Anda di halaman 1dari 11

Sem 1

2014/15

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA
KRL 3043
LATIHAN ILMIAH


1KANDUNGAN


1.0 Pengenalan 2

2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 2

3.0 Penilaian Kursus:
3.1 Pemberatan penilaian kursus 2
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus 2

4.0 Bentuk Kerja Kursus: 3

Skala Pemarkahan Kerja Kursus
5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan 8

i. Muka depan tugasan 10

2


1.0 PENGENALAN
Kursus ini adalah kursus lanjutan daripada kaedah penyelidikan dalam pendidikan
sekolah rendah. Dalam kursus ini pelajar perlu menulis laporan lengkap hasil
penyelidikan di lapangan berpandukan format penulisan latihan ilmiah


2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
1. Menghasilkan laporan penulisan ilmiah.
2. Menggunakan kaedah penyelidikan dalam bidang keilmuan pendidikan sekolah
rendah.
3. Menujukkan kerjasama yang baik dengan penyelia.
4. Membincangkan isu-isu yang terkini dan releven dalam pendidikan sekolah
rendah sebagai bahan kajian.

3.0 PENILAIAN KURSUS

3.1. Pemberatan

Kategori Pemberatan
Kerja kursus 100%
JUMLAH 100%


3.2. Agihan Pemberatan Kerja Kursus

Bentuk Kerja Kursus Jenis
Tugasan
Jumlah (%)
Tugasan 1 Penulisan Tesis 80%
Tugasan 2 Forum atas talian 20%
JUMLAH 100%
3

4.0 BENTUK KERJA KURSUS

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang
sebenar tentang bagaimana hendak menulis Tesis penyelidikan.

4.1 Tugasan 1 ( individu - Penulisan Tesis 80 %)

Tugasan Arahan Tarikh Akhir %


Penulisan
Peringkat
pertama

1. Anda perlu menghantar
Deraf - Bab 1 + Bab 2 + Bab 3


Bab 1 Pengenalan (minimum 2000 p.p)
Pendahuluan
Latar belakang kajian
Pernyataan masalah
Objektif kajian maksimum 3
Soalan kajian antara 3 5
Kepentingan kajian
Batasan kajian
Definisi pembolehubah
Rumusan
Bab 2 Tinjauan literature (minimum 2000
p.p)
Pendahuluan
Teori dan konsep berkaitan
Kajian-kajian lepas
Rumusan
Bab 3 Metodologi (minimum 1000 p.p)
Pendahuluan
Rekabentuk kajian
Persampelan
Instrument kajian
Analisis data (deskriptif)
Rumusan


Minggu ke 4
4. 10.2014


Hantar tugasan
di tapak tugasan
yang telah
disediakan.

15%

4Penulisan
peringkat
kedua

2. Anda perlu menghantar
Deraf - Bab 4 + Bab 5

Bab 4 Dapatan kajian (minimum 2000 p.p)
Pendahuluan
Analisis Dapatan kajian
Rumusan

Bab 5 Perbincangan dan kesimpulan
(minimum 1000 p.p)
Pendahuluan
Perbincangan berdasarkan soalan
kajian
Cadangan kajian lanjutan
Penutup


Minggu ke 8

8. 10.2014

Hantar tugasan
di tapak tugasan
yang telah
disediakan.

15%


Penulisan
peringkat
ketiga

3.Anda perlu menghantar

Penulisan akhir tesis yang lengkap dan
mengandungi

i. Penghargaan
ii. Abstrak BM
iii. Abstrak BI
iv. Isi kandungan (10%)
v. Senarai jadual
vi. Rujukan
vii. Lampiran
viii. Bahasa/persembahan

1. Bab 1 (8%)
2. Bab 2 (8%)
3. Bab 3 (8%)
4. Bab 4 (8%)
5. Bab 5 (8%)


Minggu ke 12
6. 10.2014

Hantar tugasan
di tapak tugasan
yang telah
disediakan.


50%

5


*** PENTING
Pelajar wajib menghantar penulisan Tesis
akhir. Pelajar yang tidak menghantar
penulisan tesis Akhir dikira gagal walaupun
komponen lain dilengkap.
* PANDUAN UMUM PENULISAN TESIS

i. Bilangan rujukan (minimum 15 ; tahun rujukan 2000 ke atas)
ii. Bilangan patah perkataan minimum 8,000 tidak termasuk rujukan dan lampiran.
iii. Format penulisan:
jenis font (times new roman, size 12)
jarak 1.5 ( 1.5 line)
margin
o Top : 3cm
o Bottom : 2.5 cm
o Left : 2.5 cm
o Right : 2.5
Format penulisan : APA edisi ke 6

iv. Penulisan dalam format Ms word

4.2 Tugasan 2 ( Individu - Forum atas talian 20%)

FORUM MINGGU SOALAN FORUM
FORUM 1

Minggu 1- 2

(Tarikh penghantaran
tugasan e-forum 2:
8. Sept 2014 hingga
20 Sept 2014)


Soalan forum 1 : 4% (jawapan + 3 respon)

Soalan forum adalah berkaitan dengan penulisan tesis
dan soalan forum ini perlu disediakan oleh pensyarah
masing-masing.6

Contoh soalan forum
Sebagai seorang penyelidik bagaimanakah cara untuk
menyampaikan mesej permasalahan kajian supaya
permasalahan yang ditulis itu dapat dilihat sebagai
satu isu yang sangat penting dan penting untuk
dijalankan penyelidikan bagi mencari jawapanya
kepada persoalan yang dibina.

