Anda di halaman 1dari 12

SKEMA

PEMARKAHAN
BAHASA MELAYU
PT3 2014
Bahagian A: Soalan 1
(8 markah)
Calon perlu menggariskan perkataan yang dikesan kesalahan, dan menulis jawapan yang betul
pada ruang yang disediakan.
Gariskan kesalahan bahasa - 1 markah
Menulis jawapan yang betul - 1 markah
Jawapan:
i) ebanyakan
ii) dalam
iii) menghidangkan
i!) kuih
Bahagian A: Soalan 2
(3 markah)
Jawapan
i) keriting
ii) beraneka
iii) memperdalam
Bahagian A: Soalan 3
(10 markah)
Jawapan
i) ami yakin bahawa pihak sekolah dapat menyelesaikan masalah pelajar itu.
ii) "angkat pegawai itu dinaikkan kerana beliau amat berjasa kepada syarikat.
iii) #n$ik %ai&al menghulurkan tangan serta / sambil bersalam-salaman dengan para
tetamu.
i!) Ganesh akan mendirikan rumah tangga dengan gadis yang di$intainya itu.
!) Murid itu rajin belajar dan akti' dalam akti!iti kokurikulum.
Bahagian A: Soalan 4 (Peribahasa)
(4 markah)
( markah - "eribahasa yang tepat mengikut konteks.
1 markah - )erdapat kesalahan ejaan
- )erdapat kesalahan susunan perkataan dalam peribahasa yang
tidak menjejaskan maksud peribahasa.
* markah - "eribahasa yang tidak tepat mengikut konteks.
- "enggunaan perkataan yang menjejaskan maksud peribahasa.
- "eribahasa yang kurang lengkap.
Jawapan:
i) +agai pinang dibelah dua
+agai $in$in dengan permata
,eperti bunga dengan perdunya
,eperti tanduk bersendi tulang
ii) +agaimana a$uan begitulah kuihnya
Bahagian B : Soalan 5 dan 6 (Pemahaman Prosa dan Puisi)
(20 markah)
A!"A# "!$%&!$A
- markah - .si $ukup serta lengkap dan ayat gramatis.
( markah - .si $ukup tetapi kurang lengkap dan ayat gramatis.
- .si $ukup dan lengkap tetapi ayat kurang gramatis.
1 markah - .si tidak $ukup tetapi ayat gramatis.
- .si tidak $ukup dan ayat kurang gramatis.
* markah - .si tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis.
- .si tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis.
Cadangan jawapan.
Soalan '
i) )ini marah kepada amal kerana
- amal membohonginya
- amal sanggup memperalat orang lain untuk kepentingan diri
- amal tidak 'ikir kesan buruk daripada perbuatannya
- amal $emburu buta
(maksim)m d)a isi /- markah0
ii) "erwatakan )ini dalam drama tersebut ialah
- +erpendirian tegas 1 $ontoh : dia tidak akan meneruskan perhubungan dengan amal
- eras hati - $ontoh : dia tidak akan meneruskan perhubungan dengan amal
- "emaa' - $ontoh : dia sudah memaa'kan amal
- +erani 1 $ontoh : meninggikan suara ketika ber$akap dengan amal
/-
markah0
iii) "ada pendapat saya, kita dilarang ber$akap bohong kerana
- +oleh merosakkan sesuatu persahabatan 2 perhubungan
- "erbuatan yang dilarang dalam agama .slam
- 3rang tidak akan memper$ayai per$akapan kita
- ita boleh kehilangan kawan 2 sahabat
- "erbuatan2 sikap yang tidak baik
( maksim)m d)a isi dan terima mana* mana isi yang ses)ai. /4 markah0
Soalan +
