Anda di halaman 1dari 20

DAFTAR ISI

HALAMAN
KATA PENGANTAR............................................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.......................................................................................................... 1
1.2 Rumuan !aala"..................................................................................................... #
1.$ Tu%uan Penelitian...................................................................................................... &
1.' !an(aat Penelitian.................................................................................................... &
BAB II KA)IAN TE*RI
2.1 Perlakuan Akuntai Ter"a+a, Ka.......................................................................... 11
2.1.1 Pengertian Sal+- Ka ................................................................................. 11
2.1.2 Hu.ungan Sal+- Ka Dengan Tranaki..................................................... 1$
2.2 Tu%uan Au+it Ata Ka........................................................................................... 1$
2.$ Pr-e+ur Dalam !engau+it Ka..........................................................................
2.$.1 Pertim.angan Peren/anaan Au+it.............................................................. 2#
2.$.2 Pengu%ian Su.tanti( Ata Sal+- Ka.......................................................... 2&
2.$.2.1 Pr-e+ur Au+it A0al..............................................................
2.$.2.2 Pr-e+ur Analitik...................................................................
2.$.2.$ Pengu%ian Ter"a+a, Tranaki Rin/i....................................
2.$.2.' Pengu%ian Ter"a+a, Akun Rin/i...........................................
2.$.2.# 1eri(ikai Pen2a%ian Ka Di Dalam Nera/a.........................
BAB III KESI!PULAN
$.1 Keim,ulan333333333333333333333333333...#4
KATA PENGANTAR
Pu%i +an 2ukur ,enuli ,an%atkan ke"a+irat Tu"an 5ang !a"a Ea karena ata .erkat
+an ra"mat6N2a maka ,enuli +a,at men2eleaikan ,enulian makala" ini.
Tu%uan +ari ,enulian makala" ini a+ala" untuk memenu"i ala" atu tuga mata kulia"
Au+iting7 Pr-gram Stu+i Akuntani7 ABFI Intitute Per.ana. )u+ul +ari makala" ini a+ala"
Audit Atas Saldo Kas, 2ang mem.a"a mengenai ,erlakuan akuntani ter"a+a, ka7
men%elakan tu%uan au+it ter"a+a, ka +an %uga untuk men%elakan ,r-e+ur +alam
mengau+it ka.
Dalam ,enulian makala" ini7 ,enuli men2a+ari mai" .an2ak kekurangan6kekurangan
.aik +alam tenik ,enulian mau,un materi7 mengingat akan kemam,uan 2ang +imiliki
,enuli. Untuk itu7 kritik +an aran +ari emua ,i"ak angat ,enuli "ara,kan +emi
,en2em,urnaan ,em.uatan makala" ini.
Ak"ir kata ,enuli .er"ara, ,enulian makala" ini +a,at .erman(aat .agi ia,a a%a
2ang mem.a/an2a7 Amin.
)akarta7 2 Fe.ruari 281'
Penuli
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Lata B!la"a#$
Tela" kita keta"ui .a"0a au+iting meru,akan uatu ,r-e untuk mem.an+ingkan
la,-ran keuangan +engan kriteria 2ang tela" +iteta,kan. Hal itu +ilakukan untuk mengeta"ui
a,aka" la,-ran keuangan 2ang +i.uat tela" euai +engan tan+ar akuntani keuangan. Selain
itu7 +engan mengau+it uatu la,-ran keuangan +a,at terli"at ke/urangan6ke/urangan a,a a%a
2ang a+a +alam uatu -rganiai. Dalam mengau+it7 e-rang au+it-r %uga "aru terle.i"
+a"ulu mema"ami .i+ang kea"liann2a7 karena ketelitian +alam mengau+it meru,akan (akt-r
2ang ,enting +alam mengau+it. Ban2ak "al 2ang "aru +i,a"ami au+it-r +alam mengau+it7
teta,i +iini ,enuli akan mem.a"a mengenai au+it ka +an .ank.
Ka meru,akan "arta lan/ar ,erua"aan 2ang angat menarik +an mu+a"
+iele0engkan. Hal itu karena .an2akn2a tranaki 2ang .erkaitan +engan ,enerimaan +an
,engeluaran ka. Selain itu7 ka le.i" mu+a" men%a+i -.%ek ,en/urian +i.an+ingkan %eni aet
lainn2a karena ke.an2akan aet "aru +ik-n9erikan terle.i" +a"ulu ke ka agar +a,at
+iuangkan. Untuk itu tu%uan +ilakukann2a au+it ata ka a+ala" untuk memerika a,aka"
al+- ka 2ang a+a +i nera/a ,er tanggal nera/a .enar6.enar a+a +an +imiliki ,erua"aan.
Untuk mengeta"ui mengenai "al tere.ut7 maka ,enuli akan men%elakan tentang
au+it ata ka agar ,enuli +an ,em.a/a mengeta"ui .agaimana ,r-e+ur untuk mengau+it
ka.
1.% Ru&usa# Masala'
Ber+aarkan latar .elakang +i ata7 .e.era,a ,ermaala"an 2ang +a,at +irumukan
a+ala" e.agai .erikut.
1. Bagaimana ,erlakuan akuntani ter"a+a, ka:
2. A,a tu%uan au+it ter"a+a, ka:
$. Bagaimana ,r-e+ur +alam mengau+it ka:
1.( Tu)ua# P!#!litia#
1.$ Tu%uan
Tu%uan +ari ,enulian makala" ini a+ala" untuk men%a0a. rumuan maala" 2aitu
e.agai .erikut.
