Anda di halaman 1dari 5

1 / 3

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim


08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman

TUGASAN PROJEK

PROGRAM PISMP (Matematik PR) !AMA P"#A$AR

K%RS%S MTE3143
Aplikasi Matematik

S"M"S&"R 8 (Tahun 4)
AM'I#A! Jan 2011

&arikh
Mula
Tugasan 1 23!"!2014
Tugasan 2 # 3 11!$!2014

&arikh
Hantar
Tugasan 1 %!%!2014
Tugasan 2 # 3 2!10!2014

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Meneroka peranan matematik dalam teknologi moden.
2. Menyiasat matematik sebagai kegiatan budaya yang berterusan.
3. Mendemonstrasikan kefahaman terhadap kod dan kriptografi.
4. Mengaplikasi model matematik dalam biologi dan ekologi.
5. Mendemonstrasikan kefahaman terhadap beberapa idea utama matematik berkaitan dengan
kalkulus.
Kerja kursus ini menilai hasil pembelajaran 1, 3, dan 5.


Objektif Kerja Kursus
elajar melaksanakan tugasan yang ditentukan bagi men!apai objektif berikut"
1. Meneroka dan memahami aplikasi matematik dalam kehidupan harian khasnya dalam
teknologi moden
2. Menyiasat dan mengulas se!ara kritikal kekuatan kod sifer klasik dan kriptografi moden
3. Menunjukkan pemahaman konsep beberapa idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus


Komponen Penilaian Kursus
elajar dalam kursus ini dinilai melalui komponen#komponen berikut

$o. Komponen enilaian Kursus
%ajaran
Kerja Kursus %ajaran
1. &ugasan 1" 'aporan enyiasatan" (plikasi Matematik 3)*
2. &ugasan 2" +lasan Kritikal" Kod ,ifer dan Kriptografi 4)*
3. &ugasan 3" 'aporan enyiasatan" -dea#idea Kakulus 3)*
.)*
4. eperiksaan (khir # 4)*

&ugasan 1, 2, dan 3 dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan kuliah bagi tajuk#tajuk berkenaan.


Tugasan Projek MTE3143
2 / 3
Penerangan Komponen Tugasan

Tugasan 1 &ap'(an Pen)iasatan * Aplikasi Matematik +alam ,ehi+upan Seha(ian
Matematik mempunyai banyak aplikasi dalam akti/iti manusia seharian. 0alam tugasan ini anda akan
menyiasat bagaimana matematik digunakan dalam teknologi moden.
,e!ara khusus, anda dikehendaki
1a2 mengenal pasti satu bidang teknologi moden yang melibatkan aplikasi matematik 1misalnya
teknologi Maklumat, telefon pintar, -nternet, kad pintar/kredit, bar!ode/34 !ode,
perbankan atas talian, telekomunikasi, dsb2
1b2 menyiasat bagaimana matematik digunakan untuk merealisasikan teknologi tersebut

0i akhir penyiasatan anda , anda perlu membentangkan hasil dapatan di dalam kelas dan
mendokumentasikan hasil penyiasatan anda dalam satu laporan bertulis.

Tugasan 2 -lasan ,(itikal * ,'+ Si.e( +an ,(ipt'g(a.i
Keperluan untuk merahsiakan mesej 1encryption2 dalam penghantarannya telah 5ujud sejak manusia
mula berkomunikasi antara satu sama lain. 0alam masa yang sama, usaha untuk meme!ahkan mesej
rahsia juga giat berlaku. Matematik memainkan peranan penting dalam usaha kedua#dua pihak ini.

0alam tugasan ini, anda akan menyiasat dan mengulas se!ara kritikal perkembangan kod sifer dari
6aman klasik sehingga ke 6aman moden ini. ,pesifikasi tugasan ini adalah seperti berikut"

1a2 0alam amali &opik 2 1Kod Klasik dan ,ifer2, anda menyiasat bagaimana menggunakan teknik
analisis kekerapan abjad untuk meme!ahkan pelbagai kod klasik dan sifer. 'aporkan hasil siasatan
anda serta berikan ulasan kritikal terhadap kekuatan dan kelemahan setiap kod klasik dan sifer
yang anda siasat.

1b2 0alam amali &opik 3 1Kod dan Kriptografi2, anda menyiasat samada teknik analisis kekerapan
abjad dapat digunakan untuk meme!ahkan sifer yang berasaskan sistem 4,(. 'aporkan hasil
siasatan anda serta berikan ulasan kritikal terhadap kekuatan dan kelemahan sistem 4,(.

1!2 ,elamatkah sistem 4,( hari ini7 8eri ulasan anda dengan membin!angkan kemungkinan suatu
sistem 4,( dapat dipe!ahkan.

