Anda di halaman 1dari 122

2

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media


SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
KANDUNGAN FAIL MEJA
1. Maklu"at Pega#ai
2. Senarai Tugas
3. Falsa$a! Pendidikan %egara
4. Pelan &nduk Pe"'angunan Pendidikan
5. Piaga" Pelanggan Pusat Su"'er Sekola!
6. (isi Pusat Su"'er Sekola!
7. Misi Pusat Su"'er Sekola!
8. Matla"at Pusat Su"'er Sekola!
9. )'jekti$ Pusat Su"'er Sekola!
10.*arta )rganisasi +a#atankuasa &nduk Pusat Su"'er
Sekola!
11. *arta )rganisasi +a#atankuasa Kerja Pusat Su"'er
Sekola!
12.Senarai Tugas +a#atan, Tanggungja#a', Kuasa dan
Hu'ungan Kerja Pega#ai dengan Pega#ai,Pega#ai lain-
13.Proses Kerja
14.*arta .liran Kerja
15.Senarai Se"ak
16.Peraturan,peraturan Pentad'iran
17.Senarai /ndang,/ndang Pekeliling
18.Senarai 0orang
-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media ( Pusat um!er
ek"la#
%a"a 1 .2"i 0in 0o!ari
+a#atan Hakiki 1 Guru Perpustakaan dan Media
Gred +a#atan 1 DG 44
0a!agian3/nit 1 Pusat Su"'er Sekola!
Tarik! Me"egang +a#atan 1 2 +anuari 2044
Tarik! Pene"patan 1 4 +anuari 2044
Sekola! 1 SMK Dato Harun, Tanjong Karang, Selangor-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
$.0 enarai %u&as Guru Perpustakaan dan Media
0ertanggungja#a' kepada Pengetua3Guru 0esar,Penolong Kanan Tad'ir
dan Kurikulu" dala" "eran5ang-"en6elaras,"elaksana dan "enga"'il
tindakan susulan ke atas perkara,perkara 'erikut 1
2-4 Guru Perpustakaan dan Media
4- Meran5ang dan "engajar Ke"a!iran Maklu"at antara 7 !ingga 42
#aktu se"inggu-
2- Meran5ang dan "elaksanakan Dasar dan Progra" ta!unan Pusat
Su"'er Sekola! 'ersa"a,sa"a Pengetua3Guru 0esar, Kakitangan
Pusat Su"'er Sekola!, guru dan "urid,"urid sekola!-
8- Meran5ang dan "engurus 'elanja#an ta!unan Pusat Su"'er Sekola!
'ersa"a .+K Kurikulu" sekola! dan 9.+K Kerja PSS:-
4- Meran5ang perole!an dan pe"'inaan koleksi 6ang ko"pre!ensi$,
sei"'ang dan ke"askini-
5- Meran5ang dan "elaksanakan progra" ke"a!iran "aklu"at dan
perk!id"atan Pusat Su"'er Sekola! 6ang dapat "en6okong
pelaksanaan pengajaran dan pe"'elajaran 'erasaskan su"'er-
;- Meran5ang dan "engurus progra" pe"'a5aan 9Progra" %&<.M: dan
pe"'uda6aan il"u-
=- Meran5ang, "elaksana dan "en6elaras progra" pe"'angunan sta$
dan progra" lati!an dala"an 'er!u'ung dengan Pusat Su"'er
Sekola!-
7- Meran5ang dan "engurus progra" pro"osi Pusat Su"'er Sekola!-
>- 0ekerjasa"a dengan guru,guru dala" pelaksanaan pengajaran dan
pe"'elajaran 'erasaskan su"'er-
40- 0er!u'ung dan 'ekerjasa"a dengan 0a!agian Teknologi Pendidikan
%egeri +o!or 3PKG3 Perpustakaan .#a" untuk "eningkatkan
perk!id"atan dan progra" Pusat Su"'er Sekola!-
44- Men6edia dan "engurus 'a!an,'a!an Pusat Su"'er Sekola!-
42- Men6edia dan "engedar "init "es6uarat +K &nduk Pusat Su"'er
Sekola!-
48- Me"antau dan "enga#al selia pelaksanaan Progra" Pusat Su"'er
Sekola!-
44- Melaksanakan tugas se"akan stok in?entori peralatan Pusat Su"'er
Sekola!-
45- Me"pro"osi dan "enjadi a!li Persatuan Perpustakaan 3 Pusat
Su"'er Sekola! %egeri-
4;- Menjalankan pen6elidikan 3kajian tindakan 'er!u'ung dengan
perk!id"atan Pusat Su"'er Sekola! "eli'atkan guru dan "urid-
4=- Men6ediakan laporan serta analisis pelaksanaan pe"'angunan,
pengurusan, progra" dan akti?iti serta ke#angan Pusat Su"'er
Sekola!-
47- Meng!antar data dan laporan pelaksanaan Progra" Pusat Su"'er
Sekola! k!asn6a <aporan Pusat Su"'er Sekola! dan %&<.M kepada
0TP "elalui 0TP% pada setiap 'ulan-
2-2 0idang /"u"
4- Menjalanan tugas,tugas lain 6ang diara!kan ole! pengurusan
sekola! dari se"asa ke se"asa-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
'.0 Falsa(a# Pendidikan Ne&ara
Pendidikan di Mala6sia adala! satu usa!a 'erterusan kea ra!
"e"perke"'angkan potensi indi?idu se5ara "en6eluru! dan 'ersepadu
untuk "ela!irkan insane 6ang sei"'ang dan !ar"onis dari segi intelek,
ro!ani,e"osi dan jas"ani 'erdasarkan keper5a6aan dan kepatu!an
kepada tu!an- /sa!a ini 'ertujuan untuk "ela!irkan #arga Mala6sia 6ang
'eril"u pengeta!uan,'eketera"pilan, 'erak!lak "ulia,
'ertanggungja#a' dan 'erkeupa6aan "en5apai keseja!teraan diri serta
"e"'erikan su"'angan ter!adap ke!ar"onian dan ke"ak"uran
keluarga,"as6arakat dan %egara-
).0 Pelan Induk Pem!an&unan Pendidikan Pusat um!er
ek"la#
Teras 41 Me"'ina %egara 0angsa
4- Fokus 1 Me"perkasakan 0a!asa Ke'angsaan
2- Strategi Pelaksanaan 1 Penu'u!an +a#atankuasa Kerja
Penggalakkan
Minat Me"'a5a dan penggunaan Pusat
Su"'er
Sekola!-
8- Pelan tindakan 1 Mengadakan 0ulan Me"'a5a dan "engiatkan
Progra" %ila"
4- &ndikator 1 .kti?iti dala" 'ulan "e"'a5a,ju"la!
pengli'atan
"urid dala" progra" %ila" dan
peningkatan
pinja"an 'uku,'uku di perpustakaan-
5- &ndikator pen5apaian1 Peningkatan penggunaan Pusat Su"'er dan
ju"la!
pinja"an 'uku di Pusat Su"'er-
Teras 2 1 Me"'angunkan Modal &nsan
4- Fokus 1 i- Meningkatkan keupa6aan dan penguasaan il"u
pengeta!uan-
ii-Me"upuk "urid supa6a "e"pun6ai ke"a!iran
dan 'erketera"pilan-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
2- Strategi Pelaksanaan1 i- Me"upuk 'uda6a 5intakan il"u
pengeta!uan
ii- Melaksanakan pe"'estarian sekola!
iii- Melengkapkan diri "urid dengan pel'agai jenis
ke"a!iran 9!ard dan so$t skill:
8- Pelan Tindakan 1 i- Mengalakan ta'iat "e"'a5a pel'agai jenis
'uku-
ii- Meningkatkan pel'agai jenis 'a!an 'a5aan
diperpustakaan
iii- Mengiatkan $ungsi pusat su"'er dan 'ilik
"edia-
i?- Me"astikan pelajar "enguasai ka"a!iran &*T-
4- &ndikator 1 i- Purata 'ilangan 'uku 6ang di'a5a ole! "urid
setiap 'ulan-
ii-Kekerapan penggunaan Pusat Su"'er Sekola!
ole! guru dan "urid-
iii-0ilangan akti?iti 6ang "enggunakan &*T-
5- &ndikator Pen5apaian 1 Peningkatan penggunaan Pusat Su"'er Sekola!
di
kalangan Guru dan Murid sepanjang ta!un-
*.0 Pia&am Pelan&&an
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
+.0 ,isi Pusat um!er ek"la#
P&.G.M P<.%GG.%
Me"astikan "urid,"urid "endapat se"ua
ke"uda!an asas 6ang diperlukan supa6a dapat
'elajar dengan 5eria dan sela"at-
Mengenalpasti potensi 6ang ada dala" diri
"urid, "e"'i"'ing dan "e"'eri peluang untuk
"e"perke"'angkan dan 'erja6a dala" 'idang
6ang di"inati-
Menjalinkan !u'ungan 'aik dengan i'u 'apa,
P&0G dan "as6arakat sete"pat "elalui
kerjasa"a da" per"ua$akatan 6ang padu-
Me"upuk se"angat setiaka#an da!
keseja#atan dengan sekola!,sekola! lain 'agi
"enja6akan akti?iti kurikulu" dan kokurikulu"-
0ersedia "e"'erikan perk!id"atan 6ang 5ekap,
"esra dan ter'aik kepada se"ua pelanggan
6ang 'erurusan dengan sekola!-
0ersedia "eneri"a pandangan, 5adangan dan
teguran 6ang "e"'ina untuk "eningkatkan
prestasi sekola!-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
-.0 Misi Pusat um!er ek"la#
(&S& PSS SK------
P/S.T S/M0@
SK)<.H /%GG/<
P%+.%. G%@.S&
T@0&<.%G
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..0 Matlamat Pusat um!er
M&S& SK----
0erusa!a "ela!irkan insan 6ang
'erak!lak "ulia serta 'erketra"pilan
dala" se"ua 'idang-
0erusa!a "eningkatkan progra"
integrasi kau" dala" 'idang kurikulu"
dan kokurikulu"-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
/.0
0!1ekti( Pusat um!er
M.T<.M.T SK----
0erupa6a "enge"'angkan
potensi "urid se5ara
"en6eluru! "eliputi aspek
intelek, ro!ani, jas"ani dan
e"osi serta "e"'erikan
su"'angan 6ang positi$
)0+KT&F SK ------
Men6ediakan ke"uda!an
pendidikan ter'aik kepada se"ua
"urid-
Men6ediakan tenaga pengajar 6ang
ko"ited ter!adap tugas dan pro$esion
keguruan Mala6sia-
Men6e"ai rasa ge"'ira, sa6ang dan
5inta kepada #arga sekola!-
Meningkatkan pen5apaian /PS@
dari segi kualiti dan kuantiti-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Kecemerlangan Pendidikan
Meningkatkan "utu pengajaran dan pe"'elajaran 'er'antukan su"'er
6ang terdapat di Pusat Su"'er Sekola! dan "e#ujudkan suasana
pe"'elajaran 6ang le'i! kondusi$ di kalangan "urid-
Penggunaan Kemudahan
10.0 2arta 0r&anisasi A#li Ja3atankuasa Induk Pusat
um!er ek"la#
Penasi!at
Pengetua3Guru 'esar
Pengerusi PK43GPK4
%ai' Pengerusi 4 %ai' Pengerusi 2 %ai' Pengerusi 8
PK He"3GPK He" PK Koko3GPK Koko Pen6elia Petang
Setiausa!a
GPM
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Ketua 0idang3 Ketua Panitia
11.0 2arta 0r&anisasi Ja3atankuasa Ker1a Pusat um!er
ek"la#

A#li Ja3atankuasa Ker1a
Pusat um!er ek"la#
Penasi!at
Pengetua3Guru 0esar
Pengerusi
PK3GPK 4
%ai' Pengerusi 4 %ai' Pengerusi 2 %ai' Pengerusi 8
PK He" PK Koko Pen6elia Petang
* Pusat Sumber * Nilam
* Bahan Bantu Mengaar * !" !uri#ulum
* Pusat $#ses * $lat Pan%ang &engar
* Bili# $#ses !en%iri * Bili# %ata
* Ban# S"alan * Ma#mal !"m'uter
* Bili# (a)angan * Per#embangan Sta*
* (aman Sumber * +n*" Se#"lah
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Setiausa!a
GPM
Perpustakaan 00M3000 Media lektronik Mak"al Ko"puter Pusat
.kses
%ila" Pe"'antu Perpustakaan
Penga#as Pusat Su"'er
1$.0 enarai %u&as Ja3atan4 %an&&un&1a3a!4 Kuasa
dan 5u!un&an
6 Ker1a Pe&a3ai den&an Pe&a3ai7Pe&a3ai lain
/nit3Su'unit 1 P/S.T S/M0@ SK)<.H
+a#atan 1 GU8U PE8PU%AKAAN 9 MEDIA (GPM:
Tugas Pega#ai
.tasan
Aang .da Hu'ungan
Tugas B Tanggungja#a'
Kuasa Aang
Di'eri
Tugas Pega#ai
<ain Aang .da
Hu'ungan
Penasi#at;
Pen&etua< Guru
=esar
Meluluskanse"ua
progra" dan akti?iti
Pusat Su"'er
Sekola! seperti"ana
6ang tela! di'in5ang
dan diluluskan
dala" "es6uarat
Pen&erusi;
Pen"l"n& Kanan 1
Men6elaras se"ua
4- Meran5ang dan
"engajar
Ke"a!iran
Maklu"at antara ;
!ingga 7 #aktu
se"inggu-
2- Meran5ang dan
"elaksanakan
Dasar dan
Progra" ta!unan
Pusat Su"'er
Sekola! 'ersa"a,
sa"a
Pengetua3Guru
Meran5ang,
"elaksana
dan
"e"antau
perjalanan
Pusat Su"'er
Sekola! serta
"e"astikan
setiap unit
"elaksanaka
n progra"
Pusat Sekola!
se5ara
'ersunggu!
Guru Pen"l"n&
Kanan
Ketua =idan&
Pen>elaras
NILAM
Ketua Panitia
Guru Kelas
Pen>elaras
Pusat um!er

