Anda di halaman 1dari 9

TUGASAN

_______________________________________________________________________
_
HBML3203
TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
SEMESTER SEPTEMBER 2014
________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul
bercetak kursus ini.
2. Jawab dalam bahasa Mea!".
3. Muat turunkan #e$%a# tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV! untuk
penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan
menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$.
%. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2&00 h'())a 3000 patah perkataan #'*a+ termasuk
rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja()a(
menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 'emeriksa tidak akan membaca
jawapan tugasan yang melebihi had patah perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan
hendaklah dinyatakan di penghujung tugasan anda.
$. (nda dikehendaki menghantar tugasan )!*(+( ,NL-NE melalui MyV!. )ila rujuk
kepada portal untuk arahan mengenai prosedur penghantaran tugasan secara online. (nda
dinasihatkan menyimpan salinan tugasan yang dihantar dan bukti penghantaran untuk
rujukan sendiri.
,. (nda hanya boleh menghantar tugasan SEKAL- sahaja dalam SATU #ail. -ail tugasan yang
dihantar mestilah dalam #ormat M)./0+1 2#ilename.doc3. )ila pastikan #ail adalah .ERS-
TERK-N- yang BETUL. -ail yang tersalah hantar hendaklah dihantar semula secara on.line
sebelum tamat tempoh penghantaran.
4. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 10hb / 23hb N01e$be2 2014. )erahan see%as
23hb N01e$be2 2014 T-DAK akan diterima.
5. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain.
(nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.
PEN-LA-AN
Tugasan ini menyumbang sehingga 403 daripada jumlah markah kursus berkenaan dan
akan dinilai berdasarkan kepada R"b2'+ %e$a2+aha( yang dilampirkan.
(nda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum 'eperiksaan (khir
)emester bermula.
PLAG-AR-SME4 P,T,NGAN MARKAH
A$a2a(4 Tugasan yang diserahkan6 secara automatik6 akan disemak untuk menentukan
kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan6 markah akan dipotong seperti berikut7
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 5 3037 potongan 203 daripada
jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 5 &037 potongan 403 daripada
jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada &037 Ma2+ah s'6a2 akan
diberikan.
S,ALAN TUGASAN
/acana ber#ormat ialah satu bentuk penulisan berkesinambungan yang mengandungi
#ormat.#ormat tertentu untuk menggariskan penampilan wacana tatabahasa secara kohesi#
dan koheren 28amaruddin 9usin6 1:553. &incangkan wacana ber#ormat dalam bahasa
Melayu dan huraikan bagaimana bentuk wacana ber#ormat dalam bahasa Melayu boleh
diaplikasikan dalam pengajaran penulisan bahasa Melayu.
'erbincangan anda hendaklah ber#okus kepada perkara.perkara berikut7
2a3 8onsep dan jenis.jenis wacana ber#ormat bahasa Melayu.
2b3 (plikasi wacana ber#ormat dalam pengajaran penulisan bahasa Melayu.
)ila rujuk garis panduan yang telah disediakan dalam rubrik berkaitan dengan
pemarkahan dan juga kandungan tugasan.
7J"$ah4 40 $a2+ah8
PANDUAN PELAJAR
(nda dinasihatkan7
1. Merujuk kepada modul dan sumber.sumber bercetak lain atau sumber dalam
internet yang boleh dipercayai 2contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau
organisasi yang mempunyai reputasi yang baik3 untuk memahami konsep sebelum
pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.
2. Merujuk kepada buku.buku yang ditulis oleh tokoh.tokoh kajian bahasa Melayu
yang boleh dipinjam dari perpustakaan.
3. Membincangkan dengan guru kemahiran hidup sekolah anda bagi mendapatkan
khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman
pembelajaran.
%. *adangan untuk rujukan7
i. (smah 9aji 0mar. 22;113. Nahu Melayu Kemas kini. 8uala umpur7 'T)
'ro#esional 'ublishing )dn &hd.
ii. -atimah &usu. 22;;33. Memupuk Bakat dan Minat Penulisan Kreatif9
Teori dan Proses9 8uala umpur7 'T) 'ublication.
iii. Juriah ong6 +aminah )abran6 )o#iah 9amid. 21::;3. Pendekatan
Mengajar Bahasa Malaysia. 8uala umpur7 'enerbit -ajar &akti.
iv. 8amaruddin 9usin. 21:553. Pedagogi Bahasa. 'etaling Jaya7 ongman
Malaysia.
v. iaw <ock -ang dan (bdullah 9assan. 21::%3. Nahu Melayu Moden.
8uala umpur7 -ajar &akti )dn. &hd.
vi. =ik )a#iah 8arim et al. 22;113. Tatabahasa Dewan disi Baru. 8uala
umpur7 1ewan &ahasa dan 'ustaka.