1. Untuk men%elakan ,erlakuan akuntani ter"a+a, ka.
2. Untuk men%elakan tu%uan au+it ter"a+a, ka.
$. Untuk men%elakan ,r-e+ur +alam mengau+it ka.
1.* Ma#+aat P!#!litia#
1.' !an(aat
!an(aat 2ang +i"ara,kan +ari kar2a tuli ilmia" ini a+ala" e.agai .erikut.
1. Bagi Pem.a/a;
untuk mem.erikan 0a0aan +an ,engeta"uan mengenai ,r-e au+it ata ka.
2. Bagi Penuli;
untuk menam.a" ,engalaman +alam mem.uat makala" ini +an menam.a" 0a0aan tentang
,r-e au+it.
BAB %
PEMBAHASAN
%.1 P!la"ua# A"u#ta#si T!'ada, Kas
Ka meru,akan "arta lan/ar entita atau ,erua"aan 2ang angat menarik +an mu+a"
untuk +iele0engkan. Karena men2angkut +engan ,enerimaan +an ,engeluaran ka maka
,erlu ,engen+alian internal <internal /-ntr-l= 2ang .aik ata ka +an .ank. Se+angkan
menurut PSAK N-.2 <288>=7 Ka ter+iri ata al+- ka </a" -n "an+= +an rekening gir-
<+eman+ +e,-it=7 e+angkan etara ka </a" e?ui9alent= a+ala" in9etai 2ang i(atn2a
angat likui+7 .er%angka ,en+ek7 +an 2ang +engan /e,at +a,at +i%a+ikan ka +alam %umla"
2ang +a,at +itentukan +an memiliki riik- ,eru.a"an nilai 2ang ti+ak igni(ikan.
Setara ka +imiliki untuk memenu"i k-mitmen ka %angka ,en+ek7 .ukan untuk
in9etai atau tu%uan lain. Untuk memenu"i ,er2aratan etara ka7 in9etai "aru +a,at
egera +iu.a" men%a+i ka +alam %umla" 2ang +iketa"ui tan,a meng"a+a,i reik- ,eru.a"an
nilai 2ang igni(ikan. Karenan2a7 uatu in9etai .aru +a,at memenu"i 2arat e.agau etara
ka "an2a egera akan %atu" tem,- +alam 0aktu tiga .ulan atau kurang +ari tanggal
,er-le"ann2a.
Si(at +an /-nt-" ka +an etara ka
Ka meru,akan "arta lan/ar ,erua"aan 2ang angat menarik +an mu+a" untuk
+iele0engkan . menurut SAK 1>>';
a. Ka a+ala" alat ,em.a2aran 2ang ia, +an .e.a +i,ergunakan untuk mem.ia2ai kegiatan
umum ,erua"aan.
.. Bank a+ala" ia rekening gir- ,erua"aan 2ang +a,at +i,ergunakan e/ara .e.a untuk
mem.ia2ai kegiatan mum ,erua"aan.
@-nt-" +ari ,erkiraan6,erkiraan 2ang .iaa +ig-l-ngkan e.agai ka +ari .ank a+ala";
a. Ka ke/il
.. Sal+- rekening gir- +i .ank
/. B-n ementara
+. B-n6.-n ka ke/il 2ang .elum +i reim.ure+
e. @"e/k tunai 2ang akan +i +e,-it-kan
5ang ti+ak +a,at +ig-l-ngkan e.agai .agian +ari ka +an .ank +alam nera/a a+ala" ;
a. De,-it- .er%angka 2ang %atu" tem,- le.i" +r $ .ln
.. @"e/k k--ng +an /"e/k mun+ur
/. Dana 2ang +iii"kan untuk tu%uan tertentu <inking (un+=
+. Rekening gir- 2ang ti+ak +a,at egera +igunakan .aik +i +alam mau,un +i luar negeri7
mialn2a karena +i.ekukan
%.1.1 Saldo Kas
Sal+- ka meli,uti ,enerimaan +itangan 2ang .elum +iet-r7 ka +i .ank7 ,a+a rekening
gir- umum +an rekening ta.ungan7 erta akun im,re e,erti ka ke/il +an rekening +i .ank
untuk ga%i.
%.1.% Hu-u#$a# Saldo Kas D!#$a# Ta#sa"si
Lima iklu tranaki .erkaitan langung +engan al+- ka umum7 e,erti iklu
,en+a,atan7 ,engeluaran7 ,em.ia2aan7 in9etai7 +an %aa ,er-nalia. Siklu ,r-+uki ti+ak
mem,un2ai tranaki 2ang .erkaitan langung +engan ka. Siklu ,em.ia2aan +an iklu
in9etai ke+uan2a +a,at menaikkan +an menurunkan ka7 ementara iklu ,en+a,atan akan
menaikkan ka7 +an iklu ,engeluaran erta %aa ,er-nalia akan menurunkan ka.
A. P!#!i&aa# Kas
Penerimaan ka ,erua"aan .eraal +ari +ua um.er utama 2aitu ,enerimaan ka +ari
,en%ualan tunai +an ,enerimaan ka +ari ,iutang.
