Anda di halaman 1dari 50

PERBANDINGAN TAHAP DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR ANTARA PEMAIN

BOLA SEPAK DAN PEMAIN BOLA BALING TAHUN 6BAB 1

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pendahuluan
Sistem kardiovaskular merupakan salah satu sistem biologi yang menyokong sistem lain
seperti sistem respiratori, sistem endokrin dan sebagainya yang berfungsi dengan
berkesan. Ia memainkan peranan yang amat penting untuk mengangkut oksigen
kepada sel dan membawa keluar sisa metabolisme serta produk sel lain ke dalam
tubuh.
Dalam sistem kardiovaskular terdapat tiga bahagian utama iaitu jantung, sel darah
merah, dan pembuluh darah. Power dan Howley (2004), menyatakan daya tahan
kardiovaskular adalah keupayaan tubuh badan bagi mengangkut oksigen ke seluruh
badan bagi menghasilkan tenaga yang digunakan untuk manjalani aktiviti fizikal.
Semasa latihan, badan seseorang perlu meningkatkan keupayaan dan daya tahan
kardiovaskular supaya dapt menghasilkan kerja dengan mengunakan sejumlah oksigen
yang maksimum. Dalam latihan, badan dapat menyesuaikan struktur dan fungsinya
agar dapat membenarkan sejumlah oksigen yang maksimum ke seluruh badan.
Corbin dan Lisdey (2005), menyatakan bahawa daya tahan kardiovaskular
adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan aktiviti dalam jangka masa
panjang tanpa henti. Daya tahan kardiovaskular memerlukan jantung yang kuat, paru-
paru yang sihat dan salur darah yang baik untuk membekalkan sel darah dengan
oksigen. Bagi mengukur tahap keupayaan daya tahan kardiovaskular ataupun
kecergasan aerobik seseorang atlet banyak ujian yang telah dibina yang masing-masing
mempunyai batasan dan limitasi.Biasanya daya tahan kardiovaskular ini melibatkan
acara-acara sukan seperti larian 1500m. Walaupun berlari nampaknya mudah dan
2

semulajadi tetapi pecutan dan kepantasan berlari dan berlari jarak 1500m dengan
berkesan memerlukan teknik yang perlu dilatih (Zamerchili, 1997). Dalam sukan
olahraga jarak sederhana, biasanya individu yang mempunyai daya tahan
kardiovaskular yang baik akan mempunyai prestasi yang lebih baik. Menurut
Bompa (2000), prestasi dan kapasiti daya tahan latihan adalah berbeza mengikut
jantina. Atlet remaja perempuan adalah lemah berbanding dengan atlet lelaki dari segi
daya tahan kardiovaskular dan kekuatan otot abdominal. Oleh itu, perancangan latihan
yang baik adalah penting untuk memastikan perkembangan pencapaian atlet adalah
meningkat dan disusun berdasarkan jantina masing-masing.


3

1.2 Refleksi pengajran dan pembelajaran lalu

Dalam permainan sukan seperti bola sepak dan bola baling daya tahan kardiovaskular
merupakan aset yang penting untuk menentukan prestasi dan kejayaan seseorang
pemain. Pada masa kini sukan seperti bola sepak dan bola baling adalah acara yang
sering dipertandingkan dalam pelbagai kejohanan olahraga. Acara ini bukan sahaja
dipertandingkan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah di malaysia malah di
peringkat antarabangsa iaitu sekolah-sekolah asean, remaja asia dan seterusnya di
peringkat tertinggi iaitu Olimpik.

Pada masa kini juga sukan olahraga dan sukan padang semakin berkembang di
peringkat sekolah dan juga peranan pihak kerajaan juga dilihat penting dimana mereka
cuba membangunkan sukan bermula dari sekolah rendah dengan menperkenalkan
dasar dimana 1 murid 1 sukan di setiap sekolah. Dalam kajian ini saya akan cuba
melihat perbandingkan pencapaian daya tahan kardiovaskular atlet bola sepak dan
pemain bola baling tahun 6 melalui ujian bleep test.

Selain daripada itu juga ujian dan kajian ini dilakukan di sekolah adalah
disebabkan oleh kurangnya rujukan oleh jurulatih terhadap ujian yang lebih sesuai di
kalangan atlet mereka. Selain daripada itu juga faktor kurangnya kajian terhadap atlet
luar bandar menjadi faktor dorongan melakukan kajian di sekolah ini.
4

1.3 Refleksi nilai pendidikan

Prestasi sukan seseorang pelajar biasanya akan dilihat bermula dari sekolah rendah lagi
dan perkembangan berterusan dengan latihan yang sistematik akan membantu untuk
meningkatkan prestasi pelajar selaras dengan perkembangan umur mereka. Menurut
Bompa (2000), menyatakan bahawa latihan olahraga yang baik perlu dimulakan pada
peringkat kanak-kanak lagi supaya minda dan badan atlet terlibat dapat berkembang
secara sistematik dan progresif untuk mencapai kecemerlangan jangka panjang dan
bukan burn-out jangka pendek.

Dalam permainan bola sepak dan bola baling daya tahan kardiovaskular
merupakan penentu kepada kemenangan pasukan ataupun pemain. Semakin baik daya
tahan kardiovaskular maka semakin baik prestasi seseorang atlet tersebut. Selain itu,
pertandingan sukan sekolah merupakan salah satu cara untuk memilih pelajar yang
berbakat untuk mewakili sekolah ke peringkat bahagian dan seterusnya ke peringkat
negeri. Biasanya pelajar yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang baik akan
mempunyai peluang yang cerah untuk mewakili sekolah masing-masing dalam acara
padang terutamanya olahraga dan sukan padang.

Oleh itu, dalam kajian ini, saya akan cuba membandingkan pencapaian daya tahan
kardiovaskular diantara pemain bola sepak dan bola baling tahun 6 bagi mendapatkan
data untuk membantu guru pendidikan jasmani mengenalpasti kebolehan dan
ketahanan kardiovaskular pelajar sekolah tersebut untuk dianalisis sama ada tahap
kardiovaskular pelajar sekolah tersebut berada pada tahap lemah, sederhana ataupun
sangat baik.

5

Selain daripada itu juga faktor kepada kajian ini dijalankan adalah untuk
menyelesaikan masalah kepada jurulatih yang berbeza dalam mancari ujian yang sesuai
untuk mengenalpasti adakah atlet mereka mempunyai daya tahan kardiovaskular yang
cukup ataupun sebaliknya. Di sebalik kajian ini juga adakah ujian ini membantu para
atlet meningkatkan prestasi yang tidak konsisten dalam pencapaian sebelum ini.

BAB 2

SOROTAN KAJIAN


2.0 PENGENALAN

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah
yang diselidik oleh penyelidik dalam kajian ini. Perkara-perkara yang perlu diberi
perhatian dalam perkara ini adalah berkaitan dengan teori-teori dan kajian-kajian lepas
yang pernah dijalankan bagi menunjukkan bahawa daya tahan kardiovaskular yang
baik akan memberikan prestasi yang baik kepada atlet atau individu yang terlibat dalam
sukan. Kajian-kajian lepas ini akan membantu menyokong fakta-fakta yang diperolehi
untuk menjadikan kajian ini lebih bermakna. Dalam kajian ini penyelidik ingin mengkaji
perbezaan daya tahan kardiovaskular antara atlet bawah 12 tahun bola sepak dan atlet
bola baling Sk.Chinta Mata, Tenom.6

