Anda di halaman 1dari 5

TUGAS TERSTRUKTUR

MATA KULIAH SATUAN OPERASI DAN PROSES KELAS P


DOSEN PENGAMPU : Arie Febrianto Mulyadi STPMP
E!APORATOR
Di"u"un ole# :
Wahyu Indra Nurcahya 115100300111008
Muhammad Alfian N.L 115100300111014
Candra Kusuma W. 115100300111032
Muhammad Afan Alfian 115100300111060
Mh. !i"al Affandi 115100300111020
$URUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNI!ERSITAS %RA&I$A'A
MALANG
()*+
PENDAHULUAN
*,* Pen-ertian E.a/ora"i
#rs$s $%a&rasi s$rin' s$(ali di'una(an &ada indus)ry*indus)ri yan' +$rs(ala +$sar,
)$ru)ama indus)ry &rs$s. -%a&rasi adalah sua)u &rs$s ($.adian fisi(a yan' mana )ida(
)$r.adi &$ru+ahan (m&sisi &ada s)ru()ur "a), d$n'an dasar &rs$s (nd$nsasi )au &$ru+ahan
$m+un m$.adi air. -%a&rasi m$ru&a(an &rs$s &$r)u(aran m$lalui ml$(ul air di a)msf$r
a)au &$ris)i/a +$ru+ahnya air a)au $s m$n.adi ua& di udara. 0u.uan dari $%a&rasi i)u s$ndiri
yai)u un)u( m$m$(a)(an laru)an yan' )$rdiri dari "a) )$rlaru) yan' )a( mudah m$n'ua& dan
&$laru) yan' mudah m$n'ua&.#$n'ua&an )$r.adi &ada )ia& ($adaan suhu sam&ai udara di
&$rmu(aan )anah m$n.adi .$nuh d$n'an ua& air. #rs$s $%a&rasi )$rdiri dari dua &$ris)i/a
yan' +$rlan'sun' 1
1.In)$rfac$ $%a&ra)in, yai)u )ransfrmasi air m$n.adi ua& air di &$rmu(aan )anah. Nilai
ini )$r'an)un' dari )$na'a yan' )$rsim&an.
2.2$r)i(al %a&ur )ransf$rs, yai)u &$r&indahan la&isan yan' ($nyan' d$n'an ua& air dari
in)$rfac$ ($ ua& 3a)msf$r +$+as4.
5$sar ($cilnya &$n'ua&an dari mu(a air +$+as di&$n'aruhi l$h +$+$ra&a fa()r yai)u1
1. K$l$m+a+an udara 3s$ma(in l$m+a+ s$ma(in ($cil &$n'ua&annya4
2. 0$(anan udara
3. K$dalaman dan luas &$rmu(aan, s$ma(in luas s$ma(in +$sar &$n'ua&annya
4. Kuali)as air, s$ma(in +anya( unsur (imia, +il'i dan fisi(a, &$n'ua&an s$ma(in ($cil.
5. ($c$&a)an an'ina
6. 0&'rafi, s$ma(in )in''i da$rah s$ma(in din'in dan &$n'ua&an s$ma(in ($cil
6. 7inar ma)ahari
8. 0$m&ara)ur
E!APORATOR
(,* Pen-ertian Ga0bar dan Keteran-an E.a/orator
Evaporator adalah ala) yan' +anya( di'una(an dalam indus)ry (imia un)u(
m$m$(a)(an sua)u laru)an. 0$rda&a) +anya( )i&$ evaporator yan' da&a) di'una(an dalam
indus)ri (imia. 8mumnya evaporator di&$rasi(an &ada (ndisi %a(um un)u( m$nurun(an
)$m&$ra)ur didih laru)an. Cara lain un)u( m$nurun(an )$m&$ra)ur didih laru)an adalah d$n'an
m$n'alir(an 'as inert 3udara4 &anas yan' +$rfun'si un)u( m$nurun(an )$(anan &arsial ua&,
s$hin''a m$nurun(an )$m&$ra)ur didih laru)an. 9al ini m$n''an)i(an &rinsi& $%a&rasi s$cara
%a(um yan' m$mun'(in(an &$n'ua&an d$n'an )$m&$ra)ur r$ndah. Namun sis)$m %a(um
m$m$rlu(an +iaya )in''i, ada cara lain un)u( m$nurun(an )$m&$ra)ur &$n'ua&an yai)u
d$n'an cara m$nurun(an )$(anan &arsial ua& air didalam fas$ 'as d$n'an cara &$n'aliran
udara. 8n)u( m$m$(a)(an laru)an yan' &$(a )$rhada& &anas di&$rlu(an ala) d$n'an /a()u
(n)a( yan' sin'(a) dan &$manasan d$n'an )$m&$ra)ur yan' )ida( )$rlalu )in''i,salah sa)u
ala) yan' di'una(an adalah 2accum !)ary -%a&ra)r.
Ga0bar * : -%a&ra)r
K$)$ran'an 1
1. 9) &la)$ 1 +$rfun'si un)u( m$n'a)ur suhu &ada /a)$r+a)h d$n'an )$m&$ra)ur yan'
diin'in(an 3)$r'an)un' )i)i( didih dari &$laru)4
