Anda di halaman 1dari 20

Bahagian A

1. Tandakan () pada tiga perkara yang berkaitan dengan etika kerja.


[3
markah]
2. Rajah 1 menunjukkan carta alir perekaan projek.
adankan pro!e! itu dengan menuli! "#$ atau % pada ruang yang
di!ediakan
[3
markah]
3. Tandakan () pada tiga kaedah pengumpulan maklumat dan data
yang betul di ruang yang di!ediakan
1
&dea terbaik
"
$
%
'e!i (ritik
Tidak
'e!i (ritik
Tidak
)a
)a
Rajah 1
i
ii
iii
*odel a+al
,akaran
,uki!an kerja
i-
-
i
ii
iii
$erdi!iplin
atuh
"manah
%ekap
*enepati ma!a
i-
-
i
ii
iii
erbincangan kumpulan
embacaan dan
penyelidikan
*elayari internet
engalaman !endiri
*enonton tele-i!yen
[3
markah]
.. Rajah 2 menunjukkan bacaan meter k/j
Rajah 2
a) 0yatakan bacaan !ema!a meter k/j itu.
11111111111111111111.
[1
markah]
b) 2itung unit penggunaan elektrik pada akhir bulan 3ulai
111111111111111111111111111111111
11
111111111111111111111111111111111
1..
[2
markah]
4. Rajah 3 menunjukkan !atu litar !kematik untuk projek elektronik
2
3un
0 0 6 0 9 7
Kadar tarif
5.216 !en bagi 255 unit
pertama
5.246 !en bagi 655 unit
berikutnya
0 0 8 7 9 2
3ulai
0yatakan komponen yang terdapat dalam litar itu pada ruang yang
di!ediakan
i. 111111111111111111111111111..
ii. 1111111111111111111111111111.
iii. 1111111111111111111111111111.
[3
markah]
7. 'u!un mengikut urutan yang betul langkah menggantikan !e!endal
pili yang ro!ak dengan menuli! 2#3 dan . pada ruang yang
di!ediakan. ,angkah 1 dan 4 telah di beri.
[3
markah]
8. 0yatakan nama alat luki!an teknik berikut dengan menuli! ja+apan
pada ruang yang di!ediakan.
3
i-
-
$uka nat kepala pili dengan !epana hujung terbuka
a!ang !emula pelompat dan nat kepala pili
i
ii
iii
Tutup punca bekalan air
4
1
(eluarkan !e!endal dan ganti !e!endal baru
9unakan playar muncung tiru! untuk keluarkan pelompat

i. ii. iii.
Rajah 3
[3
markah]
6. Rajah . menunjukkan !ebuah me!in jahit
0yatakan nama bahagian yang berlabel pada ruang yang di!ediakan :
[3
markah]
;. *aklumat di ba+ah adalah tentang jeni!<jeni! kain dapur
adankan jeni! kain dapur itu dengan kegunaannya yang khu!u!
dengan menuli! "# $ dan % pada ruang yang di!ediakan
[3
markah]
15. Tandakan () pada tiga akti-iti pember!ihan berkala
.
i-
-
i
ii
iii
*engemop lantai
*enggilap perabot
*ember!ihkan kipa!
angin
*enyapu lantai
*encuci permaidani
R
P
Q
i
ii
iii