2.1 KAJIAN LEPAS

Carter, Banister dan Blaber (2003), menyatakan kaijian tentang kesan umur dan jantina
ke atas perubahan kadar nadi selepas latihan daya tahn kardiovaskular. Kajian tersebut
telah dijalan kan selama 12 minggu ke atas 24 subjek pelari jarak jauh yang
dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu (umur 19-21 tahun) dan (umur 40-43 tahun).
Hasilnya berlaku pengurangan yang jelas bagi kadar denyutan jantung pada keadaan
rehat pada empat kumpulan umur tersebut dan menunjukkan umur 19-21
menunjukkan pertambahan yang banyak dalam jumlah kuasa dalam jumlah kuasa
selepas melalui program tersebut. 20M MULTI STAGE FITTNESS, LEGER SHUTTLE RUN
DAN PACER MK. STICKLAND (2003), menjalankan kajian untuk menguji ketepatan ujian
20M Multi Stage Run Test bagi menganggar Vo2 max di kalangan remaja. Sampel
kajian terdiri daripada 60 lelaki dan 62 wanita (umur 25-23 tahun).
Kecergasan kardiovaskular pelajar-pelajar adalah antara perkara yang sangat
diberi perhatian untuk prestasi yang baik namun ianya sukar diukur di sekolah-sekolah
kerana prestasi pelajar sentiasa berubah-ubah disebabkan oleh pilihan sukan yang
disertainya. Kajian-kajian yang dilakukan oleh penyelidik pada masa kini banyak
dilakukan pada atlet-atlet elit. Kajian Kamaruzaman (2004), menguji tahap kecergasan
kardiovaskular pelajar-pelajar yang bermain bola baling Maktab Rendah Sains Mara
(MRSM) dan Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK). Kajian beliau mendapati bahawa
pemain bola baling MCKK mempunyai tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular
yang tinggi (min=3.54) berbanding pemain bola baling MRSM (min=3.16) bagi kategori
bawah 15 tahun dan 18 tahun.
Antara kajian yang dilakukan bagi menilai atau mengukur daya tahan
kardiovaskular ialah melalui kajian Hj Abdullah, Abu Zarin, Zakaria dan Othman (2004),
yang cuba mengkaji kesesuaian ujian 20 Meter Progressive Shuttle Run dalam
menilai dalam menilai daya tahan kardiovaskular murid sekolah rendah. Selain itu,
kajian ini juga mengenalpasti kesesuaian ujian bleep test bagi mengukur tahap
kecemerlangan daya tahan kardiovaskular murid sekolah rendah dari segi
7

kebolehpercayaan dan kebolehobjektifan disamping memperkenalkan ujian bleep test
sebagai instrumen mengukur kecemerlangan daya tahan kardiovaskular sekolah
rendah.
Subjek kajian adalah daripada lelaki (N: 40) orang dan perempuan (N: 40)
orang dari empat buah sekolah di Terangganu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa
dapatan kajian menunjukkan wujudnya perubahan yang positif di antara subjek kajian
bagi kesemua sekolah yang diuji. Nilai ukuran purata korelasi = 0.9080, menunjukkan
kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Ini juga bermakna instrumen ini sangat sesuai
diunakan untuk mengukur tahap daya tahan kaediovaskular serta kecergasan murid
sekolah.
Menurut kajian yang dilakukan oleh Arakawa (2000), menjelaskan bahawa
latihan fizikal yang berterusan dapat menyumbang kepada peningkatan keupayaan otot
jantung untuk berfungsi dengan lebih efisyen, daripada dapatan kajian ini juga didapati
gabungan beberapa jenis latihan boleh membantu meningkatkan daya tahan
kardiovaskular, pendapat ini disokong oleh Mc Carthey (2003), yang telah membuktikan
bahawa dengan menggabungkan latihan kekuatan dan dayatahan selama 3 minggu
ketika membuat perbandingan perubahan terhadap tahap VO2 Max dengan pencapaian
kekuatan secara serentak dapat meningkatkan tahap kecergasan seseorang. Latihan
sukan memerlukan persediaan yang rapi dari segi fizikal, teknikal, intelektual, psikologi
dan persiapan moral atlit melalui proses yang sistematik dan terancang.
Aziz A.R et al, (2004), menjalankan kajian perbandingan prestasi bola sepak
berdasarkan posisi antara bleep test, shuttle run dan yo-yo intermitten test tidak
signifikan dengan vo2max daripada ujian yang dijalankan dengan menggunakan 20M
multi stage run test dan treadmill. Namun begitu bagi menguji daya tahan
kardiovaskular pemain bola sepak dengan menggunakan ujian bleep test dan yo-yo
intermitten test adalah lebih sesuai.
Kualiti perspektif kesihatan ini harus dimiliki oleh seseorang ahli sukan
termasuklah pemain bola sepak (Beck, 1991; Hazeldine, 1992). Walaupun
perkembangan fizikal dipengaruhi oleh umur, jantina, tabiat senaman dan amalan
8

pemakanan, kecergasan yang optimum tidak mungkin dicapai kecuali dengan aktiviti
fizikal yang efisien (Heyward, 1997).Kajian yang dijalankan oleh Johnson dan Nelson
(1986), yang menyatakan latihan yang dijalankan selama enam hingga lapan minggu
akan dapat meningkatkan tahap kecergasan seseorang individu atau atlit-atlit. Nisbah
tersebut dicadangkan agar tahap kemajuan kecergasan dibuat dari hari ke hari, kuasa
dari minggu ke minggu, kelajuan dari bulan ke bulan dan daya tahan dari tahun ke
tahun. Peningkatan yang dramatik dalam jangkamasa pendek perlu dilihat sebagai
keputusan langsung kemajuan latihan harian.
Jantine D. Slinger et. al (2006), mengkaji perhubungan antara ujian prestasi
aerobik dengan bentuk tubuh. Subjek terdiri daripada 502 orang kanak-kanak yang
berumur antara 10-15 tahun. Subjek kajian terdiri daripada 53% sujek lelaki dan 47%
subjek perempuan. Subjek menjalankan ujian berbasikal engometer dan shuttle
rununtuk menguji prestasi aerobik. Body mass indeks (BMI) dan peratus lemak
(menggunakan skin fold) diukur untuk mengira fat free mass normalised to stature
(FMI). Hasil kajian mendapati terdapat perhubungan antara bentuk tubuh badan dalam
ujian kardiovaskular.
Pusat Penyelidikan Aerobik Institut Cooper (2003), telah memperkenalkan satu
lagi ujian iaitu bleep test yang mengukur daya tahan kardiovaskular individu. Ujian ini
juga dikenali dengan pelbagai nama seperti ujian beep , pacer , 20 meter shuttle run
test , atau multistage fitness test . Ujian ini menggunakan bunyi bleep yang
dirakamkan melalui radio kaset sebagai panduan kadar larian (running phase) secara
meningkat sehingga individu mencapai peringkat (level)larian maksimum berdasarkan
kemampuannya. Penyelidik telah menggunakan bateri ujian meningkat lari ulang alik 20
meter (bleep test) sebagai skala pengukuran dan pengujian bagi menilai kadar
kemampuan kecergasan kardiovaskular subjek dalam kajian ini. Kajian ini turut
mengukur kadar pengambilan oksigen maksimum subjek dengan menggunakan alat
pengukur metabolik vo2max 20 pulmonary spirometry sensormedics yang dijalankan di
makmal fisiologi senam.
9

Satu kajian telah dijalankan oleh Cendric et al. (2006) terhadap 186 orang
pemain bola sepak junior kebangsaan Belgium iaitu bawah 15 tahun, 16 tahun, 17
tahun, 18 tahun dan bawah 19 tahun untuk mengenalpasti kuasa anaerobik mereka
mengikut kategori umur masing-masing. Kajian mendapati bahawa kuasa anaerobik
adalah meningkat secara progresifmengikut kategori umur sampel. Fournier et al.
(1982) di dalam Balciunas et al. (2005) juga menyatakan bahawa kuasa anaerobik akan
meningkat dari peringkat kanak-kanak sehingga menjelang dewasa dan peningkatan
drastik berlaku semasa proses akil baligh. Ini adalah kerana peningkatan aktiviti enzim
glycolitic terutamanya Phosphofructokinase. Kenyataan ini juga disokong oleh Sherpard
(1999) di dalam Alvarado (2005) yang menyatakan kapasiti anaerobik meningkat
secara progresif semasa proses matang sehingga mencapai umur. Ini bermakna, aktiviti
glucolite bergantung kepada peringkat umur. Oleh yang demikian, penyelidik
mendapati umur setiap subjek yang di ambil adalah berada pada tahap matang dan ia
sedikit sebanyak mempengaruhi dapat kajian.
Faktor seterusnya yang menyumbang terhadap dapatan kajian adalah
disebabkan oleh faktor cuaca atau suhu persekitaran. Semua subjek yang di ambil telah
terbiasa dengan keadaan kajian cuaca di Malaysia dengan suhu persekitaran 27 C
hingga 30 C semasa menjalani latihan atau semasa pertandingan. Keadaan ini juga
mungkin menjadi faktor terhadap kapasiti anaerobik mereka yang hampir sama.
Tambahan pula, tiada sebarang kajian yang menunjukkan kapasiti anaerobik adalah
dipengaruhi oleh faktor cuaca atau suhu sekeliling. Kenyataan ini telah dibuktikan oleh
Finn et al. (2003) yang mendapati tiada perbezaan yang signifikan terhadap kapasiti
anaerobik atlet di dalam suhu sekitar 20 C hingga 30 C.
Eider Onate et al (2006),menjalankan kajian untuk mengkaji kesahan ujian 20M
shuttle run test dalam mengesan penyakit asma yang digunakan dalam program
pendidikan jasmani dan kesihatan di sepanyol. Sampel kajian terdiri daripada 826 orang
pelajar berumur 6 hingga 12 tahun. Ujian digunakan menggunakan kaedah silang
antara ujian 20M shuttle run test. Larian secara bebas dan item soalan
INTERNASIONAL ASTHMA & ALLERGIES IN CHILLHOOD (SAAC). Kajian mendapati
ujian tersebut tidak sah.
10

