Anda di halaman 1dari 4

CORPUS ALIENUM VAGINAE

Nama : Dara Puspita


NIM : 0907101050014
Pend. Dokter FK UNSI!"
1. Definisi
#orpus a$ienum ada$a% &enda asin' (an' &erasa$ dari $uar atau da$am tu&u% (an'
da$am keadaan norma$ tidak ada pada tu&u%. Se&ua% &enda asin' )&a%asa *atin: +orpus
a$ienum, ada$a% setiap o&-ek (an' &erasa$ dari $uar tu&u%. Pada tu&u%. dapat &erarti
o&-ek men''an''u dan tidak diin'inkan. Ke&an(akan &enda asin' me$i&atkan se+ara
propu$si me$a$ui $u&an' a$ami ke da$am or'an &eron''a. /enda0&enda asin' dapat
men-en'ke$kan. 1ika men'iritasi akan men(e&a&kan peradan'an dan -arin'an parut.
#orpus a$ienum dapat mem&a2a in3eksi ke da$am tu&u% atau mempero$e% a'en in3eksi
dan me$indun'i mereka dari perta%anan keke&a$an tu&u%. Mereka &isa men'%am&at
$oron'0$oron' &aik o$e% ukuran mereka atau o$e% mereka men(e&a&kan -arin'an parut.
/e&erapa dapat men-adi ra+un )4o&&ins. 5005,.
2. Epidemiologi
/enda asin' (an' dimasukkan ke da$am 6a'ina merupakan 57 dari kun-un'an
'ineko$o'ik anak0anak. Se&a'ian &esar anak tidak akan men'in'at atau men'akui
memasukkan &enda ke da$am 6a'ina. Insidensi tertin''i terdapat pada usia 5 %in''a 4
ta%un. 8issue toi$et 'u$un' merupakan &enda (an' pa$in' serin' di-umpai. /enda asin'
di da$am 6a'ina merupakan ke-adian (an' $a9im ditemukan pada anak0anak. Kadan'0
kadan' 2anita de2asa me$upakan tampon atau spons di da$am 6a'ina. an' $e&i% tua.
pasien0pasien (an' suda% pikun terutama +enderun' me$upakan pesarium (an' mana
dapat men'a$ami ka$si3ikasi. /enda asin' da$am 6a'ina ditemukan pada $:7 2anita
rema-a den'an perdara%an 6a'ina dan pada 507 di antaran(a (an' disertai perdara%an
dan tanpa pen'e$uaran +airan 6a'ina )S+%2art9. 5005,.
3. Eiologi
1
!da &e&erapa 3aktor (an' dapat men(e&a&kan &enda asin' di da$am 6a'ina
(aitu:
a. Faktor kesen'a-aan. &iasan(a ter-adi pada anak0anak &a$ita.
&. Faktor ke+ero&o%an serin' ter-adi pada oran' de2asa se2aktu men''unakan a$at a$at
pem&ersi% seperti tissue toi$et );inkosastro. 5005,.
Norma$n(a pada anak0anak. -aran' pada oran' de2asa Ke&an(akan. &enda
&u$at. &o$a. ke$eren'. kapas. kan+in'. kadan'0kadan' pensi$ tumpu$ atau -epitan ram&ut.
$e&i% -aran' &enda den'an tepi (an' ta-am Pada oran' de2asa tutup ta&un' ap$ikator
untuk mem&erikan pen'o&atan dan &erma+am0ma+am seperti kondom. &enan' IUD.
tampon. pesarium. dan tisu toi$et (an' tertin''a$ dida$am 6a'ina )"e$$er. 1997,.
!. M"nifes"si #linis
!nak datan' &ero&at den'an ri2a(at 6a'ina &er&au &usuk. serin' disertai sekret
6a'ina (an' &erdara%. Perdara%an 6a'ina &iasan(a &er2arna mera% teran'. sedikit. dan
intermiten. <e-a$a (an' pa$in' men''an''u pasien ada$a% &au (an' san'at men(en'at.
/enda asin' termasuk kondom. karet. spira$. dan apa sa-a (an' tertin''a$ dida$am
6a'ina sen'a-a atau tidak. dapat men-adi pen(e&a& keputi%an. Demikian -u'a tampon
atau pem&a$ut 2anita (an' dipakai di da$am 6a'ina )Nadesu$. 5010,.
/enda asin' dapat men(e&a&kan ter-adin(a perdara%an 6a'ina pada penderita
pediatri. !dan(a pen'e$uaran +airan 6a'ina (an' &er&au &usuk disertai den'an
perdara%an 6a'ina mem&eri kesan kemun'kinan adan(a &enda asin'. /enda0&enda
asin' dapat menim&u$kan 6a'initis (an' disertai den'an sekret (an' tidak
