Anda di halaman 1dari 21

1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !

mites " continuidad


#$%18& ' I
#$%18& ' II a(


+ 0 3 x
( ) NoExiste m


90
)(


2 2x y

2 m


3 2 x y

' 26 63
c(


2 5 y

0 m


0 . .tg arc

0

d(


( ) + 3 1 3 2 x y

3 2 m


( ) 3 2 . .tg arc

' 18 146

e(


0 2 x

( ) NoExiste m


90
*(


4 x y

1 m


1 . .tg arc

45
#$%18& ' III a(


( )( ) 0 8 1 + x x
1 8 +
1 + x
+ +
8 x
+
( ) ( ) 8 1 + x x
+ +


[ ] 8 1 8 1 x R x
)(

( ) 0 3
2
2
> + x x , +

x
+
( )
2
2
3 + x + +
( )
2
2
3 + x x +


( ) + > 0 0 x R x

#$%18- ' 1 a(


( ) drtica FuncinCua x f

( ) R f D
)(


( ) rsa alidadInve proporcion x f

( ) [ ] 2 R f D
#$%18- ' 2 a(


( ) [ ) + 0 f D

)(


( ) ( ) + 0 1 1 1
2
x x x

1 1 : x D


( ) ( ) + 0 1 1 1
2
x x x

1 1 : x x D


( ) [ ] 1 1 R x f D
c(


( ) R f D
#$%18- ' 3 #o. e/em0o1
1 0 x

cta Re
7 5 x
Simple Curva
#$%18- ' 4 a(


( ) ( ) 4 f D ( ) ( ) 3 f R
)(


( ) [ ] [ ] 5 . 2 5 . 1 1 0 f D

( ) ( ) 1 1 f R
#$%182 ' 5 13,,41.650 135,41.860
136,42.300 13-,43.040
138,44.150
#$%182 ' 6 La grfica c)% La 7ue incu"e un dec.ecimiento de a distancia, 8asta ce.o
#o. tanto, es a 9nica 7ue .e0.esenta una :;ueta a casa<%
#$%182 ' 7 La regla es sencia%
1=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
La tabla es e>tensa%
La frmula es en$o..osa%
La grfica es a ms con;eniente%
#$%182 ' 8 a(

En
( ) ( ) 1 f D
, e
( ) parbola f R
En
( ) ( ) 1 f D
, e
( ) recta f R
)(

#a.a
1 < x
4
( ) x x f 2
#a.a
1 1 x
4
( ) 2 x f
#a.a
x < 1
4
( ) x x f 2
c(

#o. e/em0o1
[ ) 0 1 D

[ ) 0 1 R
[ ) 1 0 D

[ ) 1 0 R
[ ) 2 1 D

[ ) 2 1 R
#$%183 ' 9 a(

+
4
3
2
x
x
( ) ( ) 2 2
3
+
+
x x
x


[ ) { } 2 2 3 + D
)(


( )

+
+

1 3
3
2
x
x
g f
2
3
+
+
x
x


[ ) { } 2 3 + D
c(

+

,
_

1
3 3
3
1
2
2
2
x
x x
x
x
f g
( ) ( ) 1 1
6
37 1
6
37 1
+

,
_

,
_

x x
x x

,
_6
37 1

,
_1
6
37 1

,
_

+

6
37 1
1

,
_

+
1
6
37 1
( ) + 1

6
37 1
x 1 ? + + + +

1 + x
1 ? ? + +
+

6
37 1+
x 1 ? ? ? + +

1 x
1 ? ? ? ?
+

:
+ ? + ?
+

'

,
_

,
_1
6
37 1
1
6
37 1
R D
#$%183 ' 10

1
1
3
x
y

y
y
x
1
3

( )
3
1
1
x
x
x f


( ) { } 0
1

R f D
#$%183 ' 11

3
1 2x
y

2
1 3y
x

( )
2
1 3
1

x
x f

( ) [ ]

+

3
3
3
1 2 1 3 2
1
x x
f f
x
( ) [ ]

+

2
2
2
1 3 1 2 3
1
x x
f f x
#$%183 ' 12


( )

x f
1

( )

10
1
f
+ 1 10
5
x x
( ) 9
5
x x x P
5=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
x
1 5 1,- 1,2 1,-, 1,-1 1,-,@ 1,-,6 1,-,@& 1,-,@-
P
' + ' + ' + ' + ' +

( ) [ ] 6036 , 1 6035 , 1 10
1

f
#$%131 ' 13 a(
x
',,3 '1,1 ',,33 '1,,1 ',,333 '1,,,1

f
',,&5-@ ',,62-5 ',,&,5& ',,632& ',,&,,@ ',,6338


2 1 . lm
)(
x
-,3 2%1 -,33 2,,1 -,333 2,,,1

f
1,33@2 5,,,-5 1,3336 5,,,,- 1,3333 5,,,,1


2 . lm
c(
x
@,3 6,1 @,33 6,,1 @,333 6,,,1

f
@,3268 6,,568 @,332& 6,,,5& @,3332 6,,,,5


4 . lm
d(
x
',,1 ,,1 ',,,1 ,,,1 ',,,,1 ,,,,1

f
@,,3@6 @,,3@6 @,,,,3 @,,,,3 @,,,,, @,,,,,


3 . lm

e(
x
1,3 5,1 1,33 5,,1 1,333 5,,,1

f
1,5-83 1,&&56 1,6,,, 1,658@ 1,6158 1,61&-


2 . lm
*(
x
2,3 8,1 2,33 8,,1 2,333 8,,,1

f
11,3633 15,,633 11,33&, 15,,,&, 11,333& 15,,,,&


12 . lm
#$%131 ' 14 a(
( ) a f
2
( ) b f 0

( ) c f NoExiste
)(
( )

a x lm 2 ( )
+
a x lm 2
( ) a x lm
2

( )

b x lm 3 ( )
+
b x lm 0 ( ) b x lm NoExiste

( )

c x lm + ( )
+
c x lm NoExiste ( ) c x lm NoExiste
#$%135 ' 15 a(

+
+

+
+
2
2 2
2
2
1
1
1 1
1
1
x
x x
x x
x
x x
x


+
+
1
0
0 1
0 0

( ) + x lm 0
)(

+
x
x
x x
x
x x
x
2
3
1
5
2 3
1 5

+
3
5
0 3
0 5

( ) + x lm
3
5
c(

+
1
7
1
7
1
7
7
7
1
7
1
!
!
x
x
x
x


+
0
1
0
1 0
0

( ) + x lm 0
d(

+
+

+
+
3
3
3 3
3
3 3
2
3
3
8
2
1 3
3
8 2
1 3 3
x
x x
x x
x
x x
x
x
x


+
+
2
3
0 2
0 0 3

( ) + x lm
2
3
e(

+ + +
+ +

+ + +
+ +
4 3 2
4 3
4 4 4
2
4
3
4 4 4
4
1 1 1 1
1 1
1
1
1
x x x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x