Omar, Abdul Hafidz and Khalil, Fakhrul Anwar (2010) telah menjalankan kajan
iaitu Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan
Simulasi Haji Dan Umrah.Seramai 10 orang subjek telah dipilih secara rawak dikalangan
pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor sebagai subjek kajian. Subjek
tersebut dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen (n=5) dan
kumpulan kawalan (n=5). Dalam kajian beliau, bateri ujian yang digunakan ialah Ujian
larian 2.4 kilometer bagi mengukur tahap kecergasan kardiovaskular subjek manakala
ujian Wall Squat dijalankan terhadap subjek bagi mengukur tahap daya tahan otot kaki
sebelum dan selepas menjalani latihan. Dalam kajian beliau, didapati terdapat
perbezaan yang signifikan bagi tahap kecergasan kardiovaskular dan daya tahan otot
kaki manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kecergasan
kardiovaskular dan daya tahan otot kaki bagi kumpulan kawalan.
Penggunaan ujian daya tahan kardiovaskular juga digunakan bagi melihat
keberkesanan sesuatu latihan. Millet , Jaouen , Borrani dan Candau (2002), telah
menjalankan kajian latihan daya tahan yang mempengaruhi ekonomi larian dan
pengambilan oksigen (VO
2
) dalam latihan berat dengan berlandaskan fasa primari dan
komponen VO
2
. Kajian yang dijalankan ke atas lima belas atlet selama empat belas
minggu menggunakan ujian larian padang, larian 300 meter, ujian lompatan dan
pengukuran kekuatan konsentrik lower-limb bertujuan menilai pengaruh kombinasi
latihan bebanan dan latihan daya tahan ke atas ekonomi larian dan kinetik VO
2
bagi
atlet jarak jauh. Hasilan kajian mendapati latihan beban membantu meningkatkan
kekuatan maksimum dan ekonomi larian dengan tiada pengaruh secara langsung ke
atas VO
2
kinetik dalam latihan berintensiti tinggi.
Carter, Banister dan Blaber (2003), pula telah menjalankan kajian tentang kesan
umur dan jantina ke atas perubahan kadar nadi selepas latihan daya tahan. Kajian
tersebut telah dijalankan selama dua belas minggu ke atas dua puluh empat subjek
pelari jarak jauh yang dibahagikan kepada empat kumpulan berdasarkan umur dan
jantina iaitu subjek berumur 19 21 tahun seramai 6 lelaki dan 6 perempuan.
Manakala dua lagi kumpulan adalah subjek berumur 40 45 tahun seramai 6 lelaki dan
6 perempuan. Hasil kajian mendapati berlaku pengurangan yang jelas kadar denyutan
11

jantung pada keadaan rehat pada empat kumpulan umur tersebut. Walau
bagaimanapun kumpulan subjek berumur 19 21 tahun menunjukkan pertambahan
yang banyak dalam jumlah kuasa selepas program tamat.
Ujian menapak Queen College pula digunakan oleh Satipati Chatterjee, Pratima
Chatterjee dan Amit Bandyopadhyay (2003), untuk menguji kesahan dalam mengukur
VO
2
max di kalangan pelajar perempuan. Subjek kajian adalah 40 pelajar perempuan
yang tidak aktif dan mempunyai sosioekonomi yang sama dari universiti Calcutta,
Kolkata. Scholander micro-gas analyzer digunakan untuk menganalisis VO
2
max secara
langsung selepas subjek menjalani latihan berbasikal. Pengukuran secara tidak
langsung menggunakalan protokol ujian menapak Queen College. Dapatan kajian
menunjukkan, ujian ini dalam bentuk asal tidak boleh digunakan untuk mengukur
VO
2
max secara terus tetapi boleh diubahsuai untuk digunakan terutama jika ketiadaan
peralatan ujian makmal.12

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
BAGAIMANAmelihat perbezaan tahap daya tahan kardiovaskular antara
pemain bola sepak dan pemain bola baling?Penilaian perbezaan prestasi daya tahan kardiovaskular diantara kedua-
dua jenis sukan tersebut ke atas pemain


Penilaian menggunakan instrumen


Pelaksanaan dan kutipan data murid tahun 6


Menganalisis data menggunakan Mean dan Ujian bleep test


Penulisan laporan
Rajah 2.2.1: Kerangka Konseptual.
Sorotan kajian berdasarkan
teori
13


1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk :

1. Mengukur tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular atlet bawah 12
tahun yang bermain bola sepak di Sk.Chinta Mata,Tenom melalui ujian
bleep test.

2. Mengukur tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular atlet bawah 12
tahun yang bermain bola sepak di Sk.Chinta Mata,Tenom melalui ujian
bleep test.

3. Membanding perbezaan pencapaian daya tahan kardiovaskular antara
pemain bola sepak dan pemain bola baling Sk.Chinta Mata.

1.4 HEPOTESIS KAJIAN

Terdapat beberapa hepotesis yang dapat diandaikan dalam kajian ini:-

14

Ho 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam keputusan ujian bleep
test antara atlet lelaki bawah 12 tahun dalam permainan bola sepak dan
bola baling.
Ho 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam ujian daya tahan
kardiovaskular antara atlet bawah 12 tahun bola sepak dan bola baling
di Sk.Chinta Mata, Tenom.
1.5 BATASAN KAJIAN
Dalam menjalankan kajian ini didapati terdapat beberapa batasan yang telah
dikenalpasti antaranya:
1.5.1 Kajian ini melibatkan pelajar daripada satu sekolah sahaja iaitu atlet bawah 12
tahun (Darjah 5- Darjah 6). Oleh yang demikian kemungkinan dapatan kajian
15

tidak dapat menjelaskan dengan menyeluruh tentang perbandingan tahap
daya tahan kardiovaskular diantara sukan bola sepak dan bola baling
berdasarkan umur-umur yang lain.kajian telah dijalankan oleh Cendric et al.
(2006) terhadap 186 orang pemain bola sepak junior kebangsaan Belgium
iaitu bawah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun dan bawah 19 tahun
untuk mengenalpasti kuasa anaerobik mereka mengikut kategori umur masing-
masing. Kajian mendapati bahawa kuasa anaerobik adalah meningkat secara
progresif mengikut kategori umur sampel.

1.5.2 Kajian ini dijalankan untuk atlet sahaja iaitu melalui pemilihan. Oleh yang
demikian hasilan dapatan kajian adalah melalui atlet sahaja dan bagi murid
yang bukan atlet pula kita tidak dapat melihat sejauh mana daya tahan
kardiovaskular mereka. Selain daripada itu juga kajian yang dilakukan ini adalah
melalui pemilihan, ini menyebabkan kita tidak dapat melihat dengan jelas
sejauh mana ujian ini dapat meningkatkan kardiovaskular melalui atlet-atlet
yang lain.

1.5.3 Penyelidikan perlu mengambil kira masa, tempat dan cuaca. Penyelidikan yang
dijalankan ini dilakukan pada waktu petang iaitu selepas P&P di sekolah. Oleh
yang demikian para atlet mungkin masih merasai kepenatan selepas bersekolah
dan seterusnya tidak dapat menjalani ujian ini dengan penuh semangat. Selain
daripada itu juga kajian ini dijalankan di padang sekolah yang mempunyai
keadaan padang yang tidak berapa rata dan sedikit berlumpur. Oleh itu
ianya mungkin mempengaruhi ujian semasa atlet berlari. Semasa ujian ini
dijalankan juga cuaca adalah sedikit panas di mana boleh mempengaruhi
dapatan kajian ini. Kenyataan ini telah dibuktikan oleh Finn et al. (2003) yang
mendapati tiada perbezaan yang signifikan terhadap kapasiti anaerobik atlet di
dalam suhu sekitar 20 C hingga 30 C.
16


1.5.4 Selain daripada itu juga kajian yang dijalankan juga adalah jauh daripada
tempat tinggal dan bekerja. Oleh yang demikian saya terpaksa mengambil masa
yang sesuai disebabkan oleh masa kajian yang dijanlankan adalah waktu
bekerja.
1.5.5 Kajian ini juga dijalankan pada waktu yang amat singkat iaitu hanya satu
semester sahaja, iaitu bersamaan dengan 3 bulan. Oleh itu dapatan kajian
mungkin bukan yang terbaik disebabkan oleh faktor bekerja dan komitmen
terhadap subjek sekolah yang lain juga.