,etiap ulasan kritikal anda di atas hendaklah memaparkan dua tema berikut dengan jelas.
1i2 Kekuatan dan kelemahan sifer
1ii2 (plikasi matematik dalam perkembangan kriptografi

Tugasan 3 &ap'(an Pen)iasatan / I+ea*i+ea ,alkulus
erkembangan pelbagai idea matematik adalah hasil dari usaha ahli#ahli matematik sepanjang 6aman
ber6aman. 0alam tugasan ini, anda akan mengulangi usaha#usaha beberapa orang ahli matematik
dalam menyiasat dan memperkembangkan idea#idea kalkulus berikut"
-dea 1. enghampiran nilai 9 oleh (r!himedes
-dea 2. enentuan luas bulatan oleh (r!himedes
-dea 3. aradoks :eno dan enyelesaiannya
-dea 4. enyiasatan lengkung kubik oleh $e5ton

,e!ara khusus, anda dikehendaki mengulangi siasatan dua idea dari senarai di atas seperti yang dilalui
oleh ahli#ahli matematik berkenaan. 0i akhir penyiasatan anda, buat satu rumusan mengenai
sumbangan idea ahli matematik berkenaan dalam sejarah perkembangan matematik.
0okumentasikan hasil penyiasatan anda dalam satu laporan bertulis, dan bentangkan di dalam kelas.

Tugasan Projek MTE3143
3 / 3
Panuan Pelaksanaan
1. ,emua tugasan adalah berbentuk indi/idu. (nda boleh berbin!ang sesama rakan tetapi hasil kerja
akhir hendaklah dibuat se!ara berasingan. ,ebarang persamaan hasil kerja dengan pelajar lain yang
melebihi kebarangkalian kebetulan 1probabilities of coincidence2 akan dianggap telah melakukan
kesalahan plagiarism. Kedua#dua pihak yang terlibat akan didenda mengikut peraturan yang
berkuatkuasa.

2. ,emua tugasan hendaklah hasil penulisan sendiri dan tidak boleh diterjemah terus menggunakan apa#
apa penterjemah termasuk Google Translate.

3. ,emua tugasan hendaklah ditaip menggunakan M, %ord dengan spesifikasi berikut"
1a2 ;on (rial sai6 11 dan langkau 1.5 baris.
1b2 ;ormat penulisan hendaklah mengikut garis panduan (( 1http"//555.apastyle.org/2
1!2 ,etiap satu 'aporan enyiasatan dan +lasan Kritikal hendaklah tidak melebihi 1) muka surat
dan mengandungi senarai rujukan yang digunakan.

3. ,etiap tugasan hendaklah disempurnakan mengikut tarikh yang ditetapkan dan diserahkan se!ara
berasingan. ,ebarang kele5atan dari tarikh yang ditetapkan akan ditolak 1)* dari markah yang
diperolehi, ke!uali mendapat kebenaran pensyarah terlebih dahulu.

4. (nda boleh berbin!ang dengan pensyarah mengenai masalah atau kemusykilan yang dihadapi semasa
melaksanakan tugasan dalam kerja kursus ini. %alau bagaimanapun, penilaian tidak akan dibuat
terhadap hasil kerja atau ja5apan anda. enilaian hanya akan dibuat selepas hasil kerja diserahkan.

5. <asil kerja yang baik harus menunjukkan kriteria#kriteria berikut"
1a2 ,etiap keperluan dan spesifikasi tugasan dipatuhi sepenuhnya
1b2 =rganisasi dan persembahan maklumat teratur, logikal dan koheren
1!2 enerangan mengenai aspek aplikasi matematik adalah jelas, tepat dan menunjukkan
kefahaman yang mendalam
1d2 enulisan laporan dan ulasan menepati gaya (( serta mengikut format penulisan akademik0isediakan oleh"

1$. %(< M=$> %?<2
enyelaras Kursus
0isemak oleh"

104. $> K=K ;+2
akar 8idang 1,M?2 Matematik
0isahkan oleh"

1$. $=4<($( (8+ 8(K(42
Ketua @abatan MatematikA ,alinan tugasan ini tidak memerlukan tandatangan.
1 of 2
4ubrik emarkahan <olistik
TUGASAN PROJEK
MTE3143 / Aplikasi Matematik

Skala 0esk(ipt'(
Amat
1eme(lang

B) C 1))