+
+ + +
+ +
0
1
0 0 0 0
0 0 1

lm +
@=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
*(

+
+

+
+
3 2
3 2
3 3 3
3
3 3
3 2
6
1 3
3 2 6
1 3
x x
x x
x x
x
x
x
x x
x


+
+
0
6
0
0 0 6
0 0

( ) + x lm 0
#$%135 ' 16 a(

x x x
x
x
x
7
1
2
7
2


+
2
1
2
0 1
2

( ) x lm
2
)(

+
7
7 2
7 7
7
7 7
5
1
3
1 2
1 3
1 2
x
x x
x x
x
x x
x


+

0
3
0
0 3
0 0

( ) x lm 0
c(


( )
( )
x
x x x
x x
3 2
3 2
1
3 2
3 3

( ) <
+
0 1

( ) x lm 0
d(

3
2
3 3
2
3 3
3
1 7
2
1
1 7
2
x x
x
x x
x
x
x
x
x

0 0
0 1

( ) x lm
e(

( ) ( )

+
x
x
x lm x lm
7 2
1
2
7

0
1


( ) x lm 0
*(

( ) ( )[ ] +

x
x
x lm x lm 4 3
4
3
2
2

( ) x lm +
#$%13@ ' 17 a(


( )

0
1
2 x lm
)(

( )
+

0
9
7 x lm +
c(


( )


+
0
1
1 x lm
d(

( )
+
+
+
0
3
3 x lm +
e(

( )

+
+
0
6
5 x lm
*(


( )
+
0
4
4 x lm +
#$%13@ ' 18 a(
( )

a x lm +

( )
+
a x lm +
)(
( )

a x lm + ( )
+
a x lm NoExiste
c(
( )

a x lm NoExiste ( )
+
a x lm +
#$%13& ' 19 a(

+

4
0
2 2
2 2
0
)(

( ) ( )
( )( )

+

+

2
5
2 2
5 2
x
x
x x
x x

4
3
2 2
5 2
4
3

#$%13& ' 20 a(


( ) ( ) g lm f lm 0 3 0
)(

( )
( )

0
3
g lm
f lm
t
( ) 0 . t g Si"m
c(

( ) [ ]
( )

0
3
g lm
f lm 1 d(

( ) [ ]
( )

3
0
f lm
g lm 0
#$%13& ' 21


+
3
3
3
2
3
3 3 3
3
2 2
3
x
x
x
x
x
x x
x
x
x


+
2 0 0
0 0 1
2
1

x x
x
x x
x
6
2
2 2

+

1
0
0 1
0 0
0
6=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
#$%132 ' 22 a(
#ER$IC%"ES
0 9
2
x


3 x

3 x

( )

0
7
3 x lm ( )

+
0
7
3 x lm +

( )

0
5
3 x lm ( )
+
+
0
5
3 x lm +
ES &'RI('N$%"

2 2
2
2 2
9
1 2
x x
x
x x
x
( )

t
t
0 1
0
x 0 t


0 y
')"IC*%S

( ) 0 :
9
1 2
2

1
]
1

t x
x
x
x lm


No$iene
)(
#ER$IC%"ES
+ + 0 2 3
2
x x
( ) ( ) + + 0 1 2 x x

2 x

1 x

( )
( )( )

1 0
13
2 x lm

( )
( )( )


+
+
1 0
13
2 x lm
+

( )
( ) ( )

0 1
2
1 x lm

( )
( ) ( )

+
+
0 1
2
1 x lm
+
ES &'RI('N$%"

( ) t x lm ( )
+ +
+ +
t
0 0 1
0 0 3
t


No$iene
')"IC*%S ( ) t x lm

+ +
+
+
2 3
5 2
7 3
2
x x
x
x

7 3 x y
c(


#ER$IC%"ES

( )
t

t
0
5
0 x lm
t


0 x
( )

0
5
0 x lm ( )
+
+
0
5
0 x lm +
ES &'RI('N$%"

( ) t x lm
+
3
0 2
3
2


3
2
y
')"IC*%S

( ) 0 :
3
5 2

1
]
1

+
t x
x
x
x lm


No$iene
d(


#ER$IC%"ES

( )
t
0 x lm
+
t
0
1 0
t


0 x

ES &'RI('N$%"

( ) t x lm
t


No$iene
')"IC*%S

( ) +
x
x x lm
1
4

x y 4
#$%132 ' 23 a(
#ER$IC%"ES

( ) t t x lm


No$iene

ES &'RI('N$%"

( ) t x lm
t


No$iene

')"IC*%S
( )
+
t
x
x
x lm m
3
2
1 t

( ) [ ] mx x f lm n
+ x x 3
2

( )( )

t +
t + +
x x
x x x x
3
3 3
2
2 2
( ) ( )

t +
+
x x
x x
3
3
2
2 2
0

+ n mx y

x y t

)(
#ER$IC%"ES

( ) 3 x lm +


3 x

ES &'RI('N$%"

( ) + t x lm


No$iene
')"IC*%S

( )
+

1
1
]
1

t
2 3
3 3
3
1
:
3
1
x x
x
lm x
x
x
x lm m
1 t
&=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad

( )
( )

1
1
]
1

t
+

1
1
1
1
]
1

1
1
]
1

t
x
x
x
x
x
lm
x
x
x
x
x
x
lm mx
x
x
x lm n
3
1
3
1 3
3
1
3
1
3
1
3
2
3
2
3
3

2
3

x


2 3 + x y + x


2 3 + x y
c(
#ER$IC%"ES
#a.a y R x 0 2
2
+ x


No$iene
ES &'RI('N$%"

( ) t x lm 3


3 y
')"IC*%S
( ) 0 :
2
1 3
2
2

1
]
1

t x
x
x
x lm


No$iene
d(
#ER$IC%"ES

( ) + t + 0 1
3
x lm
+ 0 1
3
x
1 x

ES &'RI('N$%"

( ) 0 t x lm

0 y
')"IC*%S ( ) 0 :
1
3
t
1
]
1

+
t x
x
x
x lm


No$iene
#$%133 ' 24 a(


polinmica f


continua f

R x
)(


1 x

f


continua f

( ) 1 R x
c(

0 1
2
x
t 1 x

f


continua f

( ) 1 1 R x
d(


0 x

f


continua f

( ) 0 R x
e(


R x
0 1
2
+ x
continua f

R x
*(


( )( )

4 3
2
x x
x
f

4 3 x

f


continua f

( ) 4 3 R x
$(
a ParteEnter f Entero x NoDefinida


continua f

( R x
8(


polinmica f

continua f

R x
, si
( ) ( )
+
1 1 x lm x lm

[ ] [ ]

x lm f x lm 2 ) 1 ( 2
( )[ ] [ ] +
+
1 1 x lm f x lm 2 ( ) 1 f
0

( ) ( ) ( ) idad discontinu f x lm x lm
+
1 1 1


( ) 1 R x
#$%133 ' 25 a(


( ) ( )

+
1
1 1
x
x x
lm

( ) 2 1 + x lm


( ) 1 f
2
)(


( ) ( )
( ) ( )

+
+
2 2
2 1
x x
x x
lm

4
3
2
1

+
+
x
x
lm


( ) 2 f
4
3
#$%133 ' 26
( )( )
( )( )


