$u. N3orne
). ?ang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memu$i-mu$i kamu, tetapi
adalah orang yang dapat menun$ukkan kesalahan kamu.
+. Kalau hidup ingin merdeka, >iada tercapai hanya berkata, Ke muka ma$u sekata,
ma$u kita,elemparkan $auh $iwa hamba. N,sman Awang
-. F2an berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.F
NSurah al-3a$$<<
<. F.aka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sa$alah tempat
meminta pertolonganF NSurah ?usuf!=
=. @erunding cerdik dengan pandai, faham dua men$adi satu.
;. ?ang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu
memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita ker$akan. N2a6ey
4ohn SchwartD
!:. F"eristiwa itu memberi penga$aran kepada saya mengenai bagaimana guru
besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan
tindakan.FN>engku 3absah >engku "etera #"residen Kesatuan "erkhidmatan
"erguruan Kebangsaan&
!!. FSatu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan ge$ala
rasuah.Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan
yang dimiliki.F N"rofesor 2ira$a ,ngku ADiD
!'. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.
!(. 0ebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.
!). >erbang bangau sepan$ang hari, ke tasik $ua akhirnya dicari.
!+. @iar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu men$adi
perbualan penduduk langit.
!-. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnyaK siapa yang banyak salah,
hilanglah harga dirinyaK siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warakK
sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. N Saidina Ali Abu >alib
!<. Sabda Rasulullah s.a.w FAkhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka
merosakkan madu.F
!=. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi $arang sekali berusaha
untuk menge$ar impian hari esok.
!;. .anusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah
manusia yang $u$ur.Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan
kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. #surah Al-@aIarah'!)&
':. Kekitaan yang erat tiada yang berat.
'!. @ela$arlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.
''. Arang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang
membinasakan iaituK dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu
dibelan$akan bukan pada tempatnya atauK hartanya akan diambil secara paksa oleh
penguasa yang Dalim atauK hartanya men$adi rebutan orang-orang $ahat dan akan
digunakan untuk ke$ahatan atauK adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan
untuk berfoya-foya. - SA121NA A@, @AKAR
'(. Kekayaan yang hilang boleh dike$ar dengan usaha yang bersungguh-
sungguh.Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik
tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.
'). 4adilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas
dengan buah.
'+. >un$uk men$adi telaga budi, a$ar men$adi suluh hati.