Anda di halaman 1dari 18

PENGENALAN

MESIN LARIK adalah satu mesin yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja seperti
memotong selari permukaan sebelah luar atau dalam, menggerudi, memotong benang skru, melulas,
menggerek, memotong tirus, melorek, mencanai, menggilap, dan lain-lain. Pemotongan dilakukan
dengan menyuapkan mata alat pemotong ke arah bahan kerja yang sedang berpusing. Suapan mata
alat dilakukan sama ada selari atau bersudut tepat dengan paksi bahan kerja. Mata alat pemotong
boleh juga disuapkan bersudut dengan paksi bahan kerja seperti dalam kerja pemotongan tirus.
sejarah
Mesin pelarik telah digunakan sebelum kurun ke-18, nanun mesin pelarik pertama yang boleh
memotong ulir hanya dicipta pada tahun 1797 oleh seorang mekanik nggeris bernama !enry
Maudslay. Mesin ciptaan beliau telah banyak digunakan dalam pembinaan enjin stim kereta api
rekaan "ames #att pada a$al kurun ke-19 iaitu pada %aman re&olusi industri 'ngland.sejak dari
masa itu mesin ini telah diperbaiki dan ditambah dengan beberapa alatan tambahan supaya dapat
mengeluarkan komponen-komponen dengan tepat dan persis. (i Malaysia mesin ini amat popular
sehingga setiap bengkel kejuruteraan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah mesin.
OBJEKTIF
AM :
Mengenali jenis-jenis mesin larik dan )ungsinya dalam proses
membentuk sesuatu projek yang ingin dihasilkan.

KHUSUS :
a* Mengamalkan langkah keselamatan ketika melarik.
b* +oleh mengendalikan mesin larik dengan lebih yakin.
c* +oleh memesin benang skru & di mesin larik.
d* +oleh melarik tirus, melorek dan menggerek.
e* Mengendalikan mesin raut untuk memesin muka rata, tegak dan bertingkat.
)* Menggunakan alat-alat pengukur dan penguji dengan lebih yakin.
KEMAHAIRAN DI PEROLEHI:
a* Menampang ,-acing*
b* Melarik selari ,Parallel .urning*
c* Melarik bertingkat ,Step turning*
d* +uang segi ,/ham)er*
e* Menggerudi pusat ,/entre (rilling*
)* Membunga 0 melorek ,1nurling*
g* Melurah ,2eck*
h* Mengukur ,Measuring*
TEORI MESIN LARIK
JENIS-JENIS MESIN LARIK
Mesin pelarik boleh dijumpai dalam beberapa bentuk dan sai%. "enis yang terkecil digunakan dalam
pengeluaran komponen kecil jam tangan sementara yang besar sekali digunakan untuk memesin sya)
berat. Mesin pelarik boleh dikelaskan kepada dua kategori 3
Mesin Pelarik "entera
(alam kategori ini terdapat empat jenis mesin pelarik.
i. "enis bangku
Mesin ini kecil dan boleh dipasang diatas bangku atau kabinet besi. a digunakan untuk
menghasilkan kerja yang ringan dan halus.
ii. Mesin pelarik pia$ai ,mesin larik tetengah*
Mesin ini lebih besar dan berat daripada jenis bangku. Panjang landasan mesin adalah 1.4
meter hingga 5 meter. 6a%imnya mesin ini digunakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan
sederhana dan juga dalam institusi latihan kemahiran.
Mesin larik pia$ai
iii. "enis toolroom
"enis mesin ini lebih persis dan digunakan dalam pembinaan .ool dan (ie. Mesin ini juga
dilengkapi dengan alat tambahan khas dan aksesori supaya beberapa operasi .ool dan (ie
boleh dilakukan.
i&. "enis gap-bed
Sai% mesin ini lebih besar daripada jenis bangku. Sebahagian daripada landasannya di ba$ah
cuk boleh ditanggalkan supaya bahan kerja atau kompenen dengan diameter yang lebih besar
boleh dipegang.
