Anda di halaman 1dari 153

Merdeka

Tan Malaka (1945)


Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 2 Desember 1945
Sumber: Tulisan ini diambil dari buku Merdeka 100% terbitan Marjin Kiri, cetakan
pertama, ktober 2!!5" #uku ini men$andun$ ti$a tulisan Tan Malaka% Politik, Rencana
Ekonomi Berjuang, dan Muslihat.
Transcribed to &TM' by Ted Spra$ue"
PENGANTAR
D() '(S*+ T)&(+ lamanya saya menun$$u,nun$$u kejadian yan$ berlaku den$an
pesat dahsyat di *ndonesia sekaran$ ini" #erbaha$ialah rasanya hidup saya karena bisa
menyaksikan perjuan$an di Surabaya selama satu min$$u lamanya -1. , 24 +o/ember
19450"
Sikap dan seman$at proletar, tani, dan pemuda *ndonesia memuncak, sesuai semua karya
dan pen$harapan saya selama dalam perantauan" Di Shan$hai atau #erlin, di Mesir atau
Mosko1, saya tak menjumpai sikap dan seman$at yan$ lebih tepat,tan$kas,te$ap"
Tetapi rasanya masih ada kekuran$an baik ditilik dari penjuru ideolo$i ataupun
or$anisasi"
2en$alaman semin$$u lamanya di masa Surabaya dihujani den$an pelor dan bom,
ditambah pula den$an permohonan dari pihak pemuda yan$ sedan$ berjuan$ den$an hati
laksana baja, saya dalam perjalanan ini terpaksa menulis beberapa brosur"
1
3an$ sudah ditulis ter$opoh,$opoh dalam perjalanan ini ialah 2olitik ini, yan$
berhubun$an den$an kemerdekaan" #rosur yan$ kedua ialah yan$ berhubun$an den$an
4encana 5konomi" 3an$ keti$a akan berhubun$an den$an Muslihat mempertahankan
4epublik *ndonesia" Kedua buku yan$ belakan$an itu diharap akan dihabiskan dalam
perjalanan pula"
****

2
2ercakapan tentan$ politik ini terjadi antara M4" )2)' -1akil kaum inteli$ensia0, S*
TK5 -1akil peda$an$ kelas menen$ah0, S* 2)6(' -1akil kaum tani0, D5+M)S
-1akil kaum nin$rat0, dan S* 7D)M -1akil buruh besi0"
I. ARTINYA MERDEKA
A. ARTI SEDERHANA
S* 2)6(' % Selamat pa$i, apa kabar 8
S* TK5 % Terlampau panjan$ ini Saudara9 Sekaran$ masa peran$ dan masa berontak,
ucapkan yan$ pendek dan tepat saja% :Merdeka; be$itu" 2endek, tepat, dimen$erti, dan
memban$unkan perasaan bertarun$" (capan yan$ panjan$ tadi asalnya dari terjemahan
#elanda" Kalau nanti berbaubau +ica, tentu en$kau dicari buat diba1a ke #atalyon <"
S* 2)6(' % Meman$ saya tak tahu yan$ demikian itu" Tetapi sudah jadi kebiasaan saja"
Di sekolah rendah dipelajari dan meman$ selalu diucapkan be$itu" Tetapi sekaran$ satu
dua kali ju$a saya ucapkan :M54D5K); kalau berjumpa pen$a1alan di jalan,jalan"
Tetapi terus teran$ saja, saya sendiri ju$a belum tahu betul artinya :Merdeka; itu"
S* TK5 % 6ul, saya pun tak paham betul akan arti perkataan itu" Tetapi contoh ini bisa
memberi peneran$an" 5n$kau lihat itu burun$ $elatik" Dia bisa terban$ kesana kemari,
dari pohon ke pohon mencari makan" )lan$kah senan$ hatinya" Di mana ada makanan di
sana dia berhenti makan sambil menyanyi" Kalau hari senja dia pulan$ ke saran$nya" *tu
namanya merdeka" Tak ada kesusahan" Selalu rian$ $embira"
S* 2)6(' % #etul senan$ kelihatan dari luar" Tetapi kelihatan dari luar saja" #elum tentu
hatinya san$ $elatik sendiri selalu senan$" #elum tentu pula burun$ $elatik itu selalu
menyenan$kan oran$ lain" Kemerdekaan semacam itu tak be$itu memuaskan"
S* TK5 % #a$aimana tak memuaskan, 6ul8 #ukankah merdeka seperti burun$ di udara
itu selalu dipuji, selalu diambil seba$ai contoh8
=
S* 2)6(' % Tadi saya bilan$ belum tentu hatinya san$ $elatik itu selalu senan$" #un$
Toke meman$ oran$ kota, meman$ punya perusahaan buat hidup sendiri" Tak perlu
banyak takut sama ini atau itu" Tetapi bun$ Toke jan$an lupa, bah1a san$ $elatik selalu
diintai musuhnya" Kucin$ atau beran$an ialah musuh besarnya" #urun$ elan$ ialah
musuhnya yan$ lebih besar" San$ manusia pun bisa se1aktu,1aktu menan$kapnya atau
menembaknya"
S* TK5 % San$ $elatik toh bisa lari terban$8
S* 2)6(' % 3a, meman$ dia bisa lari terban$" 6uma kecakapan yan$ diperolehnya dari
)lam itu saja yan$ bisa melindun$i ji1anya" Tetapi mana ada adat atas undan$,undan$
masyarakat yan$ melindun$inya8 #ahkan, mana masyarakatnya san$ $elatik8
S* TK5 % #enar ju$a 6ul" 5n$kau meman$ dari desa, yan$ masih hidup di )lam"
Meman$ di )lam itu undan$,undan$ yan$ berlaku ialah% #esar hendak melanda" Tetapi
dalam masyarakat pun be$itu ju$a, bukan8
S* 2)6(' % Meman$ masyarakat kita ju$a belum sempurna" Tetapi jauh lebih sempurna
dari masyarakat burun$ atau he1an yan$ lain" #aran$kali kita manusia pun tak akan
sampai kepada masyarakat yan$ sempurna" Tetapi kita senantiasa, selan$kah demi
selan$kah bisa men$hampiri kesempurnaan """
S* TK5 % )ku tak san$ka kau seoran$ ahli >ilsa>at, 6ul" 4upanya tadi en$kau berlaku
pura,pura bodoh saja" Tetapi tun$$u dulu9 #aik kita kembali ke pokok perkara" 5n$kau
sudah teran$kan bah1a san$ $elatik belum tentu selalu berhati senan$, karena musuh
selalu men$intai" Tak ada undan$,undan$ atau adat masyarakat burun$ yan$ bisa
melindun$i masin$,masin$ burun$" Tetapi en$kau belum teran$kan, ba$aimanakah san$
$elatik yan$ hina papa itu bisa tidak menyenan$kan oran$ lain, bisa men$$an$$u oran$
lan8
S* 2)6(' % Meman$ rupa san$ $elatik itu hina papa" Tetapi kalau satu rombon$an saja
$elatik itu sampai ke sa1ah kami, maka mereka itu merdeka pula memusnahkan hasil
pekerjaan kami" Dari masa meluku sampai masa menanam padi, dari 1aktu padi masih
4
hijau kecil sampai kunin$ matan$, kami men$eluarkan jerih payah dan peluh kerin$at"
Sekaran$ sesudah jerih payah kami memperlihatkan hasilnya datan$lah rombon$an
$elatik yan$ tidak men$eluarkan kerin$at setetespun dan susah $elisah sedikit pun atas
hasil pekerjaan kami tadi" Tetapi den$an tidak meminta i?in lebih dahulu, dan den$an tak
malu,malu mereka bersuka ria, bersenda $urau di atas tan$kai padi, memilih buah yan$
matan$ dan bernas" #ukankah kemerdekaan semacam itu kemerdekaan oran$ tak
berusaha yan$ merampas hasil pekerjaan oran$ lain yan$ men$eluarkan tena$a8 Merdeka
semacam itu berarti merdeka merampas" *nilah sebenarnya akibatnya kemerdekaan liar
itu" )pa $unanya :merdeka; semacam itu buat masyarakat manusia8
S* TK5 % @ah, 6ul" *ni $ara,$ara :selamat pa$i; apa kabar tadi" Tetapi
memperbincan$kan arti :Merdeka; itu bukan la$i perdamaian yan$ aku peroleh dalam
hatiku" Meman$ semua perkara yan$ en$kau kemukakan tadi yan$ berhubun$an den$an
:kemerdekaan; itu benar belaka" Sekaran$ saya sendiri dalam kekacauan pikiran" )ku
sendiri mau tahu pula :apa merdeka yan$ sebenarnya;"
S* 2)6(' % Marilah kita bertanya kepada mereka yan$ lebih ahli"
B. ARTI LEBIH DALAM (Definisi
S* TK5 % Sini, Denmas9 Denmas, tuan sudah den$ar kami belum la$i mendapat
kecocokan tentan$ arti M54D5K)" Tetapi saya sudah yakin, bah1a M54D5K) itu
tidak berarti boleh menjalankan kemauan diri sendiri saja, den$an tiada mempedulikan
hak dan kemauan oran$ lain" #ukankah be$itu, 6ul, sari perundin$an kita tadi"
S* 2)6(' % Meman$ be$itu" Tetapi siapakah dan ba$aimanakah cara membatasi
kemauan masin$,masin$ oran$8 6obalah Denmas kasih ja1ab9 D5+M)S % Meman$
kemauan liar diri sendiri itu mesti dibatasi" Di ?aman Majapahit umpamanya kemauan
liar tak terbatas itu dikendalikan ke jalan yan$ baik oleh raja yan$ adil dan bijaksana"
S* TK5 % #elum teran$ benar perkataan Denmas itu pada saya" D5+M)S % )rtinya
dikendalikan itu ialah diarahkan ke jurusan yan$ benar" Kalau seoran$ 1ar$a ne$ara
merusak atau mencuri harta 1ar$a yan$ lain, maka si pencuri tadi dihukum" Den$an
5
be$itu dia sendiri dan 1ar$a lainnya terbatas atau hilan$ kein$inannya merusak atau
mencuri harta oran$ lain" 'a$ipula, kalau +e$ara diseran$ oleh +e$ara lain maka raja
tadi memerintahkan semua 1ar$a yan$ kuat sehat men$an$kat senjata men$usir musuh"
Kalau ada 1ar$a ne$ara yan$ kuat sehat itu in$kar, maka ia dihukum pula oleh raja"
S* 2)6(' % Aadi kalau be$itu meman$ kemauan merusak, mencuri, atau lari kalau musuh
datan$ dibatasi atau dibatalkan oleh raja"
M4" )2)' % Tetapi ba$aimana kalau raja tadi sendiri mau merusak, memperkosa, dan lari
diseran$ musuh den$an tiada men$adakan perla1anan suatu apa8 D5+M)S % 4aja itu
mestinya adil, bijaksana, dan berani $a$ah perkasa"
S* 2)6(' % #aik kalau kita mendapatkan seoran$ 4aja semacam itu" Selama ada 4aja
semacan itu meman$ ne$ara aman dan makmur" Tetapi ba$aimana kalau 4aja semacam
itu tak ada8 )tau kalau adik seoran$ 4aja atau adiknya sebapak tetapi tak seibu lebih adil,
lebih bijaksana, dan lebih $a$ah mau menjadi 4aja pula8 Tentu timbul peran$ saudara
bukan8 )tau kalau 4aja itu tak punya keturunan sama sekali, tetapi di antara keluar$anya
yan$ dekat atau jauh ada yan$ berani tetapi ?alim, atau ada yan$ adil tetapi lembek
penakut8 Siapa yan$ akan menjadi 4aja8 Tentu bisa timbul peran$ saudara pula, bukan8
S* TK5 % 4upanya en$kau ini betul seoran$ ahli >ilsa>at jempolan, 6ul" Sokrates sendiri
akan ban$kit dalam kuburnya menden$arkan pertanyaanmu semacam itu" Meman$
keadaan be$itu serin$ timbul di ?aman Sri1ijaya ataupun Majapahit" Di masa itu
meman$ 4aja itu serin$kali ?alim, tetapi tak ada aturan yan$ membatasi ke?alimannya"
4aja ?alim itu cuma bisa ditukar den$an jalan pemberontakan rakyat" Aadi ne$ara pun
kacau" )tau kalau ada perten$karan di antara para calon 4aja, maka masin$,masin$ calon
meman$$il punaka1annya buat peran$ saudara" #etul di ba1ah perintah seoran$ 4aja,
ne$ara bisa aman sentosa, kalau 4aja itu sendiri sempurna dalam se$ala,$alanya dan
semua 4aja turun,temurun sempurna pula" Aadi keamanan dan kemakmuran ne$ara
semacam itu ber$antun$ kepada satu keluar$a saja"
S* 2)6(' % Meman$ ne$ara aman sentosa kalau keluar$a 4aja itu sempurna, tak ada
celanya" Tetapi celakalah +e$ara kalau keluar$a 4aja itu tak sempurna atau jahat"
B
S* TK5 % Kembali kita sebentar pada pokok perkara" 2ertama tadi kita mau men$endali
kemauan liar seoran$ 1ar$a ne$ara" Si 2en$endali itu kita namai 4aja" Tetapi di
belakan$nya kita lihat bah1a 4aja itu manusia ju$a, acapkali perlu dikendali pula"
Meman$ susah mencari seoran$ atau serombon$an manusia buat men$endali Si
2en$endali itu" Aadi apa mestinya yan$ mesti men$endali kemauan 1ar$a ne$ara itu,
supaya yan$ dikendali jan$an merusak dan Si 2en$endali sendiri jan$an merusak pula"
M4" )2)' % Sekaran$ kita sampai ke tin$kat yan$ selama kita berundin$ ini saya simpan
saja dalam pikiran saya" Aadi Si 2en$endali yan$ amat sentosa itu ialah aturan atau
undan$undan$" (ndan$,undan$ +e$ara itulah yan$ menan$kap, memeriksa, atau
men$hukum seoran$ 1ar$a ne$ara yan$ dian$$ap salah" Den$an aturan yan$ sudah
ditetapkan itulah ne$ara mesti diperintah" )turan memerintah ne$ara itu kita namai
(ndan$,(ndan$ Dasar atau konstitusi"
S* TK5 % Aadi kalau be$itu (ndan$,(ndan$ Dasar itulah yan$ memerintah, bukan la$i
manusia, (ndan$,(ndan$ Dasar itu lebih tetap dari kemauan seoran$ 4aja atau kemauan
keluar$a 4aja" #oleh dituliskan dan diterjemahkan lebih pasti"
S* 2)6(' % Tetapi siapa yan$ mesti membikin (ndan$,(ndan$ Dasar itu8
S* TK5 % *ya, benar, itu kita mau tahu" Siapa yan$ berkuasa :berdaulat; buat
menentukan (ndan$,(ndan$ Dasar itu8
M4" )2)' % Den$an perkataan lain% di tan$an siapakah terletak :kedaulatan; itu8 Tadi
sudah dibicarakan, bah1a kedaulatan itu tak aman tak tetap kalau ditaruhkan di tan$an
4aja atau satu keluar$a 4aja" Sekaran$ marilah kita periksa di tan$an siapa kedaulatan itu
harus kita taruh, supaya cara memerintah itu tetap, tak berubah,ubah menurut perasaan
seoran$ 4aja, menurut baik atau jeleknya hari, menurut suka atau marahnya 4aja itu"
#uat itu marilah kita periksa bermacam,macam bentuk +e$ara" #entuk yan$ baiklah
yan$ akan kita pakai"
.
II. BENT!K NEGARA DAN KEDA!LATAN
A. BENT!K NEGARA
M4" )2)' % Sebenarnya selama ini sudah kita bicarakan bentuk +e$ara itu, pada
permulaan" Sendirinya kita sampai kepada kedaulatan" Meman$ bentuk +e$ara itu
banyak berhubun$an den$an kedaulatan" Sebelum kita selidiki perkara Kedaulatan lebih
baik kita te$askan dahulu perkara :#entuk +e$ara;"
S* TK5 % Saya serin$ den$ar +e$ara bentuk Kerajaan dan +e$ara berbentuk 4epublik"
Dalam perundin$an kita tadi sudah saya rasa perbedaan kedua bentuk itu, tetapi
perbedaan yan$ pasti meman$ saya minta te$askan kepada Mr" )pal"
M4" )2)' % Dalam suatu kerajaan tulen, 4aja itulah yan$ mempunyai kemauan tertin$$i"
4aja itulah yan$ memberi putusan terakhir" 4ajalah yan$ berdaulat" Tidakkah serin$ kita
baca atau den$ar dalam komedi setambul% :Daulat Tuanku8;
S* 2)6(' % Meman$" :Daulat Tuanku; serin$ pula ditambahtambah den$an :di$antun$
tin$$i dan dibuan$ jauh; kalau tuanku men$hendaki9
S* TK5 % Tetapi di mana raja *ndonesia itu terbatas kekuasaannya oleh rakyat seperti di
Sumatera, maka kita den$ar pula% :4aja adil 4aja disembah, 4aja ?alim 4aja disan$$ah";
Aadi 4aja Cterutama di Minan$kabauDamat terbatas sekali kekuasaannya"
M4" )2)' % Meman$ kerajaan itu mempunyai beberapa jenis pula" Satu jenis bernama
kerajaan tun$$al% absolute monarchie" Dalam kerajaan tun$$al itu kemauan raja itu tak
ada batasnya" )ndaikata pa$i ini raja itu marah atau cemburu pada seoran$ $undiknya,
maka hari itu ju$a menterinya dilepas dari pekerjaannya, karena :1him; -buah hati0 saja"
)tau karena $iran$ $embira mendapatkan selir yan$ cantik molek, maka Eulan yan$ tak
tahu apa,apa tentan$ urusan +e$ara dian$kat jadi Menteri, sebab ia sekaran$ menjadi
iparnya 4aja" Kerajaan Tun$$al itu mudah sekali bertukar menjadi :Kerajaan se1enan$,
1enan$;"
F
S* 2)6(' % #alasannya tak lain pemberontakan buat mencari 4aja )dil #ijaksana"
S* TK5 % #erapa lama +e$ara itu beruntun$ mempunyai seoran$ 4atu )dil8
Seandainya sesudah naik tahta seumur 4atu )dil" &idup dia terus adil bijaksana, tetapi
ba$aimana kalau turunannya seoran$ ban$sat atau bodoh8
M4" )2)' % )da pula jenis kerajaan di mana kekuasaan 4aja itu amat dibatasi oleh
undan$,undan$" (ndan$,undan$ itu dibikin oleh rakyat" (ndan$,undan$ itu tak boleh
diubahubah oleh siapapun" Aadi San$ 4aja berlaku dikendali oleh undan$,undan$ dasar"
Keadaan be$itu kita dapati di *n$$ris sekaran$ dan dahulu kala di Minan$kabau"
Kerajaan semacam itu dinamai 6onstitutional Monarchy -Kerajaan terbatas0"
S* TK5 % Aadi yan$ sebenarnya berkuasa pada kerajaan terbatas itu ialah undan$,
undan$ dasar" 4aja itu cuma satu lamban$ persatuan saja" Tetapi lamban$ itu amat mahal"
#ukankah rakyat mesti memikul semua on$kos raja dan keluar$anya yan$ sebenarnya
kelas n$an$$ur8 )pakah tak lebih murah har$anya dan tepat,jitu si>atnya kalau undan$,
undan$ dasar saja yan$ memerintah, men$endali +e$ara8
M4" )2)' % #entuk semacam inilah yan$ kita sebut sekaran$ :452(#'*K;" Dalan
suatu republik 4aja dan keluar$anya itu tak ada sama sekali" Dalam suatu republik
+e$ara itu diperintah menurut undan$,undan$" 2erintah itu terletak di tan$an 2residen
dan para Menterinya, beserta Sidan$ 2usat dan Daerah, dan seba$ian ju$a di Mahkamah
Tertin$$i"
S* TK5 % Saya minta sedikit penjelasan tentan$ kalimat terakhir ini"
M4" )2)' % Seoran$ ahli >ilsa>at 2erancis bernama MontesGuieu memba$i kerja
->unction0 pemerintahan itu atas ti$a ba$ian % 1" Kekuasaan membikin undan$,undan$
-'e$islati/e 2o1er0" 2" Kekuasaan menjalankan undan$,undan$ -5Hecuti/e 2o1er0" ="
Kekuasaan men$a1asi undan$,undan$ -Audicial 2o1er0" Kekuasaan membikin undan$,
undan$ itu ditaruh di tan$an sidan$ per1akilan" Kekuasaan menjalankan undan$, undan$
itu ditaruh di tan$an Sidan$ 2ara Menteri" )khirnya pen$a1asan terhadap +e$ara
membikin dan menjalankan undan$,undan$ itu ditaruh pada Mahkamah )$un$"
9
S* 2)6(' % Aadi membikin, menjalankan, dan men$a1asi undan$, undan$ itu tidak
terletak pada satu oran$ seperti pada raja" Au$a tidak pada satu badan melainkan pada ti$a
badan"
M4" )2)' % Meman$ be$itu9 Dalam undan$,undan$ dasar )merika dite$askan pula,
maksudnya ti$a pemba$ian itu ialah buat men$adakan setimban$an -check and balance0
dalam pemerintahan +e$ara" Tiap,tiap ba$ian itu ditentukan pula kekuasaannya den$an
undan$,undan$ dan batas kekuasaannya"
S* TK5 % )pakah tiap,tiap ba$ian tak akan terlampau merdeka sendiri,sendiri dan
menimbulkan kekacauan pula888
M4" )2)' % Meman$ kemun$kinan itu ada" Tetapi semua ba$ian itu dipersatukan dan
dikuasai oleh kelas yan$ terkuasa dalam +e$ara 4epublik itu den$an perkakasnya yan$
dinamai birokrasi" Tetapi baiklah kita diamkan saja perkara ini" 'ebih baik kita bicarakan
perkara kedaulatan"
B. KEDA!LATAN
S* 2)6(' % Kedaulatan itu sebenarnya apa888
M4" )2)' % Kedaulatan itu sebenarnya kekuasaan yan$ tertin$$i, kekuasaan yan$
memutuskan suatu persoalan" So/erei$nity, namanya dalam bahasa asin$"
S* TK5 % Aadi kalau suatu undan$,undan$ atau tindakan menimbulkan percekcokan
dalam satu +e$ara, maka kekuasaan tertin$$i itulah yan$ akan menjatuhkan putusan
terakhir" *tulah yan$ terkuasa, yan$ berdaulat" Meman$ perkara ini satu perkara yan$
pentin$" Seharusnyalah dalam sesuatu +e$ara ada sesuatu yan$ memberi putusan
terakhir" Tetapi tak pula kuran$ pentin$nya, di tan$an siapakah Kedaulatan itu mesti
ditaruh8
M4" )2)' % Di ?aman Kerajaan,Kota memutus itu terletak di tan$an raja" Aadi undan$,
undan$ itu terletak di ujun$ lidahnya raja atau di ujun$ pedan$nya saja"
1!
S* 2)6(' % #enar sekali, bah1a dalam suatu kerajaan, di mana perkataan raja itu adalah
satu undan$,undan$, harta $ampan$ dirampas, kemerdekaan oran$ $ampan$ diperkosa,
dan perempuan oran$ $ampan$ diambil oleh yan$ berkuasa"
M4" )2)' % Sebab itu menurut dasar republik seharusnyalah kedaulatan itu di tan$an
rakyat dan pada undan$,undan$ yan$ dibikin oleh para 1akil rakyat" Kalau suatu
tindakan menimbulkan kesan$sian atas benar atau tidaknya tindakan itu, maka
Mahkamah Tertin$$i bisa membandin$kan tindakan itu den$an (ndan$,(ndan$ Dasar"
Seandainya sesuatu macam ;pajak; yan$ dibentuk oleh De1an 2er1akilan 4akyat
menimbulkan kesan$sian itu, maka Mahkamah )$un$ boleh memutuskan cocok atau
berla1anankah tindakan itu den$an (ndan$,(ndan$ Dasar"
S* TK5 % #a$aimana kalau putusan Mahkamah )$un$ itu sendiri menimbulkan
kesan$sian pula8
M4" )2)' % Dalam hal ini beberapa +e$ara 4epublik menaruhkan kedaulatan itu pada
2ermusya1aratan 4akyat, umpamanya di S1iss" Suara seluruh rakyat de1asa dipun$ut"
*ni dinamai re>erendum rakyat" Suara terbanyak itulah suara putusan"
S* 2)6(' % Ti$a atau empat juta penduduk S1iss saja tiada mun$kin berkumpul pada
suatu tempat buat bermusya1arat dan berundin$" )pala$i .! juta rakyat *ndonesia,
seandainya bisa mereka menin$$alkan kota atau desanya masin$,masin$" Aadi ba$aimana
mempraktikkan kedaulatan rakyat itu888
M4" )2)' % Meman$ bukan perkara mudah menjalankan re>erendum itu" Tetapi biasa
dijalankan, yakni seperti menjalankan pemilihan ju$a" Seandainya 1ar$a ) dalam
4epublik itu tak setuju den$an tindakan pajak tadi maka ia catatkan saja :tidak setuju;
dalam kartu resmi" Kartu itu dimasukkan ke dalam peti umum" @ar$a # yan$ setuju,
mencatatkan :setuju;" Kalau seandainya di antara 4! juta 1ar$a +e$ara *ndonesia yan$
berhak bersuara, =! juta tidak setuju dan cuma 1! juta yan$ setuju, maka undan$,undan$
yan$ dibentuk oleh De1an 2er1akilan 4akyat tadi jadi :batal;, yaitu tak sah"
11
S* 2)6(' % Kalau be$itu meman$ rakyat yan$ terkuasa karena putusan yan$ terakhir
betul di tan$an 4akyat Aelata" 7ampan$ tetapi jitu dan tepat teknik memerintah semacam
itu"
S* TK5 % *n$in pula saya hendak men$etahui siapa oran$nya men$eluarkan pikiran itu
yan$ bermula sekali8 Siapa pemikir besar yan$ men$hasilkan paham yan$ be$itu yan$
ber>aedah buat masyarakat manusia8
M4" )2)' % )mat susah men$atakan siapa yan$ sebenarnya :pada a1alnya; memikirkan
re>erendum atau :suara 4akyat; itu" #oleh jadi bukan satu oran$ pada satu 1aktu saja
yan$ mendapatkan pikiran itu" #oleh jadi pikiran yan$ bermula keluar itu belum nyata
benar, tetapi sudah mempunyai $aris besar atau si>at yan$ pasti" #oleh jadi pula pikiran
itu sudah pasti, tetapi cuma pinjaman dari oran$ lain atau ne$ara lain" #oleh jadi pula
pun$utan :Suara 4akyat; itu dijalankan be$itu saja, bukan seba$ai pelaksanaan satu teori
atau paham melainkan seba$ai :naluri rakyat murba; belaka -political instinct o> the
masses0"
S* TK5 % #a$aimana ju$a, tentu :Suara 4akyat; seba$ai teknik memerintah itu sejalan
den$an sempurna atau tidaknya Suara 4akyat itu mempunyai sejarah" #aran$kali bukan
sejarah menurut kesempurnaannya"
M4" )2)' % Meman$ :Suara 4akyat; itu bukan saja satu teknik yan$ pentin$ $ampan$
buat suatu pemerintahan" Tetapi Suara 4akyat itu ju$a menjadi ukuran jauhnya
kemerdekaan 4akyat dalam suatu +e$ara"
S* TK5 % Den$an obor semacam itu cobalah tuan cantumkan secara sederhana :Suara
4akyat; yan$ berseluk,beluk den$an Kedaulatan 4akyat dan kena men$ena den$an
kemerdekaan 4akyat itu"
M4" )2)' % Saudara sudahkah menden$ar nama Min T?e, artinya $uru Min$8
S* TK5 % #elum" Tetapi nama $uru Kun$ 6u, yaitu pemikir Tion$hoa meman$ sudah
saya den$ar" &idup kira,kira 2"5!! tahun lampau"
12
M4" )2)' % +ah, 7uru Kun$ meman$ seoran$ pembentuk masyarakat Tion$hoa yan$
terbesar" +e$ara bentukan 7uru Kun$ berdasarkan kekeluar$aan yan$ dipuncaki oleh
4aja dan keluar$anya" Muridnya ialah 7uru Min$ memberatkan kedaulatan itu bukan
kepada 4aja seperti $urunya, tetapi kepada 4akyat Aelata" Maksudnya 7uru Min$ lebih
kuran$, apabila 4aja itu ?alim maka 4akyat berhak memberontak"
S* TK5 % Aadi bukanlah 4akyat buat 4aja, melainkan 4aja buat 4akyat" Seperti pepatah
*ndonesia di atas% 4aja adil 4aja disembah, 4aja ?alim 4aja disan$$ah"
M4" )2)' % #aru saja tahun 1.F9, jadi lebih kuran$ 22I abad di belakan$ 7uru Min$,
Aean AacGues 4ousseau, di sampin$ MontesGuieu, men$eluarkan pikiran yan$ sama
artinya den$an pelajaran 7uru Min$ tadi" 2en$aruh Tion$hoa meman$ teran$ pada
MontesGuieu tadi" Dan 4osseau itu dian$$ap +abinya 2emberontakan 2erancis"
S* TK5 % *ndonesia tak perlu lari ke ne$ara asin$ saja" *ndonesia sendiri mempunyai
:suara rakyat; itu" Di masa luhurnya Minan$kabau, abad 14 sampai lB, Minan$kabau
berdasarkan kekeluar$aan ju$a% 4akyat ber,raja pada 2en$hulu 2en$hulu ber,raja pada
Mu>akat Mu>akat ber,raja pada alur dan patut" Aadi raja yan$ diakui lebih tin$$i dari
2en$hulu seba$ai 1akil rakyat ialah kata Mu>akat" Tetapi :Kata Mu>akat; itu mesti
diperoleh den$an perundin$an yan$ merdeka, tenan$, dan luas" 2utusan yan$ diperoleh
tiadalah takluk pada Kata 4aja atau laskarnya, melainkan pada )lur -lo$ika0 dan 2atut
-keadilan0" )lur dan 2atutlah 4aja Tertin$$i di Minan$kabau pada masa jaya" Maharaja di
Minan$kabau itu takluk pada Kata Mu>akat, pernah disalahkan oleh Mahkamah )$un$
Minan$kabau" Disan$ka kedaulatan 4akyat Minan$kabau semacam itu, yan$ berupa
:suara rakyat; itu diturunkan oleh pemikir :Ketumen$$un$an;"
1=
III. ISI KEMERDEKAAN
S* TK5 % Kalau sebentar kita meninjau perundin$an kita sampai sekaran$, nyatalah
sudah bah1a :#entuk dan *si Kemerdekaan; itu ada dua perkara yan$ terpisah"
S* 2)6(' % )pa yan$ en$kau maksudkan den$an :isi; itu8
S* TK5 % #aran$kali saya tak salah, kalau yan$ isi itu ialah :Kedaulatan; tersebut"
4upanya Kedaulatan itu berarti :kemauan; atau :kekuasaan;" Dan pada kekuasaan itulah
terletaknya :hak lahir atau batin; dari seseoran$ atau $olon$an oran$ dalam masyarakat"
S* 2)6(' % +ah kek, sekaran$ en$kau ba1a pulan$ saya ke tempat yan$ lebih kuran$
saya ketahui" 5n$kau tadi meneran$kan :isi; kemerdekaan den$an kata yan$ sudah
dikenal seperti kedaulatan, kemauan, dan kekuasaan" Semua perkataan ini cukup
kuketahui tetapi anak kalimat :hak lahir dan batin; itu apa pula maknanya"
S* TK5 % &ak lahir ialah hak atas keperluan hidup, seperti makanan, pakaian,
perumahan, $aji, dan seba$ainya" &ak batin ialah hak buat merdeka berkumpul,
berbicara, menulis, hak buat melindun$i harta, kemerdekaan, dan ji1a, yan$ di ?aman
4e/olusi 2erancis dinamai :hak manusia;"
S* 2)6(' % Kalau be$itu en$kau memberi pemandan$an baru pada saya, kek" &ak lahir
dan hak batin itu meman$ tak terlihat pada buntutnya kemerdekaan, yakni bentuk suatu
+e$ara Merdeka" Dalam ne$ara berbentuk kerajaan boleh jadi lebih besar $olon$an yan$
berhak -lahir dan batin0 daripada dalam ne$ara berbentuk 4epublik"
S* TK5 % 5n$kau ini meman$ cepat memahami suatu paham9 6epat dan tepat bertanya
dan melaksanakan9 Sekaran$ aku sendiri tak cukup men$erti apa yan$ kau maksudkan
den$an kalimat di belakan$ ini"
S* 7D)M % Meman$ petani itu serin$ mempunyai pikiran sehat se$ar seperti buah
jeruknya"
14
S* 2)6(' % #aru sekaran$ en$kau muncul, 7odam" Selama ini en$kau menonton saja,
diam,diam saja en$kau pura,pura tak men$erti9 Sekaran$ sesudah sampai ke perundin$an
perkara :isi; kemerdekaan baru en$kau muncul"
S* TK5 % #iarkanlah dahulu si 7odam ini" +anti tentu dia akan muncul terus" Tetapi
cobalah te$askan apa yan$ en$kau katakan tadi, 6ul, bah1a dalam sesuatu kerajaan boleh
jadi besar $olon$an yan$ berhak -lahir dan batin0 daripada dalam suatu republik"
S* 2)6(' % 6ontoh yan$ se$ar,bu$ar $ampan$ kita kemukakan" 'ihatlah Aerman +a?i
adalah satu 4epublik" Tetapi $olon$an yan$ palin$ besar dalam ne$ara -yakni kaum
proletar0 di$encet sehebat,hebatnya" 7aji buruh diturunkan, lama kerja diperpanjan$ buat
men$hasilkan alat perkakas peran$" 7estapo bermaharajalela buat membasmi kumpulan
dan rapat buruh" 6uma seba$ian kecil 1ar$a ne$ara Aerman -yakni kaum Easis0 yan$
mempunyai hak lahir dan batin itu" Sebaliknya di *n$$ris, ne$ara merdeka berbentuk
kerajaan, besar $olon$an yan$ berhak lahir dan batin itu daripada di Aerman" 7aji lebih
tin$$i, lama kerja lebih kuran$, dan hak berkumpul, berundin$, dan menulis lebih luas"
S* 7D)M % 3a benar kalau en$kau membandin$kan satu kerajaan den$an republik
semacam itu" Meman$ bentuk itu tak memastikan isi" Aadi tidak dalam semua kerajaan
hak lahir dan batinnya $olon$an rakyat itu diperkosa" Tidak dalam semua republik
sebaliknya hak lahir dan batinnya $olon$an terbesar itu terjamin"
S* TK5 % Sekaran$ saya sudah men$erti" Aadi besarnya kemerdekaan dalam suatu
ne$ara merdeka itu mesti diukur den$an besarnya $olon$an oran$ dalam ne$ara itu yan$
mempunyai hak lahir dan batin"
S* 2)6(' % Kalau be$itu dalam +e$ara Merdeka yan$ selalu dipuji oleh Denmas
tentulah kaum yan$ sedikit itu yan$ sebenarnya merdeka"
S* TK5 % 5n$kau jan$an menyindir,nyindir, 2acul" Denmas toh bukan absolutis,
pen$anut kerajaan Tun$$al" D5+M)S % Meman$ bukan9 Tadi si 2acul sendiri sudah
memberi contoh bah1a bentuk itu belum memastikan isinya" #ukankah dalam ne$eri
15
merdeka berbentuk kerajaan seperti *n$$ris $olon$an yan$ mempunyai hak lahir dan
batin cukup besar8 2acul sendiri yan$ memberikan contoh ini9
S* 7D)M % 6ukup besar tetapi """""""""""""""""""""
S* TK5 % Diam dulu, Dam, aku sudah tahu ke mana en$kau mau per$i" 6ukup besar,
tapi sama sekali belum la$i cukup9 #ukankah be$itu, Dam8
M4" )2)' % Sebenarnya, semenjak ahli pikir )ristoteles sudah banyak perubahan isi
dalam bentuk ne$ara merdeka, baik berupa Kerajaan maupun 4epublik" Dalam kitab
kuno meman$ biasa sekali dian$$ap bah1a dalam satu kerajaan itu raja dan keluar$anya
yan$ berkuasa, berdaulat, jadi berhak lahir dan batin" Tetapi sekaran$ *n$$ris memberi
contoh yan$ aneh"
S* TK5 % #a$aimana pula buku kuno itu menjeniskan 4epublik8
M4" )2)' % #anyak pula jenisnya 4epublik itu" 4epublik itu bisa aristokratis, artinya di
sana kaum nin$rat yan$ berkuasa, seperti 4epublik Sparta di masa lampau" 4epublik itu
bisa plutokratis Di sana kaum harta1anlah yan$ meme$an$ tampuk kekuasaan, yakni
yan$ sebenarnya berdaulat" )da pula yan$ demokratis9 Di sini rakyatlah yan$ berkuasa"
*nilah sebenarnya 1atak +e$ara Modern yan$ besar,besar di ?aman sekaran$" 6ontohnya
yan$ nyata ialah )merika Serikat" Di sinilah 4akyat yan$ berdaulat, berkuasa, yan$
menentukan baik atau tidaknya (ndan$,undan$, yan$ memilih dan melepas 2residen,
para Menteri, dan 1akil De1an +e$ara" Di sinilah hak lahir dan batin hampir seluruh
masyarakat terjamin"
S* 2)6(' % #a$aimana, Dam8
S* 7D)M % Kapitalisme dan #irokratis9 *tu yan$ berdaulat di semua ne$ara merdeka di
dunia ini, berbentuk Kerajaan ataupun 4epublik, baik plutokratis ataupun demokratis9
1B
I". BIR#KRASI
S* 2)6(' % +ah, Dam, sekaran$ rupanya en$kau punya $iliran" 'ebih dahulu aku mau
tanyakan" #irokrasi itu sebenarnya apa8
S* 7D)M % #irokrasi itu adalah seekor ular berkepala 1!, tersembunyi tempatnya dan
den$an be$itu dia leluasa menyemburkan racunnya ke arah musuhnya"
S* 2)6(' % Aan$an pakai perumpamaan be$itu, Dam9 Saya mau keteran$an yan$ pasti"
Saya sudah banyak kali menden$ar kata birokrasi itu" Tetapi artinya yan$ sebenarnya
saya sampai sekaran$ belum tahu"
S* 7D)M % #irokrasi ialah perkakas memerintah dan administrasi yan$ di ?aman
kapitalisme menjadi perkakas menindas kaum pekerja" Mulanya biro, kantor itu meman$
perlu buat satu pemerintah dan satu administrasi" Tetapi lama kelamaan oleh pen$aruh
kapitalisme menjadi badan yan$ terpisah dari 4akyat murba dan dipakai seba$ai alat
penindas semua $erakan murba yan$ membahayakan kekayaan dan kekuasaan kaum
kapitalis yan$ di ?aman kapitalisme memiliki birokrasi itu"
S* 2)6(' % Sedikit teran$" Tetapi belum cukup teran$" 6obalah lanjutkan"
S* 7D)M % )dministrasi tentulah perlu buat satu ne$ara" Sedan$kan buat satu
perusahaan saja perlu administrasi itu" Dalam satu perusahaan saja, bukankah perlu
dicatatkan keadaan pekerja dalam tiap 1aktu" (mpamanya perusahaan itu mau tahu
berapa pekerjanya" 2ada permulaan bulan 4 tadi umpamanya 1!! oran$" Kalau yan$
masuk di bulan itu 1!! oran$ dan keluar 5! oran$, jadi sisa pen$habisan bulan empat itu
15! oran$" +ama, ba$ian pekerjaan, umur, asal, keluar$a, sekolah dll tiap,tiap pekerja
mesti dida>tarkan supaya jan$an mendatan$kan kekacauan" 7ajinya berhubun$ den$an
pen$alaman, sekolah dan kecakapannya mesti dida>tarkan pula" #uat kesehatan,
perpindahan, atau kematian, pekerjaannya mesti ada pula penda>taran yan$ cukup" #elum
la$i perkara hasil atau produksi perusahaan itu% turun naiknya, masuk keluarnya hasil itu"
1.
2erkara $aji buruh halus di kantornya9 2erkara keuan$an, bahan, penjualan, dan
bermacam,macam perkara lain buat beresnya satu perusahaan itu saja"
S* 2)6(' % Satu perusahaan saja sudah be$itu banyak caban$ pekerjaan dan caban$
administrasi" )pa la$i satu ne$ara"
S* 7D)M % )pa la$i satu +e$ara yan$ mempunyai cacah ji1a sampai puluhan juta,
yan$ turun naik pula penduduknya, yan$ mempunyai banyak jabatan dalam
2emerintahan +e$ara seperti jabatan politik +e$ara, 2ertahanan +e$ara, 2erekonomian,
'alu,'intas, 2erhubun$an, Keuan$an, 2eneran$an, peneran$an, 2endidikan" #erapa
banyaknya caban$ pekerjaan dan berapa banyak rantin$ dan lain,lain, dan anak rantin$
pekerjaan" Susahnya pula, semua rantin$ mesti dipusatkan ke caban$ dan semua caban$
dipusatkan kepada ba$ian dan semua ba$ian di pusat, dipusatkan pula ke 2(S)T +e$ara
seluruhnya"
S* 2)6(' % 2usin$ kepala saya memikirkan" Meman$ pekerjaan itu menjadi sulit kalau
diden$ar be$itu saja" Tetapi tidak be$itu sulit kalau tiap,tiap rantin$ caban$ dan pusat
men$etahui hak dan ke1ajiban sendiri dan berani tan$$un$ja1ab ke atas dan ke ba1ah"
Salahnya, yan$ di ba1ah tak berani tan$$un$ ja1ab dan yan$ di atas mau memun$ut
semua kekuasaan untuk memutuskan, tetapi serin$ pula tak berani menan$$un$ja1ab
putusannya itu" 3an$ di ba1ah yan$ tak berani tan$$un$ ja1ab itu menanti,nantikan saja
putusan dari )tas, sampai di atas bertimbun,timbun perkara yan$ mesti diputuskan"
S* TK5 % Sampai perkara tetek,ben$ek mesti diputuskan di )tas, karena yan$ ba1ahan
tak berani memutus"
S* 7D)M % #e$itulah administrasi itu menjadi #erat,Kepala -topheady0" 'ebih berat
kepalanya daripada kakinya" Karena semua putusan mesti datan$ dari atas, maka semua
putusan itu terlambat datan$nya ke ba1ah" Tindakan yan$ mesti dijalankan den$an cepat
mesti ditunda karena menun$$u putusan atas" Tindakan itu serin$ terpaksa ditunda
selamanya, karena tidak akan berhasil la$i kalau dijalankan ju$a, sudah terle1at"
1F
S* 2)6(' % )pakah semua tindakan mesti ditunda buat semua oran$ dan semua
$olon$an8
S* 7D)M % Tentu tidak9 *nilah akibat pertentan$an dalam dunia kapitalisme" Kesulitan
dalam administrasi itu memberi kesempatan pada kaum harta1an buat menduduki
administrasi itu" Mereka adakan sekolah menen$ah dan tin$$i buat mendidik anak yan$
mampu men$adakan dan menjalankan administrasi yan$ sulit bertin$kat,tin$kat
-hirarkis0"
S* 2)6(' % )nak yan$ mampu tentulah anak kaum kapitalis"
S* 7D)M % Tepat 6ul" Dan anak kapitalislah yan$ meme$an$ buku, seba$ai peme$an$
Staat ini dan Staat itu, yan$ diatur secara akademis, yan$ cuma bisa dimonopoli $olon$an
terpelajar, anaknya kapitalis"
S* 2)6(' % #e$itu semua biro, semua kantor itu jatuh ke tan$an $olon$an kapitalis,
sudah tentu kantor itu menjadi perkakasnya $olon$an kapitalis, terutama $olon$an bankir"
S* 7D)M % Tepat, 6ul" Dan karena keperluan Kapitalis dan #uruh bertentan$an seperti
hidup dan mati, sudah tentu semua undan$,undan$ dan tindakan yan$ men$untun$kan
kapitalisme lekas dijalankan oleh birokrasi yan$ dikepalai oleh Menteri +e$ara"
2endeknya, tuntutan si kapitalis biasanya tiada ditunda" Tetapi semua undan$,undan$ dan
tindakan yan$ meru$ikan kaum kapitalis dan men$untun$kan kaum pekerja tentulah
:$ampan$ disabot;, dimo$oki, dimo$ok :sit,do1n; oleb kaum birokrat, ular tersembunyi
dalam administrasi +e$ara itu"
S* 2)6(' % )ku men$erti, Dam, kenapa tadi birokrasi itu en$kau namai ular berkepala
sepuluh" Tetapi saya harap kepalanya bukan 1! melainkan 1="
S* TK5 % #enar, 6ul9 Meman$ dia akan celaka 1=" Kalau saja kelak 1akil kaum buruh
mendapatkan suara lebih dan merebut kursi lebih dalam parlemen" 2ara 1akil buruh akan
bisa bikin undan$,undan$ buat men$adakan tindakan yan$ akan melenyapkan,
men$hancurluluhkan kapitalisme"
19
S* 7D)M % Tun$$u dulu Kek9 Tun$$u dulu9 Tak $ampan$ kaum buruh suatu ne$ara
merebut kursi lebih dalam parlemen" Sekalipun dapat, tak bisa ia men$hancurkan
kapitalisme kalau tak den$an pemberontakan" Si 2acul % +ah lho9
". AKSI PARLEMENTER ATA! AKSI M!RBA$
A. AKSI PARLEMENTER
S* 2)6(' % +ah, 7odam, masih dalam $iliranmu sekaran$" Teran$kanlah mana yan$
baik, aksi parlementer atau aksi murba -aksi massa0"
S* 7D)M % Saya ulan$i sekali la$i" Merebut kursi terbanyak dalam parlemen itu adalah
satu perkara yan$ amat susah, 1alaupun mun$kin"
S* 2)6(' % Teran$kan dulu, apa maksudnya merebut kursi terbanyak itu9
S* 7D)M % (mpamanya 2arlemen mempunyai 1akil rakyat B!! oran$9 Kalau kaum
buruh, yan$ meman$ terbesar dalam satu ne$ara modern, mendapatkan 1akil dalam
pemilihan 1akil ke 2arlemen umpamanya =!1 oran$ saja dalam teori ia sudah mendapat
suara lebih, ialah 2 oran$ lebihnya dari semua $olon$an lain, yan$ 299 itu" Dalam
hakikatnya kaum buruh di *n$$ris, )merika, atau Aerman meman$ bisa mendapatkan 2J=
atau =J4 dari seluruh suara, ialah menurut besar kelasnya proletar, yan$ ada di ne$ara
tersebut"
S* 2)6(' % Aadi den$an kursi terbanyak itu kaum buruh bisa men$adakan undan$,
undan$ dalam 2arlemen, buat melenyapkan hak milik perseoran$an atas industri pentin$
umpamanya" *ndustri pentin$ bisa dijadikan milik +e$ara" 2roduksi dan distribusi diatur
secara kolekti>" Semuanya dijalankan secara men$usul dan memutuskan den$an suara
lebih dalam 2arlemen"
S* 7D)M % #enar be$itu, tetapi 1alaupun kaum buruh lebih banyak oran$nya, ia kalah
saja berteriak dalam pemilihan para an$$ota 2arlemen itu"
2!