=
R
:
11111111111111111111111111
1111111111..
:
11111111111111111111111111
1111111111..
:
11111111111111111111111111
11111111111
"
$
%
(ain ma!lin
(ain pencuci
(ain
pengelap
i
ii
iii
*engelap kuali dan periuk
*enapi! agar<agar yang telah di
ma!ak
*engeringkan pinggan mangkuk
Rajah 4
[3
markah]
11. 0yatakan tiga ciri utama memilih pa!u untuk tanaman hia!an
i. 11111111111111111111111111111111
11111111111.
ii. 11111111111111111111111111111111
11111111111
iii. 11111111111111111111111111111111
11111111111.
[3
markah]
12. Rajah 4 menunjukkan !atu bongkah dengan !atah keratan
penuh "<".
Rajah 5
Tandakan ( ) pada yang betul dan ( > ) pada yang !alah bagi keratan
penuh bongkah di ata! pada ruang yang di!ediakan.
[ 3 markah ]
13. 0amakan jeni! litar di ba+ah
4
"
"
i)
ii)
iii)
[ 3 markah ]
1.. Rajah 7 menunjukkan komponen dalam unit ka+alan utama bekalan
elektrik dome!tik.
Rajah 6
7
R
Q
P
S
adankan ?ung!i komponen ter!ebut dengan menuli! # =# R dan '
pada ruang
yang di!ediakan.
a. *emutu!kan bekalan elektrik !ecara automatik !ekiranya
berlaku litar pinta!.
b. engagih litar dan menga+al bekalan jika berlaku aru! yang
berlebihan.
c. *enyukat dan merekod jumlah tenaga elektrik yang telah
digunakan.
[3
markah]
14. Rajah 8 menunjukkan !imbol komponen elektronik.
adankan !imbol komponen ter!ebut dengan komponen yang betul
dengan menuli! # = atau R pada ruang yang di!ediakan.
8
= R
Rajah 7
5 1 2
3
4
8
7
6
[3
markah]
17. 0yatakan kaedah pematerian komponen &% 0@ 444.
i. 111111111111111111111111111111111
11111111111111.
ii. 111111111111111111111111111111111
11111111111111.
iii. 111111111111111111111111111111111
11111111111111.
[3 markah]
18. Rajah 6menunjukkan jeni!<jeni! gear .
Rajah 8
adankan jeni! gear di ata! dengan contoh alatan yang betul dengan
menuli! "# $ dan % pada ruang yang di!ediakan.
1. intu pagar automatik
2. 9erudi tangan
3. 'epana boleh lara!
[3
markah]
16. 'enarai berikut menunjukkan langkah kerja memerik!a ara!
dan menukar minyak pelincir yang tidak mengikut urutan. Tuli! 1# 2# 3
atau . pada ruang yang di!ediakan untuk menunjukkan urutan kerja
itu. 3a+apan 3 telah di!ediakan.
*enukar minyak pelincir
*emerik!a !emula ara! minyak pelincir
6
" $ %
3
*emerik!a keadaan minyak pelincir
*emilih dan menggunakan alatan tangan yang !e!uai
[ 3 markah ]
1;. Rajah ; menunjukkan bahagian luar enjin !atu !ilinder empat
lejang.
!irip
penyejuk
$ongkah enjin
takung
minyak pelincir palam i!i minyak
palam buang minyak
Rajah 9
0yatakan bahagian yang terlibat dalam !i!tem pelinciran
i. 1111111111111111111111111111111
ii. 1111111111111111111111111111111
iii. 1111111111111111111111111111111
[ 3 markah ]
25. enyataan di ba+ah menunjukkan galakan dan in!enti? yang
diberikan oleh kerajaan kepada u!aha+an bagi mema!tikan mereka
mempunyai daya !aing dan teru! kekal dalam pa!aran.
(eterangan
A $ermak!ud memberikan pengecualian cukai !elama
beberapa
tahun kepada !yarikat yang baru !ehingga
perniagaannya maju dan
!tabil.
A
;
A $ermak!ud mengenakan cukai terhadap barang yang
dibeli dari luar
negeri.
A $ertujuan menaikkan harga barang import di pa!aran
tempatan dan
memberikan peluang kepada barang tempatan untuk
ber!aing.
B
A $ermak!ud mengehadkan jumlah pembelian barang
dari luar negeri
yang hendak dijual di pa!aran tempatan.
A $ertujuan melindungi barang dalam negeri daripada
per!aingan
dengan barang import.
C
adankan keterangan berikut berda!arkan nama galakan yang betul
dengan menuli! "# $ dan % pada ruang yang di!ediakan.
Jenis Galaan
(uota
Buti &mport
Tara? erinti!
[ 3 markah ]
Bahagian B
21. Rajah 15 menunjukkan luki!an !ebuah bongkah yang didimen!i dalam
unit milimeter.
15
$erda!arkan Rajah 15#
a ) ,akarkan 3 !udut pandangan dan dimen!ikan objek itu diruang
ja+apan yang
di!ediakan.
9unakan !kala 1 petak : 15 mm pada ja+apan anda.
[8
markah]
11
Rajah 10
b ) 0yatakan tiga alatan luki!an teknik yang digunakan untuk
meluki! unjuran ortograCk itu .
i. 11111111111111111111111111111111
11111111.
ii. 11111111111111111111111111111111
11111111
iii. 11111111111111111111111111111111
11111111
[ 3 markah
]
22. Rajah 11 menunjukkan takal dan tali !a+at.
Rajah 11
(a) $erda!arkan rajah 11#
12
(i) 0yatakan ?ung!i takal dan tali !a+at D

