Anda di halaman 1dari 4

[1]

Perjanjian Lama
Wahyu 21:3
1. Perjanjian Lama terdiri dari:
a. Pentatuk (kelima kitab Musa/ Taurat/ Torah) ada 5 kitab:
Kejadian.
Keluaran.
Imamat.
Bilangan.
Ulangan.
b. Kitab-kitab sejarah ada 12 kitab:
Yosua.
Hakim-hakim.
Rut.
1 Samuel.
2 Samuel.
1 Raja-Raja.
2 Raja-Raja.
1 Tawarikh.
2 Tawarikh.
Ezrq.
Nehemia.
Ester.
c. Puisi ada 5 kitab:
Ayub.
Mazmur.
Amsal.
Pengkhotbah.
Kidung Agung.
[2]
d. Nubuat ada 17 kitab:
Nubuat nabi besar:
Yesaya.
Yeremia.
Ratapan.
Yehezkiel.
Daniel.
Nubuat nabi kecil:
Hosea.
Yoel.
Amos.
Obaja.
Yunus.
Mikha.
Nahum.
Habakuk.
Zefanya.
Hagai.
Zakharia.
Maleakhi.

2. Alkitab menuliskan tentang kisah-kisah dan perkataan Tuhann
yang menampilkan rencana Allah dalam hidup manusia:
a. Kisah air bah dan Keluarga Nuh dalam Kejadian 6:9-23.
b. Kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir dalam Keluaran 1-14.
c. Kisah Yosua menyeberangi Sungai Yordan dalam Yosua 3:1-17.
d. Kisah Daud dan Goliat dalam 1 Samuel 17:40-58.
[3]
3. Dalam kitab 2 Timotius 3:16 tertulis: segala tulisan yang
diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk
mendidik orang dalam kebenaran.

4. Meskipun Alkitab ditulis oleh tangan-tangan manusia tetapi
sumber tertinggi adalah Allah sendiri (2 Petrus 1:21).

5. Para penulis digerakkan oleh inisiatif Roh Kudus untuk berkata-
kata dan menuliskan FrimanNya (Yeremia 20:9, Amos 3:8).

6. Inti berita Alkitab adalah:
a. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk
tujuan yang mulia (Kejadian 1:26-28, Yohanes 10:10, Efesus
2:10).
b. Manusia jatuh ke dalam dosa karena telah melanggar Firman
Allah dan akibatnya adalah kematian rohani, terputusnya
hubungan manusia dengan Allah, dan akhirnya manusia akan
mengalami maut dan kematian kekal. Namun Allah menjanjikan
keselamatan (Kejadian 3, Roma 3:23, Roma 6:23).
c. Karena KasihNya, Allah telah memberikan PuteraNya, Yesus
Kristus, untuk mati menebus manusia yang mau percaya
kepadaNya dan bangkit untuk menyediakan tempat bagi
mereka. (Roma 8:1)
d. Kristus akan datang lagi di akhir zaman sebagai Hakim Agung
atas dunia ini.


[4]
7. Seluruh Alkitab dapat dilihat sebagai suatu gambaran besar dari
rencana Allah yang dibuat untuk manusia:
a. Kejadian 1:3 berisi janji keselamatan Allah.
b. Kejadian 4 berisi Maleakhi yaitu jalan Tuhan untuk
keselamatan.
c. Matius berisi Yohanes sebagai penyediaan keselamatan Allah.
d. Kisah Para Rasul berisi Yudas sebagai proklamasi keselamatan
Allah.
e. Wahyu berisi kesempurnaan keselamatan Tuhan.

8. Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani:
a. Kitab Taurat/ Torah ditulis oleh Musa (Ulangan 31:24-36,
Keluaran 24:7)
b. Kita Yosua ditulis oleh Yosua (Yosua 24:36).
c. Kitab 1 dan 2 Samuel ditulis oleh Samuel (1 Samuel 10:25).
d. Kitab 1 dan 2 Tawarikh ditulis oleh Nabi Nathan DAN Gad (1
Tawarikh 29:29).
e. Kitab Mazmur ditulis oleh Daud.
f. Dan beberapa kitab nabi ditulis oleh nabi itu sendiri: Ezra,
Nehemia, Yesaya, Yeremia.