Anda di halaman 1dari 21

SULIT 4511

PT32014

PENTAKSIRAN
TINGUTAN3
=*=-

MPSM
MAJLlS PENGETUASEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH DARULAMAN
I UJIAN BERTULIS
OGOS 2 jamI
.=c
=
,--
' 2 -=I
-=
=

=-
ARAHAN:
1. Bukakertassoalaniniapabiladi beritahu.
2. Tuli snamadanangka giliranandapada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah dltulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalamkertas soal an ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawaspeperiksaan
padaaklli rpeperiksaan.
UntukKegunaanPemeriksa
NamaPemeriksa:
Bahagian Soalan
Markah
Penuh
Markah
D!perolehi
A 1 10
2 10
B
3 20
4 20
5 10
6 20
C 7 10
Jumlah 100
NAMA:.. ... .... ......... ... .. .. .. ... ...... .......... .. ..... ................ .. ..... ......................
ANGKA GILIRAN :.. ... ..... .. .... .. ... ........ .. .. .... ...... ................... ..... ...... .......
[Lihathalamansebelah
45/1 ,,' 2014 Hak Cirt3 SULIT
4511 SULIT 2
BAHAGIANA
(20 markah)
Jawab SemuaSoalan
1 (a) Firman Allah SWT :
(Surah a1-Jumaah : 9-10)
Ayat di atas menerangkan tentang kewajipan menunaikan solat Jumaat.
Jelaskan duasebab dituntut segera menunaikan solat Jumaat.
1.
2.
(2 markah)
(b) Jelaskan duakepentingan solat Jumaat dalam pembangunan umat.
2
(4 markah)
45/1 SULIT
SULIT 3 45/1
(c) Tanda ( / ) pada pernyataan yang merujuk kepada am alan sunat dan ( x )
pada yang bukan amalan sunat yang dilakukan pad a hari Jumaat.
(i) Mandi sunat Jumaat
D
(ii) Bercakap ketika Khatib membaca khutbah
D
(iii) Memotong kuku, menggunting misai dan bercukur.
D
(iv) Berjual-beli ketika solat Jumaat
D
(4 markah)
[Lihat sebelah
45/1 SUllT
SULIT 4 4511
2 (a) Sabda Rasulullah SAW:
Berdasarkan hadis di atas, senaraikan empatgolongan orang yang menuntut
ilmu.
1.
2.
3.
4.
(4 markah)
(b) Nyatakan dua kel ebihan orang beril mu.
1.
2.
(2 markah)
(c) Jelaskan dua ciri IImu yang berguna.
1.
2.
(2 markah)
(d) Terangkan pengaj aran daripada hadis di atas.
(2 markah)
45/1 SUlIT
SULIT 5 45/1
3 (a)
BAHAGIAN B
( 70 markah )
Jawab semua soal an.
Isikan tempat kosong dengan jawapan betul.
Islam Sifat mukmin Rukun Iman
Kiamat Iman Rukun Islam
(b)
(i) Menunaikan solat dengan khusyuk.
(ii) Hari kehancuran alam , dan manusia akan
dibangkitkan semula.
(iii) Mengaku dengan lidah membenar di dalam
hati dan beramal dengan anggota badan .
(iv) Percaya kepada Hari Kiamat
Jelaskan dua gambaran berlaku hari kiamat menu rut al-Ouran
1.
2.
[4 markah]
[ 4 markah]
[Lihat sebelah
45/1 SULIT
45/1 SULIT 6
(c) Apakahyang dimaksudkan dengan as-Sirat?
1.
[2markah]
(d) Terangkan duakeadaan manusiayang melalui as-Sirattersebut
1.
2.
[4markah]
(e) Setiaporangmukminsentiasabercita-citaberjalandenganmudahdiatastitiansemasa
menyeberangike Syurga.
Huraikan amalan-amalanyang memudahkanseseorang itu berjalandi atasas-Sirat
[6markah]
45/1 SULIT
45/1 SULIT 7
4 (a)
(b)
Pernyataan di bawah menerangkan tentang perkara yang berkaitan
dengan Khutbah Jumaat. Tuliskan RUKUN atau SUNATdi ruang
jawapan yang telah disediakan.
(i) Khatib memegang tong kat.
(ii) Mengucapkan pesanan takwa.
(iii) Membaca sepotong ayat al-Quran
(iv) Berkhutbah di atas mimbar.
(v) Berselawat ke at as nabi Muhammad SAW
Pilih hukum yang betul bagi situasi di bawah.
(5 markah)
'--_ W_ aJ_ib ______] ( Makru h J