1. P!#!i&aa# Kas dai P!#)uala# Tu#ai
Pen%ualan tunai +ilakanakan -le" ,erua"aan +engan /ara me0a%i.kan ,em.eli
melakukan ,em.a2aran "arga .arang le.i" +a"ulu e.elum.arang +iera"kan -le"
,erua"aan ke,a+a ,em.eli. Setela" uang +iterima-le" ,erua"aan7 .arang kemu+ian
+iera"kan ke,a+a ,em.eli +an tranaki ,en%ualan tunai kemu+ian +i/atat -le" ,erua"aan.
Penerimaan ka +ari ,en%ualan tunai +i.agi men%a+i tiga 2aitu;
a. Penerimaan ka +ari over-the counter sale
Dalam ,en%ualan tunai ini7 ,em.eli +atang ke ,erua"aan7 melakukan ,emili"an .arang atau
,r-+uk 2ang akan +i.eli7 melakukan ,em.a2aran ke kair7 +an kemu+ian menerima .arang
2ang +i.eli. Dalam over-the counter sale ini7 ,erua"aan menerima uang tunai7 /ek ,ri.a+i
<personal check), atau ,em.a2aran langung +ari ,em.eli +engan credit card, e.elum
.arang +iera"kan ke,a+a ,em.eli.
.. Penerimaan ka +ari cash on delivery sales (COD sales)
Cash on delivery sales (COD sales) a+ala" tranaki ,en%ualan 2ang meli.atkan kant-r ,-7
,erua"aan angkutan umum7 atau angkutan en+iri +alam ,en2era"an +an ,enerimaan ka
+ari "ail ,en%ulan.
/. Penerimaan ka +ari Credit Card Sales
Credit card meru,akan arana ,em.a2aran .agi ,em.eli7 .aik +alam over-the counter sale
mau,un +alam ,en%ulan 2ang ,engiriman .arangn2a +ilakanakan melalui %aa ,- atau
angkutan umum.
Fungi 2ang terkait +alam ,enerimaan ka
a= Fungi ,en%ualan
.= Fungi ka
/= Fungi gu+ang
+= Fungi ,engiriman
e= Fungi akuntani
D-kumen 2ang +igunakan +alam ,enerimaan ka
a= Faktur ,en%ualan tunai
.= Pita regiter ka
/= Credit card slip
+= Bill of Lading
e= Faktur ,en%ualan COD
(= Bukti et-r .ank
g= Reka,itulai "arga ,-k-k ,en%ualan
@atatan akuntani 2ang +igunakan +alam ,enerimaan ka
a= )urnal ,en%ualan
.= )urnal ,enerimaan ka
/= )urnal umum
+= Kartu ,ere+iaan
e= Kartu gu+ang
Unur ,engen+alian intern +alam ,enerimaan ka;
a. *rganiai
1= Fungi ,en%ualan "aru ter,ia" +ari (ungi ka
2= Fungi ka "aru ter,ia" +ari (ungi akuntani
$= Tranaki ,en%ualan tunai "aru +ilakanakan -le" (ungi ,en%ualan7 (ungi ka7 (ungi
,engiriman7 +an (ungi akuntani.
.. Sitem -t-riai +an ,r-e+ur ,en/atatan
'= Penerimaan -r+er +ari ,em.eli +i-t-riai -le" (ungi ,en%ualan +engan mengunakan
(-rmulir (aktur ,en%ualan tunai.
#= Penerimaan ka +i-t-riai -le" (ungi ka +engan /ara mem.u.u"kan /a, AlunaB ,a+a
(aktur ,en%ualan tunai +an ,enem,elan ,ita regiter ka ,a+a (aktur tere.ut.
&= Pen%ualan +engan kartu kre+it .ank +i+a"ului +engan ,ermintaan -t-riai +ari .ank ,ener.it
kartu kre+it.
C= Pen2era"an .arang +i-t-riai -le" (ungi ,engirima +engan /ara mem.u.u"kan /a, Au+a"
+iera"kanB ,a+a (aktur ,en%ualan tunai.
4= Pen/atatan ke +alam .uku %urnal +i-t-riai -le" (ungi akuntani +engan /ara mem.erikan
tan+a ,a+a (aktur ,en%ualan tunai.
/. Praktik 2ang e"at
>= Faktur ,en%ualan tunai .ern-m-r urut ter/etak +an ,emakaiann2a +i,ertanggung%a0a.kan
-le" (ungi ,en%ualan.
18= )umla" ka 2ang +iterima +ari ,en%ualan tunai +iet-r eluru"n2a ke .ank ,a+a "ari 2ang
ama +engan tranaki ,en%ualan tunai atau "ari ker%a .erikutn2a.
11= Per"itungan al+- ka 2ang a+a +i tangan (ungi ka e/ara ,eri-+ik +an e/ara men+a+ak
-le" (ungi ,emerika intern.
%. P!#!i&aa# Kas dai Piuta#$
Penerimaan ka +ari ,iutang +a,at +ilakukan melalui .er.agai /ara e,erti melalui
,enagi"an ,erua"aan7 melalui ,-7 +an melalui lock-bo collection plan! Diantara .er.agai
/ara ,enagi"an tere.ut ,enerimaan ka +ari ,iutang e"arun2a me0a%i.kan +e.itur
melakukan ,em.a2aran +engan menggunakan /ek ata nama7 2ang e/ara %ela
men/antumkan nama ,erua"aan 2ang .er"ak menerima ,em.a2aran +i ata /ek. Dengan /ek
ata nama ini7 ,erua"aan akan ter%amin menerima ka +ari +e.itur7 e"ingga ke/il
kemungkinan -rang 2ang ti+ak .er"ak +a,at menguangkan /ek 2ang +iterima +ari +e.itur
untuk ke,entingan ,ri.a+in2a.
