Anda di halaman 1dari 2

ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)

MATA PELAJARAN : PKN


KELAS : I (SATU)

NAMA : Nilai :
I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar !
1. Kepala dalam rumah tana adalah !.
A. I"u #.A$ah %.&a&e&
'. A(ep "era(al dari #andun Ja)a #arat. A(ep terma(u& (u&u !.
A. #ali #.Sunda %.Ja)a
*. Mentaati ram"u lalu linta( untu& men+eah !
A. Kelan+aran
#. Ke+ela&aan
%. Ke(elamatan
,. Setiap -ran tua haru( peduli terhadap ha& !
A. I"u #.A$ah %.Ana&
.. /ran tua haru( !. pendapat ana&n$a
A. Mene0e& #.Menharai %.Meremeh&an
1. Mem-h-n (e(uatu &epada Tuhan denan +ara
A. Mema&(a #.Menani( %.#erd-a
2. 3i (e&-lah (emua murid "erha& menerima !.
A. 4u&uman #.4adiah %.Pela0aran
5. Lin&unan $an ! ena& di pandan mata
A. K-t-r
#. #er(ih
%. #eranta&an
6. R-nda malam "ertu0uan untu& men0aa !.
A. Keamanan
#. Keindahan
%. Ke"er(ihan
17. /ran $an "ertamu le"ih dari ', 0am haru( !.
A. 3iam (a0a
#. Sem"un$i8(em"un$i
%. Lap-r &e RT (etempat
II. Isilah titik titik di bawah ini dengan benar !
1. Ma&hlu& hidup di +ipta&an -leh !
'. 4idup terti" (e"ai&n$a di"ia(a&an (e0a& !.
*. 4a& adalah (eala (e(uatu $an haru( &ita terima (edan&an !.
,. Mendapat nilai ulanan adalah ha& ana& di !.
.. /ran $an mem"eri&an ilmu di (e&-lah aar pandai adalah !.
1. 4a& ana& didapat&an di ! dan di !
2. #er"i+ara denan -ran $an le"ih tua haru( !.
5. 4idup denan tetana haru( !.
6. Ke"ia(aan $an "ai& di ma($ara&at haru( &ita !.
17. Memelihara &eamanan dan &eindahan di ma($ara&at tanun 0a)a" !.

III. Jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Perlu&ah atau tida& hidup ru&un dalam &eluara 9
'. Menapa mem"uan (ampah haru( di "a& (ampah 9
*. Apa a&i"atn$a 0i&a ana& dilaran "ermain 9
,. Apa $an &amu la&u&an (aat di na(ihati -ran tua 9
.. Apa $an &ita la&u&an apa"ila melihat teman "er&elahi 9