Anda di halaman 1dari 2

ARTIKEL REVIEW BAHASA SLANGA PART SABRI

Artikel yang dipilih dalam ulasan kajian terdahulu ini bertajuk Bahasa Slanga: Apakah Tujuan
Pengunaannya hasil penulisan Dr. Ghani bin Ismail. Artikel ini terdapat di dalam Language
Bulletin yang diterbitkan oleh A Publication of The Language Department of UITM Terengganu.
Setelah dianalisis mengenai artikel ini, sememangnya terdapat ino!ino yang berkaitan dengan
penggunaan Bahasa Slanga ini.
Artikel ini memokuskan kepada mengenai tujuan penggunaan bahasa slanga di dalam
proses komunikasi. "enurut pengarang bahasa slanga juga merupakan medium yang digunakan
dalam komunikasi manusia bagi menyampaikan buah ikiran, perasaan dan hasrat #Ghani Ismail,
$%&$'. (amun pengarang tidak memberikan istilah yang khusus tetapi turut mengambil pendapat
yang diutarakan oleh beberapa tokoh. Salah satunya, pendapat yang diutarakan oleh )arman dan
Stork #&*+,', yang mendeinisikan bahasa slanga sebagai -ariasi ujaran yang ber.irikan kosa
kata baru yang di.ipta dan sentiasa berubah, digunakan oleh golongan muda untuk
berkomunikasi sesama sendiri. "enurut (ik Saiah /arim #&*0&' pula, bahasa slanga merupakan
bahasa yang terhad #restricted language kerana mempunyai .iri!.iri tertentu dan hanya diahami
oleh golongan tertentu. "elalui deinisi yang diberikan oleh setiap ahli bahasa ini kita dapat
merumuskan baha1a bahasa slanga ini dalam kata yang mudahnya ialah salah satu bahasa
kelompok yang dipertuturkan dalam kalangan mereka sendiri kerana hanya indi-idu yang berada
di dalam kelompok itu sahaja yang mengerti mengenai deinisi, konteks dan maksud yang ingin
disampaikan oleh indi-idu yang lain dalam satu kelompok yang sama.
Dalam konteks yang lain, okus perbin.angan penulis di dalam artikel ini ialah berkaitan
dengan tujuan penggunaan bahasa slanga. Bagi melihat tujuan penggunaan bahasa slanga ini
pengarang mengambil pendapat yang diutarakan oleh "hd Amin Arshad mengenai aktor yang
me1ujudkan penggunaannya. "enurut "hd Amin Arshad #$%%%', antara penyebab mun.ulnya
penggunaan bahasa slanga ini ialah untuk menarik perhatian orang lain,untuk mengurangkan
suasana sugul dan kerisauan dalam perbualan, untuk meli.inkan perhubungan sosial dan untuk
mengakrabkan lagi persahabatan yang sedia terjalin. 2ika dilihat aktor!aktor ini sememangnya
akan memberikan kesan kepada bahasa "elayu jika penggunaan bahasa slanga ini tidak dika1al
dengan baik. /esan ini lebih nyata kelihatan dalam kalangan remaja kerana tujuan penggunaan
bahasa ini lebih .enderung penggunaanya dalam kalangan remaja )al ini dipersetujui oleh
"uhamad Daud #$%&$', penggunaan bahasa slanga ini sentiasa mendapat tempat dalam kelangan
remaja dan timbul kebimbangan dalam kalangan ahli bahasa pengggunaan bahasa ini akan
meren.atkan usaha untuk memartabatkan bahasa "elayu sebagai bahasa utama dan bahasa rasmi
di negara kita.
3leh hal yang demikian, jelaslah si sini baha1a artikel ini mempunyai kaitan yang jelas
dengan tajuk yang dibin.angkan iaitu mengenai penggunaan bahasa slanga dalam kalangan
pelajar kelas semantik kumpulan 4, sesi $%&,5$%&6, 7ni-ersiti Pendidikan Sultan Idris. 8aktor
dan kesan penggunaan bahasa slanga dalam kalangan pelajar akan turut dikaji dan dibin.angka.
"elalui artikel ini ianya sedikit sebanyak dapat dijadikan panduan dan asas dalam melakukan
penyelidikan ini.
BIBLIOGRAFI
)artman dan Stork .#&*+,'. Dictionary of Language and Linguistic. 9ondon: Applied S.ien.e
Pub. 9td.
"hd. Amin Arshad . #$%%%'. Bahasa !langa" Pembentukan dan #iri$cirinya. Dalam monogra
Bahasa Sastera, dan Budaya "elayu. Serdang, Selangor: 7P".
"uhammad Daud. #$%&$'. Bahasa !langa %ema&a" #abaran Memartabatkan Bahasa Melayu.
Dalam De1an Bahasa. /uala 9umpur: De1an Bahasa dan Pustaka "alaysia.
(ik Saiah /arim. #&*0&'.Beberapa Persoalan !osiolinguistik Bahasa Melayu. /uala 9umpur:
DBP