Anda di halaman 1dari 19

PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD

DEPPENG KESMIL
PERSIAPAN MENGAJAR
Pendidikan : Diksarcab Kes Kes 2011.
Mata Pelajaran : Traumatologi
Jumlah JP Seluruhna : 10 JP ! T : " JP# ujian $ 2 JP Teori %
Jumlah JP untuk menca&ai T'( : ) JP ! 1*) + " JP %
Tujuan Kurikuler : ,gar &asis mengerti tentang Traumatologi.
-aktu : ) . /01
Metode : 2eramah# Diskusi 3 tana ja4ab.
,lins ,longins : 52D# Kom&uter# &a&an tulis# s&idol.
WAKTU
POKOK-POKOK MATERI
PELAJARAN DAN RENCANA
PAPAN TULIS
URAIAN / KETERANGAN
1 2 )
101 I. PENDAHULUAN.
A, Perkenalan.
B. Aer!e!".
C. J#$#l.
Traumatologi
D. TIU Ke Sa%#. ,gar Pasis me
ngerti ttg macam*macam trauma
3 &enebabna.
E. R#an& L"n&k#.
1. Pendahuluan.
2. 6iomekanik Trauma :
). 78aluasi
/. Penutu&.
'. Re(eren!".
9SS tentang Traumatologi untuk
Diksarcabkes no : ))*0)*,1* 6
022).
* Taangkan slide data &ribadi :adik.
* 2erita singkat mengarah ke judul
&elajaran.
* Ditulis di &a&an tulis dengan 4arna
menolok.
* Disam&aikan sekilas ke&ada &asis.
* Ditaangkan 3 menam&aikan
batasan ang akan diajarkan.
* Penam&aian sekilas ke&ada &asis.
1 2 )
1001 II. INTI.
A. P)k)k *a+a!an.
; Macam*macam trauma dan
&enebabna.<
B. S#* )k)k *a+a!an.
1. Trauma 6enda Tum&ul.
2. Trauma 6enda Tajam.
). Trauma Senjata a&i.
C. TIK.
1. ,gar &asis d&t menjeaskan
tdk mendalam ttg trauma tum&ul
2. ,gar &asis d&t menjeaskan
tdk mendalam ttg trauma tajam
). ,gar &asis d&t menjeaskan
tdk mendalam tentang trauma
senjata a&i.
D. Ura"an.
* Macam*macam Trauma 3 Pe
nebabna.
Slide 1

* Ditulis di&a&an tulis diba4ah judul
&elajaran
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Dijelaskan tentang Trauma 6enda
Tum&ul.
* Taangkan slide 1.
a. L#ka Me,ar. Pada luka jenis ini
terjadi kerusakan &ada ka&iler# se*
hingga timbul &engum&ulan darah
disekitarna. ,dana &engum&ulan
darah menebabkan luka ini tam&ak
sebagai suatu bercak g ber4arna
merah kebiru * biruan dgn melalui
&roses resorbsi# 4arna ini akan
berubah menjadi hijau kemudian
coklat dan selanjutna kuning.
5ama kelamaan makin &ucat dan
akhirna menghilang sama sekali
tan&a meninggalkan bekas.
*. L#ka Le-e%.
1% ,&abila arah kekerasanna
tegak lurus atau kurang lebih
tegak lurus &ada &ermukaan
tubuh# maka ang terjadi ialah
luka lecet jenis tekan.
Tra#,a Ben$a T#,#l
* 5uka Memar
* 5uka 5ecet
* 5uka robek
1 2 )
Slide 2