2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
akti?iti dan progra"
Pusat Su"'er
Sekola!
N Pen&erusi;
PK 5EM < PK K0K0
< PK Petan&
0ersa"a
"en6elaras,
"e"antau dan
"en6elia perjalanan
akti?iti dan progra"
Pusat Su"'er
Sekola!
Ketua
=idan&<Guru
Kanan
Matapela1aran<
Ketua Panitia
matapela1aran
Men6elaras dan
Me"astikan akti?iti
dan progra" Pusat
Su"'er
dilaksanakan ole!
panitia
"atapelajaran
"asing,"asing-
0esar, Kakitangan
Pusat Su"'er
Sekola!, guru dan
"urid,"urid
sekola!-
8- Meran5ang dan
"engurus
'elanja#an
ta!unan Pusat
Su"'er Sekola!
'ersa"a .+K
Kurikulu" sekola!
dan 9.+K Kerja
PSS:-
4- Meran5ang
perole!an dan
pe"'inaan koleksi
6ang
ko"pre!ensi$,
sei"'ang dan
ke"askini-
5- Meran5ang dan
"elaksanakan
progra"
ke"a!iran
"aklu"at dan
perk!id"atan
Pusat Su"'er
Sekola! 6ang
dapat "en6okong
pelaksanaan
pengajaran dan
pe"'elajaran
'erasaskan
su"'er-
;- Meran5ang dan
"engurus
progra"
pe"'a5aan
9Progra" %&<.M:
dan pe"'uda6aan
il"u-
=- Meran5ang,
"elaksana dan
"en6elaras
progra"
pe"'angunan sta$
dan progra"
lati!an dala"an
'er!u'ung dengan
Pusat Su"'er
Sekola!-
7- Meran5ang dan
"engurus
progra" pro"osi
Pusat Su"'er
Sekola!-
>- 0ekerjasa"a
dengan guru,guru
Pen>elaras
==M
Pen>elaras
Makmal
K"mputer
Pen>elaras
=a#an !antu
Men&a1ar
Pen>elaras
=ilik Media
Pen>elaras
Pusat Akses
Pen>elaras
=ilik %a>an&an
Pen>elaras
=ilik PAK
?akil PI=G
Kerani
Ke3an&an
Pe&a3ai PKG
Pe&a3ai =%PNJ
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
dala"
pelaksanaan
pengajaran dan
pe"'elajaran
'erasaskan
su"'er-
40- 0er!u'ung
dan 'ekerjasa"a
dengan 0a!agian
Teknologi
Pendidikan %egeri
+o!or 3PKG3
Perpustakaan
.#a" untuk
"eningkatkan
perk!id"atan dan
progra" Pusat
Su"'er Sekola!-
44- Men6edia
dan "engurus
'a!an,'a!an
Pusat Su"'er
Sekola!-
42- Men6edia
dan "engedar
"init "es6uarat +K
&nduk Pusat
Su"'er Sekola!-
48- Me"antau
dan "enga#al
selia pelaksanaan
Progra" Pusat
Su"'er Sekola!-
44- Melaksanaka
n tugas se"akan
stok in?entori
peralatan Pusat
Su"'er Sekola!-
45- Me"pro"osi
dan "enjadi a!li
Persatuan
Perpustakaan 3
Pusat Su"'er
Sekola! %egeri-
4;- Menjalankan
pen6elidikan
3kajian tindakan
'er!u'ung dengan
perk!id"atan
Pusat Su"'er
Sekola!
"eli'atkan guru
dan "urid-
4=- Men6ediaka
n laporan serta
analisis
pelaksanaan
pe"'angunan,
pengurusan,
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
progra" dan
akti?iti serta
ke#angan Pusat
Su"'er Sekola!-
47- Meng!antar
data dan laporan
pelaksanaan
Progra" Pusat
Su"'er Sekola!
k!asn6a <aporan
Pusat Su"'er
Sekola! dan
%&<.M kepada 0TP
pada setiap
'ulan -
4>- Menjalankan
tugas,tugas lain
6ang diara! ole!
pi!ak pengurusan
sekola! dari
se"asa ke
se"asa-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1'.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1. PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
1.1
Meran@an& dan men&a1ar
matapela1aran antara +
#in&&a . 3aktu semin&&u
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an tugas
daripada Guru 0esar, GPK-
2- Merujuk Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran 'agi
"atapelajaran 6ang ditetapkan-
8- Men6ediakan dan "eng!antar
@an5angan Pelajaran Ta!unan
'erdasarkan $or"at 6ang tela!
ditetapkan-
4- Men6ediakan Persediaan
Mengajar Harian dan
"en6a"paikan PBP dengan
"erujuk kepada 1
4-4 @an5angan Pelajaran
Ta!unan
4-2 0uku Teks
4-8 0a!an su"'er lain
4-4 Senarai tugas GPM
4-5 Tak#i" PSS
5- Melaksanakan PBP
;- Melaksanakan tugas,tugas GPM
=- Me"'eri, "en6e"ak dan
"e"'uat pe"'etulan lati!an
"urid,"urid
Guru 0esar
GPK 4
SP& 0il-834>>>,
Pen6ediaan
@ekod
Pengajaran dan
Pe"'elajaran
SP& 0il 832005,
Pen6elarasan
Caktu Mengajar
'agi Guru
Pen6elaras
0estari serta
Guru
Perpustakaan
dan Media
Sekola!

2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1).0 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

Meneri"a ara!an tugas daripada Guru
0esar dan GPK-

Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran 'agi "atapelajaran
6ang ditetapkan-
Men6ediakan dan "eng!antar
@an5angan Pelajaran Ta!unan
'erdasarkan $or"at 6ang tela!
ditetapkan-
Men6ediakan Persediaan Mengajar
Harian dan "en6a"paikan PBP
dengan "erujuk kepada 1
4-4 @an5angan Pelajaran
Ta!unan
4-2 0uku Teks
4-8 0a!an su"'er lain
4-4 Senarai tugas GPM
4-5 Tak#i" PSS
Melaksanakan PBP
Melaksanakan tugas,tugas GPM
Me"'eri, "en6e"ak dan "e"'uat
pe"'etulan lati!an "urid,"urid
.kti?iti 1 PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
1.$
Meran@an& dan men&a1ar
matapela1aran antara $0
3aktu semin&&u
Muka
surat ini
1<1
Tam
atT(
(
Mula
Ya
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1*.0 enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1 PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
1.'
Meran@an& dan men&a1ar
matapela1aran antara $0
3aktu semin&&u
Muka
surat ini
1<1
=i
l
AktiBiti
%indaka
n
2atatan
4
Meneri"a ara!an tugas daripada
Guru 0esar dan GPK-

2 Merujuk Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran 'agi
"atapelajaran 6ang ditetapkan-
8
Men6ediakan dan "eng!antar
@an5angan Pelajaran Ta!unan
'erdasarkan $or"at 6ang tela!
ditetapkan-
4 Men6ediakan Persediaan Mengajar
Harian dan "en6a"paikan PBP
dengan "erujuk kepada 1
4-4 @an5angan Pelajaran
Ta!unan
4-2 0uku Teks
4-8 0a!an su"'er lain
4-4 Senarai tugas GPM
4-5 Tak#i" PSS
5 Melaksanakan PBP
; Melaksanakan tugas,tugas GPM
= Me"'eri, "en6e"ak dan "e"'uat
pe"'etulan lati!an "urid,"urid
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1+.0 N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
&a "erupakan jangka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela!
ditetapkan 'agi "en6iapkan sesuatu kerja-
&a "erupakan jangka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela!
ditetapkan 'agi "en6iapkan sesuatu kerja-
=il
.
Jenis Ker1a
Masa Aan&
Diam!il
Jumla# >an&
!"le# di1alankan
dalam semin&&u
4-
2-
8-
4-
5-
;-
=-
Meneri"a ara!an tugas
daripada Guru 0esar dan
GPK-
Merujuk Sukatan Pelajaran
dan Huraian Sukatan
Pelajaran 'agi
"atapelajaran 6ang
ditetapkan-
Men6ediakan dan
"eng!antar @an5angan
Pelajaran Ta!unan
'erdasarkan $or"at 6ang
tela! ditetapkan-
Men6ediakan Persediaan
Mengajar Harian dan
"en6a"paikan PBP dengan
"erujuk kepada 1
4-4 @an5angan
Pelajaran
Ta!unan
4-2 0uku Teks
4-8 0a!an su"'er lain
4-4 Senarai tugas GPM
4-5 Tak#i" PSS
Melaksanakan PBP
Melaksanakan tugas,tugas
GPM
Me"'eri, "en6e"ak dan
"e"'uat pe"'etulan
lati!an "urid,"urid
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1-.0 Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Segala peran5angan!endakla! 'erdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran 6ang diluluskan ole! Ke"enterian Pelajaran Mala6sia-
2- Segala peran5angan PBP serta akti?iti atau progra" PSS !endakla!
"engikut jadual kerja 6ang tela! disediakan dan "e"atu!i te"po! 6ang
ditetapkan-
8- Segala pelaksanaan sesuatu akti?iti atau progra" PBP dan PSS !endakla!
di'in5ang dala" Panitia "atapelajaran atau +K Kerja PSS se'elu"
"endapat kelulusan Guru 0esar
4- Setiap akti?iti PBP dan PSS !endakla! di5atat dala" 0uku @ekod
Peran5angan Harian Guru-
5- 0uku @ekod Peran5angan Harian !endakla! disera!kan kepadaGuru 0esar
setiap "inggu untuk dise"ak-
1.+ enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- SP& 0il 834>>> DPen6ediaan @ekod Pengajaran dan Pe"'elajaran
2- Sukatan Pelajaran MataPelajaran
8- Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran
4- SP& 832005 Pen6elarasan Caktu Mengajar 'agu Guru Pen6elaras Pusat
Su"'er dan Media
5- Surat KP 9 0TP,PSP: 774034434 908: Kriteria Pe"ili!an dan Senarai Tugas
Guru Perpustakaan 3 Media Sekola! 9 ; +ulai 2004:
1.- enarai ="ran&7!"ran& >an& di&unakan Fail Me1a
4- +adual Caktu Persendirian
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
$.$ Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti $ PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
$.1
Meran@an& dan melaksanakan
dasar dan pr"&ram ta#unan
Pusat um!er
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an tugas
daripada Pengetua3Guru
0esar B GPK-
2- Meran5ang dasar3 !ala
tuju 9Fail Kuasa, Pelan
Strategik, @an5angan
+angka
Panjang,@an5angan
Pe"ajuan Sekola!: dan
akti?iti ta!unan PSS
'ersa"a +K &nduk PSS-
8- Men6ediakan Tak#i" PSS
'ersa"a +K Kerja PSS-
4- Men6era!kan Tak#i" PSS
untuk di"asukkan ke
dala" Tak#i" sekola!-
5- Men6elaras Tak#i" PSS
untuk disesuaikan
dengan tak#i" sekola!-
;- Mengedar dan
"e"pa"erkan tak#i"
PSS-
=- Melaksanakan dasar PSS-
7- Mengenal pasti
akti?iti3'engkel 6ang akan
dijalankan-
Pengetua3Guru
0esar
+K &nduk
+K Kerja
Pengetua3Guru
0esar
GPK 4
Tiada surat
pekeliling
'erkaitan
4- Pekeliling
Ke"ajuan
Pentad'iran .#a"
0il- 434>>2
1 Panduan
Pengurusan kualiti
Men6eluru! 9TEM:
Perk!id"atan
.#a"
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
>- Mengadakan
per'in5angan dengan
Penolong Kanan 4
40- Men6ediakan Pelan
)perasi
44- Me"o!on
persetujuan
Pengetua3Guru 0esar
42- Mena"'a!'aik
Pelan )perasi
48- Me"'antu
"enguruskan surat,
surat3rekod,rekod3'oring,
'orang 6ang 'erkaitan
ter"asuk "e"o!on F<)
untuk progra" 'erkenaan-
44- Mes6uarat .+K kerja
45- Menjalankan
progra" 6ang tela!
diran5ang-
4;- Mengadakan G Post
"orte"H ter!adap
progra" 6ang 'erkenaan-
4=- Men6ediakan
laporan serta
doku"entasi dan
"eng!antar laporan
kepada
Pengetua3PK3PKG30TP%
Pengetua3G0
GPM3K-Panitia
PT3GPM3PK 4
.+KKerja PSS
.+K Kerja
Progra"3PK 4
GPM
GPM
2- S-P-& 0il->34>78
8- S-P-& 0il-434>>8
4- S-P-& 0il-
4834>>7
5- S-P-& 0il-
4032000
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

$.' 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti $ PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
$.$
Meran@an& dan Melaksanakan
Dasar dan Pr"&ram %a#unan
Pusat um!er ek"la#
Muka
surat ini
1<1
Meran@an& Dasar dan Pr"&ram %a#unan Pusat um!er
ek"la#

