Anda di halaman 1dari 76

2

3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANDUAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
Terbitan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2014


4


Cetakan Pertama 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana
bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62604 Putrajaya.
5


KANDUNGAN Muka Surat
Rukun Negara
i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ii
Pendahuluan
iii
MODUL 1 :
KESIHATAN FIZIKAL

UNIT 1
3
UNIT 2
8
UNIT 3
13
UNIT 4
16
UNIT 5
19
UNIT 6
22
UNIT 7
26
UNIT 8
28
UNIT 9
33
MODUL 2 :
KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

UNIT 10
37
UNIT 11
42
UNIT 12
43
UNIT 13
46
UNIT 14
50

MODUL 3 :
KESIHATAN PERSEKITARAN

UNIT 15
55
UNIT 16
63
UNIT 17
65
6
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan
yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadaptradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

7

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah
memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.
ii

8

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat
pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan,
meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik
supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan
rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat
meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum.

Justeru, Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima ini dibina untuk
membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan
Tahun Lima serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Panduan ini adalah usaha Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pelbagai
pihak. Panduan ini mengandungi 17 contoh pengajaran yang diharap dapat
dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru digalakkan menggunakan kreativiti
dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam
penghasilan panduan ini.


iii
2


3

UNIT 1
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan serta perkembangan fizikal
yang sihat.


STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.

BAHAN BANTU
BELAJAR

Gambar sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.
Sila rujuk laman web berkaitan sistem
reproduktif.
LANGKAH
PENGAJARAN


1. Paparkan gambar tentang sistem
reproduktif lelaki (Lampiran 1) dan
perempuan (Lampiran 2).
2. Perbincangan tentang sistem reproduktif
lelaki dan perempuan.
3. Melengkapkan aktiviti peta buih
(Lembaran 1 dan 2).
4. Perbincangan dan rumusan.
4

Sistem Reproduktif Lelaki

Sumber:http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170088
Zakar
Testis
Skrotum
Lampiran 1
5
Sumber: http://www.en.wikipedia.org

Saluran
Falopio
Faraj
Uterus
Ovari
Sistem Reproduktif Perempuan
Lampiran 2
6

Lembaran 1
Sistem Reproduktif
Lelaki


7

Sistem Reproduktif
Perempuan


Lembaran 2
8

UNIT 2
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan
serta perkembangan fizikal yang sihat.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistem
reproduktif lelaki dan perempuan.


BAHAN BANTU
BELAJAR

Gambar sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.
LANGKAH
PENGAJARAN


1. Pamerkan gambar rajah sistem reproduktif
lelaki (Lampiran 1) dan perempuan
(Lampiran 2).
2. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.
Setiap kumpulan diedarkan satu sampul
yang berisi fungsi organ.
3. Aktiviti gunting dan tampal (Lembaran 1 &
Lembaran 2).
4. Perbincangan dan rumusan.

9

Sistem Reproduktif Lelaki

Sumber:http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170088
Zakar
Testis
Skrotum
Lampiran 1
10
Sumber: http://www.en.wikipedia.org

Saluran
Falopio
Faraj
Uterus
Ovari
Sistem Reproduktif Perempuan
Lampiran 2
11

Lembaran 1
Gunting dan tampal.Melindungi testis

menyalurkan sperma
kepada faraj
zakar
testis

menyimpan sperma
skrotum
ORGAN
REPRODUKTIF
LELAKI
12

Lembaran 2
Gunting dan tampal.
ORGAN
REPRODUKTIF
PEREMPUAN
ovari
faraj
saluran falopio
uterus

menghasilkan ovum dan
hormon

tempat percantuman
ovum dan sperma

menerima sperma
daripada zakar

tempat fetus membesar
13

UNIT 3
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan
serta perkembangan fizikal yang sihat.


STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas
kejadian manusia.

