Anda di halaman 1dari 58

1

PENGHARGAAN

Syukur kepada Tuhan kerana akhirnya dapat menyiapkan Kerja Kursus
Pendek yang bermata pelajaran matematik asas dengan jayanya. Kami ingin
mengucapkan jutawan terima kasih kepada Pensyarah mata pelajaran ini, Encik.
Encik memberi garis panduan dan penerangan yang jelas kepada kami. Beliau
juga memberi tunjuk ajar apabila kami menghadapi masalah. Tanpa tunjuk ajar
beliau, tidak mungkin kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya.
Di sini, Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-
kawan yang telah member sumbangan dari segi idea. Tanpa bantuan mereka,
tidak mungkin kerja kursus pendek kami ini dapat menambahbaikkan lagi. Setiap
pendapat dan tunjuk ajar kawan-kawan amat membantu dalam menyiapkan
tugasan ini dengan begitu sempurna. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan
terima kasih kepada kawan-kawan atas bantuan yang telah anda semua berikan
secara langsung dan tidak langsung.
Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa
kami. Beliau telah membantu kami dari segi kewangan dan sokongan.
Sesungguhnya, tanpa penglibatan ibu bapa, pastilah usaha kami tidak dapat
restu dan sia-sia.
Akhir kata, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua
yang telah membantu kami untuk menjayakan kerja kursus ini. Terima kasih!


2


Faedah Mudah Faedah Kompaun
Prinsip akan kekal pada setiap
tempoh bagi sesuatu pinjaman
dan pelaburan.

Contoh: En. Jamil melabur
RM200 dengan 10% faedah.
Beliau akan menerima RM 20
bagi setiap tempoh pelaburan.
Pada tahun seterusnya, nilai
prinsip akan kekal pada nilai
RM200.

Faedah ini sesuai bagi pinjaman
kerana tidak perlu membayar
faedah yang berlebihan.

Faedah ini jarang digunakan
(walaupun, produk kewangan
tertentu mungkin mengandungi
unsur kepentingan yang mudah).

Formula
Faedah(i)= prinsip(p) X Kadar(r) X
masa(t)

A= P(1+rt) di mana,
A= Amount(jumlah)P= Prinsip
r= Rate(kadar) dalam peratus
t= Time( masa)/hari, bulan @ tahun
Menggunakan jumlah terkini
sebagai nilai prinsip.


Contoh : En. Jamil melabur RM200
dengan 10% faedah. Beliau akan
menerima RM20 bagi setiap
tempoh pelaburan. Tetapi, pada
tahun seterusnya nilai prinsip akan
meningkat pada RM210.


Faedah ini sesuai bagi simpanan /
pelaburan kerana boleh mendapat
banyak keuntungan.

Faedah ini adalah standard dalam
kewangan dan ekonomi.Formula
Faedah(i)= prinsip(p) X Kadar(r) X
masa(t)

A = P ( 1 + r/n ) di mana,
A = Amount(jumlah)P = Principal
r = Rate( kadar)t = Time(masa)
n = number of times compounded /
year (berapa kali di kompaun / tahun)
PERBANDINGAN FAEDAH MUDAH DAN
FAEDAH KOMPAUN

3

P ialah permulaan prinsip, r ialah kadar faedah( dinyatakan dalam perpuluhan)
dan Y ialah tempoh melabur.
Kemudian nilai masa hadapan akan:
P (1 + rY) (faedah mudah)
P (1 + r)
Y
(faedah setahun di kompaun)


# Perhatikan kedua-
dua formula ini memberi jawapan yang sama untuk satutahun.
Selepasitu, faedahkompaun mengambil kiradanmeningkatpadasetiaptempohny
a.
4

Contoh pengiraan:
Puan Siti meminjam RM1000 untuk
membeli pencetak. Beliau mendapat
satu pinjaman daripada pertubuhan
kredit, bagi 4 bulan dengan kadar
faedah mudah sebanyak 9%.
Kira faedah mudah bagi pinjaman
tersebut, dan mengenal pasti amaun
(prinsip+ faedah) yang akan di bayar
oleh Pn. Salmah bagi bulan akhir 4.
Jalan Kira:
Untuk mencari faedah bagi pinjaman,
kita gunakan formula i = prt .
P= RM 1000, r= 9% ( tukarkan
kepada perpuluhan, 0.09), t dalam
setahun= 4/12=0.33. Gantikan nilai-
nilai ini di formula.
I= p x r x t
=RM 1000 X 0.09 X 0.33
= RM 29.70

Faedah mudah bagi RM1000, pada
9% bagi 4 bulan ialah RM 29.70

Jumlah wang yang akan di bayar
tambah dengan nilai prinsip dan
faedah mudah.

A= p+i

=RM 1000 + RM 29.70
= RM 1029.70
Contoh pengiraan:
En. Johandapatelaun sebanyak
RM1000. Beliau melabur RM1000 bagi
sijil tahun pertama dengan bayaran
deposit 9.0% di kompaunkan suku
tahun.
Carikan amaun,A bagi RM1000 dalam
setahun.
Jalan Kira:
Untuk mencari faedah bagi pinjaman,
kita gunakan formula :
A= P ( 1 + r/n )
P = RM 1000, r= 9%( tukarkan kepada
perpuluhan, 0.09), n = 4,
t = 1.

A= P ( 1 + r/n )
= 1000( 1+ 0.09/4)
(4X1)


= RM 1093.08


5

PETA MINDA

Definisi
Prinsip akan kekal pada
setiap tempoh bagi sesuatu
pinjaman dan pelaburan.

Definisi
Menggunakan jumlah terkini
sebagai nilai prinsip.