2% ,&abila arah kekerasan thd&
tubuh itu miring maka sebagian
dari e&dermis akan tergeser#
terba4a oleh benda tum&ul =
terutama bila benda tum&ul tadi
mem&unai &ermukaan ang tidak
licin.
-. L#ka r)*ek.
1% 5uka jenis ini terjadi robekan
&ada kulit# meli&uti jaringan
e&idermis dan dermis= bahkan
seringkali meli&uti jaringan ang
lebih dalam aitu otot bahkan
tulang.
2% 5uka robek akan meru&akan
luka terbuka ang mem&unai te&i
luka tidak rata# demikian &ula
dindinng dalam luka tidak teratur
kadang > kadang terd&t jembatan
jaringan antara kedua dinding luka
= sekitar luka sering kali ada luka
memar atau luka lecet.
* Dijelaskan tentang Trauma 6enda
Tajam.
* Taangkan slide 2.
a. L#ka T#!#k.
1% 5uka jenis ini diakibatkan oleh
benda runcing ang mengenai
tubuh dengan arah tegak lurus.
2% 5uka tusuk akan meru&akan
luka terbuka# dengan dalam luka
ang lebih besar dibandingkan
dengan &anjang luka.
)% Kedua te&i luka biasana akan
te&isah membentuk suatu celah
ang melengkung dan ini akan
tam&ak ter&otong rata# demikian
&ula dinding luka akan tam&ak
rata dan teratur.
/% 5uka tusuk akan mem&unai
sudut luka ang runcing &ada
kedua ujungna bila benda tajam
&enebabna mem&unai 2 sisi g
tajam#
Tra#,a Ben$a Ta.a,
* 5uka Tusuk
* 5uka iris
1 2 )

Slide )
*. L#ka "r"!.
1% 5uka iris dikibatkan oleh benda
tajam ang mengenai tubuh
dengan arah ang kurang lebih
sejajar dengan &ermukaan tubuh.
2% Panjang luka biasana akan
lebih dalamna luka.
)% Te&i luka akan tam&ak rata 3
teratur.
/% Kedua sudut luka meruncing#
sekitar luka membersih tidak
terda&at memar mau&un lecet.
0% ,kar rambut &ada bibir luka
biasana akan tam&ak ter&otong
dan antara kedua bibir dan
dinding luka ang rata tadi tidak
akan ditemukan jembatan ja*
ringan.
?% 5uka iris biasana akan menge
luarkan &erdarahan ang banak
dan seseorang da&at meninggal
akibat &endarahan tersebut.
* Dijelaskan tentang Trauma Senjata
,&i.
* Taangkan slide )
a. Sen.a%a A".
1% Shot gun. Senjata a&i ini
menggunakan &eliru ang &ada
satu tembakan da&at mele&askan
sejumlah anak &eluru beru&a
ber&uluh > &uluh timah hitam
sekaligus.
2% :un. Senjata a&i ini &ada
setia& kali tembakan# hana satu
anak &eluru ang dile&askan.
*. Anak el#r#.
Setelah dile&askan &ada suatu
tembakan akan berada &ada
lintasanna bersama > sama
dengan &artikel sisa &embakaran
mesiu# aitu butir mesiu ang tidak
habis terbakar# asa& serta udara
&anas.
-. Lk Bak Jarak Ja#+.
Disebutkan sebagai jarak jauh#
a&abila ang mengnai sasaran
hanalah anak &eluru saja.
Tra#,a Sen.a%a A"
- Senjata ,&i
* ,nak &eluru
* 5k 6ak Jarak Jauh
* 5k 6ak Msk Jrk Dekat.
* 5k 6ak Msk jrk Sangat dkt
* 5uka Tembak Tem&el
* 5uka Tembak Keluar
1 2 )
$. Lk Bak M!k Jrk Deka%.
Disebutkan sebagai luka tembak
jarak dekat# bila jarak &enemba
kan msh dlm batas daa &akai btr
mesiu g tdk hbs terbakar.
Jadi luka akan memberikan
gambaran se&erti luka tembak
masuk jarak jauh ang di
sekelilingna terda&at bintik
ber4arna hitam ang terdiri dari
mesiu ang tidak habis terbakar
dan masuk kedalam jaringan kulit.
6intik hitan ini diberi nama kelim
tatoage.
e. Lk Bak M!k .rk San&a% $k%.
Disebutkan sebagai luka tembak
masuk jarak sangat dekat# bila
ang turut mengenai sasaran
adalah semua &artikel ang
dihasilkan oleh suatu tembakan.
:ambaran luka jenis ini adalah
se&erti luka tembak masuk jarak
dekat# ditambah dengan kelim
jelaga meru&akan &e4arnaan
hitam &ada kulit sebelah luar dari
kelim tatouge= dan kelim a&i ang
meru&akan hi&eremi sebagai
akibat adana udara &anas.
(. L#ka Te,*ak Te,el.
,dalah suatu luka tembak masuk
jarak nol# dengan &erkataan lain :
luka tembak masuk ang
diakibatkan senjata a&i dengan
moncongna diletakan &ada kulit.
Pada luka jenis ini# anak &eluru
akan memasuki tubuh dan &artikel
lainna akan turut masuk kedalam
tubuh # karena tdk d&t menebar#
&. L#ka Te,*ak Kel#ar.
,&abila anak &eluru masih
mem&unai tenaga ang cuku&
besar setelah memasuki tubuh#
anak &eluru ini da&at terus hingga
akhirna menembus keluar &d sisi
tbh g lain 3 terjadilah lk tembak
keluar.
1 2 )
201
E. Ke!e,a%an *er%an/a.
'. Pe,er"k!aan.
III. AKHIR.
A. Ke!e,a%an *er%ann/a.
B. Pe,er"k!aan.