i) Gambaran penulis dalam rangkap satu tentang orang tua ialah
- seorang wanita berada di tepi jalan
- mukanya $omot rambutnya kusut
- membawa sebuah beg usang
- berjalan-jalan tanpa arah tujuan
aksim)m d)a isi /- markah0
ii) 5nak-anak tidak boleh mengabaikan ibu bapa kerana
- .bu bapa telah membesarkan kita sejak dilahirkan
- .bu bapa telah memberi kasih sayang
- .bu bapa telah memberikan pendidikan sehingga kita berjaya
- 5nak-anak tidak boleh menderhaka kepada ibu bapa
- 5nak-anak harus mengenang jasa ibu bapa
aksim)m d)a isi /- markah0
iii) "ada pendapat saya, pun$a-pun$a berlakunya pengabaian terhadap golongan tua ialah
-6 kurangnya didikan agama
- tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa
- ibu bapa garang 2 mendera anak-anak
- anak-anak tinggal jauh daripada ibu bapa
- anak-anak sibuk dengan kerjaya
( maksim)m d)a isi dan terima mana* mana isi yang ses)ai. / 4 markah0
Bahagian B: Soalan 7 (Pemahaman Novel)
(10 markah)
A!"A# "!$%&!$A
4 markah - .si $ukup dan rele!an mengikut tugasan serta ayat gramatis.
- markah - .si $ukup dan rele!an mengikut tugasan tetapi ayat kurang
gramatis.
- .si $ukup tetapi kurang rele!an mengikut tugasan serta ayat
gramatis.
( markah - .si tidak $ukup tetapi rele!an mengikut tugasan dan ayat
gramatis.
1 markah - .si tidak $ukup tetapi rele!an mengikut tugasan dan ayat kurang
gramatis.
* markah - .si tidak tepat tetapi ayat gramatis
- .si tidak tepat dan ayat tidak gramatis.
,o-el : #ikmah
+il Contoh "eristiwa
1.
.bu 5mri sanggup berkorban menyediakan semua keperluan 5mri walaupun dia
sendiri berada dalam keadaan lemah.
(.
5mri sanggup mengorbankan tenaga dengan mengayuh basikal sejauh sepuluh
kilometer semata-mata untuk membeli ubat ibunya di pekan.
-.
,apura sanggup mengorbankan keselamatan diri dengan menyelamatkan 5mri
daripada terus dibelasah oleh dua orang penyamun di sebuah lorong di pekan
4.
,apura sanggup mengorbankan keselamatan diri dengan melaporkan perbuatan
5mri yang memeras ugut ,aleh kepada guru disiplin walaupun diugut dan dian$am
oleh 5mri
7
.bu 5mri sanggup berkorban rasa dan kesakitan dipukul oleh suaminya tetapi dia
tetap mempertahan suaminya di depan 5mri kerana tidak mahu 5mri memusuhi
bapanya
,o-el : &rti Seb)ah Pengorbanan
+il Contoh "eristiwa
1.
5yah .man dan ibu 5di' 8anial terpaksa mengorbankan hasrat mereka untuk
berkahwin kerana anak-anak mereka tidak menyetujui perkahwinan tersebut
(.
.man terpaksa mengorbankan masa belajar 2 mengulangkaji pelajaran kerana gigih
berlatih untuk memenangi pertandingan pidato sehingga menjadi johan.
-.
5di' 8anial, 9ulkarnain dan "ei :an sanggup berkorban masa membantu .man
9ulaika membuat rujukan mengenai tajuk pidato untuk pertandingan. Mereka juga
sering menjadi pengkritik semasa .man berlatih.
4.
"engorbanan datuk dan nenek .man 9ulaika di kampung menjaga dia selepas ibu
