Anda di halaman 1dari 34

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

TAHUN 2014

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL2
BAHASACIN A
~ k
Kertas 2
1J... ~ :=-

Dua jam lima belas minit


2 ,J' at 15 LJt

JANGAN BUKA KE RTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

I.

Modul ini mengandungi 22 soalan.

2. Jawab semua soalan.


3.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kerlas jowapan yang disediakan.


Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, silo dapalkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan.

Modul ini mengandun gi 14 halaman bercetak

$.. i<\4~7J'--7J ..:=..-t-~~0'-, Air 22 M , idYl ~+'F %


::r-- ,;c .t;'; ~ , Hi ~ffl ~i. El}] M EJ ~ 4&

1.
2.

[65

7t ]

~1 ;1!

~R-t% T Wi

S\J k

J/f)

*' a1 q.

~, ~if ~.t4't -f lt1f~ffJ ~.iio % ~ q.4t::t: "T ~ii 1300 k)~dYl ~i. aJ]

~~ (~/~) {t; )L-f- ~ ill..

f.JU::, (ol i& *-,

4t-4t--!ti{

~r ~ ~ n\J:. i~ ~,

~4~u:-1i.

~~., ~~~~-f-Mt, *ll~~+*~~.{t;~~D

~-~, ~U%~~~o -~~~~~~~~li*~o, ~~*~~-**~.~o


~ 43> Jt iJ!. ~'l ;t Ji ~ r}c, P- H ~t T
!t:t it {} {b, ~ 4~ II~ at $ T 1'- 1- ~Q: ~ .;If lJi- e, 111 friJ Mj: ~c
0

/]0
~#~TA*~+~~*~o~~, ~~~~~~TA~Y~*~~~*, ~~A~
T, P- fl] T - J:{i if, if ~ ~IJ
W- - ''IT, 1'1d~ *-15 : " ~ - It Jt T A 1iH~ v,W' -i1fu-t

j;p ~Jt iii 1f,J p t

e.

friJ! "~Jt, TAm~~~~~~~o ~111-~t~, ~~~#o*~~~~+*~~:


" 1t 3r fJ $4'-, :ka *- i! - ~1IT.i~ $ 80~ -t 1111 [fJT ~;*, 1 ~t -}-;~ ~ - ~"lb? " ~ 1it di1 ti.it ~ ,
it <f1I'ol TAo Ji"
~ 1it jOt:1J --=- A_ t i'!- lJlO}l ~ ~ 87 ;fr tJ
~ 111 ~ ~ i! it :kdif it. tf,
Bt,t1 '~'J ~-t-ML;;": "%''"4\Ar, -A.irk1e1f]{t; ctGJY2., j.it~rx..-tJto '} ~-t_oJf, ;yA:,.W,~
J!fr 1-:3 ~ if it Jtl:,;t jiLt, i.e i)11 fF ~ 111: "-A. v;.z 1] it 1119" ~ oJ] 4- fJ,t ~ *- ~ it ~ r ft,] i& 1'*, J~
~r n\ -tg
m1,.& -t rtf! ~ 87 i- it. t} 'it hIT i", 1t 1 -14- EJ J!!. ~ 111; 1-M'- Jlh i>i -t, v;.z !6 :ka ;*- i& fl] *
i\t ~ ~ It. %;k ~\ ~ -i}] *-;ft>j? }'

*,

"'i.. ,*, -A. 1% T, Jt -A. - st ,t1 ,~-, -ifJ 'i..


wr ;If tt ~, ii 1Jl1) f.<. ~ C.- i~ ,t r[J 1)3 ~;JJ ~ !IiL T 'g fe. . @] 'i ~t I1J
:.t ~Lt~ 12 ~: "~tf, ;y,t, ~ 1t - *- Z fJ :ko 19" T ltJT Jl:l ~

~ 11!- {t ',!it J:. Rfr 1, 11 J :