C. R"n&ka!an.
D. Penekanan.
* Memberikan kesem&atan bertana
ke&ada &asis tentang Macam*macam
trauma dan &enebabna
* Melem&arkaan &ertanaan dengan
metode 3 tehnik &ertanaan.
1. Jelaskan ttg trauma benda tum&ul.
2. .Jelaskan ttg trauma benda tajam
). Jelaskan ttg jrauma senjata a&i
* Memberikan kesem&atan bertana
ke&ada &asis tentang tentang Macam*
macam trauma dan &enebabna
* Melem&arkan &ertanaan &emerik*
saan.
1. Jelaskan 5k 6ak Jarak Jauh
2. Jelaskan 5k 6ak Msk Jrk Dekat.
). Jelaskan 5k 6ak Msk jrk Sangat dkt
/. Jelaskan 5uka Tembak Tem&el
0. Jelaskan 5uka Tembak Keluar
* Menam&aikan ringkasan &elajaran
ang sudah di ajarkan meli&uti Macam
* macam trauma dan &enebabna
* Menekankan ha * hal &enting ttg
Macam * macam trauma 3 &enebab
na

Mengetahui
.-s. Kade&&engkesmil
dr. 'bri@atun# M,AS#.
5etkol 2km !K% 9AP )20?"
Jakarta# ,gustus 2011
:adik
dr. 'bri@atun# M,AS.
5etkol 2km !K% 9AP )20?"
PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD
DEPPENG KESMIL
PERSIAPAN MENGAJAR
Pendidikan : Diksarcab Kes.
Mata Pelajaran : Traumatologi
Jumlah JP Seluruhna : 10 JP ! T : " JP# ujian $ 2 JP Teori %
Jumlah JP untuk menca&ai T'( : ) JP ! / * ? + " JP %
Tujuan Kurikuler : ,gar &asis mengerti tentang Traumatologi.
-aktu : ) . /01
Metode : Diskusi 3 tana ja4ab.
,lins ,longins : 52D# Kom&uter# &a&an tulis# s&idol.
WAKTU
POKOK-POKOK MATERI
PELAJARAN DAN RENCANA
PAPAN TULIS
URAIAN / KETERANGAN
1 2 )
101
!1001%
)01
I. PERMULAAN.
A. Pe,er"k!aan.
B. Aer!e!".
C. S#*.#$#l.
Trauma 9ubika.
D. TIU ke$#a. ,gar &asis me*
ngerti tentang trauma 9ubika.
E. R#l"n& )k)k ,a%er".
1. Senjata 9uklir.
2. Senjata 6iologi.
). Senjata Kimia.
'. Re(eren!".
9SS tentang Traumatologi
untuk Sesarcab kes no :
))*0)*,1* 6 022).
II. INTI.
A. Lan&ka+ Per%a,a.