+
2 1
1 1
x x
x x
lm

+
2 1
1 1
2
1
x
x
lm
2 1 2 + +


2
3
+
#$%5,1 ' 27 a(


( )
( )
( )
2
2
3 2
5 3
n
n
lm n lm

+
+


2
3
)(


( )
n n n
n
lm n lm
2
2 1
+
+
+

+ 0 1
1
1
c(


( )
2 2 2
2
1
1 1
n n n
n n
lm n lm
+
+
+


+
+
1 0
0 0
0
d(


( )
n n n n n
n n n n n
lm n lm
1
1
+ +
+
+

2
0
1 1
1 1
0
#$%5,1 ' 28 a(


( ) ( ) < +
+
1 lm n lm 0


0 e Convergent

)(


( )
( )
( )

+
+
+
n
n
n n
lm n lm
3 3 3 1
3 2 3 1

+
+
1 0
0 0
0

0 e Convergent

-=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
c(


( )
+
+
+
n n n
n n n
lm n lm
3
1
1

+
+
6
1 1
1 1
n n
n
lm
+
+
0 0
0 1
+
nte NoConverge
#$%5,1 ' 29 a(

n
a ( ) n n 1

n
a ( ) ( )
n n n
e 1
)(

n
a n

n
a
n

c(

n
a

n

n
a ( )
e
n

3 2

d(

n
a ( ) ( ) 7 1 n
n

n
a ( ) 1
2 3
+ + n n n
#$%5,1 ' 30 a(


( )
( )

+
+

+ +
+ +
3
3 2
2 1
3 1 2
n
n
n
n
( ) ( ) 2 3
3
+ + n n
0 >

1 +
<
n n
a a


Creciente
)(


( )
+
+
+
n
n
lm n lm
2 1
3 2

1
2
2


2 <
n
a


e Convergent

2
3
2
1 2
2
+

+
+

n n
n
0 >

Acotada superiormente
#$%5,@ ' 31 a(


( )( )

+ +

+ +
+ + +
n n n n
n n n n
1
1
1
1 1

1
0
)(

( )( )

+ +
+ + +
n n n n
n n n n n n n n
2 2
2 2 2 2
3
3 3
n n n n
n
+ +

2 2
3
4
A

+ +

+ +

2
4
0 1 0 1
4
3
4
2 2
2
2 2
2
n
n
n
n
n
n
n
n 2
c(


( )( )

+ +
+

+ +
+ + +
n n n
n
n n n
n n n n n n
5 1
5 1
5 1
5 1 5 1
2 2 2 2
2 2 2 2

+ +
+

n n
n
5 1 1 1
1 5
2

+

+ +
+
1 1
5
0 1 0 1
0 5
2
5
#$%5,@ ' 32 a(


( )
( )
( )

1
1
]
1

,
_

+
+
,
_

+
+
+
+
+
+ 1
5 2
2 1
5
2 1
1
1
1
2
1
n
n
n
n
n n
2
e
)(


1
1
]
1

,
_

+
+
,
_

+
+
+
+
+ +
n n
n
n n n
n n n n
3
1
3
2
1
2
2
2
3
1
1
3
1
1
0
e 1
c(


( )

1
1
1
]
1

,
_

+
+
,
_

+
+

+
7
6
6
7
6 7
1
1
7
6
1
n
n
n
n
n n
6
e
d(


1
1
]
1

,
_

+
,
_

3
2
3 2
3
1
1
3
1
1
n
n
n n
n n
2
e
e(


1
1
]
1

,
_

+
+
,
_

+
+
+
+
+ +
7
2
7 2
7
1
1
7
1
1
n
n
n n
n n

1
e
e
*(


( ) ( )

1
1
1
]
1

,
_

+ +
+
,
_

+
+
+
+
+
+
+
+
+ 1
5
5
3
2
1
3
2
2
2
5 3
1
1
3
5
1
n
n
n
n
n
n
n n n
n 1
e
#$%5,- ' 33 a(

0 1
2
+ x


( ) f D R
)(


0 1 x

1 x


( ) f D { } 1 R
c(


+ 0 2 x

2 x
0 4
2
x
0 0 f

2 x f 4 f
En 0.inci0io,
( ) f D { } 2 R
#e.o es admisi)e, D R
d(

0 4
2
x
2 x

2 x


( ) 0 0 2 f

( ) 2 1 x f

4 1 f
2=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
En 0.inci0io,
( ) f D { } 2 2 R
#e.o es ms co..ecto, D
{ } 2 R
e(


R f

( ) ( ) + 0 3 2 1 x x

2 3 < x

+ < x 1

D
( ] [ ) + 1 2 3
*(


( )( ) > + 0 3 2 1 x x

2 3 < < x

+ < < x 1

D
( ) ( ) + 1 2 3
$(


( ) ( ) 0 5 3 x x

3 < x

+ < < x 5

D
( ] ( ) + 5 3
8(


( ) ( ) 0 3 5 x x

5 < x

+ < < x 3

D
( ) [ ) + 5 3
#$%5,- ' 34 Los com0onentes de as *unciones son
( ) ( ) 1 2 x x x P
"
( ) 1 2 + x x ,
Bominio 0a.ticua. de
( ) x P
, a anua.
1 x
e denominado., es
( ) { } 1 R P D
Bominio 0a.ticua. de
( ) x ,
, con
0 1 2 + x
, es
( ) [ ) + 2 1 , D
a( Con
0 x
, e
1 x
no est com0.endido, en consecuencia R D
C con
0 > x
, e dominio es tam)iDn R D


( ) R f D
)( Con
2 x
, e
1 x
no 0e.tenece a dominio, ue$o R D
C con
2 > x
, e dominio se .educe a
{ } 2 1 2 R D


( ) { } 2 1 2 R f D
c( Con
2 x
, e
1 x
est com0.endido, 0o. tanto
{ } 1 R D
C con
2 > x
, e dominio es R D


( ) { } 1 R f D
d( Con
1 x
, e
1 x
no est com0.endido, de modo 7ue R D
Con
5 > x
, e
1 x
no est com0.endido, o 7ue im0ica R D
C e se$mento
( ) 5 1
, incu"e e
( ) 1
0e.o no e
( ) 5


( ) [ ) 5 1 R f D

#$%5,- ' 35
<1 x
Semirrecta en
3 2 + x y

< < 2 1 x
T.amo en parbla
2 2
2
+ + x x y

> 5 x
Semirrecta en
3 y

#$%5,- ' 36 Como *unciEn a t.oFos1
2 x

x y 2
> 2 x
2 x y
#$%5,- ' 37 Ge t.ata de una 0a.)oa
La ta)a o.i$ina es x = 2; 0; 1; 3
y = 1; 1; 4; 16
Con X = x+1 H X = 1; 1; 2; 4
#o. tanto,


( )
2
1 + x y
#$%5,- ' 38 a(
( ) x f
3 2
2 3 x x )(
( ) x f
x x +
2
c(
( ) x f
3 2
x x
x + +
#$%5,- ' 39
( ) ( ) 4 7 2 2

2 4
2
2 7
2 y x

5
6
5
2
+ x y

( ) ( ) 0 12 4 7

0 4
0
12 7
12 y x

5
48
5
4
+ x y
Recta 8o.iFonta1
2 y


2 x

( ) 2 x f

7 2 < x

( )
5
6
5
2
+ x x f

7 x

( )
5
48
5
4
+ x x f
#$%5,- ' 40x
f
1


g
g f
1


( )