1

e, 1fi *- fl] Jrt ~ tTl;;(f T a cf ~" J T {I] $ 1f}


J.'] ~ 4z1~ 'I', -it: "'A'i A "t (b At, ~ -tjt m,~'
J

.il] ffi:. *;t] ~o Jl:l:. ~ ~ ,

-t .:K II;

,'b

fie: 4:- flz. BIZ liil ,j~ ~ ~

4F<- *- :;r.: it. &. fJij .iL {t; ;fJ- ;,.- ~ , !k.,
}}

~,1tIltGo

*--

1~

(U

"* :5tu,
0

"

-A...t. - *- Z fJ k.
~ iiE- !t ~ 11!- ~ ~t .t1 t/J }

"

,1- H -f k , ';::. t.\ af<- M- ,ft ,~, -Ii:: ~ ~ 11k -t


tv ~I] ilil 1] - ~'J"~'. tl% ~Jt iQ. t.1] -t 11 "i~ ok.
;}~, iQ. "t {':}- i- -f it It, 11' 0:1-f1- OJ]? -A. !.E-, ~tt
67 A - ~t !C. _~ i a ~~, W f t ;t ) -fIt- m-f .7t t 4~ll T friJ
J

., ~

ED A- )E; , 'le - T- '), ,,~. 4T t!lJ T - 1--- f, l\). t , ~]1; -):J--- ill: l~ .
/J' 1'- 'I' i i. -~" )\ L ill.-:; , J, dH T !--..e,- (l/J r.r1!. 6' ? _iL'e. i~ ,if
0

~A,(L i.; ~1l lylJ ,t1.

-* ,

1~ H

"

.. * /\.. ~ lf-l j_'1", (,Ji!. --" .leA I~J C~ J @H nj .. !~~ 1it '->~r fi.f:jjl!:.i>U\-" '';'U}~ , J)'-~T ~ . JIJt
~ -- :::jT. , 11!'.. 111t :"ifJ:: JE. 7; l'n')~.'l .it - itt 111 ' , ,:..; :R. - II/I- ,:~: 'i '
0

1'- T A , i. ;{.f - 1'- J,,-.~ t:. Jlt h .i~ J,- t l /c )( ~ 1"::. ,j.- n~ 11,'- :oi t. ili +- ii - f;. , Pj- A J,rl ilLt---- ;~
1.f 'ff :tt 13" ~t -fJ~~ ut , 1.- )jg- ~ ?x if j~ ffi' 1:t - A ~l" J:..;1:. ;t.! ;tIl: -J ~ Jji fJ :~ 11t (f.) :1t it )( 11: ~: (n !t
JiL ~~ *- ;fIb I + lit 11,'-111\ Ie4!: ~- ;f1h -l , "f w).J... .:f::: ({, J6 , :i.. f;- J.p - 1i. 41:. :ttl] -t .tit .d-- -,i.L ItHU 'x,/ffr
0

'*

"*

t., q.lq' frl - 1L -tj; ;,Ii'X.4 :i.. 6 ~\ b -=-f- '!1


l2.. ~i!S- "Ji-Je:. "0 ,~ :h. ;C '(.T- 4:5- ,
~ , le 4E- T M D, -- $- -"- ;1;\ fJ0 ~~ (/7 II.. ~b -r \]4* ]' d~ *J
)

'1

~' iP )t A ffi;) 60

"

-ii

'K>2~7 1!

[i] ~ T dii {rg j: !:f- , t.-&.r @] $. IU] J!

1.U EJ tr.J Dl'11~ 1e 'K fS ;;t f iji#- t T 1m;tJ -

i*-kit-:t- ~ij1 tr.J il/t o

~-lCvHfr nry 100 ;it !

-Hl ,f~ *- ~l}) -*-.it~i;f.. ;:t v ;p o~,

JUt:t- vip W6~

J!1 "; -$ i-- ;(

-ft!:. ~. o

*- !