0. P)k)k *a+a!an.
;Senjata 9uklir.<.
* 5em&arkan &ertanaan &emeriksaan dgn
metode 3 tehnik &emeriksaan.
1. Jelaskan ttg trauma benda tum&ul.
2. .Jelaskan ttg trauma benda tajam
). Jelaskan ttg jrauma senjata a&i
* 2erita singkat mengarah ke subjudul
&elajaran.
* Ditulis di &a&an tulis dengan 4arna
menolok.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Ditulis di&a&an tulis diba4ah judul
&elajaraan
1 2 )
1. S#* )k)k *a+a!an.
a. Pengertian.
b. T&e.
c. Karakteristik.
d. 7Bek
2. TIK.
a. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak mendalam
tentang &engertian nuklir.
b. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak mendalam
tentan t&e nuklir.
c. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak mendalam
ttg karakteristik nuklir.
d. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak mendalam
tentang eBek nuklir.
3. Ura"an.
a. Pengertian.
b.T&e.
Slide ?
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Dijelaskan tentang nuklir 3 t&e.
* Ditaangkan slide ?.
a. Pengertian : eBBek ang ditimbulkanna
dida&at dari energi 9uklir ang dile&askan
di4aktu terjadi reaksi &embelahan !Bissi%
dan &enggabungan !Bussi% dari inti atom.
b. T&e :
1% T&e ' C !Cission%.
a% Pembelahan ini atom.
b% Daa 'edak 1 + 2 > 000 KT.
2% T&e '' C !Cission > Bussion%.
a% Pembelahan 3 &enggabungan
inti atom.
b% Daa ledak 10 MT.
)% T&e ''' C !Cission% > Cussion >
Cission%.
a% Pembelahan# &enggabungan 3
&embelahan inti atom.
b% Daa ledak 10 MT.
P79:7AT',9
* TDP7 '
* TDP7 ''
* TDP7 '''
1 2 )
c. Karakteristik
Slide E
d. 7Bek
Slide "
* Dijelaskan tentang Karakteristik.
* Ditaangkan slide E
a. 7nergi ang dibebaskan oleh senjata
9uklir# terdiri dari :
1% :elombang tekanan ! 00 F %.
2% Aadiasi Thermis ! )0 F %.
)% Aadiasi 9uklir ,4al ! 0 F %.
/% Aadiasi9uklir 5anjutan!10F %.
b. Jenis > jenis 5edakan 9uklir :
1% 5edakan diudara# menghasilkan
&anas dan hem&usan + tekanan ang
besar dan tersebar lebar.
2% 5edakan di&ermukaan tanah. Meng
hasilkan &anas ang besar teta&i tidak
tersebar begitu luas.
)% 5edakan diba4ah &ermukaan bumi.
Panas g dihasilkan da&at diabaikan.
9amun eBek hem&asan besar # sedang
radius jangkauanna dikurangi begitu
banak.
* Dijelaskan tentang 7Bek 9uklir.
* Ditaangkan slide "
a. 7Bek &anas :
'ntensitas &anas g dihasilkan#
bebera&a kali lebih tinggi dari &anas ang
dihasilkan matahari. Dikenal tiga tingkat
kerusakan :
1% Tingkat &ertama disebabkan oleh
&anas 2 kal + cm
2
.
2% Tingkat kedua disebabkan oleh
&anas ) > / kal + cm
2
.
)% Tingkat ketiga disebabkan oleh
&anas G > 10 kal + cm
2
.
Sebagai &erbandingan :
1% (ntuk menghanguskan &akaian
uniBorm E kal + cm
2
.
2% (ntuk menalakan kau : 20 kal +
cm
2
.
b. 7Bek hem&asan :
Meru&akan eBek g menimbulkan keru
sakan ang &aling besar# Dari saat
ledakan sam&ai saat hem&asan ada jarak
4aktu ang singkat teta&i cuku&
(ntuk mengukur kekutan tekanan# di&akai
suatuan PS' !&onds &er sHuare inch%.
K,A,KT7A'ST'K
* 797A:'
* J79'S 57D,K,9
7C7K 9(K5'A
* 7C7K P,9,S
* I7MP,S,9
* A,D',S'
1 2 )
)01
4. Ke!e,a%an *er%an/a.
5. Pe,er"k!aan.
B. Lan&ka+ Ke$#a.
0. P)k)k Ba+a!an 6
<Senjata biologi<