S* 2)6(' % Sebab apa, Dam8
S* 7D)M % Sebab yan$ berteriak memajukan dan memuja,muja para calon 1akil itu di
?aman kapitalisme ini ialah >ulus, uan$" Siapakah yan$ bisa men$irimkan propa$andis ke
kota, kota dan semua pelosok8
S* 2)6(' % Tentu kapitalis"
S* 7D)M % Siapa pula yan$ bisa menye1a $edun$ besar,besar buat rapat umum8
Mempunyai persuratkabaran, majalah, radio, sandi1ara, buat memuja,muji calon sendiri
dan mencemoohkan calon la1an"
S* 2)6(' % Tentu kaum >ulus"
S* 7D)M % Kepada kaum mana memihaknya pro>esor, $uru, $ereja, dan pujan$$a
dalam ne$ara kapitalis8
S* 2)6(' % 3a, ya, Dam" 5n$kau tak perlu lanjutkan" Sebab itu di )merika ne$ara yan$
modern dan kapitalis tulen itu, sampai sekaran$ belum pernah kaum buruh mendapat
suara terbanyak dalam parlemen 1alaupun di )merika itu sebelum peran$ besar tetap 11
juta buruh men$an$$ur"
S* TK5 % Di *n$$ris, sekaran$ kaum buruh ke = kalinya mendapat kementerian +e$ara"
Sekaran$ 2artai #uruh mempunyai suara terbanyak pula dalam 2arlemen *n$$ris"
S* 7D)M % 3an$ keti$a kalinya pula partai kaum buruh *n$$ris akan memperlihatkan
kepada proletar *n$$ris dan dunia lain, bah1a men$adakan undan$,undan$ buat
melenyapkan kapitalisme *n$$ris itu bukanlah perkara men$hitun$ :suara; atau :kursi;
dalam parlemen saja" Meman$ menurut Karl MarH, mun$kin sosialisme dijalankan di
*n$$ris den$an jalan parlementer itu" Tetapi di masa MarH, birokrasi *n$$ris belum be$itu
kuat, licik, dan $anas seperti di abad ke 2! ini"
21
S* TK5 % Kalau undan$,undan$ pen$hapusan kapitalisme sudah diterima dalam
2arlemen, maka administrasi yan$ dikepalai 2erdana Menteri Sosialis toh boleh
perintahkan kepada administrasi untuk menjalankan pen$hapusan kapitalisme itu"
S* 7D)M % Dalam teori meman$ be$itu" Tetapi jaran$ manusia yan$ men$hukum mati
dirinya sendiri itu" )dministrasi itu seperti sudah dibilan$ di atas dipe$an$ oleh keluar$a
borjuis, pen$ikut kaum kapitalis" Semua otak hati jantun$nya serta pen$alamannya sudah
dipusatkan pada )rsip 4aja, dalam $edun$ administrasi itu" ran$ lain dari $olon$an lain
susah memasuki $edun$ arsip yan$ penuh rahasia itu" #erbenten$ pada arsip rahasia itu
san$ jurutulis $ampan$ men$adakan pemo$okan atau sabot terhadap perintah menteri
sosialis" #erbenten$ pula pada arsip,$aib,rahasia itu san$ jurutulis, san$ komis kelas satu,
kelas dua """ sampai ti$a belas" #erhubun$an pula den$an polisi, kehakiman, tentara, dan
terutama den$an bank ne$ara dan bank partikelir" Di ?aman kapitalisme ini bank itulah
yan$ menjadi benten$nya kapitalisme, bank itulah yan$ men$endali perindustrian di
dalan ne$eri dan akhirnya men$endalikan politik ne$ara"
S* 2)6(' % Aadi sekaran$ teran$ kedudukan kekuasaan dalam ne$ara kapitalis itu buat
saya, Dam" Kaum kapitalis yan$ mempunyai benten$ lahir pada $olon$an bankir,
mempunyai tukan$ sulap yan$ tidak kelihatan pula dalam administrasi, berupa birokrat"
Kalau 1akil borjuis kalah dalam parlemen ia minta bantuan pada tukan$ sulapnya, ialah
san$ birokrat dalam administrasi" Kalau di sini ia kalah pula, ia baru minta bantuan pada
polisi, yustisi, dan tentara" Mereka opsir tin$$i dari polisi, yustisi, dan tentara itu tentulah
anak kaum mampu, yakni kaum borjuis, maka tentulah pula polisi, yustisi, dan tentara C
semua badan pembela keamanan ne$ara ituDpembela ne$ara kapitalis" Te$asnya dalam
pertentan$an Kapitalis,2roletar tentulah polisi, yustisi, dan tentara itu membantu kapitalis
dan membasmi proletar"
S* 7D)M % #e$itu mestinya, 6ul9 2ada semua per$erakan murba, maka teran$ benar
birokrasi menjadi perkakas kapitalis menindas semua $erakan yan$ menentan$
kapitalisme" #e$itu di semua ne$ara 5ropa" #erhubun$ den$an itu maka 1!! tahun
lampau MarH dalam salah satu bukunya yan$ banyak men$andun$ sejarah sudah berkata%
:Staat itu tak boleh diambil oper be$itu saja oleh kaum buruh -re/olusioner0, tetapi mesti
22
dihancurkan dan di$anti den$an administrasi kaum buruh"; 3an$ dimaksud den$an staat
itu, den$an +e$ara itu, tentulah terutama ju$a administrasi dan birokrasi tadi"
S* 2)6(' % Kalau parlemen dan aksi parlementer itu tak boleh dipakai, dan administrasi
bersama birokrasinya tak boleh diambil oper be$itu saja, ba$aimana jalan men$hapuskan
kapitalisme itu88
S* 7D)M % Sekaran$ kita sampai kepada aksi murba" Meman$ en$kau seba$ai 1akil
proletar tani tertarik ke jalan massa,aksi itu" Tetapi tak men$herankan pula kalau
Denmas, Mr" )pal, dan si Toke, bur$er kecil ini men$uap,n$uap saja, seperti oran$ tak
peduli"
B. AKSI M!RBA
S* 7D)M % )ksi murba itu tentulah men$andun$ beberapa syarat yan$ pentin$ pula"
Sudahlah tentu perkara kalah menan$ mesti dipikirkan"
S* 2)6(' % Sudah mestinya kekuatan lahir dan batin yan$ ada pada la1an kita mesti
dibandin$kan den$an kekuatan lahir dan batin yan$ ada pada kita" Seharusnya para
pemimpin murba itu tak boleh menyia,nyiakan ribuan ji1a yan$ diserahkan pada
pimpinannya"
S* 7D)M % Semestinya kita tidak takut berkorban" Tetapi semestinyalah pula kita tiada
boleh berkorban sia,sia" Tiap,tiap tetes darah men$alir, mestinya mendapatkan hasil yan$
seimban$"
S* 2)6(' % Kemenan$an itu tentulah berupa kemenan$an politik dan ekonomi"
S* 7D)M % Selain perkara perbandin$an kekuatan, mesti pula dipikirkan perkara
:tempo dan tempat;" 2ada 1aktu musuh sedan$ kuat, dan kekuatannya terpusat pula pada
suatu tempat, sudahlah tentu kita bodoh sekali kalau menyeran$ den$an kekuatan kuran$,
pada :tempo dan tempat; yan$ baik buat musuh itu"
2=
S* 2)6(' % Sekuran$nya kita mesti tambah tena$a dan susun lebih baik la$i tena$a yan$
sudah ada" Selain dari itu kita mesti tun$$u pula tena$anya musuh yan$ terpusat itu
dicerai,beraikan" )tau tun$$u temponya musuh sedan$ len$ah"
S* 7D)M % Aadinya, pendek kata carilah $elan$ yan$ lemah pada rantai pertahanan
musuh" 2utuskan rantai itu dan musnahkan tiap,tiap ba$ian yan$ lemah itu99
S* 2)6(' % )pa la$i yan$ mesti diperhatikan8
S* 7D)M % Meman$ banyak la$i" Syarat yan$ pentin$ buat seoran$ pemimpin C
pemimpin apapun ju$aDialah pemimpin itu pertama mesti mempunyai kecakapan
memimpin" Kedua dia mesti bisa menaksir keadaan sekaran$ dan besoknyaK dan keti$a
dia mesti ulet, tidak lekas patah hati, melainkan mempunyai kemauan baja" *a tak boleh
diomban$ambin$kan oleh kemenan$an dan kekalahan sementara, melainkan tetap
pe$an$ te$uh hasratnya berjuan$ dan kebenaran alasannya buat berjuan$" Ketetapan hati
itu mesti ter$ambar di 1ajahnya kalau berhadapan den$an pen$ikut dan teman
seperjuan$annya, apala$i dalam marabahaya"
S* 2)6(' % Meman$ pemimpin yan$ tak melihat $aris besar $erakan politik, tak
mempunyai hasrat, kemauan, dan iman te$uh tak akan bisa men$endalikan pen$ikutnya,
apala$i men$endalikan keadaan"
S* 7D)M % 2impinan mesti mempunyai sumber yan$ terus men$alir" )rtinya itu ia tak
boleh pe$an$ satu teori saja kalau menyeran$ atau mempertahankan" Dia mesti cakap
men$adakan muslihat baru pada keadaan baru" 2elajaran yan$ diha>alkan dari buku saja
tiada cukup"
S* 2)6(' % Aadi en$kau sudah majukan% 1" 2erkara perhitun$an kalah,menan$
-perbandin$an kekuatan0, 2" 2erkara tempo dan tempat, =" Syarat pemimpin dan
pimpinan, 4" Sumber yan$ terus men$alir di pihak pimpinan" )pakah persatuan tidak
pentin$888
24
S* 7D)M % 2entin$ sekali, 6ul" *tulah ji1anya suatu perjuan$an" @alaupun syarat yan$
empat tadi ada, tetapi kalau persatuan dalam barisan yaa$ dikerahkan itu lemah atau tak
ada sama sekali, sudahlah tentu tak ada harapan buat menan$, kecuali kalau la1an itu
lebih lemah la$i dalam se$ala,$alanya" Tetapi persatuan itu mesti mempunyai dasar yan$
te$uh"
S* 2)6(' % #ukannya disiplin dasar yan$ te$uh itu8
S* 7D)M % #etul, disiplin adalah satu syarat atau dasar persatuan itu, tetapi disiplin itu
sendiri mesti berdasar pula"
S* 2)6(' % )pakah pula dasarnya disiplin itu8
S* 7D)M % *nilah perkara yan$ pentin$ dalam )ksi Murba" Dalam aksi militer, disiplin
itu semata,mata berdasar atas perintah yan$ kuasa saja" Tetapi dalam )ksi Murba,
disiplin itu mesti dimen$erti dan dirasa" Aadi dasarnya ialah keperluan bersama,
kepentin$an bersama di pihak murba" )tas keinsya>an sama kepentin$an, sama tujuan,
dan sama berjuan$ itulah dirasa perlunya disiplin" )rtinya disiplin dalam aksi murba ialah
den$an sejujur,jujurnya dan sebaik,baiknya menjalankan suatu putusan, yan$ sudah
diputuskan bersama,sama menurut suara yan$ terbanyak"
S* 2)6(' % Tetapi toh tidak sama keperluan tani, buruh, sauda$ar, dan penduduk kota8
S* 7D)M % Tepat perkataanmu itu, 6ul" #etul tidak sama tetapi ada persamaan" Kucin$
meman$ tidak sama den$an macan, tetapi banyak persamaannya" 'ebih banyak
persamaan kucin$ dan macan daripada antara kucin$ dan ikan atau kucin$ dan ton$kat"
S* 2)6(' % Aan$an >ilsa>at, Dam9 #entan$kanlah persamaan yan$ praktis9
S* 7D)M % 2ersamaan dari masin$,masin$ oran$ kelas proletar tentulah nyata" Mereka
sama ditindas den$an cara yan$ sama" Mereka sama,sama men$hendaki perubahan yan$
sama pula" 'ebih mudah men$adakan persatuan dan disiplin di antara satu kelas manusia
itu" 2ersatuan dan disiplin bisa didasarkan pada keperluan sama, yakni sama,sama
menuntut hak lahir dan batin -$aji, lama kerja, hak berkumpul dan rapat0"
25
S* 2)6(' % Tetapi di manakah letaknya persamaan keperluan tani, buruh, dan penduduk
kota8
S* 7D)M % #aik, saya ambil contoh yan$ tepat saja, 6ul" )mbil 4usia di tahun 191."
Susunan masyarakat di masa itu% Di puncak ada Tsar den$an keluar$a nin$ratnya yan$
memiliki tanah luas,luas sekali" 3an$ men$erjakan tanah itu ialah tani melarat" Tani
melarat itu terba$i pula atas = $olon$an" Kesatu yan$ hidup memburuh sama sekaliK
kedua seten$ah memburuh dan seten$ah bertaniK dan keti$a tani yan$ membantin$ tulan$
buat hidup cukup saja" Keti$a $olon$an itu re/olusioner terhadap Tsar" Selain ti$a
$olon$an tani melarat ini ada la$i tani sedan$" Tani ini memakai buruh sampai 1! oran$"
Tetapi masih mau perubahan demokratis" #e$itu ju$a tani besar" Selain tani, ada la$i
kelas borjuis besar, ten$ah, dan kecil" Semuanya men$hendaki hak demokratis
-per1akilan rakyat dsb0" Kelas yan$ palin$ terkemuka dalam pemberontakan ialah buruh,
industri"
S* 2)6(' % #a$aimana kaum komunis men$adakan persatuan di antara borjuis, tani, dan
proletar itu8
S* 7D)M % *tulah keulun$an komunis 4usia" Dia tahu bah1a kaum borjuis besar
re/olusioner terhadap >eodalisme, kenin$ratan di ba1ah Tsar" Selama menentan$ Tsar
dan kaum nin$rat itu mereka bikin satu barisan rakyat" Aadi di masa ini persatuan itu
men$ikat borjuis besar,ten$ah,kecil, tani besar,ten$ah,kecil, dan proletar, sampai
>eodalisme terben$kalai" #aru sekaran$ ditantan$ dan diben$kalaikan borjuis besar,
ten$ah,kecil" )khirnya, tin$$alah persatuan kekal antara proletar mesin dan proletar
tanah"
S* 2)6(' % Aadi pada tiap,tiap tin$kat pertarun$an itu dicari persamaan tuntutan
berdasarkan persamaan keperluan" )pakah persamaan tuntutan proletar mesin dan
proletar tanah8
S* 7D)M % Kedua $olon$an men$hendaki perdamaian" Aadi mereka sama,sama
meletakkan senjata men$hentikan berperan$ den$an Aerman" Selanjutnya para proletar
pabrik merebut pabrik, dan kaum borjuis dan proletar tanah merebut tanah dari kaum
2B
nin$rat" Den$an be$itu proletar dan tani sama sama menentan$ kontra,re/olusioner dari
pihak borjuis dan nin$rat"
S* 2)6(' % Aadi kalau saya men$erti betul, Dam, Komunis 4usia pada tiap,tiap tin$kat
perjuan$an memusatkan pukulannya terhadap satu musuh saja" Dalam hal itu dia menja$a
persatuan dalam barisannya sendiri, 1alaupun terdiri dari berba$ai $olon$an"
S* 7D)M % *tulah keulun$an Komunis 4usia, 6ul9
"I. MERDEKA %&&'
S* TK5 % )pa yan$ dimaksudkan den$an merdeka 1!!L8 #uat saya merdeka itu
merdeka tak ada batasnya"
S* 7D)M % M54D5K) itu meman$ selalu ada batasnya" #atasnya itu pertama
terhadap ke dalam" Kedua terhadap keluar"
S* TK5 % )pa artinya8
S* 7D)M % Terhadap ke dalam9 #ukankah tiap,tiap oran$ dalam ne$ara merdeka itu
mesti men$har$ai kemerdekaan tiaptiap 1ar$a lain8 Aadi tiada boleh berbuat sekehendak
hatinya saja terhadap 1ar$a seja1atnya" Di sinilah terletak batasnya"
S* 2)6(' % Kalau be$itu terhadap keluar% tiap,tiap ne$ara merdeka mesti pula men$akui
kemerdekaan tiap,tiap +e$ara Merdeka yan$ lain, besar atau kecil" #erapa pun kuatnya
satu ne$ara merdeka tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya saja terhadap ne$ara
lain" Den$an be$itu maka kemerdekaan satu ne$ara terletak pula pada kemerdekaan
ne$ara lain, jadi arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya"
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 Kalau suasana kemerdekaan itu dalam arti umum ter$an$$u,
maka lambat laun akan hilan$ kemerdekaan tiap,tiap ne$ara" 'ihatlah contoh di sekitar
kita dan dalam sejarah dunia9 #erapapun kuat satu +e$ara Merdeka, yan$ memperkosa
kemerdekaan ne$ara lain akhirnya ia jatuh ju$a9
2.
S* TK5 % Kalau satu ne$ara merdeka mesti men$har$ai kemerdekaan ne$ara lain pula
tentu satu 1ar$a ne$ara merdeka mesti pula men$hormati 1ar$a ne$ara lain seba$ai
tamunya" #ukankah be$itu8
S* 7D)M % Sebenarnya be$itu9 Di sana teran$lah sudah bah1a kemerdekaan manusia
itu men$andun$ :perdamaian; buat seluruh manusia" 2erdamaian itulah dasar
kemakmuran" )khirnya kemakmuran itulah pula yan$ menjadi dasar kemerdekaan"
S* 2)6(' % Meman$ kemerdekaan, perdamaian, kemakmuran itu berseluk,beluk" Tetapi
kalau kubiarkan en$kau melanjutkan perundin$an tentan$ kemerdekaan itu secara be$itu,
aku takut kita akan selan$kah demi selan$kah kau ba1a ke Mjuran$N >ilsa>at" #aiklah kita
kembali ke tanah yan$ datar" #erilah contoh yan$ pasti -konkret0 tentan$ batas
kemerdekaan itu"
S* 7D)M % 2ertama batas itu boleh berupa daerah" Kemerdekaan Spanyol amat
terbatas karena *n$$ris menduduki Karan$batu bernama 7ibraltar buat dijadikan benten$"
*ni berarti satu pistol men$ancam dadanya Spanyol" #e$itu pula Terusan Sue?, Tanah,
)sin$ di Shan$hai dan lain,lain"
S* 2)6(' % @alaupun daerah itu kecil, tetapi ia amat men$uasai politik ke dalam dan ke
luar +e$ara yan$ diduduki" )pala$i batasnya8
S* 7D)M % #atas yan$ teran$ tentulah berhubun$ den$an pembatasan kedaulatan"
Tentulah tak ada +e$ara yan$ merdeka dalam arti liar" Di atas sudah disebutkan batas
tiap,tiap +e$ara Merdeka itu ke dalam dan keluar" Tetapi itu berlaku buat tiap,tiap
ne$ara, dimen$erti dan dirasa perlunya oleh tiap,tiap +e$ara" Tetapi status -kedudukan
dalam politik0 seperti Dominion Status, Eree,State -*rlandia0 atau 7emeenebest yaa$
diden$un$,den$un$kan oleh #elanda itu adalah batasan pincan$"
S* 2)6(' % Sebenarnyalah be$itu" Karena *ndonesia yan$ di$emeenebest, kan oleh
#elanda itu tiadalah men$,$emeene,kan #elanda" Aadi batas itu berlaku buat *ndonesia
saja" Seolaholah *ndonesia kuran$ dari #elanda"
2F
S* 7D)M % )pala$i kalau suatu +e$ara Merdeka mencampuri administrasinya +e$ara
lain" Keadaan ini terjadi pada semua jajahan" &al ini tak perlu dilanjutkan" *ndonesia
sudah tahu bah1a urusan administrasi dari desa sampai ke daerah, ke pulau, dan akhirnya
sampai ke semua kepulauan, hin$$a 1. )$ustus 1945 dicampuri oleh #elanda"
S* 2)6(' % Aadi batasan pasti yan$ sudah en$kau sebutkan ialah% batasan daerah, batasan
kedaulatan, dan batasan administrasi" Tidakkah ada batas,batas yan$ lain,lain8
S* 7D)M % Secara lahir tidak,ada la$i" Tetapi secara tertutup ada" Sudahkah en$kau
menden$ar nama,nama +e$ara Merdeka seperti Meksiko, &onduras, Kuba, 2eru, #rasil,
ju$a Tion$kok sebelum 2eran$ Dunia kedua ini8
S* TK5 % Semua ne$ara itu meman$ Merdeka" Semua ne$ara itu mempunyai (ndan$,
(ndan$ Dasar sendiri dan merdeka memilih dan memecat pemerintahnya sendiri" Selain
itu ju$a merdeka menentukan politiknya ke luar ne$eri"
S* 7D)M % :4upanya; be$itu dipandan$ dari luar" )mbil saja Meksiko seba$ai contoh"
Selama pemerintah Meksiko men$akui keleluasaan kon$si minyak *n$$ris,)merika di
Meksiko, selama itu pula ada pen$akuan penuh dari *n$$ris, )merika" Tetapi coba timbul
pemerintahan Meksiko yan$ menentan$ kon$si minyak itu" Sebentar saja timbul re/olusi
dari $olon$an Meksiko ju$a, yan$ disokon$ oleh kon$si minyak" Satu jenderal Meksiko
diadu den$an jenderal Meksiko yan$ lain" #aran$kali kedua jenderal itu cinta pada
+e$ara dan 4akyatnya" Tetapi mereka sadar atau tidak, $ampan$ dibelit oleh :lasso; -tali
pen$ikat0 yan$ ujun$nya berada di kantor pusat kon$si minyak di )merika yan$ tentu
berhubun$an pula den$an birokrasi )merika" Demikianlah semua pemberontakan di
)merika Ten$ah dan Selatan, seperti ju$a dahulu di Tion$kok disebabkan oleh pen$aruh
busuk kapitalisme asin$ yan$ bersaran$ di +e$ara yan$ menurut syarat (ndan$,(ndan$
*nternasional meman$ merdeka"
S* 2)6(' % Aadinya kapital,asin$ itu kalau ditanam be$itu saja dalam suatu +e$ara
Merdeka bisa men$acaukan politik +e$ara Merdeka itu" #isa men$adudomba seba$ian
penduduk terhadap ba$ian lain dari penduduk +e$ara itu ju$a"
29
S* TK5 % Aadinya kita tak perlu kapital,asin$8 #ukankah *ndonesia tak cukup
mempunyai mesin dan uan$ buat men$$anti mesin yan$ sudah rusak dalam peperan$an
sekaran$ dan buat menambah mesin yan$ baru888
S* 7D)M % Sebenarnya kita membutuhkan mesin, bahkan ju$a beberapa ahli" Malah
kita membutuhkan berlipat,$anda mesin dan para ahli asin$ buat mendirikan
perindustrian baru dan memperbaiki yan$ lama" #erapa puluh lokomoti>, mesin kapal dan
kapal terban$ kita butuhkan" 'ebih dari itu, tidak saja mesin yan$ sedia buat dipakai kita
perlukan" Tetapi ju$a mesin yan$ membikin mesin" Kita perlukan mesin yan$ akan
membikin mesinnya oto, membikin lokomoti>, membikin mesin kapal air dan udara,
membikin meriam, tank, bom,atom dll, pendeknya :mesin,induk;" #erhubun$ den$an itu
kita perlukan pula para ahli yan$ kita belum punya"
S* TK5 % #in$un$ aku menden$arnya" Tetapi di sampin$ itu bukan main $iran$ hatiku
men$elamunkan :*ndonesia punya atas Mesin,*nduk; itu, mempunyai :*ndustri #erat;
itu" Tetapi uan$nya888
S* 7D)M % (an$ tak perlu9 Tetapi yan$ perlu ialah K5M54D5K))+ 1!!L" Sekali
la$i9 (an$ seba$ai kapital,asin$ tak perlu" Malah membahayakan dan tidak memba1a
*ndonesia ke arah yan$ kita tuju"
S* TK5 % Sekaran$ saya bertambah pusin$ Dam" Membahayakan ba$aimana8 Tidak
memba1a kita ke tempat yan$ kita tuju ba$aimana8
S* 7D)M % Membahayakan dan tiada menyampaikan maksud, seperti terjadi di
)merika Ten$ah dan Selatan, Kek" Sekaran$ )merika Ten$ah dan Selatan tak bisa bikin
mesin apala$i bikin mesin,induk" 2en$aruh kapital,asin$ di )merika Ten$ah dan Selatan
tak membenarkan sekalian 4epublik Merdeka itu mempunyai dan menyelen$$arakan
sendiri *ndustri #erat" Sebab kapital,asin$ itu takut akan persain$an" Takut kalau,kalau
kelak industri berat di )merika Ten$ah dan Selatan menyain$i atau membunuh industri
berat atau rin$an ne$ara yan$ meminjamkan modal" Karena pemerintah +e$ara di
)merika Ten$ah dan Selatan terikat oleh uan$ pinjaman dari *n$$ris,)merika, dia tak
bisa men$ambil tindakan yan$ tepat buat mendirikan *ndustri #erat +asional"
=!
S* TK5 % #aiklah kita tin$$alkan dahulu )merika Ten$ah dan Selatan itu" Kau bilan$
tak baik kalau kita menerima modal asin$" #aik9 Kita butuhkan *ndustri #erat" Tetapi
uan$ dari mana kita ambil8 2ara ahli ke mana kita cari di antara ban$sa *ndonesia8
S* 7D)M % (an$8 #ukankah minyak tanah kita, aran$ kita, timah kita, aluminium kita,
intan,mas kita, perak,mutiara kita semuanya uan$888 5n$kau ini seoran$ toke" )pakah
kertas yan$ kau lipat,lipat itu yan$ dicetak oleh Aepan$ sampai 4!"!!!"!!!"!!! dalam =
tahun itu yan$ uan$888 #ukankah beras, intan berlian, dan mesin yan$ dian$kutnya ke
Tokyo dulu yan$ sebenarnya uan$888 Kertas itu cuma 1akil dari baran$" Kertas itu
sendirinya hampir tidak ada har$anya" #elum la$i kusebut baran$ yan$ berhar$a seperti
teh, kopi, kina, kelapa, $ula, $etah, dan banyak la$i yan$ tidak dipunyai +e$ara lain dan
amat dibutuhkan +e$ara lain"
S* 2)6(' % )ku tahu maksudmu, Dam9 Semua hasil dari dalam dan atas tanah *ndonesia
ditambah pula den$an hasil lautnya yan$ kaya raya itu akan kau kirimkan keluar ne$eri
buat :ditukarkan; den$an mesin dan para ahli, dan kalau perlu tentu ju$a den$an :uan$
asin$;"
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 2ara ahli itu tidak berada di )merika saja" )tau di *n$$ris saja"
Di S1edia, S1iss, atau Aerman ju$a ada" Mereka akan in$in bekerja,sama den$an
4epublik *ndonesia Merdeka" #ukan seperti tuan besar, melainkan seba$ai pe$a1ai yan$
menerima perintah"
S* TK5 % Tetapi kalau en$kau membikin industri baru seperti tamban$ besi, pabrik besi
baja dan mesin industri muda, baran$kali layu dan mati kalau kelak disain$i oleh baran$
besi,baja dan mesin dari 5ropa dan )merika" Mereka bermodal besar, tahan bersain$"
Mereka berpen$alaman" #aran$nya murah dan baik9
S* 7D)M % *tulah dia Kek9 #ayi manusia, 1alaupun te$ap,kokoh mesti dilindun$i
dahulu dalam beberapa tempo" #e$itu pun tumbuhan dan he1an" *tu sudah hukum alam"
2un dalam ekonomi, undan$,undan$ itu berlaku" Dalam ilmu ekonomi namanya itu
:perlindun$an industri bayi; -protection on in>ant,industry0" )merika sendiri masih
mempunyai caban$industri yan$ dilindun$i"
=1
S* TK5 % #a$aimana melindun$i industri bayi kita itu8
S* 7D)M % Mesin atau baran$ yan$ sedan$ kita bikin itu mesti kita batasi masuknya
dari luar ne$eri atau kalau perlu laran$ sama sekali masuknya" Tentu pada permulaan kita
belum bisa membikin semua mesin atau baja yan$ kita butuhkan" Aadi baran$ ini masih
perlu dimasukkan dari luar" Tetapi dibatasi banyaknya" 6uma buat menambah yan$ masih
kuran$ saja" Supaya yan$ perlu dimasukkan itu jan$an menjadi sain$an buat industri bayi
kita, maka mesin atau besi yan$ masuk itu mesti dipajaki sampai tak bisa merusakkan
kemajuan industri kita" Kalau perlu dilaran$ sama sekali masuknya"
S* 2)6(' % #uat membatasi masuknya baran$ asin$ itu atau melaran$ masuknya sama
sekali kita mesti 1!!L merdeka buat men$uasai keluar,masuknya baran$ di *ndonesia
-ekspor dan impor0"
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 Merdeka 1!!L9 Kalau kita sudah merdeka 1!!L buat
men$uasai keluar masuknya baran$ asin$ itu, maka barulah kita bisa merdeka 1!!L
menentukan :)4)&; industrialisasi di *ndonesia, yakni menuju ke *+D(ST4* #54)T
seperti kilat" #aru sesudah kita mempunyai dan san$$up menyelen$$arakan industri
berat, baru kita bisa membikin sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan -seperti
meriam, tank, kapal selam , terban$ dsb0" #arulah pula bisa dijamin Kemerdekaan
*ndonesia" Selama *ndonesia belum mempunyai *ndustri #erat, selama itu pula
*+D+5S*) M54D5K) terancam san$at Ai1a Kemerdekaannya"
S* TK5 % 4upanya en$kau tak men$i?inkan sama sekali masuknya kapital,asin$ dan
baran$ asin$8
S* 7D)M % #aran$ asin$ bisa masuk dan akan tetap bisa masuk" &arapanku sampai
hari kiamat kita makin makmur, makin membutuhkan baran$ asin$ yakni hasil istime1a
di ne$ara asin$" Malah modal asin$ bisa ditanam di sini buat membikin baran$ yan$
belum bisa kita bikin sendiri dan tak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan
pertahanan Kemerdekaan kita"
=2
S* 2)6(' % )pa salahnya kalau Tion$hoa membuka toko menjual sutera Shantun$ yan$
halus yan$ tak ada pada kita itu" )pa salahnya Tion$hoa membuka pabrik sutera di
sampin$ pabrik sutera *ndonesia8 )pa salahnya Tion$hoa memasukkan uan$nya, seba$ai
andil dalam perusahaan *ndonesia, asal saja terbatas banyaknya8 )pa salahnya Aerman
mendirikan pabrik 2ilsener #ier yan$ le?at,sehat itu8 )tau apa salahnya ka1an kita dari
4usia membuka toko menjual ka/iar yan$ sedap sehat itu8
S* 7D)M % 3an$ menjadi ukuran buat semua,mua itu ialah% 4akyat *ndonesia jan$an
terancam kemerdekaan dan kemakmurannya" #an$sa tamu tetap aman dan makmur"
'ama kelamaan den$an jalan yan$ cocok den$an undan$,undan$ dan adat istiadat
*ndonesia ban$sa tamu lebur menjadi rakyat *ndonesia yan$ taat setia kepada +e$ara
4akyat dan (ndan$,(ndan$ *ndonesia"
S* TK5 % Kaubilan$ tadi kalau *ndonesia Merdeka 1!!L maka secepat kilat kita bisa
menuju ke arah *ndustri #erat" #ukankah majunya industri itu tak bisa kita perkosa8
S* 7D)M % Tak ada sesuatu yan$ akan kita perkosa, Kek9 Kita cuma percepatkan
jalannya sesuatu yan$ ber$erak menurut kodratnya sendiri" Kita tahu air itu baru
mendidih kalau panasnya sudah sampai kuran$ lebih 1!! derajat" Tetapi derajat setin$$i
itu baru kita peroleh sesudah dimasak satu jam umpamanya kalau apinya lemah" Tetapi
den$an listrik yan$ tin$$i derajatnya bisa kita peroleh dalam beberapa menit saja"
S* 2)6(' % 2erbandin$an la$i, Dam9 'an$sun$ tepat saja, Dam9
S* 7D)M % Kembali pada perindustrian kita9 Meman$ kalau kita biarkan
:perseoran$an; bermaharajalela dalam perekonomian kita, baran$kali 1!!, 2!!, atau 5!!
tahun pun kita takkan sampai ke tin$kat *ndustri #erat +asional" Tetapi den$an
:4encana; menurut :&(K(M 5K+M* T54)T(4; dalam sepuluh tahun saja kita
bisa sampai ke tin$kat yan$ men$a$umkan"
S* 2)6(' % )sal pemerintah tetap Merdeka 1!!L dan rakyat bersatu9 2impinan tetap
te$ap, percaya atas diri sendiri dan tetap jujur terhadap rakyat jelata" 2asal bahan
meman$ tak ada yan$ kuran$ di *ndonesia, baik seba$ai :jasmaninya kemesinan; seperti
==
besi aluminium, bauksit dll, baik seba$ai :rohaninya kemesinan; -seperti aran$, listrik,
dan minyak0" Men$enai bahan, *ndonesia ini, apala$i *ndonesia 4aya tak kuran$ dari
+e$ara manapun di ba1ah kolon$ lan$it ini"
S* TK5 % Dam, coba bentan$kan :45+6)+); buat *ndustrilisasi kilat itu9
S* 7D)M % Maa>, Kek9 Terlampau panjan$ dan terlampau sulit, kalau kubentan$kan di
sini" #aiklah kubentan$kan nanti dalam brosur istime1a pula9 Sekaran$ baiklah kita
meninjau kembali ke belakan$, buat membulatkan perundin$an"
"II. KEMERDEKAAN DITIN(A! KEMBALI
S* 2)6(' % 6obalah, Dam, en$kau berikan beberapa kesimpulan dari perundin$an kita
sampai sekaran$"
S* 7D)M % Kesimpulan apa yan$ mesti kuberikan, 6ul9 )ku sendiri sudah bin$un$
diba1a ke sana kemari dalam perundin$an yan$ sulit dan panjan$ itu"
S* TK5 % Seadanya saja" Simpulkan apa yan$ kau rasa pentin$ saja"
S* 7D)M % l0 Kemerdekaan itu bukanlah Kemauan Tun$$al oran$ atau ne$ara,
melainkan kemauan Terikat -bukan absolut melainkan relati>0" Kemerdekaan itu sendiri
mestinya berdasarkan pen$akuan atas kemerdekaan pihak lain" Sebaliknya kemerdekaan
di pihak kita diandaikan atas pen$akuan pihak lain terhadap kemerdekaan sendiri"
)pabila berkenaan satu sama lainnya itu ter$an$$u, maka kemerdekaan itu tak akan kekal
adanya" Den$an adanya pen$akuan atas terikatnya kemerdekaan itu satu sama lain, maka
kemerdekaan itu menjadi rasional, masuk diakal, berakal" 20 Sudah berabad,abad pemikir
semua ban$sa memikirkan bentuk +e$ara yan$ bisa menjamin kemerdekaan itu" Tetapi
bentuk saja tiadalah memberi jaminan kepada kemerdekaan itu" )da di antara bentuk
4epublik yan$ memberi jaminan kemerdekaan lebih daripada beberapa bentuk kerajaan
-4usia di ?aman 4epublik So/iet dibandin$ den$an 4usia Tsar0" Tetapi ada pula bentuk
kerajaan yan$ memberi jaminan kemerdekaan lebih daripada bentuk republik -Kerajaan
*n$$ris dibandin$kan den$an Aerman,+a?i0" Tetapi nyata sudah, bah1a 4epubliklah
=4
bentuk yan$ lebih cocok buat menjamin kemerdekaan" Kerajaan, terbatas seba$ai bentuk
ne$ara adalah keistime1aan sejarah, seba$ai sisa yan$ terpaksa diteruskan saja" =0 *si
kemerdekaan itu ialah kedaulatan, dan kedaulatan itu ialah berupa kekuasaan dan
kemakmuran" 2ertanyaan tentan$ :siapakah atau $olon$an siapakah yan$ berdaulat pada
satu ne$ara merdeka; mesti dilaksanakan atas pertanyaan :siapakah atau $olon$an
manakah yan$ sebenarnya meme$an$ kekuasaan dan men$ecap kemakmuran dalam
ne$ara itu;" Dipandan$ dari penjuru ini maka :demokrasi; yan$ diban$$a,ban$$akan
ne$ara kapitalis itu, kalau diteropon$ besarnya $olon$an atau kelas yan$ sebenarnya
meme$an$ kekuasaan dan merasakan kemakmuran itu tiadalah sepadan den$an namanya
:kedaulatan rakyat;" 3an$ benar berkuasa, makmur, dan tenteram kemakmurannya ialah
kaum kapitalis, kaki tan$annya akal kaum ten$ah dan seba$ian kecil dari proletar atasan"
Seba$ian besar dari mereka yan$ tak berpunya itu diomban$,ambin$kan oleh krisis
ekonomi dan peperan$an imperialisme" 40 Dalam suasana kemodalan, maka hak
pemilihan secara umum, lan$sun$, dan sama itu, ataupun suara rakyat -re>erendum0
tiadalah bisa membayan$kan kemauan kelas proletar yan$ terbanyak itu" Kaum borjuis
yan$ sedikit itu den$an harta perusahaan dan pro>esor, a$ama1an dan radionya bisa
menukar yan$ putih menjadi hitam, yan$ salah menjadi benar" Kaum borjuis bisa merebut
suara" Seandainya partai proletar bisa merebut kursi terbanyak dalam parlemen, dan bisa
men$adakan undan$, undan$ sosialistis, partai itu akan ter$elincir dalam birokrasi kaum
borjuis, atau akan tertumbuk pada polisi, justisi, dan tentara yan$ dipimpin oleh borjuis
itu, kalau undan$,undan$ itu dijalankan" 50 3an$ berhak menentukan nasib 4akyat
*ndonesia ialah kemauan, pelor, atau bambu runcin$nya 4akyat *ndonesia sendiri" &ak
4akyat *ndonesia atas kemerdekaan itu diambilnya dari alam yan$ didudukinya" *a hidup
atau ten$$elam den$an alamnya itu" Selama *ndonesia,Merdeka tiada men$$an$$u
kemerdekaan ne$ara lain, selama itulah ne$ara lain tidak berhak men$$an$$u
kemerdekaannya" 2en$akuan 4epublik *ndonesia oleh +e$ara lain bukanlah menjadi
syarat adanya 4epublik *ndonesia" 2en$akuan itu adalah hal tersambil, satu hal di luar
hak 4akyat *ndonesia atas kemerdekaannya" Men$ambil, merebut, atau melaksanakan
kemerdekaannya itu, bukanlah satu perkara antara rakyat *ndonesia den$an ne$ara lain,
melainkan urusan diri sendiri" B0 :M54D5K) 1!!L; adalah satu jaminan buat terus
merdekanya *ndonesia" Tanpa M54D5K) 1!!L *ndonesia takkan bisa men$adakan
=5
kemakmuran cukup buat dirinya sendiri" Au$a *ndonesia 1alaupun merdeka tak akan bisa
mempersenjatai dirinya sendiri, karena tak akan diberi kesempatan oleh kapitalisme asin$
buat mendirikan :*ndustri,#erat +asional;" Kemerdekaan *ndonesia abad ke,2! ini tak
bisa dipisahkan dari :*ndustri,#erat +asional; dan :4encana 5konomi;" .0 *ndonesia tak
bisa, tetapi tak pula perlu mempertahankan kemerdekaanya den$an jalan kemiliteran
sejati" 2eran$ kemerdekaan berlainan 1ataknya den$an peran$ imperialisme" Dalam
peran$ imperialisme, kalau semua keadaan lain,lain bersamaan, maka tekniklah yan$
akan menentukan kalah,menan$nya" Dalam peran$ kemerdekaan, kalau syarat teknik
sedikit saja memadai, maka ji1a -psikolo$i0 Murba, dan suara dunia umumnyalah
-international public opinion0 yan$ akan memberi putusan terakhir" Mun$kin *n$$ris ,
#elanda , Aepan$ menjatuhkan *ndonesia merdeka, tetapi tak pula mustahil 4epublik
*ndonesia bisa men$$ulin$kan *n$$ris dan #elanda seba$ai ne$ara imperialis" Den$an
be$itu maka *ndonesia sekaran$ berjuan$ bukan saja buat 4akyat *ndonesia sendiri, tetapi
ju$a buat seluruh 4akyat tertindas di dunia"
S* 2)6(' % 4asanya sudah cukup . simpulan itu" Tetapi ba$aimanakah muslihat dan
daya upaya mempertahankan *ndonesia Merdeka kita sekaran$8
S* 7D)M % )lamnya 4akyat *ndonesia, susunan, 1atak dan hasrat masyarakat
*ndonesia serta or$anisasi berjuan$nya banyak berlainan den$an ne$ara lain" Muslihat
buat mempertahankan dan memperkokoh 4epublik *ndonesia Merdeka terpaksa pula
diadakan pada :#rosur *stime1a;"
Muslihat
Tan Malaka (1945)
Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 2 Desember 1945
Sumber: Tulisan ini diambil dari buku Merdeka 100% terbitan Marjin Kiri, cetakan
pertama, ktober 2!!5" #uku ini men$andun$ ti$a tulisan Tan Malaka% Politik, Rencana
Ekonomi Berjuang, dan Muslihat.