"[ ;it ~ 1t!:. -f- ~ ij ~ i lJ flH-t(.[,t -.5HIJ &J 100 .leA}- ~ n , 1tt a~ iU 'K t~ ,~, J.iiIJ .ttl!.33t i)htG
i.t Pf k
100 j[,"ror, i.t-i,'Ht!:. 16 #- y :Y ~~;Jj<.;ftlJL t ~l ~->- ):1) oM -ft!:. ~.M: -k~ -k~ -K$)j 1- :JfiJ TrJ ):1: :I &J rfJ 1L,

-i*

j if *f-*f-......

~ ~k, -ft!:. ~~~~ ~ ~~~~*~.~ , 4*~ ~ ~ ~ A , ~~ ~~h o .~ ,


;:t 1ifi JI. ~ Il* 1*, ,~. ;it!:. rOJ : " 111 -*- tll El (r.) k P~ JL {i r;

*?"

-iii. El 6b 1L

if;t )t, it ~

+A ~IUJ; J ~ ;if',:. I

:t~ ~ ?

JJI' .:>-%.. :t- ~rr

* {f-J

1t!!. h ,ff f*J 0


0

....

-t- I!rp I '1 :

' 1/dfl JU l lf.) ~~ lit: ~ -Ri1f ~ i.t X ;ff ;.t

#-;t vrp JtJ EJ :it b ;jJt fL ' ill El .1.. itt JJS1.. /] i1 J G lA ~
it fI:J ''-> J:iU-1- -%Ij l!( if.1tl . ;t 'lip 6!J EJ :it H- I~ T 7JH'L
0

:1f -

g{f fn.

;t vip fI:J

EJ

It l:j 1t 3Z -* .

#-;t vifl ~ J6 ix. :

vifi

"-!<o *- "J1j\ 1.i Ja1 # -tfr flJ T.

Af. ;tfl A, :f'-. Bt J:Ac 1 1t ~ $. .If..

uJ].k X. ~;t

"

20~J6, ~1Y~~*~~~~TJGfI:J ~o ~*;t~~*, # #**AAo ~


ft {8 'U .If.. - .1L ;~I- i[ Jt.~! !It~ fI:J ";f-E."

it 20

-+ *-,

ii.;J: ~ {8 Q- ~~g]f'Jj-,
~;f.'~'o -~il-.

1~~ flj -1'-'

" jH* ,~' ''.

1e~ul.l~ ~J!, ~~.f.;t viJl {8 *" )L:ft o~ j:lj

iEj(3t~;tvifi{8*)Lo

~ J();f.;tVifi-ip 1 10 ~ 1Pr 8{ ~*

Bt,

-1-:

T!

~ ~*- ;tvrp{8*" )L~f1tl!.~* 20 ~mu~ El iG~%;-~ ~

m;El-:kolR;~ o

"A,.k,u't*1R/G1tl, nt.k1:.l~, ~A, .k..fJ:..t iUJ~*T 100 Jt:..o Aut.kJ:..t,i*"J6:r{


.1U~ F-J '*- 1, 1~ 1-.ht ;it *1 i#- ~ T ...... 4\~ ::8 ;x'(.r;t; ,j, ~ #L- T 4~
r:t> J' ~ ,*-1iUIJ ~ii, ~;it,
,~,)L {8 ~ .... ,. t~ 1:. T 1t ~ $..
~{ll J' 9J tie:. if. @] *- 0 ~ 1~ -t -1'- it tJlJ fI:J jj ;.\;1<. il4%1k "e:., ~
if.'j, ...... "

[2

~]

[4 'it]

[3 7-}]

~ 8

[6

~]

[3

~]

[4

~]

.f.11 1l!