Fungi 2ang terkait
a. Fungi ekretariat
.. Fungi ,enagi"an
/. Fungi ka
+. Fungi akuntani
e. Fungi ,emerika intern
D-kumen 2ang +igunakan
a. Surat ,em.erita"uan
.. Da(tar urat ,em.erita"uan
/. Bukti et-r .ank
+. Kuitani
Unur ,engen+alian intern
a. *rganiai
1. Fungi akuntani "aru ter,ia" +ari (ungi ,enagi"an +an (ungi ,enerimaan ka.
2. Fungi ,enerimaan ka "aru ter,ia" +ari (ungi akuntani.
Sitem -t-riai +an ,r-e+ur ,en/atatan
$. De.itur +iminta untuk melakukan ,em.a2aran +alam .entuk /ek ata nama atau +engan /ara
,emin+a" .ukuan <gir- .il2et=.
'. Fungi ,enagi"an melakukan ,enagi"an "an2a ata +aar +a(tar ,iutang 2ang "aru +itagi"
2ang +i.uat -le" (ungi akuntani.
#. Pengkre+itan rekening ,em.antu ,iutang -le" (ungi akuntani <.agian ,iutang= "aru
+i+aarkan ata urat ,em.erita"uan 2ang .eraal +ari +e.itur.
.. Praktik 2ang e"at
&. Hail ,er"itungan ka "aru +irekam +alam .erita /ara ,eng"itungan ka +an +iet-r ,enu" ke
.ank +engan egera
C. Para ,enagi" +an kair "aru +iauranikan.
4. Ka +alam ,er%alanan <.aik 2ang a+a +i tangan .agian kaa mau,un +i tangan ,enagi"
,erua"aan= "aru +iauranikan.
B. P!#$!luaa# Kas
Pengeluaran ka +alam ,erua"aan +ilakukan +engan menggunakan /ek. Pengeluaran ka
2ang ti+ak +a,at +ilakukan +engan /ek <.iaan2a karena %umla"n2a relati( ke/il=7
+ilakanakan melalui +ana ka ke/il 2ang +ielenggarakan +engan ala" atu +iantara item
(luktuai +an item im,re.
D-kumen 2ang +igunakan
a= Bukti ka keluar
.= @ek
/= Permintaan /ek
@atatan akuntani 2ang +igunakan
a= )urnal ,engeluaran ka
.= Regiter /ek
Fungi 2ang terkait
a= Fungi 2ang memerlukan ,engeluaran ka
.= Fungi ka
/= Fungi akuntani
+= Fungi ,emerika intern
Unur ,engen+alian intern;
a. *rganiai
1. Fungi ,en2im,anan ka "aru ter,ia" +ari (ungi akuntani
2. Tranaki ,enerimaan +an ,engeluaran ka ti+ak .-le" +ilakanakan en+iri -le" .agian kaa
e%ak a0al am,ai ak"ir7 tan,a /am,ur tangan +ari (ungi 2ang lain.
.. Sitem -t-riai +an ,r-e+ur ,en/atatan
$. Pengeluaran ka "aru men+a,at -t-riai +ari ,e%a.at 2ang .er0enang
'. Pem.ukaan +an ,enutu,an rekening .ank "aru men+a,at ,eretu%uan +ari ,e%a.at 2ang
.er0enang
#. Pen/atatan +alam %urnal ,engeluaran ka <atau +alam met-+e ,en/atatan tertentu +alam
regiter /ek= "aru +i+aarkan .ukti ka keluar 2ang tela" men+a,at -t-riai +ari ,e%a.at
2ang .er0enang +an 2ang +ilam,iri +engan +-kumen ,en+ukung 2ang lengka,.
/. Praktik 2ang e"at
&. Sal+- ka 2ang a+a +i tangan "aru +ilin+ungi +ari kemungkinan ,en/urian atau ,enggunaan
2ang ti+ak emetin2a.
C. D-kumen +aar +an +-kumen ,en+ukung tranaki ,engeluaran ka "aru +i.u.u"i /a,
AlunaB.
4. Penggunaan rekening k-ran .ank7 2ang meru,akan in(-rmai +ari ,i"ak ketiga meru,akan
(ungi 2ang ti+ak terli.at +alam ,en/atatan +an ,en2im,anan ka.
>. Semua ,engeluaran ka "aru +ilakukan +engan /ek ata nama ,erua"aan ,enerima
,em.a2aran atau +engan ,emin+a" .ukun.
18. )ika ,engeluaran ka "an2a men2angkut %umla" 2ang ke/il7 ,engeluaran ini +ilakukan item
akuntani ,engeluaran ka melalui +ana ka ke/il7 2ang akuntanin2a +ielenggarakan +engan
item im,re.
11. Se/ara ,eri-+ik +ia+akan ,en/-/-kan %umla" (iik ka 2ang a+a +i tangan +engan %umla" ka
menurut /atatan akuntani.
12. Ka 2ang a+a +i tangan +an ka 2ang a+a +i ,er%alanan +iauranikan +ari kerugian.
1$. Kair +iauranikan.
1'. Kair +ilengka,i +engan alat6alat 2ang men/ega" ter%a+in2a ,en/urian ter"a+a, ka 2ang a+a
+i tangan7 mialn2a almari .ei.
1#. Semua n-m-r /ek "aru +i,ertanggung%a0a.kan -le" .agian ka.
