SULIT Bahasa Kadazandusun Mei 2009 1 Jam 15 minit

NAMA: _______________________ KELAS: ___________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PENILAIAN TAHUN 5 SEMESTER 1 2009

BAHASA KADAZANDUSUN 1 Jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Bahagian A dan B. 2. Bahagian A mengandungi 30 soalan aneka pilihan manakala bahagian B mengandungi 3 soalan. 3. Jawab semua soalan.

4. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti dengan jawapan yang terbaik daripada pilihan A, B, C dan D.

empat pilihan jawapan.

Pilih

5. Bagi soalan Bahagian B, lengkapkan atau isi jawapan pada ruang kosong yang sediakan.

Kertas soalan ini mengandungi ___ halaman bercetak dan ___ halaman yang tidak bercetak [lihat sebelah SULIT

SULIT BOOGIAN A (30 Ponguhatan) Ponguhatan 1 ± 2 Pilio¶ boros di kosudong. Pilih perkataan yang sesuai. 1. Linompuka nopo nga iso kawo do _____________. A B C D tua¶ua¶ kinotuan tindalam tikanas

2. Ngaran nopo do kakamot guugulu id gambal nga ___________. A B C D raga wakid barait kakanan

Ponguhatan 3 ± 4 Pilio¶ boros pamaganti ngaran di kosudong. Pilih kata ganti nama yang sesuai. 3. Kanaanangan nopo ____________ nga mamain badminton. A B C D yolo diolo yahai isido

4. Mogiuhup-uhup ___________ mamagayat dilo pukot. A B C D isio oku isido yahai

-1± [lihat sebelah SULIT

SULIT Ponguhatan 5 ± 7 Pilio¶ boros maan di kotunud. Pilih kata kerja yang betul.

Minongoi yo Ron, Ben om Lim pagapon di ontok tadau Tiwang.

Ogumu

_____________ diolo. (5)

____________ no (6)

diolo sada ngawi dii do minuli. Kaansak po di inai Zita om

_____________ (7)

no yolo miampai ounsikou ginawo.

5.

A B C D

tapon pagapon napanan pagapanan

6.

A B C D

Nowitan Pogowit Owito¶ Owit

7.

A B C D

minangakan makan akan naakan

Ponguhatan 8 ± 9 Intangai boros misaup di kosudong. Pilih kata ganda yang sesuai. 8. ________________ do sakot ilo kalabau. A Songkotop-kotop B Sangakan-akan C Songkotu-kotu D Songutus-utus

9.

Tulun nopo do Malaysia nga _____________ soira kiwaa tadau karamayan do taandakon. A Mogitaatabi C Mogipaapantang B Mogituutulung D Mogitootombului

-2± [lihat sebelah SULIT

SULIT Ponguhatan 10 ± 11 Pilio¶ boros nosugku di kosudong. Pilih perkataan berimbuhan yang sesuai. 10. Maganak om ______________ do tasu o tanak dau. A nosusu B posusuon C kokoton D mogkosusu

11.

Nokolimbou koiso i Julia id pialaan _____________id sikul dau. A minanangkus C panangkus B manangkus D tangkus

Ponguhatan 12 ± 13 Pilio¶ boros sokomoyon montok boros di kigaris. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris. 12. Orohian ngawi o tulun mangakan do linompuka. A Apasi C Aparagat B Odoot D Aanangan

13.

Osonong tomod ginawo ku tu nokoruba di taki om todu ku. A nokokito C nokopiromut B nokotuka D nokotombului

Ponguhatan 14 ± 15 Pilio¶ boros misulak komoyon di kigaris. Pilih kata lawan bagi perkataan bergaris. 14. Au koimbulai o sada tu anaru sakot. A akawas B osiriba

C akapal D oniba

15.

Oruol tian nung mangakan takano mata¶. A noguring C linugu B noonsok D nounos

-3± [lihat sebelah SULIT

SULIT

Ponguhatan 16 - 17 Pilio¶ ponguhatan di kosudong montok sisimbar. Pilih soalan yang sesuai dengan jawapan yang disediakan. 16. Wagas 10 kilogram. A B C D Piro wawa taanu di tina nu? Soira i tina nu kaanu do wawa? Nunu dii wawa naanu di tina nu? Isai gia nakaanu do wawa wagas 10 kilogram?

17.

Minggoos yolo do minluda mooi do ointutunan o sikul om watas diolo. A B C D Piro tadau yolo minggoos do minluda? Poingkuro yolo minggoos do minluda? Nokuro tu minggoos yolo do minluda? Id nonggo yolo minggoos do minluda?

Ponguhatan 18-19 Pilio¶ ayat di kosudong kokomoi do gambal. Pilih ayat yang sesuai berpandukan gambar.

18.

A B C D

Kiwaa kalaja sikul, oi mongingia¶. Suminakit oku di konihab, oi mongingia¶. Nokoloboi oku do minodop, oi mongingia¶. Oudipon oku do momonsoi, oi mongingia¶.

Nokuro tu au naawi kalaja sikul nu, oi Jovi?

19.

