Anda di halaman 1dari 24

SULIT 0211

PT32014
~
*
.
PENTAISIRAN
llNOUlAN 3
~
MPSM
MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
I UJIANBERTULIS
OGOS
2jamI
ARAHAN:
1. Bukakertassoalan ini apabi ladiberitahu.
2. Tuli snamadanangkagiliranandapadaruang yangdisedlakan
3. Jawapan andahendaklahditul is pada ruang jawapan yang di sediakan dalam
kertas soalaninl.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas r i k s n pada
akhirpeperiksaan.
.
UntukKegunaanPemerlksa
Nama Pemerlksa:
Soalan MarkahPenuh Markah Dlperoleh
1 8
2 3
3 10
4 4
5 10
6 10
7 10
8 15
9 30
Jumlah 100
NAMA :...... ... ... ... ........ ..... .... ........ .... ..................... ........ .... ....... ..... .........
=
== ANGKA GillRAN :II II I I I II I III II
[Lihatsebelah
2014 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah Darul Amsn SULIT
0211 SULIT 2
Arahan: Jawab semua soalan dalam Bahagian A Bahagian B, Bahagian C dan satu soal an
Bahagi an D.
BAHAGIANA
(25 markah)
1 Dalamsetiapayatdibawah,terdapatsatukesalahantatabahasa.Gariskankesalahantersebut
dantulisjawapanyangbetul padaruangan yangdisediakan.Andatidakperlumenyali nayat
itusemul a.
Kebanyakkanpeserta SUKMA2014itumenginapdlKampus UiTM,Arau.
ii Program bacaan dinamikakan diadakandidalambulanOktober .
iii Pelayan Restoran Nizamenghidangi masakanThaikepada pelanggannya.
IV Pe\bagaikui h-muih yangdijualdi geraiituenakbelaka.
(8markah )
2 Dalamsetiapayatdibawahterdapatsatukesalahanejaan.Kenaipastidanbetulkankesalahan
tersebut. Andati dakperlu menyalinayatitu semula.
Ainaberkulithitammanis dan rambutnya kerinting.
ii Terdapatberanikabegtangan dij ualdipasarmalamitu.
iii Aidil yakinbahawadiadapatmemperdalamiilmuperakaunanyangtel ahdipelajariket ika
di sekolah.
(3markah )
0211 SULIT
3
ii
0211 SULIT 3
Gabungkanayat-ayattunggaldi bawah supayamenjadi satu ayatmajmuk.
Kami yakin.
Pihaksekolah dapatmenyelesaikan masalah murid itu.
Pangkatpegawai itu dinaikkan.
Beliau amatberjasakepadasyarikat.
II I Encik Faizal menghulurkan tangannya.
Encik Faizal bersalam-salaman dengan paratetamu.
iv Ganeshakan mendirikan rumah tanggadengangadis itu.
Gadisitu dicintainya.
v Murid itu rajin belajar.
Muriditu aktifdalamakt ivi tl kokurikulum.
(10markah )
[Lihat sebelah
0211 SULIT
4
ii
SULIT 4 0211
lIhat gambar di bawah dengan teliti , kemudian tulis satuperibahasa yang sesuai
dengan gam bar tersebut.
Berdasarkan gambar di atas. tulis satu peri bahasa yang sesuai.
Berdasarkan gambar, maksud peribahasa ialah sesuatu itu menurut asalnya.
Nyatakan peribahasa yang sesuai .
( 4 markah )
0211 SULIT
SULIT 5 0211
BAHAGIAN B
(30 markah)
5 Baca peti kan dramadibawahdengan teliti,kemudian jawabsoalan-soalan yang
berikutnyadengan menggunakanayatandasendiri.
MASA: Waktusi ang.
TEMPAT: Oitempatkerja Kamal.
TINI: (Geram dan marah) Takaku sangka, Kamal. Selamaini aku kau
bohongi Telunjuklurus tapikelingking berkait.