BAHAN BANTU
BELAJAR

Gambar sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.
LANGKAH
PENGAJARAN


1. Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimanakah
saya wujud dan dilahirkan?
(Rujuk Lampiran 1).
2. Wakil kumpulan membentangkan hasil
perbincangan.
3. Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1).
4. Rumusan.
14

Perkahwinan/Pernikahan
Hubungan seksual dalam
perkahwinan antara
suami dan isteri
Persenyawaan
Implantasi
(embrio melekat pada
dinding uterus)
kehamilan
( lebih kurang 9 bulan )

Kelahiran

Lampiran 1
15

Lembaran 1
Lengkapkan carta aliran dengan pilihan jawapan yang disediakan.
Implantasi
(embrio melekat pada
dinding uterus)


Kelahiran Perkahwinan/Pernikahan
Hubungan seksual dalam
perkahwinan antara suami dan
isteri
Kehamilan
( lebih kurang 9 bulan )

Persenyawaan

16

UNIT 4
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan
kemahiran untuk menangani pengaruh
dalaman serta luaran yang mempengaruhi
kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek
seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.

BAHAN BANTU
BELAJAR

Gambar lelaki dan perempuan.LANGKAH
PENGAJARAN

1. Murid sumbangsaran keistimewaan
(aspek seksualiti) sebagai lelaki atau
perempuan.
Contoh soalan:
Mengapakah kamu perlu menghargai diri
sebagai seorang lelaki/perempuan?

Nota Guru:
Guru perlu menerap dan menekankan
perasaan syukur dan bangga dilahirkan
sebagai lelaki atau perempuan serta
menghargai aspek seksualiti.
2. Melengkapkan peta bulatan (Lembaran 1
dan 2).
3. Perbincangan dan rumusan.


17


Lengkapkan peta bulatan tentang keistimewaan aspek seksualiti sebagai lelaki.
Lembaran 1


Kuat dan berotot
Lelaki
18


Lengkapkan peta bulatan tentang keistimewaan aspek seksualiti sebagai perempuan.
Lembaran 2


Perempuan
Melahirkan bayi
19

UNIT 5
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL


KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh dalaman serta
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan
menghormati anggota seksual diri sendiri
dengan menjaga kebersihan, keselamatan
dan kesihatan.

BAHAN BANTU
BELAJAR
Gambar.


LANGKAH
PENGAJARAN


1. Murid memberi respons terhadap gambar
menjaga kebersihan, keselamatan dan
kesihatan anggota seksual yang
dipamerkan (Lampiran 1).
2. Aktiviti peta dakap (Lembaran 1).
3. Perbincangan dan rumusan.20

Lampiran 1
Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
21

Lembaran 1

Bagaimanakah cara anda menghargai dan menghormati anggota seksual diri
sendiri ?
1)..................................
.....................................

2)..................................
.....................................

1)..................................
.....................................

2)..................................
.....................................
1)..................................
.....................................

2)..................................
.....................................
kebersihan
keselamatan
kesihatan
Menghargai dan
menghormati
anggota seksual
diri sendiri
22

UNIT 6
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh dalaman serta
luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan
reproduktif.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.3 Mengaplikasikan cara menghormati anggota
seksual orang lain.


BAHAN BANTU
BELAJAR
Gambar.LANGKAH
PENGAJARAN


1. Murid memberi respons berdasarkan lampiran
1 dan 2.
2. Murid memberikan respons berdasarkan kad
situasi (Lampiran 1) dalam kumpulan kecil.
3. Menyatakan cara menghormati anggota
seksual orang lain berdasarkan kad situasi.
23

Lampiran 1
24

Gambar 2
25

Lampiran 1
Perbincangan dalam kumpulan kecil.
Bagaimanakah kamu menangani situasi berikut?
Rakan kamu menunjukkan
anggota seksualnya dengan
sengaja.
Kamu terlihat jiran kamu
mengintai orang sedang
mandi.
Kamu terdengar seorang
rakan bercerita mengenai
anggota seksual individu lain.
Kamu terlihat anggota
seksual individu lain semasa
menggunakan tandas awam.
Rakan kamu suka menyentuh
organ genital individu lain.
Abang kamu suka menyebut
perkataan dan menunjukkan
simbol lucah.
26

UNIT 7
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan
kemahiran untuk menangani pengaruh
dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan
reproduktif.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.4 Mengaplikasikan batas sentuhan pada
anggota seksual untuk menjaga
kebersihan, keselamatan dan kesihatan.