Meneri"a ara!an tugas daripada
Pengetua3Guru 0esar B GPK-
Meran5ang dasar3 !ala tuju 9Fail
Kuasa, Pelan Strategik, @an5angan
+angka Panjang,@an5angan
Pe"ajuan Sekola!: dan akti?iti
ta!unan PSS 'ersa"a +K &nduk PSS-
Men6ediakan Tak#i" PSS 'ersa"a
+K Kerja PSS-
Men6era!kan Tak#i" PSS untuk
di"asukkan ke dala" Tak#i"
sekola!-
Men6elaras Tak#i" PSS untuk
disesuaikan dengan tak#i"
sekola!-
Mengedar dan "e"pa"erkan
tak#i" PSS-
Melaksanakan dasar PSS-
Tam
atT(
(
Mula
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Melaksanakan Dasar dan
Pr"&ram

%a#unan Pusat um!er ek"la#
Meneri"a ara!an tugas daripada
Pengetua3Guru 0esar B GPK-
Mengenalpasti akti?iti3'engkel 6ang
akan dijalankan
Mengadakan per'in5angan dengan
Penolong Kanan 4
Me"o!on persetujuan Pengetua3G0
Me"'antu "enguruskan surat,
surat3rekod,rekod3'orang,'orang
6ang 'erkaitan ter"asuk "e"o!on
H<)H untuk progra" 'erkenaan -
Mes6uarat .+K Kerja3progra"-
Mengadakan "es6uarat G Post
mortem G-
Men6ediakan laporan serta
doku"entasi dan "eng!antarn6a
kepada Pengetua3G03PKG30TP-
Tidak
Tam
atT(
(
Mula
Ya / lulus
Semak semula
Pelan Operasi
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
$.) enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti $ PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
$.'
Meran@an& dan
melaksanakan dasar pr"&ram
ta#unan pusat sum!er
sek"la#
Muka
surat ini
1<1
=i
l
AktiBiti
%indaka
n
2atatan
4 Mengenal pasti akti?iti3'engkel
6ang akan dijalankan-
2 Mengadakan per'in5angan
dengan PK 4
8 Me"'aiki Pelan )perasi-
4 Mes6uarat .+K Kerja 3Progra"
5 Me"'antu "enguruskan surat,
surat3rekod,rekod3'orang,'orang
6ang 'erkaitan ter"asuk
"e"o!on <) untuk progra"
'erkenaan-
; Menjalankan progra" 6ang tela!
diran5ang-
= Mengadakan "es6uarat G Post
mortem G-
7 Men6ediakan laporan dan
"eng!antar kepada
Pengetua3G03PKG
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
$.* N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
&a "erupakan jangka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela!
ditetapkan 'agi "en6iapkan sesuatu kerja-
&a "erupakan jangka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela!
ditetapkan 'agi "en6iapkan sesuatu kerja-
=il
.
Jenis Ker1a
Masa Aan&
Diam!il
Jumla# >an&
!"le# di1alankan
dalam semin&&u
4-
2-
8-
4-
5-
;-
=-
7-
>-
Mengenal pasti
akti?iti3'engkel 6ang akan
dijalankan-
Mengadakan per'in5angan
dengan Penolong Kanan 4
Me"o!on persetujuan
Pengetua3Guru 0esar
Me"'aiki Pelan )perasi
Mes6uarat .+K kerja
Me"'antu "enguruskan
surat,surat3rekod,
rekod3'oring,'orang 6ang
'erkaitan ter"asuk
"e"o!on F<) untuk
progra" 'erkenaan-
Menjalankan progra" 6ang
tela! diran5ang-
Mengadakan G Post "orte"H
ter!adap progra" 6ang
'erkenaan-
Men6ediakan laporan dan
"eng!antar laporan kepada
Pengetua3PK3PKG30TP%
4 "inggu
;0 "init
;0 "init
2 "inggu
40 ja"
8 "inggu
4 ta!un
4 "inggu
4 "inggu
$..+ Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4 Menggunakan Panduan Mengurus Progra" B .kti?iti 6ang
dikeluarkan ole! pentad'iran sekola!-
2 Menggunakan Panduan Me"'uat Kertas Konsep 3 *adangan 6ang
dikeluarkan ole! /nit Pe"'angunan )rganisasi, 0a!agian Teknologi
Pendidikan %egeri +o!or-
8 Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari se"asa ke se"asa ole! pentad'iran sekola!-
4 Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole!
pentad'iran sekola!-
2.7 enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4 Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il 434>>2 1 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Perk!id"atan .#a"
2 Surat lantikkan Guru Pen6elaras Media-
$.. enarai ="ran&7!"ran& >an& di&unakan Fail Me1a
4- 0orang Penda$taran Peserta kursus3'engkel3"es6uarat-
2- 0orang "aklu"at peserta 'engkel3"es6uarat
8- 0orang penilaian kursus3'engkel
4- 0orang <)
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
'.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti ' PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
'.1
Meran@an& dan men&urus
!elan1a3an ta#unan Pusat
um!er ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Mendapatkan ju"la!
'antuan perkapita PSS-
9 ju"la! "urid I @M44:
2- Menganalisis 'elanja#an
8- Mengadakan "es6uarat
pengagi!an 'antuan
perkapita PSS-
4- Meran5ang pe5a!an
per'elanjaan setiap unit-
;0J , 'uku
20J , "ajala!3ak!'ar
40J , alatan
40J , si"pan
5- Me"o!on persetujuan
Pengetua Dan G0
;- Men6elaras anggaran
per'elanjaan-
=- Mes6uarat .+K Kerja
7- Me"'antu "enguruskan
surat,surat3rekod,
rekod3'orang,'orang 6ang
'erkaitan ter"asuk
"e"o!on <) untuk
progra" 'erkenaan-
>- <aksanakan progra"-
Pengetua3G0
Kerani
Ke#angan3GPM
GPM
GPM
.+K kerja PSS
Kerani ke#angan
+K Kerja PSS
@ekod
Perole!an 0uku
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
40- Mes6uarat
ke#angan dan laporan
ke#angan-
44- Doku"entasi-
PK 43.+K PSS
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
3.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti ' PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
'.1
Meran@an& dan men&urus
!elan1a3an ta#unan Pusat
um!er ek"la#
Muka
surat ini
1<1

Mendapatkan ju"la! 'antuan
perkapita PSS
Mengadakan "es6uarat
pengagi!an 'antuan perkapita PSS
Meran5ang peruntukan pe5a!an
setiap unit
Me"o!on persetujuan pengetua
3G0
Men6elaras anggaran per'elanjaan
anggaran
Mes6uarat .+K Kerja

Me"'antu "enguruskan surat,
surat3rekod,rekod3'orang,'orang
6ang 'erkaitan ter"asuk "e"o!on
H<)H
Melaksanakan progra"-
Mes6uarat ke#angan dan laporan
ke#angan
Doku"entasi
Tidak
Tam
atT(
(
Mula
Ya
Semak semula
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
3.2 enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti ' PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
'.1
Meran@an& dan men&urus
!elan1a3an ta#unan Pusat
um!er ek"la#
Muka
surat ini
1<1
=i
l
AktiBiti
%indaka
n
2atatan
4-
2-
8-
4-
5-
;-
=-
7-
>-
40
-
Mendapatkan ju"la! 'antuan
perkapita PSS- 9 ju"la! "urid I
@M44:
Mengadakan "es6uarat
pengagi!an 'antuan perkapita
PSS
Meran5ang pe5a!an
per'elanjaan setiap unit-
;0J , 'uku
20J , "ajala!3ak!'ar
40J , alatan
40J , si"pan
Me"o!on persetujuan Pengetua
Dan G0
Me"'aiki per'elanjaan-
Mes6uarat .+K Kerja
Me"'antu "enguruskan surat,
surat3rekod,rekod3'orang,'orang
6ang 'erkaitan ter"asuk
"e"o!on <) untuk progra"
'erkenaan-
<aksanakan progra"-
Mes6uarat ke#angan dan laporan
ke#angan-
Doku"entasi
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
'.' N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
&a "erupakan jangka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela!
ditetapkan 'agi "en6iapkan sesuatu kerja-
&a "erupakan jangka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela!
ditetapkan 'agi "en6iapkan sesuatu kerja-
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
3.4 Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4 Menggunakan Panduan Mengurus Progra" B .kti?iti 6ang
dikeluarkan ole! pentad'iran sekola!-
2 Menggunakan Panduan Me"'uat Kertas Konsep 3 *adangan 6ang
dikeluarkan ole! /nit Pe"'angunan )rganisasi, 0a!agian Teknologi
Pendidikan %egeri +o!or-
8 Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari se"asa ke se"asa ole! pentad'iran sekola!-
4 Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole!
pentad'iran sekola!-
'.* enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il 434>>2 1 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Perk!id"atan .#a"
2- Pindaan perta"a kepada Surat Pekeliling Ke#angan 0il-532002-
Pe"'erian 0antuan Perkapita untuk Sekola!, 'ertarik! 40 Fe'uari
2004-
8- Ta"'a!an perta"a kepada surat pekeliling Ke#angan 0il-532002-
Pe"'erian 0antuan Perkapita untuk Sekola!, 'ertarik! 40 Fe'uari
2004-
4- Surat Pekeliling Ke#angan 0il-532002- Pe"'erian 0antuan Perkapita
untuk Sekola! 'ertarik! 4; )kto'er 2002-
'.+ enarai ="ran&7!"ran& >an& di&unakan Fail Me1a
4- %ota "inta
2- 0orang <)
8- 0orang penda$taran peserta kursus3'engkel3"es6uarat
4- 0oring "aklu"at peserta 'engkel3"es6uarat
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
).0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti )
Meran@an& pemer"le#an dan pem!inaan k"leksi >an&
k"mpre#ensi(4 seim!an&4 dan kemaskini
Su'akti?iti 7 7
Muka surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an tugas
daripada Pengetua3Guru 0esar,
GPK T B K
2- Me"'uat se"akan koleksi
'a!an 'erdasarkan stok
8- Me"'uat analisis koleksi
'a!an 'erdasarkan stok
4- Menentukan peratusan
pe"'elian 'a!an
5- Mengenalpasti keperluan
se"asa
;- Mengedar 'orang 5adangan
kepada ketua,ketua panitia
=- Mengu"pul dan "enilai
per"o!onan
7- Me"'uat keputusan
per"o!onan

Pengetua 3 Guru
0esar
+K &nduk
+K Kerja
4- SP Ke#angan 0il
532002 Pe"'erian
0antuan Perkapita
untuk sekola! 94;
)kto'er 2002: KPM
2- Dasar Pe"ili!an
dan Panduan
Pe"'inaan Koleksi
0a5aan PSS 94>>0:,
ter'itan 0TP
8- 0uku Panduan
Senarai 0a!an
0a5aan ta!unan
ter'itan 0TP

2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
).1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti )
Meran@an& pemer"le#an dan pem!inaan k"leksi
>an& k"mpre#ensi(4 seim!an& dan kemaskini
Su' .kti?iti 7 7
Muka
surat ini
1<1
Mula
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

Tidak diluluskan
).$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
AktiBiti )
Meran@an& pemer"le#an dan pem!inaan k"leksi
>an& k"mpre#ensi(4 seim!an&4 dan kemaskini
u!
AktiBiti
7
Muka
surat ini
1<1
Menerima arahan
Membuat semakan koleksi
Menentukan peratusan pembelian bahan
Mengenalpasti keperluan semasa
Mengedar borang cadangan
Mengumpul borang cadangan
Mengumpul permohonan
Menilai permohonan
Membuat keputusan
Lulus
Meneruskan proses pembelian
Tamat
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Meneri"a ara!an
2 Me"'uat se"akan koleksi
8 Menentukan peratusan pe"'elian
'a!an
4 Mengenalpasti keperluan se"asa
5 Mengedar 'orang 5adangan
; Mengu"pul per"o!onan
= Menilai per"o!onan
7 Me"'uat keputusan
).' Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
Meran5ang pe"erole!an dan pe"'inaan koleksi 6ang ko"pre!ensi$, sei"'ang dan
ke"askini
4- Menggunakan prosedur kerja 6ang ditetapkan
2- Menggunakan Panduan Tata5ara Pengurusan PSS dala" $ail Kuasa
8- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara dala"an dari
se"asa ke se"asa ole! sekola!
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan se5ara lisan atau
'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! pi!ak sekola!
5- Merujuk senarai se"ak koleksi untuk "eran5ang pe"erole!an koleksi
;- Meran5ang 'erdasarkan peruntukan P*G dan su"'er ke#angan
=- Meran5ang "engikut peratusan 6ang ditetapkan "engikut keperluan
9tertakluk kepada peru'a!an:-
).) enarai Undan&7Undan& < Pekelilin& Fail Me1a
Meran5ang pe"erole!an dan pe"'inaan koleksi 6ang ko"pre!ensi$, sei"'ang dan
ke"askini
4 Fail Kuasa Pusat Su"'er Sekola!,
2 Fail Kuasa Sekola!
8 Dasar Pe"ili!an dan Panduan pe"'inaan Koleksi 0a!an 0a5aan PSS 94>>0:
4 Surat Pekeliling Ke#angan 0il 5320021 Pe"'erian 0antuan Perkapita /ntuk Sekola!
94; )kto'er 2002:, KPM
5 Ke"enterian Pelajaran Mala6sia- Tata5ara pengurusan Ke#angan Dan Perakaunan
Sekola!, 0a!agian ke#angan, Kuala <u"pur, 200;
; +a"ia! Hj- )t!"an dan Auso$ K!an ' lot! K!an, panduan Pengurusan dan
Penggunaan PSS, Su'ang +a6aK Danatis Distri'utors, 4>>5

).* enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan
Meran5ang pe"erole!an dan pe"'inaan koleksi 6ang ko"pre!ensi$, sei"'ang dan
ke"askini
0il 0orang
4 0orang 5adangan Ketua panitia 3 Guru
2 Senarai se"ak koleksi
*.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti * Meran@an&4 melaksanakan Pr"&ram Kema#iran
Maklumat dan Perkidmatan Pusat um!er ek"la#
>an& dapat men>"k"n& pelaksanaan pen&a1aran dan
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
pem!ela1aran.
Su' .kti?iti *.1
Melaksanakan Progra" Ke"a!iran
Maklu"at
Muka
surat ini
1 < $
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an
Pengetua3G03GPK Tad'ir B
Kurikulu"
Pengetua3G03GPK
Tad'ir B Kurikulu"
2- Mengenalpasti keperluan
progra" ke"a!iran "aklu"at
6ang diperlukan untuk
"en6okong PBP
GPK Tad'ir B
Kurikulu" 3 GPM3 KP
8- Meran5ang lati!an ke"a!iran
"aklu"at 6ang diperlukan
untuk PBP
GPM 3 .+K Kerja PSS 0uku Panduan
<iterasi Maklu"at
Ter'itan 0TP
Surat Siaran BTP
4- Melaksanakan kursus dala"an
'erkaitan ke"a!iran "aklu"at
'agi guru dan "urid
GPM
5- Me"'eri K!id"at 0antu
Progra" Ke"a!iran Maklu"at
GPM 3 Guru
;- Menjalankan akti?iti,akti?iti
untuk Ke"a!iran Maklu"at
GPM 3 .+K Kerja PSS 3
Guru
=- Men6ediakan edaran atau
le"'aran kerja kepada "urid
se"asa kelas ganti
GPM 3.+K Kerja PSS
Guru
7- Menilai pelaksanaan Ke"a!iran
Maklu"at
GPM
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
*.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti *
Meran@an& serta melaksanakan Pr"&ram Kema#iran
Maklumat dan Perk#idmatan Pusat um!er ek"la#
>an& dapat men>"k"n& pelaksanaan pen&a1aran dan
pem!ela1aran
Su' .kti?iti *.1
Melaksanakan Progra" Ke"a!iran
Maklu"at
Muka
surat ini
1 < $

Tidak
diluluskan
Se"akan
se"ula Kertas *adangan
Teri"a .ra!an3 Te"pa!an-
Kenalpasti keperluan Ke"a!iran
Maklu"at
@an5ang lati!an Ke"a!iran Maklu"at
"engikut tak#i"
Dapatkan kelulusan
Diluluskan
+alankan kursus dala"an
0eri k!id"at 'antu
Sedia le"'aran kerja
Menilai ke'erkesanan Ke"a!iran
Maklu"at
Ta"at

Mula
Tam
atT(
(
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
*.$ N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti *
Meran@an&4 melaksanakan Pr"&ram Kema#iran
Maklumat dan Perk#idmatan Pusat um!er ek"la#
>an& dapat men>"k"n& pelaksanaan pen&a1aran dan
pem!ela1aran
Su'
.kti?iti
*.1
Melaksanakan Progra" Ke"a!iran
Maklu"at
Muka surat
ini
1<$
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Mengenalpasti keperluan Ke"a!iran
Maklu"at
2 Meran5ang lati!an Ke"a!iran Maklu"at
8 Menjalankan kursus dala"an 'erkaitan
Ke"a!iran Maklu"at
4 Me"'eri K!id"at 0antu Ke"a!iran
Maklu"at se5ara indi?idu kepada "urid,
"urid di PSS
5 Mengedarkan le"'aran kerja
; Menjalankan akti?iti Ke"a!iran
Maklu"at
= Me"'uat penilaian
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
*.' Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti *
Meran@an& 4 melaksanakan Pr"&ram Kema#iran
Maklumat dan Perkidmatan Pusat um!er ek"la#
>an& dapat men>"k"n& pelaksanaan pen&a1aran dan
pem!ela1aran.
Su' .kti?iti *.$
Perk!id"atan Pusat Su"'er Sekola!
6ang dapat "en6okong PBP
Muka
surat ini
$ < $
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an
Pengetua3G03GPK Tad'ir B
Kurikulu"
Pengetua3G03GPK
Tad'ir B Kurikulu"
2- Mengenalpasti perk!id"atan
PSS 6ang diperlukan untuk
"en6okong PBP
GPM
8- Men6ediakan perk!id"atan
6ang diperlukan-
GPM
4- Men6ediakan sistem
automasi /secara manual dan
kad a!li 'agi guru dan "urid-
GPM 3 Kerani PSS 3
Penga#as PSS
5- Men6ediakan 'uku rekod
penggunaan alatan 3 'a!an di
PSS, Pusat .kses
GPM
;- Men6ediakan 'uku rekod
pengunjung PSS
GPM
=- Men6ediakan 'orang te"pa!an
penggunaan BilikMedia /Pusat
Akses Kendiri / Pusat Akses
Sekolah
GPM 3.+K Kerja PSS 3
Pen6elaras 0ilik K!as
Rujuk Pekeliling
7- Men6ediakan 'orang soal
selidik pena"'a!'aikan
GPM
>- Me"'uat analisis
pena"'a!'aikan
GPM
40- Menilai "utu perk!id"atan
6ang disediakan
GPM
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
*.) 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti *
Meran@an& serta melaksanakan Pr"&ram Kema#iran
Maklumat dan Perk#idmatan Pusat um!er ek"la#
>an& dapat men>"k"n& pelaksanaan pen&a1aran dan
pem!ela1aran
Su' .kti?iti *.$
Perk!id"atan Pusat Su"'er Sekola!
6ang dapat "en6okong PBP
Muka
surat ini
$ < $

Teri"a .ra!an
Kenalpasti perk!id"atan PSS 6ang
perlu disediakan
Sediakan perk!id"atan 6ang
diperlukan
Maklu"kan kepada pengguna
Menilai penggunaan perk!id"atan
6ang tela! disediakan
@ekod 3 Doku"entasi
Ta"at
Mula
Tam
atT(
(
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
*.* enarai emak Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti *
Meran@an&4 melaksanakan Pr"&ram Kema#iran
Maklumat dan Perk#idmatan Pusat um!er ek"la#
>an& dapat men>"k"n& pelaksanaan pen&a1aran dan
pem!ela1aran
Su'
.kti?iti
*.$
Perk!id"atan Pusat Su"'er Sekola!
6ang dapat "en6okong PBP
Muka surat
ini
$<$
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Men6ediakan 'rosur atau pa"plet
2 Men6ediakan 'uku rekod penggunaan
'ilik,'ilik k!as
8 Men6ediakan kad a!li
4 Men6ediakan 'uku rekod pengguna
5 Men6ediakan 'uku rekod pe"inja"an 3
pe"ulangan 'uku
; Men6ediakan 'orang te"pa!an 'ilik
k!as 3 'a!an
= Men6ediakan 'orang te"pa!an 0a!an
0ukan 0uku
7 Men6ediakan 'orang soal selidik
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
*.+ Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a Guru Perpustakaan dan Media
4- Menggunakan 'uku panduan guru 6ang ditetapkan ole! pi!ak sekola!-
2- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara dala"an ole!
Pengetua 3 Guru 0esar-
8- Menggunakan Panduan tata5ara pengurusan Pusat Su"'er Sekola!-
4- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a ada se5ara lisan
atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! Pengetua 3Guru 0esar-
*.- enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il- 434>>2 1 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Perk!id"atan .#a" -
2- 0uku Panduan <iterasi Maklu"at D Ter'itan 0TP Surat Siaran BTP
*.. enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&una Fail Me1a
4- 0orang te"pa!an penggunaan 0ilik Media 3 Pusat .kses Kendiri 3 Pusat
.kses Sekola!
2- 0orang soal selidik
8- 0orang te"pa!an 0a!an 0ukan 0uku
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
+.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan 9 Media
.kti?iti + GALAKAN MEM=A2A DAN LI%E8AI MAKLUMA%
Su'
.kti?iti
+.1
Meran@an& dan men&urus
Pr"&ramPem!a@aan (Pr"&ram
NILAM: dan Pem!uda>aan ilmu
Muka surat ini 1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan < Diru1uk
Undan&7Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an
daripada
pengetua3G03GPK T B
K
2- Mes6uarat .+K %&<.M
8- Meran5ang akti?iti
galakan "e"'a5a
4- Me"'eri takli"at
%&<.M
5- Melan5arkan Progra"
%&<.M
;- Melaksanakan akti?iti
galakan "e"'a5a
=- Mengu"pul data
@ekod 0a5aan
7- Menganalisis Data
>- Mengenalpasti
peringkat sekola!
40- Meran5ang Majlis
.nugera! Progra"
%&<.M
44- Men6a"paikan
.nugera! Progra"
%&<.M
42- Me"'uat penilaian
4- Pengetua 3 Guru
0esar3GPKT B K
2- Penolong Kanan
Pentad'iran3S/
%&<.M
8- GPM3S/ %&<.M
4- GPM3.+K Kerja
%&<.M
5- GPM3S/ %&<.M
;- GPM3S/
%&<.M3KP
=- GPM3S/ %&<.M
7- GPM3S/ %&<.M
>- GPM3S/ %&<.M
40- GPM3G03GPKTB
K
44- Pengetua3G03S/
%&<.M
42- GPK TBK3GPM
4- SP& 0il 4834>3>7
2- SP& 0il 4232004
8- SP& 0il 432005
4- Pelaksanaan Progra"
%&<.M+o!or-+P%+3PPP3.2507=30
4398=:
5- SP& 0il 4032000
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
+.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan 9 Media
.kti?iti + Galakan mem!a@a dan Literasi Maklumat
Su' .kti?iti +.1
Meran@an& Pr"&ram NILAM dan
Pem!uda>aan ilmu
Muka
surat ini
1<1

Teri"a ara!an3Sediakan kertas
kerja3Dapatkan kelulusan

Diluluskan
Mes6uarat .+K %&<.M
<antikan .+K %&<.M
0eri Takli"at %&<.M
<aksanakan Progra" %&<.M
Pantau .kti?iti %&<.M
Ku"pul 0orang data %&<.M
.nugera! %&<.M
Doku"entasi3Post Morte"
Ta"at
Tidak
Mula
Ya
Semak semula
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
+.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti + Galakan mem!a@a dan Literasi Maklumat
Su'
.kti?iti
+.1
Meran@an& Pr"&ram NILAM dan
Pem!uda>aan ilmu
Muka surat
ini
1<1
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4
2
8
4
5
;
=
7
>
40
44
42
Men6ediakan kertas kerja-
Mes6uarat ja#atankuasa %&<.M
Takli"at %&<.M
Men6era!kan 'orang @ekod 0a5aan
%&<.M
Pelaksanaan Progra" %&<.M
Melaksanakan akti?iti galakan "e"'a5a
Ku"pulkan Data @ekod 0a5aan
.nalisis Data
Mengenalpasti pe"enang peringkat
sekola!
Meran5ang "ajlis .nugera! Progra"
%&<.M
Men6a"paikan .nugera! Progra"
%ila"
Me"'uat penilaian
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
+.' N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti + Galakan mem!a@a dan Literasi Maklumat
Su'
.kti?iti
+.1
Meran@an& Pr"&ram NILAm dan
Pem!uda>aan ilmu
Muka surat
ini
1<1
=il Jenis Ker1a
Masa
diam!il
Jumla# unit >an&
!"le# di1alankan
dalam semin&&u
4
2
8
4
5
;
=
Mengenalpasti akti?iti3'engkel 6ang
akan dijalankan-
Me"o!on persetujuan pengetua 3 guru
'esar
Mengadakan per'in5angan dengan Guru
Penolong Kanan 4
Men6ediakan pelan operasi
Me"'aiki pelan operasi
Melantik .+K %&<.M
Mes6uarat .+K %&<.M
1 minggu
60 minit
60 minit
1 bulan
1 minggu
1 hari
1 hari
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
+.) Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan 'uku Panduan Progra" %&<.M Konsep dan Panduan
Pelaksanaan Di Sekola! , 0a!agian Teknologi Pendidikan KPM-
2- Menggunakan Panduan Mengurus Progra" B .kti?iti 6ang dikeluarkan
ole! /nit Pengurusan Su"'er Manusia Dan <ati!an , 0a!agian
Teknologi Pendidikan %egeri +o!or
8- Menggunakan Panduan Tata5ara pengurusan Pusat Su"'er Sekola!
4- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a ada
se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! Pengetua3Guru
0esar
+.* enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Surat Pekeliling &k!tisas 0il 4834>>71 Progra" Me"'ina Ta'iat Me"'a5a 'ertarik!
2 Mei 4>>7
2- Surat Pekeliling &k!tisas 0il 42320041 Galakan Me"'a5a Di Sekola! D Sekola!
Melalui Persatuan Perpustakaan Sekola! Peringkat %egeri 'ertarik! 4> %o?e"'er
2004
8- Surat Pekeliling &k!tisas 0il-4320051 Me"antapkan 0uda6a Me"'a5a di kalangan
"urid Sekola! 'ertarik! 42 Mei 2005
4- Pelaksanaan Progra" %&<.M di %egeri +o!or +P%+3PPP3.2507=304398=:
5- Surat Pekeliling &k!tisas 0il-40320001 Ta!un Pusat Su"'er Sekola! 9 PSS : 2000
+.+ enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&una Fail Me1a
4- @ekod 0a5aan Ta!ap 4 dan Ta!ap 2
2- 0orang Data Progra" %&<.M 1
i: &ndi?idu
ii: Kelas
8- @ekod Pen5apaian Progra" %&<.M
4- @ekod 0a5aan 0ulanan
5- @ekod .nalisis +u"la! 0a5aan Murid "engikut Pengkelasan
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
-.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti -.1
Meran@an&4 melaksana dan me>elaras
Pr"&ram Pem!an&unan ta( dan Pr"&ram
Lati#an Dalaman !er#u!un& den&an Pusat
um!er ek"la#
Su' .kti?iti 7 7
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an "eran5ang
daripada Pengetua3GPK Tad'ir
B
Kurikulu"-
Pengetua 3 G03 PK
Surat Pekeliling
&k!tisas
0il-832005
2- Mengenalpasti sta$ 6ang
"e"erlukan lati!an-
PK 3 Ketua Panitia
8- Me"'uat kertas 5adangan
"elaksanakan kursus3lati!an
GPM
Surat Pekeliling
Per'enda!araan
0il-7 Ta!un 4>>>
4- Mendapat kelulusan Pengetua 3
G03
GPK Tad'ir B Kurikulu"
Pengetua 3 G03 PK
5- Mengurus pelaksanaan
kursus3lati!an
GPM 3 Ketua
Panitia
;- Mengedarkan 'orang penilaian
kursus
GPM
=- Men6ediakan sijil pen6ertaan GPM
7- Me"'uat doku"entasi GPM
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
-.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti -.1
Meran@an&4 melaksana dan me>elaras
Pr"&ram Pem!an&unan ta( dan Pr"&ram
Lati#an Dalaman !er#u!un& den&an Pusat
um!er ek"la#
Su'
.kti?iti
7
Muka
surat
ini
1<1


