Anda di halaman 1dari 3

Pengenalan

Komunikasi akan mempengaruhi tahap pembangunan dan kelangsungan


sesebuah organisasi. Sekiranya pengurus gagal untuk berkomunikasi dengan berkesan
sudah tentu akan menjejaskan kecekapan dan kelicinannya dalam menggerakkan
jentera organisasi. Amalan komunikasi berkesan merupakan elemen penting dalam
pengurusan organisasi terutama yang dianggotai oleh kepelbagaian budaya. Pengurus
perlu memiliki kemahiran pengurusan komunikasi bagi membolehkan mereka
berkomunikasi dengan berkesan tidak sahaja dengan anggota organisasi tetapi juga
dengan pelbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Kebolehan pengurus
menyampaikan maklumat serta menjalin hubungan akan membangkitkan dorongan
bekerja yang tinggi dalam kalangan subordinat, mengelak daripada berlakunya konflik
dan salah faham serta membangkitkan rasa saling percaya mempercayai di antara satu
sama lain. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara manusia untuk mencapai
tujuan bersama dengan menggunakan saluran tertentu. Oleh yang demikian, manusia
perlu mempunyai kod komunikasi yang boleh difahami dan diterima oleh semua ahli
masyarakat. Kod komunikasi sama ada bahasa lisan, kod penulisan mahupun kod
bukan lisan adalah penting untuk memastikan interaksi manusia berjalan lancar sesuai
dengan tujuan dan konteks komunikasi. Komunikasi adalah keperluan asas kehidupan
manusia selain makanan, minuman, pakaian dan tempat perlindungan. Komunikasi
berlaku setiap detik dalam kehidupan manusia sama ada berlaku secara sedar atau
tidak sedar, atau berlaku secara lisan atau menggunakan simbol yang mewakili sesuatu
mesej. Komunikasi merupakan aktiviti manusia yang sangat penting.
Penyampaian Maklumat
aklumat adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Sebahagian
tujuan utama kita berkomunikasi adalah untuk menyebarkan maklumat dan
pengetahuan kepada orang lain. elalui komunikasi, organisasi akan dapat
memperolehi banyak maklumat yang diperlukan seperti pengetahuan teknologi, latihan
kerja, kewangan dan sebagainya. !ni bertujuan agar usaha menyusun strategi ke arah
bagaimana hendak berfungsi secara cekap dan berkesan. Komunikasi boleh berlaku
secara formal dan tidak formal. "ontoh komunikasi secara formal ialah melalui
mesyuarat dan perbincangan antara pengurus dan orang bawahannya, manakal
komunikasi secara tidak formal boleh berlaku di mana#mana sahaja asalkan
perbincangan tersebut membincangkan hal yang berkaitan pembangunan sesebuah
organisasi.
Alat Kawalan
$i samping menyebarkan maklumat, komunikasi juga berfungsi sebagai alat
kawalan. %a&imnya tugas pengurus adalah untuk mentadbiri organisasi kearah
pencapaian yang cemerlang. endidik berbe&a dengan memberitahu. Secara asasnya
seorang pengurus mempunyai kuasa yang mampu mengarah pekerja untuk malakukan
sesuatu kerja melalui surat, memo, surat pekeliling dan sebagainya. 'amun begitu,
pengurus perlu pandai untuk menggunakan kuasanya sebagai pengurus supaya
pekerja dapat menerima sesebuah arahan dengan baik. Sekiranya pengurus
mengugunakan kekerasan, matlamat organisasi tidak akan tercapai.
Menurut Rudolf F. Verderber
Komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi social, yakni untuk tujuan
kesenangan, untuk menunjukan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara
hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertent, seperti( apa yang akan kita makan pagi
hari, apakah kita akan kuliah atau tidak, bagaimana belajar menghadapi tes.
Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. elson
Komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri#
sendiri yang meliputi( keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan
diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi.Kedua, untuk
kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan
mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.
Kesimpulan
Kepentingan komunikasi dalam organisasi adalah teras utama dalam
memastikan sesebuah organisasi itu berjaya mencapai matlamatnya. Komunikasi yang
efektif membolehkan warga organisasi menguruskan organisasi dengan lebih cekap
dan tersusun. Komunikasi organisasi yang positif perlu dipupuk, dibaik pulih dari
semasa ke semasa agar organisasi itu dapat berkembang maju seiring dengan
perkembangan globalisasi. )usteru itu, kepentingan komunikasi dalam organisasi
semakin mendapat perhatian di kalangan syarikat swasta dan organisasi sektor awam.
*eberapa kesimpulan yang dapat disampaikan dalam tulisan ini antara lain pentingnya
seorang pemimpin dan bawahan untuk menggunakan komunikasi secara efektif dan
efisien. Sekiranya komunikasi dalam sesebuah organisasi berlaku dalam keadaan yang
baik dan harmoni, sesebuah organisasi dapat mencapai matlamat mereka.