Sesuai bagi simpanan /
pelaburan.
Sesuai bagi pinjaman.
Formula: I =prt

A= P(1+rt)
A= Amount P= Prinsip
r= Rate t= Time
Formula : I = prt
A = P ( 1 + r/n )
A = Amount P = Principal
r = Ratet = Timen = number of
times compounded
Faedah Mudah Faedah Kompaun
6

DEFINISI PINJAMAN PERIBADI
Pinjamanperibadisejumlahwangbahawa orang
dewasameminjamuntukmemenuhikeperluankewangandankeperluan.
Pinjamanperibadiselalunyajenis yang paling
pilihanpinjamanpadaakaunfleksibilitimereka. Kedua-duajenis yang paling
biasapinjamanperibadiadalahsepertiberikut:
-Pinjamanbercagar
-Pinjamantidakbercagar

Ciri-ciri Pinjaman Peribadi Bercagar :
Pinjaman yang dicagarterhadapsejenisasettetapatauhartatakalihataualih yang
dikenalisebagaipinjamanbercagar.
Jenis pinjaman peribadi dijamin ini mudah didapati di akauncagaran yang
disediakan bersama-sama dengan itu telah membuat institusi pinjaman lebih
selesa mengemukakan pinjaman.
Disebabkan oleh cagaran yang disediakan, bank-bank dan institusi-institusi
kewangan biasanya yang tidak gentar oleh keingkaran dalam pembayaran atau
hutang yang belum selesai.
Pinjaman peribad idisediakan kepada individu dalam tempoh tiga puluh hari
selepas mengemukakan permohonan.

7

Ciri-ciri Pinjaman Peribadi Tidak Bercagar :
Dalampinjaman, jumlah wang yang diberikanoleh bank atau institusi kewangan
adalah tidak dijamin oleh cagaran apa-apa.
Institusi kewangan member pinjaman semata-mata berdasarkan kepercayaan
kredit individu berkenaan.
Oleh kerana pinjaman ini adalah tidak bercagar, risiko pemberi pinjaman dalam
pelaburan adalah tinggi, dan oleh itu peminjam dikenakan bayaran kadar
faedah yang lebihtinggi daripada mereka yang memohon pinjaman bercagar.
Selain daripada ini, pemberi pinjaman juga menjalankan pemeriksaan yang
menyeluruh keatas nilai kewangan individu yang memohon pinjaman.
Walaupun jumlah pinjaman boleh melanjutkan mana-mana antara 500 dan 25,
0000, kadar faedah adalah lebih tinggi pada akaun risiko yang terlibat.
Pelbagai pinjaman ini biasanya dikhaskan bagi penyewa, bagi orang-orang yang
tidak ada rumah sendiri, dan bagi orang-orang yang tidak berada dalam
sebarang kedudukan untuk menawarkan apa-apa cagaran.
Oleh kerana tidak ada cagaran untuk mendapatkan pinjaman ini, peminjam
biasanya berhati-hati member sejumlah wang yang besar.
Dalam kes keingkaran pada pihak peminjam, pemberi pinjaman akan
mempunyai pilihan tetapi untuk menggunakan fasal perjanjian kredit, dan
bantuan pendekatan undang-undang untuk membantu mendapatkan balik
wang.

8

A = P ( 1 + r/n )
JADUAL PEMBAYARAN BULANAN MAYBANK
KEMUDAHAN PEMBIAYAAN PERIBADI XPRESS CASH MAYBANK

Pengiraan kadar faedah W, X, Y dan Z adalah sepertiberikut :
Formula kadar faedah kompaun ialah:


A = Amount(jumlah) P = Principal
r = Rate(kadar) t = Time(masa)
n = number of times compounded / year(berapa kali di kompaun / tahun)
TEMPOH
YANG
DIPINJAM

KADAR
FAEDAH

JUMLAH YANG DIPINJAM(RM)
BULAN 5000 10000 15000 20000
12 11% 462.50 925 1387.50 1850
24 11% 254.17 508.33 762.50 1016.67
36 11% 184.72 369.44 554.17 738.89
9

PENGIRAAN UNTUK TAHUN 1

A = Amount(jumlah) P = RM5000.00
r = 11% t = 1
n = 1

A = P ( 1 + r/n )

A = RM5000(1+0.11)
1(1)

A = RM5000(1.11)
1
A= RM5000(1.11)

A= RM5550.00

RM5550.50 - RM5000.00 = RM550.50

10

PENGIRAAN UNTUK TAHUN 2

A = Amount(jumlah) P = RM5000.00
r = 11% t = 2
n = 1

A = P ( 1 + r/n )

A = RM5000(1+0.11)
1(2)

A = RM5000(1.11)
2
A= RM5000 (1.2321)

A= RM6160.50

RM6160.50 - RM5000.00 = RM1160.50

11

PENGIRAAN UNTUK TAHUN 3
A = Amount(jumlah) P = RM5000.00
r = 11% t = 3
n = 1

A = P ( 1 + r/n )
A = RM5000(1+0.11)
1(3)

A = RM5000(1.11)
3
A= RM5000 (1.3676)

A= RM6838.00

RM6838.00 - RM5000.00 = RM1838.0012

A= P(1+rt)
Formula kadar faedah mudah ialah:


A= Amount P= Prinsip
r= Rate t = Time


PINJAMAN RM5000 UNTUK 1 TAHUN
A= Amount P= RM5000
r= 11% t = 1

A= P(1+rt)
A = RM5000(1+ 0.11)
A= RM5000(1.11)
A=RM5550.00

13

PINJAMAN RM5000 UNTUK 2 TAHUN
A= Amount P= RM5000
r= 11% t = 2

A= P(1+rt)
A = RM5000(1+ 0.11(2))
A= RM5000(1 + 0.22 )
A=RM5000(1.22)
A=RM6100


PINJAMAN RM5000 UNTUK 3 TAHUN
A= Amount P= RM5000
r= 11% t = 3

A= P(1+rt)
A = RM5000(1+ 0.11(3))
A= RM5000(1 + 0.33 )
A=RM5000(1.33)
A=RM6650
14

JADUAL PEMBAYARAN BULANAN PUBLIC ISLAMIC BANK
TEMPOH YANG
DIPINJAM
KADAR
FAEDAH
JUMLAH YANG DIPINJAM (RM)
BULAN 5000 6000 7000
12 3.40% 431 517 603
24 3.40% 223 267 312
36 3.40% 154 184 215

Pengiraan kadar faedah adalah seperti berikut :

