Anda di halaman 1dari 10

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PUSAT PENGAJIAN KEMANUSIAAN DAN KOMUNIKASI


KOD MATA PELAJARAN : UMS 1133
MATA PELAJARAN : PENGANTAR KENEGARAAN DAN
PEMBANGUNAN MALAYSIA
Arahan : Kertas ini mengandungi ! s"a#an "$%e&ti'( )a*a$ semua s"a#an +ang
di$eri&an( Tia,-tia, s"a#an dii&uti "#e. empat ,i#i.an %a*a,an( Pi#i. %a*a,an +ang te,at
se&a#i(
1( Antara +ang $eri&ut/ +ang mana&a. 0iri &"nse, asas se$ua. negara1
I( Ra%a +ang $erdau#at(
II( Pendudu& +ang teta,
III( Sem,adan +ang teta,
I2( Pemerinta. +ang $er&uasa ,enu.(
A( I dan II B( I dan III
3( II dan III D( III dan I2
!4( 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
( Kera%aan Pusat mem,un+ai &esemua &uasa ,emerinta.an
( Kera%aan Pusat $er.a& mem$ata#&an ,erundangan +ang di#u#us&an "#e.
Kera%aan Negeri(
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Pern+ataan-,ern+ataan di atas meru%u& &e,ada
A( Sistem Kera%aan Perse&utuam B( Sistem Kera%aan K"n'ederasi
3( Sistem Kera%aan Kesatuan D( Sistem Kera%aan Re,u$#i&
!3( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
( 6arganegara +ang $er&e#a+a&an $er.a& $ertanding da#am ,i#i.an ra+a
( Badan ,erundangan terdiri dari,ada *a&i#-*a&i# +ang di,i#i. "#e. ra&+at
( Semua *arganegara +ang #a+a& $"#e. mengundi da#am ,i#i.an ra+a
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Pern+ataan-,ern+ataan di atas meru%u& &e,ada sistem ,emerinta.an
A( dem"&rasi B( M"nar&i
3( s"sia#is D( Aut"&rasi
( K"nse, &era%aan ia#a. &uasa $erada di tangan Kera%aan Negeri dan ditu$u.&an
$erasas&an satu i&atan +ang #"nggar( Kera%aan ini ia#a.
A( Kera%aan Perse&utuan B( Kera%aan K"n'ederasi
3( Kera%aan Kesatuan D( Kera%aan S"sia#is
1

7( Antara $eri&ut/ +ang mana&a. tida& $enar tentang se$ua. Negara Kesatuan1
I( Negara di&etuai "#e. se"rang ra%a(
II( Kera%aan Negeri mem,un+ai aut"n"mi ,erundangan tertentu
III( Kera%aan Pusat mem,un+ai sega#a as,e& ,emerinta.an
I2( 6u%udn+a ,em$a.agian &uasa antara Kera%aan Pusat dengan Kera%aan
Negeri(
A( I dan III B( II dan III
3( I/ II dan I2 D( I/ III dan I2
8( Beri&ut ada#a. 0"nt".-0"nt". &a*asan ,enem,atan tradisi"na# di Tana. Me#a+u
di 9aman Ne"#iti& &e0ua#i
A( K"ta Tam,an : Pera& ; B( Gua Ke,a. : Keda. ;
3( Gua Madai : Sa$a. ; D( Sungai Muar : )"."r ;
<( Menga,a&a. Kesu#tanan Me#a+u Me#a&a sangat ter&ena# di &a#angan ,edagang
dan ,e#a+ar dari se#uru. dunia(1
I( Me#a&a ia#a. se$ua. em,a+ar +ang $esar dan &u&u.
II( Me#a&a ia#a. ,usat ,en+e$aran agama =indu-Budd.a
III( Me#a&a mem,un+ai $an+a& $a.an menta. semu#a %adi
I2( Me#a&a ia#a. ,usat ,ertemuan ,edagang dari &a*asan Timur dan
Barat(
A( I dan II B( I dan III
3( I/ III dan I2 D( I dan I2
>( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Kuasa ? menda.u#ui &uasa Barat #ain da#am ,en%a%a.an di Tana. Me#a+u
,ada ta.un 1711(
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Meru%u& ma&#umat di atas/ ? ada#a.
A( Britain B( Peran0is
3( P"rtugis D( Be#anda
@( Tem,". ,en%a%a.an &uasa-&uasa Barat &e atas Tana. Me#a+u ada#a. se#ama
A( 38 ta.un B( 8 ta.un
3( 78 ta.un D( 88 ta.un
1!( Beri&ut ada#a. 'a&t"r-'a&t"r ,enentangan ,endudu&-,endudu& tem,atan
ter.ada, ,en%a%a.an Britis. di Tana. Me#a+u &e0ua#i
A( Peru$a.an-,eru$a.an +ang di#a&u&an "#e. Britis. di Tana. Me#a+u me#a#ui
,engena#an sistem Residen
B( Su#tan dan ,em$esar Me#a+u &e.i#angan &uasa
3( Penguasaan ,"#iti& dan e&"n"mi "#e. Britis.(
4