"enis Mesin Pengeluaran
7da lima jenis mesin pelarik untuk kategori ini 3
,a* Pelarik turret pelana
Pelarik turret pelana juga disebut jenis mesin pelarik turret. Mesin ini mempunyai kepala
turret yang dipasang pada pelana yang bergerak diatas landasan. 1epala turret boleh
memegang beberapa jenis mata pemotong dan boleh digunakan untuk melarik beberapa
operasi tanpa memberhentikan mesin untuk menukar mata alat.
,b* Pelarik kapstan
Pelarik kapstan juga disebut pelarik turret pelantak. Mesin ini kecil sedikit sai%nya daripada
jenis pelarik turret. a digunakan untuk melakukan kerja-kerja sederhana dan ringan sahaja.
1epala turret mesin ini terletak diatas satu kekesot berbentuk landasan pendek. 6andasan
pendek ini pula menggelongsor diatas landasan utama mesin dan boleh dikunci pada sebarang
kedudukan yang dikehendaki.
Mesin pelarik kapstan
,c* Pelarik automatik
"enis mesin pelarik automatik dicipta untuk pengeluaran kuantiti diantara beberapa ratus
sehingga beberapa puluh ribu kompenen sehari. Semua pergerakan mata pemotong dan bahan
kerja dika$al oleh sesondol ,cam*, sistem hidraulik atau sistem elektro mekanik.
,d* Pelarik kegunaan khas
Pelarik jenis ini dicipta untuk melakukan kerja-kerja khas seperti 3
8pelarik roda kereta api
8pelarik aksel
8pelarik penampang
8pelarik menegak
,e* Pelarik 2./ dan /.2./
Mesin pelarik terbaru ini ber)ungsi diba$ah ka$alan komputer. Mesin ini lebih produkti) dan
hasil pengeluarannya lebih persis jika dibandingkan dengan mesin lain. .erdapat dua jenis
mesin iaitu 3
8"enis yang mempunyai turret dipasang pada landasan mesin sahaja.
8"enis yang mempunkyai dua turret dimana satu turret dipasang pada landasan dan satu
lagi pada kekesot lintang.
Mesin /2/
-92:S +7!7:72-+7!7:72 M'S2 67;1 .'.'2:7!
+ahagian-bahagian utama mesin pelarik terdiri daripada landasan, alatan hadapan, alatan
belakang, kekotak gear cepat tukar dan kereta.
6andasan
,a* 6andasan adalah tulang belakang sebuah mesin pelarik. 1ejituan mesin pelarik bergantung pada
ketegaran, penjajaran dan ketepatan pada landasannya.
,b* +ahagian atas landasan boleh berbentuk <=> atau rata dan diatasnya terletak peralatan lain seperti
alatan hadapan, kereta dan alatan hadapan.
,c* 6andasan diperbuat daripada besi tuangan yang bermutu tinggi. ;a$atan haba kekerasan
dilakukan keatasnya supaya boleh tahan haus.
+entuk-bentuk landasan mesin pelarik
7latan hadapan
,a* +ahagian ini terletak di sebelah kiri landasan mesin.
,b* Spindal utama yang berbentuk satu sya) geronggang yang disokong oleh beberapa galas terletak
di dalam bahagian ini. !ujunjg spindal atau muncungnya yang terkeluar daripada alatan hadapan
yang berbentuk jenis tirus, jenis ulir atau jenis kekunci sesondol , kam lock *
,c* Pada hujung spindal ini beberapa peraltan seperti cuk, piring pelarik dan tetengah hidup boleh
dipasang dan digunakan untk memegang bahan kerja atau kompenen yang hendak dilarik.
,d* 9ntuk memutarkan spindal utama, alatan hadapan mempunyai perlatan takal atau beberapa siri
rangkaian gear. 7latan hadapan bergear mempunyai lebih rangkaian kelajuan dan lebih tepat
putarannya jika dibandingkan dengan alatan hadapan yang bertakal. 6agipun takal boleh
tergelincir bila terkena minyak dan ini menyebabkan hasil larikan yang tidak rata atau licin.