Formula kadar faedah kompaun ialah :
A = P ( 1 + r/n )
A = Amaun(jumlah)
P = Principal
r = Rate( kadar)
t = Time(masa)
n = number of times compounded / year
(berapa kali di kompaun / tahun)
15

PENGIRAAN UNTUK TAHUN 1
A = Amaun(jumlah)
P = RM5000
r = 3.40%
t = 1
n = 1

A = P ( 1 + r/n )
A= RM5000(1 + 0.034)
1(1)
A= RM5000(1.034)

A=RM5170.00

RM5170.00 RM5000 .00= RM170.00


16

PINJAMAN RM3000 UNTUK 2 TAHUN
A = Amaun(jumlah)
P = RM5000
r = 3.40%
t = 2
n = 1

A = P ( 1 + r/n )
A= RM5000(1 + 0.034)
1(2)
A= RM5000(1.034)
2
A=RM5000(1.069)
A= RM5345.00

RM5345.00 RM5000.00 = RM345.00

17

PINJAMAN RM3000 UNTUK 3 TAHUN

A = Amaun(jumlah)
P = RM5000
r = 3.40%
t = 3
n = 1

A = P ( 1 + r/n )
A= RM5000(1 + 0.034)
1(3)
A= RM5000(1.034)
3
A=RM5000(1.106)
A= RM5530.00

RM5530.00 RM5000.00 = RM530.00


18

A= P(1+rt)
Formula kadar faedah mudah ialah:A= Amount P= Prinsip
r= Rate t = TimePINJAMAN RM5000 UNTUK 1 TAHUN
A= Amount P= RM5000
r= 3.40% t = 1

A= P(1+rt)
A = RM5000(1+ 0.034)
A= RM5000(1.034)
A=RM5170.00


19

PINJAMAN RM5000 UNTUK 2 TAHUN
A= Amount P= RM5000
r= 3.40% t = 2

A= P(1+rt)
A = RM5000(1+ (0.034)
2
)
A= RM5000(1.034)
2
A=RM5000(1.069)
A= RM5345.00


PINJAMAN RM5000 UNTUK 3 TAHUN
A= Amount P= RM5000
r= 3.40% t = 3

A= P(1+rt)
A = RM5000(1+( 0.034)
3
)
A= RM5000(1.034)
3
A=RM5000(1.106)
A= RM5530.00


20

PERBANDINGAN KOMPUTER RIBA
Model
ASUS A43SM-
VX102V
ASUS A53SD-
SX117V
Acer Aspire 4752G-
2452G50
Image
(Laptop)
Price
(Laptop)

RM2099

RM 2599

RM 1599
Remark
(Laptop)

Intel core i5-
2450CM
Processor
(2.5Ghz)
Intel Core i5-
2450M processor
2.5GHz with Turbo
up to 3.1GHz, 3m
Cache
2nd Generation Intel
Core i5-2450M
Processor
Window
(Laptop)
Genuine
Windows7
Home Premium
Genuine
Windows7
Home Premium
Genuine windows 7
Home Premium
Memory
(Laptop)
2GB DCR3 RAM 4GB DDR3 RAM

2GB DDR3 VRAM
Hard Disk
Drive
(Laptop)
500GB (SATA
HDD)
750GB SATA HDD


500 GB HDD
21

Warranty
(Laptop)
2 Year Global
Warranty
2 Year Global
Warranty
3 Year Local Limited
Warranty & 1 year
International travels
Warranty

Other
facilities
(Laptop)14.0 LED
Backlight HD
(1366 X 768)
NvidiaGeoFor
ceGT 630 with
1GB DDR3
VRAM Graphics
8 x super multi-
dual DVD-Rom
Integrated
802.11 b/g/h,
Bluetooth V2.1
+ EDR, USB 3.0
15.6 LED
backlight HD
(1366x768)
NvidiaGeForce
GT610 with
2GB DDR3
VRAM Graphics
8x Super Multi-
Dual DVD-Rom
Integrated
802.11 b/g/h,
Bluetooth V2.1 +
EDR,USD 3.0
14 HD, Acer
CineCrystal
Mobile Intel
HM65 Express
Chipset
8 x DVD Super
Multi Plus Drive
Available in Glossy
Black, Glossy blue,
Glossy Copper &
Glossy Purple
22

PERBANDINGAN PENCETAK
Model Canon MG2170 Canon E500
Canon MG3170
Image
(Printer)Price
(Printer)

RM 218

RM 258

RM 338
Max. speed
*1 (Bk/Clr)
8.4/4.8 ipm 8.6/5.0 ipm 9.2/5.0 ipm
4x6
bordersless
Approx 43sec. Approx 44 sec
Approx 44sec
Ink Droplet
Size
Min 2pl

Min 2pl Min 2pl
Cartridge
Type
810 blk
811 clr
810XL blk
811XL clr
88 blk
98 clr
740 blk
741 clr
740 XL blk
741 XL clr
Applicable
Media Type
A4, letter, legal,
A5, B5
A4, letter, legal,
A5, B5
A4, letter, legal, A5, B5
Paper
Auto Sheet
Feeder
Front Feeder

Front feeder
23Handling (ASF)
Dimensions
(W x D x H )
450mm x
355mm x
153 mm
449mm x
304mm x
152 mm
449 mm x
304 mm x
152 mm
Weight 5.5kg 5.3 5.5 kg
System
Requirement
Win 2000
SP4/ XP
SP2/vista 7
Mac 0S X
10.411 10.7


XP SP2/SP3
vista SP2/SP3/
7
Mac 0S X
10.411 10.7


XP SP2/SP3 vista
SP2/SP3/ 7
Mac 0S X 10.411
10.7

Copy/Scan
Yes/Yes Yes/Yes Yes/Yes
24
FAEDAH PINJAMAN PERIBADI
DAN
CADANGAN BELANJAWAN


