Anda di halaman 1dari 12

SYIRIK

Syirik ialah perkara yang menyekutukan Allah dari segi iqtiqad, percakapan dan
perbuatan secara langsung atau tidak langsung, secara nyata atau terselubung.
Syirik merupakan salah satu perbuatan yang tergolong dalam dosa besar yang tidak akan
diampun dosanya berdasarkan firman Allah :
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan
sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa Yang lain dari itu bagi sesiapa Yang
dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). dan sesiapa Yang mempersekutukan Allah
(dengan sesuatu Yang lain), maka Sesungguhnya ia telah melakukan dosa Yang besar.
) Surah an-Nisa ayat ! "
Sesiapa yang melakukan syirik kepada Allah maka dia telah terkeluar daripada #slam. $alam
erti kata lain, orang yang mensyirikkan Allah telah murtad kerana melakukan perkara yang
membatalkan pengislamannya.
SYIRIK OLEH PERKATAAN
Akidah rosak disebabkan perkataan adalah kerana seseorang itu mengucapkan
perkataan yang menun%ukkan syirik atau maknanya menghina atau memperlekehkan Allah
dan &asulNya.
'ontoh seseorang itu menghina Allah atau mempersekutukan Allah dengan lain
adalah seperti Allah itu ada tandingan dengan makhluk yang lain ataupun ada makhluk lain
yang boleh menandingi sifat Allah. Selain itu, dia mencerca apa yang telah difirmankan oleh
Allah dalam al-quran ataupun apa yang telah disampaikan oleh &asulullah.
'ontohnya mengatakan baha(a )Al-*uran itu tidak sesuai dengan +aman sekarang,
ataupun )Apa yang telah disampaikan oleh &asulullah itu sudah lapuk dan kuno, tidak
sesuai dengan peredaran +aman,. Ayat-ayat seperti di atas menun%ukkan baha(a dia
mempertikaikan, memperlekehkan, menghina dengan mengunakan perkataan yang
menghina ayat-ayat al-*uran dan syariat yang telah disampaikan oleh &asulullah s.a.(.
-aka %ika sesiapa mengucapkan perkataan-perkataan seumpama memperlekehkan kalam
Allah dan sunnah &asulullah maka dia telah men%adi kafir..ak kata pepatah melayu/ )
0erla%ak perahu boleh diundur, terla%ak kata memba(a padah. 1leh itu, kita hendaklah
berhati-hati dan berfikir sebelum mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan.
Selain itu, mereka memperlekehkan ayat al-quran seperti membacanya dengan
e%ekan yang menghina ayat al-*uran. Sesetengah manusia tidak menyedari percakapan
yang telah diucapkan menyebabkan mereka boleh men%adi murtad.
2adang kala manusia tidak mengucapkan dengan perkataan tetapi menun%ukkan
melalui perbuatannya sendiri. &osaknya akidah melalui perbuatan ter%adi disebabkan oleh
perbuatannya menyembah, mempersekutukan Allah dan &asulnya atau perbuatannya
mencemarkan Allah dan &asul.
SYIRIK OLEH PERBUATAN
3erbuatan seperti menghina Al-*uran dengan tidak men%aganya dengan baik seperti
memi%aknya seperti amalan yang telah dilakukan oleh ahli-ahli sihir atau dukun untuk
menambahkan tingkatan dar%ah di dalam ilmu sihir mereka. Selain itu, ada %uga orang yang
tidak menghormati #slam dengan membuang na%is dia atasnya. 4al ini menun%ukkan
kebiadabannya terhadap al-*uran yang merupakan kalamullah.
Selain itu, memperlekehkan al-*uran dan sunnah melalui mimik muka yang
menghina ketika orang sedang membaca al-*uran adalah perbuatan boleh men%adikan
seseorang itu murtad.
Selain itu, perbuatan menyembah berhala atau patung supaya mereka men%adi
pelindung mereka sedangkan kita hendaklah meminta pertolongan atau permintaan hanya
dengan Allah saha%a kerana Allah adalah sebaik-baik pelindung. Berdasarkan firman Allah :
Sesungguhnya enolong kamu hanyalah Allah, dan !asulNya, serta orang"orang
Yang beriman, Yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan #akat, sedang mereka rukuk
(tunduk menjunjung perintah Allah).