BAHAN BANTU
BELAJAR

Kertas kosong.
LANGKAH
PENGAJARAN


1. Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan kecil.
2. Murid menulis situasi dan mencadangkan
penyelesaian masalah.
3. Perbincangan dan rumusan.27


Lampiran 1
Situasi 1
Situasi 2Situasi 3

Nota Guru:
Situasi di atas adalah contoh.

Dalam perjalanan ke taman permainan, seorang budak
perempuan telah terjatuh semasa menunggang basikal dan
mengalami kecederaan pada anggota seksual.
Siapakah yang layak memberi rawatan?
Mengapakah anda berkata Tidak apabila rakan anda
menyentuh anggota seksual anda dengan sengaja?
Mengapakah seorang doktor dibolehkan mencuci luka pada
anggota seksual murid?
28

UNIT 8
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL


PEMAKANANSTANDARD
KANDUNGAN
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.3.1 Memahami kepentingan mengambil
pelbagai jenis makanan.
1.3.2 Mensintesiskan menu makanan seimbang.
1.3.3 Menilai makanan yang berkhasiat.

BAHAN BANTU
BELAJAR

Piring kertas, gambar makanan atau bahan
maujud.LANGKAH
PENGAJARAN

1. Membahagi murid kepada kumpulan kecil.
2. Murid memilih dan menghasilkan satu set
menu makanan seimbang.
3. Membincangkan kepentingan mengambil
pelbagai jenis makanan (Lampiran 2).
4. Menilai menu makanan kumpulan lain.
5. Perbincangan dan rumusan.


29

Lampiran 1
30

Kepentingan
mengambil
pelbagai jenis
makanan
Menjadi cergas
dan cerdas
Mencegah
kekurangan
nutrisi
Mencegah
obesiti
Pertumbuhan
yang sihat
Menjauhi
penyakit
Memelihara
kesihatan
mental
Lampiran 2
31

Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah.
Kepentingan
mengambil
pelbagai
jenis
makanan

Lembaran 1
32

AKTIVITI MARI MEMANCING
Aktiviti Tambahan Lembaran 2
Mencegah obesiti Menambah berat badan
Mencegah kekurangan nutrisi Kandungan gula berlebihan
Menjauhi penyakit Mendatangkan penyakit
Memelihara kesihatan mental Mengantuk
Menjadi cergas dan cerdas Menjadi lemah dan lesu
Pertumbuhan yang sihat Membantutkan pertumbuhan

Arahan:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan disediakan dengan 1 joran dan kotak yang berisi kad-kad
kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.
3. Lekatkan kad yang dipancing dalam kad manila (seperti Lampiran 3) setelah
dibincang dalam kumpulan.

33

UNIT 9
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL


PENYALAHGUNAAN BAHAN


STANDARD
KANDUNGAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani situasi berisiko
terhadap diri, keluarga dan masyarakat.


STANDARD
PEMBELAJARAN
1.4.4 Mengaplikasi cara berkata TIDAK kepada
bahan inhalan.BAHAN BANTU
BELAJAR

Kad pengucapan berirama.LANGKAH
PENGAJARAN

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan
kecil.
2. Murid dalam kumpulan dikehendaki
menghasilkan simulasi berkata TIDAK
tanpa menyebut perkataan TIDAK dengan
menggunakan:
Intonasi
Bahasa tubuh
1. Perbincangan dan rumusan.34

Teknik Contoh
Tidak Tidak. atau Tidak, terima kasih.
Katakan seperti keadaan
sebenarnya
Saya tidak suka bau gam.
Membuat alasan
Saya kini dalam keadaan tergesa-gesa. Saya perlu beredar
sekarang.
Penangguhan Nantilah. Mungkin pada masa lain.
Katakan tidak dan mula bercakap tentang perkara lain.
Tukar isu perbualan
Anda tengok perlawanan semalam?
Mengulangi
Mengulangi tidak beberapa kali atau cara lain untuk
mengatakan tidak
Tidak, terima kasih
Tidak
Tidak. Saya tidak berminat
Beredar Beredar tanpa berkata apa-apa.
Tidak pedulikan Tidak mengendahkan orang itu.
Mengelakkan keadaan
Menjauhi diri anda dari mana-mana situasi penyalahgunaan
inhalan.
Cara-Cara Berkata Tidak
Lampiran 1
35