NAMA : LUA CHEE WEI
NO. KP : 900526-11-5819


25

RASIONAL PEMILIHAN KOMPUTER RIBA DAN PENCETAK

Selepas saya membandingkan maklumat komputer-komputer serta pencetak
tersebut, saya memilih komputer riba model ASUS A53SD-SX117V dan
pencetak model Canon E500. Harga komputer riba model ASUS A53SD-
SX117V ialah RM 2599 dan harga pencetak model Canon E500 ialah RM258.
Jumlah pembelian saya ialah RM 2857.Saya memilih komputer riba model
ASUS A53SD-SX117V kerana terdapat Intel Core i5-2450M processor 2.5GHz
with Turbo up to 3.1GHz, 3m Cache. Walaupun harganya mahal berbanding
dengan komputer riba lain tetapi procesor yang sebegitu cepat ini amat sesuai
untuk menhabiskan tugasan dan system perjalanan komputer akan berjalan
dengan lancar. Selain itu, komputer riba ASUS A53SD-SX117V ini
menggunakan window Genuine Windows7 Home Premium. komputer riba
ASUS A53SD-SX117V ini juga mempunyai 4GB DDR3 RAM berdanding
dengan komputer riba lain hanya 2GB DDR RAM sahaja, dan komputer riba
ASUS A53SD-SX117V juga mempunyai 750 GB SATA HDD berbanding
komputer riba lain hanya 500GB SATA HDD. Di samping itu, komputer riba ini
mempunyai 2 tahun warranty. Selain itu, komputer ini juga mempunyai fungsi
yang lain, antaranya ialah 15.6 LED backlight HD (1366x768),
NvidiaGeForceGT610 with 2GB DDR3 VRAM Graphics, 8x Super Multi-
Dual DVD-Rom dan Integrated 802.11 b/g/h, Bluetooth V2.1 + EDR,USD 3.0


Manakala saya memilih pencetak Canon E500 kerana keberatan pencetak
hanya 5.3 kg berbanding dengan pencetak lain. Selain itu, ia boleh
mencetakkan bahan dengan kelajuan yang cepat dengan kelajuan 8.6 ipm
26

untuk mono draf ataupun cetakan biasa(black) dan 5.0 ipm cetakan berwarna.
Pencetak ini juga mempunyai fungsi skan dengan masa 30 second. Dengan
adanya fungsi ini, memudahkan saya menbuat kerja dengan cepat dan
berjimat masa. Di samping itu, cartridge typenya ialah 88 blk dan 98 clr dan ink
droplet siza ialah 2pl min. Selain itu, pencetak ini boleh mencetak media
bertype A4, letter, legal, A5, B5. Dimensions pula sebanyak 449mm x 304mm
x 152mm. manakala system requirement pula sesuai bagi computer version
XP SP2/SP3 vista SP2/SP3/ 7 serta Mac 0S X 10.411 10.7.

27

RASIONAL PEMILIHAN BANK
Kadar kedua-dua skim MAYBANK dan skim PUBLIC ISLAMIC BANK telah
ditunjukkan di jadual bawah.

BULAN
KADAR FAEDAH
MAYBANK BANK (%)
PUBLIC ISLAMIC
BANK (%)
12 11 3.40
24 11 3.40
36 11 3.40
Jadual ini telah menunjukkan bahawa kadar faedah skim MAYBANK lebih
rendah berbanding dengan skim XPRESS CASH CIMB BANK.

BULAN
BAYARAN FAEDAH BULANAN UNTUK
PINJAMAN RM5000
MAYBANK (RM) PUBLIC ISLAMIC
BANK(RM)
12 462.50 431
24 254.17 223
36 184.72 154
Jadual ini telah menunjukkan bahawa bayaran ansuran skim PUBLIC ISLAMIC
BANK lebih rendah berbanding dengan skim MAYBANK.


28


Dalam kumpulan kami, kami telah menggunakan skim pinjaman daripada
Maybank dan Public Islamic Bank. Selepas membuat perbandingan antara
kadar faedah dan pembayaran ansuran kedua-dua bank itu, saya mendapati
bahawa skim pinjaman Public Islamic Bank adalah lebih baik kerana kami hanya
perlu membayar lebih rendah untuk pinjaman yang sama.
Public Islamic Bank mengenakan kadar faedah yang rendah iaitu 3.40 %
manakala Maybank mengenakan faedah yang lebih tinggi iaitu 11 % untuk
pinjaman RM5000 dalam satu tahun.Oleh itu, saya memilih skim pinjaman
daripada Maybank. Saya mengambil keputusan untuk meminjam RM5000 dari
Public Islamic Bank selama satu tahun.

29

LUA CHEE WEI

PENDAPATAN TETAP BULANAN (JANUARI 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 430.00
Pinjaman Bank RM 5000.00
Wang Saku RM 400.00
Jumlah RM 5830.00

BELANJAWAN BULANAN (JANUARI 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan :RM5800.00

Baki Bulanan (Januari 2012) :

= Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 5830.00 RM 3763

= RM 2067
Item Harga (RM)
Makanan (RM 10.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Hutang Bank
Bayaran Pencetak dan Komputer Riba
RM 10.00 X 31 (1 bulan) = RM 310
RM 55.00
RM 80.00
RM 30.00
RM 431.00
RM 2857
Jumlah RM 3763
30

PENDAPATAN TETAP BULANAN (FEBRUARI - NOVEMBER 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 4300.00
Wang Saku RM 4000.00
Jumlah RM 8300.00

BELANJAWAN BULANAN (FEBRUARI - NOVEMBER 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan (Februari - November 2012) :RM 7500.00

Baki Bulanan (Februari - November 2012)

=Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM8300.00 RM 8200.00

= RM 100

Item Harga (RM)
Makanan (RM 10.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
RM 10.00 X 304(10bulan) = RM 3040
RM 450.00
RM 100.00
RM 300.00
RM 4310.00
Jumlah RM 8200.00
31

PENDAPATAN TETAP BULANAN (DISEMBER 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 430.00
Wang Saku RM 350.00
Jumlah RM 780.00

BELANJAWAN BULANAN (DISEMBER 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan :RM 750.00

Baki Bulanan (Disember 2012) :

= Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 780.00 RM 774.00

= RM 6.00

Item Harga (RM)
Makanan (RM 8.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
RM 8.00 X 31 (1 bulan) = RM 248
RM 25.00
RM 30.00
RM 40.00
RM 431.00
Jumlah RM 774.00
32

PENDAPATAN TETAP TAHUN 2012

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 5160.00
Pinjaman Bank RM 5000.00
Wang Saku RM 4750.00
Jumlah RM 14910.00

BELANJAWAN TAHUN 2012

Bajet Belanjawan Tahun 2012 :RM 10000.00

Baki Tahun 2012 :

= PendapatanTahunan Belanjawan Tahunan

= RM14910.00 RM13105.00

= RM1805.00


Item Harga (RM)
Makanan
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
Bayaran Pencetak dan Komputer Riba
RM 3598.00
RM 630.00
RM 260.00
RM 760.00
RM 5000.00
RM 2857.00
Jumlah RM 13105.00
33


BELANJAWAN TAHUN 2012

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Januari
Februari-November
Disember
PENDAPATAN TAHUN 2012
Elaun
Pinjaman Bank
Wang Saku
34

FAEDAH PINJAMAN PERIBADI
DAN
CADANGAN BELANJAWAN


NAMA : YVONNE CHENG HWA PEI
NO. KP : 900102-07-5606


35RASIONAL PEMILIHAN KOMPUTER RIBA DAN PENCETAK

Selepas saya membandingkan maklumat komputer-komputer serta pencetak
tersebut, saya memilih komputer riba model ASUS A43SM-VX102V dan
pencetak model Canon MG2170. Harga komputer riba model ASUS A43SM-
VX102V ialah RM2099 dan harga pencetak model Canon MG2170 ialah
RM218. Jumlah pembelian saya ialah RM 2317.Saya memilih komputer riba
model ASUS A43SM-VX102V kerana harganya paling murah berbanding
komputer lain dengan harga RM2099. Fungsi komputer riba ini menggunakan
window Genuine Windows7 Home Premium dan remarknya ialah Intel core
i5-2450CM Processor (2.5Ghz). selain itu,memory komputer ini mempunyai
2GB DCR3 RAM dan hard disc drivenya ialah 500GB (SATA HDD). Dengan
adanya hard disc isipadu sebanyak 500GB,saya tidak perlu bimbang tidak ada
ruang meyimpan maklumat yang banyak dan tidak tidak perlu risau tidak ada
ruang meletak hiburan seperti lagu, movies dan banyak lagi . Di samping itu,
warranty computer ialah selama 2 tahun. Di samping itu, computer ini juga
mempunyai fungsi lain ialah 14.0 LED Backlight HD (1366 X 768),
NvidiaGeoForceGT 630 with 1GB DDR3 VRAM Graphics, 8 x super multi-
dual DVD-Rom dan Integrated 802.11 b/g/h, Bluetooth V2.1 + EDR, USB 3.0.
oleh itu saya memilih Saya memilih komputer riba model ASUS A43SM-
VX102V sebagai pilihan utama saya.


36


Manakala pencetak yang saya pilih ialah pencetak model Canon MG2170.
Sebab saya pilih Canon MG2170 kerana pencetak ini murah berbanding
pencetak yang lain dengan harga RM218. Max. speed pencetak ini ialah 8.4
ipm bagi warna blk dan 4.8 ipm bagi clr. Dengan ada speed yang laju, ia amat
menjimatkan masa saya menunggu. Pencetak ini mempunyai min 2pl ink size
droplet size. Ia juga menggunakan cartridge type 810blk, 811 clr, 810XL blk
dan 811 XL clr. Di samping itu, pencetak ini boleh boleh mencetak media type
A4, letter, legal, A5, B5. Selain itu, dimensions pencetak ialah 450mm x
355mm x 153mm. manakala berat pencetak ialah 5.5kg. pencetak ini boleh
support computer version Win 2000 SP4/ XP SP2/vista 7 dan Mac 0S X
10.411 10.7. Tambahan pula, pencetak ini boleh skan.37

RASIONAL PEMILIHAN BANK
Kadar kedua-dua skim MAYBANK dan skim PUBLIC ISLAMIC BANK telah
ditunjukkan di jadual bawah.
Jadual ini telah menunjukkan bahawa kadar faedah skim PUBLIC ISLAMIC
BANK lebih rendah berbanding dengan skim MAYBANK.

BULAN
KADAR FAEDAH
MAYBANK BANK (%)
PUBLIC ISLAMIC
BANK (%)
12 11 3.40
24 11 3.40
36 11 3.40
Jadual ini telah menunjukkan bahawa bayaran ansuran skim PUBLIC ISLAMIC
BANK lebih rendah berbanding dengan skim MAYBANK.

BULAN
BAYARAN FAEDAH BULANAN UNTUK
PINJAMAN RM5000
MAYBANK (RM) PUBLIC ISLAMIC
BANK(RM)
12 462.50 431
24 254.17 223
36 184.72 15438


Dalam kumpulan kami, kami telah menggunakan skim pinjaman daripada
Maybank dan Public Islamic Bank. Selepas membuat perbandingan antara
kadar faedah dan pembayaran ansuran kedua-dua bank itu, saya mendapati
bahawa skim pinjaman Public Islamic Bank adalah lebih baik kerana kami hanya
perlu membayar lebih rendah untuk pinjaman yang sama.
Public Islamic Bank mengenakan kadar faedah yang rendah iaitu 3.40 %
manakala Maybank mengenakan faedah yang lebih tinggi iaitu 11 % untuk
pinjaman RM5000 dalam satu tahun.Oleh itu, saya memilih skim pinjaman
daripada Maybank. Saya mengambil keputusan untuk meminjam RM5000 dari
Public Islamic Bank selama dua tahun.
39

YVONNE CHENG HWA PEI

PENDAPATAN TETAP BULANAN (JANUARI 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 430.00
Pinjaman Bank RM 5000.00
Wang Saku RM 300.00
Jumlah RM 5730.00

BELANJAWAN BULANAN (JANUARI 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan :RM3000.00