A B C D

Nokuro tu au ko minongoi sikul? Noiduanan ko nangku do baas sikul? Nokuro tu au ko nokorikot di konihab? Muli ko no, oi Justin?

Au oku olidas.

-4[lihat sebelah SULIT

SULIT

Ponguhatan 20 Pilio¶ boros kotigagan di kosudong. 20. ´___________, oruol o nipon ku!´ ka di Duali mongigit di pingas dau. A Atukoi B Odoi C Ha D Ai

Ponguhatan 21 ± 22 Pilio¶ ponjudu ginumu di kotunud. Pilih penjodoh bilangan yang sesuai. 21. i ii iii iv Minanaan i Karim do songinan punti. Nakaawi i Duali do sontulai rangalau. Monginum oku sanggalas susu tikid sodop. Minomoli i tina ku do sowongkos kinotuan.

A B C D

i om ii i om iv i om iii iii om iv

22.

i ii iii iv

Onuai oku gia do sonsopo mangga. Nakaawi i tadi ku do songinan sada. Noonuan oku di inai do sompuru lansat. Nakaakan oku do sonridis tupolo.

A B C D

i om ii i om iii ii om iii ii om iv

-5± [lihat sebelah SULIT

SULIT

Ponguhatan23 ± 26 Basao¶ e-mel id siriba om simbaron no ponguhatan ngawi sumusuhut. Baca e-mel di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

From : mario@yahoo,com Lucas@yahoo.com To : Cc : Bcc : Subject : Nokotombului oku id Tawau Lucas, Nunu abal nu? Yoku om paganakan ku nopo nga osonong. Hiti oku Tawau. Tumombului oku do hiti miampai di tina om tapa ku. Suminakai yahai kapal tulud. Ogumu kinoyonon notombului dahai. Minomoli i tina ku do kakamot dompuran. I tapa ku nopo nga minomoli do kakamot magapon dau. Binolian oku di ina do kakamot sikul. Susuyan ku ia¶ kokomoi do hiti id Tawau soira kouli oku hino id Penampang kio. Mantad doho, Mario 23. Isai minonuat do e-mel diti ? A Lucas B Mario C Tina di Mario D Tapa di Mario 24. Id nonggo i Mario sampaganakan do tuminombului? A Tawau B Kota Kinabalu C Penampang D Donggongon 25. Isai koruhang di Mario id kotombuluyan dii? A Lucas B tapa dau C tina dau D tina om tapa dau 26. Rati nopo do boros susuyan id teks nga ______ . A soritaan B togodon C sisindiron D barasan -6± [lihat sebelah SULIT

SULIT

Ponguhatan 27 ± 30 Basao¶ o iklan id siriba om simbaron no ponguhatan sumusuhut. Baca iklan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

KARAMAYAN WULAN KAGABASAN
PIBOI¶AN MOMOLUKIS POSTO TADAUWULAN : 20 MAGUS 2009
TIMPU : 7.30 DOUNGOSUAB KINOYONON : DEWAN KOUBASANAN PENAMPANG
OUKAB O PIBOI¶AN DITI KUMAA TANGAANAK SIKUL PANGAAN KODUO TEMA : MONTOK DIA¶ MALAYSIA

27. Nunu karamayan noroitan id iklan diti? A Momolukis Posto B Wulan Kagabasan 28. Nunu piboi¶an di poonjulon? A Momolukis Posto B Wulan Kagabasan 29. Isai kawasa tumanud do piboi¶an diti? A tangaanak sikul B tulun ginumuan C au narait id iklan D tangaanak sikul pangaan koduo 30. Id nonggo kinoyonon do piboi¶an diti? A Natad Sikul B Dewan Koubasanan Penampang C au noilaan tu au narait id iklan D Dewan Togumu Guno Penampang -7-

C D

Montok Dia¶ Malaysia Dewan Koubasanan Penampang

C D

Montok Dia¶ Malaysia Dewan Koubasanan Penampang

[lihat sebelah SULIT

SULIT BOOGIAN B ( 3 Ponguhatan) Ponguhatan 1 Uludo¶ om suato¶ kawagu boros dumadi ayat di kotunud tumanud gambal. Susun dan tulis semula perkataan menjadi ayat yang betul berpandukan gambar.

KOTOBIAN TADAU KINOLODION NU KO 11 TOUN

y y y y y

nopo nga manaandak Iti tadau kinolodion. Gambal tambalut Ogumu ku ontok dii. Nokorikot Mogisuusuai pinosodia po tindalam ku di tina. sumininding po monougi Pogulu oku dian yahai. ngawi tombului miampai Poingkakat manapap longon.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (5 marka) -8[lihat sebelah SULIT

SULIT Ponguhatan 2 Basao¶ o iklan id siriba. Baca iklan di bawah.

MANANOM MANGGA y y y y Kabalanja RM20.00 Aakan o tua¶ om koinlungung Bibit om baja. Andadon sontoun om aakan nogi tua¶.

