Anda di halaman 1dari 8

1-AG SM 1-11/12

Kejadian 1 : 1-25
Kej 1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kej 1:2 Bumi belum
berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Kej 1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah
terang." Lalu terang itu jadi. Kej 1:4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu
dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. Kej 1:5 Dan Allah menamai terang itu
siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
Kej 1:6 Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk
memisahkan air dari air." Kej 1:7 Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia
memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya.
Dan jadilah demikian. Kej 1:8 Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah
petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kej 1:9 Berfirmanlah Allah:
"Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat,
sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Kej 1:10 Lalu Allah
menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai-Nya laut. Allah
melihat bahwa semuanya itu baik. Kej 1:11 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah
tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala
jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada
tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Kej 1:12 Tanah itu
menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji
dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah
melihat bahwa semuanya itu baik. Kej 1:13 Jadilah petang dan jadilah pagi,
itulah hari ketiga. Kej 1:14 Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang
pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda
penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-
hari dan tahun-tahun, Kej 1:15 dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah
benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Kej 1:16 Maka Allah
menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk
menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan
juga bintang-bintang. Kej 1:17 Allah menaruh semuanya itu di cakrawala
untuk menerangi bumi, Kej 1:18 dan untuk menguasai siang dan malam, dan
untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
2-AG SM 1-11/12


Kej 1:19 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kej 1:20
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan
hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Kej 1:21
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis
makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis
burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kej 1:22 Lalu
Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya: "Berkembangbiaklah dan
bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-
burung di bumi bertambah banyak." Kej 1:23 Jadilah petang dan jadilah pagi,
itulah hari kelima. Kej 1:24 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah bumi
mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan
segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Kej 1:25 Allah menjadikan
segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang
melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.

Kejadian 1 : 26-27, Kejadian 2 : 15-25
Kej 1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung
di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi." Kej 1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu
menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan
perempuan diciptakan-Nya mereka.
Kej 2:15 TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam
taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kej 2:16 Lalu
TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam
taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, Kej 2:17 tetapi pohon
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan
buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati."
Kej 2:18 TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri
saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."
3-AG SM 1-11/12


Kej 2:19 Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan
segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk
melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia
itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
Kej 2:20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-
burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia
tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kej 2:21 Lalu TUHAN
Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah
mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan
daging. Kej 2:22 Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu,
dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.
Kej 2:23 Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan
daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-
laki." Kej 2:24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan
ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Kej 2:25 Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka
tidak merasa malu.

Kejadian 1 : 29-31
Kej 1:29 Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala
tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan
yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu. Kej 1:30 Tetapi
kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang
merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau
menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Kej 1:31 Maka Allah melihat
segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah
pagi, itulah hari keenam.


4-AG SM 1-11/12


Lukas 9 : 10-17, Mazmur 23
Luk 9:10 Sekembalinya rasul-rasul itu menceriterakan kepada Yesus apa yang
telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah
kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia.
Luk 9:11 Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia
menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang Kerajaan Allah dan
Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Luk 9:12
Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid-Nya kepada-Nya
dan berkata: "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-
desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan
makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Luk 9:13 Tetapi Ia
berkata kepada mereka: "Kamu harus memberi mereka makan!" Mereka
menjawab: "Yang ada pada kami tidak lebih dari pada lima roti dan dua ikan,
kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini."
Luk 9:14 Sebab di situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Ia berkata
kepada murid-murid-Nya: "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok,
kira-kira lima puluh orang sekelompok." Luk 9:15 Murid-murid melakukannya
dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Luk 9:16 Dan setelah Ia
mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap
berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-
murid-Nya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Luk 9:17 Dan
mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-
potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul.
Mzm 23:1 Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Mzm 23:2 Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia
membimbing aku ke air yang tenang; Mzm 23:3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia
menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Mzm 23:4
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.
Mzm 23:5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau
mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Mzm 23:6
5-AG SM 1-11/12


Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku
akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.