36


37

36
UNIT 10
MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIALPENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan
dan cara mengurus untuk meningkatkan
kesihatan mental dalam kehidupan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.1.1 Memahami situasi konflik dan stres dalam
keluarga.
2.1.3 Memahami kesan konflik dan stres dalam
keluarga.BAHAN BANTU
BELAJAR
Klip video
LANGKAH
PENGAJARAN


1. Tayangan video (http://www.youtube.com/
watch?v=9OqOHxwRy04) konflik dalam
keluarga.
2. Sumbangsaran tentang tayangan video.
3. Aktiviti perkataan tersembunyi
(Lembaran kerja 1).
4. Perbincangan dan rumusan.

38

Lampiran 1
Contoh Gambar Situasi Konflik dan Stres.
39

Murung
Gangguan
Kesihatan
KESAN
KONFLIK
DAN
STRES
Cepat
Marah
Perbalahan
Putus
Asa
Cemburu
Merenggangkan
Hubungan
Kekeluargaan
Lampiran 2
Contoh jawapan.
40

Lembaran 1

Aktiviti perkataan tersembunyi .
Cari 5 perkataan kesan konflik dan stres dalam keluarga.
A N G A I C H I N G F O C
B J P R O S H U A M A N E
P C E M B U R U Q K T G P
K N R A J A A M Y L I A A
B O B H Z M N Q O S M S T
S R A E A U U I Z W A N M
U S L N H R K R N S H I A
M I A D A I U A U G A Z R
A D H R R Z S T Z N S A A
L A A A I A U T B F G M H
Y H N N X P O H Y I E N X
41

A N G A I C H I N G F O C
B J P R O S H U A M A N E
P C E M B U R U Q K T G P
K N R A J A A M Y L I A A
B O B H Z M N Q O S M S T
S R A E A U U I Z W A N M
U S L N H R K R N S H I A
M I A D A I U A U G A Z R
A D H R R Z S T Z N S A A
L A A A I A U T B F G M H
Y H N N X P O H Y I E N X
Jawapan.
42


UNIT 11
MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIAL


PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan
dan cara mengurus untuk meningkatkan
kesihatan mental dalam kehidupan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.1.2 Memahami situasi konflik dan stres dalam
kalangan rakan sebaya.
2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres dengan
rakan sebaya.


BAHAN BANTU
BELAJAR

Kertas kosong.


LANGKAH
PENGAJARAN


1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Melakonkan situasi konflik dan stres dalam
kalangan rakan sebaya.
3. Kumpulan lain akan menyenaraikan kesan
konflik dan stres daripada situasi tersebut pada
kertas kosong.
4. Perbincangan dan rumusan.

43

UNIT 12
MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIAL


PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan
dan cara mengurus untuk meningkatkan
kesihatan mental dalam kehidupan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus konflik dan stres
dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.


BAHAN BANTU
BELAJAR

Kad SituasiLANGKAH
PENGAJARAN


1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
(Lampiran 1).
2. Edarkan kad situasi.
3. Murid berbincang cara mengurus konflik dan
stres dalam kalangan ahli keluarga dan rakan
sebaya.
4. Perbincangan dan rumusan.

44

Kakak Aaron tertekan dengan desakan ibu bapa mereka yang terlalu
mahukan kecemerlangannya dalam setiap kali peperiksaan.
Sharmila dan adiknya sering ditinggalkan bersendirian di rumah oleh ibu
bapanya yang sibuk bekerja.
Mahen selalu dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana dia sering terpilih
untuk mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan.
Ibu bapa Sherlynn sering bertengkar di hadapan dia dan adik-adiknya
menyebabkan mental dan emosi mereka terganggu.
Akram berasa sedih kerana dua orang rakan baiknya telah berselisih
faham.
Lampiran 1
Kad Situasi.
45

Lembaran 1

Tuliskan 5 cara menguruskan konflik dan stres.
46

UNIT 13
MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIAL


KEKELUARGAAN


STANDARD
KANDUNGAN
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli
keluarga serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek kesihatan
keluarga.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalam
keluarga dalam aspek emosi, mental dan
sosial.