2 1
1
x
g f

2 x g f
La *unciEn
2
1

x
g
no e>iste 0a.a
2 x

Lue$o no e>iste
( ) 2 g f
En consecuencia, e dominio de
g f
no 0uede se. R
8=51
3 2 x y
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
#$%5,- ' 41


( ) R f D

( ) [ ) + 2 g D

( ) ( ) 2 2 R - D

( ) R t D

a(


( ) ( )
2 2
1 2 x x x t f 3 2
2
x x


( ) R t f D
)(


( )

4 1
2
2
2
x
x x
-
f
( )( ) 4 2
2 2
x x x

( ) ( ) g D f D
g
f
D

,
_


( ) 2 2

,
_

R
g
f
D
c(


( )

4 4 2
1
2
x
g -
8 2
1
x

( ) ( ) ( ) g D - D g - D

( ) [ ) + 2 g - D
d(


( ) 4 1 2
2
x t g 4 2
2
x


( ) t g D

e(


- f ( )


4
1
2
2
2
x
x x
4
2
2
2


x
x x

( ) ( ) ( ) - D f D - f D

( ) { } 2 2 R - f D
*(

f
,
_


,
_


4
9
2
1
2
4
1
2
1
2
2 2
2
x x x x y

2
1
4
9
+ + y x

y f
1
2
1
4
9
+ + x

( )
,
_

4
9
1
f D
$(

t
f
2
2
1
2
x
x x


( )( ) x x
x x
+

1 1
2
2


{ } 1 1
,
_

R
t
f
D
8(


4 2x y g

4 2
2
x y

2
2
1
2
+ y x

y g
1
2
2
1
2
+ x


( ) R g D
1
i(


4
1
2
x
y -

+ 4
1
y
x

y -
1
4
1
+
x


( )
,
_

0
4
1
1
R - D
/(2
1 x y t

y x 1

y t
1
x 1


( ) ( ] 1
1

t D
#$%5,- ' 42 a(


( )

0 x lm NoExiste

( )
+
0 x lm 0


( ) 0 x lm NoExiste
)(


( ) 1 x lm
2 c(


( ) 2 x lm 3

d(
( )

3 x lm 2
( )
+
3 x lm 4


( ) 3 x lm NoExiste
e(
( ) 4 x lm
2 *(


( ) 0 f 0
$(
( ) 1 f
2 8(


( ) 3 f
2
i(


( ) 3 f
2 /(


( ) 4 f NoExiste
#$%5,2 ' 43 a(


( ) 2 x lm 8
)(


( ) 3 x lm NoExiste
c(
( ) 0 x lm 5
d(


( ) 0 x lm 0
e(


( ) 0 x lm NoExiste
*(
( ) 0 x lm
1
#$%5,2 ' 44 a(


( ) + x lm +
)(


( ) x lm
c(


( ) + x lm
d(


( ) x lm
e(


( ) + x lm 0
*(


( ) + x lm 0
$(


( ) x lm
8(


( ) x lm
1
#$%5,2 ' 45 a(

x
x
5
2
2
3

0 2
0 3
2
3
)(

2 7
3
x
x
x
x
+
7
1
+
c(

x
x
5
1
1
5

0 1
1 0
1 d(

2
2
1
1
2 3
x
x x

1
0
0 1
0 0
0
e(

+
2
2
5
1
3
x
x


+ 1
0
0 1
0
0
*(

2
4
1
1
x
x


1
0
0 1
0
0
3=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
$(

+
2
2
3
4
1
2
x
x

+
4
2
0 4
0 2
2
1
8(

3
3 2
1
1
1 5
x
x x


+

1
0
0 1
0 0
0
#$%5,2 ' 46 a(

+
+
2
2 1
4
5
1
x x
x

+
+
0 0 4
0 1
2
1
)(


+

x
x x
1
2
3 3
8
3
3

+

2
2
0 2
0 0 8
3
1
c(


+
+

+
+
x
x
x
x x
5
1
3
5
3

0 1
+
d(

5
10
5
10
13
2
6
1
x
x
x
x
x

1 0 1
0
#$%5,2 ' 47 a(


0 0 0
)(


( )( )
( )

+ +

+ +
+ + +
x x x x
x x x x
3
3
3
3 3

3
0
c(

( )

+

x
x x
x
1
1
1
1
1
2


+ 1
1
0 1
1
1
d(


( )( )

+ +

+ + +
+ +
2
1 1
1 1 1 1
1 1 x x
x x x x
x x

+
2

+
#$%5,2 ' 48 a(


( ) + x lm

+

( ) x lm


)(


( ) + x lm( ) x lm

+
#$%5,2 ' 49 a(


( )

2
1
3
x
x

0
2


)(


( )

x x x
x 1
1
1

0
1


c(


( )

x x x
x 1
1
1

+
0
1

+
d(


( )

1
1
1
1
2
x
x
x

+
0
1

+
e(


NoExiste

( ) " " " " g y f $ras
*(


( )

2
3
3
x x
x

+
0 2
5

+
$(


( )

1
3
3
x x
x


0 2
5


8(

x
x
x
1
1
3
1
2
( )
1
1


#$%5,2 ' 50 a(

+
2
10
2 4
6 4
5
)(

+
6
18
3 9
9 9
3

c(

2
2
1 1
3 1
1 d(

( )
( )

+
1 0
3 0
1
3
1
3
x
x
x x
x x
3

e

16 9 5
2
4 *(

( )( )
+

+
1
1
1 1
x
x
x x
2
$(

0 3 9 9
2 2
x
0
8(

( )

2
2
3 9 9 x
+
0
i(

( ) ( )
( ) ( )


+
2
1
2 1
1 1
x
x
x x
x x

+
2 1
1 1
2 /(

( )( )

+

1
1
1 1
1
x x x
x
2
1
1,=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
I(

( ) ( ) ( )
( )( )
( ) ( ) + +
+
+ +
3 10
3 3
3 10 9
x x
x x
x x x
( ) ( ) + + 6 19 3 9 10 9 114
(

( )( )
( )

+

+
x
x
x x
x x 1
2
2 1

+
1
2
1
1 1
2
#$%5,2 ' 51

( ) ( ) [ ] ( ) ( )
+
+

+ +
3 2
3 2 3 3
2 2
- x
-
- x -
-
x x - x - x
3 2 x
#$%5,2 ' 52

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

+ +
+

+ +
+

+ +
+

+ +

2 2 2
2
2
1
2
1 1
1 2
1 1
2
1 1
3
1
1
x x
x
x x x
x x
x x x
x x
x x x x
1
#$%5,2 ' 53 a(

2 x
x

2 0
0
0
)(
NoExiste

( ) " " " " d y c $ras
c(

2 1
1

1
1
2 1
1
1 d(
( )
+
1 1 2

+
1 2 1 2
1
e(
( ) 1 6 1 3 2 5
*(

+ + + +
+ + + +
1 4 2 1 4 4
7
$(
( )