Cl] ~ r tii {t.J ~ ~,

t.& J @J $- IP] ~

:fIZ--8 Bt1"~_"Jfii- &J -iE, *-~}tit ~ iJt 8 : "-1--A -:!} ~ % ~ ,~-, t ij~-A-JEt~Ut a
:i(Z -K Dt (OJ A:1l~;:r. fl)] ~, ~fi i! "~,~," -I (Z ~ji -: oJ!;? A ~hlbfL , ;/\. 1& fl) - it A 1t 81~, it t
?~ *- .M- , ;:r. ~ rb f.. ~ 0.x."15 ,~," $,- tr0 ft - n J(Z i5;. {Y-) tl !

i*

"

-t:t

'f ;fP JJ}] ;t G


E1, Jm;t 'f ,~, rA :t .It ib G Pt J - H :fR? ~ &0 #),
7'11; -*- *- ~)E;:fJ 1ff , 1fJ ~ P5 61 tc~ f(jlj }.ijlj ~ T - ~ .% -f- , it it "*-~ ~+ ~;:r.1gJ!t~'.'tM11
if. or fi~ di! 'Iiii if. '!Jf v/ a :k:.. -!- .l 11 Jifr ;;ji' *- 07 - ,%Jlj J1. j ] ~1i- " 1t r.] 7l A i(. ~+ jt!!, I] it A-t VA
rMJ l1'i tll ::b 1:- a A 1~1 ph ~ 1,1; J' r % ~. 4111 /~':;- 61, 1B. k. rtJ r ~ }] I~ ~ .% -t tr0 J\!:, J1'. {i 1L V) a ~ 7i rro
{r-.) ~:f-1!;- l!l :t , :f(Z 1ft ,tUff. D
t (0 rJ-l iJ1::b 4.:- j:[ 1'- D~I- tx 4\ 61 JJJJ j.[ G "Jf-it Jl:t. ~ , if- til if-: ~t -it 7J if] J1}] ,
-lYe -* }1 ill ~ 4000 iL, -n. 7zM- J JlJ]};, rp frJ HUr, z ,~." 'lJ ~ - /),- f ] &H J:l if. f lJ JJll ;t If &0 + cf ,

A;t] p;<j 1-- nJJ &,

JJJ] ;t

**,

Fi

ttl!. ~ i-/J {Jj- ;;r 1Jt- T, A tf. #. (]f] Hit rp -tr :fiJ
{!:. T

-r 1"1. ,~, M) 1t:;E: ,

19i~ '~0: (f) Jt ,

;;r _~ it;t.f:it ~i" AJ -i:: '!!.

- it 1,'!')t.r~ (lJ Ii] 4~ll. flIl :t. 'f ofr "i>lJJfl ;Si:, L :I:H~ ff.J iJJ -1:- mlJt Trl % , -if iB] Jl. -1- .lK 1rPE ;,tCj T 1.. A
N'" :kfJ 1i T ~+ ili 30 "'I" -% $- !lfl;t If ;;r ~ ~ T, jJ:. A -t~;!\JlJl & L, !lJ] i9_ L n 1t >L f\!:'-i,il ,
i.t tf. "E , Y). kdi--1'-- f J .A. .iJt t~ J1!:. ;/]0 1000 Jt , ~" 1nr ?
0

Mk'f ~~ lo a A~~,

M~'f~ ~4~ ,

~ ~~~-% ~,

i.t ~~mA~~;;r~

N: 7'(Jlj,- If-, 1rJ lL 1~ J:.in~ iTt , i& 1: rI:J flJ,f 1, tij ~. t8 ~.i + #- 1,

L t~ >tf ,rk ".f- 6{J ;f:k.


~ * ~~-*li~, kll ~;;r ~* ~ ~ M ~ ~ *L~ff.J~Jt~ ~~ *, ~lL*~~~A~
;t] ;t it 1i , JIrt/1- /'j\.. 67, 1te {(.J t dE .. ... .
~EI ~