.. P!#$$u#aa# R!"!#i#$ Ba#"
Se.agian .ear +ari kita "am,ir +a,at +i,atikan u+a" ti+ak aing lagi +engan
rekening .ank. Penggunaan rekening .ank angat e(ekti( terutama +alam menun%ang
,engen+alian ata ka. Perua"aan +a,at mengamankan kan2a +engan /ara men2im,ann2a
+i .ank. Selain itu7 eringkali ,erua"aan %uga meman(aatkan /ek atau tran(er uang le0at
rekening .ank untuk melakukan ,em.a2aran ka.
Peman(aatan rekening .ank +a,at mengurangi %umla" uang ka 2ang "aru +i.a0a ke
ana ke mari7 ekaligu mem,erke/il riik- ter%a+in2a ke"ilangan ata uang ka. Diam,ing
itu7 +engan rekening .ank memungkinkan ,en/atatan .ergan+a ata eluru" tranaki
,erua"aan 2ang melaui .ank. Tranaki +i/atat -le" ,erua"aan +an %uga ekaligu -le"
.ank. Hu.ungan 2ang a+a antara ,erua"aan +engan .ank a+ala" "u.ungan tim.al .alik.
Setia, kali ,erua"aan men2et-r uang ke .ank maka "al ini meru,akan ke0a%i.an .agi .ank7
e.alikn2a %ika ,erua"aan melakukan ,enarikan uang maka "al ini akan mengurangi
ke0a%i.an .ank. )umla" al+- uang ka ,erua"aan 2ang a+a +i .ank e/ara teru6meneru
"aru +i/-/-kkan antara menurut /atatan ,erua"aan +engan /atatan .ank.
La,oa# Ba#" /R!"!#i#$ Koa#0
Rekening K-ran memuat "al 2ang ama +engan .uku ta.ungan. Di +alamn2a7 ama6ama
memuat mengenai tanggal +an an+i tranaki7 mutai +e.et7 mutai kre+it7 +an al+-.
Be+an2a a+ala" kalau .uku ta.ungan +i.uka untuk naa.a" ,er-rangan7 e+angkan rekening
k-ran untuk naa.a" /-r,-rate <entita=. Untuk naa.a" /-r,-rate7 .iaan2a rekening k-ran
2ang memuat tranaki .ulanan akan +ikirim langung -le" .ank ke naa.a" 2ang
.erangkutan. K"uu untuk rekening k-ran <la,-ran 2ang memuat rin/ian ata tranaki
rekening gir-=7 eluru" ,enarikan ka "aru +ilakukan +engan menggunakan /ek atau .il2et
gir-.
Rek-niliai Bank Dua K-l-m
Rek-niliai +ua k-l-m .iaan2a +ilakukan untuk meneta,kan atau men+a,atkan al+- ak"ir
/a" in .ank 2ang .enar atau 2ang eunggu"n2a. Tam,ilan la,-ran atau ,en2a%iann2a akan
+i.agi men%a+i +ua .agian <ii=. Sii ,etama memuat mengenai rin/ian k-reki ata al+-
ak"ir /a" in .ank menurut /atatan .ank7 e+angkan ii 2ang atun2a lagi memuat rin/ian
k-reki ata al+- ak"ir /a" in .ank menurut /atatan ,erua"aan.
Rek-niliai Bank Em,at K-l-m
Untuk ke,entingan au+it ata al+-7 .iaan2a rek-niliai .ank 2ang +i,egunakan a+ala"
rek-niliai em,at k-l-m7 e.agai ,em.uktian ata al+- ak"ir /a" in .ank ,eri-+e .er%alan.
Dalam ,en2uunan rek-niliai em,at k-l-m7 +i.uat k-l-m6k-l-m e/ara ter,ia" untuk
rek-niliai a0al7 et-ran atau ,emaukan7 ,enarikan atau ,engeluran7 +an rek-niliai ak"ir.
Berikut .e.era,a ,en2e.a. tim.uln2a ,er.e+aan al+- antara /atatan menurut ,erua"aan
+engan rekening K-ran 2ang +iter.itkan -le" .ank;
De,-it in Tranit <Set-ran +alam Per%alanan=
Si(atn2a akan meng-reki <menam.a"= .earn2a al+- /a" in .ank menurut rekening k-ran
</atatan .ank=.
*uttan+ing @"e/k <@ek 2ang !ai" Bere+ar=
Si(atn2a akan meng-reki <mengurangi= .earn2a al+- /a" in .ank menurut rekening K-ran
</atatan .ank=.
N-t Su((i/ient Fun+ @"e/k <@ek Ti+ak @uku, Dana=
Si(atn2a akan meng-reki <mengurangi= kem.ali .earn2a al+- /a" in .ank menurut
/atatan ,erua"aan
N-te ,lu Interet @-lle/te+ .2 Bank <Penagi"an Piutang Deel7 Beerta Bungan2a Le0at
Bank= 2ang .elum +i/atat +alam %urnal atau ,em.ukuan ,erua"aan.
Si(atn2a akan menam.a" al+- /a" in .ank menurut /atatan ,erua"aan.
Interet In/-me <Bunga Bank ata Sal+- Rekening Perua"aan 2ang !engen+a, atau Sering
Dikenal Se.agai )aa Gir-= 2ang .elum +i/atat +alam %urnal atau ,em.ukuan ,erua"aan.
Si(atn2a akan menam.a" al+- /a" in .ank menurut /atatan ,erua"aan.
