Anda di halaman 1dari 8

SURAT PERJANJIAN BAGI

( PERKONGSIAN PERNIAGAAN )
PERJANJIAN INI diperbuat pada............... haribulan............. tahun 20......... antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (seperti ternyata di bawah).
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
No. I/C :
lamat :
No. !el :
"alam hal ini bertinda# atas nama diri peribadi yang selan$utnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
No. I/C :
lamat :
No. !el :
"alam hal ini bertinda# atas nama diri peribadi yang selan$utnya disebut PIHAK KEDUA
%edua piha# perlu memahami dan dipersetu$ui terlebih dahulu: ISI KANDUNGAN SURAT
PERJANJIAN PERKONGSIAN PERNIAGAAN.
FASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepa#at untu# menubuh#an perniagaan
dalam bentu# per#ongsian. &er#ongsian perniagaan ini a#an dida'tar#an atas nama syari#at AAA
ENTERPRISE.
2. (yari#at AAA ENTERPRISE a#an men$alan#an perniagaan berbentu# :
2.1 &embersihan #awasan
2.2 &ertanian
2.) &enterna#an
2.* &embe#alan ba$a dan ra+un
2., &embe#alan ma#anan #ering
2.- &embe#alan ma#anan basah
2..
2./
2.0
2.10
FASAL 2
BENTUK MODAL PERKONGSIAN
1. PIHAK PERTAMA a#an mengeluar#an modal permulaan berbentu# wang tunai sebanya#
RM 25,000 (Dua puluh lima ribu ringgit). 1odal tersebut a#an diguna#an untu# per$alanan
perniagaan syari#at.
2. PIHAK PERTAMA a#an terus mengeluar#an modal berbentu# tunai sehinggalah tempoh
tertentu iaitu sehingga pro$e# pertama (PENANAMAN KELAPA SAWIT) mengeluar#an hasil.
&ada #eti#a itu syari#at sudah mampu membuat pusingan modal sendiri.
). PIHAK KEDUA tida# perlu mengeluar#an modal untu# permulaan perniagaan / pro$e#
yang pertama. !etapi a#an mengeluar#an modal dalam nisbah (50:50) antara PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA untu# pro$e#2pro$e# baru yang di'i#ir#an a#an menguntung#an syari#at.
FASAL 3
KEWAJIPAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA a#an memasti#an modal men+u#upi agar tida# menimbul#an sebarang
masalah #epada syari#at.
2. 1embantu men+ari peluang perniagaan yang bersesuaian dengan #esepa#atan antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

). 1embuat audit a#aun untu# tempoh2tempoh tertentu.
*. 1engambil berat tentang per#embangan per$alanan syari#at dalam apa #aedah se#ali
pun.
FASAL
KEWAJIPAN PIHAK KEDUA
1. 1emasti#an #elan+aran per$alanan syari#at dan mengurus#an semua per#ara2per#ara
yang ber#aitan.
2. 1engurus#an #eluar/masu# #ewangan dan membuat pembayaran mengguna#an +e#
untu# $umlah yang melebihi 31 ,00 atau pun yang di'i#ir#an perlu.
). 1engemas #ini a#aun #eluar/masu# #ewangan dan sentiasa mema#lum#an #epada
PIHAK PERTAMA ber#aitan #edudu#an #ewangan syari#at. 1enyimpan re#od pengurusan
#ewangan di tempat yang selamat.
*. 1embantu men+ari peluang perniagaan yang bersesuaian dengan #esepa#atan antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

FASAL 5
JANGKA WAKTU
1. &er$an$ian per#ongsian perniagaan ini berla#u pada tanggal di mana surat ini
ditandatangani oleh #edua piha# sehingga satu tempoh yang dipersetu$ui #ela#.
2. &er$an$ian ini a#an diguna pa#ai untu# tempoh yang tida# a#an dinyata#an atau selagi
syari#at
456"7N 7N!73&3I(7
masih beroperasi.
8(6 -