=B
Transcribed to &TM' by Ted Spra$ue"
PENGANTAR
T*7) M*+77( yan$ lampau *n$$ris,+ica den$an alasan yan$ dicari,cari dan berputar,
putar dari tempo ke tempo, memajukan tuntutan pada kota Surabaya% supaya rakyat dan
tentara dilucuti senjatanya" Maksudnya ialah supaya sesudah rakyat dan tentara dilucuti
senjatanya, barulah +ica mau berundin$ den$an para pemimpin rakyat"
Tuntutan itu cuma satu artinya% 4akyat *ndonesia lebih dahulu mesti dilucuti senjatanya"
Kemudian akan dijajah kembali oleh #elanda, den$an *n$$ris seba$ai pembantunya"
4akyat Surabaya tak mau dilucuti senjatanya dan tak mau dijajah kembali" Tak mau pula
ia berundin$ den$an senjata musuh di depan dadanya" *ni cocok den$an kemauan 4akyat
*ndonesia seluruhnya" 6ocok pula den$an anjuran para pemimpin terkemuka di ?aman
Aepan$" 6ocok pula den$an seman$at kemerdekaan yan$ sudah diden$un$kan selama 4!
tahun" 6ocok den$an hak dan kehormatan suatu +e$ara Merdeka"
*n$$ris,+ica dalam hakikatnya mau menjajah" Tuntutannya di atas tadi yan$ ditolak oleh
rakyat Surabaya, dilaksanakannya den$an seran$an $abun$an dari laut, darat, dan udara"
Seran$an yan$ sedahsyat,dahsyatnya selama ini"
Ti$a min$$u lamanya rakyat Surabaya sudah menahan seran$an ini"
&ampir berbaren$an den$an seran$an Suarabaya, den$an maksud be$itu ju$a dan alasan
sejenis itu ju$a Dyakni alasan :macan mau memakan anak kambin$; menurut cerita
terkenalD den$an alasan pura,pura itu sedan$ terjadi pertarun$an hebat di Semaran$,
)mbara1a, Ma$elan$, Aakarta, #andun$, dan Sumatera" Di mana,mana rakyat menan$
kalau cuma menjumpai perla1anan pasukan mela1an pasukan" Tak ada pasukan *n$$ris,
+ica yan$ bersenjata len$kap yan$ bisa menahan seran$an pasukan *ndonesia bersenjata
=.
serba kuran$" *n$$ris bisa menan$ cuma den$an senjata luar biasa, yan$ membuat
:oran$nya; *n$$ris,+ica tak kelihatan la$i" Makin dekat ke pantai makin besar
keuntun$an dan kekuatan *n$$ris" Makin jauh dari pantai makin besar pula keuntun$an
dan kekuatan *ndonesia" Dari Ma$elan$ *n$$ris,+ica sudah terusir sama sekali9 Selalu
saja *n$$ris, #elanda, 7urkha """ ataupun Aepan$ lari tun$$an$ lan$$an$ kalau
berhadapan pasukan mela1an pasukan, oran$ mela1an oran$9
4akyat *ndonesia sudah menyambut :254)+7; yan$ tiada dinyatakan den$an
:254)+7;" 4akyat kita sudah benar sikapnya9 4akyat sedan$ berjuan$ mati,matian
membela sikapnya yan$ benar itu" 4akyat *ndonesia sedan$ membikin sejarah buat
+e$ara *ndonesia dan dunia lain" 4akyat *ndonesia ada di ba1ah pen$obaran dunia"
Kalah atau menan$nya kelak 4akyat *ndonesia tiadalah terletak pada kalah atau
menan$nya berjuan$ dalam peperan$an yan$ tak sama persenjataan itu9
Kalah atau menan$nya itu terletak pada :salah atau benarnya;" *a men$ambil :sikap;
terhadap kecerobohan" Dan ju$a pada lemah atau kuat imannya meme$an$ sikap yan$
sudah diambilnya" Seandainya pada tan$$al 1!,11 +o/ember itu rakyat Surabaya
bertekuk lutut terhadap tuntutan yan$ melan$$ar hak dan kehormatannya seba$ai ban$sa
merdeka, maka dunia luar dan anak cucu 4akyat *ndonesia sekaran$ akan men$utuki
sikap bertekuk lutut itu"
Seandainya kelak 4akyat *ndonesia karena kalah sementara pada satu tempat saja sudah
patah hatinya dan kemudian men$ubah sikapnya, berkhianat kepada sikapnya bermula,
maka dunia luar dan anak cucu 4akyat *ndonesia tiada akan memandan$ 4akyat
*ndonesia masak buat merdeka" Tetapi jika sikap yan$ benar itu tiada bisa menan$ dalam
perjuan$an ini, maka di hari depan sikap itu akan diteruskan dipakai pada perjuan$an
yan$ akan datan$ sampai maksud itu tercapai"
4akyat *ndonesia pendeknya sedan$ berjuan$ buat kebenaran dan keadilan9 )pakah
muslihat yan$ mesti dijalankan dalam peperan$an yan$ tidak sama persenjataan ini8
Di ten$ah,ten$ah dentuman mortir dan bom, sambil memperhatikan sikap te$ak,tenan$
di pihak rakyat dan prajurit Surabaya, saya di masa ini lebih yakin la$i akan kebenaran
=F
M(S'*&)T yan$ mesti dijalankan, M(S'*&)T mana sudah lama terkandun$ dalam
pikiran"
M(S'*&)T dalam arti seluas,luasnya dan sedalam,dalamnya itulah yan$ saya coba
bentan$kan di sini9
Mudah,mudahan brosur ini akan memberi >aedah pada para pemimpin perjuan$an
*ndonesia yan$ maha dahsyat dan palin$ modern ini" M54D5K) 999
****
I. Su)s)n)
A. IKLIM PERJUANGAN
4epublik *ndonesia yan$ didirikan pada tan$$al 1. )$ustus 1945 berada dalam
perjuan$an yan$ hebat dahsyat" 2ercakapan yan$ berhubun$an den$an *ndonesia
Merdeka diteruskan oleh M4" )2)', TK5, D5+M)S, 2)6(', dan 7D)M" Dalam
hal merundin$kan muslihat yan$ patut dijalankan ini pun nyata bah1a masin$,masin$
pembicara terkun$kun$ oleh si>at $olon$an sendiri,sendiri"
=9
S* 2)6(' % Merdeka9
#54S)M) % Merdeka, 6ul9 2erubahan besar, 6ul, buat en$kau dari ucapan selamat pa$i,
apa kabar sampai merdeka9 Kami kira en$kau akan menyerbu den$an Kyai Kebal ke
Surabaya9 Sudahkah en$kau terima jimat dan berkahnya Kyai Kebal" Mukamu berseri
seperti baja saja, penuh kepercayaan"
S* 2)6(' % #etul saya percaya tetapi tidak atas kekebalan diriku sendiri" Saya percaya
atas kekebalan .! juta rakyat *ndonesia" )sal saja semua syarat perjuan$an dipahamkan
dan M(S'*&)T dijalankan .!"!!!"!!! manusia takkan dapat dijajah kembali"
S* TK5 % )pa kabar yan$ palin$ akhir8 #a$aimana keadaan kita sekaran$8
S* 2)6(' % Saya ju$a bukan ahli, Kek9 Saya ju$a mendapat pertanyaan dari surat kabar
dan radio" Tetapi semalam kebetulan berjumpa beberapa teman yan$ baru kembali dari
semua medan pertempuran kecuali dari seberan$"
S* TK5 % Kabarkan, 6ul, ba$aimana keadaan pertempuran kita8
S* 2)6(' % #ermula marilah kita sebentar men$henin$kan cipta buat ribuan rakyat dan
prajurit per1ira *ndonesia yan$ te1as dalam medan pertempuran" Kedua, marilah kita
perin$atkan pula bah1a kini ti$a seten$ah bulan 4epublik *ndonesia berdiri"
#andin$kanlah perubahan ji1a 4akyat *ndonesia, di masa =I abad di ba1ah telapak
imperialisme #elanda dan =I tahun di ba1ah telapak imperialisme Aepan$ den$an =I
bulan di ba1ah iklim kemerdekaan"
S* TK5 % #erbeda 6ul, seperti sian$ dan malam" Ai1a berserah sekaran$ menjadi ji1a
dinamis berontak" Seman$at takluk dan percaya pada pimpinan asin$, sekaran$ bertukar
menjadi seman$at mela1an dan percaya pada pimpinan ne$ara sendiri, sama diri sendiri,
bahkan sama tombak bambu dan $olok sendiri" Siapa san$ka 6ul, penjelmaan yan$
be$itu besar bisa terjadi dalam tempo sependek itu"
M4" )2)' % #aru saja saya kembali dari perjalanan dari )nyar ke Surabaya" Terlampau
melebihi kalau saya katakan bah1a sepanjan$ jalan tiap,tiap km diperhentikan" leh
4!
siapa8 #ukan oleh musuh polisi #elanda atau kempei Aepan$" Melainkan oleh rakyat
jelata *ndonesia atas doron$an kalbunya sendiri" Sian$ malam mereka berja$a,ja$a
men$a1asi mata,mata musuh yan$ meman$ berkeliaran mencari,cari kelemahan"
D5+M)S % Di masa Dipono$oro cuma rakyat Aa1a Ten$ah saja yan$ berjuan$, tak pula
seluruhnya" Di masa *mam #onjol cuma seba$ian kecil rakyat Minan$kabau yan$
bertempur den$an #elanda" Di masa Teuku (mar, cuma rakyat )ceh saja yan$ berperan$"
Tetapi sekaran$ seluruh Aa1a sudah bertempur" Seluruh Sula1esi, seluruh Kalimantan,
dan seluruh Sumatera sedan$ ban$un serentak men$ikuti jejaknya Aa1a"
M4" )2)' % 2erjuan$an sekaran$ ialah perjuan$an nasional yan$ sebenarnya9 *nilah
yan$ diimpikan oleh kaum nasionalis semenjak 4! tahun ini"
S* TK5 % 2erjuan$an *ndonesia sudah betul,betul menjadi perjuan$an internasional"
De1an Selon$ menyatakan simpatinya terus teran$ berpihak *ndonesia" #uruh )ustralia
memer$oki kapal #elanda yan$ men$irimkan senjatanya ke *ndonesia buat memukul
4epublik *ndonesia" Tentara )ustralia membantu pemberontak *ndonesia di Kalimantan"
4usia dan Tion$kok men$akui 4epublik *ndonesia" Dari )merika pun terden$ar suara
simpati dari seba$ian penduduk di sana" #e$itu pula dari seba$ian kaum buruh *n$$ris"
Tetapi 6ul, apa ja1abnya pertanyaan saya yan$ bermula8 )pa kabar yan$ palin$ akhir8
#a$aimana keadaan pertempuran kita8
S* 2)6(' % Semuanya yan$ direntan$kan di atas meman$ berhubun$an rapat den$an
keadaan kita sekaran$" Tentan$ keadaan pertempuran lebih kuran$ amat menyenan$kan"
Kabar radio dan kabar temanku yan$ baru kembali dari Surabaya men$atakan bah1a
Surabaya yan$ hampir rusak binasa itu sudah di$enan$i air" *n$$ris dan 7urkha,nya
boleh terus menduduki Surabaya tetapi tank, truk, dan meriam besarnya baiklah mereka
an$kut saja ke tempat yan$ kerin$" Seba$ian besar dari rakyat yan$ tak ikut bertempur
sudah menyin$kirkan diri" #iarlah *n$$ris,+ica dan seluruhnya insya> bah1a rakyat
*ndonesia selain ji1a ra$anya ju$a siap sedia men$orbankan semua" Katanya buat
membela kemerdekaan ne$aranya" 4akyat *ndonesia ju$a insya> bah1a di luar kota
:mesinnya; tentara *n$$ris yan$ modern itu sudah kalah, mustahil berjalan terus9
41
S* TK5 % #a$aimana keadaan di lain tempat8
S* 2)6(' % Ma$elan$, bekas benten$ #elanda yan$ dahulu amat kuat itu sudah kita
rebut kembali" Tentara *n$$ris sekaran$ terkepun$ dalam ra1a, ju$a benten$ #elanda,
yan$ dahulu dian$$ap kuat" Di Aakarta dan sekitarnya pertempuran hebat terus menerus
berlaku" Di #andun$ dan sekitarnya, rakyat mendesak ke dalam kota" Di mana,mana
$edun$ besar,besar dipertahankan oleh pemuda den$an $a$ah berani, di luar du$aan
bermula" Di #andun$ pemuda,pemuda pun tak ketin$$alan" Serin$kali Aepan$ dipakai
oleh *n$$ris mela1an *ndonesia" #e$itu keadaan di Aa1a, Sula1esi, Kalimantan, dan
Sumatera" (mumnya tentara *ndonesia lebih ulun$ dan lebih berani dari tentara *n$$ris,
#elanda" Tetapi kekuatan senjata tak berbandin$" Tank *n$$ris bermaharajalela di jalan
raya, meriam besar mereka tak ada la1annya" Kapal terban$ dan kapal peran$ amat
leluasa" @alaupun be$itu tak sedikit tank yan$ ditan$kap, kapal peran$ diten$$elamkan,
dan kapal terban$ ditembak jatuh oleh prajurit kita" #ermacam,macam senjata, seperti
pistol, senapan mitraliur, meriam dll dirampas oleh rakyat jelata den$an bambu runcin$,
$olok dan tinju saja"
S* TK5 % Aadi rupanya rakyat *ndonesia den$an tombak bambu, $olok dan tinju
mela1an *n$$ris,+ica,Aepan$ yan$ bersenjata modern buat tentara darat, laut dan
udaranya9
S* 2)6(' % Tetapi ada senjata yan$ tak ada pada mereka dan ada di pihak kita"
S* TK5 % )pa 6ul8
S* 2)6(' % Kebenaran9 Keadilan9 )khirnya, 4akyat Murba9
B. DIPLOMASI dan DIPLOMASI
S* 2)6(' % )ku yakin bah1a kita dalam kebenaran dan keadilan" )ku ju$a percaya
bah1a rasa kebenaran dan keadilan yan$ ada bersaran$ dalam hati sanubari rakyat di
ne$ara luar, akhirnya kan menyambut teriak kebenaran dan keadilan dari pihak kita"
'a$ipula kita sudah yakin bah1a 4akyat Murba kita tak men$hitun$ laba ru$i la$i dalam
42
melaksanakan perasaan kebenaran dan keadilan itu" Tetapi diplomasi apa yan$ mesti kita
jalankan supaya perjuan$an rakyat sekaran$ ini berhasil, inilah yan$ saya in$in den$ar
dari Tuan sekalian yan$ hadir di sini"
S* TK5 % Meman$ diplomasi itu pentin$ sekali" Denmas meman$ beradik berkakak
den$an diplomasi" 6obalah bentan$kan paham Denmas perkara diplomasi itu lebih
dahulu"
D5+M)S % 3an$ menjadi dasar diplomasi itu buat saya ialah kekuatan kita sendiri"
Diplomasi itu mesti kita jalankan menurut kekuasaan kita sendiri, berbandin$ den$an
kekuatan musuh" Kekuatan kita seperti sudah dijelaskan tadi, di udara, di laut, di darat
adalah kuran$ sekali daripada musuh"
S* TK5 % Aadinya kita mesti bertekuk lutut lebih dahulu8 Kemudian tun$$u saja apa
yan$ dihadiahkan oleh Sekutu kepada kita8
D5+M)S % h, tidak"""" tidak persis be$itu9
S* 2)6(' % Aadi ba$aimana persisnya Denmas8
D5+M)S % Sebab den$an kekerasan kita a$ak susah mendapatkan pen$akuan dari
ne$ara luar, maka diplomasi kita ju$a mesti disandarkan atas simpati luar ne$eri"
S* 7D)M % 2en$akuan luar ne$eri itu bukanlah syarat hidupnya 4epublik *ndonesia"
S* 2)6(' % Diam dulu, Dam9 )ku sudah maklum mau ke mana en$kau per$i"
S* TK5 % Meman$ kita mau mendapatkan simpati dari semua ne$ara lain di dunia"
Kalau kita tidak bisa mendapatkan simpati dari semua ne$ara lain, cukuplah sudah dari
Sekutu saja" Tetapi ba$aimana jalan mendapatkan simpati Sekutu itu8
D5+M)S % Tuhan membentuk manusia serupa den$an bentuknya sendiri" Sekutu ju$a
akan lebih menyetujui bentuk ne$aranya sendiri" Sekutu sudah berperan$ men$hancurkan
4=
>asisme" Sekaran$ bentuklah ne$ara yan$ tiada bercorak >asisme9 Tentu akhirnya Sekutu
akan akui"
M4" )2)' % Meman$ bentuk 4epublik dan isi demokrasilah yan$ cocok den$an perasaan
Sekutu" Maka dari itu marilah kita adakan tata ne$ara yan$ demokratis, pemerintah yan$
dipilih menurut kehendak rakyat" )khirnya perlakukanlah rakyat asin$ di ne$ara kita ini
menurut (ndan$,(ndan$ *nternasional dan akuilah kehendaknya Sekutu9 Den$an be$itu
kita akan mendapat simpati, persetujuan, dan pen$akuan dari Sekutu"
S* TK5 % Tetapi ba$aimana kalau *n$$ris mau memakai #elanda, +ica seba$ai perisai8
#a$aimana kalau *n$$ris seperti imperialismenya di )>rika, )sia, dan *ndonesia,
membikin perjanjian buat diinjak,injak dan menipu saja8 Di mana imperialisme *n$$ris
pernah berlaku jujur terhadap ban$sa ber1arna8 )pakah kita sendiri tidak akan dian$$ap
berkhianat terhadap +e$ara *ndonesia, jika kita sandarkan sikap kita atas kepercayaan
pada kejujuran satu imperialisme yan$ belum pernah berlaku jujur, dalam sejarahnya
yan$ sudah kita kenal8
S* 2)6(' % *n$$ris katanya diserahi oleh Sekutu pekerjaan buat melucuti senjata Aepan$"
Tetapi di mana,mana *n$$ris men$adu Aepan$ den$an *ndonesia" Di Ma$elan$ dan
Semaran$ Aepan$ dibohon$i oleh *n$$ris" Katanya oran$ *ndonesia sudah membunuh
para pembesar Aepan$" Di #andun$ Aepan$ tiba,tiba menyeran$ rakyat atas persetujuan
*n$$ris" Di 2esin$, dekat Aakarta, serdadu Aepan$ diperintah oleh *n$$ris menembak
oran$ *ndonesia" #e$itu pula di 2alemban$ dan semua tempat lain" #erapa ribu rakyat
*ndonesia mati karena politik *n$$ris men$adudomba Aepan$ den$an rakyat *ndonesia"
S* TK5 % Sebenarnya 4epublik *ndonesia bisa, 1ajib, dan berhak melucuti senjata
Aepan$" *tu mulanya dilakukan oleh rakyat *ndonesia di Surabaya, 3o$yakarta, Ma$elan$,
#andun$, dan Malan$" Semuanya bisa berjalan baik, kalau di belakan$nya *n$$ris tidak
memerintahkan Aepan$ men$$empur rakyat *ndonesia"
S* 2)6(' % 'a$ipula *n$$ris katanya cuma mau melayani oran$ ta1anan 5ropa9 Tetapi
apa yan$ dikerjakannya8 *n$$ris memasukkan +ica bersenjata len$kap dari luar ne$eri
buat men$hancurkan 4epublik *ndonesia" Dia memakai or$anisasi damai seperti 2alan$
44
Merah dan 4)2@* buat mempersenjatai dan men$erahkan ta1anan #elanda buat
menyeran$ rakyat *ndonesia di mana,mana"
S* TK5 % Satu kali *n$$ris duduk di satu tempat, di sana +ica keluar, memperkosa
merampas harta dan menembaki rakyat *ndonesia" )pala$i tempat itu kacau, karena
rakyat *ndonesia mela1an, maka *n$$ris adakan pemerintah militer" *ni artinya
membatalkan pemerintah 4epublik"
S* 2)6(' % Aadi teran$lah sudah maksud *n$$ris yan$ sebenarnya ialah% Duduki satu
kota *ndonesia, keluarkan +ica buat men$acau dan adakan pemerintah militer" Kalau
semua tempat pentin$ sudah diduduki tentara *n$$ris, ketentraman tercapai, maka dari
kanton$nya imperialisme *n$$ris akan dikeluarkan bonekanya, yakni +ica" Sesudah beres
maka kapitalis kebun, minyak, dan pabrik *n$$ris akan kembali ke *ndonesia men$uasai
arah,arahnya hasil *ndonesia dan men$uasai hasil itu sendiri, lebih dari sebelum masa
peran$" #ersama den$an ja$oannya #elanda maka rakyat *ndonesia akan diperas,
ditelanjan$i, dan ditendan$tendan$ buat memban$unkan ne$eri #elanda dan *n$$ris yan$
jatuh ke lembah kemiskinan dan kemelaratan itu"
S* 7D)M % #ajin$ itu bisa hilan$ bulunya, tetapi tak akan hilan$ na>sunya buat
mencuri kelapa" Selama $i$inya ada, tak ada kelapa yan$ boleh dipercayakan kepadanya"
Muslihat yan$ benar ialah mencabut $i$inya atau memoton$ lehernya sama sekali"
S* 2)6(' % 2erumpamaan la$i" 2astikan saja9
S* 7D)M % Selama peraturan ekonomi, politik, dan sosial *n$$ris masih seperti
sekaran$, yaitu kapitalis, selama itulah pula na>sunya buat menjajah ne$ara lain
ber$elora" *mperialisme *n$$ris bisa pura,pura jujur kalau ada :pelor; di depan dadanya"
2ersis seperti kucin$ patuh jinak selama ada ton$kat di depannya" #e$itu ju$a #elanda"
S* 2)6(' % #etul sekali ususnya prajurit *n$$ris dan #elanda tak kuat men$hadapi pelor
Aepan$ pada peperan$an di Malaka dan *ndonesia" Sekaran$ pun ususnya kendor kalau
bertemu muka den$an prajurit *ndonesia" 7olok atau bambu runcin$ saja sudah
membikin serdadu *n$$ris atau +ica $ementar seperti tikus melihat kucin$" #elum pernah
45
tentara *n$$ris atau +ica dalam perjuan$an seoran$ la1an seoran$" Tetapi dalam tank
baja dan kapal udara yan$ terban$ tin$$i mereka amat berani"
S* 7D)M % Tetapi muslihat kita tak bersandarkan senjata lahir semata,mata"
S* 2)6(' % )pa senjata muslihat kita8
S* 7D)M % 2ertama keyakinan dan konsekuensi" Syarat adanya 4epublik *ndonesia
terletak semata,mata atas kemauan rakyat *ndonesia saja" 2en$akuan ne$ara lain tiadalah
menjadi syarat adanya republik kita" Melainkan syarat buat berhubun$an baik den$an
ne$ara lain" #erhubun$ den$an sahnya 4epublik *ndonesia menurut keyakinan kita, maka
diplomasi kita mesti dipusatkan pada daya,upaya lahir dan batin memberi keyakinan
pada dunia lain, bah1a kita mau dan bisa berlaku seba$ai satu +e$ara Merdeka yan$
mempunyai :kehormatan atas diri sendiri;"
S* 2)6(' % Aadi den$an berpikir, berkata, dan berlaku seperti oran$ merdeka, kita bisa
merebut hati, simpati, persetujuan, dan pen$akuan 4akyat Merdeka atau 4akyat yan$
mau Merdeka di dunia luar"
S* 7D)M % Tepat 6ul9 #ukan den$an sikap masa bodoh den$an tipuan dan
kecerobohan ne$eri asin$ :Kalau sudah ditipu terus percaya" Sudah ditendan$ terus minta
terima kasih;" Sikap budak semacam itu tidak akan mendapatkan pen$akuan seba$ai
ne$ara merdeka, melainkan seba$ai budak, la$ipula persetan sama putusan Sekutu, yan$
tidak diketahui apala$i disetujui oleh rakyat *ndonesia, nyata pula ne$ara besar seperti
4usia, Tion$kok, dan )merika tiada menyetujui tindakan *n$$ris, per>ide )lbion itu"
Diplomasi *ndonesia Merdeka bukanlah diplomasi men$emis dan menerima9 Diplomasi
berjuan$ dan merebut, itulah diplomasi kita"
II. Kemun*+in)n
S* 7D)M % 'aba ru$i dalam suatu perjuan$an itu meman$ mesti diakui lebih dulu
sebelum perjuan$an itu dilakukan"
4B
S* 2)6(' % #a$aimana kemun$kinan itu buat kita, Dam8
S* 7D)M % Kemun$kinan itu mesti dihubun$kan den$an beberapa perkara yaitu% 1"
perkara bumi iklim -$eo$ra>i0 2" keadaan internasional =" cacah ji1a -man po1er0 4"
kebatinan -moral0 5" kemiliteran B" kecerdasan ." disiplin F" persatuan 9" or$anisasi
S* TK5 % Aadi semuanya ada 9 -sembilan0 perkara yan$ mesti kita periksa"
S* 7D)M % Sebenarnya lebih9 Tetapi buat sementara cukuplah yan$ 9 itu" Maksud kita
dalam brosur ini ju$a bukan men$adakan penyelidikan yan$ sempurna" Melainkan buat
memberi petunjuk sekadarnya saja" 2enyelidikan yan$ lebih dalam dan lebih luas boleh
diadakan di lain tempat dan di lain tempo"
S* 2)6(' % 6obalah periksa perkara itu satu persatunya"
S* 7D)M % Dalam $aris besarnya boleh dikatakan bah1a empat perkara yan$ bermula
men$untun$kan kita" Tetapi dalam 5 perkara di belakan$ kita banyak mempunyai
kelemahan" (ntun$lah pula kelemahan itu bisa dilenyapkan sama sekali, asal saja kita
men$erti dan mau"
S* TK5 % Mulailah memeriksa9
S* 7D)M % Tidak perlu diperpanjan$ la$i bah1a bumi iklim membantu kita dalam
perjuan$an" #umi iklim kita membiarkan padi, ubi, sayur tumbuh 12 bulan dalam
setahun" Aadi terus,menerus" Sedan$kan di ha1a din$in, $andum, sayur itu dibiarkan
tumbuh dalam enam bulan saja" Aadinya tak perlu men$adakan persiapan selama enam
bulan bumi beristirahat" Sambil berjuan$, pertanian bisa diteruskan" 2akaian boleh
disusutkan kepada sarun$ dan celana pendek saja" Tak ada musim din$in yan$ akan
men$irim kita ke lian$ kubur kalau tak berpakaian tebal dari bulu domba" Dalam hal
menyesuaikan badan ke ha1a kita, sudahlah tentu kita di pihak yan$ beruntun$ pula"
Sebaliknya musuh yan$ dari iklim din$in mesti men$adakan persediaan,persediaan
makanan, pakaian dll lebih dari kita" 'ebih susah pula mereka menyesuaikan dirinya
den$an bumi iklim kita yan$ umumnya panas itu"
4.
S* TK5 % 2endeknya bumi iklim itu, apala$i jendral hujan di bulan duabelas dan satu
berada di pihak kita9
S* 7D)M % Keadaan *nternasional9 @alaupun belum be$itu teran$, karena kabar amat
sedikit yan$ kita terima, tetapi keadaan internasional makin lama makin men$untun$kan
kita" Dalam $aris besarnya dunia sekaran$ boleh dibelah dua" 2ada satu pihak, ialah
imperialisme *n$$ris,)merika den$an punaka1an yan$ dian$katnya kembali yakni
2erancis dan #elanda yan$ sudah kapok tadi" 2ada pihak lain ialah So/iet,4usia di
sampin$ beberapa ne$ara kecil di 5ropa yan$ merasa tertindas dan seluruh ban$sa
ber1arna yan$ dijajah di )sia dan )>rika" Tetapi imperialisme )n$lo, )merika itu
bukanlah kekuatan bulat dan tetap" Dalam badannya sendiri kapitalisme *n$$ris,)merika
itu terba$i atas dua $olon$an bertentan$an, yakni kaum proletar dan kaum harta1an
-borjuis0"
S* 2)6(' % Aadi salahlah pen$iraan oran$ yan$ membulatkan saja kekuatan kapitalisme
*n$$ris dan )merika itu"
S* 7D)M % Meman$ salah9 ran$ yan$ berpikir secara mesin meman$ tidak atau
kuran$ sekali memperhatikan pertentan$an" 2ertentan$an itu sehari demi sehari
bertambah tajam" 2erjuan$an 4epublik *ndonesia bukan :tiada; mempen$aruhi
pertentan$an di dunia luar itu" 2ercayalah bah1a kelanjutan perjuan$an *ndonesia
Merdeka akan memperdalam dan memperluas pertentan$an itu" 2ertentan$an itu
mun$kin men$untun$kan *ndonesia"
S* 2)6(' % 2erkara keti$a, cacah ji1a, ba$aimana8
S* 7D)M % 2raktis .! juta rakyat *ndonesia bisa men$$erakkan 14 juta oran$" 3an$
palin$ kuat buat penyerbuan saja ada . juta oran$" )ndaikan musuh bisa memasukkan
2!!"!!! serdadunya ke *ndonesia, jadi satu musuh mesti men$hadapi =5 oran$ *ndonesia,
bulatkan =B oran$" )pa artinya kelebihan bilan$an itu8
S* TK5 % 3a, apa artinya man po1er, kekuatan oran$ itu8
4F
S* 7D)M % )ndaikan -buat memudahkan berpikir saja0 satu oran$ 7urkha bersenjata
tommy,$un dikepun$ oleh =5 oran$ ber$olok dan bambu runcin$ -andaikan oran$
*ndonesia tak mempunyai $ranat tan$an, bom pembakar mitraliur, ataupun bedil atau
meriam0" 3an$ punya =5 bambu runcin$, yan$ men$epun$ satu 7urkha itu ber$iliran
menurut ti$a rombon$an" Tiap,tiap hari selama 24 jam perkelahian terus menerus" )pa
akibatnya8 2rajurit *ndonesia bisa tidur dan beristirahat, si 7urkha mesti terus menerus
berja$a, ja$a" Tiap,tiap rombon$an *ndonesia yan$ terdiri dari 12 oran$ itu bisa ber$iliran
ti$a kali sehari untuk menja$a satu oran$ 7urkha" Satu $iliran 12 oran$ cuma selama B
jam" Aadi tiap,tiap $iliran, maka 12 oran$ *ndonesia cuma perlu bertempur F jam saja dan
kelak bisa 1B jam sehari men$aso atau tidur" Sedan$kan satu 7urkha satu *n$$ris atau
satu +ica mesti terus menerus 24 jam sehari menja$a 12 $olok9 Satu hari bisa berjalan
den$an beres" Tetapi jika sampai dua atau ti$a hari si 7urkha, *n$$$ris atau +ica terus
menerus menja$a 12 tombak atau $olok, maka mereka bisa mati, karena momok $olok
saja"
S* 2)6(' % Meman$ be$itu dalam teori9 Dan teori itu pentin$9
S* 7D)M % Kalau teori itu dijalankan den$an kecerdasan mesti ada akibatnya yan$
baik" 2erkara keempat, kebatinan tak perlu dituturkan panjan$ lebar" 'aki perempuan, tua
muda, oran$ *ndonesia sekaran$ tak kalah la$i den$an rakyat yan$ sere/olusinya di dunia
ini di ?aman manapun ju$a" Aadi empat perkara di atas yan$ amat pentin$ sekali berada di
pihak kita9 Meman$ empat perkara itu lebih susah merombaknya, seandainya empat
perkara itu tidak berada di pihak kita" Karena keempat perkara itu, terlebih ti$a perkara
pertama, adalah di luar kekuasaan kita -lebih obyekti>0"
S* 2)6(' % )pa artinya di luar kekuasaan kita8
M4" )2)' % Meman$ tak bisa kita men$ubah bumi iklim, keadaan internasional, dan
cacah ji1a itu, yaitu secara lekas dan lan$sun$"
D5+M)S % Meman$ syukurlah semuanya itu ada di pihak kita" 2erkara keempat itu,
kebatinan, kalau buat seoran$ saja meman$ bisa diubah" Tetapi kalau untuk .! juta
49
manusia tentulah mustahil bisa diubah dalam sehari, sebulan, ataupun setahun" Kini
kebatinan itu pun ada di pihak kita"
S* 2)6(' % Sekaran$ cobalah selidiki 5 perkara yan$ tiada di pihak kita itu9
S* 7D)M % #ukan sama sekali di pihak kita" Aan$an kau salah men$erti, 6ul" Seba$ian
ada di pihak kita" Tetapi meman$ kuran$9 Aadi perkara kelima, kemiliteran% kuran$
menyenan$kan" 2ertama, opsir yan$ sun$$uh menerima ilmu kemiliteran amat kuran$
sekali" Tetapi nyata di mana ada, opsir itu bisa dipakai" @alaupun :dai,dancho; cap
Aepan$ cuma mendapat latihan beberapa bulan saja, tetapi sudah terbukti bisa dipakai
den$an hasil memuaskan" psir rendahan latihan Aepan$ ju$a amat memuaskan" )pala$i
prajurit biasa9 #eberapa prajurit biasa yan$ sudah pecah seba$ai ratna9 Sun$$uh
men$$embirakan dan memberi harapan besar buat tentara 4epublik *ndonesia di hari
depan"
S* TK5 % )ku pikir be$itu ju$a" Sudah 22 hari sampai sekaran$ kita bisa tahan seran$an
serentak dari darat, laut dan udara *n$$ris" Den$an pompa air saja dulu #elanda bisa
men$acau, balaukan rakyat berkumpul" Teruskan Dam9
S* 7D)M % 'atihan ju$a amat pendek" Tetapi ju$a memuaskan" 3an$ tidak memuaskan
tentulah persenjataan" Di laut kita tak berdaya" Di udara kita tak bisa bikin apa,apa"
Terhadap mortir, tank, dan kereta baja kita den$an keberanian luar biasa saja bisa
mendapat satu dua kemenan$an" 2abrik senjata kita tak punya" Kita belum bisa bikin
tank, meriam, kapal peran$, dan kapal terban$"@alaupun ada baran$ kita buat dijual kita
tak punya hubun$an den$an dunia luar buat jual beli"
D5+M)S % Meman$ semua itu masih terlampau kuran$9 Tetapi senjata pentin$ buat
rakyat, yan$ sudah mulai kita bikin sendiri"
S* TK5 % 2erkara keenam, kecerdikan, ba$aimana8
S* 7D)M % #ukti saja9 Ketika +ica bersaran$ dan menyeran$ di Kebayoran, maka
berduyun,duyun rakyat #anten datan$ menyerbu" Mereka datan$ dalam rombon$an,
5!
biasanya dikepalai oleh seoran$ Kyai" Tetapi satu rombon$an sampai di Kebayoran
menyerbu menan$ dan usir musuh dari benten$nya" 4ombon$an menan$ tadi kembali ke
desanya dan tin$$alkan benten$ be$itu saja" Kemudian +ica itu masuk kembali" 2asukan
lain dari #anten datan$ pula menyerbu, menan$"""""" kembali ke desa" +ica kembali9
Demikianlah seterusnya, tak ada per$abun$an -koordinasi0 di antara pasukan dan pasukan
kita" Tak pula ada :rencana; yan$ mesti pasti dijalankan den$an tan$$un$ ja1ab yan$
pasti dan serempak"
M4" )2)' % Sun$$uh banyak contoh yan$ membuktikan kekuran$an kita dalam hal
:kecerdikan; menyusun dan men$erahkan tena$a dan senjata peperan$an itu" Di sini kita
bisa men$adakan perubahan besar"
S* 7D)M % Disiplin9 Tentulah ini ji1anya suatu or$anisasi dan perjuan$an" Tak perlu
kita panjan$kan uraian ini" Disiplin itu mesti berupa hubun$an bapak dan anak, kakak
dan adik" Tetapi ba$aimana ju$a si>at disiplin itu mesti ada9 2erintah dari pimpinan itu
mesti dijalankan den$an baik" Kalau tidak mesti timbul kekacauan" Tiap oran$ akan
bertindak sendiri,sendiri menurut tempo, tempat, dan cara yan$ ditentukan masin$,
masin$" 2erkara tata tan$$un$ ja1ab, perkara memberi dan menerima perintah, perkara
menjatuhkan dan menerima hukuman -disiplin0 masih banyak sekali yan$ mesti
diperhatikan" Tetapi den$an kelemahan disiplin kita itu, heran ju$a kita melihat hasil
perjuan$an yan$ be$itu men$a$umkan" )pala$i pula kalau disiplin itu dipererat" 2erlukah
sekaran$ saya rundin$kan perkara kedelapan, persatuan8
S* TK5 % Dalam $aris besarnya perlu ju$a9 2ersatuan yan$ rapi antara pulau dan pulau
amat ter$an$$u" *tu tak men$herankan" Kita tak mempunyai armada yan$ kuat menja$a
persatuan itu" )lan$kah kuatnya *ndonesia kalau armada buat memelihara persatuan itu
ada9 Sekaran$ persatuan Aa1a, Sumatera, Kalimantan, Sula1esi, dan Maluku cuma dalam
batin saja" Seberan$ yan$ sana ji1a hasratnya den$an Aa1a den$ar dari jauh ba$aimana
Aa1a bertindak dan ambil pula tindakan semacam itu" 4encana bersama dibikin bersama
dan dijalankan bersama serentak tak bisa dilakukan sekaran$9 Aan$ankan persatuan antara
seberan$ dan Aa1a9 )ntara pro/insi dan pro/insi saja di Aa1a ini, malah antar daerah dan
daerah -keresidenan0 masih banyak kekuran$an" 3an$ tak kuran$ menyedihkan pula ialah
51
persatuan berembuk dan bertindak antara jabatan +e$ara" Kuran$ adanya persatuan
2emerintah 2usat dan 4akyat" Kuran$ persatuan 2emerintah 2usat dan 2ro/insi atau
Daerah" Kuran$ persatuan antara Aabatan 2olitik" Aabatan 2ertahanan 2erekonomian di
pusat, di pro/insi ataupun kota"
S* 2)6(' % Sesudah kau sebut semuanya itu menjadi kusut hatiku, Dam" )kupun bisa
tambah den$an beberapa contoh" #etapa tipisnya seman$at kerja sama di antara a1ak
sama a1ak" #elakan$an ini ada penyakit baru% curi$a mencuri$ai, tuduh menuduh, dan
tan$kap menan$kap, culik menculik"
S* TK5 % Meman$ itu kemenan$an musuh sampai sekaran$9 Daerah yan$ diduduki
hampir tak ada artinya selama kita bersatu" Tetapi kalau racun perpecahan itu terus
bermaharajalela di dalam barisan kita, maka akan berlaku kebenaran pepatah% :#ersatu
kita kokoh berpecah kita roboh";
M4" )2)' % Mata,mata musuh itu meman$ satu bahaya yan$ mesti dibasmi" Tetapi
jan$anlah :kecuri$aan semata,mata; -kecuri$aan melulu0 yan$ menjadi dasar
penyelidikan" Dasar kecuri$aan melulu itu dari seseoran$ ke oran$ lain, tentulah
menimbulkan kecuri$aan si lain itu terhadap seseoran$ tadi pula, be$itulah tak akan ada
la$i oran$ yan$ percaya pada yan$ lain malah pada dirinya sendiri" Dalam hal itu
kecuri$aan menjadi penyakit yan$ tak terbasmi la$i dan memudahkan pekerjaan musuh
yan$ selalu men$intai,intai saja, buat men$adudomba a1ak sama a1ak" )khirnya kita
sama kita akan bertempur seperti di ?aman lampau"
S* TK5 % #a$aimana membasmi penyakit curi$a mencuri$ai itu8
M4" )2)' % #eranikanlah hati melihat tiap,tiap 1ar$a itu seba$ai teman seperjuan$an"
Tenan$kan pikiran men$hadapi :bukti; yan$ dituduhkan terhadap seseoran$ *ndonesia,
apala$i kalau ia seoran$ yan$ pernah atau sedan$ bertempur di $aris depan atau seoran$
pemimpin" 2isahkanlah tuduhan seseoran$ yan$ maksudnya cuma menaikkan diri sendiri
den$an jalan menurunkan oran$ lain9 2eriksalah semua tuduhan den$an teliti" #aru kalau
sah buktinya, jatuhkan hukuman yan$ sepadan den$an kesalahannya" 6uma kalau
seoran$ *ndonesia dalam suatu pertarun$an men$erjakan pekerjaan pen$hianat maka dia
52
dilayani secara kita melayani pen$khianat den$an tan$kas dan hebat" Aika masih ada
tempo mesti diadakan pemeriksaan yan$ seksama, sekali,kali kehormatan si tertuduh tak
boleh di$an$$u"
D5+M)S % Meman$ kita bertarun$ buat kehormatan *ndonesia seba$ai ban$sa dan
ne$ara" Marilah lebih dahulu kita men$hormati tiap,tiap 1ar$a ne$ara republik, malah
tiaptiap manusia9
S* 2)6(' % Delapan perkara sudah kau ajukan Dam9 Kurasa betul bah1a empat perkara
yan$ amat men$untun$kan kita ialah% perkara bumi iklim, keadaan internasional, cacah
ji1a, dan kebatinan" #enarlah pula bah1a lima perkara di belakan$an, yakni perkara
:kemiliteran, kecerdasan, dan or$anisasi; masih belum memuaskan sama sekali"
S* TK5 % Tetapi 7odam, belum la$i en$kau men$uraikan or$anisasi"
S* 7D)M % Sebenarnya perkara or$anisasi berseluk beluk ju$a den$an kemiliteran kita,
kecerdasan, disiplin, dan persatuan" #erhubun$ den$an itu, maka kelemahan yan$ masuk
dalam empat perkara tersebut masuk ju$a ke dalam kelemahan or$anisasi" 'a$ipula
or$anisasi itu men$andun$ banyak perkara lain,lain yan$ amat pentin$ artinya buat
perjuan$an" Sebab itu baiklah berikan pemandan$an teristime1a tentan$ or$anisasi itu"
III. #r*)nis)si
S* 2)6(' % r$anisasi ju$a kita sebut susunan, bukan8 )pa bentuknya or$anisasi kita itu
dan apa isinya, Dam8
S* 7D)M % Kita sekaran$ dalam masa perperan$an yan$ tidak dipermaklumkan9 Tetapi
tetap peperan$an tulen, peperan$an modern" Aadi bentuk yan$ cocok den$an keadaan
ialah :r$anisasi 4akyat #erjuan$;" *si susunan kita ialah :tuntutan perjuan$an; kita
pertama% M54D5K) 1!!L" Terus sesudah merdeka 1!!L mendirikan masyarakat
sosialistis berdasarkan industri berat nasional"
5=
S* TK5 % Aadi dua tin$kat itu mesti dipisahkan8 Dalam tin$kat pertama, seperti
sekaran$ berada dalam perjuan$an merebut M54D5K) 1!! L be$itukah8
S* 7D)M % #enar, mesti dipisahkan, tetapi tak bisa diceraikan" )pa yan$ dimaksudkan
pada tin$kat kedua itu, seba$iannya sudah boleh malah mesti dijalankan pada tin$kat
pertama"
S* 2)6(' % )pakah r$anisasi 4akyat #erjuan$ men$hadapi ti$a ne$ara itu, sesudah
maksud kita tercapai akan terus berdiri, atau akan ditukar den$an susunan lain8
S* 7D)M % 6ul, jauh benar per$inya pertanyaanmu itu" #oleh kuja1ab bah1a dalam
tin$kat berjuan$ buat M54D5K) 1!!L itu :seluruh; 4akyat 2emberontak patut disusun
dalam satu :K)')+7)+; -plat>orm0" Dalam masa M54D5K) 1!!L boleh jadi tak
semua an$$ota patut mau atau bisa dalam r$anisasi 4akyat #erjuan$ tadi" #aran$kali,
bahkan mestinya ada an$$ota yan$ tak cocok sama sosialisme, atau tak cukup kuat iman
buat mendirikan *ndustri #erat +asional" Dalam hal itu, kalau perlu dan tak meru$ikan
*ndonesia Merdeka, biarlah seba$ian itu keluar dari r$anisasi 4akyat #erjuan$ dan
mendirikan partai baru" Tetapi be$itu perkara nanti" Saya pikir dalam pancaroba sekaran$
dan sepuluh tahun atau lebih sesudah *ndonesia Merdeka 1!!L, maka palin$ baik kalau
di *ndonesia cuma ada satu :2artai Murba; saja" 2utusan bisa lekas diambil dan
kesalahan bisa lekas diperbaiki, percekcokan satu partai den$an partai lain seperti dalam
ne$ara berparlemen bisa dihindarkan" Semakin kuran$ percekcokan, semakin lekas
men$ambil keputusan dan semakin cepat menjalankan suatu putusan dan memperbaiki
sesuatu kesalahan, semakin lekas sampainya *ndonesia Merdeka ke ?aman
K5)M)+)+" Seperti sudah saya bilan$ di tempat lain, :Keamanan; itu baru mun$kin
ada sesudah *ndonesia Merdeka memiliki dan menyelen$$arakan sendiri *ndustri #erat
+asional"
S* 2)6(' % Terlampau panjan$ kau bicara ini kali, Dam" Tun$$u dulu9 Kuulan$ sekali
la$i"
S* TK5 % 3a, ulan$ la$i, 6ul" )ku ju$a bin$un$9
54
S* 2)6(' % 2ertama sekali rupanya Dam, masa -periode0 perjuan$an kita kau ba$i dalam
dua tin$kat besar9 2ertama menuju ke arah M54D5K) 1!!L" Kedua menuju ke arah
keamanan, ialah ber,*ndustri #erat +asional"
S* 7D)M % #enar, 6ul itu sudah kusebut lebih dahulu9 Mendirikan *ndustri #erat
+asioal itu masih kuhitun$ sama berjuan$"
S* 2)6(' % Meman$ sudah kau sebut Dam" Tetapi perlu diulan$i la$i buat titik
melompat" Aadi Dam, kedua en$kau bedakan pula arti :Kalan$an; dan 2artai" 4upanya
:Kalan$an; itu ialah medan perjuan$an beberapa $olon$an masyarakat yan$ dalam arti
khusus mempunyai berlain,lain hasrat, tetapi dalam arti umum mempunyai satu hasrat
saja, ialah *ndonesia Merdeka 1!!L"
S* 7D)M % Seperti biasa en$kau jitu 6ul9 #oleh ju$a dibilan$ en$kau itu ahli mamah9
7ampan$ sekali en$kau men$artikan dan melaksanakan sesuatu paham"
S* 2)6(' % 'u, Dam9 )ku bukannya lembu atau kambin$ Dam9 #uat meneruskan
$olon$an tadi, bukanlah Denmas masuk $olon$an +in$rat8 Sekaran$ Denmas in$in
Merdeka 1!!L, tetapi sesudah Merdeka 1!!L itu bukanlah Denmas men$idamkan suatu
:Kerajaan;8
D5+M)S % Aan$an be$itu 6ul9 )ku ju$a akan menyokon$ pemerintah proletar9 Malah
aku akan ikhlas memulan$kan semua tanahku kepada proletar tanah"
S* 2)6(' % Kupe$an$ perkataan itu Denmas9 )ku tahu en$kau jujur" Tetapi ba$aimana
$olon$anmu, $olon$an nin$rat umumnya8 Kuteruskan pula9 Mr")pal tentu keberatan atas
kon>iskasi -penyitaan0 2erusahaan #an$sa )sin$ yan$ sudah memeran$i kita yan$
membunuh perempuan dan anak,anak kita yan$ tak berdosa itu8
M4" )2)' % )sal jan$an membahayakan kedudukan kita seba$ai ne$ara merdeka,
akupun tak keberatan menyita perusahaan asin$ yan$ ceroboh memeran$i rakyat
*ndonesia9
55
S* 2)6(' % Kupe$an$ pula perkataan itu, Mr" )pal" Kuharap semua $olon$an tuan akan
menyetujui politik sitaan itu" @alaupun be$itu, bukanlah mun$kin banyak di antara kaum
cerdas -intelek0 dan borjuis umumnya yan$ n$eri men$hadapi politik :sitaan; itu8
M4" )2)' % M u n $ k i n 9
S* 2)6(' % Toke, sekaran$ buat en$kau9 #ukankah ada di antara $olon$an ten$ah yan$
tak akan cocok den$an diktator proletar8 )rtinya itu kalau perlu kaum proletar mesin dan
tanah sementara tempo men$adakan pemerintahan berdasarkan :kediktatoran; dari kelas
proletar mesin dan tanah" Saya bilan$ kalau perlu"
S* TK5 % Kalau buat saya 6ul, apa saja pemerintahan kuterima" )sal cocok den$an
keamauan $olon$an rakyat yan$ bertambah dalam ne$eri dan bisa memba1a kita ke arah
Merdeka 1!!L dan *ndonesia Merdeka ber,*ndustri #erat +asional"
S* 2)6(' % 2ercaya aku akan perkataanmu, Kek9 Tetapi tak semua $olon$an kaum
ten$ah berpaham seperti kau" Mun$kin banyak yan$ tak setuju den$an pahammu itu"
S* TK5 % M u n $ k i n 9
S* 2)6(' % Mun$kin ju$a setelahnya *ndonesia Merdeka 1!!L, en$kau Kek, malah
bersama Mr" )pal dan Denmas, tak men$ucapkan merdeka la$i kepadaku dan kepada
7odam""" dan terus jalan perpisahan atau""""" -Denmas, Mr" )pal, Toke serentak
memprotes90"
S* 7D)M % 6ul, $ara,$aramu itu baik jan$an diteruskan" #isa mendatan$kan salah
paham" Kembalilah kau pada pembicaraan bermula"
S* 2)6(' % )ku tahu Toke, Denmas, dan Mr" )pal oran$ jujur" Sebab itu pula kuberani
ber$ara,$ara" 2endeknya den$an mereka seperti yan$ hadir sekaran$lah kita membikin
satu Kalan$an" Aadi Kalan$an itu men$ikat $olon$an nin$rat, borjuis proletar mesin dan
tanah yan$ berhasrat *ndonesia Merdeka 1!!L" #ukanlah be$itu maksudmu, Dam8
&asrat :Kalan$an; ini ialah &)S4)T 254S)M))+ di antara beberapa $olon$an
rakyat" #erbeda den$an hasratnya satu partai yan$ biasanya men$enai hasratnya satu
5B
$olon$an saja" Saya bilan$ biasanya, umpamanya kelas proletar saja atau kelas borjuis
saja" #ukan be$itu, Dam8
S* 7D)M % Tepat, 6ul, benar pak9
S* TK5 % Aadi kita perlu satu :Kalan$an; di masa berperan$ ini dan :mun$kin;
memakai satu partai saja di ?aman pemban$unan *ndustri #erat +asional"
S* 2)6(' % Sekaran$ ba$i kita yan$ berada dalam peperan$an mela1an ti$a ne$ara ini
-2 Desember 19450, seandainya :sudah mempunyai satu Kalan$an 4akyat #erjuan$;,
apala$i yan$ pentin$, Dam8
S* 7D)M % 3an$ palin$ pentin$ tentulah kontak, yakni ikatan erat di antara kalan$an
tadi den$an 4akyat Murba" Kalau ikatan itu tak ada atau kalau ada tetapi tidak erat, maka
pada suatu perjuan$an mun$kin kalan$an tadi berada jauh di depan rakyat" )tau jauh di
belakan$ rakyat" *tu berbahaya sekali" &al ini mesti disin$kiri"
S* 2)6(' % Tentu be$itu9 Kalau 4akyat Murba terlampau ke muka, karena kalan$an
berada terlalu di belakan$, atau sebaliknya kalau 4akyat Murba terlampau di belakan$
karena kalan$an terlampau di depan, maka itu berarti 4akyat Murba tak mempunyai
pimpinan yan$ dibutuhkan" 4akyat Murba dalam hal itu $ampan$ terjerumus9
S* TK5 % #a$aimana men$adakan ikatan yan$ erat itu8
S* 7D)M % 6arikan besi berani yan$ menarik dan men$ikat dirinya den$an besi lain9
S* 2)6(' % 2erumpamaan la$i, Dam" #ilan$kan yan$ pasti nyata saja9
S* 7D)M % 6arilah sesuatu tuntutan yan$ bisa men$ikat pikiran perasaan dan
kemauan, pendeknya yan$ men$ikat ju$a 4akyat Murba"
S* 2)6(' % Di desaku, 2ak Kyai memajukan peran$ sabil9
S* TK5 % Kaum peda$an$ in$in berparlemen9
5.