Baki Bulanan (Januari 2012) :

= Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 5730.00 RM 2785.00

= RM 2945
Item Harga (RM)
Makanan (RM 5.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Hutang Bank
Bayaran Pencetak dan Komputer Riba
RM .500 X 31 (1 bulan) = RM 155.00
RM 20.00
RM 30.00
RM 40.00
RM 223.00
RM 2317.00
Jumlah RM 2785.00
40

PENDAPATAN TETAP BULANAN (FEBRUARI - NOVEMBER 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 4300.00
Wang Saku RM 3000.00
Jumlah RM 7300.00

BELANJAWAN BULANAN (FEBRUARI - NOVEMBER 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan (Februari - November 2012) :RM 6000.00

Baki Bulanan (Februari - November 2012)

=Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 7300.00 RM 4430.00

= RM 2870.00

Item Harga (RM)
Makanan (RM 10.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
RM5.00 X 304(10bulan) = RM1520.00
RM 200.00
RM 80.00
RM 400.00
RM 2230.00
Jumlah RM 4430.00
41

PENDAPATAN TETAP BULANAN (DISEMBER 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 430.00
Wang Saku RM 300.00
Jumlah RM 730.00

BELANJAWAN BULANAN (DISEMBER 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan :RM 650.00

Baki Bulanan (Disember 2012) :

= Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 730.00 RM 463.00

= RM 267.00

Item Harga (RM)
Makanan (RM 8.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
RM 5.00 X 31 (1 bulan) = RM155.00
RM 25.00
RM 20.00
RM 40.00
RM 223.00
Jumlah RM 463.00
42

PENDAPATAN TETAP TAHUN 2012

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 5160.00
Pinjaman Bank RM 5000.00
Wang Saku RM 3600.00
Jumlah RM 13760.00

BELANJAWAN TAHUN 2012

Bajet Belanjawan Tahun 2012 :RM 9000.00

Baki Tahun 2012 :

= PendapatanTahunan Belanjawan Tahunan

= RM13760.00 RM7678.00

= RM6082.00


Item Harga (RM)
Makanan
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
Bayaran Pencetak dan Komputer Riba
RM 1830.00
RM 245.00
RM 130.00
RM 480.00
RM 2676.00
RM 2317.00
Jumlah RM 7678.00
43


BELANJAWAN TAHUN 2012
0
500
1000
1500
2000
2500
Januari
Februari-November
Disember
PENDAPATAN TAHUN 2012
Elaun
Pinjaman Bank
Wang Saku
44

FAEDAH PINJAMAN PERIBADI
DAN
CADANGAN BELANJAWAN


NAMA : ONG AI CHIN
NO. KP : 881007-01-5022


45

RASIONAL PEMILIHAN KOMPUTER RIBA DAN PENCETAK


Selepas saya membandingkan maklumat komputer-komputer serta pencetak
tersebut, saya memilih komputer riba model Acer Aspire 4752G-2452G50
dan pencetak model Canon MG2170. Harga komputer riba model Acer Aspire
4752G-2452G50 ialah RM1599 dan harga pencetak model Canon MG2170
ialah RM218. Jumlah pembelian saya ialah RM 1817.Saya memilih komputer
riba model Acer Aspire 4752G-2452G50 kerana harganya paling murah
berbanding komputer lain dengan harga RM1817. Fungsi komputer riba ini
menggunakan window Genuine Windows7 Home Premium dan remarknya
ialah 2nd Generation Intel Core i5-2450M Processor. selain itu,memory
komputer ini mempunyai 2GB DDR3 RAM dan hard disc drivenya ialah
500GB (SATA HDD). Isi padu hard disc yang sedikit cukup saya menyimpan
dukumen-dokumen penting dan computer boleh tahan lama. Di samping itu,
warranty computer ialah selama3 Year Local Limited Warranty dan 1 year
International travels Warranty . Di samping itu, computer ini juga mempunyai
fungsi lain ialah 14 HD, Acer CineCrystal, Mobile Intel HM65 Express
Chipset, 8 x DVD Super Multi Plus Drive, Available in Glossy Black, Glossy
blue, Glossy Copper & Glossy Purple . oleh itu saya memilih Saya memilih
komputer riba model Acer Aspire 4752G-2452G50 sebagai pilihan utama
saya.

46

Manakala pencetak yang saya pilih ialah pencetak model Canon MG2170.
Sebab saya pilih Canon MG2170 kerana pencetak ini murah berbanding
pencetak yang lain dengan harga RM218. Max. speed pencetak ini ialah 8.4
ipm bagi warna blk dan 4.8 ipm bagi clr. Dengan ada speed yang laju, ia amat
menjimatkan masa saya menunggu. Pencetak ini mempunyai min 2pl ink size
droplet size. Ia juga menggunakan cartridge type 810blk, 811 clr, 810XL blk
dan 811 XL clr. Di samping itu, pencetak ini boleh boleh mencetak media type
A4, letter, legal, A5, B5. Selain itu, dimensions pencetak ialah 450mm x
355mm x 153mm. manakala berat pencetak ialah 5.5kg. pencetak ini boleh
support computer version Win 2000 SP4/ XP SP2/vista 7 dan Mac 0S X
10.411 10.7. Tambahan pula, pencetak ini boleh skan.47

RASIONAL PEMILIHAN BANK
Kadar kedua-dua skim MAYBANK dan skim XPRESS CASH CIMB BANK telah
ditunjukkan di jadual bawah.
Jadual ini telah menunjukkan bahawa kadar faedah skim PUBLIC ISLAMIC
BANK lebih rendah berbanding dengan skim MAYBANK.

BULAN
KADAR FAEDAH
MAYBANK BANK (%)
PUBLIC ISLAMIC
BANK (%)
12 11 3.40
24 11 3.40
36 11 3.40

Jadual ini telah menunjukkan bahawa bayaran ansuran skim PUBLIC ISLAMIC
BANK lebih rendah berbanding dengan skim MAYBANK.