1. S#* )k)k *a+a!an.
a. Pengertian.
b. T&e 3 &ersaratan.
c. Karakteristik.
d. 7Bek.

2. TIK.
a. ,gar &asis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang &engertian.
b. ,gar &asis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang t&e 3 &ersa*
ratan.
c. ,gar &asis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang karakteristik.
d. ,gar rasis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang eBek.
Jleh karena itu# kematian +kerusakan
tubuh &rajurit akibat eBek hem&asan
langsung# bisa diabaikan.
6angunan bisa akan rubuh dengan
hem&asan dengan tekanan ) &si#
bangunan beton dengan tekanan " &si
sedangkan tank atau &anser dengan
tekanan )0 &si.
c. 7Bek radiasi nuklir :
7Bek ini belum &ernah diuji# Aadiasi
langsung adalah radiasi ang di&ancarkan
disaat ledakan terjadi dan berlangsung
selama G0 detik.
Aadiasi residu# ada dua macam :
1% Aadiasi imbas !induced radiation%#
2% Aadiasi Ball > out.
* Memberikan kesem&atan bertana ke*
&ada &asis tentang senjata nuklir.
* Melem&arkan &ertanaan dgn metoda 3
tehnik &ertanaan.
a. Sebutkan macam*macam t&e nuklir.
b. Jelaskan tentang eBek nuklir.
* Ditulis di&a&an tulis diba4ah judul &ela*
jaraan
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
1 2 )
)01
3. Ura"an.
Senjata 6iologi
Slide G
4. Ke!e,a%an *er%an/a.
5. Pe,er"k!aan.

C. Lan&ka+ Ke%"&a.
0. P)k)k Ba+a!an.
< Senjata kimia <

1. S#* )k)k *a+a!an.
a. Pengertian.
b. T&e .
c. Karakteristik.
* Dijelaskan tentang senjata 6iologi.
* Taangkan slide G.
a. Pengertian : Mikroorganisme + @at g
dihasilkanna !tcksin% untuk melemahkan
la4an.
b. T&e. : ) t&e senjata 6iologi.
c. Persaratan :
1% Muda dibiakkan
2% Daa menakiti dan daa meracuni
ang tinggi.
)% Disebarkan melalui udara + dalam
bentuk cairan# serbuk# Bumigan.
/% Tidak ber4arna# tidak berbau dan
tidak ce&at dikenal + dimonitor.
0% Mem&unai ketahanan tinggi
d. Karakteristik :
1% Meru&akan benda hidu&.
2% Memiliki masa inkubasi.
e. 7Bek dari Senjata 6iologi.
1% Menimbulkan &enakit.
2% Menimbulkan kematian.
B. 2ontoh :
1% Kirus &enakit kuning.
2% Kirus K77.
)% Aiketsia &enebab L > Ce8er.
/% 6akteri &enakit ,nthraM.
0% 6akteri Tularemia.
?% 6akteri 6ruselia.
g. Cungi Penebab Aust > Iitam dan blast
&ada sercalia dan &adi.
* Memberikan kesem&atan bertana k&d
&asis tentang senjata biologi.
* Melem&arkan &ertanaan dgn metoda
3 tehnik &ertanaan.
a. Sebutkan macam*macam t&e senjata
biologi
b. Jelaskan tentang &ersaratan senjata
biologi.
* Ditulis di&a&an tulis diba4ah judul &ela*
jaraan.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
S79J,T, 6'J5J:'
* TDP7
* P7ASD,A,T,9
* K,A,KT7A'ST'K
* 7C7K
1 2 )
2. TIK.
a. ,gar &asis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang &engertian.
b. ,gar &asis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang t&e.
c. ,gar &asis d&t menje
laskan tidak mendalam
tentang karakteristik.
3. Ura"an.
a. Senjata Kimia.
Slide 10