KAMAL: (Hairan) Kenapa,Tini?Kalau yapunperlahankansuaratu.
Oidengarorangkan takmanis?
TINI: Biarmerekadengar,Kamal. Kausanggup memperalatkan
oranglain untukkepenlingankausendi ri Kau takpernah
memikirkankeburukannya.
KAMAL:Aku takfaham perkarayangkau cakapkan,Tini.
TINI: Usah hendakberpura-pura.Kamal.Malekorangsuruhankaulelah
ditahan polis.M lek telah membuatpengakuan.
Kenapakau bertindakbegitu,Mal?(Sedih) Aku malukerana perbuatan
kau.Ke manahendakakusorokmukanO
KAMAL: Maafkanaku,Ti nl. Aku tidak menyangkabegituakhirnya.
Akuti dakbernialuntukmenyusahkan kau.Aku lakuka inikerana
aku mahukau berhentidaripadamengusahakankerja ilu.
Akumenyesal,Ti ni.
TINI:Sudahterlambat, Mal.NasI sudah menjadibubur.
KAMAL: Tini, akulakukaniniadalahuntukkau.Aku tak mahukau lerlepas
daritanganku.
TINI: Cemburu bulakautakkenapadatempatnya.
Yangbersal ahtelapbersalah.Aku telahmengambilkepulusan
Kita terpaksaberpisah.Kitataksehaluanlagi .
KAMAL: Tinjl Jangan,Ti nil Aku tak mahukehilangankau.
Maafkanaku,Tini
TINI: Akusudahmaafkankau.Mal. Tapi akutakdapatmenarikkala-kala
akutadi. Selamatti nggal...!
(OipetikdaripadadramaOi Sini BaktiBersemi.
Ant%gi Sepi Gadis Genius Tingkatan 2, Halaman186-187)
[Lihat sebeJah
0211 SULIT
ii
SULIT 6 0211
Berdasarkan petikan dramadi atas, mengapakahTini berasamarah kepada
Kamal?
(3markah )
Nyatakan satuperwatakan Tini bersertacontoh yangterdapat dalam petikan
dramadi atas.
(3markahl
iii Padapendapatanda, mengapakahkitadilarangbercakap bohongdalam
pergaulan seharian?
(4markah )
0211 SULIT
SULIT
7
0211
6 Bacapuisi di bawah dengantelit i, kemudianjawab soalan-soalanyang berikutnya
dengan menggunakan ayatandasendiri.
OrangTua
PuspaRani alpMunusamy
Nampakkahkau
wanita tuadi tepi jalan
mUkanyacomotrambutnya ~ u u t
membawabersamanyabeg usang
berjalan ke sanake mari
tanpasuatu destinasi .
Nampakkahkau
lelaki tua dihujungjalan
kemejanyakotorsel uarnyarabak
dudukdisuduttangga
menunggusisamakanan restoranmamak
untukmengalasperutyang kosong.
Nampakkahkau
darahberlumurandi jalan raya
mayatsi tua dibiarkan di situ
dan
di bi lik mayatpula
tiadasiapadatangmenuntutnya.
Nampakkah ia sepen:imu
merekajugadiciptaoleh-Nya
tetapi bezanyamerekadiabaikan
ditinggalkan
oleh anak-anakjahii tida;,0E/ )udi
nampakkahkau?
(Antologi Harga Sebuah Lukisan,
TingkatanTiga,hal aman 24)
[LihatsebeJah
SULIT
0211
ii
SULIT 8 0211
Berdasarkan rangkappertama, nyatakangambaranpenulistentangorangtua.
(3markah)
Berdasarkanpuisi di atas, nyatakansebabanak-anaktidakboleh mengabaikan
ibu oapa?
( 3 markah )
iii Kini, pengabaian terhadapgolongan tua seringberlakudal am kalangan
masyarakat.
Berikanpendapatandatentangpuncaberlakunyamasalahini.