M4" )2)' % Meman$ #adan 2er1akilan 4akyat itu dirasakan betul oleh 4akyat"
S* 7D)M % )da tuntutan lahir yan$ tarikannya kuat seperti besi berani" #uat proletar
tani, apa tuntutan yan$ lebih menarik daripada :tanah;8
S* 2)6(' % Tanah buat yan$ tak punya tanah, tentulah nasi buat yan$ lapar"
S* 7D)M % Kita percaya kepada idealisme" Tetapi idealisme itu mesti berdasarkan
materi, yakni benda dan kenyataan" +asi itu adalah benda yan$ nyata" #isakah oran$
berpikir kalau perut lapar8 )pakah tuntutan berupa hak lahir yan$ nyata8
S* 2)6(' % #enar pikiranmu, Dam" Tetapi apa tuntutan yan$ nyata buat $olon$an
proletar mesin yan$ men$ambil ba$ian besar dalam perjuan$an kita ini8
S* 7D)M % Di masa damai tuntutan proletar pada masyarakat kapitalistis tentulah% naik
$aji, kuran$ lama kerja, perbaikan rumah dll, berkumpul bersidan$, dan seba$ainya"
Tetapi sekaran$ semua perusahaan besar di daerah 4epublik sudah dimiliki oleh
4epublik, oleh kaum proletar sendiri" Tuntutan proletar cuma campur men$urus produksi
dan distribusi" Kalau kelak +e$ara 4epublik *ndoensia itu berdasarkan proletaris
sudahlah tentu kaum proletar yan$ akan men$uasai produksi dan distribusi" +e$ara
4epublik *ndonesia niscaya akan berdasarkan proletaris, kalau kaum proletarlah yan$
menjadi pelopor per$erakan kemerdekaan ini" Di Surabaya meman$ proletar mesinlah
yan$ palin$ terkemuka dan palin$ tahan dalam semua perjuan$an yan$ seru sen$it"
S* 2)6(' % Aadi apakah tuntutan proletar di masa peran$ ini8
S* 7D)M % Tuntutannya yan$ lan$sun$ tentulah terutama politik" 3aitu menuntut
dicabutnya kembali tentara asin$ manapun ju$a" #aru tuntutan yan$ lain,lain bisa
dijalankan" #aru kota dan pabrik yan$ sekaran$ di tan$an musuh itu bisa dimiliki dan
diselen$$arakan oleh kaum proletar"
S* TK5 % Tuntutan :menyuruh mencabut kembali Tentara asin$ manapun ju$a; tentulah
dirasa oleh semua $olon$an rakyat *ndonesia" Aadi tuntutan ini boleh jadi tuntutan
:kalan$an;" )rtinya dirasakan oleh semua $olon$an dalam kalan$an"
5F
S* 7D)M % )da beberapa tuntutan lain dan akan dirasa, yan$ bisa men$ikat kemauan
pikiran dan ji1a semua $olon$an rakyat yan$ memberontak"
M4" )2)' % #aik susun saja nanti semua tuntutan itu seba$ai 2ro$ram Kalan$an 4akyat
#erjuan$, dalam ba$ian teristime1a"
S* 2)6(' % #etul be$itu" 6uma teran$kanlah Dam, apa la$i yan$ kau rasa pentin$ buat
or$anisasi"
S* 7D)M % #anyak la$i 6ul9 6uma saya takut, kalau pembicaraan ini akan terlampau
panjan$ dan membosankan"
S* 2)6(' % Kalau perlu diperpanjan$kan, apa boleh buat, kita mesti cukup men$erti
semua perkara yan$ berhubun$an den$an or$anisasi itu"
S* 7D)M % Sekaran$ :kalan$an; sudah ada, tuntutan nyata seba$ai :tali pen$ikat;
sudah diketahui ju$a" #a$aimana pula sekaran$ men$ikat rakyat Murba dan di mana
ditaruh :tampuk murba;, yan$ memperhubun$kan kalan$an dan 4akyat Murba itu8
S* 2)6(' % 3an$ kau maksudkan den$an tampuk itu tentulah :sel; bukan8
S* 7D)M % #etul 6ul9 Saya sebut tampuk buat men$$ambarkan bah1a Murba itu
seolah,olah buah dan tampuk itu adalah san$kutan" Di situlah tali ikatan yan$
dibentan$kan dari kalan$an tadi disan$kutkan"
S* 2)6(' % #a$us perumpamaanmu Dam, tetapi kuran$ nyata ba$i saya"
S* 7D)M % #e$ini 6ul9 Kalan$an tak perlu dan tak mun$kin bisa berhubun$an
lan$sun$ den$an rakyat Murba seluruhnya" Dia bisa cari beberapa oran$ jujur akti> pada
tiap,tiap $olon$an Murba" (mpamanya di $olon$an pekerja beberapa oran$ itu bisa
didapat dalam pabrik besi atau ben$kel, di tamban$ aran$ atau minyak" Dua ti$a oran$
jujur akti> itulah yan$ sel, yan$ tampuk" Den$an perantaraan dua ti$a oran$ seba$ai
tampuk di kota Surabaya itu umpamanya bisa dimajukan tuntutan nyata" Den$an be$itu
seluruh perusahaan besi bisa ber$erak, maju menyeran$" Den$an dua ti$a oran$ pada
59
tampuk bisa perusahaan besi di Surabaya dikerahkan" #oleh jadi perusahaan besi
mempelopori seluruh buruh Surabaya, pekerja minyak, listrik, kereta, dll" #aiklah pula
tampuk itu dibikin di perusahaan lain di kota Surabaya itu, seperti di perusahaan minyak
dan lain,lain tadi"
S* 2)6(' % Kalau be$itu di $olon$an kaum tani perlu pula diadakan tampuk menurut
tin$katan milik proletar tani -proletar tulen, seten$ah proletar, tani kecil OmelaratP tani
ten$ah dan besar0"
S* TK5 % Di antara $olon$an kecil dan menen$ah majikan kecil dan ten$ah -besar tak
ada atau tak berarti di *ndonesia0 mestinya ada pula tampuk9
S* 7D)M % Aadi kalau sudah ada tampuk dalam $olon$an proletar mesin, proletar
tanah, dan perusahaan kecil dan menen$ah maka den$an tuntutan nyata se1aktu,1aktu
Kalan$an 4akyat #erjuan$ itu bisa meman$$il dan men$erahkan rakyat Murba"
S* 2)6(' % Aadinya ikatan itu cuma dalam tempo menyeran$ musuh saja"
S* 7D)M % Tepat pertanyaanmu, 6ul9 Tentulah tidak dalam 1aktu berjuan$ saja mesti
ikatan itu ada" Dalam masa persiapan pun itu mesti ada"
S* 2)6(' % )pa ikatan itu di masa persiapan, di masa damai8
S* 7D)M % Di 1aktu persiapan mesti ada selalu hubun$an lan$sun$ antara 2usat
Kalan$an den$an 6aban$ dan tampuk di pabrik, ben$kel, kebun, atau desa" 3an$
men$hubun$kan ialah :putusan; yan$ diambil oleh pusat yan$ mesti dilakukan oleh
6aban$ dan Tampuk" Sebaliknya pula mesti ada kritik dan usul dari pihak Tampuk dan
6aban$ ke 2usat" Kritik dan usul pun adalah perkara yan$ memperhubun$kan 6aban$
atau Tampuk den$an 2usat" 2utusan di atas mesti diambil sesudah menden$arkan kritik
dan usul dari ba1ah dan dari para teman pen$urus pusat" )pabila suatu putusan yan$
diambil secara demokratis, dalam hal berundin$ dan men$kritik, dimajukan ke #a$ian
Dalam 2usat ataupun ke 6aban$ dan Tampuk, maka 1ajiblah putusan itu dilakukan
den$an jujur, teliti, dan rajin"@alaupun putusan yan$ sah demokratis itu tidak disetujui
B!
oleh suara terkecil -minority0, maka 1ajiblah suara terkecil itu menjalankan putusan yan$
sendirinya tiada disetujui itu"
M4" )2)' % Meman$ putusan dari suara terbanyak atas perundin$an yan$ demokratis itu
1ajib dijalankan oleh seluruh an$$otanya" )tas yan$ tiada menjalankan atau menyabot
putusan itu mesti dijalankan disiplin" Kalau seoran$ dalam suatu perkumpulan cuma
menjalankan suatu putusan yan$ dicocokinya sendiri saja maka kumpulan semacam itu
tak mempunyai kekuasaan apa,apa"
S* 2)6(' % Men$ertilah saya maksudnya disiplin dalam Kalan$an 4akyat #erjuan$ itu"
)pakah sudah habis perkara pentin$ yan$ mesti dikemukakan8
S* 7D)M % Mesti nyata, dirasa oleh penden$ar" Den$an be$itu siaran itu bisa
memban$unkan pikiran dan seluruh ji1a penden$ar" #uat tani, kehidupan tani yan$
berhubun$an den$an tanah, ternak, pekerjaan, dan ke1ajibannya terhadap ne$aralah
siaran -propa$anda0 yan$ nyata bisa dirasa" #uat proletar mesin kehidupannya seba$ai
pekerja di sampin$ mesinlah yan$ men$ikat hati dan pekerjaannya" #e$itu pula siaran di
$olon$an kaum ten$ah, kehidupan yan$ men$ikat perhatian dan pikiran sehari,harinyalah
pula yan$ mesti dijadikan syarat,syarat siaran itu"
S* 2)6(' % 2endeknya terhadap Murba siaran yan$ nyata terasalah yan$ mesti kita
lakukan" Tetapi apa isinya pro$ram buat Kalan$an 4akyat #erjuan$ yan$ kau majukan
tadi Dam8
S* 7D)M % #aiklah diperundin$kan pro$ram itu di 1aktu lain bersama,sama den$an
susunan yan$ cocok den$an Kalan$an 4akyat #erjuan$ itu"
I". Pr,*r)m -)n Susun)n K).)n*)n R)+/)0
Ber1u)n*
A. PROGRAM
B1
S* 2)6(' % #olehkah kita pastikan, bah1a pro$ram itu ialah sarinya hasrat kita8
M4" )2)' % Tak salah be$itu, 6ul"
S* TK5 % 6obalah susun sarinya pro$ram kita itu Dam9
S* 7D)M % 2474)M K)')+7)+ 4)K3)T #54A()+7 itu lebih kuran$%
Mendirikan 2emerintah #erjuan$ oleh rakyat berjuan$
Mendirikan 'askar 4akyat
Memba$ikan tanah pada tani melarat
Melaksanakan hak pekerja men$atur produksi
Melaksanakan 5konomi #erjuan$
Membersihkan *ndonesia dari tentara asin$
Melucuti senjata Aepan$"
S* 2)6(' % Sedikit peneran$an Dam9 #aik ju$a kau batasi 2emerintah itu" Sun$$uh
benar kalau kau sebut 2emerintah #erjuan$" 2emerintah yan$ tiada berjuan$ bersama,
sama den$an rakyat yan$ sedan$ berjuan$ itu adalah pemerintah yan$ men$harapkan
hadiah dari atau kompromis den$an imperialisme ceroboh9 2emerintah berjuan$ itu mesti
dipilih oleh rakyat berjuan$ pula" Mereka yan$ menun$$u,nun$$u kemenan$an *n$$ris,
+ica tiada berhak memilih 2emerintah #erjuan$ itu"
S* 7D)M % Sebetulnya be$itu 6ul9
S* TK5 % Aadi 'askar 4akyat itu maksudnya ialah 'askar 4akyat #erjuan$ yan$
dipimpin oleh 2emerintah 4akyat #erjuan$ tadi" 'askar 4akyat itu mestinya lepas sama
sekali dari pimpinan atau pen$aruh seman$at yan$ in$in :kompromis; atau takluk
bertekuk lutut"
S* 7D)M % #e$itulah, Kek"
S* 2)6(' % 2emba$ian tanah itu ada sedikit sulit, Dam" Kepada siapa terutama diba$ikan
tanah itu8 )pakah tanahnya nin$rat ju$a sekaran$ mesti diba$i,ba$ikan8
B2
S* 7D)M % Dasar pemba$ian itu dalam $aris besarnya yan$ berpunya kelebihan
dikuran$kan sampai cukup buat dirinya sendiri, buat dikerjakan sendiri" 3an$ kekuran$an
ditambah sampai cukup buat dikerjakan sendiri" Di mana ada satu $olon$an yan$ mau
memiliki tanah itu bersama dan menyelen$$arakan bersama, kemauan $olon$an itu harus
dibantu"
S* 2)6(' % Aadi yan$ pertama mesti dikasih tanah ialah proletar tani, ialah tani yan$ tak
punya tanah sama sekali" Kedua yan$ punya seten$ah cukup" Keti$a yan$ cukup, tetapi
sederhana saja" Tapi tanah siapa yan$ mesti diba$iba$ikan itu8
S* TK5 % Sekaran$ en$kau dapat ba$ian, Denmas"
D5+M)S % )ku8 )ku tidak keberatan99
S* 7D)M % Tanah +in$rat biasanya tak luas9
S* 2)6(' % Seandainya ada yan$ luas8
S* 7D)M % Kalau +in$rat yan$ bertanah luas itu menentan$ 4epublik dan seoran$
kaki tan$anya +ica, baiklah tanahnya diba$i,ba$i"
S* TK5 % Semuanya tanah kapitalis asin$ diba$i,ba$i pulakah8
M4" )2)' % Meman$ patut kebunnya *n$$ris,#elanda yan$ sudah memeran$i rakyat
*ndonesia itu disita saja" Mereka sudah memeran$i kita dan men$ambil puluh ribuan ji1a
rakyat kita"
S* 2)6(' % Aadi kalau kita men$ambil harta bendanya kapitalis ceroboh itu, yan$
sebenarnya tanah kita sendiri dan diusahakan oleh tena$a kita sendiri, pekerjaan kita itu
tidak berla1anan den$an aturan internasional" #ukankah satu ne$ara yan$ memeran$i
ne$ara lain hartanya disita oleh ne$ara lain itu8
S* 7D)M % Siasat pemba$ian tanah itu men$andun$ dua maksud" 2ertama, seba$ai
siasat kemakmuran" *alah satu siasat yan$ dijalankan den$an maksud menambah
B=
kemakmuran" Dalam masa berjuan$ inipun hasil itu tak boleh dikuran$kan" Kedua
seba$ai siasat memberontak" )pabila tanah itu diterima dan dikerjakan oleh seoran$
penentan$ imperialisme ceroboh maka pada ketika itulah pula dia menjadi seoran$
prajurit perjuan$an yan$ taat setia pada kemerdekaan" #uat dia kemerdekaan itu berarti
harta benda yan$ diperolehnya itu, yan$ mesti dipertahankan mati,matian" Kehilan$an
Kemerdekaan *ndonesia buat dia berarti kehilan$an mata pencaharian, yan$ sudah
dipe$an$nya dan diselen$$arakannya buat dia dan anak istrinya"
S* 2)6(' % 4in$kasnya siasat pemba$ian tanah itu ber1ujud kemakmuran dan seman$at
perjuan$an"
M4" )2)' % 2abrik, ben$kel, tamban$, kereta dan lain,lain perindustrian sudah dimiliki
oleh 4epublik" )pakah la$i tindakan yan$ sekaran$ mesti diambil8
S* 7D)M % Selekas mun$kin mereka mesti diberi hak men$atur produksi dan
distribusi" 'a$ipula mereka mesti ditarik ke dalam badan politik, di kota daerah dan
ne$ara" Den$an be$itu mereka betul,betul menjalankan hak mereka men$atur produksi,
distribusi, dan politik" Den$an be$itu mereka betul,betul merasakan hak mereka lahir,
batin"
S* 2)6(' % 6uma dalam masa perjuan$an ini mesti dipelajari lebih dahulu apa industri
yan$ mesti diteruskan atau ditambah" 2erda$an$an den$an luar ne$eri sudah putus"
Seba$ian besar perindustrian *ndonesia sekaran$ terhenti den$an terhentinya
perda$an$an den$an luar ne$eri itu" 2erindustrian *ndonesia di ba1ah #elanda
didasarkan baran$ bahan dan baran$ yan$ dipernia$akan ke luar ne$eri"
S* TK5 % Aadi perindustrian sekaran$ mesti dicocokkan den$an keperluan perjuan$an
saja"
S* 7D)M % Tepat Kek" *ni menuntut pemeriksaan yan$ pertama, serta perundin$an dan
tindakan yan$ cepat tepat" *ni berhubun$an den$an :4encana 5konomi; yan$ akan
dibrosurkan pula" Den$an be$itu maka Titik B, yakni perkara melaksanakan 4encana
5konomi #erjuan$ kita tunda ke lain 1aktu dan lain perundin$an"
B4
S* 2)6(' % 2erkara B, dan ., yakni membersihkan *ndonesia dari tentara asin$ dan
melucuti senjata Aepan$ adalah akibat yan$ terdasar pertama oleh timbulnya 4epublik
*ndonesia pada tan$$al 1. )$ustus dan kedua, oleh perebutan :a$resi> ; -ceroboh0 dari
pihak *n$$ris dan bonekanya +ica sendiri"
S* 7D)M % &ak membalas :peran$; den$an :peran$; itu adalah cocok den$an hak
mutlak dan kehormatan +e$ara Merdeka" Manusia Merdeka dan #erkehormatan itu ju$a
berhak dan terus balas :jotos; den$an :jotos;" Di dunia he1an cuma anjin$ yan$
meran$kak kembali kepada tuannya sesudah dipukul" Dalam masyarakat manusia cuma
budak yan$ menerima pukulan den$an tidak mela1an" 4epublik *ndonesia Merdeka akan
sendirinya terlempar ke jenis :anjin$ atau budak;, kalau :peran$; tidak dibalas den$an
:peran$; pula" Tak ada pen$akuan yan$ kita, *ndonesia Muda, akan rebut dari hati
sanubari +e$ara Merdeka dan 4akyat Merdeka di luar *ndonesia"
S* 2)6(' % #enar9 +e$ara dan 4akyat Merdeka di dunia ini akan jijik melihat sikap kita"
Dalam hatinya mereka akan berkata% :4epublik; #udak di *ndonesia itu sudah
sepantasnya :diakui;, tetapi bukan seba$ai +e$ara Merdeka, melainkan seba$ai
Dominion, 7emennebest atau corak jajahan lain,lain buat diinjak,injak oleh *n$$ris atau
#elanda selama dunia berkemban$"
M4" )2)' % Meman$ akibatnya pen$akuan kita atas kemerdekaan kita sendiri itu
men$andun$ pen$akuan dan ke1ajiban% :kita sendiri melucuti Aepan$;"
S* 2)6(' % *tu sudah lo$is dan semestinya"
B. SUSUNAN
S* 7D)M % 3an$ dimaksudkan di sini bukanlah susunan pemerintah, tetapi susunan
:Kalan$an 4akyat #erjuan$;" Maksudnya terutama meman$ berjuan$" 2erkara yan$ lain,
lain seperti pendidikan, kesehatan, dll dalam arti yan$ dalam dan luas sepatutnyalah kalau
diserahkan kepada pemerintah saja"
B5
S* 2)6(' % Tepat Dam9 Maksud :kalan$an; itu yan$ pertama dan terakhir ialah
:M5M)+7 #54A()+7;" 2ada :kalah menan$nya; rakyat kita dalam perjuan$an inilah
ter$antun$ :tumban$ atau tumbuhnya; 4epublik kita dan hidup matinya 4akyat
*ndonesia"
S* 7D)M % #uat susunan perjuan$an itu, saya pikir ada ti$a ba$ian yan$ pentin$
sekali, pertama #a$ian 2olitik, kedua #a$ian 2ertahanan, keti$a #a$ian 5konomi"
D5+M)S % Manakah ba$ian yan$ terpentin$8
M4" )2)' % Dalam +e$ara 4epublik berdasarkan Kedaulatan 4akyat dan Sosialisme,
sudahlah tentu #a$ian 2olitik itu yan$ terpentin$" #a$ian 2olitik itulah yan$ menentukan
arah jalannya +e$ara, seperti seoran$ nahkoda menentukan arah kapalnya berlayar" Aadi
dalam hal putus memutus #a$ian 2olitik,lah yan$ menjatuhkan kata terakhir"
S* 2)6(' % Meman$ kalau putusan terakhir itu jatuh di tan$an #a$ian 2ertahanan, maka
mun$kin ne$ara kita akan bersi>at militeristis" Keadaan si>at be$itu mesti kita sin$kirkan
dari sekaran$"
M4" )2)' % )kibat pemerintahan militeristis yan$ terdiri dari ratusan pulau ini akan
memberi jalan kepada perpecahan" Satu diktator militer di Aa1a umpamanya akan
men$undan$ adanya diktator militer di Sumatera, Kalimantan, Sula1esi, mun$kin pula di
)mbon atau Maluku" 4epublik kita dan kemerdekaan kita jatuh atau berdiri den$an :kata
mu>akat;" Kalau kepulauan *ndonesia tak bisa men$adakan pemerintahan yan$ didirikan
atas :kata mu>akat; maka besarlah bahaya kita atas perpecahan"
S* 7D)M % 2endeknya putusan pen$habisan dalam pimpinan politik ne$ara mesti
terletak di tan$an #a$ian 2olitik" )pabila arah politik sudah ditentukan dan diputuskan
oleh kalan$an buat berjuan$ maka kepada #a$ian 2ertahananlah diserahkan menetukan
siasat dan pimpinan perjuan$an"
S* 2)6(' % Sudahlah tentu #a$ian 2olitik tidak akan berdiam diri saja"
BB
S* 7D)M % Tentu tidak9 Siasat berjuan$ dan pimpinan berjuan$ itu senantiasa mesti
diketahui dan dia1asi oleh #a$ian 2olitik" 2un #a$ian 5konomi bukanlah satu ba$ian
yan$ terpisah dan menonton saja" 2ada #a$ian 5konomilah terletak ke1ajiban menja$a
keekonomian" Makan minum, pemondokan, pera1atan, pen$an$kutan dll dari tentara
yan$ sedan$ berjuan$ mati,matian itu membutuhkan perhatian pikiran dan kemauan para
pen$urus sepenuh,penuhnya"
M4" )2)' % 4in$kasnya mesti ada kerja tolon$,menolon$ antara #a$ian 5konomi,
#a$ian 2ertahanan, dan #a$ian 2olitik" Tetapi putusan tertin$$i dan bertan$n$un$ ja1ab
terhadap 4ayat #erjuan$ mestinya berada di tan$an #a$ian 2olitik"
S* 2)6(' % Meman$ kekuasaan dan tan$$un$ ja1ab itu mesti ditentukan lebih dahulu"
Kalau tidak akan timbul kekacauan kiri,kanan seperti sekaran$" )pala$i kalau tentara kita
di medan peran$ sedikit mendapat kemunduran, maka kekacauan dalam #adan 2impinan
itu bisa memasukkan biji :de/ide et empera;, pecah dan kalahkan dari pihak musuh yan$
men$intai,intai itu"
S* 7D)M % Tiap,tiap ti$a ba$ian itu mempunyai caban$ -pemba$ian0 pula" #a$ian
2olitik saya pikir terutama diba$i empat caban$ besar pula, ialah % 1" (rusan $arisan
politik Kalan$an 2" (saha menyelidik semua hal yan$ men$enai politik =" (rusan
peneran$an 4" (rusan susunan"
S* TK5 % Meman$ pemba$ian pekerjaan dan tan$$un$ ja1ab itu perlu sekali" Semua
caban$ di atas saya an$$ap pentin$" 7aris politik mesti dipe$an$ betul supaya kita jan$an
menyimpan$ dari $aris yan$ sudah ditetapkan oleh Sidan$ Kalan$an" #aran$siapa yan$
menyimpan$ dari $aris itu mesti dikenai disiplin, ialah sesudah diperoleh bukti yan$ sah"
(rusan penyelidik mestilah selalu siap sedia menja$a supaya jan$an masuk oran$ atau
paham yan$ meru$ikan perjuan$an kita" Sudahlah teran$ bah1a peneran$an dan siaran
itu pentin$ sekali" Keyakinan dan siaran itu pentin$ sekali" Keyakinan dan seman$at
rakyat bisa dipe$an$ dan diperhebat den$an jalan peneran$an dan siaran" #ahaya mata,
mata musuh itu tak ada selamanya bisa didapat den$an jalan peneran$an dan penyiaran"
4akyat yan$ serba $elap $ampan$ dimasuki setan pemecah belah" )khirnya susunan di
B.
pusat, caban$, dan tampuk mesti dicocokkan buat seluruh ne$ara, pulau, pro/insi, daerah,
kota, dan desa" *tulah perlunya caban$ urusan susunan di atas"
S* 7D)M % Kupikir baiklah #a$ian 2ertahanan itu kita ba$i pula atas empat urusan % 1"
(rusan Tentara 4akyat 2" (rusan Kepolisian =" (rusan pemuda berjuan$ 4" (rusan
pore1a -milisi0
S* 2)6(' % (rusan tentara itu sudah tentu berhubun$an den$an latihan kemiliteran
pimpinan tentara berupa opsir dan persenjataan" #e$itu ju$a urusan kepolisian" (rusan
pemuda yan$ berkenan den$an pertahanan itu sesun$$uhnya pula perlu mendapat
perhatian teristime1a" #oleh dikatakan bah1a di bahu pemudalah seba$ian besar
terletaknya pertahanan +e$ara 4epublik" 3an$ mestinya tak kuran$ mendapat perhatian
ialah urusan peran$" Dalam masa *mperialisme #elanda ada satu $olon$an oran$
*ndonesia yan$ berdarah merdeka dan bersi>at pemimpin, mereka tak mau terikat oleh
aturan yan$ ditimbulkan oleh *mperialisme #elanda, baikpun aturan yan$ berhubun$an
den$an ekonomi ataupun politik" Mereka mempunyai para pen$ikut, tiap,tiap pemimpin
sampai 5!!,1"!!! oran$, yan$ ikut pemerintah pemimpinnya den$an tak men$hitun$ laba
ru$i, hidup mati" Di masa imperialisme #elanda mereka dian$$ap musuh ketentraman
masyarakat yan$ meman$ bobrok itu" Sekaran$ mereka sendiri tak men$in$inkan
masyarakat jajahan itu dikembalikan" Di mana,mana mereka men$adakan tindakan
sendiri men$hadapi musuh yan$ ceroboh bersenjata len$kap" Di mana mereka menerima
kepercayaan Murba dan tan$$un$ ja1ab, di sana mereka men$adakan perubahan yan$
baik" Mereka yan$ dibentuk oleh masyarakat jajahan dahulu itu, kaum pore1a, yan$
seman$at berontak dan senantiasa serempak serentak berontak dan mesti ditaruh di
ba1ah perhatian dan pimpinan yan$ sehat" Kalau tidak, mereka akan bertindak sendiri
dan mun$kin meru$ikan perjuan$an"
S* 7D)M % Meman$ kita mesti urus dan perhatikan semua $olon$an manusia yan$ kita
1arisi dari masyarakat jajahan yan$ busuk itu" Meman$ $ampan$ melamunkan :prajurit
suci; yan$ beridaman :suci;" Tetapi dalam dunia perjuan$an ini, kita tiada men$elamun"
Kita mesti praktis9 Kita mesti berjuan$ den$an alat berupa baran$, dan manusia yan$ ada
pada kita" )khirnya #a$ian 5konomi mesti mempunyai caban$ pula buat% 1" (rusan
BF
pekerja, 2" 2ertanian, =" 2erusahaan, dan 4" 2asar" 2rajurit pekerja dan proletar tani
tentulah mesti mendapat perhatian luar biasa" #uat proletar muda mesti diadakan latihan
dan kursus, supaya mereka disiapkan buat memimpin perusahaan, pertanian, politik, dan
pertahanan ne$ara" 2erhatian kita mesti memusatkan kepada ini, karena merekalah yan$
palin$ akti> dan sudi berkorban dalam perjuan$an yan$ palin$ hebat dahsyat ini" Seboleh,
bolehnya kaum peda$an$ dan perusahaan kecil dan tena$a itu disusun pula dalam satu
or$anisasi seperti koperasi" Seman$at peroran$an yan$ men$endali perhatian dan aksi
mereka mesti dibelokkan pada seman$at kolekti>, $oton$,royon$ buat membantu
republik yan$ dalam marabahaya ini" Kaum da$an$ di pasar pun termasuk pada $olon$an
ini ju$a" #e$itulah susunan :Kalan$an; itu dalam $aris besarnya"
S* 2)6(' % Meman$ kalau susunan semacam itu bisa dilaksanakan di pusat, di pulau, di
pro/insi, di daerah kota, .! juta rakyat *ndonesia ini tak akan bisa la$i di$ertak atau
ditipu pembujuk ataupun bajak perampok dari arah manapun ju$a datan$nya" Siaran si
perampok ataupun siaran pelor,bom akan melayan$ tersia,sia saja9
". SYARAT SERTA TAKTIK BER(!ANG
S* 2)6(' % Sekaran$ -2 Desember 19450, :seandainya; kita sudah mempunyai Kalan$an
4akyat #erjuan$ seperti sudah kita uraikan di atas" :Kalan$an; itu seandainya pula sudah
berdisiplin yan$ kuat kokoh" Semuanya rakyat yan$ berontak sudah terikat di ba1ah
pimpinan atau pen$aruhnya" Aan$anlah pula dilupakan beberapa perkara di ba1ah ini%
Musuh kita *n$$ris,#elanda hakikatnya amat bertentan$an" Dalam tentara *n$$ris dan
+ica tak kuran$ adanya pertentan$an" Sekutupun terba$i atas pro dan anti *ndonesia
Merdeka" Seluruh )sia dan )>rika yan$ dijajah memihak pada 4epublik *ndonesia" Dunia
proletar *nternasioal tak menyukai 2eran$ Dunia Keti$a" )khirnya So/iet 4usia dan
Tion$kok memperamati dan 1!!L menyetujui 4epublik *ndonesia" )pakah syarat dan
taktik strate$i atau T*2( M(S'*&)T berjuan$8
S* 7D)M % Seperti dalam perjuan$an, maka di atas se$ala,$ala yan$ terpentin$
tentulah :keyakinan; dan kekuasaan menan$"
B9
D5+M)S % Meman$ keyakinan dan kehendak itu adalah uap kereta dan listrik buat
mesin, ialah satu kodrat pendoron$" Tetapi di luar 4akyat Murba apala$i di antara kaum
intelek masih banyak yan$ san$si atas kemenan$an" )lasan mereka tentulah sebab
kekuran$an senjata" Kekuran$an ini, kekuran$an itu9
S* 2)6(' % 3an$ san$si itu mestinya ada di dalam semua perjuan$an" Tetapi 4akyat
Murba tidak main hitun$ semacam itu" )da atau tak ada pimpinan, mereka terus $empur
*n$$ris,+ica yan$ ceroboh dan yan$ mulai bertindak melucuti senjata prajurit *ndonesia"
S* TK5 % Meman$ maksud *n$$ris,#elanda sekaran$ sudah lebih teran$9 Keteran$an
dari 2erdana Menteri *n$$ris bah1a 2emerintah *n$$ris cuma men$akui &india,#elanda
sudah cukup teran$"
S* 2)6(' % Semua tindakan *n$$ris,+ica sendiri sudah lebih teran$ buat mereka yan$
:mau; men$erti" Tetapi buat mereka yan$ tak mau men$erti karena dalam hati
sanubarinya sudah terpendam :kemauan buat kompromi;, apapun ju$a bukti tentan$
maksud *n$$ris,#elanda yan$ sebenarnya tak akan dimen$erti oleh mereka" Mereka mau
kompromi den$an *n$$ris,#elanda, bermusya1arah den$an *n$$ris,#elanda, sedan$kan
:musuh; masih dalam ne$ara kita" #aran$kali nanti debat mendebat dalam
permusya1aratan, pilih memilih 1akil buat De1an ini dan itu, pendeknya rebut merebut
kursi, pan$kat, dan $aji" Sedan$kan musuh masih :dalam; +e$ara9
S* 7D)M % )sal kalan$an berjuan$ selalu berdiri di ten$ah,ten$ah 4akyat Murba dan
memimpin 4akyat Murba den$an keyakinan dan kemauan menan$ dan perhatikan semua
syarat dan taktik berjuan$, kita bisa den$an tenan$ menyerahkan hari depan 4epublik
*ndonesia kepada San$ @aktu"
S* TK5 % )pakah pula syarat itu, Dam8
S* 7D)M % #anyak ju$a" Tetapi terutama yan$ mesti dilakukan% 1" 2e$an$ ini tiap,tiap
menyeran$" )rtinya siasat menyeran$lah yan$ kita utamakan" 2" 6ari $elan$ rantai
pertahanan musuh yan$ lemah" 2utuskan rantai itu" Kepun$lah masin$,masin$ putusan
itu dan hancurleburkan" =" Selalu hitun$ lebih dahulu% kekuatan pertahanan musuh dan
.!
kekuatan kita menyerbu" 4" Selalu bisa memilih mana yan$ baik% menjalankan muslihat
menyeran$ dari depan atau dari sampin$ atau men$epun$" 7empurlah rombon$an kecil,
kecil9 Seran$lah sekonyon$,konyon$" 5" Selalu ada persiapan men$$empur mata,mata
musuh -tetapi jan$an berlaku tidak adil atau kejam karena terburu na>su0" 2eriksalah
den$an seksama"
S* TK5 % )pa yan$ :jan$an; dilakukan8 5n$kau sudah bilan$ apa yan$ :mesti;
dilakukan8
S* 7D)M %
1" Aan$an lupa bah1a kita bukan mela1an tentara" Senjata kita terutama politik, ekonomi
dan $erilya"
2" Aan$an lupa menden$un$kan ke dalam dan ke luar ne$eri bah1a 4epublik Merdeka
adalah 1!!L hak kita dan *n$$ris,#elanda tak berhak mencampuri urusan rakyat
*ndonesia" Satu persen pun tidak9
=" Aan$an lupa bah1a 1alaupun dunia internasional membiarkan kota *ndonesia dibom
atom, desa dan $unun$ *ndonesia cukup banyak buat perlindun$an kita" #umi cukup kaya
buat hidup tak den$an kota" Tetapi *n$$ris,#elanda den$an tentara modern ter$antun$
seba$ian besar pada kota modern di *ndonesia"
4" Aan$an lupa bah1a *n$$ris, +ica, 7urkha, dan Aepan$ selalu kalah kalau berada jauh
dari armada yan$ membantu den$an meriam dan kapal terban$nya" Aan$an lupa contoh
Ma$elan$" Aan$an putus asa kalau kalah di pantai" Di $unun$ pasti menan$, kalau mau
menan$" Aadi jan$an hilan$ akal kalau sebentar terpaksa menin$$alkan kota" Aan$an lupa
men$$empur kembali ke kota, apala$i dalam $elap dan hujan" Sekaran$ Aendral hujan
sudah meman$$il"
5" Aan$an lupa bah1a *n$$ris,+ica dan pen$khianat di sampin$nya tak bisa hidup tak
den$an air, makanan, sayur, da$in$, dan pertolon$an rakyat *ndonesia" Aan$an lupa
bah1a setiap jam setiap hari tentara *n$$ris, )merika terhalan$ maksudnya, jutaan rupiah
.1
on$kos yan$ mesti dipakainya dan dipikulkannya ke bahu rakyat yan$ sudah miskin
melarat itu"
B" Aan$an lupa bah1a kesabaran rakyat *n$$ris, #elanda, dan rakyat dunia lain yan$ in$in
damai, in$in baran$ bahan *ndonesia itu, in$in karet, minyak tanah, timah, $ula, kina itu
ada batasnya" 4akyat dunia itu tidak bisa selamanya membiarkan *n$$ris dan #elanda
men$acau di *ndonesia, ba$ian bumi yan$ pentin$ buat perda$an$an dan lalu lintas itu"
." Dalam menjalankan taktik $reliya dan kalau perlu taktik bumi han$us dan terendam,
jan$anlah menyeran$ dari depan kalau musuh terkumpul dan bersenjata len$kap"
Sin$kirkanlah peperan$an tentara men$hadapi tentara" Aan$anlah lupa bah1a 4akyat
Murba mendapat senjata baru yan$ cocok buat taktik $erilya, ialah 74)+)T T)+7)+
yan$ sekaran$ ada bertimbuntimbun" Aan$an lupa bah1a $ranat tan$an dan bambu
runcin$ berkali,kali men$acau,balaukan dan mempontan$, pantin$kan $abun$an *n$$ris,
+ica, 7urkha, dan Aepan$" Aan$an lupa bah1a #ukit #arisan *ndonesia dari )ceh ke
'ampun$, dari #anten ke #anyu1an$i terus ke Timor, di Malaka, Kalimantan dan
Sula1esi selama ini menun$$u,nun$$u putera *ndonesia yan$ pahla1an,per1ira buat
bersembunyi seba$ai pahla1an hutan *ndonesia" San$ macan"""" men$hancurleburkan
penjahat manapun ju$a di abad ke 2! ini"
S* 2)6(' % Tepat Dam"""""" #ukit #arisan yan$ seba$ai macan, den$an taktik macan
menun$$u,nun$$u penjajah buat diterkam dirobek,robek" +aik seman$atnya Dam9
S* TK5 % )ku pun be$itu Dam9 Tadi sesudah menden$ar kabar kekalahan kita di
Surabaya terharu betul hatiku" &ampir percaya kepada kaum pen$eluh" )h, kita
kekuran$an ini, kekuran$an itu, kita akan kalah9 :Kasihan sama 4akyat;" Tetapi sekaran$
aku yakin #ukit #arisan kitalah benten$ kita yan$ terakhir"
M4" )2)' % *n$at sama Eabius, ahli mundur9 Dia adalah seoran$ pahla1an 4oma1i
mela1an tentara 2unisia yan$ kuat, di ba1ah pimpinan Aendral 2unisia yan$ $a$ah
per1ira yan$ cerdik sekali" Tetapi akhirnya den$an taktik teratur 4oma1i menan$ ju$a"
.2
D5+M)S % Meman$ mesti dicamkan ju$a pada rakyat, bah1a tentara yan$ berperan$ itu
tidak semestinya maju saja" *n$atkan pula bah1a senjata kita bukanlah senjata api
semata, mata" Senjata kita ju$a berada dalam ekonomi dan politik" Malah Aendral
&ujanpun satu senjata kita"
S* 2)6(' % 3a9 Sebenarnya kita sedikit salah di Surabaya terhadap rakyat kita"
S* TK5 % )pa salahnya 6ul 8
S* 2)6(' % Sebenarnya kita mesti ba$ikan kain kepada rakyat ketika kita sudah sita kain
bertimbun,timbun" 4akyat kita butuh kain9 Kain itu adalah hasil kemenan$an rakyat
Surabaya yan$ berjuan$ merebut kembali hak miliknya" 2ada saat itu ju$a mestinya
rakyat yan$ ditelanjan$i Aepan$ itu ditutupi badannya" Satu muslihat buat melaksanakan
siasat kemakmuran dan mempertin$$i seman$at pemberontak9
S* TK5 % #aiklah hal itu menjadi pelajaran di hari depan" 'ekas 25+(&*
K5#(T(&)+ 4)K3)T di mana saja" Aan$an ditun$$u,tun$$u la$i9 4akyat sudah
kebosanan A)+A*99
M4" )2)' % Sekaran$ rasanya sudah cukup kita rundin$kan apa siasat dan taktik yan$
perlunya dijalankan berjuan$" Tentu masih ada ketin$$alan di sana,sini" Tetapi saya pikir
baiklah 7odam membikin satu pidato di depan kami, satu pidato seba$ai contoh buat
seoran$ propa$andis di depan umum" Kami mau pakai sendiri"
S* 7D)M % Saudara sekalian tahu, bah1a sesun$$uhnya aku bukan ahli pidato"
S* TK5 % Tak perlu kita caranya melaksanakan pidato itu, cara itu tidak pentin$ buat
4akyat Murba yan$ sedan$ berjuan$ mati,matian" 3an$ pentin$ ialah :*S*; pidato itu"
S* 2)6(' % Silakan 7odam9
D5+M)S % )ku seoran$ nin$rat, Dam" 5n$kau berasal dari kelas ben$$olan, bekas
stoker, bekas masinis" Tetapi dalam semua perundin$an kita en$kau perlihatkan
.=
kecerdasan, keberanian, dan kejujuran" Kuan$kat pecisku di depan kecakapanmu, Dam"
)ku men$aku muridmu, Dam"
M4" )2)' % )ku seoran$ bertitel meester, Dam" Dunia intelek di ?aman #elanda
men$akui tin$$inya pen$etahuanku, Dam" Mr" ialah pen$akuan yan$ tertin$$i tentan$
pen$etahuan dalam hal undan$,undan$" 5n$kau seoran$ keluaran sekolah rendah saja"
Tetapi en$kau seoran$ :sel>,made,man; yan$ jaya" 6ontoh di se$enap sejarah manusia
cukup banyak kau ketahui9 6ontoh yan$ membuktikan bah1a :$enie; itu tak selamanya
keluaran sekolah tin$$i" )ku tak malu, Dam, men$akui ketan$kasanmu dalam berpikir
dan bersoal ja1ab" )ku sudah mendapat pen$akuan atas pen$etahuanku" Tetapi sekaran$
aku insa> bah1a dalam masa pancaroba ini aku tak san$$up menyelami ji1a 4akyat
Murba, menyusun men$$erakkan tena$a Murba, yan$ diserahkannya pada pimpinan
perjuan$an itu" #erdirilah Dam, buat kami, buat contoh, buat M(4#), yan$ ber$elora
seman$atnya, sesudahnya kami sendiri bertahun,tahun sudah memban$unkannya ialah
seman$at M54D5K)" )pabila sekaran$ mereka melaksanakan apa yan$ kami kaum
intelek sendiri, ban$unkan dan muliakan itu, kami kaum intelek terutama saya sendiri
seba$ai intelek tidak berdiri di ten$ah rakyat, memimpin atau membantu, maka saya
sendiri rasa bah1a kaum intelek tidak jujur terhadap rakyat dan dirinya sendiri" Dan
kalau rakyat Murba sekaran$ seba$ai akibatnya propa$anda puluhan tahun di mana,mana
tiada :dipimpin; dan dibiarkan dirobek,robek oleh pelornya *n$$ris, +ica,7urkha,
Aepan$, maka hal itu, aku Mr" )pal, an$$ap seba$ai satu pen$khianatan si sejarah
*ndonesia yan$ terpentin$"
S* 2)6(' % Silakan Dam9
S* 7D)M % Saudara dan saudara9 Ti$a min$$u yan$ lampau *n$$ris menuduh kita
rakyat Surabaya membunuh seoran$ opsirnya" Dia tidak mau men$adakan pemeriksaan
atas benar tidaknya pembunuhan itu" Dia tidak mau tahu apakah matinya opsir itu
disebabkan tembakan dalam pertempuran kacau balau atau oleh pelor serdadunya sendiri
yan$ menembak rakyat *ndonesia" #ahkan dia tiada mau tahu apakah opsir itu benar mati
apa tidak" 2ihak *ndonesia tiada mendapatkan opsir itu hidup, luka, atau mati di tempat
pertempuran itu dilakukan" 2ihak *ndonesia siap sedia mau men$adakan pemeriksaan
.4
yan$ seksama" Tetapi tidak sekali ini saja *n$$ris pintar mencari alasan" Sudah kita
ketahui bah1a pada hari itu *n$$ris sudah mempunyai rencana yan$ pasti dan beres"
4encana itu ialah menduduki Surabaya bersama serdadu +ica yan$ sudah tiba dari luar
ne$eri" )da atau tidaknya kesalahan *ndonesia tuduhan mesti dikemukakan" #enar
tidaknya tuduhan itu tuntutan mesti dilakukan" *n$$ris, Saudara, menuntut supaya rakyat
dan tentara 4epublik *ndonesia dilucuti senjatanya" 4akyat dan tentara 4epublik Merdeka
mesti bertekuk lutut menyerahkan semua senjata" 6uma rakyat satu ne$ara yan$ mau
melepaskan hak kemerdekaannya, yan$ mau dihina dan diperlakukan seba$ai budak
belian, yan$ san$$up memenuhi tuntutan *n$$ris itu" *n$$ris bukannya diserahi oleh
Sekutu melucuti senjata rakyat *ndonesia, melainkan melucuti tentara Aepan$" Seandainya
diserahi perlucutan itu, *ndonesia tak perlu dan hina sekali kalau ia membenarkan
tuntutan *n$$ris itu" Tuntutan itu berla1anan den$an kedaulatan 4akyat Merdeka" 4akyat
*ndonesia sejak tan$$al 1. )$ustus ialah suatu ne$ara merdeka" .! juta rakyat *ndonesia
menyetujui dan ternyata menyokon$ kemerdekaan itu den$an harta benda serta ji1a
ra$anya" 2atutkah rakyat suatu ne$ara merdeka dilucuti senjatanya8 Satu syarat pertama
ne$ara merdeka ialah kemerdekaan kemauan dan kesan$$upan ne$ara itu
mempertahankan kemerdekaannya" &ilan$lah kemerdekaannya kalau rakyat itu tiada
bersenjata la$i" Maksud *n$$ris bukanlah melucuti senjata Aepan$, melainkan melucuti
senjata rakyat *ndonesia" 4akyat yan$ tiada bersenjata itu akan mudah di$ertak, diinjak,
injak, atau disembelih oleh +ica yan$ disiapkan oleh imperialisme *n$$ris seba$ai
penjajah *ndonesia" )pabila pemerintah +ica sudah te$uh te$ap kembali menjajah
*ndonesia ini, maka *n$$ris berharap akan mendapat kembali kebun, tamban$, pabrik,
dan tokonya" *nilah maksud *n$$ris yan$ sebenarnya" #etapapun *n$$ris menyan$kal
tuduhan kita dan dunia lain bah1a bermaksud men$embalikan *ndonesia ke derajat suatu
jajahan, semua bukti menyaksikan hasrat *n$$ris itu" 'a$ipula semua *n$$ris di )sia dan
)>rika menyaksikan kebohon$an, kelicikan, dan kebuasan *n$$ris dalam hal jajah
menjajah" Suara imperialisme *n$$ris adalah suara perempuan lacur" 2erkataannya tak
boleh dipercaya" Musnahlah kemerdekaan *ndonesia kalau alasannya atau anjurannya
diden$arkan" Selama tentara *n$$ris berada di *ndonesia janjinya mesti dian$$ap seba$ai
tipu muslihat belaka" Tetapi rakyat Surabaya tiada menden$arkan tujuan dan alasan 1akil
imperialisme *n$$ris itu" 4akyat Surabaya yan$ bukan juris itu men$erti sun$$uh akan
.5
haknya satu 4akyat Merdeka" 4akyat Surabaya pe$an$ senjata di tan$annya" Den$an
senjata di tan$annya dia akan pertahankan kemerdekaannya" *tulah si>at jantan9 *tulah
si>at yan$ cerdik berdasarkan keinsya>an akan hak sendiri, ke1ajiban sendiri, dan
kehormatan akan diri sendiri" #aran$siapa yan$ tak menjalankan si>at itu dia tidak mau
merdeka, dia tidak mempunyai kehormatan atas dirinya sendiri" Dia itu adalah oran$
budak, atau a$en +ica yan$ bersembunyi" Dalam hakikatnya dia adalah seoran$
pen$khianat" )da yan$ men$eluh, kita tiada bisa mela1an tank raksasa, mela1an kapal
peran$ dan kapal terban$ *n$$ris" Saya ja1ab, bukankah sudah ti$a min$$u kita menahan
hujan pelor8 #erapakah keru$ian yan$ diperoleh musuh dalam ti$a min$$u itu8 )pakah
kemenan$an yan$ diperolehnya dalam ti$a min$$u itu8 #isakah *n$$ris,#elanda
men$urusi pabrik, toko, atau kebun di tempat yan$ didudukinya8 Selama dia tidak bisa
mencari untun$ den$an men$hisap kerin$at dan darah rakyat *ndonesia, selama itulah
perampasan sejen$kal atau dua jen$kal tanah itu satu kesulitan ba$i dirinya sendiri" Tanah
yan$ dirampas itu mesti dipertahankan sian$ dan malam terhadap seran$an rakyat dan
tentara *ndonesia" n$kos mempertahankan sehari demi sehari bertimbun,timbun" Sehari
demi sehari *n$$ris,+ica akan merasai tajamnya senjata rakyat *ndonesia yan$ tak kuran$
tajam dari senjata biasa" Senjata ekonomi, di sampin$ penyerbuan secara $erilya yan$ tak
putus,putusnya, bukanlah senjata yan$ bisa diabaikan be$itu saja, 1alaupun *n$$ris
len$kap bersenjata" Seandainya *n$$ris,+ica bisa merebut semua kota,kota di pesisir ini
belum berarti mereka menan$9 Masih jauh jalan yan$ mesti mereka tempuh" Selama
rakyat *ndonesia bersatu, berdisiplin, dan insya> akan muslihat yan$ harus dijalankan
serta yakin akan kebenaran sendiri serta kesalahan musuh, selamanya *n$$ris,+ica masih
dalam tin$kat permulaan" Di Ma$elan$ di mana kekuatan armada tak berlaku, di sana
*n$$ris dikalahkan" Dikalahkan, Saudara9 )pakah artinya kalau tentara yan$ palin$
modern di dunia, tentara yan$ sudah mendapat ujian di medan peran$ modern,
dikalahkan, diusir, atau dimusnahkan oleh rakyat dan tentara *ndonesia yan$ tak beropsir,
tak bersenjata, dan tak berlatih cukup8 Kepada prajurit *ndonesia aku tak perlu insya>kan
atau tanyakan kejadian Ma$elan$ yan$ maha pentin$ buat sejarah *ndonesia ini9 Kepada
pen$eluh, pen$esah, pen$ecut, kepada yan$ san$si akan kekuatan rakyat *ndonesia,
san$si den$an se$ala yan$ berhubun$an dan berbau *ndonesia, saya mau tanyakan sekali
la$i artinya kemenan$an Ma$elan$ itu" Saya tambah pula tidak di Ma$elan$ saja rakyat
.B
*ndonesia dan tentara *ndonesia menan$ berperan$ den$an tentara *n$$ris,+ica" Di
semua tempat, di mana pasukan berhadapan den$an pasukan, di sana *ndonesia yan$
menan$" Tak ada kecualinya" ran$ *n$$ris,+ica belum pernah menan$ sama oran$
*ndonesia" 3an$ menan$ cuma senjata luar biasa seperti meriam kapal peran$ yan$
menembak dari jauh di ten$ah laut, atau kapal terban$ yan$ tin$$i sekali terban$nya"
)pala$i kelak di benten$ kita yan$ palin$ akhir, yakni di pe$unun$an yan$ membujur di
semua kepulauan *ndonesia, di sana *n$$ris,+ica akan berjumpa perjuan$an yan$
sesun$$uhnya" Di sana meriam armada takkan berdaya" Di pe$unun$an itu bom kapal
terban$nya takkan berarti" Di pe$unun$an tentara *ndonesia akan menun$$u, seperti
harimau menun$$u musuh di tempat dan tempat yan$ men$untun$kan ba$i dirinya
sendiri dan mencelakakan musuhnya" Dari $unun$ $erilya *ndonesia den$an tak putus,
putusnya akan menyerbu ke kota,kota, seandainya semua kota bisa diduduki *n$$ris,
+ica, yakni kalau *n$$ris, +ica bisa menduduki kota yan$ han$us dan dikerin$kan air
minum dan makanannya" Di kota han$us *n$$ris,+ica menderita seran$an $erilya di hari
malam dan kekuaran$an makan di hari sian$" Siapakah di antara Saudara yan$ percaya
*n$$ris,+ica bisa satu tahun saja duduk di kota neraka semacam itu8 Duduk sian$ malam
dalam bahaya dan kekuran$an makan, tidur, dan ke plesiran8 Di telin$anya terden$ar
pula ocehan dan sumpah dunia8 Saudara,saudara9 Diplomasi kita bukan diplomasi
bertekuk lutut" Diplomasi yan$ patah hati, diplomasi seten$ah atau ti$a perempat jalan"
Diplomasi kita men$hendaki kemerdekaan 1!!L sempurna" Kita tidak akan berhenti
selama kemerdekaan sempurna itu belum tercapai" Kita bisa tahan karena sudah bisa
melarat, karena bumi, iklim, memihak pula pada kita" Kita percaya kita bisa mencapai
kemerdekaan sempurna itu kalau kita cukup sabar, cukup tahan9 6ukup percaya akan hak
dan kebenaran diri sendiri" 2ercaya akan kesalahan *n$$ris,+ica" )khirnya percaya akan
keadilan manusia di dunia ini" Dunia sedan$ men$amati kita9 Dunia ikut menimban$
siapa yan$ benar siapa yan$ salah" Dunia ikut menimban$ dan memperhatikan *ndonesia
kacau dan dikacaukan" Suara umum di dunia besok atau lusa akan memihak kepada yan$
berhak dan menuduh serta men$hukum mereka yan$ men$caukan serta berdosa" Kita
menun$$u sambil berjuan$ sampai si penjajah itu musnah atau beran$kat menin$$alkan
pesisir kita" Sampai suara umum di dunia menyalahkan si penjajah" Saudara jan$an lupa
bah1a *ndonesia selain pentin$ buat lalu,lintas, pentin$ pula buat pemban$unan ekonomi
..