) Surah al-maidah ayat 55 "
Selain itu ialah meminta pertolongan selain daripada Allah iaitu dengan memu%a
kubur untuk meminta ha%at. Sebagai contoh seseorang pergi ke kubur dan ta(af di kubur itu
untuk meminta pertolongan daripada (ali Allah.
$isamping itu %uga, menyembelih binatang dengan niat untuk berna+ar selain
daripada Allah. 'ontohnya : ) Aku akan sembelih kambinhg hitam ini supaya kulitnya
men%adi keramatmu,. 3erbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan merupakan perbuatan
syirik yang boleh men%adikan seseorang itu kafir dan murtad.
SYIRIK OLEH IQTIQAD
#qtiqad ialah tidak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang
mempersekutukan Allah tetapi terhimpun dalam hatinya suatu keyakinan selain daripada
Allah. Sekalipun perkara itu tidak diucapkan dengan kata-kata atau dilakukan secara
senga%a keyakinan itu tetapi mempunyai nilai yang menyekutukan Allah seperti seseorang
itu yakin baha(a ada kuasa yang lebih besar selain Allah.
Sekalipun dia tidak pernah memberitahu sesiapa pun atau menun%ukkan mimik muka
tetapi hatinya mengatakan baha(a al-*uran ini bukan sumber ru%ukan yang harus diambil
ataupun menyatakan dalam hati baha(a undang-undang #slam ini +alim dan tidak sesuai
dilaksanakan. Selain itu, tidak percaya baha(a perkara-perkara ghaib yang (u%ub seperti
malaikat, syurga dan neraka.
6alaupun perkara ini tidak dilafa+kan atau dilakukan secara +ahir tetapi Allah -aha
0ahu perkara yang tersirat di dalam hati seseorang. $i sisi seseorang yang beriqtiqad
seperti itu maka dia adalah seorang kafir.6alaupun dia mengaku sebagai #slam se%ak lahir,
tetapi %ika iqtiqadnya yang menyatakan ada makhluk lain sekutu dengan Allah maka dia
adalah kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya.
#nilah perkara yang sangat bahaya kerana ianya tersembunyi dan men%urus kepada
munafik sekalipun mereka solat mengikut syariat #slam, melafa+kan kata-kata yang mereka
beriman kepada Allah tetapi %ika iqriqad mereka tidak yakin kepada Allah dan &asulullah
s.a.( maka orang itu tergolong dalam lingkungan orang-orang yang kufur.
2ita sekarang ini diserang oleh pemikiran yang dilakukan oleh sistem %ahiliah seperti
sistem barat. 2ita ini telah didoktrin oleh pemikiran barat dari segi pakaian, pemikiran,
pemakanan, makanan sehingga menyebabkan generasi islam tidak berkeyakinan dan
menggunakan prinsip-prinsip agama yang telah dia%arkan kepada kita. 2ita seharusnya
menggunakan prinsip-prinsip dan syariat #slam yang telah dia%arkan kepada kita kerana
semua perkara yang telah ditetapkan oleh #slam adalah bersifat fleksibel dan syumul.
Sesetengah manusia yang telah didoktrin dengan pemikiran barat yang menyebabkan
pemikiran mereka tidak percaya dengan al-*uran dan menganggap ayat al-*uran adalah
mitos dan lapuk.
Sesetengah orang yang beriqtiqad terpesong ini merasakan dirinya tidak (a%ar
memberitahu orang lain dan hanya mendiamkan dalam dirinya. $ia hanya mendiamkan diri,
tidak melafa+kan dan tidak di+ahirkan kepada orang lain atau pun berkata yang dia tidak
percaya dengan Allah. #ni adalah barah yang sangat membimbangkan dan barangkali ianya
ada diantara kita.