b. Karakteristik.
Slide 11
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Dijelaskan tentang senjata kimia.
* Taangkan slide 10
a. Pengertian : Aacun kimia &ada
o&erasi militer# ang da&at memberikan
akibat buruk !Sakit# mati dan musnah%
&ada manusia# bintang dan tumbuh >
tumbuhan.
b. T&e :
1% Aacun &erang :
a% ,nti &ersonel agent.
b% ,nti tanaman.
2% Aacun iritasi.
)% 6ahan &enimbul asa&.
/% 6ahan bakar.
c. Dang ter&enting adalah ,nti Personel
,gent :
1% Aacun cekik# !2hlorion#
2hloro&icrin# Phosgene%.
2% Aacun le&uh# !Mustard. 5e4iaite%.
)% Aacun darah !IJ9# 2anogen
2hloride%.
/% Aacun SaraB#!Tabun# Sarin#
Soman# K.%.
* Dijelaskan tentang karakteristik.
* Taangkan slide 11
a. Karakteristik :
1% 7Bek racunna bekerja sangat
ce&at.
2% Menimbulkan korban masal.
)% Aacun da&at menembus
lobang > lobang &erlindungan dan
benteng > benteng biasa.
/% Mem&unai siBat kerahasiaan.
0% Daerah sasarannna luas.
* P79:7AT',9
* TDP7
* ,9T' P7AS ,:79T
* K,A,KT7A'ST'K.
* 67A6,:,' S79J,T,
K'M',
1 2 )
201
4. Ke!e,a%an *er%an/a.
5. Pe,er"k!aan.
III. AKHIR.
A. Ke!e,a%an *er%ann/a.
B. Pe,er"k!aan.

b. 6erbagai Senjata Kimia :
1% Sena4a organo BosBar : Sena4a
ini termasuk racun saraB# contoh :
Tabun dan sarin.
2% :as Mustard :Aacun ini sebenar
na bukan gas# melainkan cairan
dengan tekanan ua& ang rendah.

)% 5e4isite ::as ini da&at menimbul
kan korban / . lebih banak dari
&ada gas mustrad.
/% I.2.9. 2ara > racun ini sangat
6erbahaa# dengan let hal dose 1
mg+kg 66. Pelindung terbaik
adalah &akaian &elindung dengan
to&eng gas.
0% :as 2r dan 2S : :as ni tidak mem
bunuh# melainkan mengganggu
dan menimbulkan irritasi.
* Memberikan kesem&atan bertana ke*
&ada Pasis tentang senjata kimia 3
&engungsian korban.
* Melem&arkan &ertanaan dengan me*
toda 3 tehnik &ertanaan.
a. Sebutkan karakteristik senjata kimia
b. 6agaimana &era4atan korban senjata
kimia.
* Memberikan kesem&atan bertana
ke&ada Pasis tentang senjata kimia dan
&engungsian korban.
*Melem&arkaan &ertanaan &emeriksaan.
a. Sebutkan macam*macam t&e nuklir.
b. Jelaskan tentang eBek nuklir.
c. Sebutkan macam2 t&e senjata biologi
d. Jelaskan tentang &ersaratan senjata
biologi.
e. Sebutkan karakteristik senjata kimia
B. 6agaimana &era4atan korban senjata
kimia.
1 2 )
C. R"n&ka!an..
D. Penekanan.