(i ) Istinjak dengan air embun.
(ii) Berwudhuk sambil bercakap.
(iii) Membaca basmalah sebelum mandi .
(iv) Mengikut tertib ketika berwudhuk.
(v) Menyelati janggut semasa berwudhuk.
(
Sah
(5 markah)
(c) Nyatakan duasyarat sah tayammum.
1.
2.
(2 markah)
[Lihatsebelah
45/1 SULIT
SULIT 8 45/1
(d) Jelaskan duahikmah menj aga kebersihan diri terhadap umat Islam.
1 .
2.
(4 markah)
(e) Semasa sedang berkebun, Pak Aziz telah diserang penyakit angin ahmar, keadaan ini
menyebabkan beliau telah mengalami lumpuh separuh badan hingga ke kaki.
Terangkan bagaimanakah Pak Aziz hendak menunaikan solat fardhu, melalui rukhsoh
sol at yang tel ah dibenarkan syarak, mengikut tahap keuzuran beli au.
(4 markah)
45/1 SULI T
SULIT 9 45/1
5 (a) Pilih jawapan yang betul dengan pernyataan di bawah.
Bani Bakar
,--_A_n_s_a_r_--.JI I Mu haj iri n
IBani Khuzaah I
(i) Pengikut Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ..... .. .. .......... ...... .
(ii) Golongan yang memberi kesetiaan kepada musyrikin Quraisy.
(iii) Penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam dan
membantu perjuangan Rasulullah SAW di Madinah .
(iv) Golongan yang memberi kesetiaan kepada Rasulullah SAW
di Madinah.
( 4 Markah )
(b) (i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidatina Siti Khadijah binti Khuwailid.
( 4 markah )
[Lihat sebelah
45/1 SULIT
4511 SULIT 10
(ii) Khadijah radiallahuanhamerupakan isteriyangbanyak
terhadapperkembangan Islam.
JelaskandUB beliauterhadapperjuangandakwah Rasulullah SAW,
(2markah)
4511 SULIT
45/1 SULIT 11
6. (a) Garisjawapanyangbetuldi dalamkurungan bagi melengkapkanpernyataandi bawah.
(i) Contoh Ibadatwajibialah (bersedekah/zakat)
(ii) Hukum melayantetamu dalam Islamadalah (harusIwajib)
(iii) Antarawaktu mustajabdoaialah (sebelumIsetelah )mendengarazan.
(iv) Jiranmenurut pandangan Islam ialahyangtinggal berdekatandengan rumah
kediaman hingga (40/50)buah rumah setiappenjuru.
(4markah )
(b) Malaysiaialah negaramajmukyang terdiri dari pelbagai kaum dan agama
(i) l\lyatakan usahayang boleh dilakukanuntukmenjagaperpaduanantarakaum.
1.
2.
(2markah )
(ii) Jelaskan kesan burukyang akan berlakudisebabkanoleh perpecahan kaum di
Malaysia.
1 .
2.
(4markah )
[Lihatsebelah
45/1 SULIT
SULIT
(iii)
12 45/1
Tanggungjawab menjaga harta benda sekolah perlu dipikul oleh semua warga
sekolah.
Jelaskan dua tindakan yang anda lakukan sekiranya anda ternampak rakan sekolah
anda sedang merosakkan harta benda sekolah
1.
2.
(c) (i) Nyatakan dua adab yang terpenting dalam beribadat.
( 4 markah )
1.
(ii)
2.
Jelaskan kelebihan menjaga adab dalam beribadat
( 2 markah )
1.
2.
( 4 markah )
45/1 SULIT
SULIT 13 45/1
SAHAGIANC
(10 markah )
Jawabsemuasoalan
7 (a) lsi tempatkosong denganpilihanjawapanyang disediakansupaya menjadiayatyang
lengkapmengikuttertib seperti di dalam al-Ouran.
Andadikehendakimenulis nomborjawapansahaja.
I ~ ~ r l I dJjrl I
I ~ c i j I ;'jciJ I
(ij) (i)
(iii)
(Surahali-Imran:27 )
(3markah )
[Lihatsebelah
45/1 SULIT
45/1 SULIT 14
(b) Susunsemulapotonganayat dibawahmengikuttertibnya
di dalamal-Ouran.
dikehendaki
nombornrunnr,,,,n ayat
(1)
(2)
(3)
(Surah 257)
Jawapan:
(ii) .................................. .
(iii) ....................................
(3 markah)
(c) TuUs di bawahdalam jawi.
(i)
(ii)