Mazmur 84
Mzm 84:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur bani Korah.
(84-2) Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya TUHAN semesta alam!
Mzm 84:2 (84-3) Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran
TUHAN; hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Mzm 84:3 (84-4) Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan
burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada
mezbah-mezbah-Mu, ya TUHAN semesta alam, ya Rajaku dan Allahku!
Mzm 84:4 (84-5) Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang
terus-menerus memuji-muji Engkau. Sela Mzm 84:5 (84-6) Berbahagialah
manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan
ziarah! Mzm 84:6 (84-7) Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya
menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim
menyelubunginya dengan berkat. Mzm 84:7 (84-8) Mereka berjalan makin
lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mzm 84:8 (84-9) Ya
TUHAN, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah
Yakub. Sela Mzm 84:9 (84-10) Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah
wajah orang yang Kauurapi! Mzm 84:10 (84-11) Sebab lebih baik satu hari di
pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang
pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah orang fasik. Mzm 84:11
(84-12) Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia
berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Mzm 84:12 (84-13) Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah manusia yang
percaya kepada-Mu!


6-AG SM 1-11/12


Kejadian 11 : 1-9
Kej 11:1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Kej 11:2
Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di
tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Kej 11:3 Mereka berkata
seorang kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya
baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala
sebagai tanah liat. Kej 11:4 Juga kata mereka: "Marilah kita dirikan bagi kita
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan
marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Kej 11:5
Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-
anak manusia itu, Kej 11:6 dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan
satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari
sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat
terlaksana. Kej 11:7 Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa
mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Kej 11:8
Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka
berhenti mendirikan kota itu. Kej 11:9 Itulah sebabnya sampai sekarang nama
kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh
bumi dan dari situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.

Matius 8 : 1-4
Mat 8:1 Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong
mengikuti Dia. Mat 8:2 Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada-Nya,
lalu sujud menyembah Dia dan berkata: "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat
mentahirkan aku." Mat 8:3 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah
orang itu dan berkata: "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah
orang itu dari pada kustanya. Mat 8:4 Lalu Yesus berkata kepadanya:
"Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi
pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah
persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka."
7-AG SM 1-11/12


Markus 5 : 21-43
Mrk 5:21 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak
berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi
danau, Mrk 5:22 datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama
Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya Mrk 5:23
dan memohon dengan sangat kepada-Nya: "Anakku perempuan sedang sakit,
hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia
selamat dan tetap hidup." Mrk 5:24 Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di
dekat-Nya. Mrk 5:25 Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas
tahun lamanya menderita pendarahan. Mrk 5:26 Ia telah berulang-ulang
diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada
padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaannya
makin memburuk. Mrk 5:27 Dia sudah mendengar berita-berita tentang
Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari
belakang dan menjamah jubah-Nya. Mrk 5:28 Sebab katanya: "Asal kujamah
saja jubah-Nya, aku akan sembuh." Mrk 5:29 Seketika itu juga berhentilah
pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari
penyakitnya. Mrk 5:30 Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada
tenaga yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan
bertanya: "Siapa yang menjamah jubah-Ku?" Mrk 5:31 Murid-murid-Nya
menjawab: "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan
dekat-Mu, dan Engkau bertanya: Siapa yang menjamah Aku?" Mrk 5:32 Lalu Ia
memandang sekeliling-Nya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Mrk 5:33 Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui
apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan
dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada-Nya. Mrk 5:34 Maka
kata-Nya kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan
engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu!" Mrk 5:35
Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah
ibadat itu dan berkata: "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau
menyusah-nyusahkan Guru?" Mrk 5:36 Tetapi Yesus tidak menghiraukan
8-AG SM 1-11/12


perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: "Jangan takut,
percaya saja!" Mrk 5:37 Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorangpun ikut
serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mrk 5:38
Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orang-orang
ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Mrk 5:39 Sesudah Ia
masuk Ia berkata kepada orang-orang itu: "Mengapa kamu ribut dan menangis?
Anak ini tidak mati, tetapi tidur!" Mrk 5:40 Tetapi mereka menertawakan Dia.
Maka diusir-Nya semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu anak itu dan
mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar anak itu. Mrk 5:41
Lalu dipegang-Nya tangan anak itu, kata-Nya: "Talita kum," yang berarti: "Hai
anak, Aku berkata kepadamu, bangunlah!" Mrk 5:42 Seketika itu juga anak itu
bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah dua belas tahun. Semua
orang yang hadir sangat takjub. Mrk 5:43 Dengan sangat Ia berpesan kepada
mereka, supaya jangan seorangpun mengetahui hal itu, lalu Ia menyuruh
mereka memberi anak itu makan.

Anda mungkin juga menyukai