di dunia yan$ rusak ini" #ahan dari *ndonesia dibutuhkan buat semua ne$ara beradab di
dunia" Kemauan dunia beradab buat perdamaian, kebencian proletar *ndonesia, kebencian
rakyat jajahan terhadap imperialisme dan persetujuannya den$an kemerdekaan, inilah
semua perkara yan$ memihak kepada 4akyat *ndonesia #erjuan$" *nilah diplomasi kita9
Diplomasi berjuan$9 Den$an be$itu memban$unkan rasa kebenaran dan keadilan di
dunia dalam dan luar *ndonesia" Den$an be$itu membelah dua kaum imperialisme
den$an kaum pendamai" #ukan diplomasi kompromis, diplomasi bertekuk lutut" Karena
diplomasi bertekuk lutut itu membimban$kan proletar dunia dan rakyat jajahan"
Diplomasi bertekuk lutut itu membencikan rakyat beradab di dunia, yan$ insya> akan hak
kemerdekaan suatu ban$sa dan hormat kepada rakyat lain yan$ membela kehormatannya
sendiri" Si lemah, si san$si, si pesimis, seperti si pen$khianat meman$ banyak alasannya"
:h,; katanya, :kasihan sama rakyat, yan$ mesti berkorban9; #ukankah *n$$ris,+ica
yan$ menyebabkan korban itu8 #ukankah imperialisme yan$ selalu siap sedia
men$orbankan puluhan juta manusia buat menjalankan politiknya8 Di ?aman manakah,
di ne$ara manakah :kemerdekaan; itu diperoleh dan dipertahankan den$an berdiplomasi
dari $edun$ besar, bukan den$an pen$orbanan puluhan malah serin$ jutaan manusia8
'a$ipula apa artinya :senjata; *ndonesia sekaran$ men$orbankan 2 atau = juta rakyatnya
buat kemerdekaan BF juta sisanya8 #ukankah keamanan -90 dan ketentraman di ba1ah
Aepan$ saja sudah menuntut korban = sampai 4 juta ji1a manusia8 Aika *ndonesia
sekaran$ takut men$orbankan 1 atau 2 juta rakyatnya -:seandainya; perlu pen$orbanan
be$itu banyak dalam perjuan$an, yan$ tidak dikehendaki oleh rakyat *ndonesia sendiri
itu0, kelak .! juta oran$ *ndonesia akan dikorbankan selama,lamanya buat budak dalam
kebun, pabrik, dan tamban$ ban$sa asin$" #ukan *ndonesia saja yan$ berkorban dalam
perjuan$annya mempertahankan kemerdekaan seba$ai hak mutlak dan hak alamnya itu,
ju$a si pemerkosa kemerdekaan kita itu mesti berkorban9 Au$a mereka perlu
men$orbankan harta bendanya, ji1anya, dan 1aktunya" )khirnya yan$ tak boleh Saudara
lupakan adalah bah1a *n$$ris,#elanda sehari demi sehari men$orbankan namanya
seba$ai ne$ara beradab" Sekali dunia beradab men$utuki tindakan mereka terhadap satu
ban$sa yan$ salahnya cuma karena ia mempertahankan haknya, pada saat itulah
kemenan$an berada di tan$an *ndonesia" *ndonesia akan terus berjuan$ sampai saat itu
tiba" Sampai si ceroboh, si penjajah bertekuk lutut" Muslihat 4akyat *ndonesia ialah
.F
berjuan$ lama, menyin$kiri semua yan$ bersi>at terburu na>su, bersi>at ter$esa,$esa,
bersi>at >anatik, dan bersi>at perjudian" Den$an hati tenan$,te$ap seperti baja, otak teduh
berputar, dan akhirnya den$an kemauan dan keyakinan kokoh,kuat, 4akyat *ndonesia
menun$$u sampai >ajar kemerdekaan itu menyin$sin$9 Kalau kita para prajurit
kemerdekaan ini $a$al dalam perjuan$annya, maka ini tidak berarti kita $a$al karena
salah dasar atau salah muslihat" Kalau kita kelak $a$al maka ke$a$alan itu mesti dicari
pada kuran$ te$uhnya or$anisasi, lemahnya disiplin, serta kuran$nya kecerdasan,
kecerdikan, dan kecakapan" Semua kekuran$an bisa dan mesti kita sin$kirkan dari
sekaran$ ju$a9 Tetapi di atas se$ala,$alanya yan$ tiada boleh kuran$, yan$ mesti
diperkokoh sekaran$ ini dan terus diperkokoh di hari depan ialah persatuan" Aauhilah
curi$a mencuri$ai dan tuduh menuduh den$an tak ada alasan cukup" 254S)T()+ D)+
D*S*2'*+9 D*S*2'*+ D)+ 254S)T()+9 S5K*)+')&99
Politik
Tan Malaka (1945)
Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 24 +o/ember 1945
Sumber: Tulisan ini diambil dari buku Merdeka 100% terbitan Marjin Kiri, cetakan
pertama, ktober 2!!5" #uku ini men$andun$ ti$a tulisan Tan Malaka% Politik, Rencana
Ekonomi Berjuang, dan Muslihat.
Transcribed to &TM' by Ted Spra$ue
.9

Renana Ekono!i Be"#uan$
Tan Malaka (1945)
Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 2F +o/ember 1945
Sumber: Tulisan ini diambil dari buku Merdeka 100% terbitan Marjin Kiri, cetakan
pertama, ktober 2!!5" #uku ini men$andun$ ti$a tulisan Tan Malaka% Politik, Rencana
Ekonomi Berjuang, dan Muslihat.
Transcribed to &TM' by Ted Spra$ue"
F!
PENGANTAR
S)T( D() 254K)4) yan$ perlu saya sebutkan di sini seba$ai kata pen$antar"
2ertama sekali saya den$an ini terpaksa menyerukan :)@)S; terhadap beberapa oran$
yan$ menyamar seba$ai Tan Malaka" Seoran$ di antara penyamar itu sudah saya jumpai
di Surabaya" Menurut keteran$an teman seperjuan$an di sana si 2enyamar ini
mempunyai beribu,ribu pen$ikut" Menurut pen$akuan si 2enyamar sendiri, dia sudah
lama bekerja buat 2emerintah #elanda almarhum" #erhubun$ den$an itu dia sudah
banyak mempunyai hubun$an den$an oran$ yan$ mempunyai kedudukan tin$$i di ba1ah
#elanda di antara 2an$reh 2raja dll" )pala$i den$an mereka dari kalan$an per$erakan di
berba$ai tempat yan$ tertipu mentah, mentah"
Tak perlu disebutkan la$i bah1a Tan Malaka palsu banyak menimbulkan kekalutan di
kalan$an per$erakan re/olusioner umumnya dan per$erakan komunis khususnya"
Tiadalah susah men$hubun$kan aksi Tan Malaka 2alsu ini den$an pro/okasi yan$ la?im
dilakukan terhadap pen$ikut 2)4* di ?aman #elanda terutama sejak tahun 19=5,19=B"
2ro/okasi itu amat bermaharajalela dan banyak men$irimkan oran$ 2)4* ke Di$ul" *ni
malam oran$ 2)4* didatan$i oleh seoran$ pro/okator, besoknya oran$ itu diDi$ulkan"
Selain daripada itu Tan Malaka 2alsu :made in #ata/ia; -Qrijmetslaar1e$0 itu berhasil
pula melekatkan san$kaan yan$ tidak, tidak terhadap Tan Malaka yan$ sebenarnya,
berhubun$ den$an keributan pada tahun 192B dan per$erakan rakyat di belakan$nya"
Semua san$kaan itu satupun tak bisa dikupas den$an tiada men$upas yan$ berhubun$an
den$an aksi dan or$anisasi komunis di mana,mana ne$ara" 2ersan$kaan itu tiada akan
saya kupas9 Muka saya cukup tebal buat melunturkan persan$kaan palsu" &ati saya
seba$ai re/olusioner tak bisa di$oncan$kan oleh tuduhan palsu" Sejarah hampir belum
pernah mun$kir men$akui kebenaran9
F1
Dalam hal Tan Malaka 2alsu yan$ sudah dijumpai ini bolehlah dikata saya beruntun$
ju$a" Sekiranya 2enyamar ini berjalan terus, maka akan teruslah ia membohon$i para
pemimpin" Di antaranya yan$ sudah kena dibohon$i banyak pula yan$ terkemuka" Tak
men$herankan, karena mereka masih :bayi; ketika saya menin$$alkan *ndonesia bulan
Maret tahun 1922" (ntun$lah beberapa pemimpin muda bisa saya jumpai di Surabaya
dan lain,lain tempat dan den$an mudah saya buktikan kesilapan mereka" )lan$kah
kalutnya per$erakan *ndonesia seandainya saya tak menyaksikan peristi1a ini" Sudahlah
tentu susah akan menyarin$ sejarah saya yan$ sebenarnya, apala$i kalau lebih mendalam"
Sebetulnya sudah amat dalam" Sudah lebih dari cukup buat melemparkan saya ke neraka
para pen$khianat" 2embaca tentu tak heran kalau saya terkejut menden$arkan banyak
oran$ bercerita pada saya bah1a 2emimpin #esar ini atau itu ketika Aepan$ masuk
menerima :perintah; dari saya buat :bekerja bersama den$an Aepan$;" Siapa yan$ san$si
akan adanya pemberi perintah itu, yakni saya Tan Malaka, diba1a ke Sukabumi, atau
Madiun atau 6irebon atau ke lain tempat buat dijumpakan den$an Tan Malaka 2alsu"
Aepan$ pia1ai dalam politik :double crossin$; -menipu kedua pihak0 seba$ai 1arisan
dari #elanda" Tan Malaka 2alsu dipakai oleh #elanda buat memikat dan melenyapkan
Tan Malaka tulen" Aepan$ menjalankan politik semacam itu pula" Den$an lenyapnya
pemerintah serdadu Aepan$, rupanya pekerjaan pemalsuan politik itu diteruskan pula oleh
para murid Aepan$, ialah buat mencari pen$aruh dan pan$kat"
Siapakah yan$ ru$i, siapakah yan$ beruntun$ sampai sekaran$, Tan Malaka atau
musuhnya8
Siapakah yan$ akan ru$i dan akan beruntun$ di hari depan8
Kenapakah Tan Malaka yan$ dipakai buat merusak partainya Tan Malaka8
Tetapi tuan,tuan yan$ ari>in tentu ju$a bisa menja1abnya"
Saudara yan$ masih memihak kepada kebenaran saya persilahkan membaca brosur saya
+aar de 4epublik *ndonesia tahun 1924 dan Seman$at Muda serta Massa )ksi in
F2
*ndonesia" Seman$at Muda ditulis di Manila dan dicetak di Manila, sebelum keributan
permulaan tahun 192B" Massa )ksi ditulis dan dicetak di Sin$apura sebelum keributan
tahun 192B pula" Maksud buku itu ialah buat menjelaskan cara partai komunis
men$adakan or$anisasi, menyarin$ pen$ikutnya, dan menjalankan aksi yan$ cocok
den$an paham massa,aksi, yan$ bertentan$an den$an cara aksi militer sematamata" Saya
yan$ bertan$$un$ ja1ab atas per$erakan komunis di *ndonesia dan ba$ian lain di )sia di
masa itu merasa 1ajib menja$a supaya 2artai Komunis jan$an ter$elincir disebabkan
pro/okasi, supaya 2artai Komunis *ndonesia khususnya terus berjalan di atas rel massa,
aksi"
Tulen palsunya seoran$ pemimpin tiadalah bisa diukur den$an tuduhan oran$ lain
terhadap dirinya semata,mata" 2alsu tulennya itu bisa ju$a diukur den$an perkataan
dirinya itu sendiri dahulu dan sekaran$" 2alsu tulennya itu ju$a bisa diukur den$an
seberapa cocoknya perkataan si 2emimpin den$an perbuatannya sendiri" Kalau di sini
didapat perbedaan atau pertentan$an, maka barulah tuduhan itu mendapatkan bukti yan$
sah"
Saya tak akan naik perahu bermin$u,min$$u lamanya diomban$, ambin$kan $elomban$
menuju ke Sumatera dan Aa1a, satu dua bulan sesudah Aepan$ masuk, kalau saya takut
memimpin per$erakan re/olusioner yan$ sebenarnya" Tak perlu saya sembunyi bekerja
seba$ai buruh di #ayah Ko?an sampai Aepan$ lenyap, kalau saya percaya pada lain
kemun$kinan selain :Massa )ksi; di *ndonesia" Saya percaya bah1a saya sekuran$nya
mesti dapat memasuki 7edun$ seperti 6huo San$i *n dan mendapat $edun$ besar di
ba1ah perlindun$an &inomaru, kalau saya mau :sehidup semati; den$an serdadu
kempetai Aepan$, yakni tak percaya akan timbulnya R)ksi 4akyatR yan$ sebenarnya" )ksi
Murba yan$ meluap mendidih inilah yan$ saya tun$$u,tun$$u"
Massa,)ksilah yan$ saya kehendaki lebih kuran$ 1F tahun yan$ lalu" Massa,)ksi pulalah
yan$ saya kehendaki sekaran$9 (jian buat perkataan saya itu kalau mau diuji den$an
paham, bolehlah dibandin$kan den$an isi lima atau enam buku yan$ terpaksa saya
keluarkan di masa ini" Terpaksa, karena Massa,)ksi itu saya rasa belum cukup ju$a
dimen$erti, pun sekaran$9 Meman$ sekaran$ sudah ada )ksi Massa, ialah aksinya massa
F=
-murba0, tetapi belum la$i Massa,)ksi" Kalau perbuatanlah yan$ mesti dijadikan batu
ujian itu pula, maka saya harap sejarah akan memberi peneran$an cukup, kalau kelak
sejarah itu sudah sampai 1aktunya bersuara9
Te$asnya, bandin$kanlah dasar, suara, dan seman$at tulisan saya kini den$an dasar,
suara, dan seman$at tulisan saya 24 tahun yan$ lalu"
Sedikit panjan$ saya menulis buat membatalkan bermacammacam san$kaan yan$
berhubun$ den$an haluan dan aksi saya di luar ne$eri, sebenarnya terpencil dari teman
dan jauh dari ne$eri bertahun,tahun" Keadaan sekaran$ membutuhkan kejelasan,
seberapa bisa sudah saya berikan" Kalau ada la$i di antara teman seperjuan$an yan$ in$in
tahu, kenapa belum ju$a saya memajukan diri, maka sekali la$i saya ulan$ apa yan$ saya
sebut dalam brosur 2olitik% 6ukup sebab maka Tan Malaka memilih tempat, tempat, dan
teman buat menyaksikan dirinya sendiri ke depan mata rakyat *ndonesia"
2uluhan tahun lebih dahulu saya majukan :$aris; yan$ saya an$$ap harus ditempuh oleh
4akyat *ndonesia dalam perjuan$an sekaran$ den$an semua brosur ini" )pabila :$aris;
ini disetujui dan yan$ menyetujui ikhlas takluk kepada susunan dan disiplin or$anisasi
itu, maka kalau masih :diperlukan; pimpinan dari saya sendiri, tentulah saya akan tampil
ke muka den$an tiada men$hitun$,hitun$ korban yan$ perlu diberikan" Tetapi tiada akan
kekuran$an kepuasan hati saya kalau seandainya :$aris; itu disetujui oleh mereka yan$
lebih muda dan sendiri mau melaksanakan :$aris; itu den$an jujur, ikhlas, dan tetap
tabah"
Ti$a paham yan$ sekaran$ berjuan$ bahu,membahu% paham keislaman, keban$saan, dan
sosialistis" Semuanya pada tin$kat merebut K5M54D5K))+ +)S*+)' ini berhak
buat diakui" Marilah kita berharap supaya keti$a paham itu bisa men$adakan persatuan
yan$ te$uh,tetap"
Tetapi tak bisa disin$kirkan kemun$kinan bah1a kelak sesudah Kemerdekaan +asional
tercapai, boleh jadi keti$a paham itu, yan$ dalam $aris besarnya me1akili kelas tani,
borjuis,tan$an, dan proletar, bercekcokan satu sama lainnya" #erhubun$ den$an itu maka
perlulah dicari :persamaan; seba$ai semen yan$ mempersatukan batu tembok"
F4
2ersamaan itu didapat pada persamaan keperluan" 2ersamaan keperluan itu saya kira
didapat dalam satu 4encana 5konomi yan$ Sosialistis"
*nilah maksud brosur ini, yakni membentan$kan paham saya tentan$ 4encana 5konomi
yan$ sekaran$ bisa dan perlu dijalankan oleh semua $olon$an yan$ ada di *ndonesia"
Au$a dibentan$kan rencana ekonomi yan$ bisa dan perlu dijalankan sesudah
kemerdekaan 1!!L tercapai" Tiadalah perlu dilupakan kritik atas Kapitalisme, atas
4encana 5konomi Easis dan Demokratis"
Mudah,mudahan brosur ini bisa menambah pen$etahuan 1ar$a ne$ara 4epublik
*ndonesia tentan$ ekonomi"

Surabaya, 2F +o/ember 1945
****

2endak1a modern kita, D5+M)S, M4" )2)', TK5, 2)6(', dan 7D)M sekaran$
duduk di beranda sebuah rumah, sedan$ besarnya, dilindun$i oleh pohon jeruk yan$
rindan$" Suasana tenan$ meliputi lima,seperjuan$an ini"
2abrik raksasa yan$ berdiri di seberan$ jalan yan$ tadi sian$ menderu,deru sekaran$
berhenti diam, sepert seekor $ajah beristirahat sesudah melakukan pekerjaannya" Tak ada
pekerja yan$ lalu lintas, menarik dan men$an$kat baran$ di sekitar pabrik itu"
Di kelilin$ pabrik terbentan$ sa1ah luas ditabur 1arna hijau dan kunin$ oleh pokok padi
yan$ muda dan sudah masak" Di sana,sini tampak kampun$ yan$ diselimuti pohon
buahbuahan" Terbelintan$ sepanjan$ cakra1ala barisan $unun$ kehijau, hijauan, di
antaranya ada yan$ diselimuti oleh a1an putih seolah,olah kemalu,maluan" San$ bulan
men$intip dari celah daun kelapa yan$ berdiri te$ak di suatu desa"
F5
Suasana yan$ aman tenan$ ini ter$an$$u oleh suara salah seoran$ di antara lima,
seperjuan$an tadi"

I. Kri0i+ )0)s Kri0i+
A. KAPI%ALISME MERAMPOK
S* 2)6(' % Kapan ju$a, Dam, kau mau membentan$kan 4encana 5konomi yan$ sudah
kau janjikan itu8
S* TK5 % 2olitik perjuan$an, seperti kita perundin$kan tempo hari, rasanya sudah
meresap betul dalam pikiranku" Tetapi rasanya belum cukup kalau kita belum mempunyai
45+6)+) 5K+M*" Karena tindakan ekonomilah kelak yan$ akan menentukan
kemakmuran rakyat dan keamanan republik kita"
S* 7D)M % Dari penjuru manapun ju$a kupandan$, uraianku akan terlampau panjan$"
Aadi akan mele1ati maksudnya satu brosur" Men$$ampan$kan mempopulerkan satu ilmu
seperti 5konomi rasanya di luar kesan$$upanku" Kalau terlampau pendek tak akan cukup
dimen$erti atau salah dimen$erti" Kalau terlampau panjan$ akan membosankan dan
susah membulatkannya" #ukankah kita mau memberi sekadar pada Murba yan$ in$in
tahu8
M4" )2)' % Tak perlu en$kau membentan$kan menurut sejarah *lmu 5konomi"
#entan$kan sajalah perkara yan$ terpentin$ dalam ilmu ekonomi dan $aris besar dalam
4encana 5konomi buat *ndonesia"
D5+M)S % 4encana 5konomi yan$ sempurna saya pikir cuma bisa dijalankan dalam
suasana aman,sentosa ba$i 4akyat *ndonesia" Seperti sudah pernah kau bilan$, dalam
suasana Merdeka 1!!L" 6ukuplah sudah kalau kau bentan$kan 4encana dalam keadaan
sekaran$ dan bayan$kan saja 4encana yan$ sempurna tadi"
FB
S* 2)6(' % 2endeknya bentan$kan saja 45+6)+) 5K+M* #54A()+7"
S* 7D)M % @alaupun 4encana 5konomi #erjuan$ yan$ terutama akan kubentan$kan,
tetapi tak boleh lupa memberi contoh tentan$ kapitalisme dan sedikit kritik tentan$
kapitalisme itu" #ukankah sistem kapitalisme yan$ menindas kita selama ini dan yan$
mendoron$ kita berjuan$8
S* TK5 % Meman$ contoh yan$ tepat itu lekas dimen$erti dan dipahamkan" #etul pula
keburukan kapitalisme itu mesti dikupas habis,habis"
S* 7D)M % Kuambil contoh tamban$ aran$ di #ayah #anten Selatan, di masa Aepan$
dan Kemakmuran #ersama )sia Timur 4aya" Di sini kita berjumpa kapitalisme yan$
benarbenar berdasarkan perampokan telanjan$ bulat" Marilah kita sebutkan lebih dahulu
semua syarat produksi" Terutama ialah%
l" bumi dan iklimnyaK ada atau tidaknya sun$ai danau atau laut buat lalu lintas,
2" pabrik, ben$kel, kereta, kapal, $edun$ dll,
=" tena$a yan$ tukan$ atau tidak, kuat dan lemah, lakilaki dan perempuan"
S* TK5 % Aadi dalam $aris besarnya% l0 alam, 20 tena$a, =0 perkakas atau mesin"
S* 7D)M % #enar, marilah kita periksa ba$aimana berjalannya produksi itu sesudah
ti$a syarat itu ada" Si pen$hasil sesudah men$adakan hasil pertama men$hitun$ har$a
hasil yan$ didapatnya, yakni hasil bulat" Kemudian dia hitun$ on$kos yan$ keluar" &ar$a
hasil bulat dikuran$i on$kos itulah untun$nya" Seperti seoran$ berda$an$, dia ju$a hitun$
kelebihan jualan dari pokok"
S* TK5 % 6obalah kita hitun$ dahulu har$a hasil sehari"
S* 7D)M % Sehari bisa dihasilkan pukul rata sedikitnya -menurut taksiran kasar0 1!!
ton aran$" &ar$anya ditaksir murah sekali, ialah > 1!!,, satu ton -+ilai rupiah di masa itu
F.
lebih kuran$ cuma 1J1! har$a rupiah sebelum Aepan$0" Aadi har$a 1!! ton aran$ itu ialah
1!! H > 1!!,, S > 1!"!!!,,
S* TK5 % n$kos keluar berapa8
Se1a tanah S > !"!!,, -Tanah,lo$am di #ayah umumnya tanah $edoran0"
Kelunturan mesin S > !"!!,, -Semua mesin ialah mesin $edoran0"
#ahan dipakai S > !"!!,, -#ahan di #ayah sebenamya tak ada" Kain mempunyai bahan
berupa benan$" Tetapi aran$ tak ada bahannya0"
7aji S > !"!!!,,
4omusha 1!"!!! H > !,4! S > 4"!!!,,
A(M')& +7KS S > 4"!!!,,
Aadi untun$ bersih saban hari > 1!"!!! , > 4"!!! S > B"!!!,, Dipandan$ be$itu untun$
Aepan$ satu hari adalah 1,5H dari pokok" Kalau dihitun$ menurut aturan biasa, yaitu
untun$ satu tahun, maka untun$ kon$si Aepan$ di #ayah itu =B5 H 15!L S 54".5!L" *ni
bukan la$i untun$, melainkan curian9 Kon$si Aepan$, #)A)& KT)+ S(M*TM
K)#(S&*K* K)*S&) itu bukan perusahaan la$i, melainkan perampokan"
S* 7D)M % Tun$$u dulu, Kek9 )ku cuma memberi $ambaran saja" 2erhitun$anmu
masih belum beres" 7aji yan$ > 4"!!!,, sehari tadi ialah kertas koran yan$ di$edor oleh
Tentara Tenno &eika di K'E, Aakarta" Aadi har$anya uan$ Aepan$ itu ialah har$a kertas
itu saja" #elum > 4!,, la$i kalau diukur den$an mas umpamanya" 6uma har$a mencapkan
saja yan$ mesti dihitun$" 3an$ dinamai dekkin$ -penutup kertas0 itu, seperti bank biasa
meman$ tak ada" Tetapi on$kos pencapnya pun dibayar den$an kertas pula" #eras yan$
dijualkan kepada romusha itupun beras $edoran"
S* TK5 % Kalau semuanya itu di$edor, ba$aimana men$hitun$nya8 Tena$a sendiripun
tena$a $edoran"
FF
S* 7D)M % 4in$kasnya yan$ 1!! ton aran$ itu diperoleh den$an makian :ba$ero; saja"
Tanah di$edor, mesin di$edor, dan tena$a romusha pun di$edor"
S* 2)6(' % #enar katamu, kapitalisme yan$ dijalankan oleh Tentara Aepan$ dalam =
tahun di *ndonesia ialah Kapitalisme M54)M2K melulu9 2erhitun$an untun$ 54".5!L
itu masih rendah sekali9 Tak ada ukuran yan$ sebenarnya boleh dipakai, kalau semua
syarat men$hasilkan itu baran$ rampasan" Kalau pokok > !"!! dan jumlahnya sehari >
1!"!!!,,, dalam ilmu hitun$ persenannya boleh dikatakan tak berhin$$a" #oleh
1"!!!"!!!L atau lebih karena jualan mesti dibandin$kan den$an pokok Aepan$ yan$ >
!"!! dan tena$anya si kapitalis Aepan$ yan$ keluar cuma tena$a menyemburkan Rba$eroR
saja"
S* TK5 % Serin$ ju$a dia bertena$a banyak9
S* 2)6(' % Kapan umpamanya8
S* TK5 % (mpamanya kalau dia sudah main tampar, atau asyik menyiksa seperti kucin$
menyiksa tikus" Si Kempetai sibuk mencari api pembakar man$sanya atau membantin$
dan menendan$ man$sanya sepuas,puasnya "
M4" )2)' % #etul sekali anak De1a Turunan )meterasu mikami itu di sini merusak
dan memusnahkan tena$a *ndonesia" Aepan$ itu mau lekas kaya den$an tiada
mempedulikan sumber kekayaan di *ndonesia" Kita in$at pada cerita di sekolah rendah,
cerita ayam bertelur emas" Si empunya ayam yan$ tak mempunyai kesabaran dan bodoh
itu poton$ ayamnya supaya sekali lalu dia dapat semua emasnya" Tentulah akhirnya dia
tak mendapatkan apa,apa"
D5+M)S % Dalam ekonomi yan$ betul,betul dijalankan buat kemakmuran 4akyat
Murba, sudahlah tentu :tena$a; itu mesti dipelihara baik,baik" Sebisa mun$kin ditambah
nilainya den$an menambah kodrat dan si>at,baiknya" Dipelihara makan minumnya si
pekerja, dipelihara rumah dan kesehatannya serta di$emblen$ otak dan tena$anya"
Den$an be$itu tena$a itu naik banyak -Guantiteit0 dan si>atnya" *nilah yan$
memakmurkan +e$ara"
F9
S* TK5 % Tentulah sumber hasil yan$ lain,lain mestinya dipelihara pula" #a$aimana si
Aepan$ membikin kurus sa1ah dan merusak mesin kereta dan auto tak perlu pula kita
bicarakan di sini" (mur mesin yan$ sepatutnya sisa 1! tahun di tan$an si Aepan$ tak
sampai 5 tahun"
S* 2)6(' % Semua mesin :ba$us; yan$ bisa berumur panjan$ habis dian$kut Aepan$ ke
ne$erinya" #enarlah, dia menjalankan 5K+M* M54)M2K"
B. KRI%IK MAR&
'. %i!(uln)a *Nilai+Le(ih*
S* TK5 % Saya ju$a sudah pernah baca, bah1a :untun$; itu ialah :pencurian;"
M4" )2)' % Kalau saya tak salah lebih cari satu abad lampau @eitlin$, pujan$$a Aerman
sudah menyatakan bah1a :untun$; itu ialah ba$ian hasil yan$ dicuri si kapitalis dari
buruhnya"
D5+M)S % Saya pun punya teman seoran$ jurnalis Tion$hoa yan$ bilan$ bah1a
pujan$$a Tion$hoa 7uru Kun$, muridnya 7uru Min$, katakan bah1a :untun$; itu
meman$ :pencurian;"
M4" )2)' % 3an$ men$upas kapitalisme dan :untun$; itu seba$ai pencurian ialah
seoran$ pujan$$a, ahli >ilsa>at Aerman bernama Karl MarH" ran$ bilan$ MarH
mempelajari 5konomi itu dalam tempo lebih kuran$ 2! tahun, di ne$ara yan$ semasa
hidupnya palin$ terkemuka dalam perindustrian, yakni *n$$ris" MarHlah yan$ men$upas
kapitalisme itu secara ilmu selama ia hidup seba$ai pelarian politik di *n$$ris itu"
S* TK5 % Kami persilahkan Mr" )pal memberi peneran$an tentan$ kupasan Karl MarH
itu secara populer"
M4" )2)' % Secara populer, terus teran$ kubilan$ aku kuran$ san$$up" #iarlah 7odam
saja meneran$kan"
9!
S* 2)6(' % Meman$ 7odamlah yan$ sehari,harinya ber$aul den$an 2ekerja Murba dan
$uru kursus buat mereka" 'ebih pada tempatnyalah kalau 7odam yan$ memberikan
kupasan itu"
S* 7D)M % Tetapi saudara sekalian di sini bukan pekerja murba9
S* TK5 % #enar, tetapi kami ju$a san$$up, dan di masa pekerja murba masih serba
kekuran$an tena$a seperti sekaran$, kami 1ajib memberi peneran$an pula pada pekerja
murba" *si yan$ patut diteran$kan dan caranya meneran$kan, tentulah kau lebih paham,
Dam9
S* 7D)M % Karl MarH ialah bapak dari satu teori, satu paham yan$ masyhur di dunia
ekonomi den$an nama :+ilai,'ebih;" Dalam bahasa Aermannya ialah Mehr1ertK
*n$$risnya Surplus,Qalue" Maa>kan saja kalau saya terjemahkan den$an :+ilai,'ebih;,
MarH men$upas timbul, ada, dan tumban$nya :+ilai,'ebih; tadi dalam ti$a buku tebal
yan$ masyhur di dunia bernama Das Kapital" #enar tidak semuanya MarH yan$
menulisnya, karena dia menin$$al dunia sebelum Das Kapital itu rampun$" Teman
sepemban$unnyalah, bernama Erederich 5n$els yan$ meneruskan pekerjaan raksasa itu"
Tentulah 5n$els meneruskannya dalam seman$at teman sepemban$unnya itu pula"
S* 2)6(' % Aadi kepada dua #apak 2roletar inilah sebenarnya dunia,proletar seharusnya
berterima kasih" Marilah kita men$henin$kan cipta buat ar1ah dua Maha 7uru itu9
S* TK5 % 5n$kau masih ketin$$alan seman$atnya 2emuda Tenno pemuja ar1ah di
6ureido Aakarta dan Kuil *se di Tok dan Kuil 3asukuni Ainja tempat ar1ah serdadu Tenno
&eika bersemayam, bersuka,ria9
S* 7D)M % Meman$ MarH 5n$els tak meminta, malah tak men$i?inkan kita sesama
manusia memuja mereka" Mereka lebih berbesar hati kalau teori mereka diterjemahkan
den$an sebaiknya, ialah menurut tempat dan menurut tempo" Mereka men$hendaki
supaya teori mereka menjadi pahamnya 2ekerja Murba di seluruh dunia 9
91
S* 2)6(' % Sesun$$uhnyalah rasa men$hormati dan cinta itu ada pada saya" Saya pikir
ju$a ada pada kebanyakan oran$" Tetapi kalau tak baik caranya men$hormat seperti yan$
saya majukan di atas ba$aimanaK kita menunjukkan rasa hormat, pen$har$aan dan cinta
kita kepada pemimpin proletar yan$ memper$unakan semua tempo, tena$a, dan ji1anya
buat kelas proletar itu, puluhan tahun lamanya8
S* 7D)M % )da jalan, 6ul9 2ertama sesudah kelak teori MarH diuji dan dipahamkan,
laksanakanlah paham itu serajin,rajinnya dan sejujur,jujurnya terutama di antara kelasmu
sendiri, kelas proletar tanah" Kedua, buat meneran$kan :+ilai, 'ebih; tadi akan kuambil
contoh yan$ diberikan oleh MarH sendiri dalam bukunya Das Kapital tadi" 6ontoh itu
masih bisa dimen$erti dan dipakai" Den$an be$itu kita pan$$il kembali Karl MarH di
depan pikiran kita9
S* 2)6(' % 3a, benar, itulah cara yan$ sebaik,baiknya buat men$hormati $uru itu"
Mulailah, Dam9 Teran$kan dari mana asalnya :+ilai,'ebih; yan$ oleh @eitlin$ dan 7uru
Kun$ tadi dinamai pencurian"
M4" )2)' % Sekaran$ ju$a serin$ dinamai :tena$a yan$ tidak dibayar;" *n$$risnya,
unpaid labour"
S* 7D)M % Sekaran$ marilah kita masuki satu pabrik pemintal benan$" Di depan si
pemintal ada mesin" Di kanannya ada kapas seba$ai bahan" Di kirinya ada benan$
seba$ai hasil tena$anya dan kekuatan mesin" Kita timban$ benan$ hasilnya tadi, adalah
1! k$, ialah hasil sehari bekerja umpamanya B jam"
S* TK5 % #erapakah har$a 1! k$ benan$ itu8
S* 7D)M % Marilah kita hitun$ den$an har$a yan$ diberikan oleh MarH" Sekaran$,
karena har$a uan$ *ndonesia tak keruan turun naiknya ini, har$a di masa MarH baik terus
kita pakai saja" Tetapi uan$ *n$$ris kita tukar den$an uan$ yan$ kita kenal saja, den$an
tak be$itu mempedulikan har$a tukarannya itu" Maksud kita cuma buat memberi contoh
supaya paham, :ba$aimana timbulnya +ilai,'ebih; tadi bisa kita men$erti"
92
S* TK5 % Silahkan9
S* 7D)M %
H)r*) %& +* +)2)s seb)*)i b)3)n ben)n* 0)-i i).)3 %& 4 56 sen 56& sen
H)r*) +e.un0ur)n mesin -).)m 7 1)m +er1)n/) 6& sen
H)r*) 0en)*) +er1) -).)m 7 1)m +er1) i0u (u2)3 se3)ri 86 sen
(!MLAH 986 sen
()-i 2,+,+ % +* ben)n* : 98; sen
S* TK5 % Kalau dia jual umpamanya .5 sen 1 k$ benan$, jadi untun$nya 1!!L"
S* 7D)M % Tun$$u dulu, Kek9 Aan$an terlalu cepat" Kita mesti an$$ap kaum kapitalis
seluruhnya" #ukan kapitalis benan$ ini saja" Kita mesti men$an$$ap kapitalis kain yan$
membeli benan$ umpamanya, seperti kaumnya kapitalis benan$ tadi ju$a, bahkan seperti
dirinya sendiri" Dia sendiri biasa jadi kapitalis kain yan$ memakai benan$ seba$ai bahan"
Kalau dia ambil untun$ lebih dari dirinya sendiri itu, pada satu pihak, maka ini berarti ia
meru$ikan dirinya sendiri pada lain pihak" *ni mesti dimen$erti, Kek9
S* TK5 % )ku belum men$erti, Dam9
S* 7D)M % (mpamanya si Kapitalis #enan$ kita tadi mempunyai dua kas" Kas yan$
kesatu berisi =.I sen saja" Kas kedua .5 sen" Aumlah uan$nya 112I sen" Sekaran$ kas
kesatu bukan berisi uan$ =.I sen la$i, melainkan diisi den$an benan$ senilai =.I sen"
3an$ =.I sen tadi menjelma menjadi benan$ 1 k$" Aumlah nilainya kedua kas tadi
bukanlah tetap 112I sen8 Seandainya benan$ 1 k$ dari kas kesatu tadi dia tukarkan
den$an kas kedua ialah .5 sen tadi" Aadi sekaran$ benan$ senilai =.I sen bertukar
tempat" #enan$ itu sekaran$ berada di kas kedua yan$ dahulu berisi uan$ .5 sen" Dan
uan$ .5 sen sekaran$ pindah ke kas kesatu" Aumlah nilainya benan$ dan uan$ bukanlah
tetap 112I sen8
S* TK5 % Meman$ jumlah nilainya tetap 112 sen" 6uma tempatnya benan$ 1 k$ dan
uan$ .5 sen yan$ bertukar"
9=
S* 7D)M % )ndaikan sekaran$ kas kedua berisi .5 sen bukan kepunyaan satu oran$"
Dia kepunyaan kapitalis lain, tetapi kapitalis ju$a" Aadi jumlah nilai pada dua oran$
kapitalis itu bukanlah tetap 112I sen ju$a8 Aadi kalau nilai =.I sen itu dilipat dua
bukankah ini berarti dia meru$ikan diri sendiri atau kelasnya sendiri8 Di sinilah
terselipnya peraturan -kesolideran0 para kapitalis seba$ai kelas" Meru$ikan seoran$
kapitalis lain berarti meru$ikan dirinya sendiri seba$ai seseoran$ dari kelas kapitalis pula"
S* TK5 % Terlampau panjan$ aku men$ambil tempo" Tetapi hal ini mesti teran$ betul
buat kami" Sekaran$ barulah teran$ betul buat saya, bah1a den$an jalan menukar kapas
memakai tena$a dan mesin be$itu saja tak menimbulkan :untun$;" Aadi dari mana
mestinya timbul untun$ itu8
S* 7D)M % Sekaran$ be$ini Kek9 Si #uruh yan$ karena tak berpabrik, bermesin, atau
berpacul itu, pendeknya Si 2roletar, Si Tak #erpunya itu bukankah terpaksa
menyerahkan, mempersekotkan, tena$anya kepada si kapitalis yan$ punya mesin8
S* TK5 % #enar, karena dia tak punya perkakas la$i seperti di ?aman lampau" Dia sudah
di,:merdeka;,kan oleh 2emberontakan #orjuis dari perkakasnya" 3an$ ada padanya
sekaran$ hanyalah :tena$anya; saja yan$ dia peroleh dari )lam dari ibu,bapaknya"
S* 7D)M % #enar, den$an har$a .5 sen inilah yan$ dinamai upah Kek9 Sekaran$ dia
akan dibeli buat kerja sehari ialah 24 jam" Tadi kita andaikan dia bekerja cuma B jam saja
sehari" 1F jam dia bebas9 Sekaran$ si kapitalis merasa keberatan melihat dia bebas selama
itu" Si kapitalis kerjakan si buruh, yan$ sudah mempersekotkan tena$anya,
men$kontrakkan tena$anya itu, bukan B jam, melainkan umpamanya 12 jam9 )pakah
hasilnya8
S* TK5 % *n$in ju$a aku mau tahu, hasil 12 jam kerja itu den$an bayaran .5 sen sehari,
karena dia dibayar buat satu hari"
S* 7D)M % 2erhatikan sulapan kapitalis, Kek9 Tena$a itu sekaran$ bukan seperti mesin
la$i melainkan menjelma menjadi baran$ yan$ bisa menyulapkan hasil yan$ dikehendaki
si kapitalis"
94
S* 2)6(' % Sekaran$ en$kau Dam, yan$ berlaku seperti tukan$ sulap yan$ membikin
kami bin$un$9 6obalah beri perhitun$an ba$aimana si kapitalis menimbulkan +ilai,
'ebih tadi9
S* 7D)M % #ukankah tadi kita andaikan si pemintal benan$ bekerja 12 jam8
S* TK5 % #enar9
S* 7D)M % Dalam B jam tadi dia pintal 1! k$ artinya itu kapas dia sulap menjadi
benan$9 *nilah keajaiban pertama dari tena$a manusia" Dia bisa tukar bentuknya baran$"
#entuk kapas bertukar menjadi benan$" Dalam 12 jam berapa kilo$ramkah benan$ yan$
bisa dipintal8
S* TK5 % Tentulah 2 H 1! k$ S 2! k$"
S* 7D)M % #erapakah har$anya 2! k$ benan$, penjelmaan 2! k$ kapas tadi8
S* TK5 % Sekaran$ aku sendiri bisa hitun$, 2! k$ har$anya 2 H =.5 sen tadi, ialah .5!