(iii) .............................................................., ....................................
(4 markah)
SOAlANTAMAT
45/1 SULIT
2
TERHAD
TERHAD
SKEMA PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM PT3 2014
No.
Soalan
ContohJawapan Markah
Bahagian
A
1 (a)
Dua sebab dituntut segera menunaikan solat jumaat:
- Dapat pahala saf depan.
- Dapat mendengar nasihat khutbah J umaat.
- Dapat beriktikaf dalam masjid
- Dapat berzikir dan melakukan amalan-amalan sunat.
2 x1m= 2m
(b) Dua kepentingan solat J umaat dalam pembangunan umat:
- Mendidikumat mencintai masjid dan mendekatinya selalu
- Membentuk umat yang berakhlak mulia dan berdisiplin.
- Mengeratkan hubungan silaturrahim dikalangan masyarakat.
- Dapat membenteras gejala social dalam masyarakat
- Mementingkan kebersihan dan gaya hidup sihat.
- Para jemaah mendapat teguran dan nasihat.
- Saluran informasi terkini.
2 x 2m = 4 m
(c) Tanda (/) pada pernyataan yang merujuk kepada amalan sunat dan (x)
pada yang bukan amalan sunat yang dilakukan pada hari J umaat.
i- /
ii- x
iii- /
iv- x
4 x 1m = 4 m
2 (a) Empat golongan orang yang menuntut ilmu:
- Pengajar
- Pelajar
- Pendengar
- Orang yang cintakan ilmu
4 x 1m = 4 m
(b) Dua kelebihan orang berilmu :
- Hidup mulia dan dihormati.
- Diredai dan dikasihi Allah.
3
TERHAD
TERHAD
- Berdaya maju standing dengan bangsa-bangsa lain.
- Dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil
- Mengangkat martabat agama dan bangsa
- Membangunkan ekonomi umat islam.
2 x 1m = 2 m
(c) Dua cirri ilmu yang berguna.
- Ilmu yang memantapkan iman
- Ilmu yang membawa kepada pengabdian diri kepada Allah.
- Ilmu yang boleh mempertingkat martabat umat Islam
- Ilmu yang tidak membawa kepada kesesatan
- Ilmu yang membangunkan masyarakat
- Ilmu yang membawa kejayaan
- Ilmu yang membentuk akhlak dan sifat terpuji.
2 x 1m = 2 m
(d)
Pengajarandaripadahadis di atas.
- UmatIslam hendaklah belajar supaya menjadi orang yang
berilmu.
- Umat Islam hendaklah mempelajari ilmu fardhu ain dan
ilmu fardhu kifayah bagi memajukan umat.
2 x 1m = 2 m
Bahagian
B
3 (a)
(i) Sifat mukmin
(ii) Maksud Hari Kiamat
(iii) Maksud Iman
(iv) Rukun Iman
4x 1m =4m
(b)
Dua gambaran berlaku kiamat berdasarkan al-Quran
Bumi bergegar dgn kuat & bumi diratakan
Langit terbelah dan bumi diratakan.
Bintang jatuh bersiripkan,lautan dijadikan meluap,kubur dibungkar
Matahatidigulung,Gunungganangdihancurkan
Unta-unta yang bunting ditinggalkan,binatang liar dikumpulkan dan
lautan dipanaskan.
2 x 2m = 4m
(c) As Sirat ialah: Titianygmerentang di atasNerakamenujukeSyurga.
1 x 2m = 2m
4
TERHAD
TERHAD
(d)
Keadaan manusia di atas titian sirat:
v Kepantasanpergerakan orang beriman : semasamelalui Titian
Siratbergantungkepadaamalansolehmasing-masingketikahidup di
dunia
Orang yg kufur kpd Allah : Mereka akan tergelingir ke dalam neraka
semasa melalui Titian Sirat
2 x 2m = 4m
(e)
Cara memudahkan seseorang itu berjalan di atas Sirat:
- Beristiqamah melakukan kebaikan seperti taat kepada ibu bapa
dan mematuhi peraturan sekolah.
- Mematuhi hukum hakam yg ditetapkan oleh Allah seperti Solat
, Menutup Aurat, tidak berzina
- Memelihara diri supaya tidak tergelincir daripadamanhaj Allah
seperti Percaya kepada rukun iman dan melaksanakan rukun
Islam dengan sempurna.
3 x 2m = 6m