D( Dasar &era%aan Britis. mem$a*a masu& imigran 3ina dan India &e Tana.
Me#a+u(
11( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
( Naning ia#a. negeri +ang $e$as dan $erdau#at
( Ra&+at Naning tida& ,er#u mematu.i ,erinta. dan ara.an Britis.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Ma&#umat di atas $er&aitan dengan ,endirian D"# Said( Menga,a&a. $e#iau
$er,endirian demi&ian(1
A( Britis. men+erang Naning
B( Britis. meng.antar Residen
3( Britis. me#a&sana&an $uru. ,a&sa
D( Britis. mem,er&ena#&an 0u&ai $aru
14( 5555555555555555555555555555555555555555555
( Ke$ang&itan T"& )anggut
( Ke$ang&itan =a%i A$du# Ra.man Lim$"ng
5555555555555555555555555555555555555555555
Ma&#umat di atas menun%u&&an &e$ang&itan dua ,a.#a*an tana. air( A,a&a.
0iri ,ersamaan ,er%uangan terse$ut1
A( Berunsur &eagamaan B( Menda,at $antuan #uar
3( Menda,at s"&"ngan ,adu D( Ber%a+a mene*as&an Britis.
13( 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Semangat ini#a. +ang men+e$a$&an &ita $er%uang untu& mem$e$as&an
$angsa dan tana. air &ita dari,ada &uasa asing
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Pern+ataan di atas meru%u& &e,ada
A( semangat Pan-Is#am B( semangat &e$angsaan
3( semangat $e&er%asama D( semangat $ersatu ,adu
1( Menga,a&a. semangat 0inta a&an $angsa dan tana. air ,enting &e,ada ,endudu&
negara &ita(1
I( me#uas&an *i#a+a.
II( mem$angun&an Negara
III( men"#a& ,engaru. #uar
I2( mem$entu& Negara +ang $erdau#at
A( I dan II B( II dan III
3( III dan I2 D( I dan I2
3


17( 555555555555555555555555555555555555555

( =a%i A$$as Mu.d( Ta.a
( S+ed S+ei&. A.mad a#-=adi
( S+ei&. Mu.ammad Ta.ir )a#a#uddin
555555555555555555555555555555555555555
Bagaimana&a. ,emim,in di atas mem$ang&it&an semangat &e$angsaan di Tana.
Me#a+u(1
A( me#a#ui Gera&an Is#a. B( me#a#ui Gera&an Ke$angsaan
3( me#a#ui ReA"#usi Is#am D( me#a#ui Kesatuan Me#a+u
Muda(
18( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Kaum Muda men+e$ar&an idea $aru mere&a menerusi ,ener$itan a&.$ar
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
A&.$ar +ang diter$it&an "#e. mere&a ia#a. (((((((((((((((((((((((
I( A#-Iman
II( A#-I&.*an
III Lida. Benar
I2 Suara Benar
A( I dan II B( II dan III
3( III dan I2 D( I dan I2
1<( 555555555555555555555555555555
( A$du# =adi =asan
( I$ra.im =%( Yaa0"$
( =arun Aminurras.id
5555555555555555555555555555555
A,a&a. 0iri ,ersamaan t"&".-t"&". di atas1
A( Nasi"na#is $er,endidi&an Ara$
B( Nasi"na#is $er,endidi&an Me#a+u
3( Nasi"na#is $er,endidi&an Inggeris
D( Nasi"na#is $er,endidi&an Me#a+u-Inggeris
1>( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Idea ,enu$u.an Sistem A.#i di0etus&an "#e. Dat"B Cnn )aa'ar
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Pern+ataan di atas mengenai Sistem A.#i +ang ditu$u.&an ,ada ta.un 1@71(
A,a&a. 0iri-0iri sistem terse$ut1