sen"
S* 7D)M % Tetapi berapa :pokok; si Kapitalis8
S* 2)6(' % )ku saja, Dam9 )ku sudah men$erti"
H)r*) 5& +* +)2)s 5& 4 56 sen 6&& sen
H)r*) +e.un0ur)n mesin 5 4 6& sen %&& sen
H)r*) 0en)*) 0e0)2 %6 sen
(!MLAH 786 sen
Aadi :untun$; .5! sen , B.5 sen S .5 sen" Dan :untun$; ini teran$ didapatnya dari
tena$a" *nilah yan$ tiada dibayar, inilah yan$ secara ilmu oleh MarH dinamai :+ilai,
'ebih;"
S* 7D)M % *nilah sulapan kedua yakni sulapan yan$ menimbulkan +ilai,'ebih den$an
jalan memakai tena$a buruh, lebih dari har$a tena$a yan$ dipersekotkannya oleh #uruh"
Dari :tena$a;,lah timbulnya +ilai,'ebih itu" &itun$ sajalah persen untun$nya, kalau 12
95
jam kerja itu diperpanjan$ sampai 15 jam, sampai 1B jam, seperti sun$$uh terjadi di
*n$$ris semasa MarH9
S* TK5 % #a$aimana mesin8 #ukankah mesin men$ambil ba$ian pula dalam +ilai,
'ebih tadi" )pakah artinya kelunturan mesin yan$ masuk perhitun$an di atas8
S* 7D)M % Mesin itu asalnya bermula dari :tena$a; ju$a bukan8 Tena$a yan$ menukar
besi jadi baja dan baja menjadi mesin" pikiran cerdas, pikiran si penemu -in/entor0, yan$
mesti dian$$ap seba$ai tena$a istime1a, seperti kata MarH tena$a berlipat, sudah masuk
pula ke dalam mesin tadi" #a$aimana ju$a mesin itu bukannya baran$ $aib"
S* TK5 % Kelunturan mesin itu apa pula8
S* 7D)M % Seandainya mesin itu bisa dipakai 1! tahun" 2okoknya mesin itu
umpamanya > 1"!!!,!!" Aadi umurnya san$ mesin itu ialah 1! tahun" Aadi tiap,tiap tahun
dipakai umurnya berkuran$ satu tahun, dan har$anya berkuran$ > 1!!!,!! % 1! S >
1!!,!!" 3an$ > 1!!,!! itulah yan$ saya namakan kelunturan" 3an$ > 1!!,!! itulah yan$
dihitun$ oleh kapitalis seba$ai on$kos" Di sini hal itu kupopulerkan saja" #iarpun mesin
itu bisa hidup terus 1! tahun, tetapi kalau sesudah 5 tahun umpamanya didapati mesin
yan$ lebih kuat, maka mesin yan$ tadi biasanya dilemparkan saja" Tak dipakai 5 tahun
la$i9 Tetapi hal ini di sini a$ak sedikit menyimpan$" 3an$ pentin$ buat diketahui ialah% si
kapitalis yan$ mempunyai mesin dan uan$ per$i ke pasar tena$a" Di sini dia berjumpakan
tena$a yan$ tak bisa dipakai oleh si empunya, karena tak ada kapital" Tena$a itu amat
murah, karena persain$an satu penjual den$an yan$ lain" Karena yan$ empunya tena$a
mesti makan, membayar se1a rumah buat diri dan keluar$anya, tena$a murah itu dibeli
murah" )jaibnya tena$a itu bisa menukar bentuk baran$ dari kapas ke benan$ dan dari
benan$ ke kain" Tena$a itu boleh dipakai lebih lama dari nilai upahnya, seandainya
upahnya bisa dibayar den$an B jam pekerjaannya" Tetapi karena dia berkontrak buat
sehari, maka dia bisa dipekerjakan lebih dari B jam itu" K54A) '5#*& itulah yan$
menimbulkan +ilai,'ebih, ialah tena$a yan$ tak dibayar"
S* 2)6(' % Kalau be$itu masyarakat kita ini berdasarkan kedustaan belaka" Kata si
kapitalis, dialah yan$ memberi kehidupan pada si buruh" Sebenarnya bukankah si buruh
9B
yan$ senantiasa menambah kekayaan si kapitalis8 #ukankah pula si buruh yan$
mempersekoti si kapitalis8 #ukan sebaliknya si kapitalis yan$ mempersekoti si buruh99
S* 7D)M % Meman$ be$itu 6ul9 Si buruh baru menerima upahnya sesudah
membantin$ tulan$ dan men$eluarkan peluh kerin$at sekuran$nya semin$$u" #aru
biasanya dia menerima upah" Aadi tena$anyalah yan$ keluar dahulu" Di belakan$ baru
mendapat upahnya"
S* TK5 % Kalau be$itu makin lama si buruh dipekerjakan makin besar pula :+ilai,
'ebih; si kapitalis" #ukankah tak lebih untun$ buat si kapitalis, kalau dipekerjakan 24
jam sehari"
S* 7D)M % )da batasnya Kek9 +antilah kuteran$kan"
,. Me!-e"tin$$i .Nilai+Le(ih/
S* 7D)M % 5n$kau Kek, tadi sudah bilan$, bah1a makin lama si buruh bekerja makin
besar untun$ si kapitalis" (mpamanya upahnya sehari bisa ditebusnya den$an kerja B jam
hari itu, maka seandainya ia kerja terus sampai 1! jam, maka 4 jam tempo lebih itu ialah
buat si kapitalis" 5mpat jam tempo lebih itu menimbulkan 4 jam :+ilai,'ebih; pula" Kau
san$ka bah1a si kapitalis akan lebih beruntun$ kalau buruhnya bisa dipekerjakan 24 jam
sehari"
S* TK5 % 'o$isnya meman$ be$itu, bukan8
S* 7D)M % Si Aepan$ ju$a pernah menjalankan be$itu, atau serupa itu" Den$an mataku
sendiri kusaksikan ribuan romusha dikerjakan di hujan dan panas berhari,hari buat
membikin lapan$an kapal terban$" Di *n$$ris di abad yan$ lampau, di ?aman 4e/olusi
*ndustri, hal itu meman$ hampir umum terjadi" Tetapi lambat, laun, karena akibat
kelamaan kerja itu amat menyedihkan dan terutama disebabkan perla1anan kaum buruh
9.
sendiri, maka cara mempertin$$i :+ilai,'ebih; den$an jalan memperpanjan$ lamanya
kerja semau,maunya kapitalis itu tiada bisa dilakukan" #ukankah manusia perlu tidur
selama . atau F jam sehari8 #ukankah si buruh perlu men$aso, makan, membersihkan
diri dan melayani anak istri, 1alaupun dalam sedikit tempo saja8 #ukankah si buruh
perlu menambah kebudayaannya buat menambah hasil pekerjaannya pula8
S* 2)6(' % 'a$ipula hasil kerja F jam sehari belum tentu kuran$ dari hasil 12 jam
sehari" #oleh jadi pada permulaan satu atau dua hari bekerja, hasil F jam bekerja kuran$
dari bekerja 12 jam sehari" Tetapi kalau sudah berhari,hari dilakukan, maka seman$at
bekerja dan tena$anya sendiri pasti akan berkuran$" Aadi akhirnya hasil pekerjaannya
kuran$ dari si pekerja F jam sehari" Si pekerja F jam, kesehatannya, kalau terja$a, tentu
lebih kuat dan lebih berseman$at"
S* 7D)M % Tuntutan kaum buruh dunia yan$ sudah dior$anisir, tuntutan F jam kerja
sehari, meman$ cocok den$an ilmu dan kemanusiaan" Aadi lama kerja itu meman$ ada
batasnya" 2ertama sebab tena$a manusia meman$ terbatas" Kedua sebab or$anisasi
proletar di mana,mana memaksa majikan men$uran$i lama kerja"
S* 2)6(' % Si kapitalis itu bukankah selalu mencari akal buat memperbesar untun$nya8
S* 7D)M % Meman$nya be$itu, jalan yan$ lain buat si kapitalis ialah menambah
kuatnya bekerja -lebih intensi>0" Seandainya ia mesti memukul 1!! H 1 jam, maka
sekaran$ dia disuruh memukul 2!! H dalam 1 jam" Seandainya dia mesti berjalan B km
satu jam, sekaran$ dia disuruh berjalan F km dalam satu jam" )da pula jalan lain9
S* 2)6(' % Aalan apa pula, Dam8
S* 7D)M % Seandainya ukuran hidupnya yan$ cocok den$an hidupnya dalam
kesosialan adalah hasil pukul rata F jam bekerja, maka dia sekaran$ diupah den$an B jam
kerja saja, Tetapi marilah kita andaikan muslihat ini tak dijalankan oleh si kapitalis" )da
la$i muslihat lain yan$ tak be$itu kentara di mata kaum buruh"
9F
S* 2)6(' % )da,ada saja akal si kapitalis ini" Sun$$uh pintar ia memikirkan jalan yan$
men$untun$kan dirinya sendiri"
S* 7D)M % Seandainya seoran$ buruh kerja 1! jam sehari" #uat penebus upahnya
umpamanya perlu ia kerja di hari itu B jam lamanya" Sekaran$ ia dan ahli pembantunya si
penemu -in/entor0 memikirkan jalan menurunkan kerja B jam itu sampai 5 jam
umpamanya" Kalau bisa be$itu maka kini buat menebus upahnya sendiri, dia perlu
bekerja 5 jam sehari" Sisanya yan$ 5 jam la$i dipakainya buat majikannya" Aadi den$an
tetap jumlah kerja 1! jam sehari si kapitalis sekaran$ bisa menaikkan :+ilai,'ebih;
sebanyak kerja satu jam sehari, jadi 25L tambahnya dari hasil 4 jam kerja lebih
dahulunya"
M4" )2)' % #uat ini perlu perubahan kemesinan dan sosial" #uat itulah seoran$ insinyur
atau penemu selalu ada di sampin$ si kapitalis" Mereka ini selalu memutar otak buat
mempertin$$i kekuatan :e>isiensinya; mesin"
S* 2)6(' % 6elaka 1= kalau be$itu mesin itu9 Mesin yan$ bisa men$untun$kan
masyarakat seluruhnya sekaran$ dipakai buat mempertin$$i :+ilai,'ebih;,nya si
kapitalis saja9
M4" )2)' % Mesin itu mencoba memurahkan har$a kain, makanan dan keperluan sehari,
harinya si #uruh" Mesin tenun yan$ lebih kuat, cepat, banyak dan traktor yan$ lebih
e>isien bisa melipat$andakan hasil seperti pakaian dan makanan" &asil yan$ berlipat
$anda banyaknya itu tentulah turun pula har$anya" Karena hasil yan$ turun har$a itu
merendahkan takaran hidup -standar hidup0 buruh" Maka dia sekaran$ bisa kuran$ lama
kerja menebus upahnya sehari,hari" Seandainya dulu perlu kerja B jam sehari, sekaran$
den$an 5 jam sehari atau kuran$, bisalah ditebus upahnya itu" Sisanya yan$ 5 jam masuk
ke kanton$ majikannya"
S* 7D)M % #e$itulah maka si kapitalis berlomba,lomba mendapatkan mesin baru,
setahun demi setahun modal yan$ terkandun$ oleh mesin bertambah naik dan modal yan$
terkandun$ oleh upah sehari demi sehari bertambah turun"
99
S* TK5 % )da saja paham yan$ berlainan den$an paham ahli ekonomi,borjuis, Dam9
Aadi kalau be$itu menambah modal yan$ ditanam dalam mesin itu meman$ sudah
terba1a oleh kemajuan kapitalisme"
S* 7D)M % #e$itulah yan$ sebenarnya" Selalu saja modal mesin naik9
S* 2)6(' % 6oba kasih contoh, Dam9
S* 7D)M % 6amkanlah contoh dari 7uru MarH ju$a, 6ul9 Tapi saya kutip dari in$atan
saja" Maa>kan kalau ada berbeda an$kanya9 )ndaikan 5 Modal
M,-).
Ru2i)3 M,-).
-).)m Mesin
M,-). G)1i
Buru3
(um.)3
M,-).
Ni.)i Lebi3 6&'
G)1i
!n0un* Ni.)i Lebi3
1 5! 5! 1!! 25 25
2 .! =! 1!! 15 15
= F! 2! 1!! 1! 1!
F4 1B 1!! F F
5 9! 1! 1!! 5 5
A(M')& =.4 12B 5!! B= B=
)ndaikan 5 modal tadi kepunyaan seoran$ kapitalis" 3an$ ke 1 ialah modal kebun kapas"
3an$ ke 2 modal buat membersihkan biji kapas" 3an$ ke = modal buat memintal benan$"
3an$ ke 4 buat menenun kain" 3an$ ke 5 buat mencat atau mencelup" Aumlah modal itu
adalah > 5!!,!!" Aumlah untun$nya > B=,!!" Aadi untun$nya dipukul rata adalah > 12,B!"
Kalau be$itu, maka ada modal yan$ untun$nya mesti diturunkan ke untun$ pukul rata,
yaitu untun$ yan$ lebih tin$$i dari untun$ pukul rata" )da pula modal yan$ boleh
dinaikkan sampai setin$$i untun$ pukul rata" Modal ke 1, yan$ mesinnya berhar$a >
5!,!! kekuran$an untun$ > 12, 4! -> 25,!! , > 12,B!0" Modal ke 2, yan$ mesinnya
berhar$a > .!,!! kekuran$an untun$ > 2,4! -> 15,!! , > 12,B!0" Modal ke =, yan$
mesinnya berhar$a > F!,!! kelebihan untun$ > 2,B! -> 12,B! , > 1!, !!0" Modal ke 4, yan$
mesinnya berhar$a > F4,!! kelebihan untun$ > 4,B! -> 12,B! , > F,!!0" Modal ke 5, yan$
mesinnya berhar$a > 9!,!! kelebihan untun$ > .,B! -> 12,B! , > 5,!!0" Modal ke 1 dan ke
2 kekuran$an sejumlah > 12,4! U > 2,4! S > l4,F!" Modal ke =, ke 4, dan ke 5 kelebihan
sejumlah > 2,B! U > 4,B! U > .,B! S > 14,F!, den$an kenaikan modal buat mesin dari F! ke
1!!
F4 dan ke 9!, maka naik pula kelebihan untun$ dari untun$ pukul rata > 2,B! ke > 4,B!
dan ke > .,B!"
S* TK5 % Kalau be$itu akan terus menerus modal dipendamkan ke dalam mesin
akhirnya tak ada la$i kapitalis yan$ mau memendamkan modalnya ke $aji buruh, ke
tena$a buruh" Te$asnya pen$hasilan kelak akan ditimbulkan oleh mesin semata,mata"
Tena$a manusia tak akan ber$una la$i"
S* 7D)M % Aan$an terlampau cepat berlari, Kek" Dalam teorinya meman$ be$itu"
Tetapi pemakaian mesin tentulah pula ada batasnya" Modal yan$ ditanam di mesin tak
bisa sampai ke > 1!!,,, ialah kesemuanya pokok > 1!!,," #uruh akan tetap perlu buat
men$a1asi mesin" Tak semua pekerjaan bisa dikuasai oleh mesin saja" Tetapi dalam
kenaikan terus menerus dalam lin$kun$an terbatas itu sebenarnyalah kenaikan modal,
mesin itu berarti kenaikan kelebihan untun$ dari :untun$ pukul rata;"
S* 2)6(' % &erannya pula :untun$ pukul rata; itulah yan$ pentin$ buat masyarakat
kapitalis" #ukan keuntun$an seoran$ kapitalis, tetapi untun$ pukul ratalah yan$ menjadi
pedoman"
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 'ihatlah saja modal ke 1, sebetulnya buat diri sendiri ialah buat
kebun kapas untun$ itu > 25,, Tetapi karena pukul ratanya cuma > 12,B!, jadi kebun kapas
itu sebenarnya kehilan$an > 12,4!" )1as, 6ul, MarH membedakan :+ilai,'ebih; den$an
:(ntun$; seoran$ kapitalis9 Dan :untun$ pukul rata; kaum kapitalis seluruhnya9 Di atas
tadi dimisalkan 5 modal itu kepunyaan seoran$ kapitalis saja" )kibatnya sama ju$a kalau
lima modal itu dipunyai oleh lima oran$ kapitalis" 3an$ lima kapitalis ini pun kalau
dipandan$ dari penjuru kepentin$an kelas, adalah satu kamus, satu kelas"
S* TK5 % Aadi rupanya seoran$ kapitalis pada satu pihak bersatu kalau men$hadapi
buruh" Sama,sama mereka itu men$hisap buruh" Sama,sama pula mereka itu diukur oleh
untun$ pukul rata, ialah hasil persain$an satu sama lainnya kapitalis" 3an$ tin$$i buat diri
sendiri turun kalau diukur den$an untun$ pukul rata dan yan$ rendah naik menerima sisa
sampai ke untun$ pukul rata" *nilah pula sebabnya tiaptiap kapitalis berlomba,lomba
menaikkan modal yan$ ditanam dalam mesin" +ah, sekaran$ mesin memperbanyak hasil"
1!1
Kalau hasil itu kebanyakan, maka har$anya turun sampai merosot sama sekali" Kalau
sampai merosot be$itu rendah, bukankah kapitalis tak bisa dapat untun$ la$i8 )khirnya
pabrik ditutup9 Kaum pekerja dilepas berduyun, duyun" *ni namanya krisis bukan8
S* 7D)M % #aiklah kita bicarakan pula perkara krisis itu di lain tempat9
II. Krisis
S* 7D)M % MarH mempunyai perhitun$an yan$ pasti pula tentan$ krisis itu" Dia
jalankan aliran K4*S*S itu den$an an$ka" Tetapi aku san$si apakah perhitun$an itu bisa
diperlihatkan di sini"
S* TK5 % Kenapa pula tiada bisa, Dam8
S* 7D)M % Sebelum MarH men$eluarkan itu sudahlah tentu ia lebih dahulu
memberikan bermacam,macam peneran$an" 'a$ipula mempunyai bahasa sendiri dan
cara memeriksa sendiri" Kalau kita belum memahami >ilsa>atnya &e$el, ialah 7urunya
MarH, susah kita men$ikuti uraian MarH" )khirnya saya san$si, apakah saya masih in$at
seluruh perhitun$an MarH tadi, karena sudah lama betul saya pelajari hal itu" 6elakanya
la$i saya tak mempunyai buku karan$an MarH sudah bertahun,tahun"
S* 2)6(' % )sal aliran pikirannya benar, Dam9 Selama ini kami bisa men$ikuti aliran
pikiran MarH yan$ kau bentan$kan"
S* 7D)M % Maa> kalau salah9 Sebenarnyalah, di ten$ah,ten$ah perjuan$an Surabaya
ini, di antara api, terbakar di kampun$ ini dan kampun$ itu, di antara tembakan dari pihak
musuh dan pihak kita, manakah kita bisa mencari, apala$i mempelajari teori krisisnya
Karl MarH"
S* 2)6(' % Seadanya saja, Dam9
1!2
S* 7D)M % Marilah kita mulai" Semua yan$ berhubun$an den$an perkakas
men$hasilkan, rin$kasnya mesin, ditaruh oleh MarH pada $aris atas" Semua yan$
berhubun$an den$an pemakaian -konsumsi0 dibubuhnya di $aris ba1ah"
Mesin M,-). mesin f <.&&&=>
M,-). *)1i buru3
mesin f %.&&&=>
Ni.)i>Lebi3 (m,-).
mesin f %.&&&=>
Pem)+)i)n
M,-). (mesin
2em)+)i)n f 5.&&&=>
M,-). Buru3
(2em)+)i)n f 6&&=>
Ni.)i>Lebi3 (m,-).
2em)+)i)n f 6&&=>
leh MarH modal yan$ ditanam dalam :mesin; itu, baik buat pembikin mesin ataupun
pembikin baran$ pakai, dinamainya :kapital tetap atau constant capital;" Karena mesin
itu tak berubah nilainya selama dipekerjakan, selama men$hasilkan" Modal yan$ ditanam
dalam tena$a itu dinamainya :kapital,berubah; atau /ariable capital" Karena seperti
sudah diteran$kan di atas meman$ nilainya berubah selama dipekerjakan" *n$atlah kapas
yan$ dilayani :tena$a; itu yan$ mulanya berhar$a > B.5,, menjadi benan$ yan$ berhar$a
> .5!,,"
S* TK5 % Tetapi sudah kau bilan$ lebih dahulu, mesin itu luntur ju$a"
S* 7D)M % Meman$ be$itu, tetapi kalau dibandin$kan den$an tempo bertahun,tahun"
#ukan kalau dibandin$kan den$an masanya mesin bekerja"
S* 2)6(' % Teran$kanlah perhitun$an di atas9
S* 7D)M % 'ihatlah dahulu an$ka di baris kedua9 3an$ > 5!!,, buat tena$a, atau $aji
itu mesti seimban$ den$an :+ilai,'ebih; > 5!!,, yan$ berupa kain, dan lainlain baran$
yan$ dipakai" *tulah pertukaran antara buruh dan kapitalis" Mulanya si kapitalis
memindahkan modalnya kepada buruh berupa $aji" Tena$a buruh menukar modal tadi
menjadi baran$,pakai" Kemudian baran$,pakai itu dibeli pula oleh buruh buat dipakai"
S* TK5 % 2endeknya jumlah $aji buruh mesti cocok den$an jumlah har$a baran$" Kalau
baran$nya berlebihan menjadi tertumpuk tak bisa dijual" Kalau kekuran$an, maka kaum
buruh kekuran$an pula, tak ada baran$ buat dibeli"
1!=
S* 7D)M % #e$itulah dalam $aris besarnya" Diandaikan di sini dalam masyarakat itu
cuma ada dua $olon$an saja, ialah $olon$an buruh yan$ terbanyak dan $olon$an kapitalis
yan$ sedikit itu" Sekaran$ yan$ amat pentin$ pula9 'ihat > 2!!!,, di $aris ba1ah > 2!!!,,
ini" *alah modal yan$ ditanam pada mesin buat baran$,pakai manusia -kain dan lain,lain0"
'ihat pula di $aris atas > 1!!!,, ialah modal buat $aji buruh mesin yan$ akan bertukar
rupa menjadi mesin dan :+ilai,'ebih; berupa mesin pula sehar$a > 1!!!,, Aumlahnya >
2!!!,, Sekaran$ mesin sehar$a > 2!!!,, di $aris ba1ah mesti sama den$an jumlah $aji
dan :+ilai,'ebih;, jadinya > 1!!!,, U > 1!!!,, S > 2!!!,, -7aji > 1!!!,, dan :+ilai,'ebih;
> 1!!!, itu keduanya menjadi berupa mesin0" Seperti sudah dibilan$kan lebih dahulu,
$aris atas berhubun$an den$an pembikinan mesin" 7aris ba1ah berhubun$an den$an
pembikinan baran$,pakai" Mesin yan$ dibikin di atas mesti cocok har$anya den$an
mesin yan$ dipakai buat pemakaian" Aika mesin itu dibikin terlampau banyak, maka
mesin itu kelebihan, menjadi bertumpuk,tumpuk, tak bisa dijual la$i" Mesin tambahan itu
menambah pula banyaknya hasil buat dipakai, kain dan lain,lain" Tertumpuk pulalah kain
dan seba$ainya itu"
S* 2)6(' % *nilah namanya krisis" Si kapitalis terlampau banyak menanam modalnya di
mesin yan$ membikin mesin" (ntun$ terlampau banyak men$alir ke kanton$ si kapitalis"
Dan untun$ yan$ berupa uan$ itu ditanam di pabrik ini dan pabrik itu, sampai hasil
melimpah" Timbullah krisis, banjirlah hasil"
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 Tetapi sebaliknya kalau modal mesin buat pemakaian, jadi
jumlah > 2!!!,, di atas kuran$ dari > 2!!!,!! maka hasil kuran$" 4akyat pembeli
kehausan baran$9
S* TK5 % 2endeknya har$a mesin yan$ dibikin oleh Kapitalis, Mesin mesti sama
den$an banyaknya mesin yan$ perlu dipakai oleh Kapitalis,#aran$,2akai" Karena
baran$,pakai ini terutama dibeli oleh kaum buruh maka hasil baran$,pakai mesti cocok
den$an jumlah $aji, yakni jumlah uan$ pembeli baran$,pakai tadi"
S* 7D)M % #e$itulah sebenarnya, Kek9 Tetapi aku insya> bah1a peneran$an di atas
belum cukup" Meman$ seluk beluk uraian MarH tentan$ kapitalis itu tiadalah bisa
1!4
dimen$erti be$itu saja" Malah banyak oran$ terpelajar yan$ tak men$erti Das Kapital itu"
#aran$kali peneran$an yan$ lebih populer akan bisa menambah yan$ kuran$" Aan$anlah
putus asa9
S* 2)6(' % Kasihlah ju$a peneran$an yan$ populer, kalau peneran$an di atas amat susah
dimen$erti atau belum cukup, maka pada sesuatu kursus kami bisa memakai peneran$an
yan$ populer itu"
S* 7D)M % 2aul Memberts, nama seoran$ ahli ekonomi, berkata% &asil dan pemakaian
atau produksi dan konsumsi mesti seimban$" Memberts ini adalah seoran$ ahli ekonomi
borjuis" Tetapi dalam hakikatnya dia sama pahamnya den$an MarH, ahli ekonomi
proletar, yakni terhadap perkara krisis tadi"
S* TK5 % 6obalah beri satu simpulan tentan$an 1ataknya K4*S*S, Dam9 Si $odam %
#enar pula, Kek9 Selama ini kita belum sampai ke sana" Meman$ perlu satu simpulan
yan$ pendek dan jitu" )ku in$at akan simpulan yan$ pendek jitu itu"
S* TK5 % Keluarkan, Dam9
S* 7D)M % Krisis ialah keadaan yan$ merupakan serba kekuran$an di satu kutub dan
serta kelebihan di kutub yan$ lain"
S* TK5 % Meman$ di pihak yan$ banyak oran$nya serba kekuran$an" Sedan$kan di
pihak yan$ sedikit oran$nya serba kelebihan" *alah kelebihan mesin, auto, pakaian,
makanan dan lain,lain"
S* 7D)M % )da pula beberapa simpulan dari pihak sosialis yan$ terkemuka di Aerman
yakni &il>erdin$" Sosialis ini menulis satu buku yan$ masyhur sekali di kalan$an kaum
sosialis" +ama buku itu ialah Einan? Kapital" &il>erdin$ pernah menjadi menteri di
Aerman"
S* 2)6(' % Manakah simpulan &il>erdin$ itu8
1!5
S* 7D)M % #aran$kali Denmas atau Mr" )pal bisa memberikannya" )ku bisa men$aso
sebentar"
M4" )2)' % Kalau saya tak salah &il>erdin$ memberikan ti$a simpulan pentin$
berhubun$an den$an krisis tadi" Saya terpaksa men$utip di luar kepala" Maksudnya kira,
kira be$ini %
l" 'ebih besar dan lebih cepat mesin itu dibutuhkan demi lebih besarnya permintaan
-demand0" 3an$ bertambah besar buat baja umpamanya, membutuhkan mesin penimpa
baja yan$ lebih kuat dan lebih cepat" Tetapi mesin yan$ senantiasa bertambah besar itu
lebih susah mencocokkan dirinya den$an permintaan dari pabrik di ?aman manu>aktur,
pertukan$an" )rtinya itu hasil baja lebih besar daripada permintaan baja" Demikianlah
baja melimpah9 *n$atlah apa yan$ diteran$kan oleh 7odam tadi perkara harus seimban$
jumlah har$a > 2!!!,, di $aris ba1ah"
2" Auran$ di antara apa yan$ seharusnya dipakai oleh kaum buruh den$an apa yan$
mereka bisa pakai, semakin hari semakin bertambah besar" Karena jumlah $aji buruh
yan$ sebenarnya sehari demi sehari berkuran$, kuran$ dan hasil baran$ sehari demi
sehari bertambah, tambah, maka kekuatan buruh itu membeli tiadalah seimban$ den$an
naiknya banyak baran$" *n$atlah apa yan$ diuraikan oleh 7odam perkara usaha kaum
kapitalis men$uran$kan jam kerja buat menebus upahnya9 Dalam contoh yan$ diberikan
tadi ialah dari B jam ke 5 jam"
=" 2roduksi itu tidak saja senantiasa bertambah maju kuatnya, e>isiensinya, tetapi ju$a
bertambah sulit" 2aman kita di Kalimantan umpamanya kalau perlu makanan, dia
menen$ok saja ke sana,sini" Kalau terlihat ular, den$an tan$an saja dia tan$kap ular itu
masukan ke mulut" Tetapi sebelumnya roti sampai ke mulut banyak tin$kat yan$ mesti
dilalui" Supaya jan$an ada krisis, tiap,tiap tin$kat itu mesti memenuhi syarat" Tidak saja
si tukan$ roti mesti men$adakan roti tak kelebihan dan tak kekuran$an buat para
pemakan" Tetapi ju$a pabrik batu tembok tak boleh men$uran$i atau melebihi batu
temboknya buat pabrik roti" Tak pula boleh melebihi atau men$uran$i perkakas dan
mesin buat pabrik roti tadi"
1!B
Aadinya hasil tamban$ tanah liat dan tanah besi mesti tak lebih dan tak kuran$ dari yan$
dibutuhkan oleh pabrik batu tembok dan pabrik besi atau baja" &asil pabrik besibaja tak
pula boleh lebih atau kuran$ dari yan$ dibutuhkan oleh pabrik pembikin perkakas
memasak roti" &asil pabrik batu tembok dan pabrik pembikin perkakas memasak roti tak
pula boleh lebih atau kuran$ dari kebutuhan pabrik roti sendiri" 2abrik roti akhirnya mesti
mencukupi tak boleh men$uran$i atau melebihi keperluan pemakan roti"
S* 2)6(' % Mana seimban$an itu bisa diperoleh, kalau be$itu banyak kapitalis tamban$
tanah liat dan tanah besi" #e$itu banyak pula majikan pabrik batu tembok dan pabrik besi
dan baja" 1!!1 pula banyaknya dan perhitun$annya kapitalis pabrik membikin perkakas
memasak roti" )khirnya berapa pula persain$an, konkurensi di antara pabrik roti di tiap,
tiap kota" Satu sama lain para kapitalis pada bermacam, macam tin$kat dari tamban$
tanah liat atau besi sampai ke roti seba$ai hasil akhirnya tak berundin$ atau men$hitun$
hasil dan pemakaian lebih dahulu" Mereka berlomba, lomba mendapatkan dan memakai
perkakas yan$ sebaik, baiknya, supaya bisa menjual semurah,murahnya dan mendapat
untun$ sebesar,besarnya9
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 *tu namanya anarkisme dalam produksi, 6ul" Meman$ en$kau
ahli mamah dan tukan$ sekali dalam hal melaksanakan suatu paham9 Tetapi en$kau
sekaran$ a$ak terlampau le1at melompat" Ti$a simpulan &il>erdin$ yan$ dimajukan oleh
Mr" )pal tadi meman$ cukup buat penjelasan perhitun$an MarH" Tetapi baran$kali
Denmas, yan$ selama ini diam,diam saja baran$kali ada pula punya pelor buat
ditembakkan menuju pen$hasilan secara kapitalis itu"
D5+M)S % Meman$ aku sudah sediakan pelor itu" Sebenarnya pelor itu datan$nya dari
pihak kaum borjuis pula" Sudahkah saudara sekalian menden$ar satu aliran di )merika
bernama :teknokrasi;8
S* TK5 % Sudah9 Seoran$ terkemuka sekali dalam aliran itu ialah seoran$ pro>esor dari
6olumbia (ni/ersity bernama &esley" )liran itu timbul di masa krisis yan$ hebat sekali
di )merika, ne$ara kapitalisme terbesar dan katanya palin$ makmur itu" Kaum
:teknokrat; tak percaya pada sistem parlementer" Mereka berpendapat bah1a kaum
1!.
tekniklah yan$ berhak men$urus +e$ara" Karena kaum tekniklah yan$
menyelen$$arakan produksi" Sebab itulah aliran itu mereka namai :teknokrasi;"
)lmarhum 2residen 4oos/elt ialah seoran$ pen$anut teknokrasi yan$ mencoba
melaksanakan aliran itu" Tetapi, Denmas, apakah paham kaum teknokrasi tentan$ krisis8
D5+M)S % Dalam hakikatnya mereka membenarkan simpulan MarH dalam $aris
besarnya" Mereka men$akui penuh bah1a mesin dan hasil baran$,pakai pada pihak
kapitalis dari hari ke hari bertambah,tambah saja" Tetapi kemajuan hasil tak berbandin$
den$an kekuatan si pembeli" Kata mereka kaum teknokrat tadi, kalau dibandin$kan
den$an majunya hasil, maka kuran$ kian berkuran$lah banyaknya kaum buruh yan$
menerima $aji sepadan den$an takaran hidup dalam masyarakat )merika" Maksud
mereka adalah hasil bertambah banyak tetapi pembeli bertambah kuran$" Si kaya
bertambah kaya, si miskin bertambah miskin"
S* 7D)M % 4asanya sudah cukup penjelasan K4*S*S itu dari se$ala pihak% dari pihak
MarHis ialah dari MarH sendiri, pihak sosialis, dan pihak borjuis" Semuanya mu>akat
men$atakan bah1a krisis timbul disebabkan oleh $an$$uan seimban$nya produksi dan
konsumsi, pen$hasilan dan pemakaian" Keuan$anpun bisa menimbulkan atau
memperhebat krisis, tetapi akan terlampau panjan$ kalau perkara ini diusik,usik pula"
#aiklah saya tanya, apakah saudara sekalian in$in menden$arkan beberapa simpulan dari
Maha 7uru, sahabat dan teman sepemban$unan MarH sendiri8 Dari Erederich 5n$els,
yan$ selalu setia den$an teman seperjuan$annya, MarH, selalu tepat,jitu dalam
simpulannya dan $ampan$ pula dimen$erti"
S* 2)6(' % Tentu, Dam9 takku masih kuat menerimanya9 )ku tak akan meminta
saudara sekalian men$henin$kan cipta buat men$hormat Maha,7uru kita 5n$els" )ku
cuma minta beberapa simpulan 5n$els yan$ berhubun$an den$an krisis"
S* 7D)M % Dalam Dasar Komunisme 5n$els kira,kira%
l" )lat men$hasilkan yan$ luar biasa -mesin0 kita peroleh dari kapitalisme" Tetapi
kapitalisme pulalah yan$ menimbulkan pertentan$an di antara produksi dan konsumsi, di
antara pen$hasilan dan pemakaian"
1!F
2" (ntuk kemajuan alat -mesin0 men$hasilkan perlulah pula dinaikkan hasil" Kenaikan
hasil ini tidak mempedulikan para pen$hasil dan para pemakai hasil itu" -Aadi maksud
5n$els, kalau ada seoran$ kapitalis mendapatkan mesin baru, maka dia naikkan saja
hasilnya den$an mesin baru itu" Dia tiada mempedulikan apakah hasilnya sendiri
ditambah hasil para kapitalis lain melebihi keperluan pemakai" Au$a tiada dia pikirkan
apakah hasilnya yan$ banyak dan murah itu membunuh perusahaan para kapitalis
temannya0"
=" 5ntah dapat atau tidaknya pasar, mesin raksasa ?aman sekaran$ mesti meneruskan
produksi buat men$hindarkan kelunturan mesin -Di masa sekaran$, meman$ diakui
sun$$uh ahli ahli ekonomi dan teknik, bah1a mesin yan$ telantar itu amat meru$ikan
kalau dipandan$ dari pihak kelunturan saja0"
S* 2)6(' % &abislah pembicaraan kita ini tentan$ krisis kalau Mr" )pal mau
membentan$kan ba$aimana lakonnya Krisis itu"
M4" )2)' % #aik saya pendekan saja"
l" #aran$ melimpah, sebab itu har$anya turun dan untun$ merosot"
2" 2abrik terpaksa ditutup sebab tak men$untun$kan la$i" 2en$an$$ur memuncak"
=" Kaum sauda$ar ju$a memperhentikan berda$an$"
4" 2ara peme$an$ saham, yan$ sudah merosot kurs sahamnya berebut,rebut menjual
sahamnya, dari industri berat dan rin$an"
5" 2ara bankir menuntut piutan$nya"
S* 7D)M % Krisis itu dahulu terjadi sekali 1! tahun" Tetapi sekaran$ bertambah cepat
dan bertambah hebat la$i" #ukankah pula mesin itu setahun demi setahun bertambah
kuatcepat8 Sepadan den$an itu putaran -cycle0 K4*S*S itu bertambah cepat pula"
III. Pr,-u+si An)r+is
1!9
D5+M)S % Kalau kulihat sepintas lalu, mesin itu :celaka 1=; buat masyarakat manusia"
Kuakui penuh bah1a mesin itu banyak memba1a kemajuan" #anyak sekali, tak perlu
kusebutkan semuanya" *n$atlah saja kelaparan di satu daerah terpencil dan kurus
tanahnya bisa ditolon$ den$an cepat" Karena kapal atau kereta api den$an se$era bisa
men$an$kut makanan dan obat ke tempat yan$ ditimpa marabahaya" 2ersatuan dari
beberapa ban$sa yan$ dulunya tak kenal, men$enal satu sama lain atau bermusuh,
musuhan bisa ditimbulkan atau ditambah,tambah" Tetapi bukankah pula majunya mesin
mempercepat datan$nya dan memperdalam hebatnya K4*S*S8 Selain dari itu
memperbanyak korban manusia dalam peperan$an8 2erhatikan sajalah akibat bom atom
dan mortir, bom dan peluru *n$$ris di kota Surabaya kita ini" Tidakkah lebih aman
masyarakat berdasarkan tena$a belaka8 #ukankah pula menurut an$ka,an$ka MarH tadi
modal > 5!,!! ditaruhkan pada modal,tetap untun$nya lebih besar daripada modal > 9!,!!
modal tetapnya8 3an$ pertama mendapat untun$ > 25,!!, yan$ kedua cuma > 5,!! kalau
persennya sama,sama 5!L dan jumlah modal > 1!!,!!"
M4" )2)' % Sekaran$ Denmas, baiklah saya yan$ menja1ab" Tak kusan$ka en$kau
makan dalam be$itu9 Meman$ :tenan$ itu men$hancurkan; kata pepatah *ndonesia"
4upanya, Denmas, en$kau masih terpaut oleh >eodalisme9
D5+M)S % h, jan$an be$itu, 2al9
M4" )2)' % Kalau sebelum Da/id 4icardo, ahli ekonomi *n$$ris itu, en$kau berkata
be$itu, meman$ cocok den$an ?aman seperti +in$rat" 5n$kau akan pertahankan mati,
matian sistem memakai tena$a di bidan$ pertanian, karena persen untun$mu seba$ai
kapitalis,tanah,perseoran$an yan$ memakai tena$a meman$ lebih tin$$i dari persen
kaum industrialis yan$ memakai mesin, maka en$kau akan meminta perlindun$an dan
hak luar,biasa pada +e$ara" 5n$kau akan menjadi oran$ yan$ berhak luar biasa9 Dalam
bahasa a1ak namanya ini +in$rat9
D5+M)S % Ke mana aku kau ba1a, 2al8
M4" )2)' % 'ihatlah kembali perhitun$an MarH9 #ukankah keuntun$an bertin$$i
berendah itu di pasar persain$an dipukul rata8 3an$ tin$$i direndahkan dan yan$ rendah
11!
ditin$$ikan8 Di pasar :merdeka; -pasar bebas0 Dyakni merdeka buat kaum borjuisD
persain$an itu mesti berlaku atas semua modal" #aikpun untun$nya modal pabrik si
industrialis ataupun untun$nya modal +in$rat, yan$ ditanamnya di tanah itu mesti
:dipukul; sampai rata" 3an$ lari ke parlemen itu ialah mereka yan$ tak mau dipukul,
ratakan" Mereka memakai undan$,undan$ istime1a buat melindun$i dirinya" Dalam
politik itu namanya kekolotan, konser/ati>"
D5+M)S % Kekolotan8
M4" )2)' % Meman$ kaum nin$rat tulen itu kolot, mau meme$an$ yan$ lama" Dalam
dunia politik itu berarti meminta perlindun$an, meminta hak istime1a" Dalam pertanian,
itu berarti memakai tena$a saja atau perkakas yan$ dijalankan oleh tena$a saja, pacul
umpamanya, oleh budak atau seten$ah budak"
D5+M)S % 'ho9 Kenapa sampai be$itu, 2al9
S* 2)6(' % Meman$ pacul itu Dbukan aku, lho9Dlebih murah har$anya dari traktor9
Aadi bukankah nyata modal yan$ ditanam pada perkakas -pacul0 itu lebih rendah
persennya dari yan$ ditanam pada traktor8
D5+M)S % 3a, tetapi"""""""""""""
S* TK5 % Tetapi apala$i, Denmas8 )ku pun sudah men$erti betul bah1a ne$ara
berdasarkan perkakas dijalankan den$an tena$a itu kolot, kaum nin$ratnya takut sama
mesin" Tetapi bukankah itu men$enai pahammu yan$ pertama8
D5+M)S % 2aham yan$ mana pula, Kek8
S* TK5 % 5n$kau memuji mesin, karena mesin bisa menolon$ bahaya kelaparan den$an
cepat" Tetapi bisakah kelaparan di #ojone$oro umpamanya ditolon$ kalau seperti di
?aman Ken )rok padi itu mesti dipikul dari *ndramayu oleh manusia atau oleh kerbau8
)pakah kerisnya Ken )rok saja bisa mela1an tank baja atau kapal terban$nya *n$$ris8
111
D5+M)S % Dalam semua hal ini aku men$alah" Tetapi aku tidak kolot, lho9 Dan aku mau
tanya, apa baiknya mesin yan$ memba1a penyakit krisis tiap,tiap 1! tahun malah kuran$
dari itu8
S* 7D)M % 4upanya Denmas mau meme$an$ terus pendiriannya 1alaupun sudah ke
pin$$ir juran$"
D5+M)S % @ah, ini hari rupanya panas sekali buat aku" Mulanya Mr" )pal, kemudian
Toke, sekaran$ en$kau Dam yan$ mendoron$ aku" #aiklah, kalau kau bisa kalahkan aku
dalam perkara terakhir ini, aku akan bertekuk lutut" Kuulan$ la$i% apa baiknya mesin
yan$ memba1a krisis tiap,tiap 1! tahun, malah kuran$ dari 1aktu yan$ sebe$itu8
S* 7D)M % *ni pertanyaan meman$ tak bisa dija1ab den$an satu atau dua kalimat saja"
)ku mesti sedikit memberi peneran$an"
D5+M)S % *tulah yan$ saya kehendaki, Dam"
S* 7D)M % Sendirinya mesin itu adalah satu #)&)7*) buat masyarakat manusia"
Tetapi ditaruh dan dipakai dalam suasana kapitalisme, maka mesin itu memperlihatkan
keburukannya" Ditilik dari penjuru politik dan sosial, maka dasarnya masyarakat borjuis,
yan$ sedemokratis,demokratisnya pun ialah perseoran$an, :indi/idualisme;"
Dihubun$kan den$an perekonomian, maka ini berarti :hak milik perseoran$an;"
Seterusnya pen$hasilan perseoran$an" Kalau dihubun$kan pula den$an kemerdekaan,
maka dalam perekonomian, si borjuis menuntut :kemerdekaan; buruh menjual tena$a,
kemerdekaan seseoran$ majikan men$atur $aji, kemerdekaan memilih membeli baran$ di
pasar yan$ merdeka pula"
S* 2)6(' % Meman$ dunia demokratis borjuis itu penuh, penuh den$an suara
kemerdekaan di sampin$ perseoran$an" Kalau be$itu tiap,tiap kapitalis berlomba,lomba
pula,mencari :untun$; semau,maunya den$an tiada mempedulikan nasib si buruh atau
kebutuhan ramai atas hasil" Mereka itu berlomba,lomba masin$,masin$ men$hasilkan
den$an tiada men$hitun$ keperluan masyarakat seluruhnya dan berhubun$ den$an ini
tidak berembuk lebih dahulu den$an teman,temannya"
112
S* 7D)M % 2alin$ tepat, 6ul" 3an$ kaubilan$ palin$ belakan$ ini namanya 2roduksi
)narkis" )nehnya pula San$ #orjuis mempunyai kaum cerdas, ada yan$ namanya
pro>esor dalam ekonomi yan$ mempertahankan sistem yan$ lapuk menyolok mata itu"
)kan terlampau panjan$ kalau di sini saya mesti membentan$kan dan membantah semua
:dalil; ilmu ekonomi mereka itu"
S* 2)6(' % 6oba sebutkan tian$nya saja ilmu ekonomi mereka itu9
S* 7D)M % Menurut mereka, hasrat mencari untun$ itu -pro>it moti/e0 men$hasilkan
den$an merdeka secara anarkis,persain$an, kemerdekaan dan biar,membiarkan -laisse?,
>aire istilahnya0" Semua inilah yan$ sebenarnya menimbulkan yan$ dituju, yakni
kemakmuran bersama"
S* 2)6(' % )pa yan$ dimaksudkan den$an kemakmuran bersama itu8
S* 7D)M % :&asil banyak dan har$a murah";
S* 2)6(' % )dakah baha$ia lain selain kemakmuran bersama itu8
S* 7D)M % )da9 2ertama kemenan$an mereka yan$ cakap" Dalam bahasa 6harles
Dar1in ialah :the sur/i/al o> the >ittest;" Kedua, penemuan baru -in/ention0" Keti$a
bah1a kemakmuran tiap,tiap oran$ menjamin kemakmuran bersama" Maksudnya, kalau
tiap,tiap oran$ menja$a kemakmurannya sendiri, maka masyarakat seluruhnya akan
sendirinya terja$a kemakmurannya"
S* 2)6(' % Tetapi apa $unanya :baran$ banyak dan murah; kalau kaum buruh itu tak
bisa beli la$i8 #ukankah kalau baran$ kelak terlampau banyak dan terlampau murah, si
majikan tak beruntun$ la$i dan pabriknya ditutup8 Den$an be$itu kaum buruh
men$an$$ur, tak cakap membeli apaapa la$i8 )kibatnya ialah baran$ banyak tadi
dibuan$ saja" Masihkah in$at $andum di )merika yan$ dibutuhkan oleh kaum buruh
miskin itu dibuan$ ke laut atau dibakar dalam ketel lokomoti> karena melimpah8 )pakah
yan$ terjadi den$an minyak tanah di *ndonesia di ?aman krisis8
11=
S* 7D)M % Katanya pula :hasrat; keuntun$an itu memberi kemenan$an pada yan$
cakap" Tetapi yan$ sebenarnya cakap itu cuma satu dua oran$ saja" #iasanya yan$
di$elari cakap itu ialah anak oran$ kaya yan$ mempusakai harta bapaknya atau tamat
sekolah tin$$i karena bapaknya mampu membayar" #anyak pula di antara yan$ tak cakap
namanya atau buta huru> itu ialah karena tak mempunyai apa,apa dan tak mampu
membayar on$kos sekolah"
S* 2)6(' % 2erkara baha$ianya kapitalisme, yaitu kemakmuran tiap,tiap oran$ itu
menjamin kemakmuran bersama aku sudah lihat kebohon$annya" *ni meman$ benar
dalam suasana kapitalisnie" 3aitu kalau tiap,tiap oran$ mendapat kesempatan buat maju"
Dalam hal ini meman$ kemakmuran tiap,tiap oran$ akan menjamin kemakmuran
bersama, yaitu kalau tiap,tiap anak diberi kesempatan masuk sekolah yan$ cocok den$an
1ataknya" Dan tiap,tiap oran$ boleh men$erjakan pekerjaan yan$ cocok den$an
kecakapannya dan keperluan masyarakat seluruhnya" Den$an be$itu meman$ hasil akan
berlipat $anda dan berman>aat buat tiap,tiap oran$ yan$ kerja"
M4" )2)' % San$ 2ro>esor #orjuis ju$a pintar" Ditaruhnya kesalahan itu di pihak buruh"
Katanya kalau 2akbon -serikat buruh0 tidak menuntut tambah $aji, maka undan$,undan$
alam akan berjalan sendirinya dalam ekonomi, kemakmuran tiap,tiap oran$ akan terja$a"
S* 7D)M % Kalau dibiarkan si kapitalis bertindak semau,maunya hidup buruh akan
terdesak kembali ke hidup he1an atau seten$ah he1an seperti di masa 4e/olusi *ndustri
*n$$ris" #aca sajalah Das Kapital karan$an MarH dan buku karan$an 5n$els tentan$
keadaan buruh di *n$$ris di masa itu" 2akbon itu adalah senjata buruh buat membela
nasibnya terhadap para majikan yan$ bersatu dan dilindun$i pula oleh undan$,undan$,
polisi, dan kehakiman +e$ara, dan yan$ selalu berniat merendahkan $aji buruh dan
menambah lamanya kerja"
M4" )2)' % Kata pro>esor itu pula% )pa salahnya terus,menerus si kapitalis
men$hasilkan mesin buat membikin baran$,pakai" Den$an be$itu har$a baran$ itu
senantiasa turun" Semua oran$ bisa membeli"
114
S* 7D)M % 2emba$ian hasil itu tak seimban$" Kebanyakan hasil per$i ke kaum
kapitalis" Kalau terlampau banyak per$i ke si kapitalis dan sedikit per$i ke kaum buruh,
den$an apakah kaum buruh beli hasil yan$ melimpah itu8 #ukankah ini asalnya krisis8
*alah disebabkan pemba$ian hasil tak seimban$" #a$ian si kapitalis yan$ berupa untun$
itu ditanam pada modal membikin baran$,pakai dan ditanam terus,menerus" Tetapi
den$an apa dibeli kalau ba$ian kaum buruh cuma sedikit, kian sedikit8
M4" )2)' % )khirnya kata si pro>esor% Kalau $aji buruh itu rendah, on$kos rendah pula"
Den$an be$itu jualan rendah pula9
S* 7D)M % 4upanya be$itu9 Tetapi jualan itu tiada semata,mata ber$antun$ kepada
on$kos saja" #a$aimanakah kalau kaum kapitalis kumpulan, monopoli namanya8 Den$an
monopoli itu dia bisa tetapkan jualan semau,maunya saja9
S* 2)6(' % (mpamanya kita monopoli kina atau timah di dunia ini, kalau seandainya
kita ta1arkan timah > 1!!!,!! sepikul, atau kina > 1!!,!! sebiji ba$aimana9 Saya pikir
ban$sa *ndonesia tak mempunyai darah monopolis itu9
D5+M)S % Kalau kita kuat di laut, di darat, dan di udara, tentu ne$ara lain mesti beli9
S* 7D)M % *tulah dia9 Karena monopoli itu tahu bah1a dia men$uasai produksi suatu
baran$, maka dia kuasai pula har$a baran$ itu" Dia coba mencari untun$ yan$ sebesar,
besarnya" (ntun$ itu palin$ besar kalau banyak baran$ disusutkan, jadi har$anya bisa
dinaikkan"
S* 2)6(' % Teran$kan dulu, Dam9
S* 7D)M % leh karena intan dan mas itu sedikit sekali ada di dunia ini dan susah pula
men$erjakannya, maka har$anya tin$$i sekali" Selama air itu men$alir dari sumbernya
terusmenerus, maka air itu di tempat itu hampir tak ada har$anya" Tetapi alan$kah
tin$$inya har$a air di $urun pasir" 4in$kasnya politik monopoli ialah :hasil sedikit har$a
mahal;" #ertentan$an den$an dalil pro>esornya yan$ men$atakan, bah1a cara
115
pen$hasilan kapitalisme itu, den$an tujuan :mencari untun$; ialah% :hasil banyak dan
har$a murah;"
S* 2)6(' % Sekaran$ rasanya kita sudah cukup jauh membicarakan apa yan$ kau
sebutkan :2roduksi )narkis; itu, yakni% men$hasilkan semau,maunya saja den$an tak
ada perundin$an dan perhitun$an lebih dahulu satu sama lainnya" Aadi kulihat akibatnya
:2roduksi )narkis; itu ialah 254S)*+7)+ hebat antara kapitalis dan kapitalis dalam
satu ne$ara"
M4" )2)' % Selanjutnya ialah persain$an satu ne$ara kapitalis den$an ne$ara kapitalis
yan$ lain" Tiap,tiap ne$ara kapitalis berlomba,lomba menanam modal di ne$ara yan$
lemah, memonopoli bahan di ne$eri lemah itu buat perindustrian +e$ara *nduk dan
monopoli pasar ne$ara lemah buat penjualan baran$ industri +e$ara *nduk"
S* 7D)M % 2erlombaan itulah yan$ dinamai imperialisme" 2erlombaan imperialisme
ini berakhir pada peran$ imperialisme, peperan$an merebut jajahan buat dijadikan pasar
bahan dan baran$ pabrik serta buat menanam modal"
S* 2)6(' % Meman$ kalau be$itu produksi anarkis itu berakhir pada peperan$an
imperialisme" Tetapi den$an majunya monopoli, bukanlah perseoran$an itu atau
men$hasilkan dan menjual semau,maunya seseoran$ an$$ota monopoli itu sendirinya
terhenti8 #ukankah aturan yan$ diikut oleh seseoran$ an$$ota monopoli itu% satu buat
semua dan semua buat satu8
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 2intar lu 6ul9 Meman$ dalam dirinya sendiri satu monopoli itu,
an$$otanya kerja bersama satu den$an yan$ lain" Tetapi perjuan$an yan$ lebih hebat
terjadi pula di antara satu monopoli den$an monopoli lain" Dalam satu ne$ara seperti
)merika, satu monopoli yan$ berbentuk trust berjuan$ den$an trust lain dalam ne$ara itu
buat merebut pasar dalam ne$eri" Di antara ne$ara dan ne$ara berjuan$ pula satu Trust
4aksasa lain" #e$itulah kita kenal di sini perjuan$an Kon$si Minyak )merika Standard
il den$an 7abun$an Kon$si Minyak #elanda,*n$$ris, yakni 4oyal Dutch atau #"2"M"
buat monopoli pasar di *ndonesia ini"
11B
S* 2)6(' % Kalau be$itu produksi anarkisme itu berlaku dalam suasana yan$ lebih hebat
la$i" 4in$kasnya pada Kapitalisme itu melekat perseoran$an, pen$hasilan anarkis,
imperialisme, dan peran$ """""" buat mencari keuntun$an"
I". Ren?)n) E+,n,mi
S* 7D)M % Sebenarnya aku mau pakai seba$ai pokok perkara ini istilah 5konomi
Terkendali, bukan 4encana 5konomi"
S* TK5 % )pa bedanya, Dam8
S* 7D)M % *stilah Terkendali itu mau kupertentan$kan den$an )narkis yan$ berarti
semau,maunya, jadi :tidak; terkendali" Tetapi sebab istilah 4encana 5konomi ini
sekaran$ sudah la?im dipakai, maka akupun turut memakainya" Tetapi jan$anlah
dilupakan bah1a yan$ kumaksudkan den$an 4encana 5konomi itu ialah 5konomi yan$
dijalankan menurut rencana"
S* 2)6(' % #aik ju$a lebih dahulu kau jelaskan, Dam, apakah maknanya 5konomi"
Sampai sekaran$ buat aku perkataan 5konomi masih kabur" Seboleh,bolehnya kau pakai
sedikit perkataan saja"
S* 7D)M % 5konomi itu berurusan den$an produksi dan distribusi"
S* TK5 % Aitu, tepat, Dam, itulah yan$ terutama"
M4" )2)' % #uku pro>esor borjuis menarik,narik lain perkataan la$i, seperti
pen$an$kutan dan keuan$an" Tetapi meman$ yan$ menjadi pokok perkaranya produksi
dan distribusi itulah9
S* 2)6(' % Aadi te$asnya 4encana 5konomi ialah usaha men$atur produksi dan
distribusi" )tau dalam bahasa a1ak ialah% (saha men$atur pen$hasilan dan pemba$ian
hasil buat +e$ara" Dalam dunia Kapitalisme 5konomi itu, pen$hasilan dan pemba$ian itu
11.