(4markah )
0211 SULIT
0211
7
SULIT 9
Jawapan anda hendakl ah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji
di Ti ngkatan 1, Ti ngkatan 2 atau Ti ngkatan 3.
(i) Hikmah, karya M hd. Fari. I kmal
(i i) Sukar Mcm!JUH'll Tuah. karya M.l. Edysha
(iii ) B/l kan Duniakll. karya Aida Shah ira
(i v) lstlll w Menallt i, karva Abd, Latip Ta Ji b
(v) Wira Persona Ava! u"i karya Ahmad Zaki Abu Bakar
( v i) D/ t:hali k Wajah, ka rya A ang Saifuddin bang Bohari
( v ii) Le.l' far/ Bukil Mel/ghijau, karya Sycd Mahadzir Sycd Ibrahim
(viii) Er/i Sebuah PeJlgorballan, karya l aihanim Zai nal Abi In
(ix ) 6: 20. karya Siti Ja. mina Ibrahim
(x) ell1paka PUlih Ilfukmu, karya Rohani D ra man
(xi) l\4erenang Gelora, karya Ruslan Ngah
Berdasarkan novel yang and a kaji , tulis tiga peristiwa yang dapat menggambarkan unsur
pengorbanan.
(10 markah)
[Li hat sebeJah
0211 SULIT
8
SULIT 10 0211
SAHAGIANC
(15 markah)
Li hat iklan di bawah dengan teli ti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam iklan
tersebut , tul is ulasan yang panjangnya antara80hingga 100patahperkataan.
Ciri rumah mesrarakyat
Harga RM 45 000.00seunit
RUMAH
Tiga biliktidurdanduabilikair
Bahan binaan berkualiti
Bayaran RM150.00sebulan
SyaratPermohonan:
Pendapatankeluarga kurang
RM 1500.00sebulan
Telah berkahwin
Belummemilikirumahsendiri
0211 SULIT
SULIT 11 0211
[Lihat sebelah
0211 SULIT
0211 SULIT 12
BAHAGIAND
(30 markah)
9 Pilih satudaripadasoalandibawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnyalebih
daripada180patahperkataan.
Masalapang perlu diisi denganaktivitiberfaedah.
Tuliskancaraandarnengisi rnasa lapang.
ii Prograrn Ki tarSernul apentinguntuk rnenjagaalam sekitar.
Hurai kan kebaikan program tersebutkepadamasyarakat.
iii Sernangatkejiranankurang diarnalkan dalarn kehidupan seharian.
Bincangkan langkah-Iangkah rnemupuksemangatkejiranandi negara kita.
0211 SULIT
SKEMA
PEMARKAHAN
BAHASA MELAYU
PT3 2014
Bahagian A: Soalan 1
(8 markah)
Calon perlu menggariskan perkataan yang dikesan kesalahan, dan menulis jawapan yang betul
pada ruang yang disediakan.
Gariskan kesalahan bahasa - 1 markah
Menulis jawapan yang betul - 1 markah
J awapan:
i) Kebanyakan
ii) dalam
iii) menghidangkan
iv) kuih
Bahagian A: Soalan 2
(3 markah)
J awapan
i) keriting
ii) beraneka
iii) memperdalam
Bahagian A: Soalan 3
(10 markah)
J awapan
i) Kami yakin bahawa pihak sekolah dapat menyelesaikan masalah pelajar itu.
ii) Pangkat pegawai itu dinaikkan kerana beliau amat berjasa kepada syarikat.
iii) Encik Faizal menghulurkan tangan serta / sambil bersalam-salaman dengan para
tetamu.
iv) Ganesh akan mendirikan rumah tangga dengan gadis yang dicintainya itu.
v) Murid itu rajin belajar dan aktif dalam aktiviti kokurikulum.
Bahagian A: Soalan 4 (Peribahasa)
(4 markah)
2 markah - Peribahasa yang tepat mengikut konteks.