SYIRIK OLEH SYAK
Syak ialah meragui kebesaran Allah dan kebenaran risalah yang telah diba(a oleh
&asul. Seseorang itu ragu-ragu dengan kebesaran dan kesempurnaan sifat Allah. Sebagai
contoh: $ia meragui kebesaran sang 3encipta dan meragui kebenaran syariat yang telah
diba(a oleh nabi -uhammad s.a.(.
Aqidah atau kepercayaan yang teguh terhadap Allah dari seorang hamba kepada
3enciptanya merupakan suatu perkara yang amat penting bagi seorang hamba yang
mengakui dirinya beriman terhadap Allah. Sekalipun seseorang yakin tetapi mempunyai
syak terhadap Allah dan &asul sedangkan iman menuntut seseorang itu yakin secara mutlak
tanpa terdapat perasaan seperti ragu-ragu atau mempertikaikan Allah dan &asul.
Sesiapa yang syak terhadap perkara yang telah ditetapkan oleh al-*uran dan
Sunnah, maka dia telah terkeluar daripada iman. -eskipun kita lihat dia secara +ahirnya
seperti seseorang yang beriman dan beramal soleh.
-aka sesiapa yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim hendaklah berhati-hati
terhadap percakapan, perbuatan dan iqtiqad kerana tersalah langkap boleh menyebabkan
seseorang itu men%adi murtad. 6alaupun perkara yang diungkapkan atau dilakukan hanya
sebesar +arah tetapi ianya dihisab oleh Allah.
SYIRIK BESAR DAN SYIRIK KECIL
Syirik merupakan perkara yang luas dan kadangkala seseorang itu tidak menyedari
perbuatan, percakapan dan iqtiqad mereka memba(a kepada syirik. Syirik merupakan
perkara yang dibenci oleh Allah dan musuh utama umat #slam.7irman Allah dalam surah
8uqman ayat9: :
$an (ingatlah) ketika %u&man berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat
kepadanya:' (ahai anak kesayanganku, janganlah )ngkau mempersekutukan Allah
(dengan sesuatu Yang lain), Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu ke#aliman Yang
besar'.
2e+aliman yang besar ialah apabila seorang hamba Allah menyekutukan atau
membandingkan 3enciptanya dengan makhluk yang lain.
Sesetengah masyarakat kita membayangkan perkara syirik ialah menyembah
berhala dan meminta permohonan daripadanya. 7enomena sekarang ialah seperti su%ud
pada batu 2arbala yang dilakukan oleh golongan syiah. Selain daripada itu mereka tidak
menganggap kepada syirik.
TANDA-TANDA SYIRIK
1. Percaya kuasa sela! Alla"
Seseorang itu berkeyakinan baha(a terdapat kuasa selain daripada kuasa Allah. #aitu ia
dapat menghidupkan, mematikan, memberi pertolongan sama kuasa seperti Allah. #nilah
kepercayaan bagi orang yang beragama lain. -ereka mempercayai baha(a terdapat suatu
kuasa yang bedsar dan kuat tetapi tidak mempercayai akan ke(u%udan Allah.
#. $e!%"alal &a! 'e!%"ara'ka!
Seseorang menganggap taat kepada pihak lain boleh disamakan dengan taat terhadap
Allah. Ataupun sesetangah pihak menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan
sesetengah pihak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. 2uasa
menghalalkan dan mengharamkan merupakan kuasa mutlak Allah dan tidak boleh diubah
atau dipertikaikan. #tulah sebab ahli kitab menyatakan perbuatan itu men%adi syirik.
7irman Allah dalam surah at-0aubah ayat :9
:9. mereka men%adikan pendita-pendita dan Ahli-ahli ugama mereka sebagai pendidik-
pendidik selain dari Allah, dan %uga "-ereka mempertuhankan) Al--asih #bni -aryam,
padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah 0uhan ;ang -aha <sa/
tiada 0uhan "yang berhak disembah) melainkan dia. -aha suci Allah dari apa ;ang mereka
sekutukan.
4al ini kerana apa yang telah dihalalkan oleh Allah dilarang oleh paderi dan perkara yang
diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh paderi.
