Anda di halaman 1dari 6

0

KRB 3023
PRINSIP
PENGAJARAN PENULISAN
(PANDUAN KERJA KURSUS)1


ARAHAN
1. Kursus KRB 3023 ini mengandungi 3 Tugasan sahaja.
2. Pelajar harus menjawab SEMUA soalan.
3. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft copy dan
hard copy kepada pensyarah bagi kumpulan masing-masing.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN
TUGASAN
ARAHAN MARKAH TARIKH
Tugasan 1
(E-FORUM)
Terdapat 5 soalan yang dibincangkan
secara online menerusi laman
http://50.56.83.109/collegelms

1. Bincangkan kepentingan
kemahiran menulis.

2. Jelaskan fungsi-fungsi
kemahiran menulis pada
peringkat sekolah.

3. Jelaskan perbezaan karangan
terkawal dengan karangan
bebas.

4. Huraikan prinsip penulisan
dalam disiplin bahasa dan
kesusasteraan.

5. Berikan kepentingan
pengajaran penulisan pada
peringkat pra menulis.

(10markah)2 markah


2 markah2 markah
2 markah


2 markah
Minggu 1


Minggu 2Minggu 3
Minggu 4Minggu 6

2


Tugasan 2


Dalam kumpulan (4-5 orang),
(20markah)
1. W.M. Rivers telah menggariskan
peringkat pengajaran menulis mental.
Huraikan kepentingan pengajaran
tersebut pada murid-murid.
2. Dalam menguasai penulisan
karangan, murid-murid perlu melalui
aktiviti pra menulis, menulis dan
menulis semula.
Jelaskan kesan yang akan diperoleh
oleh murid sekiranya mereka tidak
melalui peringkat tersebut.


10 markah
10 markahTugasan 3
Secara Individu (30 markah)
1. Huraikan elemen kegramatisan ayat
yang perlu ada dalam penulisan
karangan. Penjelasan perlu menyentuh
semua aspek kegramatisan ayat.
12 markah
1 aspek = 3 markah
2. Jelaskan kekuatan dan kelemahan
penilaian karangan bentuk global dan
bentuk perincian.
10 markah


3. Huraikan masalah penulisan yang
sering dihadapi murid-murid serta
langkah-langkah mengatasinya.
8 markah


FORMAT PENULISAN KERJA KURSUS
1. Tugasan 1 : E LEARNING
Jawab SEMUA soalan perbincangan yang di upload di ruangan group forum di
http://50.56.83.109/collegelms
Jawapan bagi setiap soalan hendaklah tepat dan ringkas.
Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, pelajar hendaklah memberikan
respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 3 kali kepada mana-mana jawapan rakan
kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.
2. TUGASAN 2 : Kumpulan
* Panjang tugasan adalah antara 6 8 muka surat sahaja.
* Tugasan hendaklah ditaip dalam font Arial saiz 11 dan Spacing 1.5

3

* Senarai rujukan harus disertakan
* Contoh dan penjelasan yang diberikan haruslah sesuai
* Bahan modul digunakan sebagai panduan sahaja. Jawapan anda mestilah asli dari idea
anda sendiri
3. TUGASAN 3 : Individu
Panjang tugasan adalah antara 6-8 muka surat termasuk bibliografi
Tugasan hendaklah ditaip dalam fond Arial saiz 11 dan Spacing 1.5
Senarai rujukan harus disertakan
Tugasan adalah asli dari idea anda sendiri
Contoh dan penjelasan yang diberikan haruslah sesuai dalam konteks pendidikan negara
kita
PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN
1. Tugasan MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya:
i. Jawapan dan respon anda melalui e-forum
ii. Esei ilmiah bagi tugasan 2 dan 3
2. Kerja kursus yang lengkap mestilah disusun mengikut susunan berikut;
i Muka hadapan berwarna biru muda (gunakan format seperti yang dicadangkan
oleh Kirkby International College
ii Mempunyai isi Kandungan dan Halaman (Rujuk format dalam Lampiran A)
iii Tugasan 2
iv Tugasan 3
3. Tarikh akhir penghantaran adalah __pada tutorial ke-3 . Pelajar harus peka dan patuh
dengan tarikhtarikh yang ditetapkan.
4. Pelajar dinasihatkan sentiasa menyimpan back up tugasannya.
5. Sebarang masalah sila hubungi pensyarah anda.

FORMAT MELAKSANAKAN E FORUM

4

1. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on linebersama pensyarah dan
bersama-sama pelajar yang lain.
2. Pelajar hendaklah menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang
rasional dan bernas.
3. Pelajar dikehendaki memberikan pandangan, ulasan penambahan dan komentar terhadap
jawapan rakan-rakan yang lain. (Minimum 3 kali bagi setiap perbincangan)
4. Pemarkahan diberikan kepada jawapan yang menepati dan kekerapan penyertaan
berforum dengan rakan-rakan yang lain
SKALA PEMARKAHAN
A Menepati format penulisan, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan
baik,bernas, ada contoh yang relevan dan konkrid. Ada idea asli, kreatif dan kritis.
Idea tersusun dengan kemas.
Tiada kesalahan bahasa dan format penulisan
A- Menepati format penulisan, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, bernas,
ada contoh yang relevan dan konkrit. Idea tersusun dengan kemas.
Tiada kesalahan bahasa dan format penulisan.
B+ Menepati format penulisan, isi mencukupi, isi dihuraikan, ada contoh yang relevan,
idea tersusun dengan kemas.
Tiada kesalahan bahasa dan format penulisan.
B Menepati format penulisan, isi mencukupi, isi dihuraikan, ada contoh yang relevan,
idea tersusun dengan kemas.
Kesalahan bahasa dan format pada tahap minima
B- Isi mencukupi, isi dihuraikan, ada contoh yang relevan, idea tersusun dengan kemas.
Kesalahan bahasa dan format pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan)
Kesalahan format tidak lebih dari 2 perkara
C Isi mencukupi.Isi dihuraikan. Ada contoh. Ada idea yang diambil dari sumber lain.
Kesalahan format tidak melebihi dari 4 perkara.

5

Kesalahan formatdan bahasA tidak melebihi 7 perkara
D Kesalahan format melebihi 5 perkara. Isi tidak mencukupi, Isi tidak dihuraikan. Tiada
contoh. Ada idea dari sumber lain. Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara
E Tidak di serah pada waktu yang ditetapkan

YAKIN PADA DIRI SENDIRI
PERINGATAN.
I. Karya anda hendaklah asli dari idea anda sendiri
II. Pliagat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tata tertib.
III. Sentiasa AWAS pada tarikh tarikh yang berkaitan.
IV. Sentiasa rujuk Pengumuman dari masa ke semasa melalui LMS
V. Sentiada berhubung dengan pensyarah anda
VI. Pastikan tugasan dihantar pada tarikh yang ditetapkan
VII. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri
VIII. Semua peraturan tertakluk kepada ketua program anda