7latan +elakang
,a* +ahagian ini terletak disebelah kanan landasan. a boleh digerakan disepanjang landasan dan
juga boleh dikunci pada mana-mana kedudukan yang dikehendaki. 7latan belakang terdiri
daripada dua bahagian utama, badan dan tapak.
,b* Pada badan terdapat satu spindal yang mempunyai penirusan pia$aian Morse. 7lat pemotong
bertangkai tirus Morse, seperti gerudi dan pelulas boleh dipasang pada spindal tersebut.
,c* .apak alatan belakang dimesin dengan jitu supaya boleh didudukan diatas landasan dengan tepat.
Pada tapak terdapat dua skru penyelaras yang diguna untuk menjajarkan keselarian diantara
tetengah mati dan tetengah hidup atau mengo)setkan alatan belakang supaya dapat melarik tuirus
dengan kaedh ini.
7latan +elakang
1otak gear cepat tukar
,a* 1otak gear terletak disebelah kiri landasan dan diba$ah alatan hadapan. 1otak ini
mempunyai beberapa gear berbilang sai% untuk memutarkan skru pemandu atau aci
penghantar.
,b* Skru pemandu digunakan untuk memajukan kereta semasa memotong ulir. 7ci penghantar pula
digunakan semasa membuat kadar penghantaran yang tertentu secara otomatik.
1otak :ear /epat .ukar
1ereta
,a* Sela
+ahagian ini ialah tuangan berbentuk huru) ! dan boleh bergerak diatas landasan. 7pron dan
kekesot lintang dipasang pada sela.
,b* 7pron
+ahagian apron dipasang dihadapan sela dengan bolt. 7pron mempunyai beberapa gear dan
peralatan yang digunakan untuk menga$al pergerakan sela dan kekesot lintang. Satu tuas
tangan yang dipasang dengan pinan jejaring dengan rak terletak diba$ah landasan. .uas
tangan ini diputarkan apabila hendak menggerakkan kereta secara insani , manual *.
1eseluruhan bahagian kereta dan kekesott lintan boleh digerakkan secara otomatik atau
insani
+ahagian 7pron
,c* 1ekesot 6intang
.iang mata alat dipasang pada kekesot bergabung. 1ekesot bergabung pula dipasang diatas
kekesot lintang dengan dua bolt. 7pabila kedua-dua bolt ini dilonggarkan kekesot bergbung
boleh dikilaskan pada sudut yang dikehendaki. (engan cara ini penirusan tajam tetapi pendek
boleh dilarik. Pada hujung kekesot lintang dan kekesot bergabung dilengkapi dengan relang
yang ditanda jitu supaya kedalaman pemotongan dapat dilaraskan dengan tepat.
+ahagian 1ekesot 6intang
1aedah memegang bahan kerja dengan cuk tiga rahang
;ajah diba$ah menunjukkan tiga kaedah digunakan untuk memegang bahan kerja dengan
cuk tiga rahang. #alaubagaimanapun berhati-hatilah semasa menggunakan kaedah seperti
ditunjukkan dalam rajah ,a* dan ,c* kerana kaedah ini bahan kerja munngkin tergelincir
keluar jika hantaran dan kedalaman pemotongan berlebihan dilakukan. +ahan kerja bulat dan
berbentuk heksagon boleh dipegang dengan cuk tiga rahang.
1aedah Memegang (engan /uk .iga ;ahang
1aedah memegang bahan kerja dengan cuk empat rahang
;ajah diba$ah menunjukan tiga kaedah yang digunakan untuk memegang bahan kerja
dengan cuk empat rahang. +ahan kerja boleh dipegang dengan lebih persis dengan cuk jenis
ini dari cuk tiga rahang. Pemusatan bahan kerja secara kasar boleh dilakukan dengan bantuan
lengkung sepusat yang ada pada muka cuk. (ua cara yang lebih persis adalah dengan bantuan
tolok permukaan dan tolok dail.