1.6 KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manafaat kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam pembangunan sukan seperti:
17


1.6.1 Kajian ini diharapkan akan dapat menghasilkan satu maklum balas kepada
jurulatih terhadap tahap kecergasan yang dimiliki oleh pemain.

1.6.2 Keputusan yang diperoleh daripada kajian diharapkan dapat membantu jurulatih
merancang latihan-latihan yang sesuai berdasarkan tahap kecergasan fizikal
pemain.

1.6.3 Diharapkan hasil keputusan kajian ini akan membentuk satu rujukan kriteria-
kriteria yang diperlukan dalam pemilihan pemain pasukan bola sepak dan bola
baling bawah 15 tahun.

1.6.4 Selain itu keputusan kajian yang dijalankan akan dapat membantu jurulatih
mengenal pasti komponen-komponen utama yang perlu diberi perhatian semasa
membuat pemilihan pemain bola sepak dan hoki bawah 12 tahun.
1.7 DEFINISI OPERASI
Definisi operasi ini adalah untuk menerangkan apa yang hendak diukur dan
menjelaskan secara kursus bagaimana sesuatu pembolehubah itu diukur dengan
instrumen kajian. Berikut adalah beberapa perkataan dan defenisi yang menerangkan
maksudnya.
18


1.7.1 Daya tahan kardiovaskular
Kecekapan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan
oksigenkepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa
melakukan latihan atau ujian terhadap pelajar.
Kemampuan seseorang individu melakukan aktiviti secara optima dengan
menggunakan tenaga yang sedikit tanpa lesu.
Kemampuan dan kebolehan otot atau kumpulan otot menghasilkan daya
berulang-ulang bagi sesuatu jangka masa panjang.

1.7.5 Pasukan bola sepak
Permainan yang dimainkan secara berkumpulan iaitu melibatkan seramai 18 orang
termasuk pemain simpanan dan dimainkan seramai 11 orang di dalam padang.
Peraturan masa permainan ini ialah 90 minit bagi amatur dan profesional dan 40 minit
bagi pelajar menengah rendah. Selain daripada itu juga ianya dimainkan dengan
melibatkan hampir semua kompenan kecergasan.

1.7.6 Pasukan bola baling
Permainan secara pasukan dan dimainkan oleh di gelanggang bola baling ataupun
padang sekolah dan meliputi aspek kompenan kecergasan. Peraturan pertandingan
sebenar ialah 80 minit bagi amatur dan profesional dan 30 minit bagi pelajar sekolah
rendah.1.8.7 ujian kardiovaskular
Ujian yang digunakan untuk menguji sejauh mana daya tahan jantung, sel darah merah
dan pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan bagi
menghasilkan tenaga yang digunakan untuk manjalani aktiviti fizikal.


19BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

20

3.0 PENGENALAN

Menurut Gay (1987), menyatakan bahawa metodologi kajian memberi penjelasan
mengenaiprosedur pengumpulan data dan instrumen kajian. Dalam perkataan lain,
ianya membantumemudahkan penyelidik menganalisis data dengan lebih tepat di
samping mencapaimatlamat dan objektif kajian. Dalam kajian yang dijalankan ini,
adalah untuk melihat perbandingan daya tahan kardiovaskular antara pelajar dari dari
dua sukan yang berbeza iaitu pemain bola sepak dan pemain bola baling.

Kaedah kajian yang digunakan adalah Ujian Bleep Test bagi mendapatkan
keputusan ujian yang lebih jitu. Kajian ini akan dilakukan dengan melibatkan 24 orang
pelajar selaku sampel ujian. Daripada keseluruhannya dimana 12 orang pelajar
daripada pemain bola sepak, manakala 12 orang pelajar daripada pemain bola baling.
Sampel yang dipilih ini adalah terdiri daripada pemain yang mewakili sekolah dan
antara yang aktif dalam sukan.

3.1 REKABENTUK KAJIAN
Dalam rekabentuk kajian ini maka kaedah yang paling baik digunakan adalah
melalui kajian experimental dimana penyelidik mempunyai kawalan terhadap
eksperimen iaitu siapa, apa, bila, di mana dan bagaimana eksperimen itu
dilaksanakan.Dalam ujian ini, sampel bagi pelajar yang terdiri daripada pemain bola
sepak dan daripada pemain bola baling akan diuji melalui ujian dayatahan
21

kardiovaskular iaitu ujian Bleep Test. Dengan ini perbandingan bagi pencapaian daya
tahan kardiovaskular pelajar akan dapat dianalisis dan membuat keputusan yang
dilakukan adalah berdasarkan kepada analisis statistik dan bukan berdasarkan kepada
teori yang dibuat. Dengan ini keputusan ujian akan menjadi lebih tepat untuk
menjelaskan dapatan sebenar ujian.
Bagi mencapai objektif penyelidikan ini, hepotesis boleh dijelaskan kepada
beberapa bahagian seperti melihat hubungan antara dua pemboleh ubah dan
hubungan keduanya serta membandingkan min dua pembolehubah yang dikaji.
Penyelidik akan menggunakan Ujian-t danUjian ANOVA bagi menjawab hepotesis dalam
kajian ini.

3.2 SUBJEK KAJIAN
Sampel kajian yang akan dipilih adalah pelajar berumur 11-12 tahun yang terdiri
daripada pelajar yang aktif di sekolah dan pernah menyertai sekolah dalam
pertandingan bola sepak dan Bola Baling. Jumlah sampel yang dijadikan kajian adalah
24 orang. Bilangan pelajar daripada pemain bola sepak adalah seramai 12 orang dan
mereka yang aktif. Begitu juga dengan pelajar yang dipilih daripada pemain bola baling
22

dimana 12 orang sampel adalah terdiri daripada pelajar aktif dalam sukan bola baling
dan mewakili sekolah dalam setiap pertandingan.

Kajian ini juga akan dilakukan di Sk.Chinta Mata,Tenom dan akan dilakukan di
padang sekolah. Sempel kajian yang dipilih juga amat bersesuaian kerana mereka
terdiri daripada atlet sekolah yang telah mewakili sekolah mereka hingga ke peringkat
negeri. Oleh sebab itu mereka boleh melakukan ujian Bleep Test ini dengan selamat
dan tanpa ragu-ragu.3.3 PERALATAN DAN PROSEDUR KAJAIN
Peralatan dan maklumat diperlukan semasa ujian adalah:
1. Kon
2. Pita pelekat (penanda)
23

3. Radio dan tape
4. Borang skor
5. Wisel
6. Pita ukur
7. Norma ujian
8. Senarai semak sebelum ujian dijalankan (Norma)
Prosedur:

1. Setiap peserta berdiri di belakang garisan permulaan dan mempunyai seorang
pembantu (pencatat) untuk merekodkan setiap tahap yang dilalui oleh peserta.
2. Peserta dikehendaki lari ulang-alik sejauh 20 meter mengikut isyarat bleep
yang akan dibunyikan dari pita audio rakaman.
3. Sekiranya peserta sampai ke satu hujung sebelum isyarat bleep berbunyi,
peserta tersebut hendaklah berdiri di belakang garisan sehingga isyarat
berbunyi.
4. Masa antara isyarat bleep akan berkurangan setiap tahap, dengan itu kelajuan
larian hendaklah ditingkatkan.
5. Ujian ini memerlukan keupayaan sepenuhnya dari setiap peserta di mana
peserta perlu berlari sehingga ke tahap kelesuan.
6. Peserta dikira tamat ujiannya sekiranya dia tidak dapat melepasi garisan kedua-
dua hujung dua kali berturut-turut.
7. Pengumuman tahap akhir dari pita audio akan dijadikan penentu kepada
pencapaian daya tahan kardiovaskular (Vo2 Maksimum) palajar.

24

3.4 PENGURUSAN DAN PENGUJIAN

Pengurusan dan pengujian ini dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu

1. Peringkat persediaan
2. Peringkat pengujian
3. Peringkat pengumpulan data
253.4.1 Peringkat Persediaan

Seminggu sebelum ujian dijalankan, taklimat tentang ujian serta cara kajian
yang hendak dijalankan harus dilakukan supaya semua subjek mendapat gambaran
mengenai kajian ini. Taklimat persediaan seperti jenis pakaian dan kasut yang sesuai
digunakan harus dijelaskan. Selain itu juga, para peserta juga harus dimaklumkan agar
bersedia dari segi mental dan fizikal supaya ujian dapat berjalan dengan lancar. Dari
segi pemakanan pula, peserta ujian harus mengambil makanan dua atau tiga jam
sebelum ujian ini dijalankan supaya mereka lebih bertenaga.