* Menam&aikan ringkasan &elajaran g
sudah diberikan meli&uti : 9ubika.
*Menekankan hal*hal &enting ttg 9ubika.
Jakarta# ,gustus 2011
:adik
dr. 'bri@atun# M,AS.
5etkol 2km !K% 9AP )20?"
Mengetahui
.-s. Kade&&engkesmil
dr. 'bri@atun# M,AS.
5etkol 2km !K% 9AP )20?"
PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD
DEPPENG KESMIL
PERSIAPAN MENGAJAR
Pendidikan : Diksarcab Kes.
Mata Pelajaran : Traumatologi
Jumlah JP Seluruhna : 10 JP ! T : " JP# ujian $ 2 JP Teori %
Jumlah JP untuk menca&ai T'( : 2 JP ! E * " + 11 JP %
Tujuan Kurikuler : ,gar &asis mengerti tentang Traumatologi.
-aktu : 2 . /01
Metode : Diskusi 3 tana ja4ab.
,lins ,longins : 52D# Kom&uter# &a&an tulis# s&idol.
WAKTU
POKOK-POKOK MATERI
PELAJARAN DAN RENCANA
PAPAN TULIS
URAIAN / KETERANGAN
1 2 )
101
! 001%
)01
I. PERMULAAN.
A. Pe,er"k!aan.
B. Aer!e!".
C. S#*.#$#l.
; 5uka 6akar ;
D. TIU Ke%"&a. ,gar &asis
mengerti tentang 5uka bakar.
E. R#l"n& )k)k ,a%er".
1. Pengertian luka bakar.
2. 5uas &ermukaan tubuh.
'. Re(eren!".
9SS ttg Traumatologi untuk
Diksarcab kes no : ))*0)*,1* 6
022).
II. INTI.
A. Lan&ka+ Per%a,a.
0. P)k)k Ba+a!an.
<Pengertian luka bakar<
1. S#* )k)k *a+a!an
a. Pengertian.
b. Penebab luka bakar.
c. :ejala luka bakar.
* 5em&arkan &ertanaan &emeriksaan dgn
metode 3 tehnik &ertanaan.
a. Sebutkan macam*macam t&e nuklir.
b. Jelaskan tentang &ersaratan senjata
biologi.
.
* 2erita singkat menuju subjudul &elajaran
* Ditulis di&a&an tulis dg 4arna menolok.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Ditulis di&a&an tulis diba4ah judul
&elajaran
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
1 2 )
2. TIK.
a. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak menda*
lam ttg &engertian luka
bakar.
b. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak menda*
lam ttg &enebab luka
bakar.
c. ,gar &asis d&t men*
jelaskan tidak menda*
lam tentang gejala luka
bakar.
3. Ura"an.
a. Pengertian .
Slide 12
b. :ejala luka bakar
Slide 1)

* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Dijelaskan ttg &engertian luka bakar.
* Taangkan slide 12.
a. Pengertian. 5uka bakar atau kombustio
aitu kerusakan jaringan ang disebabkan
oleh karena suhu tinggi.
b. Penebab 5uka 6akar :
1% ,&i.
2% 2airan + benda &anas.
)% 6ahan kimia# se&erti : lsol# kreo*
lin# asamgaram.
/% Sinar terik matahari.
0% ,liran listrik.
?% (dara + ua& &anas.
* Dijelaskan gejala luka bakar.
* Taangkan slide 1).
:ejala > gejalana :
1% Tingkat 1 : tam&ak kemerah
merahan = dan membakaran hana
menganai la&isan atas kulit ari
! stratum corneum %.
2% Tingkat '' : &embakaran terjadi
sam&ai &ada la&isan kulit ari dan
terjadi gelombang > gelombang ang
berisi cairan kuning jernih. :elombang
* gelombang di sebut juga mele&uh
atau bullae.
)% Tinggkat ''' : &embakaran sam&ai
&ada kulit jangat atau lebih dalam.
Terjadi luka hitamke&utih * &utihan
disebut 7schrotca. 6ila hebat sekali
bisa terjadi luka hitam mengarang
disebut carbonisation.
P79:7AT',9
P79D76,6
:7J,5,
T'9:K,T '
T'9:K,T ''
T'9:K,T '''
1 2 )
201
4. Ke!e,a%an *er%an/a.
5. Pe,er"k!aan.

B. Lan&ka+ Ke$#a.
0. P)k)k Ba+a!an.
<5uas &ermukaan tubuh<

1. S#* )k)k *a+a!an
a. Pembagian luas tubuh.
b. ,kibat.
c. Pertolongan.

2. TIK.
a. ,gar &asis d&t menje*
laskan tidak mendalam
ttg &embagian uas tubuh.
b. ,gar &asis d&t menje*
laskan tidak mendalam
tentang akibat luka bakar.
c. ,gar &asis d&t menje*
laskan tdk mendalam ttg
&ertolongan luka bakar.
3. Ura"an.
a. Pembagian luas tubuh
Slide 1/
* Memberikan kesem&atan bertana k&d
Pasis tentang luka bakar.