Bank Ser9i/e @"arge <Bia2a )aa Bank= 2ang .elum +i/atat +alam %urnal atau ,em.ukuan
,erua"aan.
Si(atn2a akan mengurangi al+- /a" in .ank menurut /atatan ,erua"aan.
Err-r in Re/-r+ing <Keala"an +alam Pen/atatan=
Untuk rek-niliai .ank7 %ika %umla" tertentu tela" ala" +i/atat -le" ,erua"aan7 maka elii"
%umla" keala"an tere.ut e"arun2a +itam.a"kan atau +ikurangkan +ari al+- /a" in .ank
menurut /atatan ,erua"aan7 +iertai +engan ,em.uatan %urnal k-reki. Demikian %uga %ika
%umla" tertentu tela" ala" <keliru= +i/atat -le" .ank7 maka elii" %umla" keala"n tere.ut
e"arun2a +itam.a"kan atau +ikurangkan +ari al+- /a" in .ank menurut /atatan .ank7
tan,a ,erlu mem.uat %urnal k-reki +alam ,em.ukuan ,erua"aan.
%.% Tu)ua# Audit atas Kas
Tu%uan Au+it S,ei(ik untuk Sal+- Ka
Kat!$oi As!si Tu)ua# Audit Saldo A"u#
Ke.era+aan atau
Keter%a+ian
Sal+- ka 2ang +i/atat a+a ,a+a tanggal nera/a
Kelengka,an Sal+- ka 2ang +i/atat men/aku, ,engaru" +ari emua tranaki
ka 2ang tela" ter%a+i
Tran(er ka ak"ir ta"un +i antara .ank tela" +i/atat ,a+a ,eri-+e
2ang te,at
Hak +an
ke0a%i.an
Entita mem,un2ai "ak legal ata emua al+- ka 2ang
+i,erli"atkan ,a+a tanggal nera/a
Penilaian atau
al-kai
Sal+- ka 2ang +i/atat +a,at +irealiai ,a+a %umla" 2ang
+in2atakan +i nera/a +an euai +engan ke+ul ,en+ukung
Pen2a%ian +an
,engungka,an
Sal+- ka tela" +ii+enti(ikai +an +iklai(ikaikan +engan te,at
+alam nera/a
Lini kre+it7 %aminan ,in%aman7 ,er%an%ian al+- k-m,enai7 +an
,em.ataan lain ,a+an2a ata ka tela" +iungka,kan +engan te,at.
%.( Pos!du dala& M!#$audit Kas
%.(.1 P!ti&-a#$a# P!!#1a#aa# Audit
!aterialita
Bagi ke.an2akan entita7 .agian +ari akti9a lan/ar atau t-tal akti9a ,a+a uatu titik
0aktu 2ang +ia%ikan -le" al+- ka a+ala" angat ke/il7 +an eringkali ti+ak material. Akan
teta,i7 %ika +ikaitkan +engan tranaki +alam lima iklu tranaki 2ang mem,engaru"i ka7
%umla" ka 2ang mengalir melalui akun6akun elama uatu ,eri-+e 0aktu .enar6.enar +a,at
angat material.
Riik- In"eren
1-lume tranaki 2ang tinggi +a,at menim.ulkan tingkat riik- in"eren 2ang igni(ikan
untuk aeri al+- ka tertentu7 terutama ke.era+aan +an keter%a+ian erta kelengka,an.
Selain itu7 i(at al+- ka %uga mem.uatn2a mu+a" +i/uri.
Riik- Pr-e+ur Analiti
Sal+- ka +i,engaru"i e/ara igni(ikan -le" ke,utuan +an trategi -,erai7 in9etai7
erta ,em.ia2aan mana%emen. Aki.atn2a7 +alam .e.era,a au+it ata al+- ini mungkin ti+ak
+i"ara,kan untuk mem,erli"atkan "u.ungan 2ang ta.il atau +a,at +i,re+iki +engan +ata
keuangan atau -,erai maa .er%alan atau "it-ri.
Riik- Pengen+alian
Penerimaan +an ,engeluaran ka eringkali meru,akan tranaki rutin 2ang +a,at
+iken+alikan -le" item ,engen+alian internal 2ang .aik7 e"ingga +a,at memungkinkan
au+it-r untuk menilai riik- ,engen+alian ,a+a tingkat 2ang ren+a". Karena ra0ann2a al+-
ka ata ,en/urian7 maka .an2ak au+it-r akan menge9aluai e/ara /ermat ,engen+alian
internal ata ka.
%.(.% P!#$u)ia# Su-sta#ti+ Atas Saldo Kas
Dalam .agian ini +an u..agian .erikut7 itila" al+- ka "an2a menga/u ,a+a ka 2ang
+ita"an +an +i .ank7 ti+ak termauk ka ke/il +an +ana im,re lainn2a.
10 M!#!#tu"a# Risi"o D!t!"si
Be.era,a ,emilik ,erua"aan ke/il menginginkan agar au+it-r e/ara /ermat mengau+it
ka guna mem.erikann2a ke,atian tentang kea.a"an al+- ka.
Riik- in"eren .iaan2a tinggi karena kera0anan ka ter"a+a, ,en2ala"gunaan.
E(ekti9ita ,r-e+ur analiti eringkali tergantung ,a+a ,r-e+ur 2ang +item,u" entita untuk
mengem.angkan anggaran atau ,eramalan ka 2ang akurat. !-+el riik- au+it atau matrik
riik- kemu+ian +a,at +igunakan untuk menentukan tingkat riik- +eteki 2ang +a,at
+iterima ata etia, aeri al+- ka.