1 markah - Terdapat kesalahan ejaan
- Terdapat kesalahan susunan perkataan dalam peribahasa yang
tidak menjejaskan maksud peribahasa.
0 markah - Peribahasa yang tidak tepat mengikut konteks.
- Penggunaan perkataan yang menjejaskan maksud peribahasa.
- Peribahasa yang kurang lengkap.
J awapan:
i) Bagai pinang dibelah dua
Bagai cincin dengan permata
Seperti bunga dengan perdunya
Seperti tanduk bersendi tulang
ii) Bagaimana acuan begitulah kuihnya
Bahagian B : Soalan 5 dan 6 (Pemahaman Prosa dan Puisi)
(20 markah)
MARKAH KRITERIA
3 markah - Isi cukup serta lengkap dan ayat gramatis.
2 markah - Isi cukup tetapi kurang lengkap dan ayat gramatis.
- Isi cukup dan lengkap tetapi ayat kurang gramatis.
1 markah - Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis.
- Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis.
0 markah - Isi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis.
- Isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis.
Cadangan jawapan.
Soalan 5
i) Tini marah kepada Kamal kerana
- Kamal membohonginya
- Kamal sanggup memperalat orang lain untuk kepentingan diri
- Kamal tidak fikir kesan buruk daripada perbuatannya
- Kamal cemburu buta
*maksimum dua isi [3 markah]
ii) Perwatakan Tini dalam drama tersebut ialah
- Berpendirian tegas contoh : dia tidak akan meneruskan perhubungan dengan Kamal
- Keras hati - contoh : dia tidak akan meneruskan perhubungan dengan Kamal
- Pemaaf - contoh : dia sudah memaafkan Kamal
- Berani contoh : meninggikan suara ketika bercakap dengan Kamal
[3 markah]
iii) Pada pendapat saya, kita dilarang bercakap bohong kerana
- Boleh merosakkan sesuatu persahabatan / perhubungan
- Perbuatan yang dilarang dalam agama Islam
- Orang tidak akan mempercayai percakapan kita
- Kita boleh kehilangan kawan / sahabat
- Perbuatan/ sikap yang tidak baik
* maksimum dua isi dan terima mana- mana isi yang sesuai. [4 markah]
Soalan 6
i) Gambaran penulis dalam rangkap satu tentang orang tua ialah
- seorang wanita berada di tepi jalan
- mukanya comot rambutnya kusut
- membawa sebuah beg usang
- berjalan-jalan tanpa arah tujuan
Maksimum dua isi [3 markah]
ii) Anak-anak tidak boleh mengabaikan ibu bapa kerana
- Ibu bapa telah membesarkan kita sejak dilahirkan
- Ibu bapa telah memberi kasih sayang
- Ibu bapa telah memberikan pendidikan sehingga kita berjaya
- Anak-anak tidak boleh menderhaka kepada ibu bapa
- Anak-anak harus mengenang jasa ibu bapa
Maksimum dua isi [3 markah]
iii) Pada pendapat saya, punca-punca berlakunya pengabaian terhadap golongan tua ialah
-` kurangnya didikan agama
- tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa
- ibu bapa garang / mendera anak-anak
- anak-anak tinggal jauh daripada ibu bapa
- anak-anak sibuk dengan kerjaya
* maksimum dua isi dan terima mana- mana isi yang sesuai. [ 4 markah]
Bahagian B: Soalan 7 (Pemahaman Novel)
(10 markah)
MARKAH KRITERIA
4 markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis.
3 markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang
gramatis.
- Isi cukup tetapi kurang relevan mengikut tugasan serta ayat
gramatis.
2 markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
gramatis.
1 markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
gramatis.
0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis
- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.
Novel : Hikmah
Bil Contoh Peristiwa
1.
Ibu Amri sanggup berkorban menyediakan semua keperluan Amri walaupun dia
sendiri berada dalam keadaan lemah.
2.
Amri sanggup mengorbankan tenaga dengan mengayuh basikal sejauh sepuluh
kilometer semata-mata untuk membeli ubat ibunya di pekan.
