Anda di halaman 1dari 6

Sejarah

KEHIDUPAN MANUSIA ZAMAN PRASEJARAH


Zaman berburu dan
mengumpulkan makanan
tingkat sederhana
Zaman berburu dan
mengumpulkan makanan
tingkat lanjut
Zaman bercocok tanam Zaman perundagian
Memiliki pikiran dan
kecakapan yang
terbatas
Berburu dan
mengumpulkan
makanan (food
producing)
Hidup secara
berkelompok
Hidup berpindah-
pindah
Alat yang digunakan
masih sederhana
Belum mengenal api

Berburu menggunakan
alat berupa kapak
batu, tongkat, dan
tombak kayu
Tempat tinggal di gua-
gua
Hidup berpindah bila
makanan kurang
Alat-alatnya masih
kasar
Sudah mengenal
sistem religi
Bercocok tanam
secara sederhana
Sudah mulai menetap,
sudah memilih
pemimpin.
Sudah mengenal
bercocok tanam, food
producing, dan
memelihara hewan.
Mulai bisa
mengawetkan makanan
Mengenal sistem
kepercayaan terhadap
nenek moyang
Alat yang digunakan
sudah diasah
Sudah berkelompok
dalam pertukangan
Adanyaa status
keanggotaan
masyarakat
Sudah mengenal
teknik pengolahan
logam
Kepercayaan animisme
dan dinamisme
Pemujaan roh dengan
cara menyembah batu
besar atau pohon

Zaman batu dibagi menjadi:
a. Paleolithikum (zaman batu tua)
b. Mesolithikum (zaman batu madya)
c. Neolithikum (zaman batu muda)
d. Megalithikum (zaman batu besar)

CIRI-CIRI CANDI HINDU-BUDDHA
HINDU BUDDHA
Biasanya berfungsi sebagai makam para raja
Di dalamnya tersimpan abu jenasah yang
ditaruh di peti batu
Biasanya terdapat relief yang menggambarkan
situasi kerajaan atau masyarakat pada masa
itu
Berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi raja
Biasanya terdapat patung Buddha
Pada dinding candi, terdapat relief yang
menggambarkan perbuatan manusia atau riwayat
sang Buddha dari lahir sampai mencapai
kesempurnaan

Masyarakat Indonesia memeluk agama Islam sekitar abad ke-11 sampai 17 M.
Cara Islamisasi di Indonesia:
a. Perdagangan
b. Perkawinan
c. Pendidikan
d. Tasawuf
e. Kesenian
f. Peranan para wali
MASUKNYA AGAMA ISLAM
SUMATERA JAWA KALIMANTAN SULAWESI
Dengan jalan damai
atau perkawinan.
Kerajaan pertama
Islam adalah
Kerajaan Samudera
Pasai

Ditemukan Makam
Fatimah Binti Maimun
Ditemukan prasasti
pada makam Malik
Ibrahim
Ditemukan ratusan
makam kuno

Agama Islam di
Kalimantan Barat
disebarkan oleh
Sultan Syarif
Abdurrahman pada
awla abad ke-15
Ada 7 pasang batu
nisan
Seni hias makam
berasal dari Kerajaan
Majapahit
Pemeluk awal agama
Islam adalah raja dan
masyarakat Gowa-
Tallo
Ditemukannya naskah
Lontara Bilang
Agama Islam sudah
ada di Sulawesi
Selatan sebelum 1603
M
PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA
SAMUDERA PASAI ACEH DEMAK MATARAM ISLAM
Didirikan oleh Sultan
Al Kamil
Mengalami
kemakmuran pada
masa Sultan Malik Al
Saleh serta menjadi
negara maritim yang
kuat.
Merupakan pelabuhan
transito
Ddiberlakukannya
hukum Islam
Ekonomi:
perdagangan

Berdiri pada awal
abad ke-16
Raja pertama adalah
Sultan Ibrahim
bergelar Sultan Ali
Mughayat Syah
Mengelami
perkembangan pesat
pada zaman Sultan
Iskandar Muda
Ekonomi: pengekspor
lada, perdagangan.
Terdapat perpaduan
antara ajaran Islam
dan adat istiadat
setempat

Berdiri pada akhir
abad ke-15
Kerajaan Islam
pertama di Pulau Jawa
Pendirinya adalah
Raden Patah yang
digantikan oleh
Adipati Unus.
Berhasil memperluas
wilayahnya pada masa
Sultan Trenggono
Joko Tingkir bergelar
Sultan Hadiwijaya
memindahkan ibukota
dari Pajang ke Demak
Pelabuhan transito,
pertanian,
perdagangan

Berdiri pada tahun
1586
Raja pertamanya
Sutawijaya bergelar
Panembahan Senopati
Puncak kejayaan pada
masa Sultan Agung
Sultan Amangkurat I
berkerjasama dengan
Belanda
Mataram pecah
menjaddi dua
berdasarkan
Perjanjian Giyanti
yaitu Kesultanan
Yogyakarta dan
Kesunanan Surakarta
Ekonomi: pertanian
dan perdagangan

BANTEN GOWA-TALLO TERNATE-TIDORE
Raja pertama Sultan
Hasanuddin kemudian
digantikan Pangeran Yusuf
Raja ketiga, Maulana
Muhammad berusia 9 tahun
Berkembang pesat pada masa
Sultan Ageng Tirtayasa
Sultan Haji membantu
Belanda
Perkeonomian: pertanian,
perdagangan, pelabuhan
transito

Makassar mengalami
perkembangan pada masa
Sultan Hasanuddin yang
terkenal dengan sebutan Ayam
Jantan dari Timur
Perjanjian Bongaya tahun 1667
M, antara pasukan Aru Palaka
yang dibantu Belanda dengan
penguasa Makassar.
Inti Perjanjian Bongaya:
Sultan Hasanuddin harus
memberikan kebebasan
berdagang kepada VOC
VOC memegang hak monopoli
Daerah kerajaan Bone yang
dulu direbut Sultan
Hasanuddin diserahkan
kepada Aru Palaka
Perekonomian: pelayaran dan
perdagangan

Berdiri pada abad ke-13
Persekutuan Uli Lima di
Ternate dan Uli Siwa di Tidore
Ternate bekerjasama dengan
Portugis membangun benteng
Sao Paulo
Kerajaan Tidore bekerjasama
dengan Sapnyol
Sultan Baabulah dari Ternte
memperluas daerah sampai
Filipina bagian Selatan
Sultan Nuku dari Tidore
memperluas wilayah sampai
Halmahera
Perekonomian: perdagangan
rempah-rempah

Peninggalan sejarah Islam :
a. Masjid
Masjid Demak
Masjid Sunan Kudus
Masjid Sunan Ampel
b. Keraton/ istana raja
c. Nisan
d. Kaligrafi
e. Karya sastra
Suluk
Babat
Kitab
Seni pertunjukkan
Hikayat
f. Benteng
g. Seni pertunjukkan
h. Seni pahat
i. Seni lukis

Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke
Asia adalah:
a. Gold atau mencari kekayaan berupa emas,
tanah jajahan, dan SDA.
b. Glory atau mencari kemuliaan bangsa.
c. Gospel atau menyebarkan agama.