BULAN
BAYARAN FAEDAH BULANAN UNTUK
PINJAMAN RM5000
MAYBANK (RM) PUBLIC ISLAMIC
BANK(RM)
12 462.50 431
24 254.17 223
36 184.72 154

48


Dalam kumpulan kami, kami telah menggunakan skim pinjaman daripada
Maybank dan Public Islamic Bank. Selepas membuat perbandingan antara
kadar faedah dan pembayaran ansuran kedua-dua bank itu, saya mendapati
bahawa skim pinjaman Public Islamic Bank adalah lebih baik kerana kami hanya
perlu membayar lebih rendah untuk pinjaman yang sama.
Public Islamic Bank mengenakan kadar faedah yang rendah iaitu 3.40 %
manakala Maybank mengenakan faedah yang lebih tinggi iaitu 11 % untuk
pinjaman RM5000 dalam satu tahun.Oleh itu, saya memilih skim pinjaman
daripada Maybank. Saya mengambil keputusan untuk meminjam RM5000 dari
Public Islamic Bank selama tiga tahun.

49

ONG AI CHIN

PENDAPATAN TETAP BULANAN (JANUARI 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 430.00
Pinjaman Bank RM 5000.00
Wang Saku RM 250.00
Jumlah RM 5680.00

BELANJAWAN BULANAN (JANUARI 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan :RM2700.00

Baki Bulanan (Januari 2012) :

= Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 5680.00 RM 2173.00

= RM 3507.00
Item Harga (RM)
Makanan (RM 10.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Hutang Bank
Bayaran Pencetak dan Komputer Riba
RM 4.00 X 31 (1 bulan) = RM 124.00
RM 20.00
RM 18.00
RM 40.00
RM 154.00
RM 1817.00
Jumlah RM 2173.00
50

PENDAPATAN TETAP BULANAN (FEBRUARI - NOVEMBER 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 4300.00
Wang Saku RM 2500.00
Jumlah RM 6800.00

BELANJAWAN BULANAN (FEBRUARI - NOVEMBER 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan (Februari - November 2012) :RM 7000.00

Baki Bulanan (Februari - November 2012)

=Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 6800.00 RM 3536.00

= RM 3264

Item Harga (RM)
Makanan (RM 4.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
RM 4.00 X 304(10bulan) =RM1216.00
RM 200.00
RM 180.00
RM 400.00
RM 1540.00
Jumlah RM 3536.00
51

PENDAPATAN TETAP BULANAN (DISEMBER 2012)

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 430.00
Wang Saku RM 350.00
Jumlah RM 780.00

BELANJAWAN BULANAN (DISEMBER 2012)

Bajet Belanjawan Bulanan :RM 750.00

Baki Bulanan (Disember 2012) :

= Pendapatan Bulanan Belanjawan Bulanan

= RM 780.00 RM 557.00

= RM 223.00

Item Harga (RM)
Makanan (RM 8.00 setiap hari)
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
RM 8.00 X 31 (1 bulan) = RM 248
RM 25.00
RM 70.00
RM 60.00
RM 154.00
Jumlah RM 557.00
52

PENDAPATAN TETAP TAHUN 2012

Jenis Pendapatan Jumlah
Elaun RM 5160.00
Pinjaman Bank RM 5000.00
Wang Saku RM 3100.00
Jumlah RM 13260.00

BELANJAWAN TAHUN 2012

Bajet Belanjawan Tahun 2012 :RM 10000.00

Baki Tahun 2012 :

= PendapatanTahunan Belanjawan Tahunan

= RM13260.00 RM5266.00

= RM18526Item Harga (RM)
Makanan
Tambang Pengangkutan
Alat Tulis
Lain-lain
Bayaran Pinjaman Bank
Bayaran Pencetak dan Komputer Riba
RM 588.00
RM 245.00
RM 268.00
RM 500.00
RM 1848.00
RM 1817.00
Jumlah RM 5266.00
53

BELANJAWAN TAHUN 2012


0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Januari
Februari-November
Disember
PENDAPATAN TAHUN 2012
Elaun
Pinjaman Bank
Wang Saku
54

REFLEKSI
INDIVIDU

55

REFLEKSI
Semasa saya menerima tugasan Matematik Asas yang diarahkan untuk
membuat Kerja Kursus Pendek (KKP), saya tidak dapat berkata apa-apa kerana
ketika saya membaca soalan tugasan, dalam fikiransaya adalah kosong dan
tidak mempunyai apa-apa idea atau sumber inspirasi untuk memulakan tugasan
penting ini yang diamanahkan oleh Encik Nazri Bin Hassan. Tetapi, saya
berusaha melayari sasawang dan cuba untuk memahami apa soalan yang
inginkan dan cuba untuk menjawab dan membuat yang terbaik.
Pada keesokan harinya, pensyarah Matematik yang saya hormati dan
bertanggungjawab iaitu En. Nazri Bin Hassan menjelaskan tugasan yang perlu
buat secara teliti dan jelas. Beliau juga memberikan kami dorongan dan galakkan
supaya kami semua dapat menyiapakan kerja kursus dengan sempurna. Dengan
adanya penjelasan daripada En. Nazri, dalam fikiran saya sudah ada bayangan
yang perlu saya buat pada peringkat awal. Selepas itu, kerja kursus ini perlu
dibuat dalam satu kumpulan tiga orang. Saya Lua Chee wei, Yvonne Cheng Hwa
Pei dan Ong Ai Jin dalam satu kumpulan untuk menyiapkan Kerja Kursus
Pendek Matematik yang bertajuk Faedah Pinjaman Dan Cadangan Belanjawan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada beliau,
kerana tanpa bantuan beliau tidak mungkin saya dapat melaksanakan tugasan
ini dengan baik, berkesan dan sempurna. Beliau juga telah memeriksa tugasan
kami dan meminta kami untuk membuat tambahan maklumat lagi. Kami telah
berusaha untuk mencari maklumat tambahan dengan mencari bahan pada buku-
buku, menanya pada senior selain mencari banhan di laman sesawang.
Saya dan ahli kumpulan memilih masa terluang iaitu masa petang dan
malam untuk bersama-sama berbincang dan menyempurnakan KKP ini, dan
masa itulah saya mula lebih mengenali serta memahami apa itu faedah mudah
dan faedah kompaun secara terperinci. Kami menyiapkan KKP di Kafe Azmi
pada waktu malam sehinnga larut malam. Semasa saya melaksanakan tugasan
KKP ini, saya telah menerima banyak idea dan sumber yang berguna dan baik
untuk diri saya sebagai searang bakal guru.
56