3.
Sapura sanggup mengorbankan keselamatan diri dengan menyelamatkan Amri
daripada terus dibelasah oleh dua orang penyamun di sebuah lorong di pekan
4.
Sapura sanggup mengorbankan keselamatan diri dengan melaporkan perbuatan
Amri yang memeras ugut Saleh kepada guru disiplin walaupun diugut dan diancam
oleh Amri
5
Ibu Amri sanggup berkorban rasa dan kesakitan dipukul oleh suaminya tetapi dia
tetap mempertahan suaminya di depan Amri kerana tidak mahu Amri memusuhi
bapanya
Novel : Erti Sebuah Pengorbanan
Bil Contoh Peristiwa
1.
Ayah Iman dan ibu Adif Danial terpaksa mengorbankan hasrat mereka untuk
berkahwin kerana anak-anak mereka tidak menyetujui perkahwinan tersebut
2.
Iman terpaksa mengorbankan masa belajar / mengulangkaji pelajaran kerana gigih
berlatih untuk memenangi pertandingan pidato sehingga menjadi johan.
3.
Adif Danial, Zulkarnain dan Pei Wan sanggup berkorban masa membantu Iman
Zulaika membuat rujukan mengenai tajuk pidato untuk pertandingan. Mereka juga
sering menjadi pengkritik semasa Iman berlatih.
4.
Pengorbanan datuk dan nenek Iman Zulaika di kampung menjaga dia selepas ibu
bapanya berpisah dan ibunya menyambung belajar di luar negara.
5
Ibu Iman Zulaika mengorbankan rasa rindu dan kasih kepada anak tunggalnya,
Iman sepanjang melanjutkan pelajaran di New Zealand / luar Negara.
Novel : 6:20
Bil Contoh Peristiwa
1.
Puan Delia, ibu Sukma sanggup berkorban demi memegang amanah terhadap
tugasnya yang berisiko tinggi walaupun terpaksa disalahertikan oleh keluarga dan
masyarakat.
2. Nenek Aim berkorban menjaga Aim yang mengidap penyakit Aids
3.
Sukma sanggup mengorbankan masa belajar untuk menyiasat aktiviti negatif
dalam masyarakat / Kelab WX2 .
4.
Ibu Sukma sanggup berkorban untuk negara dengan melibatkan diri dalam aktiviti
kumpulan WX2 untuk mendapatkan maklumat tentang kumpulan tersebut.
5
Bapa Sukma sanggup mengorbankan kepentingan peribadi untuk melakukan kerja-
kerja amal di kawasan perumahannya.
Bahagian C : Soalan 8 (Ulasan)
(15 markah)
PERINGKAT MARKAH KRITERIA
Cemerlang 13 - 15
Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas dan matang.
Bahasa
Ayat gramatis.
Kosa kata luas dan tepat.
Ejaan dan tanda baca betul.
Penanda wacana yang betul.
Kesalahan bahasa yang minimum.
Baik 09 - 12
Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas.
Bahasa
Ayat masih gramatis.
Kosa kata luas.
Ejaan dan tanda baca masih betul.
Penanda wacana yang masih betul.
Kesalahan bahasa yang masih minimum.
Memuaskan 05 - 08
Idea
Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan
bahan.
Ulasan idea yang kurang jelas.
Bahasa
Ayat kurang gramatis.
Kosa kata terhad.
Kesalahan bahasa yang ketara.
Penguasaan
Minimum
01 - 04 Keseluruhan jawapan calon menggambarkan
penguasaan bahasa yang tidak cekap.
Bahagian D: Soalan 9 (Karangan Respons Terbuka)
[30 markah]
Langkah-langkah memeriksa
1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali untuk mendapatkan impression.
Perkara yang perlu diperhatikan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan
pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria
penskoran.