Mk'f~~~~.A., ~~ ~ ~~M~L ~~o~~~~ ~~~ M~ff.J ~~,

~~~>tf

te. ~ G t8 t/, Jdh cYu ~i;:;&. )f At , 1E1 Jt 1t~ ;t 1f fJ!. il] nn :t. L -- Vi 1 *6 601t ~ ~ 11,f~ 1:.., A ,~' .2. Jf,:.
;t Jt , *~ 9 ot;j It $- ;''-1) at fEl] ;fo ~li !J 4::- ~e. if -t ~t 4A- :b :4'" A J,fJ ~ , - it -tf.1~ jft !fl fI:J ~t 1'*- ,
JZ.A '~Jlil :t. L 1,p tI:: T 1tJ1/] Z + 1~ 4\. it fI:J flJJ :t. 'f U1IJ It7#t-i>L : " mm) ,,~ ~I\\ Jl/] "lh? lJl) "', i1t k

hMn~*~-~+ , .l~ ~?~m $ fI:J~ A fI:J~~! ~A*~~ A~ *?"

1 - fl k , 11:( ,; 4\J6?-\ *E. i lJ 1 " &~ ,~." i.t /j" -ial


" rlt ,t!. " $!- D'!] :it - n ,*:It ,\,; ,"Y,. 0:s":: frlJi* ofl , If nlJ ?tJ.J % 1~;fI-;. - t-f, 'Ii:: 1~ ~ -* #- (,'i) , it ;;r j;p ilL ili
.z 1 iii ! A-tf. ;1;- 1', I~- /t 1)1 1) 5JUr0, ,trdi 1-t- ~ ,~. fr7 AZ foJf VA 1k:it, j~ ~T:;;t Ii) f..7161il ,~.
~:AIJ *- ~ ~t; ~ ~ 1-1 ~ -t *- , rir) Jt III f..7 it 1llfr" $- 1- -k1t- 'i t me *- -!- fJ'J ~\ ~t, ifrJ 71( li1 J1- EJ c {
flJ {(.J I~' ,If fob itt
~ 1'--10] Ng -A- (r.) -IE f\. )0] 11

f\.~.

A ~1 4\.{(.J N] kif zHr YA ;;r'r:k:;{;, ;t,l/c iIl h ~e,~A'~ jL it-n- ~Hr {~f'J frIJ 'f~( J1/; E; *tt foJf ill.
vJ)l~ 1'-- ~ y , rtD J1!:. ~t ;t] :tE. iiJ, ;J, -t J,f T k- "f VA 1~ ;f ~ frIJ, 1M. ;t 1 it If VA -i1J- JJt @J
1~ ;t RfJ ;t :/(0 *- -- 1, If,Up<' Jti Jt -t~ @J *- T
4\..A- 60 if;- :r k6 fiE, ;fJ!. - ~1!., ,tf. J~ JR te, 1: !:.IE J1i
61 ot 1'~ , Jt '~)i ~~l Il/] 1 -~t ? i.t ftJ :fr~ JJ/J JZ. 0)- vA m1ft *- {(.J '1b? JJI) 1'-- st #:. ,y~ 1ft 7t - ttl;ffi :f- ;i[1 -*- iff ,
~ 1t Z Jt -tf. L 1 Fr 1, ffl] ~t 9 ;fJJ Of) t8 iF- iJt-=-. -tot I?!] ? )t 'f1 111\ tf,-;f[5 $ f..7 1t z ;r; Jt - /~ Jt '1~ ?

,t Er-J ~91 :k.. tlHt ,

*,

.A.~ {(.J* ~~tt ~~-~ ~~ , ~ 1'*J~~~#~fr~ M ~~A , *~~;;r ~~


;t~ 1. 1X" iR -J" .A. ~jE, -1.\ f'J- 1'--;tt IJ] , ;1] 1-j' Z
~*t;ffi $- ~t.? ;j~. Y if> ~ #, fiU~ 1

4ft *--

-*

;;

~*, ~*~1'fI:J * -* ;ffi$ , ~ ~~ ~ i.t ~.~ ~ ~ fI:J~ $ ~~AA-61~*~~~


1 ;ii fl! , 1~ ,%. ~, fi~ ,t- 1 "k? of~ ~.1~ ~t1 1~ fit, ~t foJf ~ (r~; tl~ Jf-1i11A - 0- f~;& ff.J -if; , tg) tt 1~ - ~t 1?:
tk: ;'fi ~
1rJ ;JX /t ~ iff<. J\!1..;If> -12 -kt!:, ~t 'r:k: ;'fJ A.?
~ lj, IJ A :1+ Jt .it. 1'-- ~k. ~ 9] ill M {i'] .Ji;.
9 r.~~

*-

*' ,

=f\. - 1L,(f. m - 5J -s ;t- 61 iJt j-- ;gtnt? EJ G -1rL -~'1 1~ : 'M' JIJJ 1
;~Ut, 1i !Jl'J1t ~t /c -tf. EJ -ry- ~;J:~
0

*-

l)1] A

, it - it ;;r -*- ~rJ f~l

*!

1)1] A- ~ ~t &!:.

[4

" :J:i ~ -1'- }] r.J ;f1l1:- iii .iIJ }}J) ;t If r.J

+ 'f,

'f~~J~~r.J~~, ~4~r.J~,

1o.

A-tf- ~ r.J BEt

1~ %#; 1-1- ;(,1-1- J,