4 (a)
i) SUNAT
ii) RUKUN
iii) RUKUN
iv) SUNAT
v) RUKUN
1 x 5m = 5 m
(b) i) Sah
ii) Makruh
iii) Sunat
iv) Wajib
v) Sunat
1 x 5m = 5 m
(c) Duasyaratsahtayammumialah :
- Telahmasukwaktusolat.
- Debutanah yang sucidarinajis.
- Debumestilah yang keringdantidakbercampurlumpur
- Menghilangkannajissebelumbertayammum.
2 x 1m = 2m
5
TERHAD
TERHAD
(d) Dua hikmah menjaga kebersihan diri terhadap umat Islam :
- Mendapat ganjaran pahala disisi Allah
- Terhindar dari jangkitan penyakit.
- Umat Islam selesa untuk beribadah.
- Disenangi orang ketika bergaul.
- Mencergaskan jasmani dan mencerdaskan minda.
- Dipandang mulia oleh bangsa asing.
( Jawapan munasabah diterima )
2 x 2m = 4m
(e) Rukhsohsolat yang dilakukanoleh Pak Aziz
ialahsolatsecaramenelentang, iaitu :
i- Berbaringsambilmenelentang.
ii- Kakinyamenghalakearahkiblat.
iii- Kedudukankepalanyaditinggikansedikit, agar
mukanyamenghadapkiblat.
iv- Ruku dansujudbeliauhanyadilakukanmelaluiisyaratkepala.
4 x 1m = 4m
5 (a) i- Muhajirin
ii- BaniBakar
iii- Ansar
iv- BaniKhuzaah
4 x 1m = 4m
(b) (i) RiwayathidupSaidatinaSitiKhadijah:
i- Nama : SitiKhadijahbintiKhuwailid
6
TERHAD
TERHAD
ii-Seorangtokohperniagaan yang kaya raya.
iii- BerkahwindenganRasulullah SAW ketikaberusia
40 tahun.
iv- IsteripertamaRasulullah SAW
v- Wanitapertamamemeluk Islam.
4 x 1m = 4 m
(ii) DuajasaSaidatinaSitiKhadijahterhadapperjuangan
Rasulullah SAW :
i- Memberisumbanganhartadanbuahfikiran.
ii- Memberisokongandandoronganterhadapperjuangan
Rasulullah SAW.
iii- MemahamitanggungjawabRasulullah SAW sertayakin
dengankebenaranperjuanganbaginda.
iv-Sanggupmengorbankannyawauntukmempertahankan
akidah yangsuci.
2 x 1m = 2m
6 (a)
(i) zakat
(ii) wajib
(iii) setelah
(iv) 40
4 x 1m = 4m
(b) i-
Usaha yang bolehdilakukanuntukmenjagaperpaduanantarakaum
- bersikaptoleransi/bertolakansur / berlapang dada.
- Hormatmenghormati.
- Tolong menolong.
- J awapanmunasabahditerima.
1 x 2m = 2m
ii- Duakesanburuk yang akanberlakudisebabkanolehperpecahankaum di
Malaysia.
- Ekonomiakanmundur
7
TERHAD
TERHAD
- Perpecahanmasyarakatakanberlaku
- Peperanganmeletusantarakaum
( Jawapanmunasabahditerima )
2 x 2m = 4m
iii-
Dua tindakan yang anda lakukan sekiranya anda ternampak rakan
sekolah anda sedang merosakkan harta benda sekolah
- Menasihati dengan cara yang baik.
- Melapor kepada Pengetua.
- Menolong pihak sekolah memperbaiki alatan yang rosak.
- Memohon bantuan / derma dari pihak-pihak luar.
( Jawapan munasabah diterima )
2 x 2m = 4 m
c (i)
Dua adab yang terpenting dalam beribadat.
- Niat yang ikhlas kerana Allah SWT.
- Mengikut cara yang ditetapkan syarak.
- Beribadat dengan bersungguh-sungguh
- Khusyuk
- Berpakaian bersih, kemas dan sesuai
1 x 2m = 2 m
ii-
Duakelebihanmenjagaadabdalamberibadatialah
- Mendapatketenanganjiwa
- Menambahimandantakwakepada Allah SWT
- Memilikikeupayaanuntukmenjauhkandiridaripadakemungkaran
- Mempertingkatkanpencapaiankeperibadianmuslim
- Melahirkananggotamasyarakat yang jujurdanbertanggungjawab
- Wujudmasyarakat yang salinghormatmenghormati
(Jawapanmunasabahditerima)
2 x 2m = 4 m
Bahagian
C
7 (a)
(i) 1
(ii) 3
(iii)6
3 x 1m = 3 m
8
TERHAD
TERHAD
7 (b)
(i) 2
(ii) 3
(iii) 1 3 x 1m = 3 m
7 (c)
) i (.
) ii (.
) iii (.
:
-
.
-
- . . .
1m 1-4

2m 5-8

3m 9-12

4m 13-16

Anda mungkin juga menyukai