BAHAN BANTU
BELAJAR
Gambar.


LANGKAH
PENGAJARAN

1. Papar gambar suasana keluarga bahagia
(Lampiran 1).
2. Perbincangan tanggungjawab ahli dalam
keluarga berdasarkan gambar tersebut.
3. Lembaran kerja diedarkan kepada setiap
murid.
4. Pembentangan secara rawak.


47

Lampiran 1
48


MENTAL

EMOSI

SOSIAL
RUJUKAN GURU
Lampiran 2
Ibu saya seorang yang
sentiasa tenang.

[emosi]

Datuk sangat sabar
dengan karenah cucunya.

[emosi]
Nenek selalu
menasihatkan saya
supaya sentiasa hormat
kepada ibu bapa.

[mental]

Ayah akan menegur jika
kami tidak mengulang kaji
pelajaran.

[mental]

Abang selalu membantu
saya dalam pelajaran.

[sosial]
Adik beradik belajar dan
beriadah bersama-sama.

[sosial]
Ibu bapa mendoakan
kejayaan anak-anaknya.

[mental]

Kakak membantu
meringankan tugas ibu di
rumah.

[sosial]
Cucu sering berhubung
dengan datuk dan nenek.


[emosi]
49

Lembaran 1


Nyatakan aspek emosi, mental dan sosial berdasarkan tanggungjawab ahli dalam
keluarga


Ibu saya seorang yang
sentiasa tenang.


Datuk sangat sabar
dengan karenah cucunya.

Nenek selalu
menasihatkan saya
supaya sentiasa hormat
kepada ibu bapa.


Ayah akan menegur jika
kami tidak mengulang kaji
pelajaran.

Abang selalu membantu
saya dalam pelajaran.

Adik beradik belajar dan
beriadah bersama-sama.Ibu bapa mendoakan
kejayaan anak-anaknya.Kakak membantu
meringankan tugas ibu di
rumah.

Cucu sering berhubung
dengan datuk dan nenek.


50

UNIT 14
MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIAL


PERHUBUNGAN


STANDARD
KANDUNGAN
2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran
interpersonal dan komunikasi berkesan dalam
kehidupan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.3.3 Memahami cabaran yang dialami oleh remaja
dalam perhubungan maya dan bukan maya.
2.3.4 Memahami perhubungan maya dan bukan
maya secara sihat sesama remaja.


BAHAN BANTU
BELAJAR

Kertas sebak.


LANGKAH
PENGAJARAN

1. Murid menceritakan pengalaman
menggunakan media sosial seperti Skype,
Facebook, Instagram dan WhatsApp.
2. Bincangkan cabaran yang dialami dalam
perhubungan maya dan bukan maya.
3. Senaraikan aktiviti yang sihat dalam
perhubungan maya dan bukan maya
4. Rumusan.


51

Lermbaran 1

Senaraikan aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya.
Aktiviti Sihat
Hubungan Maya Hubungan Bukan Maya
52


53

54

55

UNIT 15
MODUL 3 :
KESIHATAN PERSEKITARAN

PENYAKIT

STANDARD
KANDUNGAN

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah
serta mengelak risiko penyakit dalam
kehidupan harian.STANDARD
PEMBELAJARAN

3.1.1 Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit
yang boleh dicegah melalui vaksin iaitu
campak, rubella, cacar dan beguk.


BAHAN BANTU
BELAJAR

Kad gantung, gambar penyakit.


LANGKAH
PENGAJARAN


1. Penerangan mengenai vaksin (Lampiran 1).
2. Memaparkan gambar penyakit rubella, beguk,
campak, cacar (Lampiran 2 hingga 6).
3. Aktiviti permainan Virus vs Vaksin (Lampiran
7)
4. Perbincangan dan rumusan.