FORUM 2

Minggu 3-4

(Tarikh penghantaran
tugasan e-forum 2:
22 sept 2014 hingga
4 Okt 2014)


Soalan forum 2 : 4% (jawapan + 3 respon)

Soalan forum adalah berkaitan dengan penulisan tesis
dan soalan forum ini perlu disediakan oleh pensyarah
masing-masing

Contoh soalan forum
Tuliskan 2 persoalan kajian anda dan jelaskan apakah
ujian yang akan digunakan untuk menganalis bagi
menjawab persoalan tersebut. Pelajar yang lain sila
beri komen sama ada betul atau salah antara persoalan
kajian dengan analisis yang digunakan.


FORUM 3

Minggu 5-6

(Tarikh penghantaran
tugasan e-forum 3:
6 Okt 2014 hingga
18 Okt 2014)Soalan forum 3 : 4% (jawapan + 3 respon)

Soalan forum adalah berkaitan dengan penulisan tesis
dan soalan forum ini perlu disediakan oleh pensyarah
masing-masing

Contoh soalan forum
Bagaimana anda memastikan bahawa instrument yang
anda gunakan dalam penyelidikan ini mempunyai
keashan dan kebolehpercayaan.
7

FORUM 4

Minggu 7-8

(Tarikh penghantaran
tugasan e-forum 4:
20 Okt 2014 hingga 8
Nov 2014)

Soalan forum 4 : 4% (jawapan + 3 respon)

Soalan forum adalah berkaitan dengan penulisan tesis
dan soalan forum ini perlu disediakan oleh pensyarah
masing-masing

Contoh soalan forum
Apakah perbezaan analisis diskriptif dan analisis
deskriptif.

FORUM 5

Minggu 9-10

(Tarikh penghantaran
tugasan e-forum 5:
10 Nov 2014 hingga 22
Nov 2014)Soalan forum 5 : 4% (jawapan + 3 respon)

Soalan forum adalah berkaitan dengan penulisan tesis
dan soalan forum ini perlu disediakan oleh pensyarah
masing-masing

Contoh soalan forum
Jelaskan mengapa anda perlu menulis implikasi kajian
dan sumbangan kajian anda kepada pihak berkaitan
dalam penulisan tesis anda.


PERHATIAN

Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan
pensyarah kumpulan kuliah masing-masing.8

5.0 RUBRIK PENILAIAN

Bil. Komponen Lemah
Markah 1 5
Sederhana
Markah 6 10
Cemerlang
Markah 11 15.
1. Bab 1 + Bab 2 + Bab 3
(Word)
Tajuk yang sesuai
Masalah kajian yg jelas
Objektif dan soalan
kajian yg sesuai
Ulasan teori dan kajian
lampau
Kesesuaian rekabentuk
metodologi
Kaedah analisis data
Kesinambungan antara
elemen di atas

Tajuk dan
masalah
kajian tidak
sesuai, tidak
jelas dan
tidak terkini
dengan
bidang
pendidikan
sekolah
rendah
Objektif dan
soalan kajian
mengukur
dengan tidak
tepat.
Teori dan
kajian lampau
tidak
mencakupi
isu kajian
Metodologi
dan analisis
data tidak
sesuai dan
tidak tepat
Tajuk dan
masalah
kajian
sesuai dan
jelas
dengan
bidang
pendidikan
sekolah
rendah
Objektif dan
soalan
kajian
mengukur
dengan
tepat.
Teori dan
kajian
lampau
kurang
mencakupi
isu kajian
Metodologi
dan
analisis
data kurang
sesuai dan
kurang
tepat

Tajuk dan
masalah kajian
sangat sesuai,
jelas dan terkini
dengan bidang
pendidikan
sekolah rendah
Objektif dan
soalan kajian
mengukur
dengan tepat.
Teori dan
kajian lampau
mencakupi isu
kajian
Metodologi dan
analisis data
sesuai dan
tepat


9

2. Bab 4 + Bab 5 (Word)
Analisis dapatan kajian
Perbincangan
berdasarkan soalan
kajian


Analisis tidak
lengkap dan
tidak jelas
berdasarkan
soalan kajian
Perbincangan
tidak lengkap
dan tidak
jelas
Analisis
kurang
lengkap dan
kurang jelas
berdasarkan
soalan kajian
Perbincanga
n kurang
lengkap dan
kurang jelas
Analisis
sangat
lengkap dan
jelas
berdasarkan
soalan kajian
Perbincangan
sangat
lengkap dan
jelasBil. Komponen Lemah
Markah 1 16
Sederhana
Markah1 6 31
Cemerlang
Markah 31 50

3

Laporan akhir

Penulisan tidak
lengkap dan
tidak mengikut
format yang telah
ditetapkan

Penulisan
kurang lengkap
dan tidak
mengikut
format yang
telah ditetapkan

Penulisan lengkap
mengikut format
yang telah
ditetapkan

10


MUKA DEPAN TUGASAN
Contoh.


PENGGUNAAN INTERNET DALAM
KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU

NORAINI MOHAMED NOH

UIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2014