bapanya berpisah dan ibunya menyambung belajar di luar negara.
7
.bu .man 9ulaika mengorbankan rasa rindu dan kasih kepada anak tunggalnya,
.man sepanjang melanjutkan pelajaran di ;ew 9ealand 2 luar ;egara.
,o-el : +:20
+il Contoh "eristiwa
1.
"uan 8elia, ibu ,ukma sanggup berkorban demi memegang amanah terhadap
tugasnya yang berisiko tinggi walaupun terpaksa disalahertikan oleh keluarga dan
masyarakat.
(. ;enek 5im berkorban menjaga 5im yang mengidap penyakit 5ids
-.
,ukma sanggup mengorbankan masa belajar untuk menyiasat akti!iti negati' dalam
masyarakat 2 elab :<( .
4.
.bu ,ukma sanggup berkorban untuk negara dengan melibatkan diri dalam akti!iti
kumpulan :<( untuk mendapatkan maklumat tentang kumpulan tersebut.
7
+apa ,ukma sanggup mengorbankan kepentingan peribadi untuk melakukan kerja-
kerja amal di kawasan perumahannya.
Bahagian : Soalan 8 (!lasan)
(15 markah)
P&!$,."A% A!"A# "!$%&!$A
.dea
.si tersurat dan tersirat yang rele!an dengan bahan.
Cemerlang 1- - 17
=lasan idea yang jelas dan matang.
+ahasa
5yat gramatis.
osa kata luas dan tepat.
#jaan dan tanda ba$a betul.
"enanda wa$ana yang betul.
esalahan bahasa yang minimum.
+aik *> - 1(
.dea
.si tersurat dan tersirat yang rele!an dengan bahan.
=lasan idea yang jelas.
+ahasa
5yat masih gramatis.
osa kata luas.
#jaan dan tanda ba$a masih betul.
"enanda wa$ana yang masih betul.
esalahan bahasa yang masih minimum.
Memuaskan *7 - *?
.dea
.si tersurat atau tersirat yang masih rele!an dengan
bahan.
=lasan idea yang kurang jelas.
+ahasa
5yat kurang gramatis.
osa kata terhad.
esalahan bahasa yang ketara.
"enguasaan
Minimum
*1 - *4 eseluruhan jawapan $alon menggambarkan
penguasaan bahasa yang tidak $ekap.
Bahagian /: Soalan 0 ("arangan !es1ons %erb)ka)
230 markah3
4angkah*langkah memeriksa
1. "emeriksa hendaklah memba$a karangan itu sekali untuk mendapatkan @impressionA.
"erkara yang perlu diperhatikan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerele!anan idea dan
pengolahan. emudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria
penskoran.
(. +a$a karangan sekali lagi untuk pertimbangan muktamad. ,ambil memba$a,
tandakan
kesalahan bahasa, tanda ba$a, ejaan, isi atau 'akta seperti yang berikut :
BBBBB kesalahan bahasa, perkataan dan 'rasa
2 kesalahan ejaan
22 kesalahan ejaan berulang
3 kesalahan tanda ba$a
C ) kesalahan isi 2 'akta
-. )iada penolakan markah ejaan Cpenandaan kesalahan sebagai panduan peringkat
markah)
P&!$,."A% A!"A#
Cemerlang (7 - -*
epujian 1> - (4
+aik 1- - 1?
Memuaskan *D - 1(
"enguasaan Minimum *1 - *E
"riteria enilai "emahiran en)lis
"!$%&!$A /&S"!$PS$
+5F5,5 - egramatisan : ata CMor'ologi)
: 5yat C,intaksis)
- #jaan dan tanda ba$a
- osa kata
.8#5 - .si-isi
- Furaian isi
- Contoh
"#;G3G5F5; - "engolahan
- "emerengganan
- %ormat
- =nsur keindahan bahasa2ungkapan menarik
"riteria Penskoran
P&!$,."A% A!"A# /&S"!$PS$
Cemerlang 2' * 30