Teri"a ara!an
Meran5ang lati!an 6ang diperlukan
Me"'uat kertas 5adangan
Dapatkan kelulusan
Diluluskan
Dapatkan peruntukan ke#angan
Te"pa! segala keperluan lati!an
/rus pengendalian lati!an 'ersa"a
$asilitator
Pantau ke!adiran dan "en6ediakan
Tidak diluluskan
Semakan semula
Kertas Cadangan
Mula
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
sijil
Ku"pul 'orang penilaian dan
doku"entasi
Ta"at-
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SK M.S.&,P.S&@ G/D.%G
-.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti -.1
Meran@an&4 melaksana dan me>elaras
Pr"&ram Pem!an&unan ta( dan Pr"&ram
Lati#an Dalaman !er#u!un& den&an Pusat
um!er ek"la#
Su'
.kti?iti
7 7
Muka
surat ini
1<1
=i
l
AktiBiti
%indak
an
2atatan
4 Meneri"a ara!an "eran5ang
daripada Pengetua3G03PK
2 Mengenal pasti sta$ 6ang
"e"erlukan lati!an-
8 Meran5ang lati!an 6ang diperlukan-
4 Mendapat pengesa!an peruntukan
ke#angan untuk "elaksanakan
lati!an-
5 Mendapat kelulusan daripada
Pengetua3G03PK
; Mengurus lati!an 'ersa"a
$asilitator
= Me"astikan 'orang ke!adiran
peserta diisi setipa sesi lati!an
2
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
7

Men6ediakan sijil pen6ertaan
lati!an kepada peserta
> Me"'uat penilaian dan
doku"entasi
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
-.' Peraturan7peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan 'uku panduan guru 6ang ditetapkan ole! pi!ak
sekola!-
2- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an ole! Pengetua 3 Guru 0esar-
8- Menggunakan Panduan tata5ara pengurusan Pusat Su"'er Sekola!-
4- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole!
Pengetua 3 Guru 0esar-
-.) enarai Undan&7Undan& < Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il 434>>2 1 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Perk!id"atan .#a"
2- Surat Pekeliling &k!tisas 0il- 832005
8- Surat Pekeliling Per'enda!araan 0il- 7 Ta!un 4>>>
-.* enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan
4- 0orang ke!adiran peserta-
2- 0orang penilaian kursus-

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..0.
1
8isala#
Muka
surat
ini
. < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an "eran5ang
daripada Pengetua3GPK Tad'ir
B
Kurikulu"-
Pengetua3G03PK
Surat Pekeliling
&k!tisas
0il-832005
2- Mes6uarat .+K kerja PSS- PK 3 GPM
8- Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"-
PK 3 GPM
4- Mengenalpasti saluran pro"osi GPM
5- Men6edia saluran pro"osi PSS GPM
;- Melaksana akti?iti pro"osi PSS GPM
=-Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan pro"osi
GPM
7- Me"'uat laporan dan
doku"entasi
GPM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..0.
$
=uletin
Muka
surat
ini
. < $
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an "eran5ang
daripada Pengetua3GPK Tad'ir
B
Kurikulu"-
Pengetua3G03PK
Surat Pekeliling
&k!tisas
0il-832005
2- Mes6uarat .+K kerja PSS- PK 3 GPM
8- Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"-
PK 3 GPM
4- Mengenalpasti saluran pro"osi GPM
5- Men6edia saluran pro"osi PSS GPM
;- Melaksana akti?iti pro"osi PSS GPM
=-Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan pro"osi
GPM
7- Me"'uat laporan dan
doku"entasi
GPM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..0.
'
Kain 8entan&
Muka
surat
ini
. < '
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an "eran5ang
daripada Pengetua3GPK Tad'ir
B
Kurikulu"-
Pengetua3G03PK
Surat Pekeliling
&k!tisas
0il-832005
2- Mes6uarat .+K kerja PSS- PK 3 GPM
8- Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"-
PK 3 GPM
4- Mengenalpasti saluran pro"osi GPM
5- Men6edia saluran pro"osi PSS GPM
;- Melaksana akti?iti pro"osi PSS GPM
=-Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan pro"osi
GPM
7- Me"'uat laporan dan
doku"entasi
GPM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..0.
)
=l"&
Muka
surat
ini
. < )
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an "eran5ang
daripada Pengetua3GPK Tad'ir
B
Kurikulu"-
Pengetua3G03PK
Surat Pekeliling
&k!tisas
0il-832005
2- Mes6uarat .+K kerja PSS- PK 3 GPM
8- Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"-
PK 3 GPM
4- Mengenalpasti saluran pro"osi GPM
5- Men6edia saluran pro"osi PSS GPM
;- Melaksana akti?iti pro"osi PSS GPM
=-Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan pro"osi
GPM
7- Me"'uat laporan dan
doku"entasi
GPM

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
7-4 *arta .liran Kerja Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti . Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si P
Su'
.kti?iti
..1.1 8isala#
Muka
surat
ini
.<1


Teri"a ara!an
Sediakan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Dapatkan kelulusan
Diluluskan
Se'arkan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Kenalpasti pi!ak 6ang terli'at-
Pelaksanaan akti?iti
Doku"entasi 3 Post D "orte"
Ta"at-

Tidak diluluskan
Semakan semula
Kertas Cadangan
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
7-2 Senarai Se"ak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..1 8isala#
Muka
surat ini
.<1
=i
l
AktiBiti
%indak
an
2atatan
4 Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"
2 Mengadakan Mes6uarat .+K Kerja
PSS
8 Men6ediakan "aklu"at tentang
ke"uda!an B perk!id"atan PSS
4 Mengenalpasti saluran pro"osi PSS
5 Men6ediakan saluran pro"osi PSS
; Melaksanakan akti?iti pro"osi PSS
= Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan
7- Me"'uat laporan dan doku"entasi

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
7-4 *arta .liran Kerja Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti . Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si P
Su'
.kti?iti
..1.$ =uletin
Muka
surat
ini
.<$


Teri"a ara!an
Sediakan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Dapatkan kelulusan
Diluluskan
Se'arkan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Kenalpasti pi!ak 6ang terli'at-
Pelaksanaan akti?iti
Doku"entasi 3 Post D "orte"
Ta"at-

Tidak diluluskan
Semakan semula
Kertas Cadangan
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..$ =uletin
Muka
surat ini
.<$
=i
l
AktiBiti
%indak
an
2atatan
4 Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"
2 Mengadakan Mes6uarat .+K Kerja
PSS
8 Men6ediakan "aklu"at tentang
ke"uda!an B perk!id"atan PSS
4 Mengenalpasti saluran pro"osi PSS
5 Men6ediakan saluran pro"osi PSS
; Melaksanakan akti?iti pro"osi PSS
= Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan
7- Me"'uat laporan dan doku"entasi

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti . Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si P
Su'
.kti?iti
..1.' Kain rentan&
Muka
surat
ini
.<$


Teri"a ara!an
Sediakan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Dapatkan kelulusan
Diluluskan
Se'arkan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Kenalpasti pi!ak 6ang terli'at-
Pelaksanaan akti?iti
Doku"entasi 3 Post D "orte"
Ta"at-

Tidak diluluskan
Semakan semula
Kertas Cadangan
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..' Kain rentan&
Muka
surat ini
.<$
=i
l
AktiBiti
%indak
an
2atatan
4 Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"
2 Mengadakan Mes6uarat .+K Kerja
PSS
8 Men6ediakan "aklu"at tentang
ke"uda!an B perk!id"atan PSS
4 Mengenalpasti saluran pro"osi PSS
5 Men6ediakan saluran pro"osi PSS
; Melaksanakan akti?iti pro"osi PSS
= Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan
7- Me"'uat laporan dan doku"entasi

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti . Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si P
Su'
.kti?iti
..1.) =l"&
Muka
surat
ini
.<$


Teri"a ara!an
Sediakan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Dapatkan kelulusan
Diluluskan
Se'arkan Tak#i" Progra" Pro"osi
PSS
Kenalpasti pi!ak 6ang terli'at-
Pelaksanaan akti?iti
Doku"entasi 3 Post D "orte"
Ta"at-

Tidak diluluskan
Semakan semula
Kertas Cadangan
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti .
Meran@an& dan men&urus Pr"&ram Pr"m"si
P
Su'
.kti?iti
..) =l"&
Muka
surat ini
.<$
=i
l
AktiBiti
%indak
an
2atatan
4 Meran5ang dan "en6ediakan
tak#i"
2 Mengadakan Mes6uarat .+K Kerja
PSS
8 Men6ediakan "aklu"at tentang
ke"uda!an B perk!id"atan PSS
4 Mengenalpasti saluran pro"osi PSS
5 Men6ediakan saluran pro"osi PSS
; Melaksanakan akti?iti pro"osi PSS
= Menilai ke'erkesanan dan
pena"'a!'aikan
7- Me"'uat laporan dan doku"entasi

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
..' Peraturan7peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan 'uku panduan guru 6ang ditetapkan ole! pi!ak
sekola!-
2- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an ole! Pengetua 3 Guru 0esar-
8- Menggunakan Panduan tata5ara pengurusan Pusat Su"'er Sekola!-
4- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole!
Pengetua 3 Guru 0esar-
..) enarai Undan&7Undan& < Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il 434>>2 1 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Perk!id"atan .#a"
2- Surat Pekeliling &k!tisas 0il- 832005
..* enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan
4- 0orang penilaian-

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
/.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

.kti?iti /
=eker1asama den&an &uru7&uru dalam
pelaksanaan pen&a1aran dan pem!ela1aran
!erasaskan sum!er.
Su' .kti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an daripada
Pengetua3PK
Pengetua 3 G03
GPK3Ketua
0idang3Ketua
Panitia3+K Kurikulu"
2- Men6enarai 'a!an su"'er 9'a!an
5etak dan 'ukan 5etak: 6ang ada di
perpustakaan, 'ilik "edia, pusat
akses sekola! dan se"ua 'ilik k!as
dala" ""es6uarat +KS-
Pen6elaras 0ilik
K!as
Dasar Pe"ili!an
dan Panduan
Pe"'inaan
Koleksi 0a!an
0a5aan PSS
94>>0:0TP-
8- Me"pro"osi 'a!an su"'er
9'a!an 5etak dan 'ukan 5etak:-
Pen6elaras +adual
Caktu
Surat KP 90TP,
PSP:
774034434908:
Kriteria
Pe"ili!an dan
Senarai Tugas
Guru
Perpustakaan
Media Sekola!
9; +ulai
2004:0TP
4- Men6ediakan 'orang te"pa!an
dan 'uku penggunaan 'ilik,'ilik k!as
untuk P B P-
.+K 00M
5- Men6edia dan "e"pa"erkan
jadual te"pa!an penggunaan-
;- Men6ediakan Manual Penggunaan
'agi setiap alatan di 'ilik,'ilik k!as-
=- Me"'eri k!id"at 0antu-
7-Me"'eri kursus dala"an 'ila perlu-
>-Mengedar 'orang statisti5
penggunaan alat3'a!an su"'er
"edia setiap ta!un-
@ujuk Fail Kuasa
"3s ==
40-Men6edia 'uku laporan kerosakan
dan pen6elenggaraan 'agi setiap
'ilik k!as-
@ujuk /nit Media
0TP%

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
/.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti /
=eker1asama den&an &uru7&uru dalam
pelaksanaan pen&a1aran dan pem!ela1aran
!erasaskan sum!er.
Su'
.kti?iti
7
Muka
surat
ini
1<1

Tidak
Sedia k!id"at 0antu3
perke"'angan staL
jika perlu

Teri"a ara!an
Senarai 'a!an
Pro"osi 'a!an
Sedia 'orang te"pa!an
Pa"er jadual #aktu 6ang tela!
disediakan
Pastikan "anual penggunaan
dipa"erkan dan diikuti dengan
'etul diteri"a-
Aa
@ekod 'orang statistik
<apor kerosakan dan tindakan
pen6elenggaraan