~~~~~~~~~~rtJo

1''1: ~ h 1ar -tf- ~ /', $t 'f 1:" ,t}}J) ;t iJi. r.J ".iIJ ;tb1i

~\..J

n it ~ ;#. ifi?

-j}( ~

ill 1;1: r.J J.\f 1iJ

[5 it]

A ~,1R ~o ~ ~s ~t PiT 11 r.J ;;ffi $- ;if~ .tt - it ~;tr. (IJ if;,


Ato

{gj 1t ~ -

Jt 4;:- ,tft di ~

[2 it]

[4

it]

[25 71'-]
~ 12 ~ 16 ~

iiJ ~ T Wi {I-J ;t. -t ;t. ,

~ ,6 @) $- IOJ J! 0

-T ~J~L J3 ~*- ;J=, Jt ~ ).1- ~ i~.1- 4- Ax. CD ~g- #, i'fl JffL EJ: " ;.1- ;J=, ~ J', .t6 ~ -t Y , A
4t -t 7J A, iff ft ~ J.t *- ,!, ;:Jt 1'- ~ ~ :1f ~g-, ~S(:f- i.. , k. v.A ~
Jm Jt E]: "*-:z
-c ~ , ~ 10r Jt f.J! lL $~ (2) Ej ).1- ;J=, --f 17)\. -{- A iJt ).1- ilii tLf7, 1'-;fLJ - A.i. , i)),j.1- ;J=, )( >L'tt rtn ~ ,
~1ordii fJ ~:z? ~.ft~~, $~-~~'rt-f'-:.;-t? " J3i'fl.f*-EJ: "%J.a/~*1lo %l\~Jlt~JlL
0

1,

*;:sc 4i EI A

~ i: db :Z , ~~

it

~~~~, *-~H-tY,

~~it JilT

"

J3

E]:

~~*:Z,

"

~q~o "J3~~~T~jH, #H~#~o

Jm ~ iff ~lt -t %i'l, mffI Jil.. is(l\~ 6J ~ g .fb 1t , E]: " :t=~F-%itA -t? "
" Jl:t JffI ~
Jm J3 E]: " % ri'fhS( ~I:] ~ ~ -t %, e., 7J i', % f.J :t=
0

"

hi] rtn fta

CD

AX.(yT)

(2)

~&

1<}M-1tJL
Jffj 4~, cf ;}J,

*-

);

~ Jt $J

[30-]

[50-]

[40-]

15.

JVl ;)8 q{b ~4- ~~

*-#-:it EI

1, is( , -1,.z it!?, Jil); J jl i71Al:- [j fJ'j

41tBR'f, 16J(..:[r#.f-1'-J:.

" *=t.~"

? ir-\'i~:1t6-1Jr.I:l:J

16.

il\ ~1- T
(a)

:Z .f- tfJ -it f.J J!t, 1\ ;;z -i.gJyL Jr ;iF ~It T #; 1iL

j"IJ fI;

.f. 19 ~

III ~ T dQ tr.; itlR, t!.t ~ @1 $.10] ~

[37J'-J

~ 17

;foACDi?5 T -t lLlf, *~ ~ bZ?t 11a; liLo


7f.. I"l i'UJL#tJk.1t, Jiii!; AE.k '7 t!fi" 5to
~~~~+~~~A, ~-t~~~~~o
~ .2. iii f,o:j 1,"->', di
?t p~, tJ.A if 0