Melalui proses membuat tugasan KKP ini juga dengan ahli kumpulan
saya, telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat.
Selain itu, sikap toleransi, bekerjasama, dan berdisiplin wujud antara pensyarah
serta rakan-rakan saya juga dapat diperitingkatkan lagi melalui proses
melaksanakan KKP ini. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-
rakan saya serta cara pengajaran pensyarah. Hal ini sekaligus mengukuhkan
lagi hubungan dua hala antara kami.
Selain itu,saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada
kedua orang ibu bapa saya kerana tanpa sokongan dan dorongan mereka, saya
kemungkinan tidak mempunyai semangat dan cabaran untuk melaksanakan
tugasan ini dengan baik dan sempurna.
Pada masa yang sama juga, saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada rakan-rakan yang membantu saya dan ahli kumpulan saya untuk
menyiapkan tugasan ini. Mungkin hasil tugasan ini tidaklah memberangsangkan
tetapi kami telah mencuba dengan sedaya upaya untuk melakukan yang terbaik
supaya tugasan ini sedikit sebanyak dapat membantu kami untuk mendapatkan
ilmu yang tidak pernah perolehi sebelum ini.
Pendek kata, tugasan Matematik ini telah banyak membantu saya dalam
usaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru untuk menjadi bekalan dalam
kehidupan saya ini.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua
yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam proses
menyiapkan kerja kursus saya ini.

LUA CHEE WEI
PPISMP SEM1 PC/PSV/PJ57

REFLEKSI
Saya telah menerima Kerja Kursus Pendek Matematik Asas ini
daripada Pensyarah Matematik Asas saya, Encik Mohd Nazri bin Hassa. Apabila
saya mendapat tugasan tersebut, saya berasa gementar untuk
melaksanakannya kerana saya tidak mempunyai idea untuk membuat tugasan
ini. Saya juga bimbang tidak dapat menghantarkan tugasan ini pada masa yang
telah ditetapkan.
Selepas mendapat penerangan dan garis panduan daripada Encik,
terdapat banyak idea yang muncul dalam minda saya. Saya juga lebih
memahami apa kehendak soalan dan berkeyakin diri untuk melaksanakan
tugasan ini.
Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya telah pergi ke perpustakaan
bersama ahli kumpulan saya, Ong Ain Chin dan Lua Chee Wei untuk mencari
maklumat-maklumat yang diperlukan. Saya turut melayari internet untuk
mendapat maklumat yang selanjutnya. Selain itu, saya juga telah pergi ke Public
Bank dan Maybank untuk mendapat skim pinjaman. Saya juga telah pergi ke
kedai-kedai computer yang berdekatan untuk mendapatkan pamplet-pamplet
jualan komputer dan pencetak.
Melalui tugasan ini, saya telah mempelajari cara untuk meminjam duit
daripada bank. Saya mendapati faedah boleh dibahagi kepada faedah mudah
dan faedah kompoun. Saya boleh mengira faedah yang dikenakan oleh setiap
bank dan boleh membuat pemilihan faedah yang telah dikenakan oleh bank yang
paling sedikit. Selain itu, saya juga telah mempelajari membuat pertimbangan
sebelum membuat keputusan.
Selepas dua minggu bertungkus lumus, akhirnya kami dapat
menyiapkan tugasan ini dan menghantarnya dalam tempoh masa yang telah
ditetapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah
Matematik Asas saya, Encik Mohd Nazri kerana telah banyak menolong saya
dalam menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung membantu saya menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih!

YVONNE CHENG HWA PEI
PPISMP SEM1 PC/PSV/PJ
58

REFLEKSI
Saya telah menerima Kerja Kursus Pendek Matenatik Asas ini daripada
Pensyarah Matematik Asas saya, Encik Mohd Nazri bin Hassa. Apabila saya
mendapat tugasan tersebut, saya berasa gementar untuk melaksanakannya
kerana saya tidak mempunyai idea untuk membuat tugasan ini. Saya juga
bimbang tidak dapat menghantarkan tugasan ini pada masa yang telah
ditetapkan.
Selepas mendapat penerangan dan tunjuk ajar daripada Encik, minda
saya telah memunculkan banyak idea untuk menjalankan tugasan tersebut. Saya
juga lebih memahami apa kehendak soalan dan berkeyakin diri untuk
melaksanakan tugasan ini.
Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya telah pergi ke perpustakaan
bersama ahli kumpulan saya, Yvonne Cheng Hwa Pei dan Lua Chee Wei untuk
mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. Saya turut melayari internet untuk
mendapat maklumat yang selanjutnya. Selain itu, saya juga telah pergi ke Public
Bank dan Maybank untuk mendapat skim pinjaman. Saya juga telah pergi ke
kedai-kedai computer yang berdekatan untuk mendapatkan pamplet-pamplet
jualan komputer dan pencetak.
Melalui tugasan ini, saya dapat mempelajari cara untuk meminjam duit
daripada bank. Saya mempelajari cara mengira faedah yang dikenakan oleh
setiap bank dan boleh membuat pemilihan faedah yang telah dikenakan oleh
bank yang paling sedikit. Selain itu, saya juga telah mempelajari membuat
pertimbangan sebelum membuat keputusan.
Selepas dua minggu bertungkus lumus, akhirnya kami dapat
menyiapkan tugasan ini dan menghantarnya dalam tempoh masa yang telah
ditetapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah
Matematik Asas saya, Encik Mohd Nazri kerana telah banyak menolong saya
dalam menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung membantu saya menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih!


ONG AI CHIN
PPISMP SEM1 PC/PSV/PJ

Anda mungkin juga menyukai