Kandungan
# menunjukkan pengetahuan matematik yang amat luas dan tepat
# kandungan menepati semua keperluan tugasan
# organisasi maklumat yang amat sistematik
(plikasi Matematik
# !ontoh teknologi moden menunjukkan aplikasi matematik amat sesuai
# penerangan aplikasi matematik yang amat jelas dan tepat
+lasan Kritikal
# ulasan terhadap sifer klasik dan sistem 4,( amat kritikal dan amat tepat
# aplikasi matematik dalam sifer diterangkan dengan amat jelas dan tepat
enyiasatan -dea Kalkulus
# penyiasatan idea amat menyeluruh dan tepat
# rumusan sumbangan amat rele/an
Kamahiran 4ujukan
# pemba!aan yang sangat luas dan rujukan yang amat rele/an
# laporan dan ulasan amat menepati format (( serta penulisan akademik
embentangan
# struktur persembahan yang amat berkesan
# penerangan yang amat jelas dan tepat
1eme(lang

D) C DB

Kandungan
# menunjukkan pengetahuan matematik yang luas dan tepat
# kandungan menepati semua keperluan tugasan
# organisasi maklumat yang amat sistematik
(plikasi Matematik
# !ontoh teknologi moden menunjukkan aplikasi matematik yang sesuai
# penerangan aplikasi matematik yang jelas dan tepat
+lasan Kritikal
# ulasan terhadap sifer klasik dan sistem 4,( kritikal dan tepat
# aplikasi matematik dalam sifer diterangkan dengan jelas dan tepat
enyiasatan -dea Kalkulus
# penyiasatan idea menyeluruh dan tepat
# rumusan sumbangan rele/an
Kamahiran 4ujukan
# pemba!aan yang luas dan rujukan yang rele/an
# laporan dan ulasan menepati format (( serta penulisan akademik
ersembahan
# struktur persembahan yang berkesan
# penerangan yang jelas dan tepat
,epu2ian

.5 C EB

Kandungan
# menunjukkan pengetahuan matematik yang memuaskan
# kandungan menepati keperluan tugasan
# organisasi maklumat yang sistematik
(plikasi Matematik
# !ontoh teknologi moden menunjukkan aplikasi matematik yang sesuai
# penerangan aplikasi matematik yang memuaskan
+lasan Kritikal
# ulasan terhadap sifer klasik dan sistem 4,( kurang kritikal atau kurang tepat
# aplikasi matematik diterangkan dengan kurang jelas atau kurang tepat

(bersambung...)
Rubrik Pemarkahan MTE3143
2 of 2
Skala 0esk(ipt'(
(sambungan)
,epu2ian

.5 C EB


enyiasatan -dea Kalkulus
# penyiasatan idea memuaskan
# rumusan sumbangan rele/an
Kamahiran 4ujukan
# pemba!aan yang memuaskan dan rujukan yang rele/an
# laporan dan ulasan menepati format (( serta penulisan akademik
ersembahan
# struktur persembahan memuaskan
# penerangan yang memuaskan
&ulus

4) C .4

Kandungan
# menunjukkan pengetahuan matematik yang terhad
# kandungan menepati sebahagian keperluan tugasan
# organisasi maklumat yang kurang sistematik
(plikasi Matematik
# !ontoh teknologi moden menunjukkan aplikasi matematik yang kurag sesuai
# penerangan aplikasi matematik yang kurang jelas dan kurang tepat
+lasan Kritikal
# ulasan terhadap sifer klasik dan sistem 4,( kurang kritikal dan kurang tepat
# penerangan aplikasi matematik dalam sifer kurang jelas dan kurang tepat
enyiasatan -dea Kalkulus
# penyiasatan idea kurang menyeluruh dan kurang tepat
# rumusan sumbangan kurang rele/an
Kamahiran 4ujukan
# pemba!aan yang terhad dan rujukan yang kurang rele/an
# laporan dan ulasan kurang menepati format (( serta penulisan akademik
ersembahan
# struktur persembahan yang kurang berkesan
# penerangan kurang jelas dan kurang tepat
3agal

) C 3B

Kandungan
# menunjukkan pengetahuan matematik yang rendah
# kandungan kurang lengkap dan tidak menepati keperluan tugasan
# organisasi maklumat yang tidak sistematik
(plikasi Matematik
# !ontoh teknologi moden menunjukkan aplikasi matematik yang tidak sesuai
# penerangan aplikasi matematik yang tidak jelas dan tidak tepat
+lasan Kritikal
# ulasan terhadap sifer klasik dan sistem 4,( tidak kritikal atau tidak tepat
# penerangan aplikasi matematik dalam sifer tidak jelas atau tidak tepat
enyiasatan -dea Kalkulus
# penyiasatan idea tidak menyeluruh atau tidak tepat
# rumusan sumbangan tidak rele/an
Kamahiran 4ujukan
# kurang atau hampir tiada rujukan atau pemba!aan
# laporan dan ulasan tidak menepati format (( serta penulisan akademik
ersembahan
# struktur persembahan tidak berkesan
# penerangan yang tidak jelas dan tidak tepat