(. $e!%e)a"u ya!% %"a*
Syirik boleh ter%adi apabila seseorang itu meletakkan nama-nam dan sifat keagungan Allah
menyamai dengan selain Allah.
Sebagai contoh, di -alaysia pernah digemparkan dengan a%aran Ayah 3in yang
menganggap dia mengetahui semua perkara dan menyamakan dia dengan Allah.
Selain itu, a%aran daripada golongan syiah yang menganggap para imam mengetahui semua
perkara yang terdapat dilangit dan di bumi.
+. Ta!%kal &a! 'a)era
7enomena di -alaysias ialah memakaikan anak dengan gelang benang hitam supaya
terlepas daripada penyakit dan gannguan.
Salah satu sebab %atuh kepada dosa besar ialah dia menganggap punca keselamatannya
ialah dengan memakai gelang hitam sedangkan Allah tidak pernah men%an%ikan dengan
memakai benang akan menyelamatkan anaknya. 0etapi kita perlu minta doa kepada Allah.
$oa merupakan sen%ata utama orang mukmin. Allah bersifat -aha -endengar, oleh itu kita
hendaklah mengadu apa saha%a masalah kepadaNya.
,. $e!%a%u!%ka! se"!%%a ke)erlalua!
Seseorang mengangungkan seseorang itu menyamai Allah. Sebagai contoh, dalam adat
istiadat -elayu . ) Apa yang tuanku mahukan akan ter%adi,.
Selain itu, lagu-lagu yang meletakkan seseorang itu dengan sifat-sifat atau nama Allah.
-. .a"a' /a"&a)ul /u0u&
Sebagai contoh a%aran sesat yang menganggap dirinya sufi yang kononnya boleh sampai
ketahap tertentudang menggabung dirinya dengan Allah. Sesiapa yang percaya maka dia
telah murtad dan keluar daripada #slam kerana menyamakan dirinya dengan Allah.
.ENO$ENA SYIRIK DI DALA$ $ASYARAKAT
7enomena amalan syirik turut (u%ud dalam kalangan masyarakat -elayu se%ak sekian lama
lagi. -asyarakat tidak sedar mereka kerana telah mengamalkannya se%ak +aman nenek
moyang lagi. Antara amalan syirik yang sering dilakukan dalam masyarakat kita ialah
1. $e!&rka! ru'a" *aru.
Antara Syarat dan adat #stiadat yang mesti di buat untuk mendirikan rumah baru ialah
seperti mengantungkan buah kelapa muda di tiang seri rumah. Selain itu, pemilik rumah
boleh memilih untuk menanam tahi besi, emas,perak atau tembaga pada setiap tiang
seri rumah dan menepung ta(ar sebagai upacara memulih rumah tersebut.
Acara-acara tersebut akan dilakukan oleh .omoh, kononnya untuk mengelakkan
daripada di ganggu oleh %in dan syaitan dan untuk mendapatkan kese%ahteraan dan
keselamatan kepada semua penghuni rumah tersebut. Sebenarnya upacara tersebut
tidak lebih daripada upacara men%amu %in dan tidak ada kena mengena dengan
keselamatan dan kese%ahteraan penghuni rumah itu.
#. U1acara 'e!uru!ka! 1era"u a)au ka1al ya!% *aru ke lau).
=pacara ini di lakukan oleh .omoh dengan harapan kenderaan yang dinaiki samada
perahu atau kapal tersebut selamat daripada gangguan hantu laut dan sebagainya
semasa belayar di lautan luas. =pacara dilakukan dengan perahu itu di pulihkan
dengan %ampi serapah dan mentera dengan menggunakan tepung ta(ar dan
sebagainya.
(. $e!%a!&u!% a)au 'ela"rka! *ay
Sebelum ibu melahirkan anak, bidan di %emput untuk mengadakan upacara lenggang
perut. Semasa kelahiran bayi persiapan di buat dengan menyediakan kain kuning
tu%uh lapis, tilam dan bantal be(arna kuning serta pulut kuning dan putih. $uri di
letakkan di ba(ah rumah supaya %angan di ganggu oleh hantu penanggal.