RUBR-K TUGASAN
HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU: SEMESTER SEPTEMBER 2014
K2'#e2'a ;a<a2a( T'*a+ Be2+a'#a( Le$ah Se*e2ha(a Ba'+ =e$e2a() Ma2+ah
%e("h 0 1 2 3 4
Pe()e(aa(
1
Tidak berkaitan 'enulisan
berdasarkan kriteria
berikut7
2a3 'engenalan
tentang wacana
ber#ormat tidak
menampakkan
konsep
perbincangan
secara
keseluruhan.
2b3 0bjekti#
penulisan
tugasan juga
kurang jelas.
2c3 Tiada sumber
rujukan yang
berkaitan
dinyatakan
dalam
penulisan.
'enulisan
berdasarkan
kriteria berikut7
2a3 'engenalan
tentang wacana
ber#ormat agak
baik dan
menampakkan
sebahagian
daripada
keseluruhan
penulisan.
2b3 0bjekti#
penulisan
tugasan agak
baik.
2c3 )ekurang.
kurangnya satu
sumber rujukan
yang berkaitan
dinyatakan
sebagai bahan
sokongan
penulisan
pengenalan.
'enulisan
berdasarkan kriteria
berikut7
2a3 'engenalan
tentang wacana
ber#ormat baik
dan relevan.
'enulisan
pengenalan
menampakkan
keseluruhan
penulisan.
2b3 0bjekti# penulisan
dinyatakan
dengan baik dan
menjelaskan
sebahagian
daripada tujuan
penulisan.
2c3 )ekurang.
kurangnya dua
sumber rujukan
yang berkaitan
dinyatakan
sebagai bahan
'enulisan
berdasarkan
kriteria berikut7
2a3 'engenalan
tentang wacana
ber#ormat amat
baik dan amat
relevan.
Mengemukaka
n ayat tesis
dalam
perenggan
pertama
penulisan yang
memberikan
impak kepada
pengenalan
keseluruhan
penulisan.
2b3 0bjekti#
penulisan
dinyatakan
dengan amat
baik dan
menjelaskan
4

K2'#e2'a ;a<a2a( T'*a+ Be2+a'#a( Le$ah Se*e2ha(a Ba'+ =e$e2a() Ma2+ah
%e("h 0 1 2 3 4
sokongan
penulisan
pengenalan.
keseluruhan
kandungan
penulisan.
2c3 )ekurang.
kurangnya tiga
sumber rujukan
dinyatakan
sebagai bahan
sokongan
penulisan
pengenalan.
K0(se% *a(
<e('s5<e('s
>a?a(a
be2602$a#
*aa$
Bahasa
Mea!"
3 Tidak berkaitan (a) Jenis.jenis
wacana
ber#ormat
dinyatakan dan
dihuraikan
secara ringkas
sahaja.
2a3 Tiada sebarang
sumber rujukan
dinyatakan.
2a3 Jenis.jenis
wacana
ber#ormat
dinyatakan dan
dihuraikan
dengan agak
baik.
2b3 )ekurang.
kurangnya satu
sumber rujukan
yang relevan
dinyatakan
sebagai bahan
sokongan
penulisan.
(b) )atu contoh
yang berkaitan
wacana
2a3 Jenis.jenis
wacana ber#ormat
dinyatakan dan
dihuraikan
dengan baik.
2b3 9ujah dan idea
yang
dikemukakan
baik dan relevan
serta
menampakkan
percambahan
pemikiran yang
bernas.
2c3 )ekurang.
kurangnya dua
sumber rujukan
yang relevan
2a3 Jenis.jenis
wacana
ber#ormat
dinyatakan dan
dihuraikan
dengan
lengkap.
2b3 9ujah dan idea
yang
dikemukakan
baik dan
relevan serta
menampakkan
percambahan
pemikiran yang
amat bernas.
2c3 )ekurang.
kurangnya tiga
12