%0 M!a#1a#$ P!#$u)ia# Su-sta#ti+
Suatu +a(tar ,engu%ian u.tanti( 2ang mungkin +ilakanakan untuk men/a,ai tu%uan
au+it ,ei(ik ata al+- ka +iuun menurut kerangka ker%a umum untuk mengem.angkan
,r-gram au+it .agi ,engu%ian u.tanti(. Be.era,a +ari ,engu%ian +a,at .erlaku untuk le.i"
+ari atu tu%uan au+it7 +an etia, tu%uan +i+ukung -le" .er.agai ,engu%ian 2ang mungkin.
Dan %uga7 ti+ak emua ,engu%ian +a,at +ilakanakan +alam etia, au+it.
%.(.%.1 PR2SEDUR AUDIT A3AL
1. !emerika al+- ka 2ang ter/antum +i nera/a ke al+- akun ka 2ang .erangkutan +i
+alam .uku .ear
2. !eng"itung kem.ali al+- akun ka +i +alam .uku .ear
$. !emerika al+- a0al akun ka ke kerta ker%a ta"un 2ang lalu
'. !elakukan re9ie0 ter"a+a, mutai luar .iaa +alam %umla" +an um.er ,-ting +alam akun
ka
#. !emerika ,-ting ,en+e.etan +an ,engkre+itan akun ka +alam %urnal ,enerimaan ka +an
%urnal ,engeluaran ka
%.(.%.% PR2SEDUR ANALITIK
Pa+a ta"a, a0al ,engu%ian u.tanti( ter"a+a, ka7 ,engu%ian analitik +imaku+kan
untuk mem.antu au+it-r +alam mema"ami .ini klien +an +alam menemukan .i+ang 2ang
memerlukan au+it le.i" inteni(.
Rai- 2ang tela" +i"itung tere.ut kemu+ian +i.an+ingkan +engan "ara,an au+it-r7
mialn2a ratio ta"un 2ang lalu7 rerata ratio in+uri7 atau rati- 2ang +ianggarkan. Di am,ing
itu7 au+it-r ,erlu mem.an+ingkan akun Ka 2ang ter/antum +i nera/a +engan al+- ka ,a+a
ak"ir ta"un 2ang lalu. Per.an+ingan ini mem.antu auit-r untuk mengungka,kan;
1. Periti0a atau tranaki 2ang ti+ak .iaa
2. Peru.a"an akuntani
$. Peru.a"an ua"a
'. Fluktuai a/ak7 atau
#. Sala" a%i
%.(.%.( PENGU4IAN TERHADAP TRANSAKSI RIN.I
1. 1eri(ikai Pia" Bata <@ut-((=
a. !em.uat rek-niliai al+- ka menurut /ut-(( .ank tatement +engan al+- ka menurut
/atatan klien. Ata +aar /ut-(( .ank tatement7 au+it-r +a,at mem.uat rek-niliai .ank
untuk mem.uktikan ketelitian /atatan ka klien +an mem.uktikan tatu et-ran +alam
,er%alanan +an /ek 2ang .ere+ar 2ang ter/antum +i +alam rek-niliai .ank 2ang +i.uat -le"
klien ,a+a tanggal nera/a
.. !emerika et-ran +alam ,er%alanan <+e,-it in tranit= ,a+a tanggal nera/a ke +alam
/ut-(( .ank tatement
/. !emerika tanggal 2ang ter/antum +alam /ek 2ang .ere+ar ,a+a tanggal nera/a
+. !emerika a+an2a /ek k--ng 2ang ter/antum +i +alam /ut-(( .ank tatement.
2. Perika emua /ek +i +alam /ut-(( .ank tatement mengenai kemungkinan "ilangn2a /ek
2ang ter/antum e.agai /ek 2ang .ere+ar ,a+a tanggal nera/a
$. !em.uat +a(tar tran(er .ank +alam ,eri-+e e.elum +an eu+a" tanggal nera/a untuk
menemukan kemungkinan ter%a+in2a /"e/k kitting
'. !em.uat +an melakukan analii ter"a+a, rek-niliai .ank em,at k-l-m
#. !emerika a+an2a kemungkinan ,enggela,an ka +engan /ara la,,ing ,enerimaan +an
,engeluaran ka
%.(.%.* PENGU4IAN TERHADAP AKUN RIN.I
1. !eng"itung ka 2ang a+a +i tangan klien
Dalam ,eng"itungan ka7 au+it-r "aru mem,er"atikan .er.agai "al .erikut;
Peng"itungan ka "aru +ilakukan -le" au+it-r +i muka ,e%a.at 2ang .ertanggung %a0a. ata
,en2im,anan ka
Hail ,eng"itungan ka "aru +i/atat +i +alam Berita A/ara Peng"itungan Ka 2ang "aru
egera +itan+atangani -le" ,e%a.at 2ang .ertanggung%a0a. ata ,en2im,anan ka
Unur6unur 2ang ti+ak +imaukkan +alam unur ka ,a+a aat ,eng"itungan ka a+ala" /ek
mun+ur7 ,erangk- +an materai7 +an ka .-n.