tak diatur, liar" Dalam masyarakat kapitalisme maka manusia itulah yan$ dikendalikan
oleh ekonomi" #ukannya ekonomi itu yan$ dikendalikan oleh manusia"
D5+M)S % 5n$kau ini rupa,rupanya darah ahli >ilsa>at pula, 6ul9
S* 7D)M % )ku sudah bilan$, pikirannya 2acul se$ar bu$ar seperti buah jeruk di
desanya"
S* 2)6(' % @ah, bukan main9
S* TK5 % Sebelum melanjutkan percakapan kita ini, saya mau bertanya apakah yan$
men$acaukan perhitun$an para kapitalis pada suatu K4*S*S8 Tentulah si kapitalis ju$a
tidak sama sekali menerima pasi> saja dalam usaha mencocokan hasil den$an pemakaian,
produksi den$an konsumsi"
M4" )2)' % Meman$, Kek, mereka para kapitalis ada memakai perhitun$an ju$a" Tetapi
celaka 1=, karena yan$ punya perusahaan itu banyak sekali oran$nya dan berlain,lain
pula kemauannya" Kata pepatah% Kepalanya saja sama berambut, tetapi pendapatnya
berlain,lain" 'a$ipula menurut paham San$ 2ro>esor tiap,tiap pembeli itu adalah satu
mahluk yan$ :ekonomis;" Makna kasarnya ialah satu makhluk yan$ selalu bisa memilih
apa yan$ patut dibeli menurut kekuatan membelinya dan apa yan$ tidak" Selalu si
pembeli itu katanya bisa men$hitun$ berapa dia bisa membelanjakan buat makanan atau
baran$ yan$ terpentin$ itu" #uat pakaian dan lain,lain baran$ yan$ kuran$ pentin$ itu"
#uat kaus kaki ialah keme1ahan sederhana" #uat palmbeach ialah keme1ahan sedan$"
#uat auto sedan ialah keme1ahan tuan besar" Dalam hal makanan pun beberapa
tin$katnya pula kein$inan itu" #andin$kan sajalah kein$inan dan pembelanjaan uan$ buat
nasi sama lombok, nasi sama perkedel, nasi sama corned,bee> atau sardin" +ah, menurut
San$ 2ro>esor, si pembeli, seba$ai mahluk yan$ ekonomis tahu benar menyelen$$arakan
belanjanya" Den$an be$itu konsumsi itu bisa diketahui lebih dahulu" Tetapi dalam
praktiknya si pembelanja itu sama anarkisnya dalam berbelanja den$an si kapitalis yan$
men$hasilkan" Si pembelanja tak berembuk lebih dahulu den$an teman,temannya" #e$itu
pula si kapitalis men$urus hasil menurut perhitun$an sendiri,sendiri saja"
11F
S* 2)6(' % Aadi kalau be$itu aku sekaran$ bisa menyimpulkan maksudnya 5konomi
Teratur atau 4encana 5konomi itu"
D5+M)S % Tampillah ke muka, 6ul9
S* 2)6(' % 4encana 5konomi ialah usaha merencanakan pen$hasilan, pemba$ian hasil,
dan $aji" Kalau $aji tak direncanakan lebih dahulu ba$aimana ahli rencana mencocokan
den$an hasil" 'ebih dahulu jumlah $aji sekalian buruh mestinya dicocokan den$an
jumlah hasil" Satu liter beras hasil diadukan deh$an 5 sen $aji" Satu kilo kain hasil
dicocokan pula den$an 15 sen, dsb" Kalau jumlah hasil dan jumlah $aji sudah cocok
dalam perhitun$an dalam rencana, barulah rencana tadi dipraktikkan"
S* TK5 % #ukankah perkara &ak,Milik dipecahkan lebih dahulu8 #a$aimana bisa
diadakan rencana sebelum semua pabrik, ben$kel, tamban$, kebun dan seba$ainya lebih
dahulu dikumpulkan8
S* 7D)M % Meman$nya semua mata pencaharian lebih dahulu seharusnya dijadikan
harta bersama" #olehkah saya pakai istilah saya sendiri buat men$$ambarkan usaha
semacam itu8
M4" )2)' % Kalau meman$ tepat,pendek, apa salahnya, Dam9 )pakah istilah yan$
hendak kau pakai itu8
S* 7D)M % Menyita dan memakai mata,pencaharian itu buat masyarakat, saya mau
pendekan saja den$an istilah% memasyarakatkan"
D5+M)S % Kalau be$itu bukan saja mata,pencaharian, atau alatpen$hasil yan$ mesti
dimasyarakatkan la$i" Kehidupan sosial sendiri, bukankah mesti dimasyarakatkan pula"
#a$aimana bisa diadakan rencana kalau tiap,tiap pembeli dan pen$hasil masih berdiri
atas perseoran$an8
S* 7D)M % Tepat, Denmas" Aadi simpulan San$ 2acul tadi baik kita sempurnakan saja
be$ini"""
119
S* 2)6(' % Kenapa pula :San$;, Dam8 #ukankah 2acul saja sudah cukup8 Tetapi aku
tak akan ambil pusin$ sama $elaran yan$ dalam 1ayan$ diberikan pada )rjuna itu"
#erilah saja simpulan yan$ sempurna buat 4encana 5konomi itu"
S* 7D)M % 4encana 5konomi ialah daya,upaya memasyarakatkan )lat,2en$hasil,
2en$hasilan, 2emba$ian &asil, 7aji, dan &idup Sosial"
S* TK5 % Aadi lima perkara ada terkandun$ di dalamnya"
D5+M)S % Tepatlah kurasa penetapan 7odam tentan$ 4encana 5konomi itu9 Tetapi aku
mau tahu pula, ba$aimanakah hubun$an +e$ara den$an suatu 4encana itu"
M4" )2)' % Meman$ 4encana 5konomi itu sudah dijalankan di ne$ara komunis, ialah
4usland" Kemudian di ne$ara >asis, ialah Aerman dan *talia, pun di ne$ara demokratis,
seperti )merika" 5konomi )narkis itu dicoba ditukar den$ar 5konomi -sedikit0 Teratur,
ialah den$an +5@ D5)',nya 4oose/elt" #erhubun$ den$an derajat pemusatan
kekuasaan di ne$ara yan$ demokratis dan tidak demokratis, maka pemusatan kekuasaan
buat men$ukur ekonomi adalah bertin$$i rendah pula" Di ne$ara komunis semua mata
pencaharian disita oleh +e$ara" Di )merika dan ne$ara >asis hak milik diakui terus"
S* 2)6(' % Teran$kan ba$aimana tin$$i rendahnya kekuasaan men$atur 4encana itu8
M4" )2)' % Di +e$ara )merika Serikat itu pada lahirnya, ialah menurut undan$,undan$,
maka hak dan kekuasaan itu meman$ diba$i,ba$i% 2ertama antara rakyat dan pemerintah,
kedua antara ti$a badan pemerintah, ialah kekuasaan membikin (ndan$,undan$,
menjalankan (ndan$,undan$ dan 2en$a1asan (ndan$,undan$" Keti$a di antara masin$,
masin$ Staat -ne$ara ba$ian0 dan )merika Serikat"
S* TK5 % Aadi di )merika, kekuasaan itu tidak be$itu terpusat pada pemerintah"
Seba$ian ju$a ada di tan$an rakyat, terutama di tan$an para harta1an"
M4" )2)' % #e$itulah dia9 *tulah sebabnya maka di )merika, pemerintah itu tak berani
campur tan$an lan$sun$ ke dalan urusan 4encana 5konomi di sana" 2ara Kapitalis
menerima usul 2emerintah 4oose/elt, tetapi mereka kapitalislah yan$ mempraktikkan
12!
ekonomi itu" Simpulan 7odam di atas tak berlaku buat )merika" Di masyarakat >asis,
kekuasaan itu terpaut pada pemerintahnya borjuis kecil" 2emerintah >asis memaksa kaum
kapitalis menjalankan rencana yan$ dibikin oleh 2emerintah secara >asis" Di masyarakat
>asis simpulan 7odam di atas sedikit lebih berlaku daripada di )merika" Di masyarakat
sosialis, ialah 4usia, pemasyarakatan )lat 2en$hasil, 2en$hasilan, 2emba$ian &asil,
7aji, dan &idup Sosial meman$ cocok den$an yan$ dimaksudkan oleh 7odam tadi"
S* TK5 % #aik ju$a Dam, kau uraikan serba sedikit 4encana 5konomi di +e$ara
Demokratis, +e$ara Easis, dan +e$ara Komunis tadi"
A. NE0 DEAL
S* 7D)M % #aik kita tentukan lebih dahulu dalam suasana mana lahirnya +5@ D5)'
itu"
M4" )2)' % 2ada tahun 1929 Kapitalisme Dunia sampai pula ke puncak musim
#)&)7*),nya" Kita masih in$at bah1a dari masa pen$habisan 2eran$ Dunia ke *
sampai kira,kira tahun 192= Kapitalis Dunia menarik,narik napas" Dari tahun 192= roda
kapitalisme mulai berputar kencan$ kian kencan$ sampai ke tahun 1929" Sesudahnya
tahun 1929 timbul la$i musim kemarau ialah K4*S*S yan$ palin$ hebat buat Kapitalisme
Dunia" )merika +e$ara yan$ memiliki hampir 1!!L mas dunia, men$hasilkan baran$
pentin$ seperti besi baja mesin, minyak tanah, auto, $andum, rata,rata lebih dari B!L
jumlah produksi seluruh dunia dan berpiutan$ kepada seluruh dunia tiadalah luput dari
121
krisis" Sebelas juta buruh berkeliaran di jalan raya )merika" Kalau seandainya tiap,tiap
buruh mempunyai satu istri dan satu anak saja, maka lebih kuran$ == juta manusia
terlantar" )rtinya 25L dari seluruh penduduk" Di mana letaknya kemakmuran )merika
itu9
S* 7D)M % Dalam keadaan semacam itu )merika tak mempunyai partai Sosialis yan$
membahayakan" 2ersoalan dalam ne$eri ialah +e1 Deal atau ld Deal" Kapitalisme
didoron$ atau Kapitalisme lama dibiarkan"
D5+M)S % #aru buat saya terjemahan semacam itu, Dam9 Didoron$ ba$aimana dan
dibiarkan ba$aimana8 #ukankah +e1 Deal itu satu 4encana 5konomi8
S* 7D)M % Meman$ satu rencana, tetapi rencana secara )merika" Kapitalisme di sana
meman$ tak bisa jalan" Tetapi belum la$i remuk" Seperti oto, mesinnya yan$ pentin$
masih baik" 6uma bensinnya kebanyakan atau di sana,sini ba$ian yan$ rusak" Dia tidak
bisa :start; sendirinya" Mesti didoron$ lebih dahulu, baru mesinnya kerja la$i """
S* 2)6(' % Kalau kubiarkan, Dam, en$kau terus menerus men$ukir $ambaranmu itu,
aku nanti menjadi pusin$" Kembalilah en$kau kepada contoh yan$ nyata"
S* 7D)M % Kita sudah rundin$kan keadaan kapital dalam krisis" Semuanya hasil
melimpah9 Mesin pembikin mesin kebanyakan" Mesin pembikin baran$,pakai kelebihan"
#aran$pakai melimpah" Dalam hal semua baran$ berlebih itu kaum buruh dalam
kelaparan dan kebutuhan" Sebab dalam keadaan semua berlebih itu, har$a baran$ turun, si
majikan ru$i, pabrik ditutup jadi kaum buruh diusir" :Seandainya; kalau 11"!!!"!!! itu
dulu menerima $aji pukul rata 5 dolar saja atau > 12,5! sehari, berapakah merosotnya
jumlah $aji yan$ diterima kaum buruh )merika dalam sehari8
S* 2)6(' % > 1=."5!!"!!!,, #aran$kali lebih dari itu"
S* 7D)M % &itun$lah banyak baran$ yan$ dibeli den$an > 1=."5!!"!!!,, sehari saja9
Den$an be$itu timbullah pertanyaan dalam pikirannya 2residen 4oose/elt V 6o"
l" )pakah mesti dibiarkan saja baran$ yan$ melimpah itu rusak sendirinya8
122
2" )tau apakah tidak baik dimasukkan uan$ kembali ke kanton$ kaum buruh sebanyak >
1=."5!!,!!!,, sehari8
Kalau jalan pertama yan$ diturut, maka itu namanya :old deal;, jalan lama, peraturan
lama" #iarkan saja mesin berlebih itu rusak atau lemparkan" #iarkan saja $andum, kain,
kromo>on rusak atau dirusakkan saja" #iarkan saja toko yan$ tak tahan la$i ban$krut"
6arilah akhirnya baran$ baru yan$ bisa memban$unkan pabrik baru, permintaan baru dan
pembeli baru, seperti :lipstik;, :karet dimamah; dan seba$ainya" Den$an adanya
permintaan baru atas baran$ baru itu, satu atau dua pabrik baru bisa diban$un dan
di$erakkan" 4oda ekonomi yan$ berhenti itu siapa tahu bisa ber$erak la$i, bisa :start;
la$i seperti oto kita tadi" )khirnya diharap supaya roda ekonomi bisa berjalan seperti
biasa"
S* 2)6(' % *tu ld Deal" *tu jalan lama" Kalau jalan baru, +e1 Deal, ba$aimana8
S* 7D)M % Kalau jalan baru8 Seperti dibilan$ di atas" Masukkan kembali uan$ ke
dalam kanton$ perusahaan yan$ menarik napas karena seten$ah ban$krut, dan persenkan
uan$ pada kaum buruh"
S* 2)6(' % #enar persenkan uan$ be$itu saja8
S* 7D)M % 5n$kau tak den$ar berapa uan$ dicetak, ketika 4oose/elt baru dian$kat
jadi 2residen8 (an$ dikasihkan sama bankir yan$ hampir ban$krut, kepada industri yan$
berutan$ menarik,narik napas" Aadi si bankir yan$ hampir ban$krut dan industrialis yan$
seten$ah mati bisa hidup kembali" )ku lupa apakah dikasihkan den$an percuma atau
dipinjamkan den$an tak pakai bun$a" Tetapi sama saja, 4oose/elt isi kanton$nya bankir
dan industrialis" Au$a dia isi kanton$nya tuan tanah yan$ berutan$" 2ula isi kanton$nya
proletar mesin dan tanah" )ku benar tak bisa tahu apakah semuanya dikasihkan den$an
percuma" Tetapi aku tahu baik ju$a kalau dikasihkan den$an percuma" 3an$ aku pasti
tahu, ialah 4oose/elt membuka perusahaan baru, ada yan$ berupa industri buat baran$,
pakai" Tetapi terutama dia membuka ban$unan baru" 2residen 4oose/elt asyik
memban$un $edun$ ini dan $edun$ itu buat umum, jalan raya, terusan air, taman
-tempat0 buat n$aso dsb"
12=
S* TK5 % Kalau be$itu tiadakah, pertama, industri lama akan mendapat persain$an
hebat dari industri baru, industri bikinan 4oose/elt8 Kedua, tiadakah nanti akan
terlampau banyak $edun$ ini dan $edun$ itu, taman ini dan taman itu8
S* 7D)M % Meman$ be$itu, Kek9 Sebentar saja sesudah 4oose/elt bertindak,
industrialis lama menjerit,jerit dan memprotes terhadap industri baru yan$ didirikan oleh
4oose/elt" #ukankah perseoran$an dan persain$an terus tetap 1alaupun )merika
sekaran$ mempunyai +e1 Deal8 Didesak oleh protes itu, seba$ai :demokrat; dan dalam
hakikatnya pen$anut kapitalisme maka 4oose/elt mesti indahkan protes kaum
industrialis itu" )ku tak tahu benar pada ba$ian industrialis mana sebenarnya 4oose/elt
memihak" Tetapi ba$aimana ju$a ia tak mau bersain$ terus den$an para industrialis yan$
terjepit oleh +e1 Dealnya tadi9 Dia makin lama makin lari kepada caranya uan$, kepada
ban$unan ini ban$unan itu, sampai $edun$, jalan dan kebun yan$ dibikin itu akhirnya
kebanyakan pula"
M4" )2)' % Tetapi kapitalis tanah menyusutkan hasil dan menin$$ikan har$a hasil" 2un
industrialis men$adakan politik restriksi seperti sudah kita kenal ju$a di *ndonesia dan
semua ne$ara yan$ ada monopoli" Aadi banyaknya kaum buruh direstriki, dibatasi pula"
Den$an be$itu maka jumlah $aji dan daya beli terbatas pula"
S* TK5 % Tetapi umumnya roda industri mulai ber$erak la$i"
S* 7D)M % Meman$ be$itu9 Tidak saja :start; tetapi terus jalan" Sesudah jalan maka si
tukan$ doron$ otoindustri tadi, yakni 4oose/elt, berhenti" #ukankah ia cuma mendoron$
saja" Doron$annya tadi tak perlu diulan$ la$i karena ketika 2eran$ Dunia Kedua ini
pecah di tahun 19=9 maka 2eran$ Dunia itulah yan$ terus mendoron$ Kapitalisme
)merika itu"
S* 2)6(' % +ah, Dam9 Sekaran$ en$kau yan$ mendoron$ aku bertanya% :Den$an apa
pula 2eran$ Dunia Kedua itu mendoron$ industri )merika8;
S* 7D)M % 2ermintaan )merika sendiri dan +e$ara Serikat seperti *n$$ris, 2erancis,
Tion$kok dan 4usia atas bahan makanan dan mesin seperti kapal terban$, oto, kapal
124
peran$, tank, meriam dsb, sekaran$ luar biasa besarnya" 2ermintaan sebesar itu buat
peran$ disertai pula oleh keluarnya rakyat de1asa )merika buat berperan$ di sekalian
medan peran$" Kaum men$an$$ur sekaran$ semuanya dipakai" Malah mereka tiada la$i
mencukupi" *ndustri )merika terpaksa memba1a perempuan ke dalam pabrik lebih dari
yan$ sudah,sudah, didoron$ oleh besarnya permintaan dari semua penjuru"
S* 2)6(' % 4upanya en$kau Dam, terus didoron$ oleh :Kapitalisme Didoron$; atau
+e1 Deal itu9 &entikanlah men$uraikan :Kapitalisme Didoron$; itu9 #aiklah en$kau
berikan pemandan$an tentan$ 4encana 5konomi >asis"
B. REN1ANA EKONOMI 2ASIS
S* 2)6(' % Sebelum kuden$arkan uraiannya 7odam tentan$ 4encana 5konomi >asis itu,
aku sudah bisa terka perkara apa yan$ hendak diselidikinya lebih dahulu"
S* TK5 % 6oba tuliskan di atas kertas saja9 7ulun$ saja dahulu kertas itu9 +anti kita
baca bersama,sama, 6ul9 Kalau,betul terkaanmu itu aku akan kasih $elar en$kau ini
:pa1an$;" Sekaran$ Dam, tuliskan apa perkara yan$ hendak kauselidiki lebih dahulu itu9
+anti kita bandin$kan den$an apa yan$ dituliskan oleh 2acul9
D5+M)S % Mari kubuka kedua kertas itu" 'ho, sama sama tertulis% S()S)+)"
S* TK5 % 6ul, 2a1an$ 2acul, en$kau betul jempol9
S* 2)6(' % 6uma perkataan :pa1an$; itu tak sedap di telin$a aku" )ku bukan menerka,
lho" )ku selama ini mempelajari cara 7odam berpikir"
M4" )2)' % 2erkara :suasana; di Aerman sesudah kalah di masa 2eran$ Dunia 2ertama
dan sebelum 2artai Easis tahun 19=2 naik meme$an$ kendali pemerintah, kita semua
masih in$at" 2erkara kemelaratan 4akyat Aerman, tak perlu dikemukakan la$i kekacauan
politik" 2ernah malah partai komunis dan sosialis kalau di$abun$kan bisa mendapat suara
lebih dalam parlemen Aerman" #encana yan$ menimpa Aerman, terutama sekali menurut
pahamku ialah karena kedua partai proletar itu tak bisa men$adakan persatuan yan$ kuat,
jujur buat menentan$ musuh yan$ men$ancam, yaitu kaum >asis" 2artai Easis di ba1ah
125
)dol> &itler akhirnya mendapat kesempatan buat meme$an$ tampuk pemerintah Aerman
pada tahun 19=2" Tetapi baiklah 7odam saja meneruskan uraian tentan$ 4encana
5konomi Aerman Easis, yaitu Aerman , +a?i"
D5+M)S % Sebelum partai +a?i menjalankan rencananya, apakah :kesukaran; yan$
dihadapinya8 6obalah susun dalam satu atau dua kalimat saja, Dam9
S* 7D)M % Kesukaran itu ialah :serba salah;, atau alternati>"
D5+M)S % Meman$ di masa sebelum 2emerintah +a?i, pembayaran utan$ peran$
kepada Sekutu :serba,salah; buat Sekutu sendiri" Kalau Aerman tak dipaksa membayar
utan$, maka tentulah Aerman yan$ ditakuti itu bisa lekas ban$un kerabali" Kalau Aerman
dipaksa membayar, maka dijumpai perkara :serba,salah; pula"
S* TK5 % )pa pula serba,salahnya, kalau Aerman dipaksa membayar8
D5+M)S % )pabila Aerman hendak membayar utan$nya den$an uan$, maka semua
ne$ara Sekutu menolak uan$ kertasnya Aerman yan$ merosot itu" Kalau Aerman
membayar utan$nya den$an hasil pabriknya maka Sekutu berteriak,teriak setin$$i lan$it
lantaran pa$arnya dibanjiri baran$ Aerman yan$ lebih baik tetapi lebih murah dari
baran$nya +e$ara Sekutu sendiri"
S* 2)6(' % 6elaka 1= buat Sekutu9 Tetapi yan$ ditanyakan oleh Denmas tadi ialah
apakah serba,salahnya kedudukan pemerintah +a?i sebelumnya partai +a?i naik
memerintah8
S* 7D)M % 2erundin$an kita meman$ sedikit menyimpan$" Tetapi tiada meru$ikan
sekali" #ahkan memberikan peneran$an lebih baik tentan$ suasana Aerman, seperti ne$ara
yan$ kalah peran$" Meman$ Aerman ketika mau merencanakan ekonomi dalam keadaan
:serba,salah;" Kalau dia naikkan $aji kaum buruh Aerman, maka har$a baran$nya buat
keluar -ekspor0 menjadi mahal, akan kalah bersain$ di pasar asin$" Tetapi kalau dia
turunkan $ajinya, maka kekuatan beli rakyat Aerman di pasar dalam ne$eri akan merosot"
#aran$ akan bertumpuk, tumpuk, pembeli menjadi kuran$"
12B
S* TK5 % Meman$ $aji kaum buruh itu perkara yan$ amat pentin$" Kita masih in$at
perundin$an kita yan$ sudah,sudah, bah1a jumlah $aji mestinya sama den$an jumlah
har$a baran$ bukan8 Aadi, Dam, apa siasat yan$ dijalankan oleh +a?i8 *n$in pula aku
men$etahuinya"
S* 7D)M % Terka saja, Kek9 2artai +a?i itu terdiri dari chau/inis, oran$ mabuk
keban$aaan, con$kak terhadap ban$sa lain" Mereka di$en$$am oleh kaum kapitalis
seperti Tiesen V 6o dan kaum +in$rat Maha 6hau/inis seperti &erman 7urin$ V 6o"
Mereka sudah terlampau banyak berdosa terhadap buruh Aerman" Mereka sudah bubarkan
semua kumpulan dan rapat kaum buruh den$an senjata" Mereka berdendam kesumat
terhadap +e$ara Menan$, ne$ara berjajahan"
S* 2)6(' % Dalam hal memilih, apakah $aji kaum buruh akan diturunkan atau dinaikan
tentulah si +a?i takkan banyak ambil pusin$" Tentulah $aji kaum buruh yan$ dalam
politik itu dimusuhi, diturunkan""
S* 7D)M % Meman$ diturunkan sampai rendah sekali"
S* TK5 % Tetapi kalau be$itu kan kekuatan membeli kaum buruh Aerman merosot pula"
Aadinya jumlah har$anya baran$ kelebihan, karena jumlah $aji kekuran$an"
S* 7D)M % *tulah kecelakaan 4encana +a?i" Tetapi mereka mendapat jalan" 4upanya
jalan itu pendek dan bertaburan intan pula" Tetapi jalan itu berujun$ di +eraka
peperan$an"
S* 2)6(' % @ah, Dam, $ambaran la$i9 #uka isi saja Dam, jan$an dibun$kus,bun$kus
be$itu don$9
S* 7D)M % #e$ini9 Sebab naik atau turunnya $aji tadi serba,salah, maka ekonom San$
+a?i bikin baran$ banyak,banyak" Tetapi baran$ itu bukanlah buat dimakan atau dipakai,
seperti kain, jarum, $untin$, mesin jahit dll" #ahkan banyaknya baran$ semacam ini
disusutkan" Aadi jumlah $aji yan$ disusutkan itu cocok den$an jumlah har$a baran$,pakai
yan$ disusutkan itu pula"
12.
D5+M)S % 2intar sekali +a?i itu" 7ampan$, seperti :telur 6olumbus;, bukan8
S* TK5 % Tetapi kalau baran$ dipakai disusutkan membikinnya, bukankah banyak
pabrik yan$ terpaksa ditutup pula8 Kalau be$itu partai +a?i itu tak akan men$uran$i
kaum pen$an$$ur yan$ berjuta,juta itu, melainkan menambah"
S* 7D)M % 2en$an$$ur yan$ berjuta,juta itu diba1a masuk pabrik baru, pabrik
membikin kapal terban$ baru, seperti Stuka, pabrik pembikin tank baru, senapan baru,
meriam baru, bom baru, pendeknya senjata baru buat memusnahkan sesama manusia"
S* 2)6(' % Saya mencium,cium Aa1a :#aru; di sini, Aa1a Aepan$9 4upanya dan
namanya ju$a semua baru, tetapi isinya kolot dan kontra,re/olusioner, semuanya
tindakan bersi>at kemunduran" #ukankah pembikinan senjata itu men$$emparkan dunia,
menimbulkan kecuri$aan di dunia lain dan mempertin$$i ha1a peran$8
S* TK5 % (ndan$,undan$ ekonomi meman$ tak terlan$$ar" Karena jumlah $aji kaum
buruh sama den$an jumlah har$a baran$ dipakai"
S* 2)6(' % Meman$nya meriam raksasa, tank raksasa, stuka dan bom raksasa itu tidak
akan dipakai8 )ku lihat 4encana 5konomi >asis itu kontra,re/olusioner terhadap kaum
buruh di dalam ne$eri dan imperialis terhadap ne$ara luar" Aerman +a?i pasti akan
menerkam ne$ara lain" 3an$ belum diketahui cuma siapa yan$ akan diterkamnya lebih
dahulu9
S* 7D)M % *tulah yan$ kumaksudkan den$an jalannya 4encana +a?i9 4upanya pendek
dan ba$us" Tetapi memba1a ke medan peperan$an"
M4" )2)' % #a$aimana ju$a, perlulah kau teran$kan, Dam, apa la$i dasar dan tindakan
yan$ diambil oleh Aerman +a?i" #ukankah pertama pemerintah +a?i lebih banyak
campur tan$an dalam hal membereskan perekonomian terhadap kaum kapitalis Aerman
daripada 4oose/elt terhadap kaum kapitalis )merika8 #ukankah pula rakyat Aerman
selama membikin alat senjata peran$ itu masih perlu makanan dan pakaian8 #ukankah
12F
pula mereka perlu beli makanan dan pakaian lebih mahal kalau mereka mesti beli
makanan dan pakaian yan$ dimasukkan dari luar ne$eri8
S* 7D)M % 2erkara pertama campur tan$an terhadap kaum kapitalis, boleh jadi &itler
secara lahirnya, kelihatan saja lebih berkuasa daripada 4oose/elt" Tetapi lahirnya saja
ju$a &itler terikat oleh kaum kapitalis 1alaupun kaum kapitalis itu dipaksa menanam
modalnya dalam perindustrian peran$" #a$aimana ju$a perekonomian Aerman tetap
tin$$al kapitalis" Tetapi tentan$ baran$,pakai yan$ disebut Mr" )pal itu meman$ adalah
salah satu kunci terpentin$ pula buat membuka rahasianya 4encana +a?i" #aran$,pakai
itu tidak bisa terbatas pada baran$ pembunuh sesama manusia saja" #aran$,pakai seperti
makanan dan pakaian terus perlu buat .! juta rakyat Aerman itu" Kalau baran$ itu tak
dibikin, maka rakyat Aerman terpaksa mendatan$kan baran$ itu dari luar" *nilah yan$
mereka tak setujui" 2olitik +a?i kita kenal seba$ai autarki, ialah men$hasilkan baran$
atas dasar kekuatan -bahan dan tena$a0 diri sendiri" Sebab tak ada $etah tumbuh di
Aerman, maka mereka carilah rumput yan$ ?atnya bisa disarin$ dan dicampur den$an ?at
lain supaya menjadi karet" Karena Aerman amat kekuran$an minyak, maka mereka
sarin$lah minyak itu dari batu aran$ yan$ banyak didapat di Aerman" Kalau tak ada ulat
sutera, maka mereka carilah pula tumbuhan yan$ bisa disarin$ dan dicampur ?atnya
den$an menjadikan sutera" Meman$ Aerman sudah terkenal seba$ai +e$ara Aempol dalam
hal membikin 54S)TT, ialah baran$ $antian itu" 4encana ekonomi +a?i meman$
dipusatkan ke 5rsat? ini" Kalau Aerman +a?i bisa men$adakan baran$,pakai itu, berupa
54S)TT, lebih murah dari baran$ luar yan$ dimasukkan, maka akan jayalah siasat
Aerman +a?i"
S* TK5 % Aadi 4encana 5konomi +a?i dipandan$ dari penjuru politik bersi>at kontra,
re/olusioner ke dalam dan imperialistis ke luar" *nilah yan$ sudah dikatakan oleh 2acul
tadi, bukan8 Dari penjuru ekonomi, maka siasat +a?i rupanya berdasarkan pen$hasilan
:senjata; dan 5rsat?"
S* 7D)M % Tepat, Kek, semuanya memba1a +a?i ke medan peran$, bukan8
129
D5+M)S % Teran$ be$itu, Dam9 4encana +a?i rupanya rencana peran$9 4encana ini
meman$ cocok den$an seman$at A(+K54 alias +in$rat Aerman" 4encana +a?i itu dalam
$aris besarnya meman$ jaya, bukan8 Dunia hampir takluk pada Aerman +a?i" Kalau
ne$ara yan$ sudah rusak ekonominya di masa 2eran$ Dunia 1914,191F seperti Aerman,
dan diremukkan pula selama 14 tahun sesudah peran$ itu oleh $encatan Sekutu, kalau
+e$ara yan$ kurus kerin$ macam itu, dalam lebih kuran$ . tahun saja bisa ban$un dan
men$ancam seluruh dunia lainnya yan$ lebih kuran$ =! kali besar penduduk Aerman,
bukankah ini berarti 4encana +a?i itu jaya8
S* 2)6(' % 5n$kau ini bersabda seperti Tarathustra sendiri, Denmas9 Eriedrich
+iet?sche akan senyum menerima en$kau seperti :Wbermensch; di *ndonesia" Dan Qon
#erhardi sendiri akan ban$kit dari kuburnya memberi selamat kepada en$kau9 #ukankah
be$itu 4aden Mas 2anji Sin$odimedjo8 Tetapi untun$ pula di atas meja saja9 Sain$annya
sudah tak ada la$i dan kukunya sudah tumpul pula9 Ditumpulkan imperialisme #elanda
selama =5! tahun"""""" 2alin$ banyak ju$a bisa menan$kap cerutunya Qan Mock saja99
D5+M)S % #ukan bermaksud *ndonesia hendaknya kumau berperan$, 6ul"""""" Aan$an
bicara be$itu, 6ul """"" 9
S* TK5 % Tetapi 4encana +a?i meman$ berdasarkan kontrare/olusioner ke dalam dan
imperialis ke luar9 )kibatnya ialah peperan$an" Sesun$$uhnya peperan$an tak bisa
dihindarkan oleh 4encana yan$ semacam itu """""" Tetapi ba$aimana 4encana 5konomi
>asis *talia8
S* 7D)M % 4encana >asis *talia yan$ dipastikan buat sekian tahun -5 atau = tahun0
seperti di 4usia dan Aerman tak kukenal" Tetapi pasti Mussolini, bapanya aliran >asisme
dunia campur tan$an dalam urusan dalamnya kaum kapitalis *talia" 'a$ipula
perekonomian *talia ju$a berupa kontrare/olusioner ke dalam dan imperialis ke luar"
*n$atlah saja semua kumpulan dan rapat buruh yan$ dibubarkan oleh Mussolini den$an
senjata" #etul perindustrian peran$ *talia tak men$ejutkan dan menakutkan dunia seperti
perindustrian Aerman" Tetapi Mussolini ju$a memusatkan perhatiannya kepada alat
peran$ seperti kapal terban$ yan$ lebih cepat dan lebih tan$kas berjuan$" Tampaknya
1=!
pula kaum kapitalis *talia dan kaum nin$rat *talia lebih terkendali oleh Mussolini
daripada kaum kapitalis dan nin$rat Aerman oleh &itler" Tetapi politik dan perekonomian
*talia, ber, atau tak berencana menuju dan tiba pada 2eran$ Dunia ju$a" Demikianlah
politik ekonominya Aerman +a?i, seperti ju$a politik ekonominya *talia, yan$ didasarkan
atas kontra, re/olusioner ke dalam dan imperialisme ke luar itu berakhir den$an
keruntuhan9
S* 2)6(' % Sekaran$ kita sampai kepada 4encana 5konomi Sosialis9
S* 7D)M % #aiklah dibicarakan dalam pasal khusus"
1. REN1ANA EKONOMI SOSIALIS
D5+M)S % Sudah sampai kita sekaran$ ke 4encana 5konomi berdasarkan Sosialisme"
M4" )2)' % Seperti biasa tentulah lebih dahulu kita mesti selidiki dalam suasana
ba$aimana 4encana Sosialis itu dijalankan" 2ada suasana itulah ter$antun$nya
K5K()S))+ dan 6)4) menjalankan rencana itu"
S* 2)6(' % Suasana itu tentulah berhubun$an den$an keadaan ekonomi dan politik,
bukan8
M4" )2)' % #enar keadaan sosial dan lain,lain tentulah terba1a oleh keadaan ekonomi
dan politik itu pula" Di *n$$ris sekaran$ keadaan politik,ekonomi itu berlainan daripada
di 4usia tahun 192., ketika 2emerintah So/iet hendak menjalankan rencana ekonomi itu"
*n$$ris mempunyai 2arlemen yan$ tertua di dunia" Sedan$kan So/iet 4usia tahun 192.