11111111111111111111111111111111111111
111111111111..
11111111111111111111111111111111111
111111111111111..
[ 2
markah ]
(ii) ada kedudukan manakah tali !a+at mengha!ilkan kelajuan
tinggiD
11111111111111111111111111111111111
111111111111111..
[ 1
markah ]
(iii) Terangkan ala!an ja+apan pilihan anda di ( ii )D
11111111111111111111111111111111111
111111111111111..
11111111111111111111111111111111111
111111111111111..
[2
markah]
( b) "pakah yang akan terjadi jika tali !a+at terputu!D
11111111111111111111111111111111111
1111111111111111
11111111111111111111111111111111111
1111111111111111
11111111111111111111111111111111111
1111111111111111
[ 3 markah ]
(c) 0yatakan contoh alatan dan me!in yang menggunakan takal dan tali
!a+atD
i. 111111111111111111111111111111.
13
ii. 111111111111111111111111111111.
[ 2 markah ]
23. "min menghadapi ma!alah para! air dalam tangki !imbah yang kurang
. (eadaan ini menyebabkan mangkuk tanda! tidak dapat dicuci dengan
!empurna. Eleh itu# "min perlu melara! air dalam tangki !imbah.
a. 2uraikan langkah<langkah yang perlu dilakukan oleh "min untuk
melara! air dari ara! " ke ara! $.
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111
111111111111111111111
[ 7 markah ]
b. $erda!arkan rajah# namakan . bahagian<bahagian tangki !imbah.
i. 11111111111111111111111111111
ii. 1111111111111111111111111111..
iii. 11111111111111111111111111111
i-. 11111111111111111111111111111
[.
markah]
1.
$
"
2.. Rajah 12 menunjukkan !ebuah produk tempat meletak tuala mandi
yang ba!ah dan dibuat tanpa kema!an.
<
Rajah 12
$erda!arkan Rajah 12 #
( a ) (enal pa!ti ma!alah pada produk dan cadangkan langkah
penyele!aiannya.
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111

[6 markah ]
( b ) 0amakan dua bahan kema!an yang !e!uai digunakan untuk
mengha!ilkan
produk ter!ebut !upaya lebih berkualiti.
i. 11111111111111111111111111111
11111111111..
14
(ayu jerjak
(ayu beroti aku panel
ii. 11111111111111111111111111111
11111111111..
[ 2 markah ]
'(@*" 3"/""0 ('@T 1)(2$ (T
$ahagian "
17
1 i
ii
iii

i-
-
2 i
ii
iii
%
"
$
3 i
ii
iii

i-
-
. a)
b)
68; F 5568; unit
68; G 75; (1m) H 285
unit
18
; i
ii
iii
$
"
%
1
5
i
ii
iii

i-
-
4
i-
i
ii
iii
$ateri F !el kering
,@B
erintang
Tran!i!tor
*ana<mana 3 ja+apan
7 i
ii
iii
.
3
i-
-
2
8 i
ii
iii
3angka tolok
'e!iku T
'e!iku !et
6
=
R
Tua! pemegang benang
9igi penolak
Roda imbang
1
1
i
ii
iii
'e!uai dengan!aiI pokok
*empunyai lubang !aliran
*udah diber!ihkan
i-
-
-i
menarik
2arga berpatutan
ringan
*ana<mana 3 ja+apan
1
2
i
ii
iii
>