$/&A
- .dea rele!an dengan tugasan
- Furaian idea jelas,menarik dan matang
- Contoh yang sesuai
BA#ASA
- "enggunaan ayat ber!ariasi dan gramatis
- "enggunaan kosa kata luas dan te1at
- esalahan bahasa minimum
P&,.54A#A,
"engolahan menarik, berkesan dan matang
dengan pemerengganan yang sesuai
- %ormat menepati kehendak tugasan
- "enggunaan penanda wa$ana tepat
- "enggunaan ungkapan menarik te1at dan
berkesan seperti peribahasa2 pantun2 $ogan
kata2 'rasa yang menarik
epujian 13 * 16


$/&A
- .dea rele!an dengan tugasan
- Furaian idea jelas dan menarik
- Contoh yang sesuai
BA#ASA
- "enggunaan ayat ber!ariasi dan gramatis
- "enggunaan kosa kata luas
- #jaan dan tanda ba$a yang betul
- esalahan bahasa minimum
P&,.54A#A,
"engolahan menarik, dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai
- %ormat menepati kehendak tugasan
- "enggunaan penanda wa$ana sesuai
- "enggunaan ungkapan menarik ses)ai dan
berkesan seperti peribahasa2pantun2$ogan
kata2'rasa yang menarik.
+aik
13 * 16

$/&A
- .dea masih rele!an dengan tugasan
- Furaian idea masih jelas dan masih menarik
- Contoh yang masih sesuai
BA#ASA
- "enggunaan ayat masih ber!ariasi dan
masih gramatis
- "enggunaan kosa kata masih luas
- #jaan dan tanda ba$a masih betul
- esalahan bahasa masih minimum
P&,.54A#A,
- "engolahan masih menarik, dan masih
berkesan dengan pemerengganan yang masih
sesuai
- %ormat masih menepati kehendak tugasan
- "enggunaan penanda wa$ana masih sesuai
Memuaskan 07 * 12

$/&A
- .dea k)rang rele!an dengan tugasan
- Furaian idea k)rang jelas dan k)rang
menarik
- )iada $ontoh atau $ontoh k)rang sesuai
BA#ASA
- "enggunaan ayat k)rang ber!ariasi dan
kurang gramatis
- "enggunaan kosa kata terhad
- kesalahan bahasa ketara
P&,.54A#A,
- "engolahan k)rang menarik, k)rang
berkesan dan pemerengganan yang k)rang
sesuai
- 'ormat k)rang menepati kehendak tugasan
- "enggunaan penanda wa$ana k)rang sesuai
"enguasaan
Minimum
01 * 0+
- eseluruhan jawapan $alon menggambarkan
penguasaan kemahiran menulis yang lemah
- )idak menjawab tugasan atau karangan tidak
menepati kehendak soalan2terpesong.
Soalan i
a. %ormat : )iada
b. 8iharapkan : "elajar dapat menulis $ara mengisi masa lapang dengan akti!iti
ber'aedah.
$. Cadangan jawapan :
Melakukan hobi yang berman'aat
Membantu ibu bapa di rumah
+eriadah
Menghadiri kelas tambahan
Melakukan akti!iti kemasyarakatan
Men&iarahi sanak-saudara
%erima mana*mana 8awa1an yang ses)ai
Soalan ii
a. %ormat : )iada
b. 8iharapkan : "elajar dapat menulis kebaikan program kitar semula kepada
masyarakat setempat.
$. Cadangan jawapan :
Mengelakkan pen$emaran alam sekitar
Menambahkan pendapatan kita
8apat memupuk nilai-nilai murni
8apat menjimatkan sumber alam yang semakin berkurangan
8apat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat
%erima mana*mana 8awa1an yang ses)ai
Soalan iii
a. %ormat : )iada
b. 8iharapkan : "elajar dapat menulis $ara-$ara memupuk semangat kejiranan.

$. Cadangan jawapan :
9iarah-men&iarahi
Gotong-royong
Humah terbuka 1 apabila musim perayaan
.bu bapa sebagai suri teladan
erajaan 1 kempen kesedaran
Menubuhkan rukun tetangga
%erima mana*mana 8awa1an yang ses)ai