2. Rek-niliai /atatan ka klien +engan rekening K-ran .ank 2ang .erangkutan
$. !elakukan k-n(irmai al+- ka +i .ank
'. !emerika /ek 2ang .ere+ar ,a+a tanggal nera/a ke +alam rekening k-ran .ank
%.(.%.5 6ERIFIKASI PEN7A4IAN KAS DI DALAM NERA.A
1. !emerika %a0a.an k-n(irmai +ari .ank mengenai .ataan 2ang +ikenakan ter"a+a,
,emakaian rekening tertentu klien +i .ank
2. !elakukan 0a0an/ara +engan mana%emen mengenai .ataan ,enggunaan ka klien.
P!ti&-a#$a# Lai# 8
P!#$u)ia# U#tu" M!#d!t!"si La,,i#$
La,,ing a+ala" uatu ,en2im,angan 2ang +ie.a.kan -le" mia,r-,iai e/ara enga%a
ata ,enerimaan ka. La,,ing +a,at meli.atkan ,enggela,an ,enerimaan ka e/ara
ementara atau ,ermanen untuk ke,entingan ,ri.a+i +ari ee-rang 2ang melakukan tin+akan
2ang .ukan 0e0enangn2a. K-n+ii 2ang k-n+ui( untuk la,,ing tere+ia ,a.ila ee-rang
2ang menangani ,enerimaan ka %uga memegang .uku .ear ,iutang ua"a. Au+it-r "aru
menilai kemungkinan la,,ing guna men+a,atkan ,ema"aman tentang ,em.agian tuga
e,erti ,enerimaan +an ,en/atatan ,enagi"an +ari ,elanggan.
Pengu%ian untuk men+eteki la,,ing "an2a +a,at +ilakanakan a,a.ila riik-
,engen+alian untuk tranaki ,enerimaan ka a+ala" e+ang atau tinggi. A+a tiga ,r-e+ur
2ang +a,at men+eteki la,,ing7 2aitu;
!engk-n(irmai ,iutang ua"a
Pengu%ian ini akan men%a+i le.i" e(ekti( %ika +ilakanakan e/ara men+a+ak ,a+a tanggal
interim. !elakukan k-n(irmai ,a+a aat ini akan men/ega" ee-rang untuk melakukan
la,,ing.
!elakukan ,er"itungan ka e/ara men+a+ak
Per"itungan ka akan men/aku, uang l-gam atau k-in7 uang kerta7 +an /ek ,elanggan 2ang
a+a +i tangan. Au+it-r "aru menga0ai et-ran +ari +ana6+ana tere.ut. Rin/ian et-ran
,a+a li, et-ran +u,likat "aru +i.an+ingkan +engan a2at %urnal ,enerimaan ka +an ,-ting
kea kun ,elanggan.
!em.an+ingkan rin/ian a2at %urnal ,enerimaan ka +engan rin/ian li, et-ran "arian 2ang
.erkaitan
Pr-e+ur ini mengungka,kan ,er.e+aan rin/ian e,erti +ua /-nt-" +iata. A,a.ila ,em.agian
tuga 2ang te,at +alam ,enanganan ,enerimaan ,- u+a" +iteta,kan7 .e.era,a au+it-r le.i"
memili" untuk menggunakan +a(tar ,en+a"uluan +ari ,r-e+ur ini. Tanggal ,enagi"an aktual
kemu+ian +i.an+ingkan +engan tanggal ,-ting ,enagi"an itu ke .uku .ear ,iutang ua"a.
BAB (
KESIMPULAN
Pa+a +aarn2a ,r-e au+it memiliki tu%uan untuk menilai ke0a%aran uatu entita.
Dalam ,r-e mengau+it ka au+it-r memiliki tu%uan untuk mem,er-le" ke2akina .a"0a
al+- ka 2ang a+a +i nera/a .enar6.enar euai +engan al+- 2ang e.enarn2a e.agaimana
tela" +ieuaikan +engan .ukti6.ukti 2ang tere+ia. Langka"6langka" untuk mengau+it ka
2ang ,ertama kali +ilakukan au+it-r 2akni melakukan ,r-e+ur a0al7 +imana au+it-r
men+a,atkan ,ema"aman ata .ini +an in+utri klien +an men/-/-kkan antara al+-
in9etai a0al +an ka +engan %umla" 2ang +iau+it. Selan%utn2a ,r-e+ur analiti7 ,engu%ian
rin/ian tranaki7 ,r-e+ur rin/ian al+-7 +an terak"ir 2aitu mem9eri(ikai ,en2a%ian +an
,engungka,an ka.
DAFTAR PUSTAKA
Ag-e7 Sukrin-. 288'. "uditing, E+ii Ketiga. )akarta; Fakulta Ek-n-mi Uni9erita In+-neia.
Ag-e7 Sukrin-. 288&. #raktiku$ "udit, Buku 1. )akarta; Pener.it Salem.a Em,at.
Ba+an Pener.it Uni9erita )em.er. 2811. #edo$an #enulisan %arya &l$iah, E+ii Ketiga. )em.er;
Ba+an Pener.it Uni9erita )em.er.
B-2nt-n7 Dilliam @.7 +kk. 2882. 'odern "udit (ilid ), E+ii Ketu%u". )akarta; Pener.it Erlangga.
El+er7 Ran+al ).7 !ark S. Beale2. +kk. 2811. (asa "udit dan "ssurance, Buku Dua. )akarta; Pener.it
Salem.a Em,at.
!ul2a+i. 1>>4. "uditing, E+ii Kelima. )akarta; Pener.it Salem.a Em,at.
!ul2a+i. 2818. Siste$ "kuntansi, E+ii Ketiga. )akarta; Pener.it Salem.a Em,at.