Anda di halaman 1dari 6

RPH Matematik Tingkatan 2

Mata Pelajaran : Matematik


Hari : Selasa
Masa : 8.00 pagi 9.30 pagi
Tarikh : 17 September 2012
Tingkatan : 2 Arogant
Bilangan pelajar : 32
Tajuk : Bab 10: Bulatan I
Sub tajuk : 10.2 Memahami dan menggunakan konsep lilitan untuk
menyelesaikan masalah.

Objektif pembelajaran : murid akan diajar untuk memahami dan menggunakan konsep
lilitan untuk menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat :
a) Membuat anggaran nilai melalui aktiviti dengan tepat.
b) menerbitkan rumus lilitan bulatan dengan betul.
c) Menghargai sejarah pi.

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mengenali bahagian-bahagian sesuatu bulatan.
Kaedah pengajaran : Kuliah, kaedah pendedahan, Pembelajaran koperatif-think
share, perbincangan, praktikal, Pembelajaran koperatif numbered head
together, dan Pembelajaran koperatif roundtable

Strategi Pengajaran : Mengenal pasti pola
Alat bantu mengajar : Pembaris, benang, gunting, 2 set pembaris sesiku, tin berbentuk silinder, botol berbentuk
silinder dan paip PVC.
KBKK : Membuat refleksi, menjana idea, membuet perkaitan, membuat
analisis, dan kesimpulan.
Nilai-nilai murni : Bekerjasam, berkeyakinan, kosentrasi dan menghargai ahli
sejarah matematik.


Langkah/
Masa
Kandungan Aktiviti (Perbincangan) Strategi / Kaedah/
ABM/ KBKK/ Nilai
Murni
Peranan guru Peranan pelajar
Langkah 1
Set induksi
(15 minit)

Sejarah pi
(LAMPIRA
N 1)
Guru meminta semua
pelajar
membersihkan lantai
dan mengosongkan
tong sampah.

Guru menceritakan
sejarah Pi kepada
pelajar. Guru
meminta pelajar
membuat peta minda
berkaitan sejarah pi
di dalam buku nota
berdasarkan
penceritaan guru.

Guru membuat
penerangan tentang
hasil pembelajaran
pada hari ini.
Pelajar
mebersihkan
lantai dan
mengosongkan
tong sampah.

Pelajar membuat
peta minda
tentang sejarah
pi di dalam
buku nota
berdasarkan
cerita guru.Pelajar memberi
perhatian
Strategi :

Kedah :
Kuliah, kaedah
pendedahan

ABM :

KBKK:
Menjana idea

Nilai murni :
kosentrasi
Langkah 2
Perkembang
an
pembelajara
n
(40 minit)

Mengangga
r
nilai =3.14
2
Guru meminta pelajar
membuat kumpulan
yang mempunyai 4
orang ahli.

Guru mengedarkan
sehelai kertas aktiviti
kepada setiap
kumpulan.
(LAMPIRAN 2).

Guru meminta pelajar
Pelajar
membentuk
kumpulan.


Setiap kumpulan
menerima kertas
aktiviti.


Pelajar
berbincang dan
Strategi :
Mengenal pasti pola

Kedah :
Pembelajaran
koperatif-think
share,perbincangan
dan praktikal.

ABM :
silinder tin, silinder
botol, paip PVC,
berbincang dan
menjalankan aktiviti
tersebut. (Barang-
barang seperti
silinder tin, silinder
botol, paip PVC,
benang, pembaris set
sesiku dan pembaris
telah diminta oleh
guru untuk
dibawakan oleh guru
pada kelas yang
lepas).

Guru meminta setiap
kumpulan membuat
satu kesimpulan
berdasarkan aktiviti
yang dijalankan.
Ketua kumpulan
perlu mengemukakan
kesimpulan tersebut.

Guru akan membuat
kesimpulan merangk
umi semua.


seterusnya
menjalankan
aktiviti tersebut.
Pelajar
berbincang
tentang hasil
aktiviti yang
diperolehi dan
pelajar perlu
membuat
kesimpulan.
ketua perlu
mengemukakan
kesimpulan
setiap
kumpulan.