Semasa melakukan persediaan ini penguji harus menjelaskan dan melakukan
satu contoh bagaimanakah aktiviti ini dijalankan. Oleh kerana ujian ini dilakukan pada
waktu pagi maka ujian sebenar juga dilakukan pada waktu pagi. Semasa melakukan
amali ini kesalahan-kesalahan yang mungkin berlaku dijelaskan dan teknik yang betul
dijelaskan. Pelajar juga diberi peluang untuk melakukan aktiviti ini dan pelajar boleh
bertanya kepada penguji tentang sesuatu yang mereka tidak fahami. Sebelum
melakukan ujian yang sebenar para pelajar harus diberikan warm up lebih kurang 10
minit untuk memastikan otot-otot dan sendi mereka bersedia dengan ujian yang
dilakukan.


Aktiviti ini dijalankan dengan pemain badminton lelaki dahulu melakukan ujian
dan seterusnya diikuti pemain bola baling lelaki. Selepas itu, aktiviti ini akan dilakukan
oleh pemain badminton perempuan dan seterusnya pemain bola baling perempuan.
Tujuan ujian ini dijalankan demikian supaya memudahkan penguji dapat melihat
dengan sendiri adakah skor-skor markah yang diperolehi adalah benar-benar betul dan
teknik ini akan memudahkan penguji untuk mendapatkan data dengan lebih tepat.

26

Ujian Bleep Testini akan dilakukan di tempat yang rata dan selamat bagi
mengelakkan kecedraan kepada subjek ujian. Selain itu pita rakaman bleep yang
disediakan haruslah betul.Selepas ujian selesai, pelajar akan berehat dan ukuran berat
badan, tinggi dan ukuran jisim lemak tubuh akan diambil (biceps, triceps, abdomen
dan skapula).


3.4.2 Peringkat Pengumpulan Data

Selepas pengumpulan data pelajar berjaya dilakukan maka data-data ini akan
dianalisis dengan perbandingan dengan norma bagi menentukan samada terdapat
27

perbezaan yang ketara daya tahan kardiovaskular kedua-dua sukan ini. Berikut
disediakan norma perbandingan bagi ujian bleep test untuk lelaki.

UMUR SANGAT
LEMAH
LEMAH SEDERHANA
LEMAH
BIASA BAIK SANGAT
BAIK
CEMERLANG
12 -
13 yrs
< 3/3 3/4 -
5/1
5/2 - 6/4 6/5 -
7/5
7/6 -
8/8
8/9 -
10/9
> 10/9
14 -
15 yrs
< 4/7 4/7 -
6/1
6/2 - 7/4 7/5 -
8/9
8/10
- 9/8
9/9 -
12/2
> 12/2
16 -
17 yrs
< 5/1 5/1 -
6/8
6/9 - 8/2 8/3 -
9/9
9/10
-
11/3
11/4 -
13/7
> 13/7
18 -
25 yrs
< 5/2 5/2 -
7/1
7/2 - 8/5 8/6 -
10/1
10/2
-
11/5
11/6 -
13/10
> 13/10
26 -
35 yrs
< 5/2 5/2 -
6/5
6/6 - 7/9 7/10 -
8/9
8/10
-
10/6
10/7 -
12/9
>12/9
36 -
45 yrs
< 3/8 3/8 -
5/3
5/4 - 6/4 6/5 -
7/7
7/8 -
8/9
8/10 -
11/3
> 11/3
46 -
55 yrs
< 3/6 3/6 -
4/6
4/7 - 5/5 5/6 -
6/6
6/7 -
7/7
7/8 - 9/5 > 9/5
56 -
65 yrs
< 2/7 2/7 -
3/6
3/7 - 4/8 4/9 -
5/6
5/7 -
6/8
6/9 - 8/4 > 8/4
> 65
yrs
< 2/2 2/2 -
2/5
2/6 - 3/7 3/8 -
4/8
4/9 -
6/1
6/2 - 7/2 > 7/2
SUMBER : FOX.S. Y AND MATTHEWS. M. T. AGGRESIONEQUATION
CORDIORESPIRATORY RESPONSES TO PREDICT TRUE VO2MAX USING A FIELD TEST
3.5 BORANG SENARAI SEMAK

3.5.1 Senarai Semak Peralatan

Peralatan yang di gunakan dalam ujian ini:
28

Bil Peralatan Kuantiti (/) / (X)
1. Sketel 24
2. Wisel 1
3. Borang skor 24
4. Pensil 1
5. Pembantu 1
6. Pelan ujian 1
7. Prosedur ujian 1
8. Penguji 3
9. Pita pelekat 4
10. Radio dan Tape 1

3.5.2 Borang Skor Ujian Bleep Test
Borang Skor Ujian Bleep Test

Nama :
Jantina : L / P
29

Umur :
Berat (kg) :
Tinggi (cm) :
Permainan : Individu / Pasukan
Status :
Lokasi Ujian : Bandar / Luar Bandar
Tarikh :
Sukan yang di ceburi : _________________________
_________________________
_________________________

Keputusan


3.6 ANALISIS DATA
Data-data yang diperolehidaripada dua kumpulan akan direkodkan dan
dibandingkan dengan norma bagi melihat pencapaian dan kemudian dianalisis dengan
menggunakkan ujian statistik iaitu Ujian-t untuk melihat keputusan perbezaan daya
30

tahan kardiovaskular antara pelajar yang terdiri daripada pemain bola sepak dan
pemain bola baling. Selain itu ujian ini akan dapat melihat perbezaan min, median dan
mod yang penting dalam merumuskan dapatan data yang dianalisis.
BAB 4


DAPATAN KAJIAN
31


4.0 PENGENALAN

Bab ini bertujuan untuk mengemukakan dapatan kajian. Tumpuan khusus bab
ini terhadap aspek maklumat latar diri responden, dapatan bahan mentah kajian serta
menjawab kepada persoalan kajian yang berkaitan dengan perbezaan tahap daya
tahan kardiovaskular bagi pemain bola sepak dan bola baling yang terlibat. Akhir sekali,
hasil dapatan kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan statistik yang ditetapkan
bagi mencari jawapan penyelesaian kepada persoalan yang telah ditimbulkan dalam
kajian ini.Menurut Borhan Yusof (2008) ujian adalah satu instrumen atau alat yang
digunakan untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa dan selepas
pengajaran.

4.1 KUTIPAN DAN RESPONDEN

Kutipan dan penggumpulan data mentah adalah berdasarkan kepada hasil akhir
dapatan semasa kajian telah dilaksanakan. Kesemua data mentah ini dipindahkan
dalam bentuk jadual yang mana mengandungi catatan VO2MAX dan juga tahap
kecergasan mengikut skala penilaian yang telah tersedia. Data-data mentah boleh
dirujuk berdasarkan kepada Jadual 1 dan jadual 2 berikut.
JADUAL A
Berikut adalah jadual nilai-nilai maksimum yang diramalkan iaitu pengambilan oksigen
(VO2MAX) bagi ujian BLEEP TEST.
Level Shuttle VO2 Max Level Shuttle VO2 Max
4 2 26.8 5 2 30.2
4 4 27.6 5 4 31.0
4 6 28.3 5 6 31.8
4 9 29.5 5 9 32.9
32

Level Shuttle VO2 Max Level Shuttle VO2 Max
6 2 33.6 7 2 37.1
6 4 34.3 7 4 37.8
6 6 35.0 7 6 38.5
6 8 35.7 7 8 39.2
6 10 36.4 7 10 39.9
Level Shuttle VO2 Max Level Shuttle VO2 Max
8 2 40.5 9 2 43.9
8 4 41.1 9 4 44.5
8 6 41.8 9 6 45.2
8 8 42.4 9 8 45.8
8 11 43.3 9 11 46.8

Level Shuttle VO2 Max Level Shuttle VO2 Max
10 2 47.4 11 2 50.8
10 4 48.0 11 4 51.4
10 6 48.7 11 6 51.9
10 8 49.3 11 8 52.5
10 11 50.2 11 10 53.1
11 12 53.7
Level Shuttle VO2 Max Level Shuttle VO2 Max
12 2 54.3 13 2 57.6
12 4 54.8 13 4 58.2
12 6 55.4 13 6 58.7
12 8 56.0 13 8 59.3
12 10 56.5 13 10 59.8
12 12 57.1 13 13 60.6
RUJUKAN:Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan Loughborough University, 1987.
JADUAL B
Keputusan catatan masa, tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular dan VO2MAX di
kalangan pemain Bola Sepak.
33