2. Baca karangan sekali lagi untuk pertimbangan muktamad. Sambil membaca, tandakan
kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan, isi atau fakta seperti yang berikut :
_____ kesalahan bahasa, perkataan dan frasa
/ kesalahan ejaan
// kesalahan ejaan berulang
O kesalahan tanda baca
( ) kesalahan isi / fakta
3. Tiada penolakan markah ejaan (penandaan kesalahan sebagai panduan peringkat
markah)
PERINGKAT MARKAH
Cemerlang 25 - 30
Kepujian 19 - 24
Baik 13 - 18
Memuaskan 07 - 12
Penguasaan Minimum 01 - 06
Kriteria Menilai Kemahiran Menulis
KRITERIA DESKRIPSI
BAHASA - Kegramatisan : Kata (Morfologi)
: Ayat (Sintaksis)
- Ejaan dan tanda baca
- Kosa kata
IDEA - Isi-isi
- Huraian isi
- Contoh
PENGOLAHAN - Pengolahan
- Pemerengganan
- Format
- Unsur keindahan bahasa/ungkapan menarik
Kriteria Penskoran
PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI
Cemerlang 25 - 30
IDEA
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas,menarik dan matang
- Contoh yang sesuai
BAHASA
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas dan tepat
- Kesalahan bahasa minimum
PENGOLAHAN
Pengolahan menarik, berkesan dan matang
dengan pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik tepat dan
berkesan seperti peribahasa/ pantun/ cogan
kata/ frasa yang menarik
Kepujian 13 - 18
IDEA
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas dan menarik
- Contoh yang sesuai
BAHASA
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca yang betul
- Kesalahan bahasa minimum
PENGOLAHAN
Pengolahan menarik, dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana sesuai
- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan
berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan
kata/frasa yang menarik.
Baik 13 - 18
IDEA
- Idea masih relevan dengan tugasan
- Huraian idea masih jelas dan masih menarik
- Contoh yang masih sesuai
BAHASA
- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih
gramatis
- Penggunaan kosa kata masih luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Kesalahan bahasa masih minimum
PENGOLAHAN
Pengolahan masih menarik, dan masih
berkesan dengan pemerengganan yang masih
sesuai
- Format masih menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana masih sesuai
Memuaskan 07 - 12
IDEA
- Idea kurang relevan dengan tugasan
- Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai
BAHASA
- Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang
gramatis
- Penggunaan kosa kata terhad
- kesalahan bahasa ketara
PENGOLAHAN
- Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan
dan pemerengganan yang kurang sesuai
- format kurang menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai
Penguasaan
Minimum
01 - 06
- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan
penguasaan kemahiran menulis yang lemah
- Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak
menepati kehendak soalan/terpesong.
Soalan i
a. Format : Tiada
b. Diharapkan : Pelajar dapat menulis cara mengisi masa lapang dengan aktiviti
berfaedah.
c. Cadangan jawapan :
Melakukan hobi yang bermanfaat
Membantu ibu bapa di rumah
Beriadah
Menghadiri kelas tambahan
Melakukan aktiviti kemasyarakatan
Menziarahi sanak-saudara
Terima mana-mana jawapan yang sesuai
Soalan ii
a. Format : Tiada
b. Diharapkan : Pelajar dapat menulis kebaikan program kitar semula kepada
masyarakat setempat.
c. Cadangan jawapan :
Mengelakkan pencemaran alam sekitar
Menambahkan pendapatan kita
Dapat memupuk nilai-nilai murni
Dapat menjimatkan sumber alam yang semakin berkurangan
Dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat
Terima mana-mana jawapan yang sesuai
Soalan iii
a. Format : Tiada
b. Diharapkan : Pelajar dapat menulis cara-cara memupuk semangat kejiranan.
c. Cadangan jawapan :
Ziarah-menziarahi
Gotong-royong
Rumah terbuka apabila musim perayaan
Ibu bapa sebagai suri teladan
Kerajaan kempen kesedaran
Menubuhkan rukun tetangga
Terima mana-mana jawapan yang sesuai