&7N44I9N %7:N!:N4N
1. %euntungan syari#at a#an dibahagi antara
&I9% &73!1
dan
&I9% %7":
mengi#ut nisbah
;( ,0:,0 ) ( 6ima puluh peratus nisbah lima puluh peratus )<.
2. &embahagian #euntungan a#an di#ira pada
1, "I(71=73
setiap tahun. &engagihan #euntungan yang a#an di#ira setelah ditola# ,0> untu# #ewangan
dalam a#aun semasa syari#at. =a#i ,0>? saha$a a#an dibahagi#an seperti yang dima#sud#an
dalam perenggan 1. ). !ari#h pengangihan #euntungan ini mung#in $uga a#an berubah mengi#ut
#eadaan semasa berdasar#an persetu$uan antara
&I9% &73!1
dan
&I9% %7":.
!ida# teri#at pada tari#h yang disebut pada perenggan 2.
*. Nisbah ba#i dalam a#aun $uga mung#in a#an berubah mengi#ut #eadaan dan #ewangan
semasa. !etapi pembahagian #euntungan antara
&I9% &73!1
dan
&I9% %7":
tida# berubah seperti dalam perenggan 1.
8(6 .

%:N =73(1
1.
&I9% &73!1
dan
&I9% %7":
telah menda'tar#an syari#at mili# bersama atas nama
456"7N IN!73&3I(7
untu# memudah#an pengurusan #ewangan. 2.
&I9% &73!1
dan
&I9% %7":
$uga telah membu#a a#aun di
=N% I(61
atas nama
456"7N IN!73&3I(7
. (emua urusan yang ber#aitan dengan syari#at a#an dibuat pembayaran melalui +e#.
8(6 /

%7@AI&N 96I @3I(
&er$an$ian ini tida# bera#hir #erana salah satu piha# meninggal dunia? melain#an a#an tetap
bersi'at turun2temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima ha# bagi piha#
masing2masing sehingga tempoh persetu$uan tamat seperti yang ter#andung dalam
8(6 ,
(dalam perenggan 2)
.

8(6 0

&7NY767(IN &73(76I(I9N
1. 9al2hal yang belum ter#andung dalam per$an$ian ini a#an diurus#an serta diselesai#an se+ara
#e#eluargaan melalui #aedah musyawarah untu# mu'a#at oleh #edua belah piha#.
2. pabila ter$adi perselisihan dan tida# dapat diselesai#an se+ara #e#eluargaan atau
musyawarah untu# mu'a#at? #edua belah piha# bersepa#at untu# menyelesai#annya se+ara
hu#um dan #edua belah piha# telah sepa#at untu# memilih tempat tinggal yang umum dan tetap
di (
19%19 !IN44I N7473I
).
8(6 10

93! &73%5N4(IN
1. (emua aset yang dibeli mengguna#an #ewangan syari#at merupa#an harta per#ongsian. 2.
%egunaan aset syari#at perlulah yang ber#aitan pengurusan dan untu# #epentingan syari#at.
Ai#a #egunaan aset syari#at untu# #egunaan yang bersi'at peribadi perlu lah mendapat
persetu$uan #edua belah piha#.
8(6 11

&7N:!:&
(urat per$an$an per#ongsian perniagaanini dibuat rang#ap
2
(
dua
) dan ditandatangani #edua belah piha# di ( 22222
tempat
222222) pada hari ( 222222222) tanggal ;( 222222) ( 222
tanggal dalam huru'
222)< ( 222
bulan dalam huru'
222) tahun ;( 2222) ( 222
tahun dalam huru'
222)< dimana masing2masing piha# berada dalam #eadaan sedar dan waras serta tanpa adanya
pa#saan atau te#anan daripada mana2mana piha# yang ber#epentingan.
":!I (7!71 2
%os duti setem #e atas &er$an$ian ini henda#lah ditanggung sepenuhnya oleh
&I9% &73!1
dan
&I9% %7":
&" 17NY%(I%N 96296 "I !(? piha#2piha# disini telah menandatangani per$an$ian ini
pada tari#h seperti mana di mu#a surat 1 di atas. "itandatangani :2
)
) BBBBBBBBBBBBBB
:ntu# dan bagi piha# &engurus ) "i hadapan :2 )

!andatangan (a#si
: BBBBBBBBBBBBBBB
Nama &enuh (a#si
: BBBBBBBBBBBBBBB
Aawatan
: BBBBBBBBBBBBBBB
No. %ad &engenalan
: BBBBBBBBBBBBBBB

"itandatangani :2
)
) BBBBBBBBBBBBBB
:ntu# dan bagi piha# ) &en. &engurus ) "i hadapan :2 !andatangan (a#si
: BBBBBBBBBBBBBBB
Nama
: BBBBBBBBBBBBBBB
Aawatan
: BBBBBBBBBBBBBBB
No. %ad &engenalan
: BBBBBBBBBBBBBBB

Anda mungkin juga menyukai