Responden Umur Catatan Masa Tahap Kecergasan VO2MAX
LEVEL SHUTTLE
1 12 6 3 Sederhana Lemah 34.0
2 12 5 5 Lemah 31.3
3 12 5 8 Lemah 32.5
4 12 5 2 Lemah 30.2
5 12 5 7 Lemah 32.1
6 12 5 2 Lemah 30.2
7 11 5 2 Lemah 30.2
8 11 5 2 Lemah 30.2
9 12 5 4 Lemah 31.0
10 12 5 3 Sederhana Lemah 30.6
11 11 5 5 Sederhana Lemah 31.3
12 11 5 8 Sederhana Lemah 32.5Berdasarkan jadual di atas kutipan keputusan bagi catatan masa tahap
kecergasan daya tahan kardiovaskular iaitu ujian Bleep Test di kalangan pemain bola
sepak seramai 12 orang responden telah menjalani ujian. Daripada jumlah tersebut
didapati 4 orang responden daripada umur 11 tahun dan 8 orang responden
daripadanya berumur 112 tahun. Hasil daripada dapatan ini menunjukkan 4
orangreponden berada pada tahap sederhana lemah iaitu dalam lingkungan norma 5/2
- 6/4 dan selebihnya berada pada tahap lemah. Namun begitu, dapatan menunjukkan
tahap kardiovaskular (VO2MAX) bagi atlet yang berumur 12 tahun adalah lebih baik
berbanding dengan umur 11 tahun ini adalah disebabkan oleh faktor kapasti anaerobik
telah meningkat.. (1982) di dalam Balciunas et al. (2005) juga menyatakan bahawa
kuasa anaerobik akan meningkat dari peringkat kanak-kanak sehingga menjelang
dewasa dan peningkatan drastik berlaku semasa proses akil baligh. Ini adalah kerana
peningkatan aktiviti enzim glycolitic terutamanya Phosphofructokinase.


JADUAL C

Keputusan catatan masa, tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular dan VO2MAX di
kalangan pemain Bola Baling.
34

Responden Umur Catatan Masa Tahap Kecergasan VO2MAX
LEVEL SHUTTLE
1 12 6 2 Sederhana Lemah 33.6
2 12 6 1 Lemah 33.3
3 12 5 3 Lemah 30.6
4 12 5 3 Lemah 30.6
5 12 4 2 Sangat Lemah 26.8
6 12 4 3 Sangat Lemah 27.2
7 12 4 2 Sangat Lemah 26.8
8 11 4 3 Sangat Lemah 27.2
9 11 4 4 Sangat Lemah 27.6
10 11 4 4 Sangat Lemah 27.6
11 11 4 2 Lemah 26.8
12 11 4 2 Lemah 26.8


Bagi jadual 2 pula terdapat seramai 12 orang responden yang mengikuti ujian
Bleep Test ini. Responden kajian terdiri daripada 5 orang subjek berumur 11 tahun dan
7 orang subjek berumur 12 tahun.Hasil daripada dapatan ini menunjukkan seorang
reponden berada pada tahap sederhana lemah iaitu dalam lingkungan norma 5/2 - 6/4
dan selebihnya berada pada tahap lemah dan sangat lemah.Didapati juga umur
mempengaruhi dapatan kajian ini iaitu peningkatan daya tahan kardiovaskular pada
umur 12 tahun. Walaubagaimanapun, penggunaan SPPS akan digunakan bagi
menentukan spesifikasi kajian terhadap perbandingan daya tahan kardiovaskular
kedua-dua sukan ini.

4.2 DAPATAN KEPUTUSAN BMI BAGI PEMAIN BOLA SEPAK DAN BOLA
BALING

4.2.1 Data BMI Pemain Bola Sepak
Bil Umur Tinggi Berat Bleep Test BMI
1 12 152.8 53 6.3 22.7
35

2 12 151.5 48 5.5 20.9
3 12 154 49 5.8 20.7
4 12 157.7 44 5.2 17.9
5 12 164 61 5.7 22.7
6 12 163.9 57 5.2 21.2
7 11 151 49 5.2 21.5
8 11 157 56 5.2 22.7
9 12 161.3 72 5.4 27.7
10 12 157 45 5.3 18.3
11 11 148 46 5.5 21
12 11 152.4 57 5.8 24.5
Jadual 1:Data Setiap Pelajar Bermain Bola Sepak
Jadual 2 di atas untuk pemain bola sepak menunjukkan bahawa purata pelajar yang
mempunyai berat badan ideal yang normal iaitu antara 26.4 dan 20.7 adalah 9 orang
dan 2 orang pelajar yang mempunyai berat badan yang kurang iaitu 17.9 dan 18.3 iaitu
kurus serta 1 orang pelajar yang lebih berat iaitu 27.7. Graf di bawah menunjukkan
dapatan pelajar tersebut.
Graf 1: BMI Pemain Bola Sepak


22.7
20.9 20.7
17.9
22.7
21.2 21.5
22.7
27.7
18.3
21
24.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BOLA SEPAK
JUMLAH
MURID
BMI
36

4.2.2 Data BMI Pemain Bola Baling

Jadual 2: Data Pelajar Bermain Bola Baling

Jadual data pelajar bermain bola baling tersebut menunjukkan bahawa purata pelajar
yang mempunyai berat badan ideal yang normal iaitu antara 26.4 dan 20.7 adalah 11
Bil Umur Tinggi Berat Bleep
Test
BMI
1 12 152.5 56 6.2 24.1
2 12 151 52 6.1 22.8
3 12 152 45 5.3 19.8
4 12 146 50 5.3 23.5
5 12 157 53 4.2 21.5
6 12 150 52 4.3 23.1
7 12 154 58 4.2 24.5
8 11 151.3 57 4.3 24.9
9 11 150.2 51 4.4 22.6
10 11 152.6 54 4.4 23.2
11 11 155.2 53 4.2 22
12 11 151 51 4.2 22.4
37

orang dimana hampir keseluruhan pemain mempunyai berat badan yang normal.
Hanya seorang pelajar sahaja yang mempunyai berat badan yang kurang iaitu 19.8
namun masih berada pada keadaan pertengahan antara normal dan kurus.


Graf 2: BMI Pemain Bola Baling
4.2.3 Perbezaan Mean Bagi BMIPemain Bola Sepak Dan Bola Baling

Sukan BMI
Bola Sepak 21.81667
Bola Baling 22.86667
Jadual 3:Mean Bola Sepak Dan Bola Baling

24.1
22.8
19.8
23.5
21.5
23.1
24.5
24.9
22.6
23.2
22
22.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Murid
JUM
MURID
BMI
BOLA BALING
38


Graf 3:BMI Pemain Bola Sepak Dan Bola Baling

Berdasarkan kepada graf 3 di atas, mendapati ujian yang dilakukan untuk
mendapatkan purata BMI bagi pemain bola sepak dan hoki melalui ujian ukur tinggi
(cm) bahagi berat (kg) mendapati bahawa keputusan kedua-dua pasukan ini berada
pada tahap BMI pemain yang ideal. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua pasukan ini
mempunyai pemain yang mempunyai ketinggian dan berat badan yang sesuai.
4.2.4 Perbezaan Mean Bagi VO2MAX Pemain Bola Sepak Dan Bola Baling

Sukan VO2MAX
Bola Sepak 31.3417
Bola Baling 28.7417
JADUAL 4:Jadual Perbezaan VO2MAX BMI Pemain Bola Sepak Dan Bola Baling

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
MEAN BMI
Bola Sepak
Bola Baling
39


Graf 4:Mean VO2MAX Pemain Bola Sepak Dan Bola Baling

Berdasarkan graf di atas menunjukkan mean bagi bola sepak bagi perbandingan
VO2MAX adalah lebih tinggi berbanding dengan bola baling. Ini adalah mungkin
disebabkan oleh kadar pengambilan oksigen anaerobik bagi pemain bola sepak adalah
tinggi. Selain daripada itu juga faktor masa bermain yang panjang bagi bola sepak
berbanding dengan bola baling menyebabkan dapatan VO2MAKS adalah berbeza.