1aedah Memegang (engan /uk 'mpat ;ahang
JENIS BAHAN MATA ALAT
Keluli karb! "i!##i$
1eluli ini mengandungi diantara ?.9@ hingga 1.A@ karbon. +ahan ini murah dan mudah dibentuk
menjadi mata alat seperti jenis mata alat menggerek. 1elemahannya ialah mudah terbakar dan hilang
kekerasannya apabila melakukan larikan pantas atau cepat. Sesuai digunakan untuk memesin bahan
lembut seperti loyang.
Keluli "aha! lasak
+ahan mata alat ini mengandungi campuran bahan-bahan berikut
a. tungsten
b. kromium
c. &anadium
d. molibdenum
e. kobalt
peratusan komposisi diatas akan berubah mengikut jenis bahan yang dilarik dan jenis operasinya.satu
komposisi yang banyak digunakan adlaah 18@ tungsten, B@ kromium dan 1@ &anadium. "enis
bahan mata lat ini amat sesuai untuk larikan dalam, menahan kejutan dan mengekalkan mata
pemotong yang tajam pada suhu tinggi. 1elajuan pemotongan adalah tiga kali ganda keluli karbon
tinggi.
Tua!#a! ali
"enis mata ini juga dikenali sebagai stelit dan menggandungi A4@ hingga C4@ kromium, B@ hingga
A4@ tungsten, 1@ hingga C@ karbon dan bakinya kobalt. Sesuai digunakan pada ppm yang tinggi
dan tidak mudah haus. +agaimanapun ia tidak sekuat (an Mudah retak jika dibandingkan dengan
keluli tahan lasak. 1elajuan pemotongan adalah dua kali ganda keluli tahan lasak.
Karbi%a
terdiri daripada dua jenis 3
i. "enis yang dikimpal loyang , bra%ed * kepada batang keluli
ii. "enis yang digunakan sebagai mata alat tumpang
1omposisinya adalah 8A@ karbida, 1?@ titanium dan tantulum serta 8@ bahan pengikat kobalt.
+ahan ini keras dan boleh melakukan pemotongan pada suhu tinggi tetapi kurang tahan lasak.
+iasanya digunakan untuk memesin besi tuangan dan logam bukan )erus. Pelbagai jenis keluli juga
boleh dimesindengan bahan ini. 1elajuan pemotongan adalah tiga hingga empat kali lebih keluli
tahanlasak
Sera&ik
kebanyakkan dihasilkan daripada aluminium oksida. +ahan mata yang terbaru ini adalah campuran
aluminium oksida dan %irkorminium oksida. Dleh kerana bahan ini sangat keras ia digunakan sebagai
bahan mata alat tumpangyang digunakan untuk memesin keluli keras dan logam yang sukar di mesin
oleh mata lain. .idak memerlukan bahan penyejuk ketika melarik. 1elajuan pemotongan adalah dua
kaliganda kardiba.
I!"a!$
(igunakan untuk memesin logam bukan )erusdan bukan logam. Memeberikan penyudahan yang
amat licin serta memesin sehingga kejituan ?.??A mm E ?.??4 mm. +iasa digunakan sebagai mata
alat penyudahan kerana mata alat ini mudah rapuh dan tidak tahan hentakan kuat. .erdapat dua jenis
iaitu asli dan tiruan. Dleh kerana memerlukan kos yang tinggi jenis tiruan sahaja biasanya digunakan
dibengkel-bengkel.
KEPERLUAN ALATAN
1. Mesin 6arik .etengah
A. +ilah Selari.
C. Pelaras tiang mata alat.
B. Pemegang mata alat lurus.
4. Pemegang mata alat membunga.
5. Pemegang mata alat melurah,lurus*.
7. Mata alat melurah, mata alat menggerek dan mata alat benang &.
8. Spanar sai% 17 dan A1.
9. Allen key.
1?. Pengunci bindu.
11. .etengah berputar.
1A. :erudi pusat.
1C. Pembaris keluli.
1B. 7ngkup &ernier.
14. /uk gerudi.
15. 1ain buruk.
17. Minyak pelincir.
18. /ecair penyejuk.