56

Lampiran 1
RUJUKAN GURU

VAKSIN adalah...
sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik
ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu;

sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik
atau ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan/antibodi terhadap
penyakit tertentu.

VAKSINASI adalah...
proses menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sebagai langkah perlindungan
men-cegah sesuatu penyakit (pemvaksinan).Sumber: Rujuk Kamus Dewan Bahasa Edisi Ke- 4

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi
http://dict.rewaz.org/search/browse/vaksin.re
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi
57

Lampiran 2
VAKSIN
58

Lampiran 3
Sumber: www.skincareguide.ca
RUBELLA
59

Sumber: www.robynsnest.com
CACAR
Lampiran 4
60

CAMPAK
Sumber: www.robynsnest.com
Lampiran 5
61

Sumber: www.ruleof6ix.fieldofscience.com
BEGUK
Lampiran 6
62

Lampiran 7
AKTIVITI: Permainan Virus vs Vaksin

Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

Kumpulan 1: Memakai kad gantung penyakit Beguk, Rubella,
Cacar dan Campak.
Kumpulan 2: Memakai kad gantung Vaksin Beguk, Vaksin Rubella,
Vaksin Cacar dan Vaksin Campak.
Kumpulan 3: Berlakon sebagai mangsa yang dilindungi vaksin.
Kumpulan 4: Berlakon sebagai mangsa yang tidak dilindungi vaksin.
Kumpulan 2: Membentuk bulatan dan mengelilingi mangsa.
Kumpulan 1: Menyerang mangsa supaya dijangkiti penyakit.
Kumpulan 2: Mempertahankan serangan dari kumpulan 1.
Kumpulan 1: Menyerang mangsa yang tidak dilindungi.

Mangsa yang dilindungi selamat dan mangsa yang tidak dilindungi tidak
selamat.
CONTOH KAD GANTUNG


RUBELLA
63

UNIT 16
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

KESELAMATAN

STANDARD
KANDUNGAN

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga
keselamatan diri dan mendemonstrasi
kemahiran kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.


STANDARD
PEMBELAJARAN

3.2.2 Mengaplikasikan cara menangani pengaruh
negatif perhubungan maya dan bukan maya
dengan rakan lain.BAHAN BANTU
BELAJAR

LANGKAH
PENGAJARAN


1. Murid menulis situasi negatif perhubungan
maya dan bukan maya. Kemudian dimasukkan
ke dalam kotak yang disediakan.
2. Permainan kotak beracun murid menyatakan
cara menangani pengaruh negatif perhubungan
maya dan bukan maya dengan rakan lain .
3. Perbincangan dan rumusan.
4. Mencatat aktiviti di dalam diari (Lembaran 1) di
rumah.
64

Lembaran 1
Diariku

Aktiviti yang saya lakukan
65

UNIT 17
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

STANDARD
KANDUNGAN

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan bijak mengikut
situasi.


STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan
kecederaan ringan iaitu melecet dan
melecur.
3.3.2 Mengaplikasi langkah-langkah semasa
memberi bantu mula untuk kecederaan
ringan.
3.3.3 Mengaplikasi bantu mula untuk
kecederaan ringan.


BAHAN BANTU
BELAJAR
Kad situasi, peti pertolongan cemas, minyak
gamat, tumbuhan aloe vera dan bahan lain.


LANGKAH
PENGAJARAN

1. Menjalankan aktiviti Stesen Melecet dan
Stesen Melecur.
2. Kad situasi kecederaan diedarkan kepada
murid.
3. Apabila wisel dibunyikan, murid akan
bergerak ke stesen berdasarkan kad situasi
kecederaan yang diterima.
4. Murid mengaplikasikan langkah-langkah
bantu mula.
5. Bersoal jawab.
6. Rumusan.
66


Situasi
Memakai kasut ketat
Tergesel
Langkah
Mencuci dengan antiseptik
Menampal plaster

Melecet
Situasi
Terkena air panas
Tersentuh alatan yang panas
Langkah
Sejukkan tempat yang melecur
dengan air
Kering & anginkan

Melecur
Lampiran 1

CARTA ALIRAN
67


68

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8, BLOK E 9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

TEL: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917

Beri Nilai