Anda di halaman 1dari 8

BAB 2

MOMEN DAN KOPEL


2.1 MOMEN
Momen adalah sebuah gaya yang bertendensi (bermaksud) untuk menggerakkan dan
memutar benda. Momen sering juga disebut torsi.
Besarnya momen = gaya x jarak
M = F . d [Nm]
Tanda momen (erjanjian) yang searah dengan jarum jam diberi tanda ositi (!) dan yang
berla"anan dengan arah jarusm jam diberi tanda negati# ($).

%ambar &.' Momen
2.1.1 Prinsip Momen
(rinsi momen yang terenting adalah menurut teori )arignon atau disebut rin*ile o#
moment. Theori )arignon menyatakan+
,Momen suatu gaya terhada suatu titik sama dengan jumlah momen komonen$
komonennya terhada titik yang sama-.
Bukti+
%ambar &.& .omonen momen
.arena jajaran genjang+
/0 = /B ! B0
B0 = /1
2. sin = ( . sin ! 3. sin
sebab+
/0 = 2 . sin
'4
/B = (. sin
/1 = 3. sin
5ika dikalikan dengan oa6 maka+
= 7/ . sin
8 = 7/ .sin
r = 7/. sin
2 . r = (. ! 3.8
Telah terbukti bah"a momen suatu gaya (2) terhada suatu titik (/) = (2.r) sama dengan
jumlah momen komonen$komonennya = ((. ! 3.8)
2.r = (. ! 3.8
2umus ini daat juga berlaku untuk komonen gaya$gaya yang lebih dari dua.
Contoh Soal
9itunglah besar momen terhada titik angkal 7 akibat gaya sebesar 4:: N.
%ambar &.;
Penyelesaian:
Mo = gaya x jarak
Cara 1
%antilah gaya dengan komonen$komonen ke arah sumbu x dan y.
Fx = 4:: . *os <:
o
= <4: N
Fy = 4:: . sin <:
o
= ;=4 N
0engan teorema )arignon6 momen terhada titik 7 adalah +
Mo = Fx (<) ! Fy ( &) = <4: (<) ! ;=4 (&) = &4': N
Cara 2
0engan langsung mengalikan gaya dengan jarak tegak lurusnya. Mo = F x d.
d = < *os <:
o
! & sin <:
o
= <6;> m
Momen6 Mo = F (d) = 4:: (<6;>) = &4': Nm
'?
%ambar &.<
SOAL-SOAL
'. @ebuah gaya yang besarnya <: N dikenakan ada roda gigi. Tentukan momen akibat gaya
F terhada titik 7. 2adius jarak bagi roda gigi ':: mm. .emiringan gaya (sudut tekan)
&:
o
.
%ambar &.>

&. @eorang engemudi mengenakan gaya &: N ada jeruji dalam bidang kemudi
sebagaimana ditunjukkan ada gambar. Tentukan momen akibat gaya ini terhada usat
kemudi 7.
%ambar &.4
;. @aklar tombol dengan dimensi seerti ada gambar. 9itung momen akibat gaya '64 N
terhada oros 7.
%ambar &.?
'=
<. @eorang laki$laki yang massanya A: kg berdiri ada titian ke*il di titik B. 7rang itu
digantikan oleh dua orang6 yang satu di / dan yang lain di 16 sedemikian rua sehingga
engaruh luar ada titian tersebut tidak berubah. Beraakah seharusnya berat masing$
masing kedua orang engganti tersebut.
%ambar &.=
>. 9itunglah momen akibat gaya &>: N ada gagang kun*i monyet terhada usat baut.
%ambar &.A
4. Tentukan jarak (y) yang diukur keba"ah dari un*ak suatu tiang dimana gaya horiBontal
( harus dikenakan agar memberikan engaruh luar yang sama seerti kedua gaya yang
ditunjukkan ada gambar.
%ambar &.':
2.2 KOPEL
.oel adalah momen yang dihasilkan oleh dua buah gaya yang sama besar6 berla"anan6 dan
tidak kolinier. Tinjau aksi dua buah gaya yang sama dan berla"anan yaitu F dan CF yang
diisahkan dengan jarak d.
%ambar &.'' .oel
'A
.edua gaya ini tidak daat digabungkan menjadi sebuah gaya tunggal karena jumlahnya
dalam seluruh arah sama dengan nol. (engaruh kedua gaya ini akan menghasilkan
ke*enderungan untuk berotasi. Momen gabungan akibat kedua gaya tersebut terhada sebuah
sumbu yang tegak lurus terhada bidangnya dan melalui titik 7 ada bidangnya adalah koel
M. Besar koel M adalah+
M = F (a ! d) C F . a.
0aat juga digambarkan momen koel dengan aljabar Dektor. 0engan rotasi erkalian silang6
momen gabungan terhada titik 7 akibat gaya$gaya yang membentuk koel ialah+
M = r
/
x F ! r
B
x ($F)
= (r
/
C r
B
) F
dimana r
/
dan r
B
adalah Dektor osisi dari titik 7 ke titik sembarang / dan B berturut$turut
ada garis kerja F dan CF. Bila r
/
C r
B
= r6 maka+
M = r x F