men(enan'kan dan &au. /enda0&enda (an' ta-am men(e&a&kan Iaserasi 6a'ina
)/e%rman et al. 5000,.
$. Di"gnosis
Insersi speku$um. Pada anak. periksa rektum den'an %ati0%ati. Pada pemeriksaan
3isik. 6a'ina ter$i%at mera% den'an terdapat sekret (an' &er&au &usuk. Pada
pemeriksaan rekta$. /enda asin' (an' &esar dapat dira&a den'an muda%. /enda (an'
$e&i% ke+i$ seperti tissue toi$et mun'kin tidak tera&a )#unin'%am dan Ma+dona$d.
5000,.
5
Pemeriksaan radio'ra3is kuran' &erman3aat karena se&a'ian &esar &enda asin'
&iasan(a tidak radioopak. 4ont'eno'ram seder%ana atau u$trasono'ra= pe$6is serin'ka$i
dapat mem&antu. Kertas toi$et (an' men(um&at ada$a% &enda asin' (an' pa$in' serin'
ditemukan da$am 6a'ina. >a'inoskopi pentin' untuk mene'akkan dia'nosis dan
men'an'kat &enda asin' )Sar2ono. 5000,.
%. Pen""l"&s"n""n
Pada oran' de2asa: insersi speku$um. sin'kirkan den'an 3orsep pem&a$ut. Pada
anak0anak. masukkan -ari ke$in'kin' ke da$am rektum umumn(a &enda &u$at tertentu
muda% dipa$pasi. dan muda% dike$uarkan ke 6entra$. pa$in' tidak ia dapat di$oka$isasi
dike$uarkan den'an 3orsep ke+i$ tanpa pemasan'an speku$um.
Da$am %a$ &enda den'an sisi ta-am. tanpa usa%a mempermuda% pen'e$uaran
da$am ke-adian manapun. pasan' speku$um untuk men'%indari +edera se$ama
pen'e$uaran dan untuk men'ena$ $uka (an' te$a% ada. /i$a &enda asin' tidak dapat
dike$uarkan tanpa kesukaran atau -ika didu'a akan ter-adi $uka ter%adap or'an
seke$i$in'n(a o$e% &enda den'an sisi (an' ta-am. Se+ara k$inis periksa kandun' kemi%
)urina &erdara%, dan rektum )pen'e$uaran 3eses dan 3$atus in6o$unter,. pada ter-adin(a
kasus iritasi: $aparotomi )D-uanda. 5005,.
Ke&an(akan &enda0&enda asin' muda% diidenti3ikasi dan dike$uarkan di da$am
ruan' pemeriksaan. $aserasi diper&aiki dan 6a'initis dio&ati den'an krem anti&akteri.
/enda ke+i$ dapat dike$uarkan den'an me$akukan iri'asi. !nestesi umum serin'
diper$ukan untuk men'e$uarkan &enda (an' $e&i% &esar. Se&e$um men'an'kat &enda
asin' (an' $ama. direkomendasikan untuk mem&erikan terapi anti&iotik )8a&er. 5004,.
?
DA'(AR PUS(A#A
/e%rman. 4.. @.. K$ie'man. 4.. M.. !r6in. !.. M. 5000. Ilmu Kesehatan Anak Nelson
Vol. 3. 1akarta. Pener&it /uku Kedokteran. @<#. "a$: 1900.
#unin'%am. Ma+dona$d. <. 5000. William Obstetri. 1akarta. Pener&it /uku Kedokteran.
@<#. "a$: 105101057.
D-uanda. !. 5005. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Edisi ke tiga. 1akarta. Faku$tas
Kedokteran Uni6ersitas Indonesia. "a$: 10?010A. ?5:0?A4.
"e$$er. *. 1997. Gaat !arurat Ginekologi dan Obstetri. 1akarta. Pener&it /uku
Kedokteran. @<#. "a$: 1?.
Nadesu$. ". 5010. "ehat Itu Nikmat. 1akarta. Pener&it *i&ri. P8 /PK <unun' Mu$ia.
"a$: 150.
4o&&ins. *.. M.. D. 5005. #uku A$ar Patologi II, Edisi ke em%at. 1akarta. Pener&it /uku
Kedokteran. @<#. "a$: ?750?77.
Sar2ono. P. 5000. Ilmu Kandungan. Edisi ke dua. Faku$tas Kedokteran Uni6ersitas
Indonesia. 1akarta. "a$: 571.
S+%2art9. M.. ;. 5005. Pedoman Klinis Pediatri. 1akarta. Pener&it /uku Kedokteran.
@<#. "a$: 75?.
8a&er. /.. B. 5004. Kedaruratan Obstetri !an Ginekologi. 1akarta. Pener&it /uku
Kedokteran. @<#. "a$: 45:.
;inkosastro. ". 5005. Ilmu Kebidanan. Edisi Ketiga, &etakan ke enam. 1akarta.
Faku$tas Kedokteran Uni6ersitas Indonesia. "a$: 40A0410.
4

Anda mungkin juga menyukai