4.2.5 Perbandingan Umur Dan VO2MAX Pemain Bola Sepak Dan Bola Baling

MEAN VO2MAX
BOLA SEPAK
BOLA BALING
40


Graf 5: Perbandingan Umur Dan VO2MAX

Melalui perbandingan diatas didapati kuasa VO2MAX adalah berbeza mengikut
kategori umur. Kajian mendapati bahawa kuasa VO2MAX adalah meningkat pada umur
12 tahun berbanding pada umur 11 tahun.Kenyataan ini juga disokong oleh Sherpard
(1999) di dalam Alvarado (2005) yang menyatakan kapasiti anaerobik meningkat
secara progresif semasa proses matang sehingga mencapai umur. Ini bermakna, aktiviti
glucolite bergantung kepada peringkat umur. Oleh yang demikian, penyelidik
mendapati umur setiap subjek yang di ambil adalah berada pada tahap matang dan ia
sedikit sebanyak mempengaruhi dapat kajian.4.2.6 Perbezaan Mean Ujian BLEEP TEST Pemain Bola Sepak Dan Bola Baling

BOLA SEPAK
BOLA BALING,
V
0
2
M
A
X

PERBANDINGAN UMUR & V02MAX
Umur
11
Umur
11
Umur
11
Umur
11
Umur
11
Umur
12
Umur
12
Umur
12
Umur
12
Umur
12
Umur
12
Umur
12
Umur
12

41


Case Processing Summary

Cases

Included Excluded Total

N Percent N Percent N Percent
Bleep Test * Jenis Sukan 24 100.0% 0 .0% 24 100.0%

Report
Bleep Test

Jenis Sukan Mean N Std. Deviation
Bola Sepak 5.5083 12 .33967
Bola Baling 4.7583 12 .76212
Total 5.1333 24 .69261Graf 6:Perbezaan Mean Ujian Bleep TestPemain Bola Sepak Dan Bola Baling.
Berdasarkan kepada dapatan ujian bleep test yang dilakukan terhadap pelajar
yang aktif bermain bola sepak dan bola baling mendapati bahawa purata dapatan
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Mean
Bola Sepak
bola baling
PENCAPAIAN
UJIAN BLEEP TEST
42

daripada pemain bola sepak adalah lebih tinggi daripada pemain yang bermain
permainan bola baling. Purata untuk pemain bola sepak adalah lavel 5.5 manakala
pemain bola baling adalah 4.7, walaupun pemain bola sepak mendapat purata yang
tinggi namun jika dibandingkan dengan norma yang sedia ada didapati mereka berada
pada tahap paling rendah sekali.

4.3 T-TEST
One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Bleep Test 24 5.1333 .69261 .14138
Berat 24 52.8750 6.08142 1.24137
Tinggi 24 1.5389E2 4.55086 .92894

One-Sample Test

Test Value = 5

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper
Bleep Test .943 23 .355 .13333 -.1591 .4258
Berat 38.566 23 .000 47.87500 45.3070 50.4430
Tinggi 160.281 23 .000 148.89167 146.9700 150.8133

Dalam kajian ini , ujian-t telah digunakan untuk menentukan sama ada terdapat
perbezaan yang signifikan dalam min bagi dua set data. Dalam penggumpulan data ini,
analisis ujian-t satu sampel telah digunakan bagi menentukan sama ada satu sampel
data tertentu telah dipilih daripada satu populasi yang dihepotesiskan. Melalui dapatan
data kajian ini, pengkaji telah memperolehi satu set data daripada sampel tertentu dan
ingin mengenal pasti sama ada min bagi kumpulan sampel tersebut adalah sama
dengan min bagi populasi dari mana sampel itu diperolehi.
Jika : Nilai kebarangkalian tahap kesiginifikan
43

( iaitu nilai kebarangkalian alfa )
Maka : Tolak hipotesis nol
Dan : Membuat kesimpulan bahawa dapatan kajian adalah signifikan secara statistik
iaitu terdapat bukti-bukti yang kukuh bahawa nilai x yang diperoleh daripada sampel
tidak mewakili min populasi yang sebenar, .
Keputusan:
Berdasarkan kepada analisis keputusan t-test satu sampel kajian menunjukkan nilai
kebarangkalian yang diperolehi ialah:
Berdasarkan daripada analisis keputusan Ujian-t Satu Sampel menunjukkan nilai
kebarangkalian yang diperolehi ialah ( .355 ) lebih daripada nilai alfa yang ditentukan
(/2 = .025 ), maka hipotesis nol diterima. Ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang
signifikan antara min bagi pemain bola sepak dan bola baling bagi kumpulan kajian
tersebut. Pemain bola sepak memperolehi purata min catatan masa yang lebih baik jika
dibandingkan dengan pemain bola baling. Min bagi jumlah keseluruhan masa yang
dikumpulkan bagi kedua-dua jenis sukan ialah 5.13 dimana ia berada pada tahap
sederhana tinggi berdasarkan kepada norma yang telah ditetapkan.
Ini menunjukkan bahawa tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular
dikalangan pemain bola sepak adalah lebih baik berbanding tahap kecergasan daya
tahan kardiovaskular pemain bola baling di Sekolah Kebangsaan Chinta Mata, Tenom.
Walaubagaimanapun, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tahap kecergasan
daya tahan kardiovaskulkar bagi pemain bola sepak dan bola baling di sekolah tempat
dikaji masih berada pada tahap yang kurang memuaskan iaitu berada pada skala
sederhana tinggi. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan tahap kesignifikan , = .05 atau
tahap keyakinan ( 95% ).

BAB 5

44PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0 PENDAHULUAN
Bab ini membincangkan rumusan dapatan kajian yang diikuti oleh perbincangan
hasil dapatan kajian, implikasi kajian dan cadangan kajian lanjutan dan rumusan kajian.
Selain daripada itu juga bab ini menekankan beberapa tindakan penambahbaikan untuk
perhatian dan tindakan pihak-pihak lain.

5.1 RINGKASAN KAJIAN
Tujuan kajian ini adalah untuk mencari perbezaan tahap kecergasan daya tahan
kardiovaskular diantara pemain bola sepak dan pemain bola baling. Dapatan catatan
masa dalam BLEEP TEST bagi kedua-dua jenis sukan ini akan diproses dan dianalisis
mengikut tahap dan kategori. Analisis berdasarkan kategori jenis sukan melihat kepada
catatan masa yang diambil semasa melakukan ujian ini. Seterusnya catatan masa ini
dikumpulkan dan dianalisis mengikut kepada skala penilaian yang bersesuaian
berdasarkan kepada norma yang telah tersedia.
Kajian ini merupakan kajian secara eksperimen terhadap 24 orang responden
yang dipilih secara sampel bertujuan ( purposeful sampling ) di Sk. Chinnta Mata,
Tenom Sabah. Kajian ini menggunakan ujian BLEEP TEST sebagai instrumen kajian.
Analisis data dibuat secara analisis statistik iaitu min, peratus dan ujian-t

5.2 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN
Perbincangan dapatan kajian yang diperolehi melalui analisis statistik
diselaraskan dengan objektif kajian. Dalam perbincangan yang akan dilakukan ini akan
menjawab persoalan-persoalan yang dikenalpasti antaranya:
45


5.2.1 Adakah terdapat perbezaan tahap daya tahan kardiovaskular bagi pemain pada
kedua-dua pasukan tersebut?

Daripada kajian yang telah dijalankan kepada kedua-dua jenis sukan berikut
didapati bahawa perbezaan daya tahan kardiovaskular bagi pemain bola sepak dan bola
baling Sk. Chinta Mata, Tenom sabah adalah sedikit berbeza. Jika dilihat pemain bola
sepak menunjukkan daya tahan kardiovaskular yang lebih baik berbanding dengan bola
baling. Walaubagaimanapun, jika kita melihat daripada norma didapati dapatan kajian
adalah amat lemah. Ini mungkin disebabkan oleh para pemain kedua-dua sukan ini
telah mengalami tahap penurunan stamina kardiovaskular semasa kajian dijalankan
iaitu pada hujung semester dua persekolahan.

Selain daripada itu juga hanya dua orang dikalangan pemain bola sepak dan
bola baling yang memperolehi dapatan kajian BLEEP TEST yang baik, ini mungkin
disebabkan oleh mereka melakukan ujian tersbut dengan bersungguh-sungguh dan
juga sentiasa melakukan aktiviti sukan ini semasa cuti persekolahan. Dari segi dapatan
mean pula didapati daya tahan kardiovaskular pemain bola sepak adalah lebih baik
berbanding dengan pemain bola baling. Ini mungkin disebabkan oleh latihan yang
dilakukan oleh pemain bola sepak lebih efektif dan selain daripada jangka masa
permainan bola sepak adalah lebih panjang berbanding dengan permainan bola baling.