2. Wa)$r+a)h 1 s$+a'ai /adah air yan' di&anas(an l$h h) &la)$ un)u( la+u alas yan' +$risi
:sam&$l;
3. 8.un' r)r :sam&$l; 1 +$rfun'si s$+a'ai )$m&a) la+u alas +ula) sam&$l +$r'an)un'.
4. Lu+an' (nd$nsr 1 +$rfun'si &in)u masu( +a'i air ($dalam (nd$nsr yan' airnya
dis$d) l$h &m&a %a(um.
5. Knd$nsr 1 s$rfun'si s$+a'ai &$ndin'in yan' m$m&$rc$&a) &rs$s &$ru+ahan fasa, dari
fasa 'as ($ fasa cair.
6. Lu+an' (nd$nsr 1 +$rfun'si &in)u ($luar +a'i air dari dalam (nd$nsr.
6. La+u alas +ula) &$nam&un' 1 +$rfun'si s$+a'ai /adah +a'i &$nam&un' &$laru).
8. 8.un' r)r :&$nam&un'; 1 +$rfun'si s$+a'ai )$m&a) la+u alas +ula) &$nam&un'
+$r'an)un'.
(,( 1ara Ker2a
2accum !)ary -%a&ra)r adalah ala) yan' +$rfun'si un)u( m$misah(an sua)u
laru)an dari &$laru)nya s$hin''a dihasil(an $(s)ra( d$n'an (andun'an (imia )$r)$n)u s$suai
yan' diin'in(an. Cairan yan' in'in diua&(an +iasanya di)$m&a)(an dalam sua)u la+u yan'
($mudian di&anas(an d$n'an +an)uan &$nan'as, dan di&u)ar. 8a& cairan yan' dihasil(an
didin'in(an l$h sua)u &$ndin'in 3(nd$nsr4 dan di)am&un' &ada sua)u )$m&a) 3receiver
flask4. K$c$&a)an ala) ini dalam m$la(u(an $%a&rasi san'a) c$&a), )$ru)ama +ila di+an)u l$h
%a(um. 0$r.adinya +um&in' dan &$m+$n)u(an +usa .u'a da&a) dihindari. K$l$+ihan lainnya
dari ala) ini adalah di&$rl$hnya ($m+ali &$laru) yan' diua&(an. #rinsi& ($r.a ala) ini
didasar(an &ada )i)i( didih &$laru) dan adanya )$(anan yan' m$ny$+a+(an ua& dari &$laru)
)$r(um&ul di a)as, s$r)a adanya (nd$nsr 3suhu din'in4 yan' m$ny$+a+(an ua& ini
m$n'$m+un dan a(hirnya .a)uh ($ )a+un' &$n$rima 3receiver flask4. 7$)$lah &$laru)nya
diua&(an, a(an dihasil(an $(s)ra( yan' da&a) +$r+$n)u( &ada)an 3slid4 a)au cairan 3li<uid4
3Nu'rh, et al. 1===4. 5iasanya $(s)ra( yan' dihasil(an dari $(s)ra(si a/al ini 3$(s)ra(si
dari +ahan )um+uhan4 dis$+u) s$+a'ai $(s)ra( (asar 3crude extract4.
(,+ A/li3a"i Alat
>a) all$l&a)i m$ru&a(an a'$n r'ani( yan' di&rdu(si dan dirilis l$h )anaman yan'
m$ny$+a+(an &$ru+ahan &ada )anaman s$(i)ar. Kara()$ris)i( all$lch$micals +iasanya
m$n'ham+a) &$r($cam+ahan s&$si$s lain dan (adan'*(adan' a(an m$nurun(an &$r)um+uhan
dari s&$si$s lain yan' m$n'assiasi(an d$n'an &rdus$n all$lch$micals. M$(anism$
all$lch$micals da&a) di'una(an un)u( m$n$(an &$r($cam+ahan -chinchla clnum L. dan
Amaran)hus %iridis L. 0anaman ini s&$si$s 'ulma )anaman &adi di sa/ah. 0u.uan dari
&$n$li)ian ini adalah un)u( m$m&$la.ari &$n'aruh dari all$lch$micals daun &inus 3#inus
m$r(usii ?un'h. $) d$ 2ri$s$4 &ada &$r($cam+ahan -chinchla clnum L. dan Amaran)hus
%iridis L. @l$h (ar$na i)u m$)d$ $%a&ra)r san'a) )$&a) un)u( di)$ra&(an dalam &$n$li)ian
ini.
(,4 1onto# Pabri3 'an- Men--una3an Metode E.a/orator
1. #0. C9-IL ?-AANB INA@N-7IA , #A78!8AN yan' m$n$ra&(an m$)d$ $%a&ra)r
&ada &rs$s &$n'lahan lim+ah cair
2. #.B !-?@ AB8NB 5A!8, MAAI8N m$n$ra&(an m$)d$ $%a&ra)r &ada &rs$s
&$n'ua&an air dari nira sam&ai m$nd$(a)i )i)i( .$nuhnya dan m$nda&a)(an ($&$(aa)an
yan' diin'in(an.
3. #0. K-5@N AB8NB , MALANB m$n$ra&(anya &ada sis)$m &$n'lahan )$+u m$n.adi
'ula.
4. #B M@A?@#ANBB@@NB, 08L8NBAB8NB m$n$ra&(an &ada &rs$s &$murnian
nira.

Anda mungkin juga menyukai