Tam
atT(
(
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
/.1 enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti /
=eker1asama den&an &uru7&uru dalam
pelaksanaan pen&a1aran dan pem!ela1aran
!erasaskan sum!er.
Su'
.kti?iti
7 7
Muka
surat ini
1<1
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Meneri"a ara!an Pengetua 3
G03GPK TBK
2 Men6enaraai 'a!an su"'er
9 'a!an 5etak dan 'ukan 5etak
: 6ang ada di perpustakaaan,
'ilik "edia , pusat akses
sekola! dan se"ua 'ilik k!as
dala" "es6uarat +KS
8 Me"pro"osi 'a!an su"'er
9 'a!an 5etak dan 'ukan 5etak
:
4 Men6edia 'orang te"pa!an
dan 'uku penggunaan 'ilik,
'ilik k!as untuk PBP
5 Men6edia dan "e"pa"erkan
jadual te"pa!an penggunaan
; Men6edia "anual penggunaan
'agi setiap alatan di 'ilik,'ilik
k!as
= Me"'eri k!id"at 'antu
7 Me"eri kursus dala"aan 'ila
perlu
> Men6edia dan "engedar
'orang statistik penggunaan
alat3'a!an su"'er "edia
setiap 'ulan
40 Men6ediakan 'uku laporan
kerosakan dan
pen6elenggaraan 'agi setiap
'ilik k!as-

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
/.$ Peraturan7peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- @ujuk rekod ringkasan "engajar di 'a!agian depan 9 peraturan :
2- Menggunakan 'uku !uraian sukatan pelajaran 'agi setiap "ata
pelajaran-
8- Menggunakan 'uku panduan pengurusan sekola! 6ang ditetapkan
ole! sekola!
4- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari
se"asa ke se"asa-
5- Mengunakan penetapan polisi dan dasaar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan
atau 'erlisan-
;- Menggunakan panduan tata5ara pengurusan "engikut Fail Kuasa
PSS-
/.' enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il 434>>2 1 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Perk!id"atan .#a"
2- Dasar Pe"ili!an dan Panduan Pe"'inaan Koleksi 0a!an 0a5aan
PSS 9 4>>0 :
8- Surat KP 9 0TP, PSP : 774034434908: Kriteria Pe"ili!an dan Senarai
Tugas Guru Perpustakaan dan Media 9 ; +ulai 2004 : 0TP

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
10.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 10
=E85U=UNG DAN =EKE8JAAMA DENGAN
=A5AGIAN %EKN0L0GI PENDIDIKAN
NEGE8I<JPNJ<PKG<PE8PU%AKAAN A?AM
UN%UK MENINGKA%KAN DAN P80G8AM
PUA% UM=E8 EK0LA5
Su'
.kti?iti
10.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an
daripada Pengetua 3 Guru
0esar-
2- Mendapatkan surat
edaran agensi luar
daripada pi!ak
pentad'iran-
8- Menga"'il tindakan-
4- 0er!u'ung dan
'ekerjasa"a dengan
pi!ak 6ang 'erkenaan-
5- Me"init surat,surat di
dala" $ail-
Pengetua 3 Guru
0esar3KPM30TP%3
+P%+3PPD3PKG3
.gensi <uar
Progra"
%&<.M1 Konsep
dan panduan
perlaksanaan
di sekola!
94>77: 0TP
Standard
Kualiti1
Pen6ediaan
"init
"es6uarat
92002: 0TP
Surat KP90TP,
PSP:
774034434908:
Kriteria
pe"ili!an dan
senarai tugas
guru
perpustakaan
dan "edia
sekola! 9; +ulai
2004: 0TP
SP& 0il 4232004

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
SP& 0il 4834>>7
SPK 0il 532002:
10.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
.kti?iti 10
=E85U=UNG DAN =EKE8JAAMA DENGAN
=A5AGIAN %EKN0L0GI PENDIDIKAN
NEGE8I<JPNJ<PKG<PE8PU%AKAAN A?AM
UN%UK MENINGKA%KAN DAN P80G8AM
PUA% UM=E8 EK0LA5
Su'
.kti?iti
10.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1

Meneri"a ara!an Pengetua 3 Guru
0esar-
Mendapatkan Surat daran
daripaada agensi luar daripada
pi!ak pentad'iran-
Menga"'il tindakan
0er!u'ung dan 'er'in5ang dengan
pentad'ir dan pi!ak 6ang
'erkenaan jika ti"'ul "asala!--
Si"pan dan "init ke dala" $ail
10.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media

Mula
Tam
atT(
(
Semak semula
Tidak
Ya
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
.kti?iti 10
=E85U=UNG DAN =EKE8JAAMA DENGAN
=A5AGIAN %EKN0L0GI PENDIDIKAN
NEGE8I<JPNJ<PKG<PE8PU%AKAAN A?AM
UN%UK MENINGKA%KAN DAN P80G8AM
PUA% UM=E8 EK0LA5
Su'
.kti?iti
10.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
=i
l
AktiBiti
%indaka
n
2atatan
4
2
8
4
5
Meneri"a ara!an Pengetua 3
Guru 0esar-
Mendapatkan Surat daran
daripada agensi luar daripada
pi!ak pentad'iran-
Menga"'il tindakan
0er!u'ung dan 'er'in5ang
dengan pentad'ir dan pi!ak 6ang
'erkenaan jika ti"'ul "asala!--
Si"pan dan "init ke dala" $ail
10.' Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Menggunakan 0uku Panduan Pengurusan Sekola! 6ang
ditetapkan ole! pentad'iran sekola!-
2- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari se"asa ke se"asa ole! pi!ak pentad'iran sekola!
8- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! pi!ak
sekola!-
4- Menggunakan panduan tata5ara pengurusan "engikut Fail Kuasa
PSS
5- Menggunakan 0uku Senarai 0a!an 0a5aan Keluaran 0TP%
;- Menggunapakai surat siaran keluaran 0TP%
10.) enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il- 434>>21
Panduan Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Pentad'iran
.#a"-
2- Dasar pe"ili!an dan panduan pe"'inaan koleksi 'a!an
0a5aan PSS 94>>0: 0TP%
8- Surat KP90TP dan PSP: 774034434908: Kriteria pe"ili!an
dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekola! 9; +ulai
2004: 0TP%
4- Progra" %&<.M 1 Konsep dan panduan perlaksanaan di
sekola! 94>77: 0TP%-
5- Standard Kualiti1 Pen6ediaan Minit Mes6uarat 92002: 0TP%
;- SP& 0il 4232004
=- SP& 0il 4834>>7
7- SPK 0il 532002:

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
10.* enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan Fail Me1a
,tiada,
11.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 11
MENAELIA DAN MENGU8U =A5AN7=A5AN
PUA% UM=E8 EK0LA5
Su'
.kti?iti
11.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7
Undan& <
Peraturan
4- M
eneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru 0esar3 Guru
Penolong Kanan Pentad'iran
dan kurikulu"-
2- M
e"ili! 'a!an,'a!an PSS
6ang 'ersesuaian dengan
PBP
8- M
engisi 'orang pesanan
4- M
eneri"a 'a!an,'a!an 6ang
di'eli-
5- M
en6e"ak dan "e"eriksa
'a!an,'a!an 6ang diteri"a-
;- M
erekod dala" 'uku stok
=- M
enjalankan proses teknik-
Pengetua 3 Guru
0esar
Guru Penolong
Kanan Kurikulu"
Ketua Panitia
Dasar
pe"ili!an dan
panduan
pe"'inaan
koleksi 'a!an
'a5aan PSS
94>>0: 0TP%

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
11.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 11
MENAELIA DAN MENGU8U =A5AN7=A5AN
PUA% UM=E8 EK0LA5
Su'
.kti?iti
11.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1

Meneri"a ara!an Pengetua 3 Guru
0esar-
Pili! 'a!an,'a!an PSS-
&si 'orang pesanan
Dapatkan kelulusan Pengetua3 Guru
0esar
Diluluskan
Teri"a 'a!an,'a!an 6ang di'eli

Mula
Tidak Diluluskan
Pemilihan Semula
Ya
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Men6e"ak dan "e"eriksa 'a!an,
'a!an
Merekod dala" 'uku stok
Proses Teknik
11.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 11
MENAELIA DAN MENGU8U =A5AN7=A5AN
PUA% UM=E8 EK0LA5
Su'
.kti?iti
11.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
=i
l
AktiBiti
%indaka
n
2atatan
4
2
8
4
5
;
=
7
Meneri"a ara!an Pengetua 3
Guru 0esar-
Me"ili! 'a!an,'a!an PSS-
Mengisi 'orang pesanan
Dapatkan kelulusan Pengetua3
Guru 0esar
Teri"a 'a!an,'a!an 6ang di'eli
Men6e"ak dan "e"eriksa
'a!an,'a!an
Merekod dala" 'uku stok
Proses Teknik

Tam
atT(
(
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
11.' Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan prosedur
kerja 6ang ditetapkan seperti 'uku panduan guru , tak#i" sekola!,
dan $ail kuasa PSS-
2- Menggunakan ara!an
perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara dala"an dari se"asa ke
se"asa ole! pi!ak pentad'iran sekola!
8- Menggunakan
penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a ada se5ara lisan
atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! pi!ak sekola!-
11.) enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Dasar pe"ili!an dan panduan pe"'inaan koleksi 'a!an
0a5aan PSS 94>>0: 0TP%-
2- Fail Kuasa Pusat Su"'er Sekola!-
11.* enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan Fail Me1a
4- 0orang Pesanan 3 %ota Minta

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
2- 0uku Stok 0a!an,0a!an PSS
8- KC P. 2
4- KC P. 8
5- + 8003 Kad Petak
1$.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1$
MENAELIA DAN MENGEDA8 MINI% MEAUA8A%
JA?A%ANKUAA INDUK< KE8JA PUA% UM=E8
EK0LA5.
Su'
.kti?iti
1$.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan& <
Peraturan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3
Guru 0esar-
2-Men5atat "init
8- Men6iapkan "init
"es6uarat-
4- Meng!antar dra$
untuk se"akan-
5- Mendapatkan
pengesa!an pengetua3Guru
0esar-
;- Me"per'an6akkan
"init-
=- Mengedar kepada
a!li 9rujuk pekeliling "init
"es6uarat:
7- Men6i"pan dala"
$ail
Pengetua 3 Guru
0esar3
Pi!ak pentad'ir
sekola!
.+K induk PSS
.+K Kerja PSS
GPK TBK
Dasar pe"ili!an dan
panduan pe"'inaan
koleksi 'a!an
'a5aan PSS 94>>0:
0TP%
Progra" %&<.M1
Konsep dan
panduan
perlaksanaan di
sekola! 94>77: 0TP
Standart Kualiti1
Pen6ediaan "init
"es6uarat 92002:
0TP
Surat KP90TP,PSP:
774034434908:
Kriteria pe"ili!an
dan senarai tugas
guru perpustakaan
dan "edia sekola!
9; +ulai 2004: 0TP
SP& 0il 4032000
SP& 0il 4232004
SP& 0il 4834>>7
SPK 0il 532002:

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1$.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1$
MENAELIA DAN MENGEDA8 MINI%
MEAUA8A% JA?A%ANKUAA INDUK< KE8JA
PUA% UM=E8 EK0LA5.
Su'
.kti?iti
1$.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1

Mula
Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru 0esar-
Men5atat "init
Men6iapkan "init "es6uarat
Meng!antar dra$ untuk se"akan
Mendapatkan pengesa!an
pengetua3Guru 0esar
Me"per'an6akkan "init-
Mengedar kepada a!li 9rujuk
pekeliling "init "es6uarat:
Men6i"pan dala" $ail

Tam
atT(
(
Semak semula
Tidak
Ya
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1$.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1$
MENAELIA DAN MENGEDA8 MINI%
MEAUA8A% JA?A%ANKUAA INDUK< KE8JA
PUA% UM=E8 EK0LA5.
Su'
.kti?iti
1$.1
Menin&katkan perk#idmatan
dan pr"&ram Pusat um!er
ek"la#
Muka
surat
ini
1 < 1
=i
l
AktiBiti
%indaka
n
2atatan
4
2
8
4
5
;
=
7
Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru 0esar-
Men5atat "init
Men6iapkan "init "es6uarat
Meng!antar dra$ untuk se"akan
Mendapatkan pengesa!an
pengetua3Guru 0esar
Me"per'an6akkan "init-
Mengedar kepada a!li 9rujuk
pekeliling "init "es6uarat:
Men6i"pan dala" $ail

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1$.' Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan 0uku Panduan Pengurusan Sekola! 6ang
ditetapkan ole! pentad'iran sekola!-
2 Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari se"asa ke se"asa ole! pi!ak pentad'iran sekola!
8- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! pi!ak
sekola!-
4- Menggunakan panduan tata5ara pengurusan "engikut Fail Kuasa
PSS
5- Menggunapakai surat siaran keluaran 0TP%
1$.) enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Pekeliling Ke"ajuan Pentad'iran .#a" 0il- 434>>21 Panduan
Pengurusan Kualiti Men6eluru! 9TEM: Pentad'iran .#a"-
2- Dasar pe"ili!an dan panduan pe"'inaan koleksi 'a!an 0a5aan
PSS 94>>0: 0TP%
8- Surat KP90TP dan PSP: 774034434908: Kriteria pe"ili!an dan
senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekola! 9; +ulai
2004: 0TP%
4- Progra" %&<.M 1 Konsep dan panduan perlaksanaan di sekola!
94>77: 0TP%-
5- Standard Kualiti1 Pen6ediaan Minit Mes6uarat 92002: 0TP%