Sementara pantang larang selepas bersalin pula adalah selama 5 hari.
KESAN AKIBAT SYIRIK
0erdapat banyak kesan yang ter%adi akibat syirik. Antaranya ialah
9. $e!0a)u"ka! 'ar)a*a) 'a!usa
Syirik merupakan penghinaan terhadap -en%atuhkan martabat manusia serta merendahkan
kedudukannya. Sesungguhnya Allah men%adikan manusia sebagai khalifah-Nya. 1leh itu
manusia tidak perlu takut, tunduk atau menyembah sesama makhluk. 7irman Allah dalam
Al-*uran surah al-4a% ayat :9
(Amalkanlah perkara"perkara itu) $engan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak
mempersekutukan sesuatu pun dengannya* dan sesiapa Yang mempersekutukan sesuatu
Yang lain $engan Allah maka seolah"olah $ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung,
atau dihumbankan oleh angin ke tempat Yang jauh (yang membinasakan).
>. Ke2al'a! ya!% *esar
Syirik merupakan perbuatan dosa yang besar dan merupakan suatu ke+aliman ke atas diri
sendiri dan kepada kekuasaan Allah. 2e+aliman di sini bermaksud menafikan kebenaran
yang di ba(a oleh #slam di mana hanyasanya yang layak disembah ialah Allah bukannya
berhala dan sebagainya.
:. $ele'a"ka! 0/a
Syirik merupakan menyekutukan Allah dengan benda lain. Syirik meminta pertolongan selain
Allah menga%ar penganutnya berserah diri dan berta(akkal kepada sesuatu yang lain
daripada Allah #ni akan menyebabkan seseorang itu akan lemah pergantungannya kepada
Allah Sedangkan segala sesuatu yang lain tidak mempunyai sebarang kuasa pun melainkan
dengan i+in . Allah telah berfirman dalam surah ;unus ayat 9! :
dan mereka menyembah Yang lain dari Allah, sesuatu Yang tidak dapat mendatangkan
mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka dan
mereka pula berkata: '+ereka (yang ,ami sembah itu) ialah pemberi"pemberi syafaat
kepada ,ami di sisi Allah'. ,atakanlah ((ahai +uhammad): 'Adakah kamu hendak
memberitahu kepada Allah akan apa Yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi
(padahal Allah mengetahui segala"galanya)- +aha su.i Allah dan tertinggi keadaannya dari
apa Yang mereka sekutukan.'
. Ak*a) ya!% *uruk & Ak"ra)
&asulullah s.a.( mengingatkan kepada umatnya agar men%auhi perbuatan syirik kerana
perbuatan tersebut balasannya adalah neraka. Sabda &asulullah s.a.( yang bermaksud :
/Barangsiapa yang berjumpa dengan Allah (meninggal dunia) dalam keadaan syirik kepada
Allah dengan sesuatu maka dia akan memasuki neraka /
"&i(ayat .ukhari)
5. Lu1a )a!%%u!%0a/a* )er"a&a1 keluar%a
Syirik %uga akan menyebabkan seseorang itu meninggalkan tanggung%a(abnya terhadap
keluarga kerana mempunyai sifat taksub dan melampau dalam beragama. 2eluarga tidak
terurus dengan sempurna sepertimana yang di amanahkan oleh Allah dan keadaan ini %uga
boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan itu sendiri.
?. Per1a&ua! )er%u%a)
-asyarakat akan bertelagah mengenai ketaksubannya terhadap pemahaman yang firikirkan
oleh a%arannay3erpaduan di dalam masyarakat %uga akan tergugat ekoran a%aran sesat ini.
4al ini boleh ter%adi kerana berlakunya keganasan dan tindas menindas sesama sendiri
kerana masing-masing ingin men%adi kumpulan yang unggul dan mencari pengaruh.
@usteru itu, umat slam disarankan agar men%auhi golongan-golongan pelampau agama iaitu
mereka yang berpendirian dan bertindak keterlaluan dalam beragama. Seperti pelampau
syiah, (ahabi atau salafi moden, #slam liberal dan lain-lain.