>
1
3
i
ii
iii
,itar !elari
,itar 'iri
,itar 'iri<'elari
1
.
i
ii
iii
=

'
1
4
i
ii
iii
=
R

17 i
ii
iii
a!angkan !oket pada bod litar
ateri pin !oket &%
*a!ukkan &% pada !oket !elepa!
!ele!ai memJteri
Bahagian B
1. a) ,akaran 3 !udut pandangan.( !kala : 1 kotak : 15 mm )
%ara pemarkahan :
3 !udut pandangan diluki! mengikut !kala G ( 3 markah )
"da gari!an binaan F gari!an ter!embunyi G ( 1 markah )
Bimen!i G panjang# tinggi dan lebar < ( 3 markah )
( 8
markah )
a) Tiga alatan luki!an teknik yang boleh digunakan untuk meluki! luki!an itu
ialah :<
( 3
markah )
i) apan luki!
ii) en!il
iii) 'e!iku T
iv) 'e!iku !et 35KL75K
16
1
8
i
ii
iii
%
"
$
1
6
i
ii
iii
.
1
2
1
;
i
ii
iii
Takung minyak pelincir
alam i!i minyak
alam buang minyak
2
5
i
ii
iii
%
$
"
v) 3angka tolok
vi) embari!
vii) emadam
( mana<mana 3 daripada di ata! )
2. a. i. Takal ber?ung!i memindahkan kelajuan tinggi kepada rendah dan
!ebaliknya.
Tali !a+at ber?ung!i menghubungkan takal pemacu yang dipa!ang
pada enjin atau motor
elektrik dengan takal di pacu.
ii. ada kedudukan &
iii. Takal pemacu yang berdiameter be!ar di pa!ang pada takal di pacu
berdiameter kecil akan
mengha!ilkan kelajuan yang tinggi.
b. i. *otor teru! berputar
ii. Takal pemacu teru! berputar
iii. Takal dipacu berhenti berputar
c. i. *e!in gerudi lantai
ii. *e!in tebu
iii. *e!in rumput
i-. *e!in ba!uh
(mana<mana 2 daripada di ata!)
3. a) G i. ,ara!kan !kru pelara! dengan pemutar !kru. (1
M 1 markah)
ii erhatikan ara! air naik ke ara! yang dikehendaki.
(1M 1 markah )
iii. (unci pelara! injap bebola dengan mengetatkan nat
pengunci. (1 M 1markah)
b) i. aip alur ma!uk
ii. &njap bebola
iii. &njap gegndang
iv. Tiub !i?on
v. ,engan pelampung
vi. elampung
vii. aip alur keluar
1;
viii. aip ,impah
[ mana<mana . ja+apan yang betul]
.. a) *a!alah dan cadangan langkah penyele!aian.
$il *a!alah %adangan penyele!aian
1 (ayu melengkung L bengkok L
melendut.
9unakan kayu yang luru! dan kuat.
2 ema!angan dengan
menggunakan paku panel#
tidak kukuh.
a!ang menggunakan !kru.
3 *enggunakan kayu jerjak
dan kayu beroti yang kecil.
9antikan dengan keluli lembut Lbe!i L
kayu yang lebih be!ar.
. Bibuat tanpa kema!an. *embuat kema!an yang !e!uai.

( 6 markah )
a) Bua bahan kema!an yang !e!uai diguna untuk menjadikan produk itu lebih
berkualiti ialahN

( 2 markah )
i) 'yelek
ii) ,ekar
iii) %at licau L cat !emburan
iv) %at tahan karat L cat !emburan ( jika keluli )
( mana<mana 2 daripada ja+apan )
25