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
;- SP& 0il 4232004
=- SP& 0il 4834>>7
7- SPK 0il 532002
42-5 Senarai 0orang,0orang Aang Digunakan Fail
Meja
,Tiada ,
1'.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1'
Memantau dan men&a3al selia pelaksanaan pr"&ram
Pusat um!er ek"la#
Su' .kti?iti 7
Muka
surat ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan&
< Peraturan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
48- Meneliti "atla"at dan o'jekti$
akti?iti,akti?iti 6ang dijalankan-
44- Men6ediakan 'orang
pe"antauan-
45- Takli"at u"u" kepada se"ua
guru "engenai pelaksanaan
dan pe"antauan progra"-
4;- Menjalankan progra" 6ang
tela! diran5ang-
4=- Menga#al selia perjalanan
progra"-
47- Menilai ke'erkesanan progra"-
4>- Mengadakan G Post mortem G
ter!adap progra" 6ang
'erkenaan-
20- Men6ediakan laporan dan
"eng!antar laporan
kepada Guru 0esar3Pengetua-
>- Pen6i"panan doku"en-
Guru Penolong Kanan
&
Guru 0esar3Pengetua
GKMP3Ketua Panitia
GKMP3Ketua Panitia
GKMP3Ketua Panitia
GKMP3Ketua Panitia
GKMP3Ketua Panitia
GKMP3Ketua Panitia
4- Surat
Pekeliling
&k!tisas 0il-
4834>>71
Progra"
Ta'iat
Me"'a5a,
'ertarik!
22 Mei
4>>7-

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1'.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1'.0
Memantau dan men&a3al selia pelaksanaan pr"&ram
Pusat um!er ek"la#
Su' .kti?iti 7
Muka
surat ini
1<1

Pena"'a!'aikan
Progra"
Meneliti "atla"at dan o'jekti$ akti?iti,
akti?iti 6ang dijalankan-
Men6ediakan 'orang pe"antauan-
Takli"at u"u" kepada se"ua guru
"engenai pelaksanaan dan pe"antauan
progra"-
Menjalankan progra" 6ang tela!
diran5ang-
Menga#al selia perjalanan progra"-
Menilai ke'erkesanan progra"-
Mengadakan G Post mortem G-ter!adap
progra" 6ang 'erkenaan-
Men6edia dan "eng!antar laporan kepada
Pengetua3 PKG-
Pen6i"panan doku"en-

Tam
atT(
(
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1'.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1'.0
Memantau dan men&a3al selia pelaksanaan pr"&ram
Pusat um!er ek"la#
Su'
.kti?iti
Muka surat
ini
1<1
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Meneliti "atla"at dan o'jekti$ akti?iti,
akti?iti 6ang dijalankan-
2 Men6ediakan 'orang pe"antauan-
8
Takli"at u"u" kepada se"ua guru
"engenai pelaksanaan dan
pe"antauan progra"-
4 Menjalankan progra" 6ang tela!
diran5ang-
5 Menga#al selia perjalanan progra"-
; Menilai ke'erkesanan progra"-
= Mengadakan G Post mortem G-ter!adap
progra" 6ang 'erkenaan-
7 Men6edia dan "eng!antar laporan
kepada Pengetua3 PKG
> Pen6i"panan doku"en-

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1'.' N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1'.0
Memantau dan men&a3al selia pelaksanaan pr"&ram
Pusat um!er ek"la#
Su'
.kti?iti
Muka surat
ini
1<1
9+angka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela! ditetapkan 'agi
"en6iapkan sesuatu kerja-:
0il +enis Kerja Masa
Dia"'il
+u"la! /nit Aang 0ole!
Dijalankan Dala"
Se"inggu
4
2
8
4
5
;
=
7
>
Meneliti "atla"at dan o'jekti$
akti?iti,akti?iti 6ang dijalankan-
Men6ediakan 'orang
pe"antauan-
Takli"at u"u" kepada se"ua
guru "engenai pelaksanaan dan
pe"antauan progra"-
Menjalankan progra" 6ang tela!
diran5ang-
Menga#al selia perjalanan
progra"-
Menilai ke'erkesanan progra"-
Mengadakan G Post mortem G
ter!adap progra" 6ang
'erkenaan-
Men6ediakan laporan dan
"eng!antar laporan kepada
Guru 0esar3Pengetua-
Pen6i"panan doku"en-
4 !ari
4 "inggu
;0 "init
4 "inggu
4 "inggu
2 !ari
4 "inggu
4 "inggu
4 !ari

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1'.) Peraturan7Peraturan Pentad!iran
4- Menggunakan Panduan Mengurus Progra" B .kti?iti 6ang
dikeluarkan ole! /nit Pengurusan Su"'er Manusia Dan <ati!an,
0a!agian Teknologi Pendidikan %egeri +o!or-
2- Menggunakan Panduan Me"'uat Kertas Konsep 3 *adangan 6ang
dikeluarkan ole! /nit Pengurusan Su"'er Manusia Dan <ati!an,
0a!agian Teknologi Pendidikan %egeri +o!or
8- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari se"asa ke se"asa ole! 0a!agian Teknologi
Pendidikan %egeri +o!or-
4- Menggunakan penetapan polisi dan dasar 6ang dikeluarkan sa"a
ada se5ara lisan atau 'ertulis dari se"asa ke se"asa ole! Ketua
Penolong Pengara! 0a!agian Teknologi Pendidikan %egeri +o!or-
1'.* enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin&
4- Surat Pekeliling &k!tisas 0il- 4834>>71 Progra" Me"'ina Ta'iat Me"'a5a,
'ertarik! 22 Mei 4>>7-
2- Surat Pekeliling &k!tisas 0il- 42320041 Gerakan Me"'a5a Di Sekola!,Sekola!
Melalui
Persatuan Perpustakaan Sekola! Peringkat %egeri, 'ertarik! 4> %o?e"'er
2004-
1'.+ enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan.
4- 0orang Pe"antauan .kti?iti-
2- 0orang Maklu"at-
8- 0orang Penilaian .kti?iti-
4- For"at <aporan .kti?iti-

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1).0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1)
Melaksanakan tu&as semakan st"k dan inBent"ri
peralatan P
Su' .kti?iti
Muka
surat ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan&
< Peraturan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru 0esar 3 PK
Pentad'iran dan Kurikulu"
2- Mengenal pasti peralatan 6ang
diteri"a
8- Men6e"ak peralatan 6ang ter5atat
dala"
'uku stok 3 in?entori
4- Menjalankan pelupusan 9 jika perlu :
5- Men6edia laporan se"akan stok dan
in?entori peralatan
;- Pen6i"panan doku"en
=- Me"pa"erkan salinan stok dan
in?entori
peralatan sekola! di papan
ken6ataan
Pengetua 3Guru 0esar
PK Pentad'iran dan
Kurikulu"
PK Pentad'iran dan
Kurikulu"
Pe"'antu Tad'ir
Ke#angan 3 GPM
GPM
GPM
Peja'at
GPM
+8009KC-484:
KC-P. 8
KC- P. 2
+8009KC-484:
KC-P. 8
KC- P. 2
1).1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1)
Melaksanakan tu&as semakan st"k dan inBent"ri
peralatan P
Su' .kti?iti
Muka
surat ini
1<1

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

Meneliti "atla"at dan o'jekti$ akti?iti,
akti?iti 6ang dijalankan-
Men6ediakan 'orang KC P. dan 0orang +-
Takli"at u"u" kepada se"ua guru .+K
PSS dan 0ilik,'ilik K!as
Melaksanakan tugas
Se"akan ole! PK P B K dan PT Ke#angan
Me"pa"erkan salinan stok dan in?entori
di papan ken6ataan di PSS dan 0ilik,'ilik
K!as
Pen6i"panan doku"en ole! PT Ke#angan 3
Peja'at
1).$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti PENGU8UAN DAN PEN%AD=I8AN
Su'
.kti?iti
1).0
Melaksanakan tu&as semakan st"k
dan inBent"ri peralatan P
Muka surat
ini
1<1

Mula
Terima arahan kerja daripada
Pengetua / uru !esar / PK P
" K
Mengenal pasti peralatan
#ang diterima
Men#emak peralatan #ang
tercatat dalam buku stok /
in$entori
Men#ediakan laporan
semakan stok dan in$entori
peralatan
Tamat
Pelupusan % jika
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Mengenal pasti peralatan 6ang
diteri"a -
2 Men6e"ak peralatan 6ang ter5atat
dala" 'uku stok 3 in?entori
8 Men6ediakan laporan se"akan stok dan
in?entori peralatan
4 Menjalankan pelupusan 9 jika perlu :
5 Men6edia dan "eng!antar laporan
kepada Pengetua
; Pen6i"panan doku"en
= Me"pa"erkan salinan stok dan
in?entori
peralatan sekola! di papan ken6ataan
1).' N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
9+angka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela! ditetapkan 'agi
"en6iapkan sesuatu kerja-:
0il +enis Kerja Masa +u"la! /nit Aang 0ole!

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Dia"'il Dijalankan Dala"
Se"inggu
4
2
8
4
5
;
=
Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru 0esar 3 PK
Pentad'iran dan Kurikulu"
Mengenal pasti peralatan 6ang
diteri"a
Men6e"ak peralatan 6ang
ter5atat dala" 'uku stok 3
in?entori
Menjalankan pelupusan 9 jika
perlu :
Men6edia laporan se"akan stok
dan
in?entori peralatan
Pen6i"panan doku"en
Me"pa"erkan salinan stok dan
in?entori peralatan sekola! di
papan ken6ataan

4 !ari
4 "inggu
2 "inggu
Sepanjang
ta!un
4 "inggu
Sepanjang
ta!un
Sepanjang
ta!un
1).) Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Menggunakan prosedur kerja 6ang ditetapkan ole! pi!ak sekola!-
2- Menggunakan panduan tertentu pengurusan "aklu"at ole! sekola!-
8- "enggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara dala"an dari
se"asa ke se"asa ole! pi!ak sekola!-
4- Menjalankan se"akan stok peralatan dan in?entori dua kali seta!un-
5- 0orang 6ang diedarkan kepada .+K Kerja !endakla! disera!kan kepada GPM
dua "inggu selepas 'orang diedarkan-
1).* enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- @ujuk Pekeliling Perole!an Stok
1).+ enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan Fail Me1a
5- 0orang + 800
;- 0orang KC P. 2
=- 0orang KC P. 8

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1*.$ Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1*.0
Mempr"m"si dan Men1adi A#li Persatuan
Perpustakaan < P Ne&eri
Su' .kti?iti
Muka
surat ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan&
< Peraturan
4- Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru
0esar 3 PK Pentad'iran dan
Kurikulu"
2- Meran5ang akti?iti pro"osi kea!lian
Persatuan Perpustakaan 3 PS %egeri
'ersa"a .+K Kerja
8- Mengenal pasti saluran pro"osi
4- Men6ediakan saluran pro"osi
5- Men6ediakan 'orang kriteria
pe"ili!an a!li perpustakaan
;- Mengedarkan 'orang per"o!onan
kea!lian
=- Mengu"pulkan 'orang per"o!onan
kea!lian
7- Me"'uat analisis 'orang
per"o!onan kea!lian
>- Menge"'alikan 'orang kea!lian
kepada pi!ak 6ang 'erkenaan
Pengetua 3Guru 0esar
PK Pentad'iran dan
Kurikulu"
PK Pentad'iran dan
Kurikulu"
GPM dan .+K Kerja Surat siaran dan
peraturan
kea!lian setiap
perpustakaan
&nstru"en analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1*.0 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1*
Mempr"m"si dan Men1adi A#li Persatuan
Perpustakaan < P Ne&eri
Su' .kti?iti
Muka
surat ini
1<1

Meneliti "atla"at dan o'jekti$ akti?iti,
akti?iti 6ang dijalankan-
Mes6uarat dengan .+K &nduk dan .+K PSS
Takli"at u"u" kepada se"ua guru .+K
PSS dan Penga#as PSS dan pelajar
Melaksanakan pro"osi
Men6ediakan 'orang kriteria pe"ili!an
Mengedarkan 'orang per"o!onan kea!lian
Mengu"pulkan 'orang per"o!onan
kea!lian
Me"'uat analisis 'orang per"o!onan
kea!lian
Menge"'alikan 'orang kea!lian kepada
pi!ak 6ang 'erkenaan

Mula
Terima arahan kerja daripada
Pengetua / uru !esar / PK P
" K
Merancang akti$iti promosi
keahlian
Mengenal pasti saluran
promosi
Mengumpulkan borang
permohonan keahlian
Tamat
Men#ediakan borang kriteria
pemilihan
Mengedarkan borang
permohonan keahlian
Membuat analisis borang
permohonan keahlian
Mengembalikan borang
keahlian kepada pihak #ang
berkenaan
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1*.1 enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1*
Mempr"m"si dan Men1adi A#li Persatuan Perpustakaan
< P Ne&eri
Su'
.kti?iti
Muka surat
ini
1<1
=il AktiBiti %indakan 2atatan
4 Meneri"a ara!an daripada Pengetua 3
Guru 0esar 3 PK Pentad'iran dan
Kurikulu"
2 Meran5ang akti?iti pro"osi kea!lian
Persatuan Perpustakaan 3 PS %egeri
'ersa"a .+K Kerja
8 Mengenal pasti saluran pro"osi
4 Men6ediakan saluran pro"osi
5 Men6ediakan 'orang kriteria pe"ili!an
a!li perpustakaan
; Mengedarkan 'orang per"o!onan
kea!lian
= Mengu"pulkan 'orang per"o!onan
kea!lian
7 Me"'uat analisis 'orang per"o!onan
kea!lian
> Menge"'alikan 'orang kea!lian kepada
pi!ak 6ang 'erkenaan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1*.$ N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1*
Mempr"m"si dan Men1adi A#li Persatuan Perpustakaan
< P Ne&eri
Su'
.kti?iti
Muka surat
ini
1<1
9+angka"asa atau lain,lain pengukuran prestasi 6ang tela! ditetapkan 'agi
"en6iapkan sesuatu kerja-:
0il +enis Kerja Masa
Dia"'il
+u"la! /nit Aang 0ole!
Dijalankan Dala"
Se"inggu
4
2
8
4
5
;
=
7
>
Meneri"a ara!an daripada
Pengetua 3 Guru 0esar 3 PK
Pentad'iran dan Kurikulu"
Meran5ang akti?iti pro"osi
kea!lian Persatuan Perpustakaan
3 PS %egeri 'ersa"a .+K Kerja
Mengenal pasti saluran pro"osi
Men6ediakan saluran pro"osi
Men6ediakan 'orang kriteria
pe"ili!an a!li perpustakaan
Mengedarkan 'orang
per"o!onan kea!lian
Mengu"pulkan 'orang
per"o!onan kea!lian
Me"'uat analisis 'orang
per"o!onan kea!lian
Menge"'alikan 'orang kea!lian
kepada pi!ak 6ang 'erkenaan
4 !ari
4 "inggu
4 "inggu
4 "inggu
4 "inggu
4 !ari
4 "inggu
4 "inggu
4 !ari