MOMOGOMPI DO MANUK y y y y Kabalanja RM100.00 Aakan o tonsi om tontolu¶ Kukurungan om piak Toriirimo lihungan mooi do¶ au outong

MOMOGOMPI DO TASU y y y y Kabalanja RM120.00 Mintamong do lamin Walai tasu om duku Toriirimo podsuon i tasu

-9± [lihat sebelah SULIT

SULIT

A. Gonopo¶ o jadual id siriba miampai do katarangan id iklan. Lengkapkan jadual di bawah berpandukan maklumat dalam iklan.

AKTIVITI

MANANOM MANGGA _____________(1)

MOMOGOMPI MANUK

MOMOGOMPI TASU

Gatang

RM100.00

RM120.00

i) bibit mangga Kosukupan ii) baja

i)________________(2) ii) piak Aakan o daging om tontolu

i) walai do tasu ii)_________________(3)

Kounalan

______________(4)

Mintamong do lamin

Kokurangan

Andadon tolu toun om aakan nogi tua¶

Toriirimo lihungan mooi do¶ au outong

____________________(5) i tasu (5 marka)

B. Pilio¶ iso aktiviti i aanu nu do monoina mooi do¶ au orubat o timpu toliwang nu. Gunoon no maklumat id jadual. Pilih satu aktiviti yang boleh anda lakukan untuk mengisi masa lapang. Dengan menggunakan maklumat dalam iklan tulis sebuah cerita pendek.

Aanangan oku _____________________________________ tu _________________

- 10 ±

(5 marka) [lihat sebelah SULIT

SULIT Ponguhatan 3 Intangai gambal id siriba. Ponuat pangaan toniba kokomoi dilo tanak di nopihadsa. Gunoon no ngawi ilo boros nokosodia. Lihat gambar bersiri di bawah kemudian tulis cerita pendek menggunakan perkataan yang disediakan.

nosusu ± longon gibang ± au oikum-ikum - nopihadsa ± ounsikou

molohing dau ± balajal lumoyog ± balajal - tangaangayan

insan tadau ± nokolimbou koiso ± nokoobi ± pogun Malaysia ± pingat amas

(15 marka) - 11 [lihat sebelah SULIT

SULIT

Sogu sisimbar Bahagian A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C B B D C C C A D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D B D B C C B A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C B A D A B A D B

Bahagian B Ponguhatan 1 1. 2. 3. 4. 5. Iti nopo nga gambal manaandak tadau kinolodion. Ogumu tambalut ku nokorikot ontok dii. Mogisuusuai po tindalam pinosodia di tina ku. Pogulu minonougi oku dian, sumininding po yahai. Poingkakat ngawi tombului miampai manapap longon.

Ponguhatan 2 a AKTIVITI Gatang Kosukupan Kounalan Kokurangan MANANOM MANGGA _____RM20____ i) bibit mangga ii) baja Aakan o tua om koinlungung Andadon tolu toun om aakan nogi tua¶ MOMOGOMPI MANUK RM100 i) kukurangan___ ii) piak Aakan o daging om tontolu¶ Toriirimo lihungan mooi do¶ au outong MOMOGOMPI TASU RM120.00 i) walai tasu ii) duku Mintamong do lamin Toriirimo podsuon i tasu

[lihat sebelah SULIT

SULIT Ponguhatan 2 b

Poomitanan 1 Aanangan oku mananom mangga tu au apagon o gatang. RM20 no o gunoon. Asanang nogi mogihum do bibit mangga om baja dau tu ogumu padagangon id tomu. Aanangan oku nogi mananom mangga tu kiwaa duo kounalan di aanu ku. Suai ko¶ aakan o tua¶ , kawasa nogi maan do koinlungungan. Sundung potuu do tolu toun ku do magandad do mongua¶ nga au osusa do momiara/momogompi di puun mangga. Poomitanan 2 Aanangan oku momogompi manuk tu ogumu kounalan. Suai ko¶ aakan o tonsi dau, kaanu oku nogi do tontolu¶. RM100 o gunoon poposodia di kosuusukupan do momiara/momogompi manuk. Sundung potuu do apapaagon o gatang nga nung atamangan kopio, ogumu o aanu ku om au oku nodi osusa mongoi boli hilo id pasar. Poomitanan 4 Aanangan oku momogompi tasu tu orohian oku mamaamain miampai do tasu. RM120 o gatang di tasu. Sundung potuu do apagon o gatang nga ogumu kounalan aanu ku miagal dumadi tambalut mamaamain toi ko¶ owiton mimpanau om obuli nogi mintamong do lamin. Au di i paganakan ku orosian do apanakahan.

(Torimoon nunu nopo sisimbar di kotunud)

Ponguhatan 3 I Ben nopo nga nosusu do aiso longon id gibang. Sundung potuu do nopihadsa isio nga au isio oikum-ikuman. Ounsikou kasari isio mamaamain miampai di tangatambalut dau. Pinaatod nogi isio di molohing dau minongoi balajal do lumoyog. Binalajal nogi isio do suusuai tangaangayan. Insan tadau tuminanud isio id pialaan lumoyog. Nokolimbou koiso isio id pialaan dii. Nokoobi nogi isio do pogun Malaysia. Nakaanu isio pingat amas. Ounsikou i Ben tu nakalantoi id pialaan dii.

(Torimoon nunu nopo sisimbar di kotunud)

[lihat sebelah SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.