K2'#e2'a ;a<a2a( T'*a+ Be2+a'#a( Le$ah Se*e2ha(a Ba'+ =e$e2a() Ma2+ah
%e("h 0 1 2 3 4
ber#ormat
dikemukakan.
dinyatakan
sebagai bahan
sokongan
penulisan.
(c) 1ua contoh yang
berkaitan wacana
ber#ormat
dikemukakan.
atau lebih
sumber rujukan
yang relevan
dinyatakan
sebagai bahan
sokongan
penulisan.
(d) Tiga atau lebih
contoh yang
berkaitan
wacana
ber#ormat
dikemukakan.
A%'+as'
>a?a(a
be2602$a#
*aa$
%e()a<a2a(
%e("'sa(
Bahasa
Mea!"
4 Tidak berkaitan 2a3 (plikasi
diterangkan
secara ringkas.
9ujah dan idea
dijelaskan tanpa
contoh yang
relevan.
(b) (ktiviti
pengajaran
penulisan
wacana
ber#ormat
dijelaskan
secara ringkas.
2a3 (plikasi
diterangkan
secara ringkas.
9ujah dan idea
dijelaskan
dengan agak
baik6 ada
contoh
disertakan.
Jenis.jenis
aplikasi
dinyatakan
secara ringkas.
2b3 (ktiviti
pengajaran
penulisan
wacana
2a3 (plikasi
diterangkan secara
ringkas. 9ujah dan
idea dijelaskan
dengan agak baik6
ada contoh
disertakan. Jenis.
jenis aplikasi
dihuraikan dengan
jelas.
2b3 (ktiviti
pengajaran penulisan
wacana ber#ormat
dijelaskan secara
ringkas berserta
contoh.
2c3 (da saranan baru
2a3 (plikasi
diterangkan secara
ringkas. 9ujah
dan idea dijelaskan
dengan baik6 ada
contoh disertakan.
Jenis.jenis aplikasi
dihuraikan dengan
jelas dan lengkap.
2b3 (ktiviti
pengajaran
penulisan wacana
ber#ormat
dijelaskan secara
ringkas berserta
contoh.contoh
yang amat sesuai.
1@

K2'#e2'a ;a<a2a( T'*a+ Be2+a'#a( Le$ah Se*e2ha(a Ba'+ =e$e2a() Ma2+ah
%e("h 0 1 2 3 4
ber#ormat
dijelaskan
secara ringkas.
2c3 (da saranan
baru tentang
proses aplikasi
prinsip
dinyatakan.
tentang proses
aplikasi prinsip
dinyatakan.
2c3 (da saranan
baru tentang
proses aplikasi
prinsip dinyatakan
berserta dengan
contoh yang
relevan.
R"$"sa( :
Kes'$%"a(
1 Tidak berkaitan +umusan dan
kesimpulan yang
ringkas dan tidak
menjelaskan
perkara berkaitan
dengan keseluruhan
kandungan
penulisan tugasan.
+umusan dan
kesimpulan yang
agak baik dan
menjelaskan hanya
sebahagian perkara
yang berkaitan
dengan
keseluruhan
kandungan
penulisan tugasan.
+umusan dan
kesimpulan yang baik
dan menjelaskan
keseluruhan
kandungan penulisan
tetapi tiada
penambahan isu
semasa sebagai nilai
tambah penulisan.
+umusan dan
kesimpulan yang
amat baik dan
sempurna.
Menjelaskan
keseluruhan
kandungan
penulisan dengan
teliti 2koheren dan
kohesi3 dan
memberikan
penambahan isu
semasa sebagai
nilai tambah
penulisan.
4
,2)a('sas'
Pe("'sa(
1 Tidak berkaitan Tugasan
mengandungi
pelbagai kesilapan
tatabahasa6 tanda
baca dan ejaan.
&ahasa yang
digunakan sesuai.
Tugasan
mengandungi
sebahagian kecil
kesilapan
tatabahasa6 tanda
baca dan ejaan.
&ahasa yang
'eraturan tatabahasa6
penggunaan tanda
baca dan ejaan
diikuti dengan baik.
&ahasa yang
digunakan dalam
penulisan sesuai.
'eraturan
tatabahasa6
penggunaan tanda
baca dan sistem
ejaan dipatuhi dan
diikuti dengan
amat baik. &ahasa
4

K2'#e2'a ;a<a2a( T'*a+ Be2+a'#a( Le$ah Se*e2ha(a Ba'+ =e$e2a() Ma2+ah
%e("h 0 1 2 3 4
'enulisan tidak ada
kesinambungan dan
urutan yang betul
2koheren dan
kohesi3.
>aya penulisan
('( tidak
digunakan dalam
penulisan kertas
kerja.
digunakan dalam
penulisan sesuai.
8esinambungan
penulisan 2koheren
dan kohesi3 agak
baik.
9anya sebahagian
daripada penulisan
mengikut gaya
penulisan ('(.
8esinambungan dan
urutan penulisan
2koheren dan kohesi3
adalah baik.
>aya penulisan ('(
diadaptasi
sepenuhnya dalam
kertas kerja.
yang digunakan
dalam penulisan
amat baik dan
amat relevan.
8esinambungan
dan urutan
2koheren dan
kohesi3 penulisan
dikawal rapi dan
amat baik. >aya
penulisan ('(
diadaptasi
sepenuhnya dalam
kertas kerja.
'enulisan
bibliogra#i
mengikut gaya
('( sepenuhnya.
JUMLAH 40