1 8 1 4 2 7
8(

+ + + + 1 4 2 1 4 4
7
#$%5,8 ' 54 a(

FunciEn 0oinEmica


No$iene
)(


#ER$IC%"ES

y
+ 0 1
2
x
No$iene
ES &'RI('N$%"

( )
+

+
2
0 1
2
1 1
2
2
x
x lm

2 y
')"IC*%S
Gi
0 m

( ) 0 :
1
2
2
2

1
]
1

+
x
x
x
x lm m

No$iene
c(


#ER$IC%"ES

y

+ 0 5 x

5 x
ES &'RI('N$%"

( ) 0 x lm

0 y
')"IC*%S
Gi
0 m

( )
1
]
1

+
0 :
5
3
x
x
x lm m

No$iene
d(


( ) ( )
( ) ( )


+
3
1
3 1
1 1
x
x
x x
x x
#a.a
1 x
FunciEn ! "efi!i"a en
1 x

#ER$IC%"ES
y
0 3 x
3 x
ES &'RI('N$%"

( )
+

1
3 4 1
1 1
2
2
x x
x
x lm

1 y
')"IC*%S
Gi
0 m

( )
1
]
1

0 :
3 4
1
2
2
x
x x
x
x lm m No$iene
e(


#ER$IC%"ES

y

+ 0 1 x

1 x
ES &'RI('N$%"

( ) x lm

No$iene
')"IC*%S
Gi
0 m

( )
1
]
1

+
x
x
x
x lm m :
1
2
1
( ) ( )
+

1
]
1


+

x x
x
x
x
x
x lm n
1 1
1
1
1
1
2
1


1 x y
*(


#ER$IC%"ES

y
+ + 0 1
2
x x
imaginario x

No$iene
ES &'RI('N$%"
x

y

No$iene
')"IC*%S
Gi
0 m

( )
1
]
1

+ +
+ +
x
x x
x x
x lm m :
1
7 2
2
3
1
11=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
( ) ( )
+ +
+

1
]
1


+ +
+ +

1
7 3
1
1
7 2
2
2
2
3
x x
x x
x
x x
x x
x lm n
1


1 x y
$(


#ER$IC%"ES

y

+
0 x
0 x
JGEo ado
+
0 (
ES &'RI('N$%"

( ) x lm

No$iene
')"IC*%S
Gi
0 m

( )
1
1
]
1

+
x
x
x
x lm m :
1
3

+
1
1 1
3
x
1
( ) ( )
1
1
]
1


+

x
x
x
x
x lm n
1
1
1
3
0


x y
8(


#ER$IC%"ES

y

4 x

+
4
17 11 2
2
x
x x


4 x
ES &'RI('N$%"

( ) t t x lm

No$iene
')"IC*%S
Gi
0 m

( )
1
]
1

+
t x
x
x x
x lm m :
4
17 11 2
2
2
( ) ( )

1
]
1

+

4
17 3
2
4
17 11 2
2
x
x
x
x
x x
x lm n 3


3 2 x y

#$%5,8 ' 55

+
+
c x
b
a y

x

a y

2 y

2 a
y

c x

1 x
1 c
( )

+
1 6
2 6 3
b
f


1 6
2 3
b

5 b
#$%5,8 ' 56


( )( )
( ) ( ) x x
x x
+
+
3 1
2 1 2 1
#ER$IC%"ES
y

1 x

3 x
ES &'RI('N$%" x
y lm.
2
2 y
')"IC*%S
Gi
0 m
( )
1
]
1

0 :
2 3
2 1
2
2
x
x x
x
x lm m

No$iene
#$%5,8 ' 57


( ) ( )
( ) ( )

+

5 1
5 2
x x
x x
y
1
2
+

x
x


( )
+


6
3
1 5
2 5
5 x lm
2
1

) ( o #alorFinit
En consecuencia,
5 x
! 0uede se. as!ntota
#$%5,8 ' 58


( )( )( )
( )( )

+
+

1 1
3 1 1
x x
x x x
y
3 x


#a.a
1 x
8a" 7ue asi$na. e ;ao.
( ) 3 1 1 x lm
2
#a.a
1 x
8a" 7ue asi$na. e ;ao.
( ) 3 1 1 x lm
4
#$%5,8 ' 59 a(


( ) polinmica x f

d Continuida
K
R x
)(

0 4
2
> + x


d Continuida
K
R x
c(
0 2 x

2 x


d Continuida
K
{ } 2 R x
d(

+ 0 5 2
2
x x
6 1t x


d Continuida
K
{ } 6 1 6 1 + R x
e(

+ + 0 4 5
2
x x
1 x

4 x


d Continuida
K
{ } 1 4 R x
*(


R x
0 5
2
+ + x x


d Continuida
K
R x
$(

0 4 9
2
x
d Continuida
K
( ] [ ) + 3 2 3 2 x
15=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
8(

+ 0 8 3 2
2
x x
t

4
73 3
x

,
_

+
+

1
]
14
73 3
4
73 3
x
#$%5,8 ' 60 a( A 0.io.i,
( ) x f
es continua, e>ce0to 0a.a
1 x
, 0o. se. 0oinEmica%

( )

1 x lm

( )

+ + 8 6 1 2 6 2x

( )
+ + +
+ + 8 7 1 7 1 x x lm
Lue$o, es tam)iDn continua en
1 x


( ) ContinuaEn x f
R
)(
( ) Continua polinmica x f
Budas en e ;ao.
1 x
L!mites ate.aes1

( ) ( )

+ 8 6 1 2 1 x lm

( ) ( )
+ +
6 7 1 1 x lm

Gon distintos
#o. tanto,
( ) x f
no es continua en
1 x


dEn Continuida
{ } 1 R
c( Biscontinuidad de sato in*inito en
0 x
L!mites ate.aes en
1 x

( )
( )
( )

+

1
6 1 2
1 x lm 8

( ) ( ) +
+ +
7 1 l x lm 8
Continuidad en
1 x
En consecuencia,
dEn Continuida
{ } 0 R
d(


< 0 6 2x

< 3 x
( ) + 6 2 5 x x f
x 2 1+
0 6 2x

3 x
( ) + 6 2 5 x x f
x 2 11
( ) ( ) +

3 2 1 3 x lm 5

( ) ( )
+ +
3 2 11 3 x lm 5
I$uaes ate.aes
#o. consi$uiente,
dEn Continuida R
e(


+ 0 1 x 1 x

+ 0 5 x 5 x
5 < x
+ + 5 1 x x
4
1 5 < x
5 1 x x
6 2 x
x 1
+ 5 1 x x
4
( ) 4 5

x lm

( ) ( )
+ +
6 5 2 5 x lm 4 Late.aes i$uaes
( ) ( )

6 1 2 1 x lm 4
( )
+
1 x lm 4 Late.aes i$uaes
Be todo esto se deduce,
dEn Continuida R
*(

Lao. a)souto de 0oinEmica


dEn Continuida
R
$(

GEo discontinua, de sato

, en
0 x


dEn Continuida

{ } 0 R
#$%5,8 ' 61
( ) x f
x x
2


parbola

( ) f D
R
( )
( ) ( )( )