*'

'f~T:x'-i;#Iif-1,

ii t\. ,,!]; ft ~ 'I*- jL,

~;fJ:ii<YJ1t-tJ+!

JLn ~ 11 ~ ~ ~ ~R

"ii*f:

CD ;fO A: J?, ~ it 1:j :J- ta t\. i5t;fO fi~;ff) n, ~;j~ *- ~fJ ~ 1:- A~ Mt
*-:if: #- [Ii 7bt 4
(1163 If) T i?11:j 1:- A ~ ~ iK is(;;\,o, 11 %1t tt i;f st, JJj at f.J -t lL If
~ f\ ~: iiI. -W- ...l YA 'f" 1: fI; ~ #
0

~ ~

+:

ffi ~ ~ ,

or YA 1tt 1:&. , -tt or ffi *-1r ~

[3 51'- J

[2 7J'- J

[2 )} ]

10

~ -=-~71"
~{;J

[10 7]'- ]
~

20 ~ 221!

~ $-

Iii ;1f * ~ {;J tr.J IP] 1!

20 . ___________________

[2 51'- ]

[2 ~ ]

21.

22 .

"

@]

~ fa]

*-

[fu

fA -t

try R

:fj

M 5i,

~3 -i- , ~ k, fil rf] ~ k, ~

"

reIt tb ;t H- &0 A 1- .~ Ji ?

tb T IiJ -t bJ fA i'- )(

( a) ~kJ!iA ~, .;C 9t

if- ut -

[3 51'-]

~)

Ib Jl1; i.*- -it- A

[3
~,

.;C 9t

Ib -it

KERTAS SOALAN TAMAT

~]

11

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 2014

Nama

-:li~ :

( 1' ) _

_ __ __

Helaian Kertas Jawapan

C1& ) ~

_ _ _ __ __

J)l~: _

%-.%

10

20

3D
40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

120

12

,g.. 5t

,4
2

1ii: -iA- f.;

nt it 6') JlIt ;'f-}: L

,CL

"ti- ~l~

_1- H 1, :0:': 4~ ?
12

1]

tB

~ 1'- il1~

r ::l it;tt :t- :Sfdl) & ~

14

-i~ 7J it ~

%- ~ it f-f #IJ ~& ?

--

~*-::t viji ~ df it'f-f1kt t8 @ t8 k

- -

/3

1t ~ ?

/6

a) JG;}~~#IJ (' *1" -i~ f8 ~ -it ~

/2
b)

iti! "ii "

xt m*- -iX-I') it ~ %- JL J;; ;r!j. M, ?


/3

/'il #- 1 it 1'- ~t :lfj: ,

-it~ -it ~!5 +g.?

/4

~*~M~ ' ~ ~ ~ ~ ~~~ 1~ 1t~ . ?


/4

I--

a) ;flU! ...t rIb FI) GJ

-J- , fF :t- ii, JJ 'f' JJ...),- it - 1'- "t {f {(; A. ? 10r v) ~ {~ ?


/4
~

13

b) ~ :ti6J-t-'f

" -~ -z:;:
- n

6l -f!,~ ,~.

/2
10

11 % h 10r 4. ;r; /', H. 'f ]t ~ jjJ) ;t ii 6l " flJ Jt\. iit E. it fib;7J.

i,\ .1Jt : 10: 6l.fY m


0

11

a) J: dO

6J -t 'f 6l;fU $

? "
/5

~t,'~f.Ht Z-

/2
b)

11 10r +;$J- /ff it if 6l ~.;f; ? sj :ti 1~-: EY-) ~ dL

14

12

~ ~.1.. ;f

*- v~ 1t i. J: !i:J J.}J i~- .rJi ,18 'Jt~.1.. ?