Pelajar memberi
perhatian
terhadap
kesimpulan
yang dilakukan
oleh guru.

benang, pembaris
set sesiku dan
pembaris


KBKK:
Menjana idea

Nilai murni :
Bekerjasam dan
kosentrasi
Langkah 3
Perkembang
Menerbitka
n rumus
Guru meminta pelajar
berada dalam
Pelajar berada
dalam kumpulan
Strategi :
-
an
Pembelajara
n
(25 minit)
lilitan
bulatan
iaitu 2j
kedudukan kumpulan
yang sama.
Seterusnya guru
ketua kumpulan
memberikan nombor
kepada ahli
kumpulannya iaitu
nombor 1 hingga 4.

Guru meminta pelajar
membuat
perbincangan dan
membuat perkaitan
antara nilai ,
diameter dan ukur
lilit.

Guru meminta pelajar
menerbitkan rumus
lilitan bulatan
berdasarkan perkaitan
tersebut.

Guru akan
memanggil satu
nombor dan ahli
dalam kumpulan
yang memegang
nombor tersebut
perlu bangun dan
membuat penerangan
tentang
perbincangan kumpu
lan tersebut.

yang sama.
Ketua kumpulan
membahagika
nombor secara
rawak kepada
setiap kumpulan
iaitu nombor 1
hingga 4.


Pelajar
berbincang
tentang
hubungan antara
nilai ,diameter
dan ukur lilit.Pelajar
menerbitkan
rumus lilitan
berdasarkan
hubungan antara
nilai ,diameter
dan ukur lilit.

Pelajar yang
dipanggil
nombornya
perlu bangun
dan
menerangkan
tentang
perbincangan
Kedah :
Pembelajaran
koperatif
numbered head
together,perbincang
an.

ABM :

KBKK:
Membuat refleksi,
menjana idea,
membuet perkaitan
dan membuat
analisis.

Nilai murni :
berkeyakinan
Guru membuat
kesimpulan tentang
penerangan pelajar.
yang telah
dilakukan.Pelajar memberi
perhatian
terhadap
penerangan
guru.

Langkah 4
penilaian
Guru membuat
penilaian berdasarkan
penerangan pelajar.
Strategi :
Kedah :
ABM :
KBKK:
Nilai murni :
Langkah 5
Penutup
(10 minit)

Ringkasan
pengajaran
i. Sejarah pi
ii. Mengangga
r nilai pi
iii.Menerbitka
n rumus
lilitan
bulatan.
Guru meminta belajar
membentuk
kumpulan yang
mempunyai 4 orang 1
kumpulan. Guru
meminta pelajar
untuk membuat
refleksi tentang
pembelajaran pada
hari ini menggunakan
kedah pembelajaran
koperatif
Roundtable.Arahan
guru:

Pelajar pertama perlu
menulis pendapat
mereka mengenai apa
yang mereka telah
Pelajar
membentuk
kumpulan.
Pelajar membuat
refleksi tentang
pembelajaran
mereka pada
hari ini
menggunakan
kaedah
pembelajaran
koperati
Roundtable.Pelajar
mengikut arahan
dari guru.
Strategi :

Kedah :
Pembelajaran
koperatif
roundtable

ABM :

KBKK:
Membuat refleksi
dan kesimpulan.


Nilai murni :
Bekerjasama,
berkeyakinan,
menghargai ahli
sejarah matematik.
pelajari pada hari ini.
Apabila mendegar
guru menepuk tangan
kertas tersebut
beralih kepada orang
seterusnya, proses ini
berterusan sehingga
guru
memberhentikannya.
Seterusnya, orang
terakhir yang
mendapat kertas
perlu bangun dan
membacakan
pendapat rakan-rakan
mereka.

Guru
membincangkan
tentang tajuk utama
pembelajaran pada
hari ini.


Guru mengakhiri
pengajaran dengan
membincangkan ahli-
ahli sejarah
matematik yang
membuat kajian
tentang pi.
Pelajar
mendengar deng
an penuh
perhatian dan
berbincang tenta
ng pembelajaran
hari ini.

Pelajar memberi
pendapat
tentang ahli
sejarah
matematik.