1=1
itu belum men$enal pemerintahan secara parlementer itu" #aru saja 1! tahun 4usia lepas
dari pemerintah Tsar yan$ se1enan$,1enan$ itu" *n$$ris mempunyai kelas,ten$ah yan$
sadar dan akan men$halan$,halan$i suatu tindakan sosialis" 4usia tak mempunyai kelas,
ten$ah yan$ kuat seperti di *n$$ris itu" *n$$ris mempunyai *ndustri #erat dan Mesin,
*nduk, yakni mesin pembikin mesin yan$ sempurna buat abad ke 2! ini" 4usia tahun
192. mesti mulai men$adakan *ndustri #erat dan Mesin,*nduk itu"
S* 2)6(' % 4in$kasnya *n$$ris sekaran$ mempunyai 2arlemen, 4usia tahun 192. tak
men$enal 2arlemen" *n$$ris sekaran$ punya kelas,ten$ah, ialah kontra,re/olusioner
tersembunyi" 4usia tidak atau sedikit mempunyai, kalau dibandin$kan den$an *n$$ris"
*n$$ris punya Mesin,*nduk yan$ sempurna, 4usia tahun 192. sama sekali tidak"
S* TK5 % 3a, kalau be$itu *n$$ris tak bisa menyusun 4encana 5konomi itu secara
lan$sun$, terpusat dan menjalankan rencana itu den$an cepat, yakni kalau kaum borjuis
*n$$ris yan$ insa> dan kuat itu men$i?inkan rencana sosialistis itu" 4usia -192.0 bisa
menyusun dan menjalankan rencana itu den$an tersusun, terpusat pada satu kekuasaan,
ialah kekuasaan 2roletar"
M4" )2)' % *n$$ris mesti memba$i,ba$i kekuasaan itu di antara borjuis,nin$rat atau
nin$rat,borjuis den$an kaum,ten$ah dan kaum,buruh" Aadi di sana :seandainya; 4encana
itu disetujui rakyat, maka 2arlemen mesti mempunyai seba$ian kekuasaan" Kementerian
seba$ian pula, 2akbon seba$ian la$i" Serikat,tani, para,pembeli -konsumen0 dan serikat
kapitalis tak pula boleh ketin$$alan" Maklumlah di ne$ara demokratis itu semua
$olon$an dan sekalian yan$ berkepentin$an tak boleh dilampaui" Semuanya mesti
dirembukkan lebih dahulu dan dimu>akati lebih dahulu" Di So/iet 4usia tahun 192.
kaum modal dan nin$rat itu sudah lenyap sama sekali" Kaum,ten$ah, ahli dalam
men$omon$ dan men$kritik itu sudah tak ada pula kekuasaannya" 2artai Komunis yan$
memeluk semua kekuasaan dan kekayaan ne$ara den$an lekas dan secara praktis bisa
menyusun rencana sosialistis, menjalankan den$an cepat dan men$a1asi serta
memperbaiki jalannya itu menurut kepentin$an satu kelas saja, ialah kelas pekerja"
1=2
S* TK5 % Kalau *n$$ris sudah melakukan re/olusi,sosialnya, apakah kelak
K5K()S))+ dan 6)4) menjalankan 4encana 5konomi tak akan sama den$an di
4usia tahun 192.8
S* 7D)M % Au$a tidak9 Sejarah yan$ sudah dilalui rakyat dari suatu ne$ara itu terus
mempen$aruhi ji1a dan tindakannya rakyat itu" Sejarah politik *n$$ris akan terus
mempen$aruhinya" Tiadalah oran$ *n$$ris akan sama sekali lepas dari pen$aruh
sejarahnya yan$ berhubun$an den$an iklim ne$aranya, suasana politik, ekonomi, sosial
dan kebudayaannya di ?aman lampau" Meman$ sejarah dan suasana itu men$ubah pula
ji1a dan lakunya rakyat itu" Tetapi karena suasana pada suatu tempat akan terus
berla1anan dari tempat lain, umpamanya karena berlainan iklim saja, maka ji1a dan
lakunya manusia di lain,lain tempat itu akan tetap mempunyai corak sendirinya pula"
Dalam $aris besarnya Ai1a dan 'akunya atau 1atak manusia itu meman$ sama di seluruh
muka bumi ini" Tetapi dalam $aris kecilnya ada berlainan" 2erhatikan sajalah Ai1a dan
'akunya turunan berlainan ban$sa itu bersamaan atau hampir bersamaan hak dan
ke1ajibannya"
S* 2)6(' % @ah, Dam, rupanya en$kau ini lari kencan$ la$i menurun ke lembah >ilsa>at"
)ku mesti tan$kap len$an bajumu dan ba1a kembali en$kau ke perbandin$an *n$$ris
dan )merika dalam ekonomi dan politik" 5n$kau sudah majukan perbedaan dalam hal
bentuknya kekuasaan yan$ akan menjalankan rencana itu di *n$$ris dan 4usia" Tetapi
kekuasaan tetap kekuasaan, bukan8 Aadi mesti ada pula persamaan isinya pada ke dua
+e$ara tadi, maka keduanya bisa dinamakan kekuasaan"
S* 7D)M % Meman$ ada9 Kekuasaan atas 4encana 5konomi Sosialis di kedua ne$ara
tersebut sama,sama men$andun$ ti$a ke1ajiban atau jabatan"
S* 2)6(' % )pakah jabatan yan$ ti$a itu8
S* 7D)M % 2ertama, jabatan menyusun rencana" Kedua, men$adakan rencana" Keti$a,
men$a1asi rencana"
S* TK5 % Di ne$ara demokratis sudahlah tentu ti$a jabatan itu dipisah,pisahkan pula"
1==
S* 7D)M % Meman$ be$itu" Di ne$ara sosialis seperti 4usia yan$ diperintahi oleh satu
partai saja betul ti$a jabatan itu dibedakan, tetapi tiada dipisah,pisah seperti di ne$ara
demokratis kapitalis itu"
D5+M)S % Aadi yan$ membikin, menjalankan, dan men$a1asi oran$ itu ju$a" Aadi
umpamanya kalau si ), #, 6, D yan$ menyusun maka si ), #" 6, D pulalah yan$
menjalankan dan men$a1asinya8 )kibatnya tiadakah seperti di ?aman yan$ selalu dicela
itu, di mana kekuasaan menan$kap, memeriksa perkara, men$hukum, dan menjatuhkan
hukuman di tan$an satu oran$ itu ju$a, atau beberapa biji oran$ :sekonco;8
S* 7D)M % Dalam partai Komunis itu bukannya ada 1 atau 4 oran$ saja, Denmas" Di
dalam partai itu semua oran$ tentulah sama,sama berpaham komunis" Tetapi tidak satu
saja pikiran, kemauan, dan perasaan ribuan komunis dalam partai sebesar itu9 'a$ipula
kalau saya tak salah maka di 4usia pun dipisahkan jabatan menyusun rencana itu den$an
jabatan menjalankan dan men$a1asi"
S* 2)6(' % #a$aimana memisahkannya8
S* 7D)M % Saya kuran$ mendapat keteran$an dan banyak kelupaan" Tetapi saya pikir
rencana itu disusun di pusat" Tetapi pen$a1asan di daerah" @alaupun dipisahkan,
bukanlah pemisahan berlaku seperti di ne$ara kapitalis" #aik di pusat ataupun daerah
yan$ berkuasa itu ialah satu kelas ialah kelas proletar" Kepentin$an mereka adalah satu,
ialah kepentin$an kaum proletar" 2aham yan$ dijunjun$ pun cuma satu saja ialah
komunisme atau sosialisme" Aadi kepentin$an sama dan tujuan sama"
S* TK5 % Sekaran$ sudah sedikit teran$ ba$iku apa badan kekuasaan dan jabatan
->un$si0 masin$,masin$ kekuasaan" Kalau aku tak salah maka jabatan menyusun rencana
itu berbentuk satu 2anitia atau Komisi" Aabatan menjalankan rencana itu berbentuk satu
Kementerian" )khirnya jabatan men$a1asi rencana itu berbentuk satu penyelidikan"
S* 7D)M % #enarlah be$itu9
1=4
D5+M)S % Kalau jabatan menyusun itu berbentuk satu 2anitia, maka 2anitia semacam
ini mesti diberi kekuasaan penuh buat mencari keteran$an yan$ berhubun$an, bukan8
Terutama pula yan$ berhubun$an den$an 5konomi" 2ekerjaan menyusun atau lebih te$as,
pekerjaan menakar ini mestinya pekerjaan ahli"
S* 2)6(' % Tetapi kalau Aabatan atau 2anitia 2enyusun sudah membikin suatu 4encana,
siapakah yan$ mesti memutuskan betul atau tidaknya taksiran 2anitia itu8
D5+M)S % Tentulah para ahli tadi bersama,sama den$an pen$urus industri"
M4" )2)' % 2emerintah dan De1an 2er1akilan bukankah mesti ikut pula merundin$kan
dan memutuskan benar atau tidaknya 2anitia itu8
S* 7D)M % 2ara ahli, para pen$urus industri, Kementerian beserta De1an 2er1akilan
4akyat meman$ mesti ikut berundin$ dan memutuskan" Tetapi ju$a tak boleh lupa 1akil
kaum pekerja yan$ tersusun dalam berba$ai 2akbon" )pala$i 1akil kaum pemakai
-konsumen0 yan$ jutaan itu tak boleh pula ditin$$alkan" Kebanyakan mereka yan$
disebut di belakan$an ini sudah tersusun dalam koperasi" )jaklah pula 1akil koperasi itu
berundin$ dan memutus9 *n$at bah1a 4encana itu ialah buat masyarakat seluruhnya"
#ukanlah buat satu $olon$an saja, berapapun besarnya $olon$an itu"
M4" )2)' % )khirnya Aabatan 2en$a1as itu mestilah mempunyai penyelidik yan$
beper$ian ke sana,sini"
S* 7D)M % Mestinya be$itu"
D5+M)S % Sekaran$ sudahlah teran$ ba$iku Kekuasaan atas 4encana 5konomi itu"
+anti akan dirundin$kan pula 6ara menjalankan rencana itu" Tetapi sebelum itu baik ju$a
kau berikan sekali la$i ketetapan -de>inisi0 4encana itu"
M4" )2)' % Dulu sudah ditetapkan bah1a 4encana 5konomi ialah daya upaya
memasyarakatkan )lat,2en$hasil, 2en$hasilan, 2emba$ian &asil, 7aji, dan &idup Sosial"
1=5
S* 7D)M % #enar, de>inisi ini meman$ sudah cukup" Tetapi ada de>inisi yan$ lebih
penuh dan lebih cocok dipakai menaksir"
S* 2)6(' % 6obalah sebutkan9
S* 7D)M % 4encana 5konomi ialah urusan perekonomian yan$ teratur den$an maksud
supaya produksi cocok den$an konsumsi, serta berdasarkan hidup sama,rata dan tolon$
bertolon$"
S* 2)6(' % #etul, ekonomi itu mestinya teratur, bukan la$i anarkis seperti di ?aman
kapitalisme" 2roduksi mesti diimban$kan den$an konsumsi" Den$an be$itu maka krisis
itu terhindar" Dasarnya ialah sama,rata dan tolon$ bertolon$" Meman$ ini dasar
sosialisme"
M4" )2)' % Kurasa de>inisi di belakan$ ini meman$ lebih praktis, lebih enten$ kalau
dipakai buat menaksir9 #ukankah yan$ terutama sekali ialah hasil mesti lebih dahulu
disamakan den$an pemakaian8
S* TK5 % Teran$ semuanya buat aku" Sekaran$ 6)4)+3) hitun$ men$hitun$ dalam
pekerjaan mencocokkan hasil dan pemakaian itu"
S* 7D)M % 6ara yan$ $ampan$ dan pasti tentulah tak ada" 4encana yan$ berarti ju$a
satu taksiran itu men$andun$ kesilapan" Sedan$kan menaksir banyak telur yan$ akan
menetas saja bukan satu perkara yan$ selalu bisa dilakukan den$an tepat" )pala$i
menaksir banyaknya hasil yan$ mesti tak lebih dan tak kuran$ dari pemakaian dalam
suatu ne$ara" Menaksir dalam hal ini selalu berarti mencoba men$hitun$ lebih dahulu"
S* 2)6(' % Teruskan Dam9 Tetapi hendaknya lebih men$enai bukti yan$ nyata"
S* 7D)M % #elum bisa aku berbicara nyata,pasti, 6ul" )da la$i satu perkara yan$
mesti kukemukakan seba$ai petunjuk buat suatu 4encana, 6ul"
S* 2)6(' % 2etunjuk apapula la$i, Dam8
1=B
S* 7D)M % 'ebih $ampan$ pekerjaan taksir,menaksir buat satu ne$ara yan$ a$ak kecil
tetapi mempunyai bahan len$kap, daripada satu ne$ara besar yan$ penduduknya rapat
dan takaran hidupnya rendah" 7ajinya rendah, persain$an antara tena$a dan tena$a amat
hebat"
S* 2)6(' % #elum kulihat seluruhnya arti kalimat itu" Tetapi sudah kurasa" #ukankah
$aji itu perlu buat membeli hasil8 Aumlah har$a hasil mesti sama den$an jumlah $aji"
Makin tin$$i $aji makin bisa ditin$$ikan hasil, makin rendah $aji makin susah
menin$$ikan hasil, bukan8
S* 7D)M % Sampai sekian benar, 6ul" Simpulan ini boleh kita pakai seba$ai pedoman"
Simpulan yan$ kedua% Sebelum cukup banyaknya industri enten$, susahlah kita
menimbulkan industri berat, *ndustri,*nduk"
S* TK5 % *ni aku bisa tan$kap artinya" Sebelum cukup banyak pabrik -pabrik kina,
pabrik kain, obat,obatan, minum dsb0, sebelum itu, tentu susah buat men$adakan Mesin,
*nduk yan$ mesti bikin mesin buat pabrik teh, kina, kain, obatobatan, minuman dan lain,
lain itu" #ukankah pula hasil 2abrik,*nduk mesti seimban$ den$an hasil yan$ berupa
mesin buat industri rin$an8
S* 7D)M % Tepat, Kek9 2etunjuk yan$ keti$a ialah industrialisasi, atau rencana
menukar +e$ara,2ertanian menjadi +e$ara, 2erindustrian" 'ambat jalannya pada
permulaan, tetapi semakin lama semakin cepat"
S* TK5 % Mestinya be$itu Dam" Tak bisa dilakukan sekali jalan saja" )pa la$i petunjuk
yan$ perlu diperhatikan8 6obalah sebutkan"
S* 7D)M % 2entin$ pula artinya buat *ndonesia ialah% ne$ara kecil tak bisa
men$adakan rencana yan$ sempurna, terpisah dari ne$ara besar" Aadi buat ne$ara kecil
susahlah kalau tak mustahil men$adakan 5konomi Teratur itu"
S* TK5 % 7ampan$ dimen$erti Dam9 #a$aimana ne$ara kecil bisa memakai Mesin
4aksasa, mesin modern yan$ hasilnya melambun$ cepat dan tin$$i, kalau rakyatnya
1=.
sedikit9 #ukankah rakyatnya yan$ pertama mesti jadi pembeli8 +e$ara asin$ tak selalu
bisa diharapkan" +e$ara asin$ berhak dan mun$kin menutup pintu pa$arnya se1aktu,
1aktu" Satu 4encana 2en$hasilan yan$ pasti mesti didasarkan pula atas pembelian, ialah
pemakaian yan$ pasti" Terlampau kuran$ pembeli kalutlah 4encana yan$
semolekmoleknya di atas kertas itu"
S* 2)6(' % Kulihat dalam hal jual beli meman$ en$kau jempol ju$a, Kek" Tidak
percuma rupanya en$kau ini bekas,toke9
S* TK5 % 2erkara dulu tin$$al dulu, 6ul9 #ukankah aku ban$krut sebab ikut,ikut
7odam pula dalam per$erakan8
S* 2)6(' % Tak apa ban$krut itu, Kek" +anti kuusulkan en$kau jadi Menteri 4encana
5konomi9
S* TK5 % Meman$nya aku ini ber$erak buat cari pan$kat, 6ul9 Aan$an be$itu 6ul9
M4" )2)' % Semua petunjuk itu meman$ perlu" Sekaran$ cobalah bentan$kan teknik
M5+)KS*4 itu, yakni menyusun rencana itu"
S* 7D)M % #erat rasanya, 2al" Terlampau banyak yan$ mesti dirundin$kan9
S* 2)6(' % )mbil sari perkara saja, atau perkara sari saja"
S* TK5 % 'a9 'ihat, si 2acul jadi ahli >ilsa>at pula"
S* 7D)M % Karena sari 4encana itu ialah menaksir hasil yan$ cocok den$an
pemakaian, maka perlulah direncanakan%
l" *ndustri umumnyaK
2" Mesin khususnya" Keduanya mesti dicocokkan den$an%
=" 7aji, dan
1=F
4" 2erda$an$an masuk dan keluar +e$ara"
S* TK5 % Mudah kumen$erti kalau kau susun be$itu, Dam9 Mestinyalah yan$ l0 yaitu
industri itu -termasuk ju$a pertanian0, yan$ tentunya ber$antun$ pada kekuatan 20 mesin
itu, diimban$kan, dicocokan den$an =0 yakni $aji" #ukankah jumlah har$a hasil mesti
sama den$an jumlah $aji8 Dalam hal kekuran$an mesin maka hendaklah kita periksa
hasil atau baran$ bahan yan$ bisa dijual di luar ne$ara -ekspor0, buat memasukkan
baran$,mesin yan$ kuran$ buat dibeli -impor0" 4in$kasnya kita cocokan den$an 40"
S* 2)6(' % Sekaran$ laksanakanlah penaksiran itu, Dam9
S* 7D)M % 2ertama, periksalah industri yan$ ada, pun periksalah lebih dahulu apakah
suatu pabrik bisa ditukar men$hasilkan baran$ yan$ lain" #ukankah pabrik oto itu kalau
sedikit ditukar bisa menjadi pabrik mesin kapal terban$8 2eriksalah la$i apakah satu
caban$ industri a1ak men$hasilkan lebih atau kuran$ buat keperluan +e$ara" )pakah
har$a itu yan$ dijual dalam ne$eri" Kalau hasil itu meman$ lebih murah dan melebihi
keperluan +e$ara, maka hasil lebih itu boleh dijual di luar ne$eri buat membeli baran$
yan$ kuran$"
S* TK5 % 2endeknya ukurlah kekuatan industri a1ak" Kalau hasilnya bisa lebih dari
keperluan dan har$anya cukup murah, maka keluarkanlah hasil lebih itu buat pembeli
yan$ kuran$, mesin atau baran$,pakai" Kalau perlu buat dipakai sendiri atau dijual di luar
ne$eri tukarlah kalau bisa satu pabrik buat baran$ ini menjadi pabrik buat men$hasilkan
baran$ lain"
S* 7D)M % Sesudah ditinjau kekuatan industri a1ak ini, cocokkanlah jumlah pekerja
den$an jumlah industri yan$ ada atau akan diadakan" Kemudian periksalah pula apakah
ada pabrik lapuk" 3an$ saya maksudkan den$an pabrik lapuk itu ialah pabrik yan$ lebih
banyak memakan on$kos kalau dipakai daripada merusakkan pabrik itu sama sekali"
3an$ lapuk itu baik diruntuhkan saja" )n$$aran on$kos pabrik lapuk itu buat
men$adakan hasil baik dipakai saja buat mendirikan pabrik baru"
1=9
D5+M)S % Sebutkanlah ju$a semua industri yan$ terutama, Dam, supaya kita sedikit
mendapat pemandan$an"
S* 7D)M % )ku susun saja be$ini% 2abrik buat ban$unan rumah, $edun$, jembatan dll"
2abrik buat perhiasan rumah, tikar, cat dindin$ dsb, jam, makanan, minuman dsb" 2abrik
buat kain, benan$, pencelupan dll" 2abrik buat pen$an$kutan, kereta, oto, kapal air dan
udara, baja, besi dll" Tamban$ aran$, minyak, besi, timah, temba$a, bauksit dsb" 2abrik
obat,obatan dll" Di *ndonesia ju$a pabrik teh, kina, kopi, $ula, karet dll"
S* TK5 % 6ukuplah rasanya kita meninjau kekuatan industri a1ak" Aadi pabrik yan$
kuran$ ditambah dan pabrik yan$ men$hasilkan lebih dijual hasil lebihnya itu buat
pembeli pabrik yan$ kuran$" Sekaran$ tinjaulah permintaan -demand0 berhubun$"
Den$an keperluan pembeli"
S* 7D)M % *n$atlah bah1a keperluan itu bertukar kalau takaran hidup itu bertukar
pula"
S* 2)6(' % 2astikan Dam9
S* 7D)M % Kalau seandainya $aji seseoran$ cuma > !,5! sehari, bukankah yan$
dipikirkannya cuma makanan saja8 Kalau $ajinya menjadi > 2 barulah dipikirkannya
membeli kain" Kalau takaran hidupnya bertambah pula barulah dia memikirkan membeli
/ulpen, sepeda, radio oto dsb" Sepadan den$an naiknya takaran hidup setin$kat demi
setin$kat bertukarlah pula kein$inan dan keperluan si pembeli"
S* TK5 % Meman$, bermula sekali dipikirkan oleh si pembeli ialah baran$ yan$ palin$
dibutuhi" Kemudian baru dipikirkan membeli baran$ buat seten$ah keme1ahan"
)khirnya baran$ buat keme1ahan semata,mata"
S* 7D)M % 6uma ada satu la$i peninjauan ialah meninjau apakah baran$ yan$
dihasilkan industri a1ak itu cukup ataukah tidak buat kita8
S* TK5 % Kalau tak cukup ba$aimana8
14!
S* 7D)M % Aika perbedaan on$kos suatu baran$ yan$ a1ak bikin den$an har$a pasar
baran$ itu tetapi dimasukkan dari luar lebih besar dari perbedaan on$kos a1ak den$an
har$a baran$ itu di pasar a1ak, maka baiklah baran$ itu dibikin di ne$ara a1ak,
1alaupun on$kos pada permulaan membikinnya sedikit besar"
S* 2)6(' % Te$askan den$an an$ka, Dam9 )mat tin$$i ter$antun$ kalau kau susun
be$itu9
S* 7D)M % Kalau on$kos baran$ a1ak umpamanya 1F sen dan jualan baran$ asin$
semacam itu ju$a di pasar a1ak 25 sen, jadi perbedaannya adalah . sen" Kalau on$kos
baran$ a1ak itu 1F sen ju$a, tetapi jualan di pasar a1ak cuma 2! sen, jadi bedanya cuma
2 sen, 1alaupun sudah membikinnya dan on$kos a1alnya lebih mahal"
S* TK5 % Semua permulaan itu susah sekali" 'ambat betul membikin sesuatu pada
semua permulaan itu" 'a$ipula banyak baran$ bahan dibuan$,buan$" :@aste;, istilah
yan$ dipakai dalam ekonomi9 Sebab itulah on$kosnya tin$$i pula" Den$an bertambah
lama pen$alaman berkuran$lah baran$ terbuan$,buan$ -1aste0 tadi" Aadi kalau diteruskan
membikin baran$ semacam itu besarlah pen$harapan kita lambat laun akan mendapatkan
caban$ industri nasional, baru, yan$ baik dan murah hasilnya" Tetapi ba$aimana kalau
perbedaan har$a tadi sebaliknya8
S* 7D)M % 3a, baik kau ja1ab sendiri, Kek9
S* TK5 % Kalau sebaliknya, bukankah ini berarti baran$,baran$ itu, lantaran bermacam,
macam sebab, tak men$andun$ harapan akan bisa kita bikin lebih murah dari baran$
asin$, 1alaupun pen$alaman diperbanyak" #aran$kali lantaran bahannya susah didapat,
atau lain,lain sebab" Dalam hal ini, aku pikir baiklah baran$ semacam itu kita datan$kan
dari luar ne$eri saja9 Toh tak ada salahnya bertindak be$itu asal saja cocok den$an
undan$,undan$ ekonomi8
S* 7D)M % Meman$ be$itu, Kek" Man>aatnya ju$a banyak buat hubun$an baik antara
satu ne$ara den$an ne$ara lain" 2erda$an$an itu adalah satu perkara yan$ merapatkan
ban$sa den$an ban$sa, ne$ara den$an ne$ara" Tak perlu semua baran$ itu kita sendiri
141
yan$ membikin" )sal *ndustri,*nduk sempurna di tan$an kita, tak ada salahnya kalau
hasil baran$ industri enten$ kita datan$kan dari luar" 3aitu kalau on$kos membikinnya
sendiri akan terlampau tin$$i dibandin$ den$an on$kos luar ne$eri" Tetapi baiklah jan$an
kita lanjutkan persoalan ini" #aiklah kita rundin$kan sekaran$ perkara 6)4)
memba$ikan $aji" 2entin$ bukan8
S* 2)6(' % Tentulah pentin$ sekali9
S* 7D)M % )1alnya pemba$ian $aji itu boleh dijalankan atas dua macam" 2ertama
pada tin$kat sosialisme yan$ sudah sampai ke tin$kat komunisme" Kedua pada tin$kat
sosialisme itu sendiri" 2ada tin$kat komunisme tiap,tiap oran$ itu bekerja menurut
kecakapannya dan men$ambil hasil usahanya" *nilah tin$kat tertin$$i dan belum tampak
kapan akan tercapainya tin$kat ini" Tetapi seba$ai pedoman hidup, maka ideal atau
idaman pemba$ian secara komunis itu perlu senantiasa dipercermin"
S* 2)6(' % )pakah cara pemba$ian di tin$kat kedua8
S* 7D)M % Tin$kat ini kita capai apabila kita sampai ke tin$kat sosialisme, ialah
apabila semua alat pen$hasilan dalam kapitalisme sudah dimiliki oleh masyarakat" 2ada
tin$kat ini mun$kin dipakai uan$, dan $aji dibayar :menurut kecakapan si 2ekerja;" Aadi
si 2ekerja masih menerima $aji" Tetapi mun$kin pula pemberian itu seba$ian berupa $aji
menurut kecakapan, dan seba$ian la$i berupa :ba$ian,sosial;" 3an$ terakhir ini berarti
bah1a pemba$ian itu rata buat oran$ de1asa serta rata pula buat kanak,kanak" #a$ian ini
ialah ba$ian tiap,tiap an$$ota masyarakat yan$ kerja" *ni misalnya saja9 Tiap,tiap ne$ara
sosialis dalam keadaan istime1a boleh pula men$ambil tindakan istime1a" )sal saja kita
jan$an lupa akan pedoman komunisme di atas"
S* TK5 % Kita andaikan saja kita memakai sistem kembar, yakni seba$ian dibayar
seba$ai $aji dan seba$ian :ba$iansosial;" #aran$kali ini cocok den$an tin$kat
perten$ahan -kompromis0" Tetapi ba$aimana menaksirnya8
S* 7D)M % )$ak susah sedikit meneran$kannya den$an pendek" Tetapi perlu ju$a
diberikan $aris kasarnya pemba$ian hartapencaharian +e$ara berdasarkan sosialisme
142
pada tin$kat perten$ahan itu" Misalkan satu ne$ara9 )ndaikan dalam +e$ara itu ada
25"!!!"!!! keluar$a, terdiri dari ibu,bapak dan 2 anak belum bali$h"
)ndaikan jumlah pencaharian +e$ara itu setahun 4"5!!"!!!"!!!
)ndaikan :ba$ian,sosial; jumlahnya sehar$a 2"!!!"!!!"!!!
)ndaikan buat kelunturan mesin setahun 5!!"!!!"!!!
)ndaikan bun$a uan$ dan se1a dihapuskan jadi !
(ntun$ yan$ diba$ikan pada kapitalis sudah dihapuskan pula !
A)D* S*S) #()T 7)A* 2!!!"!!!"!!!
3an$ 2!!!"!!!"!!! itulah yan$ akan diba$ikan kepada pekerja menurut kecakapan,
kepada 25"!!!"!!! keluar$a tadi"
S* TK5 % Aadi $aji itu masih bertin$$i berendah menurut kecakapan, bukan8 Meman$
kalau tak be$itu yan$ rajin jadi malas, sebab manusia sekaran$ masih mempunyai
seman$at perseoran$an" Tetapi kalau hasil sudah melambun$ dan didikan sosialisme
sudah lebih mendalam, maka sistem $aji ini bisa dihapuskan sama sekali" Aadi nanti tiap,
tiap pekerja akan menerima :ba$ian sosial;,nya" #ukan be$itu, Dam8 Tetapi ba$aimana
rupanya ba$ian sosial itu8
S* 7D)M % )pabila tiap,tiap oran$ sudah menjalankan ke1ajibannya seba$ai an$$ota
masyarakat,
maka ibu,bapak mendapat umpamanya 2 H > 4,, -semin$$u0 S > F,,
anaknya 2 oran$ mendapat 2 H > 4,, -semin$$u0 S > F,,
bapaknya kerja istime1a > 4,, S > 4,,
A(M')&-semin$$u0 S > 2!,,
14=
Aadi satu bulan 1 keluar$a tadi mendapat > F!,, misalnya saja" #a$ian setiap keluar$a
tentunya mesti berhubun$an den$an banyaknya penduduk pula, jumlah hasil ne$ara,
takaran hidup dsb" *ni $aris besarnya saja, seba$ai contoh" )da banyak perkara lain yan$
bersan$kutan" Tetapi bukankah aku menulis brosur la$i kalau kuteruskan8
S* TK5 % Aadi seba$ai cermin saja9 #a$aimanakah keadaannya 4encana 5konomi
*ndonesia8
S* 2)6(' % Tun$$u dulu, Kek9 5n$kau ini pada perundin$an ini kulihat terlampau $iat"
Kalah ke$iatan Mr" )pal, Denmas, dan aku dikumpul menjadi satu" 4upanya en$kau
tertarik betul oleh 4encana 5konomi ini" Tetapi mesin sekalipun membutuhkan bensin"
)pala$i 7odam, yan$ tak berhentinya diseran$ oleh pertanyaan dari kanan kiri"
". REN@ANA EK#N#MI !NT!K IND#NESIA
S* 2)6(' % Sekaran$ kita sudah sampai ke lan$kah pen$habisan" Tibalah 1aktuaya buat
kita memeriksa semua kemun$kinan untuk melaksanakan 4encana 5konomi itu di
kepulauan *ndonesia ini" #aiklah Mr" )pal saja membentan$kan suasana politik, ekonomi
dan sosial di +e$ara ini"
S* TK5 % 6ul9 Tadi aku kau tuduh aku terlampau $iat9 Meman$ kuakui bah1a
seman$atku masih meluap" Semua syarat buat menceraikan suasana itu masih se$ar,
bu$ar dalam in$atanku" *?inkanlah aku mencoba membentan$kannya"
S* 2)6(' % #enarlah pula usulmu itu, Kek" #ukankah kita ini calon $uru kaum proletar
yan$ seba$ian besar itu belum la$i sadar8
S* TK5 % Tentan$ suasana itu banyak kulihat persamaan *ndonesia ini den$an 4usia"
2ertama 4usia tak mempusakai sistem parlementer" *ndonesia ju$a tidak" Kedua, 4usia
tidak mempunyai kelas,ten$ah yan$ kuat buat men$halan$halan$i tindakan sosialistis"
144
2un *ndonesia tidak mempunyai" 4usia boleh dikatakan tak mempunyai Mesin,*nduk,
demikian ju$a *ndonesia"
M4" )2)' % Meman$ semua persamaan yan$ kau sebutkan itu benar" Tetapi ada
perbedaan besar yan$ ju$a berhubun$an den$an suasana itu" 2ada tahun 192F -80 ketika
4usia menjalankan rencana 5 tahun, dia sudah lebih kuran$ 1! tahun mempunyai
2emerintah Komunis" Semua kekuasaan ada di tan$an kaum proletar" #a$aimana
*ndonesia sekaran$ -2. +o/ember X4508 Surabaya, kota perindustrian terbesar di
*ndonesia sedan$ dihancurkan *n$$ris,+ica den$an pelor dan bom, dari darat, laut dan
udara" Kita sedan$ membela kemerdekaan kita den$an senjata yan$ belum sampai 1L
dari senjata musuh banyaknya dan kualitetnya" #a$aimana bisa kita menyusun dan
menjalankan 4encana 5konomi yan$ sempurna buat kita8
M4" )2)' % Mulanya aku sendiri mau men$usulkan 4encana 1aktu kita diseran$ den$an
hebat itu" Tetapi di belakan$nya aku men$erti bah1a aku terlampau banyak dipen$aruhi
:buku;" Sesudah kucoba berhubun$an den$an keadaan yan$ sebenarnya, maka barulah
aku insya> bah1a aku terlampau tin$$i melayan$ di a1an$,a1an$"
S* 2)6(' % Kalau kuin$at perundin$an lampau tentan$ dasar dan tekniknya 4encana itu,
sebenarnyalah suatu maksud men$adakan 4encana yan$ sempurna atau seten$ah
sempurna adalah impian belaka" Kalau ada 4encana dan meman$ mestinya ada 4encana,
maka rencana itu mestinya tak kuran$ dan tak lebih dari 4encana 5konomi #erjuan$"
S* TK5 % Tepat, 6ul9 Sebutkan la$i sarinya dasar dan teknik 4encana itu9
S* 2)6(' % Dasar 4encana itu ialah mencocokkan produksi den$an konsumsi"
Tehniknya ialah meninjau keadaan % l0 industri, 20 kemesinan, =0 $aji dan 40 perda$an$an
luar ne$eri" #aik dalam hal industri berat mauupun industri rin$an kita banyak sekali
kekuran$an mesin" #aran$ bahan kita benar pula lebih dari cukup buat dijual di luar
ne$eri" Aualan itu bisa dibelikan ke mesin yan$ kuran$" Tetapi perda$an$an den$an luar
ne$eri sama sekali terputus" 'a$ipula perindustrian *ndonesia, seba$ai pusaka
imperialisme #elanda, amat pincan$" 2abrik buat baran$,pakai seperti kain dan lain,lain
baru pada tin$kat permulaan, tetapi tamban$, pabrik dan kebun buat men$hasilkan
145
baran$ yan$ dijual di luar ne$eri, seperti teh, kopi, $ula, minyak, timah, mas dll lebih
daripada cukup" Di ba1ah telapak serdadu Aepan$ banyak pula mesin yan$ dirusak atau
dian$kut ke luar *ndonesia" *ndonesia dan dunia luar seolah,olah dipisahkan oleh juran$
yan$ dalam dan lebar" *ndonesia kekuran$an mesin dan kain, tetapi kebanyakan baran$
bahan" Dunia luar san$$up menjual mesin pada kita dan membutuhkan bahan dari kita,
tetapi pernia$aan sama sekali terhenti" Auran$ tadi tak bisa atau belum bisa dijembatani,
selama *n$$ris,+ica menyeran$ *ndonesia dan men$hancurleburkan kota *ndonesia"
D5+M)S % +ah, sekaran$ :Aeruk #ali; yan$ kau hidan$kan, 6ul9 Se$ar bu$ar9 Sudah
pandai pula en$kau memakai perkataan seolah,olah dan $ambaran" Tetapi en$kau jan$an
memikirkan 4encana 5konomi yan$ modern, yan$ sempurna saja, 6ul9 #ukankah di
masa peran$ ini pun kita mesti men$adakan rencana8 *stime1anya dalam suasana peran$
inilah kita mesti men$adakan rencana"
S* 7D)M % #enarlah be$itu" Kita mesti tunda rencana besarbesaran dan rencana
bertujuan jauh" 4encana yan$ akan memba1a kita ke ?aman sentausa ialah apabila kita
sudah mempunyai *ndustri #erat, *ndustri *nduk" )pabila kita sudah mempunyai Mesin
Membikin Mesin, yakni mesin pembikin lokomoti>, pembikin mesin oto, kapal air dan
kapal terban$, barulah boleh kita tidur den$an perasaan lebih aman dan menin$$alkan
anak cucu dan ne$ara kita den$an hati aman tenteram" Sebelum keadaan itu tercapai,
belumlah berapa artinya suatu kemerdekaan, 1alaupun kita memperoleh kemerdekaan
1!!L yan$ kita tuntut itu"
S* 2)6(' % Tetapi kemerdekaan 1!!L itu pulalah yan$ san$$up memberi kesempatan
kepada ne$ara kita buat mendirikan Mesin,*nduk dan *ndustri #erat +asional bukan8
S* 7D)M % #enar 6ul" Sebab itu rencana kita sekaran$ ialah 4encana 5konomi
#erjuan$ buat mencapai kemerdekaan 1!!L itu lebih dahulu" #ermula baiklah
diin$atkan suasana sekaran$ ini, te$asnya ialah suasana dalam perjuan$an"
D5+M)S % )pa perkara pentin$ yan$ tampak di matamu dalam suasana berjuan$ ini,
Dam8
14B
S* 7D)M % #anyak perkara yan$ bisa menjadi sebab kemenan$an atau kekalahan kita
dalam perjuan$an yan$ mahadahsyat ini" Mahadahsyat dalam hubun$annya den$an
banyak kekuran$an kita dalam perjuan$an" Kekuran$an ini kelak akan kuuraikan lebih
jelas dalam brosur bernama Muslihat" Di sini kukemukakan beberapa perkara yan$
men$untun$kan kita saja" Karena perkara ini lan$sun$ bersan$kutan den$an pasal
4encana 5konomi #erjuan$"
S* 2)6(' % Aadi berhubun$ den$an 4encana 5konomi #erjuan$ ini menurut pikiranmu
ada beberapa perkara yan$ men$untun$kan kita" 6obalah sebutkan atau uraikan pula
perkara itu panjan$ lebar"
S* 7D)M % #elumlah sampai temponya buat men$uraikan perkara itu panjan$ lebar"
#aiklah disebutkan saja semuanya itu" Kalau perlu di sana,sini kutambah ssdikit
peneran$an"
S* TK5 % Mulailah, Dam9
S* 7D)M % Semuanya ada empat perkara yan$ nyata men$untun$kan kita" Makin
tahan lama kita berjuan$, makin nyata pula keuntun$annya" 2erkara itu%
l" *klim" 'antaran tak ada musim din$in di *ndonesia, tanaman tumbuh 12 bulan setahun,
sedan$kan di ne$ara din$in cuma B bulan" Makanan mudah disiapkan, direncanakan, dan
pakaian cuma sedikit yan$ kita perlukan" Di pin$$ir,pin$$ir atau pin$$an$ $unun$ kita
bisa hidup dalam pondok kecil meneruskan perjuan$an, men$hindarkan pesa1at udara"
2" 2enduduk *ndonesia amat banyak" #uat di belakan$ dan di depan medan peperan$an
lebih dari cukup banyaknya prajurit" Kalau dari rakyat yan$ .! juta itu diambil 1!L
oran$ terkuat saja, kita bisa mendapatkan . juta prajurit buat $aris depan" 3an$ . juta la$i
buat $aris belakan$" #elum la$i terhitun$ kaum 1anita yan$ amat pentin$ buat
perjuan$an ini"
=" Moral prajurit amat men$$embirakan" Seman$at buat membela kemerdekaan dan
keikhlasan berkorban buat kemerdekaan belum pernah ternyata dan umum seperti
14.
sekaran$" 'ebih susah buat seseoran$ pemimpin peran$ menahan prajuritnya bertarun$
daripada menyuruhnya bertarun$" #erebut,rebut prajurit yan$ mau maju ke $aris depan,
1alaupun senjatanya serba kekuran$an"
4" Keadaan internasional amat memuaskan" #elum pernah dunia internasional menaruh
be$itu banyak perhatian kepada persoalan kemerdekaan *ndonesia daripada sekaran$ ini"
Secara umum sehari demi sehari terden$ar keras kian keras" Seba$ian besar kaum buruh
dan seba$ian dari kaum liberal dunia semakin menentan$ imperialisme *n$$ris,#elanda
den$an perkataan dan perbuatan" Semakin lama rakyat *ndonesia berjuan$ semakin besar
kemun$kinan secara umum akan memaksa imperialis *n$$ris, #elanda men$hentikan
penyembelihan besar,besaran di *ndonesia"
S* TK5 % Aadi berhubun$ den$an 4 perkara itu muslihat apakah yan$ mesti dijalankan
dan 4encana 5konomi #erjuan$ manakah yan$ baik dipakai8
S* 7D)M % Teran$ muslihat berjuan$ yan$ baik ialah mundur maju, muslihat $erilya"
Mundur kalau berjumpa den$an yan$ amat kuat" Maju dan terkam kalau musuh len$ah
dan kuran$ kuat" 5konomi #erjuan$ ialah men$hasilkan dan men$atur hasil buat peran$
lama" *n$atlah makin tahan lama perjuan$an ini, makin baik buat kita" #uat musuh makin
silau matanya menentan$ obor kebenaran, makin lemah urat syara>nya menden$arkan
protes umum di dunia dan makin koson$ kasnya buat melanjutkan penyeran$an biadab
ini" )khirnya pemerintah ceroboh imperialis itu akan dijatuhkan oleh protes dan aksi
umum yan$ in$in damai di dunia ini9
S* TK5 % )pakah perkara ekonomi yan$ pentin$ buat peran$ lama8
S* 7D)M % #uat rencana yan$ lebih lanjut periksalah semua syaratnya rencana
ekonomi dalam pasal yan$ baru kita uraikan, yaitu 4encana 5konomi Sosialis9 2erkara
yan$ menyolok mata di masa berjuan$ ini, ialah% l" Menambah makanan dan pemba$ian
makanan" 2" Mendirikan perusahaan tenun dan memba$ikan hasilnya" =" Mendirikan
pondok di tempat aman seba$ai persiapan buat penduduk kota" 4" Men$atur pertukaran
baran$" 5" Mempersiapkan hubun$an den$an luar ne$eri"
14F
S* TK5 % )pakah tindakan yan$ pertama mesti diambil8
S* 2)6(' % Saya pikir men$adakan l0 2anitia menaksir, 20 Aabatan menjalankan taksiran
atau 4encana, dan =0 #adan 2enyelidik"
S* 7D)M % Tepat, 6ul9 Sebenarnya tak perlu saya uraikan la$i apa tindakan sesudah
men$adakan #adan itu yan$ mesti diambil" Semuanya itu sudah terkandun$ dalam pasal
rencana ekonomi sosialis tadi" 6ukuplah di sini kalau disebutkan bah1a sesudah #adan
Kekuasaan tadi dibentuk, maka hendaklah diadakan penaksiran itu selekas mun$kin"
S* TK5 % Sebenarnyalah mesti dicocokan semua hasil makanan, pakaian dan perkakas
perumahan -di luar kota0 serta keperluan buat Aa1a seluruhnya den$an keperluan dan
permintaan" Kalau ada kekuran$an cobalah cari akal buat menambahnya" #aran$kali
kebun ini mesti ditanami ini dan pabrik ini mesti ditukar den$an pabrik itu" Sesudahnya
adakanlah penda>taran buat semua jenis pekerjaan, seperti pekerja besi, kain, kereta,
tamban$ dll" Tiap,tiap jenis pekerja itu mesti diba$i pula menurut kepandaiannya" Di
antara pekerja besi umpamanya berapa banyak tukan$ lebur, tukan$ las dsb" #aru kita
mendapat pandan$an tentan$ banyak dan kesan$$upannya kaum pekerja kita" )pabila
kita sudah mempunyai da>tar yan$ sempurna, baru pula kita bisa men$erahkan prajurit
pekerja kita yan$ perlu, kalau kita sudah mempunyai penda>taran yan$ sempurna itu"
S* 7D)M % Kalau tindakan tersebut di atas sudah dijalankan di Aa1a, sudah tentu
Sumatera, Kalimantan, Sula1esi, Maluku, +usa Ten$$ara akan men$ikut" Sebab itu
semua tindakan di Aa1a itu mestinya tepat cepat"
S* TK5 % Meman$ be$itu, Dam9 *ndonesia ini bukan Aa1a saja" Meman$ hubun$an kita
den$an seberan$ kini amat ter$an$$u" Tetapi kalau maksud dan tujuan itu sama,
persatuan dalam men$ambil tindakan bisa didapat" Seberan$ seperti biasa siap setia akan
men$ikuti Aa1a"
D5+M)S % Kalau kita dari a1al 4epublik didirikan bisa sedikit saja memandan$ ke
depan dan meme$an$ te$uh makna dan akibat kemerdekaan itu, maka kita tentu sudah
mempunyai 4encana 5konomi #erjuan$ itu" Den$an itu kita akan jaya menan$kis
149
seran$an *n$$ris,+ica yan$ mesti datan$ menyeran$ kita" Saya bilan$ mesti, karena
men$in$at kebutuhan imperialisme *n$$ris,#elanda sesudah 2eran$ Dunia ini dan
men$in$at pula sejarah imperialisme *n$$ris,#elanda dalam =5! tahun di belakan$ ini, di
seluruh pelosok dunia""
S* 2)6(' % Meman$ pen$harapan koson$ itu terlampau banyak terselit dalam hati
sanubari para pemimpin kita" Tak perlulah nama si pemimpin itu kita sebut" Kita cukup
men$erti artinya persatuan di masa peran$ ini" Tetapi in$atlah saja perjanjian *n$$ris
den$an para pemimpin kita di Surabaya dan Ma$elan$" #erapa banyak korban mesti
diberikan sesudah perjanjian itu, karena kita percaya pada suara merdu dan janji muluk
para pejabat yan$ terdesak itu"
M4" )2)' % Meman$ aku setuju penuh den$an perkataanmu" Tetapi en$kau sedikit sesat
kepada simpan$ diplomasi" #aiklah kita kembali ke ba$ian ekonomi 4encana 5konomi
#erjuan$ itu" Tiadalah akan be$itu besar penderitaan mereka yan$ mesti menin$$alkan
rumahnya di kota,kota dan lari ter$esa,$esa ke desa,desa" Mereka akan bisa disambut
den$an persediaan makanan dan pomondokan, 1alaupun amat sederhana sekali" 4akyat
tak akan be$itu kacau, kalut, dan prajurit kita tak akan be$itu ter$an$$u hatinya melihat
rakyat dalam kesusahan itu" 'a$ipula jika ada persiapan di luar kota, maka rakyat dalam
kota tak akan be$itu berat hatinya menin$$alkan rumah tan$$anya, tempatnya bernaun$
berbulan,bulan baran$kali sudah bertahun,tahun"
D5+M)S % Tak pula kuran$ pentin$nya perkara rencana pakaian" )ku menyaksikan
sendiri seoran$ pemuda remaja yan$ mendesak men$ikut rombon$an per$i menyeran$"
2ertama kusaksikan di #anten" Di sana kulihat seoran$ pemuda per$i menyeran$ ke
Kebayoran" Kedua, pemuda lain yan$ :menyerbu; ke Surabaya" Mereka beran$kat
den$an tombak bambu dan $olok saja" Tak pula mereka tadi memakai pakaian militer"
#ahkan bajupun tak ada dipakainya" Tetapi mereka kembali ke desanya memba1a
beberapa pistol di pin$$an$nya dan tommy,$un di bahunya9
S* 2)6(' % #a$aimana perasaan Denmas melihat pemuda semacam itu8 Mereka itu
satria un$$ul, bukan8
15!
D5+M)S % Tetapi aku suka dan sedih9 Suka karena belum pernah aku seumur hidup
menyaksikan bakti kesatriaan ban$sa *ndonesia seperti sekaran$" Sedih, melihat prajurit
muda, $a$ah perkasa itu cuma memakai celana buntun$ tak bersepatu dan berbaju"
)lan$kah baiknya kalau diberi uni>orm, pakaian militer" )lan$kah senan$ dan $iran$
hatinya sendiri" )lan$kah pula besarnya minat dan kein$inan bertarun$ di antara teman
sedesanya mereka itu, apala$i sesudah melihat temannya pulan$ memba1a oleh,oleh
peran$, tanda kemenan$an" 4asanya brosur ini sudah terlampau jauh melebihi brosur
yan$ lain,lain"
S* 2)6(' % Seba$ai penutup ucapkanlah beberapa kalimat, Dam, seba$ai simpulan yan$
pentin$"
S* 7D)M % Kita di masa penyeran$an musuh sekaran$ dan di hari depan perlu
men$adakan rencana" #ukan buat men$adakan perekonomian yan$ kuat,kokoh" #uat ini
kita tak diberi kesempatan" 4encana 5konomi kita ialah buat berjuan$ semata,mata"
#erjuan$ mati,matian, karena maksud musuh sudah teran$ seperti cahaya matahari"
&endaknyalah den$an cepat tan$kas kita men$adakan badan buat men$atur pen$hasilan
dan pemakaian buat berjuan$" &asil itu mesti dicocokan den$an permintaan" Dalam
pemba$ian hasil itu, sekaran$ uan$ Aepan$ itu masih dipakai" Tetapi cetakan uan$ itu
sudah direbut +ica" (an$ Aepan$ itu san$at men$alutkan perekonomian rakyat" Sudah
sampai temponya sekaran$ buat 2emerintah 4epublik men$ambil tindakan mence$ah
merosotnya uan$ Aepan$ yan$ menaikkan har$a baran$ itu dan memutusasakan 4akyat
Aelata" )da beberapa tindakan yan$ bisa diambil" 2ertama 2emerintah 4epublik bisa
mencetak uan$ baru" Kedua, prajurit pekerja dan peran$ bisa dikasih karcis sesudah
menjalankan ke1ajibannya" Karcis itu dibolehkan dipakai di pasar dan di toko" Keti$a,
pakai sistem rakyat jelata di ?aman Aepan$" Karena uan$ Aepan$ amat merosot, maka
banyak rakyat di desa yan$ tak mau la$i menerima uan$" Mereka tukarkan telur, ayam,
atau kerbaunya den$an kain" Salah satu, dua, atau keti$anya sistem itu boleh dipakai"
Tetapi boleh atau tidaknya dipakai, perkara sepentin$ itu, karena men$enai seluruh rakyat
tak bisa diputuskan be$itu saja" 'ebih dahulu mesti diadakan perundin$an yan$ masak di
antara para 1akil rakyat jelata" Di sini cuma bisa dimajukan dasar tindakan itu saja
seperti di atas" Tetapi tindakan keuan$an itu mesti lekas diambil supaya semua
151
penceroboh itu mati kutu" 2erlulah pula selekas mun$kin diadakan hubun$an den$an luar
ne$eri9 Maklumlah saudara artinya tindakan ini, andaikan kita sudah siap den$an rencana
ekonomi berjuan$" Makanan cukup buat rakyat dan prajurit, pakaian pun sudah mulai
ditenun"@anita sudah ikhlas men$erahkan tena$anya buat men$urus dapur umum dan
palan$ merah" 2erkakas tenun den$an tak berhentinya berputar oleh tan$an 1anita yan$
in$in menan$, in$in merdeka" 2emba$ian makanan dan pakaian berlaku den$an tetap
teratur diselen$$arakan oleh laki,lakiJperempuan tua dan muda dalam ne$eri" Di kaki dan
pin$$an$ $unun$, ratusan malah ribuan pondok siap sedia buat menerima penduduk kota
yan$ terpaksa menyin$kirkan diri" #iarlah kaum imperialis membabi buta" Di udara dan
laut mereka bisa menan$" Semua kota besar mun$kin mereka bisa duduki" Tetapi selama
lembah, dataran, dan leren$ $unun$ terus ditanami menurut rencana ekonomi yan$
teratur rapi, selama seman$at rakyat seluruhnya masih bulat percaya pada &ak
Kemerdekaannya, selama Tentara 4akyat masih pe$an$ seman$atnya yan$ menyala,
nyala itu, Saudara sekalian, akhirnya musuh mesti akan bertekuk lutut den$an tiada
perjanjian suatu apa" Sebelum imperialis itu menin$$alkan pesisir kita belumlah akan kita
sarun$kan belati kita ke sarun$nya" Kembali kita ke alam kita, ke pen$hidupan yan$
sederhana" Kita bisa dan kita terpaksa berlaku be$itu9 Den$an hidup sederhana dan
senjata sederhana kita bisa bertahan bertahuntahun" 6amkanlah bah1a kekayaan
*ndonesia yan$ istime1a itu men$i?inkan kita bertarun$ lama den$an hidup miskin"
Semua kekayaan dan keme$ahan *ndonesia itu kelak akan jatuh kembali ke tan$an kita
apabila kita sudah menan$9 Semboyan kita% 45+6)+) 5K+M* #54A()+79
K5M54D5K))+ 1!!L9 45+6)+) 5K+M* SS*)'*ST*S9
152
15=