* Melem&arkan &ertanaan dgn metoda 3
tehnik &ertanaan.
a. Jelaskan &engertian luka bakar dan &e*
nebabna.
b. Jelaskan gejala*gejala luka bakar.
* Ditulis di&a&an tulis diba4ah judul &ela*
jaran
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Penam&aian sekilas ke&ada Pasis.
* Dijelaskan ttg &engertian luas tubuh.
* Taangkan slide 1/.
a. Pembagian Permukaan Tubuh.
1% (ntuk da&at menentukan bera&a
&ersen &ermukaan tubuh mengalami
luka bakar# &ermukaan tubuh dibagi
dalam daerah ang dinatakan dlm
rumus &erkemba ngan .
2% 6erat ringanna luka bakar tsb#
sangat ditentukan oleh bebera&a
&ersen luas &ermukaan tubuh ang
terkena . !Aole oB nine%
a% Masing > masig &ermukaan le
ngan $ 2 . G F ! Kanan + Kiri %
b% Permukaan tubuh bagian de*
&an ! dada dan &erut % $ 2 .G F.
5(,S P7AM(K,,9 T(6(I
AJ57 JC 9'97
1 2 )

b. ,kibat luka bakar.
Slide 10

Slide 1?
4. Ke!e,a%an *er%an/a.
5. Pe,er"k!aan.
c% Permukaan &unggung 2.GF.
d% Permukaan daerah kemaluan
dan dubur $ 1F.
e% Masing > masing &ermukaan
tungkai $ / M GF ! kanan + kiri %.
* Dijelaskan ttg &engertian luas tubuh.
* Taangkan slide 10.

b. ,kibat 5uka 6akar.
1% Sok !gugat %.
2% 'nBeksi#
)% Pd umumna luka bakar tingkat 1
tidak begitu membahaakan dari &ada
luka bakar tingkat '' dan '''.
/% 6ila lebih dari 20F membahaakan
ji4a &enderita. 6ila lebih dari /0F#
maka kematian bisa menca&ai 00F.
0% 6ila ang terkena lebih luas lagi#
maka angka kematian da&at menca&ai
100F.
?% Mereka ang sembuh dari luka
bakar ini# akan mengalami cacat kulit
selama>lamana.

* Dijelaskan ttg &ertolongan luka bakar.
* Taangkan slide 1?.
c. Pertolongan :
1% Tutu& luka bakar dgn kain g steril.
2% 6erikan obat steril &ada 6oorsalB#
le8ertransalB# brandsalB# ala@ine#
sil8adin salB.
)% 6alut luka longgar>longgar saja.
/% 6erikan banak minum.
0% Dijaga agar &enderita tidak
kedinginan.
* Memberikan kesem&atan bertana k&d
Pasis tentang luas luka bakar.

* Melem&arkan &ertanaan dgn metoda 3
tehnik &ertanaan.
a. Jelaskan role oB nine.
b. Jelaskan akibat luka bakar.
,K'6,T 5(K, 6,K,A
SDJK
'9C7KS'
P7ATJ5J9:,9
5(K, 6,K,A
1 2 )
201 III. PENUTUP.
A. Ke!e,a%an *er%ann/a.
B. Pe,er"k!aan.

C. R"n&ka!an.
D. Penekanan.
* Memberikan kesem&atan berta na k&d
Pasis tentang luka bakar
* Melem&arkaan &ertanaan &emeriksa
an.
a. Jelaskan &engertian luka bakar 3
&enebabna.
b. Jelaskan gejala*gejala luka bakar.
c. Jelaskan role oB nine.
d. Jelaskan akibat luka bakar.
* Menam&aikan rangkaian &okok*&okok
materi ang telah di berikan tentang
Traumatologi.
* Memberikan &enekanan hal*hal ang di
angga& &enting ttg Trumatologi.
Jakarta# ,gustus 2011
:adik
dr. 'bri@atun# M,AS.
5etkol 2km !K% 9AP )20?"
Mengetahui
-s..Kade&&engkesmil
dr. 'bri@atun# M,AS.
5etkol 2km !K% 9AP )20?"