Anda di halaman 1dari 2

TAJUK 2 : GURU DAN PERUNDANGAN

AKTA OKU 2008


BAHAGIAN IV
Penggalakan Dan Pembangunan Kualiti Hidup Dan
Kesejahteraan Orang Kurang Upaya
Bab ! Keb"lehaksesan
Bab # ! Habilitasi Dan $ehabilitasi
Bab % ! Kesihatan
Bab & ! Perlindungan Orang Dengan Ketidakupayaan
'ang (eruk
Bab ) ! Keadaan Berisik" Dan Ke*emasan
Kemanusiaan
Bab + ! Am
BAB 1 : KEBOLEHAKSESAN
Akses kpd rekreasi, sukan - santai
Akses kemudahan, ameriti .keselesaan/,
perkhidmatan - bangunan a0am
Akses kemudahan pengangkutan a0am
Akses pendidikan 1 b"leh lanjutkan pelajaran
Akses pekerjaan 1 majikan layan sama rata
Akses maklumat, k"munikasi - tekn"l"gi
Akses kpd kehidupan berbudaya 1 t2, teater
BAB 2 : HABILITASI DAN REHABILITASI
Habilitasi - rehabilitasi .pemulihan/
Perkhidmatan di rumah, kediaman -
s"k"ngan k"muniti lain 1 elakkan pengasingan
OKU
Habilitasi - rehabilitasi 1 supaya dapat
berdikari se*ara maksimum
BAB 3 : KESIHATAN
Akses kesihatan
Pen*egahan drpd berlakunya ketidakupayaan
selanjutnya
Pengadaan pers"nel kesihatan 1 khidmat
jurupulih
BAB 4 : PERLINDUNGAN ORANG DENGAN
KEUPAYAAN YANG TERUK
Perlindungan sepanjang hayat - sistem
s"k"ngan s"sial
Pengertian 3"rg dgn ketidakupayaan teruk4 1
bergantung sepenuhnya pada "rg lain utk
kehidupan asas
BAB 5 : KEADAAN BERISIKO DAN
KECEMASAN
Akses kepada bantuan 1 dapatkan bantuan
sama rata *th kemalangan
BAB 6 : AM
Pen*egahan anam"li 1 hapuskan kesulitan yg
disebabkan akta terdahulu
Keke*ualian - peralihan
Kuasa membuat peraturan 5 menteri
Akta Pihak berkuasa A0am 6&7
Perlindungan thdp tindakan guaman -
pr"siding undang#
Perkara yang dilakukan dlm menjangkakan
akta ini diperbuat
FOKUS AKTA DALAM BIDANG PENDIDIKAN
KEBOLEHAKSESAN PENDIDIKAN OKU
/ OKU tidak b"leh dike*ualikan drpd sistem
pend8 umum atas asas ketidakupayaaan
#/ knk# OKU 9 b"leh dike*ualikan drpd pend
pra sek"lah, rendah, menengah - tinggi atas
asas kesetaraan dgn "rg : knk# upaya
termasuk latihan 2"kasi"nal - pembelajaran
sepanjang hayat8
%/ Kerajaan - penyedia pend s0asta hendaklah
memb"lehkan
"rg - knk# kurang upaya melanjutkan
pelajaran, sedia penyesuaian
munasabah dgn keperluan "rg - knk#
"ku dr segi antara lain, prasarana,
kelengkapan - bahan pengajaran,
kaedah pengajaran, kurikulum -
bentuk s"k"ngan lain yg memenuhi
pelbagai keperluan "ku
&/ Kerajaan dan penyedia pendidikan s0asta
hendaklah ambil langkah yg sesuai utk
memb"lehkan "rg ; knk# "ku pelajari
kemahiran hiudp - pembangunan s"sial bagi
memudahkan penyertaan penuh - setara
mereka dlm pend termasuk !
a8 Utk mudahkan pembelajaran Braille,
skrip alternati<, kaedah agumentati<
- alternati<, *ara - <"rmat
k"munikasi - kemahiran "rientasi -
m"biliti - mudahkan s"k"ngan rakan
sebaya - pement"ran8
b8 =udahkan pembelajaran bahasa
isyarat =alaysiai - penggalakan
identiti linguistik k"muniti "rg pekak
*8 pastikan pend "rg - khususnya knk#
yg buta, pekak atau pekak5buta
disampaikan dlm bhs, kaedah dan
*ara k"munikasi yg plg sesuai bg
indi2idu - dlm persekitaran yg
memaksimumkan pembangunan
akademik - s"sial
PERATURANPERATURAN PENDIDIKAN
!PEND"KHAS 1##$%
M&'() B*+*,*'-&./ +0.1 2 3&'() 45 )(,*'.+&( .0-(
,*'&6.7./8 .0-( 9,7(+8 .&)(9-95(:,1(+9-95( 1.3.
.). +*'.;../ .7.& 7().+
Ketidakupayaan penglihatan
Ketidakupayaan pendengaran
Ketidakupayaaan pertuturan
Ketidakupayaan <i>ikal
=asalah pembelajaran
=ana5mana k"mbinasi
ketidakupayaan di atas
PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan khas 5 pendidikan bagi murid
berkeperluan khas di suatu sek"lah khas , di sek"lah
yg melaksanakan pr"gram pend khas integrasi :
pr"gram pendidikan inklusi< pada peringkat !
Pra sek"lah
rendah
menengah
?epas menengah
P'95'.3 P*/)()(+./ I/+-&1(<
Pr"gram pendidikan murid
berkeperluan khas dihadiri murid
berkeperluan khas bersama5sama
murid lain dlm kelas sama di sek
kerajaan : bantuan kerajaan
P'95'.3 P*/)()(+./ K0.1 I/7*5'.1(
Pr"gram pendidikan murid
berkeperluan khas yg hanya dihadiri
"leh murid berkeperluan khas di sek
kerajaan: bantuan kerajaan
R./=./5./ P*/)()(+./ I/)(>()&
$ek"d butiran sebagaimana yg
ditentukan "leh Ketua Penda<tar yg
menyatakan ttg ran*angan
pendidikan bagi setiap murid
bekeperluan khas
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS
=ana5mana "rg yg terlibat dlm pelaksanaan
PK hendaklah gunakan Kurikulum Pend8 Kha
Guru hendaklah guna $an*angan Pend
Indi2idu
Guru b"leh buat pengubahsuaian kpd .ikut
kurikulum PK/!
Kaedah: teknik pengajaran
=asa setiap akti2iti
@usunan akti2iti
Bahan bantu mengajar