/3

13

h 1t i. .rJi ;VJ 4[de,i:!.~.1..:r, ?

/5

14

JV'i ;}J % .J G ll~ ~ 6l i!-; )Uf ~ 1EA,

J?- ttl H {f. ?


/4

15

.1Ji ;B II;!; rlf- fTE:. -if~ #- ~ 11 ..t ~J.. -l- , 1;ot


4.1~~ g~~ tf
-

, 1tt Jl:. 1j- ,f{r- 1$f J:

1tl!. ;,i_ J2;J.plit ;j~ .J

" :}it t .)f " ? i,~A~ d~

htlo

1i: 6l J~ rfJ

/3

14

16

a) ;W . :!{

b)

17

# :fk -t ~ tlJ

~ ~ -{Ht A

-T ?

/3

E; i;k A ix.;fo Z J6 jf[ 4;!f tB ;:t:t U 'I~ ;JL ?


/3

18

it tf" --=- -t A

#" .2. ~

~ 4- EJ

ie' it fl}] 1t i'- ?

/2

";j ---" ;t] 1t i'- ,ffi 1: ?

/2

19

20

*- T

foJ /~dum,
a ) iA.J!. J:. %, 6] ~ ~ ~
b )

21

" @]

V3

/2

" foJ /t.,\.."l. "m" '1f.'t 4~ 1t i'- ?

it foJ *- j'i ti- n ,

~3 ,~'

-t:- ,

/2

~ JG fil rD ~ fG DfJ 0

"

J:. ifu ~ %, &-],&. fJlX tB ;t-t.f ~ Ai. 6 Jt?


/3

22

EjtbTifu%,6]{0~)(o

a )

( if-.i! -;Vj[)

ttJliA% , ,J: 7t 0 Ai; ttK:-A% ,

,f.
'.;L- 7C

0 ,t,
'A.

/3

b )

#- ;fEl $. .fC;fer , J5 )L:}:]

~ ~,

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL 2
BAHASA CINA

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

( + )

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak

()

1.
2.
3.
4. 20 2
5. 0
6. 0
7.

135 - 139

140 144

145 - 149

150 - 154

155159

160 170

10

171

20

1. 22

4
2.

[65 ]

1
130

:
:,

(/)

(121 )

27

1985 13
100

100
100

20
20

10 20

100

20

100
2.

[2 ]

3.

[4 ]

ii

iii/ /

4.

[3 ]

5.

[6 ]

/ /

20
6. a

[2 ]

[3 ]

///
/ /

7.

[4 ]

8 11

4000


30
1000

10

8.

[4 ]

9. a [4 ]

11

b)

[2 ]

/ /
10.

[5 ]

11. a

[2 ]

/
b

[4 ]

[25 ]

12 16

12

(y)

12.

[3 ]

13.

[5 ]

/ /

14.

[4 ]

15.

[3 ]

13


16.

a)

[3 ]

/ ///
b)


7-6 3 5-4 2 3-2 1

17 19

14


(1163 )


17.

[3 ]

/
()

18.

[2 ]

/ /

19.

[2 ]

/ / / / /

15

1
2
3
4(ji)

[10 ]
20 22

20_____________________________
a

[2 ]

16

[2 ]

21

[3 ]

22

[3 ]

130

17

/
(/)

(121 )

/
3

i
ii
iii /
/
4

/
5

/ /

6

/
b
///

18

/ /
7

b)
//
10

11

/
b

19


12

13

//
/

14

15


16

/ ///
b


7-6 3 5-4 2 3-2 1
17

20

()
18

/ /
19

/ / / / /
20

_____________________________

[2 ]

21

/
22

Anda mungkin juga menyukai