%ambar &.'& .oel
Perjanjian tanda
@earah utaran jarum jam6 kolel diberi tanda ositiE
.oel berla"anan arah utaran jarum jam diberi tanda negati#.
atau atau
.oel berla"anan arah .oel searah jarum jam
%ambar &.'; FkiDalensi momen
&:
Contoh Soal
[']. %aya F bekerja ada /6 jika ditambahkan sejumlah gaya di B dan gaya tersebut saling
meniadakan6 maka akan timbul koel. 9itung besarnya koel terbut.
%ambar &.'< FkiDalensi momen
Besarnya koel adalah+
M = $F . d
[&]. %antilah gaya horiBontal <:: N yang bekerja ada engungkit dengan sistem setara
(e8uiDalent system) yang terdiri dari sebuah gaya di 7 dan sebuah koel.
%ambar &.'>
(enyelesaian+
0ikenakan dua buah gaya <:: N yang sama besar dan berla"anan arah di 7 dan koel yang
berla"anan dengan arah jarum jam.
Momen koel+
M = F . d= F . G. sin 4:
o

= <:: (:6&::) sin 4:
o
= 4A6; N.m.
%ambar ertama adalah sistem embebanan6 gambar kedua setara dengan gambar ertama
yaitu dengan menambahkan dua buah gaya <:: N yang saling berla"anan ara. 0ua buah
gaya <:: N yang saling berla"anan arah akan membentuk koel. %aya ketiga adalah setara
dengan gambar ertama dan kedua.
%ambar &.'4
&'
[;]. 0alam meran*ang kait engangkat6 aksi gaya teraan F ada bagian kritis dari kait
tersebut adalah berua sebuah tarikan langsung di B dan sebuah koel. 5ika besar koel
adalah <::: N.m6 tentukan besar F.
%ambar &.'?
(enyelesaian+
Momen koel+
M = F . d
<::: = F . (:6')
F = <:::H:6' = <:.::: N
SOAL-SOAL
[']. .oel ;?6> N.m dikenakan ada oros Dertikal yang dilas ada elat ersegi anjang
datar. 5ika koel tersebut dan gaya ;:: N digantikan oleh gaya setara tunggal di B6 tentukan
jarak x.
%br. &.'=
[&]. .un*i mur dikenai gaya &:: N dan gaya ( sebagaimana terlihat dalam gambar. 5ika
kedua gaya ini setara dengan sebuah gaya 2 di 7 dan sebuah koel yang dinyatakan sebagai
Dektor M = &: kN.m6 tentukan besar gaya ( dan 2 tersebut.
%br &.'A
&&
[;]. 2oda gigi dan uli sabuk C ) berutar berla"anan dengan arah jarum jam dan
dikenakan beban gigi sebesar '4:: N dan tarikan sebesar =:: N dan <>: N ada sabuk$).
%ambarkan aksi ketiga buah gaya ini dengan gaya resultan 2 di 7 dan sebuah koel yang
besarnya M. /akah sistem unit tersebut bertambah lambat atau *eat.
%ambar &.&:
[<]. @elembar aan lais dengan bebe raa lubang yang sedang dibor se*ara berturut$turut
telah dikun*i ada meja kerja dengan menggunakan dua aku. 0iketahui bah"a alat bor
menimbulkan koel sebesar > N.m terhada lembaran aan lais tersebut6 tentukan besar
gaya yang dihasilkan yang bekerja ada aku jika aku ditematkan+ (a) ada / dan B6 (b) B
dan 16 (*) / dan 1.
%ambar &.&'
[>]. Mesin bor berganda digunakan untuk melubangi sekaligus enam lubang ada lat baja
seerti ada gambar. Masing$masing bor menimbulkan koel searah jarum jam yang
besarnya < N.m ada lat tersebut. Tentukan koel ekiDalen yang dibentuk oleh gaya terke*il
yang beraksi (a) di / dan 16 (b) di / dan 06 (*) gaya yang terke*il yang daat diterakan
ada susunan aku ini.
%ambar &.&&
&;