19. Pemegang mata alat menggerek.
A?. .olok tetengah dan tolok pic.
A1. 1ikir parut
LAN'KAH-LAN'KAH KESELAMATAN
1. Mengutamakan kebersihan pada setiap $aktu.
A. Mempunyai sikap tanggungja$ab pada diri sendiri.
C. +ertimbang rasa terhadap rakan-rakan.
B. Menghargai dan berpuas hati dengan hasil kerja sendiri.
4. .idak gopoh semasa melakukan sebarang kerja amali.
5. Pakai pakaian bengkel yang sesuai dan elakkan daripada menggunakan pakaian yang longgar.
7. Pakai kasut yang mempunyai pelindung keselamatan.
8. :unakan pelindung mata seperti cermin mata, gogel atau alat pelindung.
9. 'lakkan memakai barang-barang perhiasan seperti jam, cincin, dan rantai.
1?. "angan bergurau senda dan mempermainkan ka$an-ka$an.
11. ;ambut mestilah pendek dan kemas.
1A. Mesin haruslah mempunyai suis keselamatan dan suis saling mengunci.
1C. 'lakkan memegang dan menyentuh alat-alat yang tajam.
1B. +uang tepi yang tajam pada bahan kerja.
14. Matikan suis kuasa sepenuhnya setelah msein tidak digunakan lagi.
15. Sapu sekeliling lantai ka$asan kerja 0 kemaskan mesin sesudah di gunakan.
gogel
TENIK MEN(ANAI) MEN'ASAH MATA
KETAM) PAHAT DAN ALAT-ALAT
*AN' MATA PEMOTON'N*A LURUS .
.ujuan penggunaan3
Mengasah atau menajamkan mata alat seperti ketam, pahat dan lain-lain alat pemotong yang digunakan
didalam ketukangan adalah satu perkara yang sangat mustahak dibuat dengan sempurna untuk mendapatkan
mutu kerja yang baik dan sempurna juga menjimatkan tenaga. 1ertas penerangan ini akan menerangkan
kepada anda tentang cara mencanai dan mengasah mata ketam, pahat dan alat-alat yang mata pemotongnya
lurus
Penerangan3
(ua jenis pekerjaan yang paling mustahak bagi menajamkan mata-mata ketam, pahat dan pahat kuku dan
lain-lain ialah 3
i. Me!+a!ai pada batu canai
ii. Me!#asah pada batu asah minyak
1. MEN(ANAI
.erdiri dari mencanai mata-mata alat yang sudah haus ,$orn* dan sumbing ,gapped* diatas roda
canai. Mata-mata ini dipegang diantara sudut A?F E A4 F diatas batu canai. "ika menggunakan roda las
berbentuk roda mestilah beringat-ingat supaya tidak terbakar hujung mata itu,kerana jika terbakar atau
terlampau panas, akan melemahkan keluli. Dleh yang demikian adalah sangat mustahak mencelupkan selalu
mata yang dcanai itu kedalam air supaya sejuk.
7lat-alat tidak perlu dicanai sebagaimana mengasah diatas batu asah minyak. 7lat-alat ini perlu dicanai
apabila a. Sumbing , $orn* disebabkan tidak cermat menggunakannya b. Matanya sudah haus ,$orn*
menjadi tebal oleh kerana selalu diasah dengan batu asah minyak.
M'2/727 M'2::927172 +7.9 /727
,$ MEN'ASAH$
Proses ini dilakukan dengan batu asah minyak ,oil stone* dengan tujuan mendapatkan hujung mata yang
tajam. Minyak mustahak digunkan supaya tidak kesat dan akan mencuci segala habuk logam.
a. alat-alat dipegang bersudut 4 F lebih besar daripada sudut mencanai, dengan demikian sudut
mengasah adalah diantara A4 F hingga C? F.