+
+

1
1 1
1
1
2
x
x x x
x
x x
x g ( ) 1 x x
x x
2


( ) g D { } 1 R

( ) ( ) [ ] ( ) ( ) 1 1 1
2
x g x lm 2
( ) ( ) [ ] ( ) ( ) 1 1 1
2
x f x lm 2
Las *unciones tienen dominios distintos, 0e.o sEo una es discontinua en
1 x

#$%5,8 ' 62 Los t.oFos de*inito.ios son :c!ti!u#<
Como 0untos dudosos 7uedan
1 x
"
1 x

( )

1 x lm
( ) + 2 1
1

( )
+
1 x lm
( )
+
2
1 1

Continua en
1 x

( )

1 x lm ( )

2
1 1

( )
+
1 x lm ( ) +
+
1 1 2 3

Biscontinua en
1 x
#o. eo,
dEn Continuida

{ } 1 R
#$%5,8 ' 63 Los t.oFos de*inito.ios son 0oinomios, 0o. tanto, :c!ti!u#<
La continuidad, tam)iDn, en
0 x
" en
3 x
, e>i$e i$uadad !mites ate.aes
1@=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
( ) ( ) +

1 0 0
2
x lm 1
( ) ( ) +
+
b a x lm 0 0 b


1 b

( ) ( ) +

b a x lm 3 3 1 3 + a

( ) ( )
+ +
5 3 3 x lm 2


1 a
#$%5,8 ' 64 Los t.oFos de*inito.ios son :c!ti!u#<

Ha" 7ue i$uaa. !mites ate.aes( )

0 x lm 3

( ) ( ) +
+ +
n m x lm 0 0 n


3 n

( ) ( ) +

n m x lm 2 2 3 2 + m

( )
+
2 x lm 1


2 m
#$%5,3 ' 65 a(


( )
( )

+

+ +
+

+
2 3
1 2
2 1 3
1 1 2
1
n
n
n
n
a a
n n
( )( )
>
+ +
0
2 3 5 3
7
n n
n n
a a >
+1

$recie!te

2 3
1 2
n
n
a
n

<1
n
a

( )
( ) ( )
<
+

+ +
+
<
+

3
2
1 3
2
1 2 3
1 1 2
2 3
1 2
n
n
n
n
n
n

3
2
<
n
a
%cta"a
)(


( )
n
a n lm

+
+

+
+

+
+
0 3
0 2
2 3
1 2
2 3
1 2
n
n
lm
n
n
lm
3
2


3
2
.
n
a lm
#$%5,3 ' 66 a( :&"a #uce#i! m!t!a' "ecrecie!te e i!ferirme!te acta"a' tie!e l(mite<
)(


( )
( ) ( )

+ +

+ + + +
+

+
6 5
1
6 1 5 1
1 1
2
2
2
2
1
n n
n
n n
n
a a
n n
( )( ) ( ) ( )

+ +

+ +
+

3 2
1
4 3
2
2 2
n n
n
n n
n n
( ) ( )( )
( )( ) ( ) ( )( )( )
0
4 3 2
4 5
4 3 2
4 1 2
2 2
<
+ + +
+

+ + +
+ + +

n n n
n
n n n
n n n n

n n
a a <
+1

)ecrecie!te

( )( )
<
+ +

+ +


3 2
1
6 5
1
2
2
2
n n
n
n n
n
a
n
( ) ( )
<
+

+ + 3 2 3 2
2
n
n
n
n
n n
n
1
2
2
2

+
+
<
+ n
n
n
n


< 1
n
a

1 >
n
a

%cta"a i!ferirme!te

( )
+ +

+ +

+ +


0 0 1
1 0
6 5 1
1 1
6 5
1
2
2
2
2
n n
n
lm
n n
n
n lm
1


1 .
n
a lm
#$%5,3 ' 67 a(
+ + 3 2 . .
n n
b lm a lm
1 )(

( ) 3 2 . .
n n
b lm a lm 6
c(
0 . .
n n
d lm c lm
Indeterminado d(

3
2
.
.
n
n
b lm
a lm
3
2

e(
+ + 2 . .
n n
d lm a lm
+
*(

0
.
.
n
n
d lm
c lm
0
$(

,
_

,
_

,
_

+ +
3
2
3
2
.
.
.
n
d lm
n
n
b lm
a lm
0
8(
( ) ( )
3 .
2 .
n
b lm
n
a lm 8
i(

( ) ( )
( )

t


1
2
1
2 .
.
n
d lm
n
a lm
0
#$%5,3 ' 68 a(

( ) ( )
( ) ( )

+
+ + 1
1
1
1
2 1
2
n n n n
n n n
0
)(

+
+

+
+

+
+
4
56
0 0 4
0 0 56
1 4 4
6 37 56
1 4 4
6 37 56
2
2
2
2
n n
n n
n n
n n
14
c(

+
0 2
0 0 3
9 2
5 7 3
2
n
n n
2
3
d(


( ) ( ) ( ) + +

,
_

3 . 0 3
5
3
n
n
+
e(

1
1
1 0
1 0
1 5
1 3
n
n
1
16=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
*(


( )( )

+ +


+ +


+ +

+ +
+ + +
2 0 1
4 0
2 3 1
4 3
2 3
4 3
2 3
2 3 2 3
2
2
2
2 2
n
n
n
n n n
n n
n n n
n n n n n n

#$%5,3 ' 69 a(


( )( )

+ +
+

+ +
+ + +
3 2
3 2
3 2
3 2 3 2
2 2 2 2
2 2 2 2
n n n
n
n n n
n n n n n n

+ +
+

+ +
+

2
2
0 1 0 1
0 2
3 1 2 1
3 2
2
n n
n
1
)(


( )( )


+ +

+ +
+ + + 6
3 3
6
3 3
3 3 3 3
n n n n
n n n n
0
c(


( )( )

+
+ 5
5
5
5
5 5
2 2
2 2
n n n n
n n n n

0
#$%5,3 ' 70 a(


( )

+

+
2
1
1
3
n
n
+ 0 3 3
)(

[ ]
1
1
]
1

,
_

+
+ +

+
1
0 1
0 1
3
2
3
3
1
1 e e
n
n
n
n
e
c(


1
1
1
]
1

,
_

+
+
+

+ 3
1
1 3
4 4
4 4
1 3
2
2
2 2
1 3
4 4
n
n
n n
n
n
n n
n n
n
l

4
1
4
e e
4
1
e
d(

,
_

+
+
n
n
n
3 6
2 3


,
_


,
_


1
2
1
2
1
6
3
0
e(,
_

+
n
n
2
2
1
1
e
*(


n n
n
3
2
2
3
4
1
+

,
_

+ A
( )

1
1
1
]
1

,
_

+
3
3 4
4
3
2
2
2
2
3
4
1
n
n n
n
n
4
e
#$%5,3 ' 71


( ) { } 3 3 R f D
0 < x


( )
3
3

+

x
x
x f


( )
1
]
1


+

3
3
x
x
x lm
1

0 x


( )
3
3

x
x
x f


( )
1
]
1

+
+
3
3
x
x
x lm
1

( )

