Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS SOALAN BM SPM (Nov.

2005 Jun 2014)


Tahun
Jenis Soalan
Soalan ! Pen"e#ahuan $an %e&ahi'an Bahasa
Nov. 2005
(a) Membina ayat (kata berimbuhan)
(b) Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.
(c) Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat.
(d) Membetulkan kesalahan penggunaan kata istilah atau tatabahasa dalam ayat.
(e) Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat.
Nov. 200!
(a) Membina ayat (kata dasar dan kata berimbuhan).
(b) Memisahkan ayat (mencerakinkan ayat majmuk).
(c) Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat.
(d) Membetulkan kesalahan penggunaan kata istilah atau tatabahasa dalam ayat.
(e) Menyenaraikan peribahasa atau kata"kata hikmat.
Nov. 200#
(a) Membina ayat (kata dasar dan kata berimbuhan).
(b) Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.
(c) Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan
imbuhan dalam ayat.
(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa dalam ayat.
(e) Menyatakan maksud peribahasa.
Nov. 200$
(a) Membina ayat (kata majmuk).
(b) Menyatakan pol a ayat.
(c) Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan
imbuhan dalam petikan.
(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa dalam ayat.
(e) Membina ayat berdasarkan peribahasa.
Nov. 200%
(a) Membina ayat (kata ganda).
(b) Mengenal pasti subjek dan predikat ayat.
(c) Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan
imbuhan dalam ayat.
(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan
tatabahasa dalam ayat.
(e) Menyatakan peribahasa yang sesuai.
Nov. 20&0
(a) Membina ayat (kata berimbuhan).
(b) Membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya.
(c) Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan
imbuhan dalam ayat.
(d) Membetulkan tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan
tatabahasa dalam petikan.