Berdasarkan keputusan ujian daya tahan kardiovaskular menggunakkan ujian
BLEEP TEST, mendapati terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua pasukan
yang terlibat. Atlet yang bermain bola sepak menunjukkan pencapaian yang lebih baik
iaitu mean purata ujian bleep test ialah 5.5 manakala dari pemain yang bermainbola
baling adalah 4.7.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Arakawa (2000), menjelaskan bahawa
latihan fizikal yang berterusan dapat menyumbang kepada peningkatan keupayaan otot
jantung untuk berfungsi dengan lebih efisyen, daripada dapatan kajian ini juga didapati
46

gabungan beberapa jenis latihan boleh membantu meningkatkan daya tahan
kardiovaskular, pendapat ini disokong oleh Mc Carthey (2003), yang telah membuktikan
bahawa dengan menggabungkan latihan kekuatan dan dayatahan selama 3 minggu
ketika membuat perbandingan perubahan terhadap tahap VO2 Max dengan pencapaian
kekuatan secara serentak dapat meningkatkan tahap kecergasan seseorang. Latihan
sukan memerlukan persediaan yang rapi dari segi fizikal, teknikal, intelektual, psikologi
dan persiapan moral atlit melalui proses yang sistematik dan terancang.

5.2.2 Adakah ujian ini dapat memberikan panduan kepada jurulatih akan datang bagi
meningkatkan prestasi kardiovaskular pemain bola sepak dan pemain bola
baling?
Berdasarkan kepada kajian yang telah diperolehi didapati para jurulatih dapat
merujuk sendiri kepada tahap daya tahan kardiovaskular pemain yang mewakili sekolah
kelak. Melalui ujian ini sendiri mereka dapat mengetahui jenis-jenis latihan yang sesuai
bagi pemain bola sepak mahupun pemain bola baling. Selain daripada itu juga,
diharapkan jurulatih setiap pasukan dapat memahami betapa pentingnya untuk
meningkatkan keupayaan kardiovaskular pemain pasukannya agar mencapai standard
yang tersedia (norma) untuk rujukan.

Untuk menjadikan sesebuah pasukan itu mantap untuk dibawa bertanding,
seseorang jurulatih itu mestilah merancang beberapa jenis latihan yang sistematik iaitu
memenuhi aspek keseleruhan latihan termasuk fizikal dan mental adalah antara cara
yang boleh dilakukan agar atlet mampu mencapai daya tahan kardiovaskular yang
setaraf dengan standard yang terdapat dalam norma. Latihan merupakan satu aktiviti
sukan yang memerlukan masa yang lama, berprogresif dan digred satu persatu dengan
tujuan untuk mempertingkatkan fungsi fisiologi, anatomi, psikologi untuk menghadapi
tugas yang lebih berat dan mencabar. Walaupun perkembangan fizikal dipengaruhi oleh
umur, jantina, tabiat senaman dan amalan pemakanan, kecergasan yang optimum
tidak mungkin dicapai kecuali dengan aktiviti fizikal yang efisien (Heyward, 1997).Kajian
47

yang dijalankan oleh Johnson dan Nelson (1986), yang menyatakan latihan yang
dijalankan selama enam hingga lapan minggu akan dapat meningkatkan tahap
kecergasan seseorang individu atau atlit-atlit. Nisbah tersebut dicadangkan agar tahap
kemajuan kecergasan dibuat dari hari ke hari, kuasa dari minggu ke minggu, kelajuan
dari bulan ke bulan dan daya tahan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang dramatik
dalam jangkamasa pendek perlu dilihat sebagai keputusan langsung kemajuan latihan
harian.
Selain daripada itu juga, para jurulatih tidak semestinya hanya fokus kepada
jenis latihan untuk peningkatan daya tahan kardiovaskular. Amalan pemakan untuk
atlet juga semestinya di ketengahkan. Untuk mendapatkan atlet yang mempunyai
tahap daya tahan otot serta kardiovaskular yang baik makanan yang mempuntai
protein dan sedikit lemak adalah lebih efisyen. Bentuk tubuh yang baik mempengaruhi
kejayaan sesebuah pasukan itu. Jantine D. Slinger et. al (2006), mengkaji perhubungan
antara ujian prestasi aerobik dengan bentuk tubuh. Subjek terdiri daripada 502 orang
kanak-kanak yang berumur antara 10-15 tahun. Subjek kajian terdiri daripada 53%
sujek lelaki dan 47% subjek perempuan. Subjek menjalankan ujian berbasikal
engometer dan shuttle run untuk menguji prestasi aerobik. Body mass indeks (BMI)
dan peratus lemak (menggunakan skin fold) diukur untuk mengira fat free mass
normalised to stature (FMI). Hasil kajian mendapati terdapat perhubungan antara
bentuk tubuh badan dalam ujian kardiovaskular.
5.3 CADANGAN KAJIAN

Kajian ini memberi penekanan kepada tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular
diantara pemain bola sepak dan pemain bola baling. Berdasarkan hasil kajian ini
terdapat beberapa kelemahan yang boleh dipertingkatkan kelak supaya dapatan kajian
adalah lebih baik. Berdasarkan hasil kajian ini, penyelidik ingin mencadangan
beberapacadangan berdasarkan hasil ujian yang dijalankan:

1. Kajian ini hanya menggunakan pelajar yang berada dari Darjah 5 dan darjah 6
sahaja serta bertumpu kepada mereka yang aktif dalam dua jenis sukan sahaja.
48

Oleh yang demikian, Dicadangkan agar sampel kajian turut melibatkan kepada
mana-mana pelajar yang selalu bermain tetapi tidak mewakili sekolah mereka
menyertai pertandingan. Selain daripada itu juga kajian seharusnya melibatkan
semua had umur dari atlet tingkatan satu hingga tingkatan lima bagi
memperkukuhkan kepastian tentang tahap kecergasan daya tahan
kardiovaskular dalam sukan yang diceburi oleh setiap pelajar.

2. Kajian yang sama boleh dijalankan secara perbandingan antara semua jenis
sukan dan ini dapat mengenalpasti tentang tahap kecergasan daya tahan
kardiovaskular bagi setiap atlet yang terlibat pada satu-satu jenis sukan
tersebut.

3. Andaian-andaian yang menganggap bahawa pemain bola baling memerlukan
tahap kecergasan daya tahan kardiovaskular yang lebih rendah jika
dibandingkan pemain bola sepak mestilah diketepikan.
4. Kajian yang dijalankan hanya dijalankan selama lima bulan, oleh yang demikian
para penyelidik seharusnya menjalankan kajian mereka sekurang-kurangnya
setahun untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih jitu. Selain daripada itu juga
kajian daya tahan kardiovaskular ini seharusnya dijalankan dengan
menggunakan kajian secara pra dan post supaya perbezaan daya tahan
kardiovaskular adalah lebih jelas.

5. Kajian yang sama boleh dijalankan secara perbandingan antara semua jenis
sukan dan ini dapat mengenalpasti tentang tahap kecergasan daya tahan
kardiovaskular bagi setiap atlet yang terlibat pada satu-satu jenis sukan
tersebut.
49


6. Instrumen kajian yang digunakan ialah ujian BLEEP TEST. Dicadangkan bahawa
pengkaji akan datang boleh menggunakan ujian yang lain selain daripada yang
digunakan dalam ujian ini.

5.4 RUMUSAN KAJIAN

5.4.1 Rumusan Persoalan Kajian

Dapatan kajian yang diperolehi melalui analisis statistik diselaraskan dengan objektif
kajian. Dapatan utama kajian adalah seperti yang berikut:
Berdasarkan kepada dapatan keseluruhan ujian BLEEP TEST yang dijalankan
didapati bahawa kedua-dua pasukan mempunyai purata mean keseluruhan kumpulan
yang hampir sama iaitu bola sepak label 5.5 manakala bola baling label 4.7. Namun
jika dilihat kepada individu maka dalam permainan bola sepak hanya seorang berjaya
mencapai label 6 iaitu 6.3 manakala dalam permainan bola baling terdapat dua orang
pemain yang berjaya mencapai lebel 6 iaitu 6.2 dan 6.1, ini menunjukkan bahawa
walaupun purata mean ujian yang dijalankan mendapati bola sepak yang lebih tinggi
tetapi dalam pemain bola baling terdapat dua orang pemain yang mendapat label yang
hampir sama dan mencapai lebel 6. Namun demikian apabila dibandingkan dengan
norma maka label 6.6 ke bawah adalah berada pada tahap paling lemah.

50

Untuk daya tahan kardiovaskular ( Multi Stage Test ), merujuk kepada data
yang telah dianalisis menunjukkan perbezaan min. Oleh yang demikian, jurulatih perlu
memastikan latihan yang berterusan serta intensiti latihan yang berkesan diberikan
kepada responden semasa menjalani latihan.Semakin tinggi intensiti latihan yang
dilakukan maka semakin tinggi tahap kecergasan seseorang serta kajian yang dilakukan
oleh Arakawa ( 2000 ) menjelaskan bahawa latihan fizikal yang berterusan dapat
menyumbang kepada peningkatan keupayaan otot jantung untuk berfungsi dengan
lebih efisyen.