0
6
3 x lm

( )
+
+
0
6
3 x lm +
#$%5,3 ' 72

m
2
( )
+
+ +

1
]
1

+
+

x
x c x b a
x
x
c bx ax
x lm
1 1
:
1
2 2
a


2 a
n
3
( )
1
]
1

+
+ +
x
x
c bx x
x lm 2
1
2
2
( )

+
+
1
2
x
c x b
2 b


1 b
E ;ao. de
c
es a.)it.a.io, e>ce0to e
3 c
7ue .educe
( ) 3 2 x x f
Es deci., 7ue de)e se.
3 c
#$%5,3 ' 73


( ) Continua x f
, e>ce0to 0a.a
1 x
, "a 7ue no est de*inida
1&=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
( )
( )

1
]
1

+

0
1
1
1
2
3
x
x
x lm


: rtical %sntota#e

1 x
( )
( )
t
1
]
1

+
t
2
3
1 x
x
x lm


: ri.ontal %sntota&o

No$iene
( )
1 2
2 3
2
2
+ +
+
+
x x
x
x x f


: licua %smtota'b

2 x y
#$%5,3 ' 74 a


( ) x -
)(


( ) x /
c(


( ) x f
d(


( ) x g

#$%5,3 ' 75 Fo.muaciEn ana!tica Inte.0.etaciEn $.*ica
( ) ( )

x f x lm 2

2 : x rtical %sntota#e

( ) 0 : 0 a f solucin x

aPor'rigen 0rficaPas

[ ] ( ) ( ) x g x f x < 3 1

[ ] 3 1 En

( ) ( ) x g Deba/oDe x f

( ) ucin No$ieneSol x f : 6

( ) f R 6
( ) 1 : : 1 5 x g De Soluciones x x 1 y ( ) ( ) ( ) [ ] 1 1 1 5 : : y En x g Corta
#$%51, ' 76 a(


+
+ +
1 2 8
1 7 12
2
2
x x
x x

+
+ +
2
2
1 2 8
1 7 12
x x
x x

8
12

2
3
)(


( )( )

+ +
+ + +
x x x
x x x x x x
3 4 2
3 4 2 3 4 2
2
2 2

+ +

x x x
x
3 4 2
3
2

+ +

x 3 4 2
3
4
3

c(

,
_

+
+

3
3
3
3
2
2
1
2
1 1
x
x
x
x
x
x
x

( )

+
+ +
3
3
3 2
1 2
1 1 1 1 1
x
x x

( )

+
+ +
3
3
0 2
0 1 0 1 1
8
1
d(

( )

+
3
3
2
x
x

( )

+
+
0
6
2

+
e(


( )( )

+ +

+ +
+ + +
x x x x
x
x x x x
x x x x x x x x
2 2 2 2
2 2 2 2
2

+ + 0 1 0 1
2
1
*(


( )( )

+ +
+ + +
x a x
x a x x a x x ( )

+ +

x a x
a x

+ + 1 1 x a
a

+ + 1 0 1
a
2
a
$(


( )( )

+ + +
+ + + + +
x x x
x x x x x x
2 2
2 2 2 2
2
2 2

+ + +

x x x
x
2 2
2
2

+ + +

0 1 0 1
1 0
2
1

8(


( )( )


2
2 5
x
x x

5 x

5 2

3
i(


( )

1
1
1
]
1

,
_

+
,
_

x
x
x
x
x x
1 2
2
1
2
1
1
2
1

2
e
/(,
_


,
_

+
2 1 3
2
8
1 3
5 3

2
4
16


I(


( )
( ) ( )

+

+
+
1
2
1
3 1 2
x x
x
x x
x x

( )

+

1 0 0
0 2

0
2


(


( )

0
2
1 x lm +

( )


+
+
0
2
1 x lm


NoExiste
1-=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
m(


,
_

+
5
1
5
5
1
x
x
x

1
1
1
1
1
]
1

,
_

+
+
+

+
5
1
5
5
5
5
1
1
x
x
x
x
x

+5 5
1
e
10
1
e
n(


( )

+

2
1
1 8
x
x

( )

+

2
1 0
1 0

1
1
1
#$%51, ' 77 a(
( )

1 x lm
Asntota vertical en x=1
Descendente acia x=1 por lado i!"uierdo
Descendente desde x=1 por lado dereco

( ) + 3 x lm
Asntota vertical en x=3
Ascendente acia x=3 por lado i!"uierda
Descendente desde x=3 por lado dereco
)(
( ) 2 + x lm

> 0 x ( ) 2 < x f
Asntota ori!ontal y=2
Ascendente acia #=2 por lado in$erior
Asntota o%licua en y = x
&isectri! cuadrantes 1' # 3'
(l punto )*12+ no pertenece a curva
#$%51, ' 78 a(
( )
+

p
p
p C
m
000 . 100 10

p
p C
m
100000
10 ) ( +
)(
( ) 10
m
C +
10
100000
10 010 . 10

( ) 1000
m
C +
1000
100000
10 110
Di$ieren muco, por el elevado coste independiente de la producci-n
c(
( ) ( ) [ ]
1
]
1

+ +
p
lm p C p lm
m
100000
10
10
#$%51, ' 79 Es a $.*ica
( ) x b d
#$%51, ' 80 a(


200 145 100 < <
200
84 , 0
)(

A ma.$en
c(

* es continua
Es una *unciEn
:+#cal!a"a<
#$%51, ' 81


+
i
$ 025 , 0 5 , 30 1 , 0 30

C $
i
24
+ +
s
$ 025 , 0 5 , 30 1 , 0 30

C $
s
16


C $ C 16 24 < <
#$%51, ' 82 a(

+
100
300
6 50
2
2
t
t


256
4400
2
t


8
1375
t

( ) a1os t 15 , 4
)(

( )
+

+
100 10
10 300
6 10
2
2
n 156
( )
+

+
100 20
20 300
6 20
2
2
n 246
12=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
( )
+

+
100 30
30 300
6 30
2
2
n 270
( )
+

+
17
4902
100 40
40 300
6 40
2
2
n
35 , 288
La 0o)aciEn crece c!ti!uame!te " tiende a esta)iiFa.se
Gu m>imo ;ao. es
( )[ ]
+
+
2
100 1
300
6
t
n t lm
+
1
300
6

306

#$%511 ' 83
0 t
( )

,
_

+
0
3
3 0
3 10 0 N
30

1 t
( )

,
_

+
1
3
3 1
3 10 1 N 20

2 t
( )

,
_

+
2
3
3 2
3 10 2 N 10


3 t
( )

,
_

3
3
3 3
3 10 3 N
0

+
3 t
( )

,
_

+

+
+
3
3
3 3
3 10 3 N
30
La *unciEn es peri"ica " c!ti!ua, e>ce0to en
{ } 12 9 6 3 t
#$%511 ' 84,
_

+
+
x
x 3 4
2
1
1
1
]
1

,
_

+
+
+
+
3 4
2
2
3 4
3 4
2
1
x
x
x
x
4
2
e
2 1
e

,
_

+
2
2
4
1
1
ax
x

( )

1
1
1
]
1

,
_

+
+

2
2
2
4
1
1
4
2
4
1
1
x
ax
x
x
( )
4
1 a
e


( )