Peringatan 3 pada mula-mula mengasah, boleh dipegang alat itu seperti sudut mencanai dan
tiap-tiap kali mengasah bolehlah ditambah 1 F atau A F lagi. (engan cara ini mata alat ini boleh
tahan lama. Mata alat itu mesti diasah disebelah yang serong dan sudut mestilah sentiasa sama
sehingga berbulu dihujung mata itu.
b. Selepas itu bahagian yang rata pula digosokkan keatas batu asah minyak bagi menghilangkan
bulu logam ,burr*
/ara ini diulang sehingga tajam
Ha% "eri&a :
Dia&e"er - . /$/0&&
Pa!ja!# - . /$/0&&
1se&ua ukura! %ala& &&
C ARA KERJA
1. Sebatang keluli dipotong dengan menggunakan gergaji kuasa mengikut ukuran yang ditetapkan
,74mm*.
A. 1eluli G bahan kerja tersebut diikat pada cuk C rahang dengan kuat supaya bahan kerja tidak longgar
semasa mesin sedang berpusing.
C. Setkan kelajuan yang sesuai pada kotak gear.
B. Mulakan kerja melarik selari 0 menampang pada bahagian hadapan bahan kerja sepanjang 74mm
sehingga menjadi berdiameter ABmm.
4. (apatkan diameter ABmm sepanjang B4mm pada benda kerja.
5. 1emudian, lakukan kerja melarik selari sepanjang A?mm dan di hadapannya 1?mm ukuran 4mm
dengan berdiameter A?mm.,dapatkan diameter A?mm sepanjang 1?mm.*.
7. pada panjang 4?mm pula dapatkan hujung tirus dengan sudut 1?H, dengan cara melarik bertingkat.
8. 1emudian buat lurah pada panjang C?mm dengan ukuran 4mm dan diameter A?mm. Melurah ini
mesti menggunakan mata alat khas. ,mata alat pisau*
9. 1emudian buat kerja membunga ,1nurling* pada ukuran panjang 1?mm dan diameter ABmm.
1?. akhir sekali, buat kerja pengukuran dengan menggunakan angkup &inier supaya dapat ukuran yang
tepat dan dapat buat kerja-kerja <)inishnig>.
PROSEDUR KERJA
1. +aca arahan projek yang disampaikan oleh tenaga pengajar.
A. Pastikan ukuran bahan kerja yang dipotong bersesuaian dengan proses pemesinan yang akan
dilakukan.
C. 9kuran yang hendak dipotong, hendaklah dilebihkan supaya bahan kerja selamat digunakan
semasa proses pemesinan dijalankan.
B. Sebelum menggunakan mesin larik pastikan mesin larik berada dalam keadaan selamat sebelum
digunakan.
4. Pasangkan mata alat dan setkan mata alat dengan betul pada alatan belakang supaya tepat.
5. Setkan kotak gear mengikut ukuran suapan yang sesuai dan D2 mesin larik.
7. Patuhi langkah-langkah keselamatan menggunakan mesin larik bagi mengelakkan berlakunya
kemalangan.
8. Mulakan melarik pada bahagian yang mudah dahulu dan diikuti dengan langkah yang lebih susah
sehingga kerja-kerja melarik selari.
9. +ersihkan mesin larik setiap kali menggunakan mesin.
Bahan kerja yang sedang di larik
KESIMPULAN
1eseluruhan kerja melarik buah adalah untuk memberi pengatahuan kepada pelajar mengenai
)ungsi mesin larik, cara penggunaannya, langkah-langkah keselamatan, ketepatan ukuran dan cara
pengukurannya dan juga pengagihan masa.
1adang-kala terdapat sesetengah mesin larik yang tidak ber)ungsi dengan baik. 1emahiran
pengendalian mesin larik perlu di pelajari dan di)ahami dari semasa ke semasa agar kepakaran dalam
pengendalian mesin larik dapat ditingkatkan.
RUJUKAN
i$ +uku nota teknologi $oksyop C ,politeknik*
ii$ 6aman $eb pencarian $$$.google.com ,http3GG$$$.scribd.comGdocGC495??79GMesin-6arik-
laporan*
iii$ 1erjasama pencarian maklumat berkumpulan
LAMPIRAN
HASIL PROJEK