Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFEKASI ITEM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014


PRINSIP PERAKAUNAN 3756/1 (Kert! 1"
Bil K#$te%!
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintisis Penilaian Jumlah
Item
1 2 3 4 5 6
1 Pe$&e$'$ Ke() Per%*$$
1.1 Pendedahan Kepada
Penyata Keangan
1.2 Se!a"ah Pe"akaunan
1.3 Bentuk #"ganisasi $ 1
1.4 Pe"akaunan dan simpan ki"a $ 1
1.5 Pe"sekita"an Pe"akaunan di %alaysia
1.6 K&nsep' P"insip dan Andaian Pe"akaunan
se"ta (i"i Kualitatif Penyata Keangan
S 1
1.) Kita"an Pe"akaunan
JUMLA+ 2 1 3
2 K'!,-,%!, A%*$ . A!et/ L,0,',t,/ E%*,t,
Pe1,',%/ +!,'/ Be'$2 )$
A%*$ K#$tr
2.1 Aset $ 1
2.2 *ia+iliti
2.3 ,kuiti Pemilik
2.4 -asil
2.5 Belan!a
2.6 Akaun K&nt"a
2.) (a"ta Akaun $ 1
2.. Pe"samaan Pe"akaunan $ 1
2./ Sistem (atatan Be"gu S 1
JUMLA+ 2 2 4
3 D#%*1e$ Per$,&$ Se0&, S*10er
M%'*1t
3.1 0ungsi dan Jenis 1&kumen dalam $ 1
Pe"niagaan
3.2 Ali"an d&kumen Anta"a Pem+eli dan
Pen!ual
$ 1
3.3 1iskaun S 1
JUMLA+ 1 2 3
4 J*r$' Se0&, B*%* Ctt$ Pert1
4.1 0ungsi dan Jenis Ju"nal S 1
4.2 Buku 2unai $ 1
4.3 Buku 2unai $un3it $ 1
JUMLA+ 1 2 3
5 Le2r
5.1 0ungsi dan Jenis *e!a" $ 1
5.2 %e"ek&d ke dalam le!a"
5.3 %engim+ang dan menutup akaun
5.4 Akaun Kaalan S 1
JUMLA+ 1 1 2
6 I10$&$ D*& )$ Pe$3t Ke4$&$
(T$( Pe'r!$"
6.1 0ungsi Im+angan 1uga $ 1
6.2 -u+ungan Anta"a Im+angan 1uga dan
Penyata Keangan
6.3 Pem+etulan Kesilapan 2 1
JUMLA+ 1 1 2
) Pe$3t Ke4$&$ 5 M,',%$ T*$&&'
).1 Pela"asan Akaun 2 1
).2 Penutupan Akaun $ 1
).3 Penyata Pendapatan S 1
).4 Kun3i Ki"a4ki"a $ 1
JUMLA+ 1 1 2 4
. Per%*$$ U$t*% T*$,
..1 Kaalan 2unai $ 1
..2 Penyata Penyesuaian Bank S 1
..3 Belan!aan 2unai dan Penyata 5a"ian 2 1
JUMLA+ 1 1 1 3
/ Per%*$$ *$t*% Pe$&&2,$
/.1 1&kumen Pengga!ian
/.2 Kaalan 1alam Pengga!ian $ 1
/.3 Pengi"aan 6a!i 2 1
/.4 Kesan Pengga!ian ke atas Pendapatan
JUMLA+ 1 1 2
17 Per%#$&!,$
17.1 Penu+uhan Pe"k&ngsian
17.2 ,kuiti Pemilik 1alam Pe"k&ngsian 2 1
17.3 Akaun Penamat S 1
17.4 Kun3i Ki"a4ki"a
17.5 Pem+u+a"an Pe"k&ngsian S 1
JUMLA+ 2 1 3
11 S3r,%t Ber6) (T,)% Ter!e$r,"
11.1 Penu+uhan Sya"ikat Be"had
11.2 Jenis4!enis %&dal S 1
11.3 Saham S 1
11.4 ,kuiti Pemilik 1alam Kun3i Ki"a4ki"a
Sya"ikat
$ 1
JUMLA+ 2 1 3
12 A%*$ Ke'0 )$ Per!t*$
12.1 Penu+uhan Kela+ dan Pe"satuan $ 1
12.2 Pe"+andingan Pe"akaunan Kela+ dan
Pe"satuan dengan Pe"akaunan ,ntiti
Pe"niagaan
12.3 8u"an 2 1
12.4 Penyata Pene"imaan dan Pem+aya"an
12.5 Penyata Pendapatan dan Pe"+elan!aan $ 1
12.6 Kun3i Ki"a4ki"a
JUMLA+ 1 1 1 3
13 Re%#) T% Le$&%(
13.1 Pun3a $ek&d 2ak *engkap $ 1
13.2 Kesan $ek&d 2ak *engkap ke atas
Penyata Pendapatan dan Kun3i Ki"a4ki"a
13.3 Penentuan Pendapatan
13.4 Penentuan Aset dan *ia+iliti dalam Kun3i
Ki"a4ki"a
JUMLA+ 1 1
14 Pe$&e$'$ Ke() Per%*$$ Pe$&*r*!$
14.1 K&nsep K&s
14.2 K&s Pengelua"an S 1
14.3 Akaun Pengelua"an $ 1
14.4 Analisis K&s 5&lum 9ntung 2 1
JUMLA+ 1 1 1 3
15 M%'*1t U$t*% Me10*t Ke(*t*!$
15.1 %aklumat Pengu"usan
15.2 Analisis Penyata Keangan dan Analisis
:is+ah
2 1
15.3 %entafsi" :is+ah
JUMLA+ 1 1