4
1
2
1 a

( ) 1 2 a

#$%511 ' 85


( )
( )! 1
1 2
1 1
1
+
+

+ +
+
n
n
a
n n
n
( )
( )

+
+

+ +
+
! 1 2
! 1 2
1 1
1
n n
n n
a
a
n n
n n
n
n
( )
( )

+
+
+
1
1 2
1
n n
n
n
n n
n
n

,
_

1
2
n
n
n
n a
a

,
_

+
+
1
1 2
1


( )
1
]
1


+
n
n
a
a
x lm
1
e 2
#$%511 ' 86 a( ( ) x f .a m/s estrecha ( ) x g .a m/s ancha
)(
( ) ( ) x g x f
cuando
t x
c( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) + + 3 2 2 2 7
2 3
x x x x x x g x f
( ) 2 8 + x
( )[ ] + g f x lm 0

( )[ ] g f x lm 0
d(
( ) ( )
2
8
3 2
2
+
+
x
x x x f

3 2
2
x x , ( ) x g

8 R

t x


( ) ( ) , lm f lm


( ) ( ) g lm f lm


( ) ( ) x g %sntota x f
#$%511 ' 87 a(

La $.*ica .e0.esenta a recta ( ) a


3 x y
Coo.denadas en o.i$en1
( ) 0 3
"
( ) 3 0

#endiente
1 m

O.denada o.i$en
3 n

)(

( ) b
( ) ( )

+
+

3
3 3
x
x x
y

3 x y
#a.a
3 x
a *unciEn est :i!"etermi!a"a<
Msta " su continuidad se .esue;en con
( ) 6 3

18=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
La $.*ica se .educe a caso 0.e;io, ms este 0unto
c(

La *unciEn im0!cita ! crre#p!"e a esta $.*ica


#a.a
3 x
son ;idos in*initos ;ao.es de
y
La *unciEn :e>0!cita< se .educe a caso ante.io.
C, de caso ante.io., se$9n o dic8o, se e$a a 1
#$%511 ' 88

( ) ( ) 1 1
2
t x x
1 x ExisteSi y
( ) + 1 x

1 x

( ) 1 x x y

1 y
( ) 1 x

1 < x

( ) + 1 x x y

1 2 x y
#$%511 ' 89 a(


( ) c bx ax x f +
2


( ) ( ) c x b x a g f + + + + 2 3 2 3
2

1 12 9
2
+ + x x ( ) g f x -
( ) ( ) c b a x b a ax + + + + + 2 4 3 12 9
2

a 9 9
1 a
+ b a 3 12 12
0 b
+ + c b a 2 4 1 3 c


( ) 3
2
x x f
)(


( ) c bx ax x f + +
2


( ) ( ) c x b x a g f + + 3 2 3 2
2

1
2
+ x ( ) g f x -
( ) ( ) c b a x b a ax + + + + 3 9 2 12 4
2

a 4 1
4 1 a
+ b a 2 12 0
2 3 b
+ c b a 3 9 1
4 13 c


( )
4
13
2
3
4
1
2
+ + x x x f
#$%511 ' 90


( ) 1 + x x f


1 x

( ) 2 + x x f


1 > x
( ) 2 1

x lm

( ) 3 1
+
x lm


( ) ( ) [ ] NoExiste x f x lm 1

( ) 3 2 + x x g


1 x

( ) x x g 4


1 > x
( ) 5 1

x lm

( ) 4 1
+
x lm


( ) ( ) [ ] NoExiste x g x lm 1

( ) ( ) 4 3 + + x x g x f


1 x

( ) ( ) 2 5 + + x x g x f

1 > x
( ) 7 1

x lm

( ) 7 1
+
x lm


( )[ ] 7 1 + g f x lm
#$%511 ' 91


( ) ( ) [ ] ( ) x f x g x f x g + ) (


( ) ( ) ( ) f lm g f lm g lm +
#$%511 ' 92

0i existe lmite en una $unci-n, existe tambin en la otra; # ser/n iguales


#$%511 ' 93 a(


f
en;ue;e a
g
,
g
en;ue;e a
-
"
- g f
Con
a x

( ) ( ) ( ) a - a g a f


- lm g lm f lm . . .
)(


( ) 1 1 1 + x sen

( ) [ ]
2 2 2
1 x x sen x x +
( ) [ ] ( )
2 2 2
1 x lm x sen x lm x lm +


0 x

( ) [ ] 0 1 0
2
x sen x lm


( ) [ ] 0 1
2
x sen x lm
#$%511 ' 94 a(

Es cierta, si
f
es :c!ti!ua,% Es *asa si es :discontinua<
)(

Es fal#a en cie.tos casos% #o. e/em0o1


( ) ( )
4
3 2 x x f
c(

Es cierta, en todo caso


#$%511 ' 95 a(

1
2
+ x y


1
2 2
x y

:Hi0D.)oa e7uite.a<


x y t
O )ien1
t x
{ }
+

+
+
1
1 1 1
: 1
2
2
2
x
x
lm
x
x
lm x x lm m 1 t
13=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad

[ ]
( )( )

t +
t + +

x x
x x x x
lm mx y lm n
1
1 1
2
2 2


t + x x
lm
1
1
2
0
As!ntotas1
x y t
)(


( ) ( ) { } ( )

'


x
x lm x x f x lm
2
1
2 0


( ) x x f 2

0

As!ntota1
x y 2

#$%511 ' 96 a(


[ ] x y

FunciEn discontinua
#untos de a *unciEn1
( ) ( ) ( ) etc , 2 2 , 1 1 , 0 0
Escaones1
1 0 < x


0 y
2 1 < x


1 y
3 2 < x


2 y
etc%
)(


[ ] x
y
1

FunciEn discontinua
#untos de a *unciEn1
( ) etc ,
3
1
3 ,
2
1
2 , 1 1
,
_


,
_


Escaones1
2 1 < x


1 y
3 2 < x


2
1
y
4 3 < x


3
1
y
etc%
c(


1
]
1

x
y
1

FunciEn discontinua
#untos de a *unciEn 1
( ) etc , 3
3
1
, 2
2
1
, 1 1
,
_


,
_


Escaones1
+ < x 1


0 y
1
2
1
< x


1 y
2
1
3
1
< x

2 y
etc%
d(


1
]
1

x
y
1
1

FunciEn discontinua
#untos de a *unciEn1
( ) etc ,
3
1
3
1
,
2
1
2
1
, 1 1
,
_


,
_


Escaones1
1
2
1
< x


1 y
2
1
3
1
< x


2
1
y
etc%
5,=51
1 BACHILLERATO - Matemticas - Unidad 8 - Funciones, !mites " continuidad
#$%511 ' 97
( ) 1 x lm

( ) { }
{ } 2
2 4 2
2
2
+
+ + +
x x lm
c x c x lm

{ } + 2
2
x x lm 0


( ) { } + + + c x c x lm 2 4 2
2
0


( ) + + + 0 2 4 2 c c

2 c

2
4 2 2
) (
2
2
+
+

x x
x x
x f


( )
2
2 2
) (
2
2
+
+

x x
x x
x f


( ) 2 x f


( ) { } 2 . x f lm
51=51