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1*.' Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan prosedur kerja 6ang ditetapkan ole! pi!ak sekola!-
2- Menggunakan panduan tertentu pengurusan "aklu"at ole! sekola!-
8- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara dala"an dari
se"asa ke se"asa ole! pi!ak sekola!-
4- Pro"osi !endakla! di'uat pada a#al ta!un
5- .kti?iti 6ang dijalankan !endakla! "endapat persetujuan daripada Guru
0esar 3 Pengetua
;- Merekod na"a "urid 6ang "enjadi a!li persatuan perpustakaan 6ang
dijalankan di sekola!
1*.) enarai Undan&7Undan& dan Pekelilin& Fail Me1a
4- Mengikut s6arat,s6arat 6ang dikeluarkan ole! setiap perpustakaan-
1*.* enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&unakan Fail Me1a
4- 0orang Kea!lian
2- &nstru"ent analisis

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1+.0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan
Media
.kti?iti 1+
Men1alankan Pen>elidikan < Ka1ian %indakan
=er#u!un& den&an Perk#idmatan Pusat
um!er ek"la#
Su'
.kti?iti
7 7
Muka surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan& <
Peraturan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Meneri"a ara!an daripada
Pengetua3G03GPK Tad'ir
dan Kurikulu"-
2- Meneri"a rekod
penggunaan perk!id"atan
PSS-
8- Men6ediakan instru"en
kajian tindakan-
4- Mengedarkan instru"en-
5- Mengu"pulkan instru"en-
;- Menganalisiskan intru"en-
=- Mengenalpasti "asala! 3
kele"a!an perk!id"atan
PSS-
7- Men5adang
pena"'a!'aikan-
Pengetua3Guru
0esar3GPK
T.D0&@ B
K/@&K/</M
GPM
.+K Kerja
GPM
GPK T.D0&@ B
K/@&K/</M
GPM
.+K Kerja
GPM
GPM
.+K Kerja
&nstru"en
&nstru"en
1+.1 2arta Aliran Ker1a Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1+
Men1alankan Pen>elidikan<Ka1ian %indakan
=er#u!un& den&an Perk#idmatan Pusat um!er
ek"la#

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Su'akti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1
Teri"a ara!an kerja daripada
Pengetua3G03GPK Tad'ir B Kurikulu"
Men6e"ak rekod
Men6ediakan instru"en
Mengedarkan instru"en
Mengu"pul instru"en
Menganalisis instu"en
Mengenalpasti "asala!3kele"a!an
Men5adangkan pena"'a!'aikan

1+.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1+
Men1alankan Pen>elidikan Ka1ian %indakan
=er#u!un& den&an Perk#idmatan Pusat um!er
ek"la#

Mula
Tamat
T((
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Su'akti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1
=i
l
AktiBiti %indakan 2atatan
4- Men6e"ak rekod penggunaan
perk!id"atan PSS
2- Mengu"pul "aklu"at 6ang diperlukan
8- Mengedarkan 'orang kaji selidik
4- Menganalisa 'orang kaji selidik
5- Me"'uat penilaian
1+.' N"rma Ker1a Guru Perpustakaan dan Media

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
=il
.
Jenis Ker1a
Masa Aan&
Diam!il
(minit:
Jumla# Unit
>an& !"le#
di1alankan
dalam semin&&u
4-
Men6e"ak rekod penggunaan
perk!id"atan PSS
4 Hari
2-
Mengu"pul "aklu"at 6ang
diperlukan
2 +a"
8-
Mengedarkan 'orang kaji selidik
2 +a"
4-
Menganalisa 'orang kaji selidik
2 +a"
5-
Me"'uat penilaian
4 Hari
1+.) Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail me1a

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Menggunakan prosedur kerja 6ang ditetapkan ole! pi!ak
sekola!-
2- Menggunakan panduan tertentu pengurusan "aklu"at ole!
sekola!-
8- Menggunakan ara!an perk!id"atan 6ang dikeluarkan se5ara
dala"an dari "asa ke se"asa ole! pi!ak sekola!-
4- "en6ediakan panduan untuk "enjalankan pen6elidikan3kajian
tindakan-
1+.* enarai Undan&7Undan& < Pekelilin& Fail Me1a
Tiada
1+.+ enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&una Fail Me1a
4- 0orang soal selidik

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
.kti?iti 1-
Men>ediakan Lap"ran4 Analisis Pelaksanaan
Pem!an&unan4 Pen&urusan4 Pr"&ram dan
KAtiBiti serta Ke3an&an Pusat um!er
ek"la#
Su'
.kti?iti
7 7
Muka surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan& <
Peraturan
4- Meneri"a ara!an
daripada
Pengetua3G03GPK
Tad'ir dan Kurikulu"
untuk "en6ediakan
laporan serta analisis
6ang 'erkaitan-
2- Mengu"pul data serta
doku"entasi daripada
setiausa!a progra"-
8- Me"'uat analisis dan
laporan untuk setiap
progra" serta ke#angan
Pusat Su"'er Sekola!-
4- Meng!antar analisis
dan laporan untuk
dise"ak-
5- Men5adang
pena"'a!'aikan-
;- Men6i"pan analisis dan
laporan dala" $ail akti?iti
Pusat Su"'er Sekola!
serta $ail induk akti?iti
sekola!-
Pengetua3Guru
0esar3GPK
T.D0&@ B
K/@&K/</M
GPM
Guru Pen6elaras
Progra"
Standard E 1
Pen6ediaan Minit
Mes6uarat 92002:,
0TP

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4=-0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan
Media
1-.1 2arta Aliran Ker1a Guru Media dan Perpustakaan
.kti?iti 1-
Men>ediakan Lap"ran4 Analisis Pelaksanaan
Pem!an&unan4 Pen&urusan4 Pr"&ram dan
KAtiBiti serta Ke3an&an Pusat um!er
ek"la#
Su'akti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1
Mula
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Tidak <ulus
Teri"a ara!an kerja daripada
Pengetua3G03GPK Tad'ir B Kurikulu"
Ku"pul dan dapatkan data,data serta
doku"entasi
0uat analisis dan laporan
Hantar analisis dan laporan untuk
se"akan GPK Tad'ir B Kurikulu"
<ulus
Sediakan analisis dan laporan lengkap
Men6i"pan analisis dan laporan dala"
$ail akti?iti Pusat Su"'er Sekola! serta
$ail induk akti?iti sekola!-

1-.$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1-
Men>ediakan Lap"ran4 Analisis Pelaksanaan
Pem!an&unan4 Pen&urusan4 Pr"&ram dan
KAtiBiti serta Ke3an&an Pusat um!er
ek"la#
Su'akti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1

Tamat
T((
Penambahbai#an
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
=i
l
AktiBiti %indakan 2atatan
4- Meneri"a ara!an Pengetua3Guru 0esar
untuk "en6ediakan laporan dan
analisis-
2- Mengu"pul dan "endapatkan data,
data serta doku"entasi daripada
pen6elaras progra"-
8- Me"'uat analisis dan laporan seperti
6ang dike!endaki-
4- Meng!antar analisis dan laporan untuk
se"akan ole! GPK Tad'ir B Kurikulu"-
5- Men6ediakan analisis dan laporan
lengkap-
;- Men6i"pan analisis dan laporan dala"
$ail akti?iti Pusat Su"'er Sekola! serta
$ail induk akti?iti sekola!-
1-.' N"rma Ker1a Guru Media Guru Perpustakaan dan Media

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
=il
.
Jenis Ker1a
Masa Aan&
Diam!il
Jumla# Unit
>an& !"le#
di1alankan
dalam semin&&u
4-
Meneri"a ara!an Pengetua3Guru
0esar untuk "en6ediakan laporan
dan analisis-
4 +a"
2-
Mengu"pul dan "endapatkan
data,data serta doku"entasi
daripada pen6elaras progra"-
4 Hari
8-
Me"'uat analisis dan laporan
seperti 6ang dike!endaki-
2 +a"
4-
Meng!antar analisis dan laporan
untuk se"akan ole! GPK Tad'ir B
Kurikulu"-
2 +a"
5-
Men6ediakan analisis dan laporan
lengkap-
4 Hari
;-
Men6i"pan analisis dan laporan
dala" $ail akti?iti Pusat Su"'er
Sekola! serta $ail induk akti?iti
sekola!-
4 ja"
1-.) Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a
4- Menggunakan $or"at penulisan laporan 6ang ditetapkan ole!
0TP% dan pi!ak sekola!-
1-.* enarai Undan&7Undan& < Pekelilin& Fail Me1a
4- Standard E 1 Pen6ediaan Minit Mes6uarat 92002:, 0TP-
1-.+ enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&una Fail Me1a
Tiada

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
1..0 Pr"ses Ker1a Guru Perpustakaan dan
Media
.kti?iti 1.
Men&#antar Data dan Lap"ran Pelaksanaan
Pr"&ram Pusat um!er ek"la# K#asn>a
Lap"ran P dan NILAM kepada =%P Melalui
=%PN Pada etiap =ulan
Su'
.kti?iti
7 7
Muka surat
ini
1 < 1
Pr"ses Ker1a
Pe&a3ai Aan&
Meluluskan <
Diru1uk
Undan&7Undan& <
Peraturan

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- Meneri"a ara!an
daripada
Pengetua3G03GPK
Tad'ir dan Kurikulu"
untuk "eng!antar data
dan laporan progra"
PSS ke agensi,agensi
6ang 'erkenaan-
2- Me"astikan segala
data dan laporan adala!
lengkap se'elu" di!antar-
8- Meng!antar segala
data dan laporan "elalui
pi!ak sekola! -
Pengetua3Guru
0esar
GPK T.D0&@ B
K/@&K/</M
0a!agian
Teknologi
Pendidikan
Pusat Kegiatan
Guru
1..1 2arta Aliran Ker1a Guru Media dan Perpustakaan
.kti?iti 1.
Men&#antar Data dan Lap"ran Pelaksanaan
Pr"&ram Pusat um!er ek"la# K#asn>a
Lap"ran P dan NILAM kepada =%P Melalui
PKG dan =%PN Pada =ulan April dan 0kt"!er
etiap %a#un
Su'akti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
Teri"a ara!an kerja daripada
Pengetua3G03GPK Tad'ir B Kurikulu"
Pastikan segala data dan laporan 6ang
'erkenaan-
Hantar data dan laporan 6ang
dike!endaki guna &,%ila"

1..$ enarai emak Guru Perpustakaan dan Media
.kti?iti 1.
Men&#antar Data dan Lap"ran Pelaksanaan
Pr"&ram Pusat um!er ek"la# K#asn>a
Lap"ran P dan NILAM kepada =%P Melalui
=%PN Pada etiap =ulan
Su'akti?iti 7 7
Muka
surat ini
1 < 1

Mula
Tamat
T((
Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
=i
l
AktiBiti %indakan 2atatan
4- Teri"a ara!an kerja daripada
Pengetua3G03GPK Tad'ir B Kurikulu"
2- Pastikan segala data dan laporan 6ang
'erkenaan
Tela! di siapkan ole! Pen6elaras %ila"
"enggunakan s6ste" , %ila"
8- Hantar data dan laporan 6ang dike!endaki
guna &,%ila"
1..' N"rma Ker1a Guru Media Guru Perpustakaan dan Media
=il
.
Jenis Ker1a
Masa Aan&
Diam!il
Jumla# Unit
>an& !"le#

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
di1alankan
dalam semin&&u
4-
Teri"a ara!an kerja daripada
Pengetua3G03GPK Tad'ir B Kurikulu"
4 +a"
2-
Pastikan segala data dan laporan
6ang 'erkenaan tela! di siapkan dan
lengkap ole! Pen6elaras %&<.M
dengan "enggunakan s6ste" ,
%&<.M
8 Hari
8-
Hantar data dan laporan 6ang
dike!endaki ke PKG
4 +a"
1..) Peraturan7Peraturan Pentad!iran Fail Me1a

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san
4- 0TP "enetapkan se"ua laporan Pusat Su"'er Sekola! dan
%&<.M di!antar pada 'ulan .pril dan )kto'er setiap ta!un-
1..* enarai Undan&7Undan& < Pekelilin& Fail Me1a
Tiada
1..+ enarai ="ran&7="ran& Aan& Di&una Fail Me1a
4- 0orang3 disket 6ang di'erikan ole! 0TP untuk dilengkapkan-
2- Surat &ringan 9 *o?er <etter :

Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media
SMK Dato Harun, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul !san

Beri Nilai