I( Se$ua. &a$inet $a+angan


II( Kea.#iann+a terdiri dari,ada ,endudu& tem,atan
III( A.#i-a.#i $ertanggung%a*a$ memutus&an undang-undang
I2( Pe#anti&an a.#i-a.#i di$uat "#e. Pesuru.%a+a Tinggi Britis.
A( I dan II B( II dan III
3/ III dan I2 D( I dan I2
1@( Pi#i.an Ra+a Ma%#is Bandaran Kua#a Lum,ur diangga, mem,un+ai
&eistime*aan( A,a&a. &eistime*aan ,i#i.an ra+a terse$ut1
A( Parti ,eri&atan ditu$u.&an
B( Parti Negara turut $ertanding
3( UMNC-M3A mem$entu& &er%asama
D( Parti Radi&a# memenangi ,i#i.an ra+a
4!( Parti Peri&atan ditu$u.&an ,ada ta.un 1@77 ada#a. terdiri dari,ada ,arti UMNC/
MI3 dan M3A( A,a&a. ni#ai dari,ada ,eristi*a terse$ut1
A( Berani B( Berdi&ari
3( Berdisi,#in D( Be&er%asama
41( Tun&u A$du# Ra.man men+etu%ui gagasan Ma#a+sia semasa ma%#is ma&an
tenga. .ari an%uran Persatuan 6arta*an Luar Negeri diDDDD((
A( I,". B( Singa,ura
3( )"."r Ba.ru D( Kua#a Lum,ur
44( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Tun&u A$du# Ra.man mengemu&a&an idea ,engga$ungan Tana.
Me#a+u/ Singa,ura/ Sa$a./ Sara*a& dan Brunei
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Menga,a&a. idea terse$ut di&emu&a&an1
A( Mengu&u.&an institusi &esu#tanan
B( Meng.a,us&an semangat &enegerian
3( Mengu&u.&an &edudu&an ,"#iti& rantau Asia Tenggara
D( Men+edia&an &eadi#an s"sia# $agi ,endudu& Asia Tenggara
43( Antara $eri&ut/ negeri +ang mana&a. a&an mem,er"#e.i &emerde&aan #e$i. a*a#
%i&a men+ertai Ma#a+sia1
I( Sa$a.
II( Brunei
III( Ind"nesia
I2( Singa,ura
7
A( I/ II dan III B( I/ II dan I2
3( I/ III dan I2 D( II/ III dan I2
4( Menga,a&a. Barisan S"sia#is di Singa,ura menentang ,em$entu&an Ma#a+sia1
A( Mengangga, ia satu ,en%a%a.an $aru
B( Bim$ang a&an ,engaru. "rang Me#a+u
3( Tida& +a&in ter.ada, Tun&u A$du# Ra.man
D( Ingin men0a,ai &emerde&aan dengan segera
47( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Pada a&.ir ta.un 1@81/ ,endudu& dan ,emim,in di Sa$a. dan Sara*a&
mu#a men+"&"ng ,em$entu&an Ma#a+sia
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
A,a&a. +ang men+e$a$&an ,eru$a.an si&a, ra&+at1
I( Ber,endidi&an tinggi
II( Semangat ,er,aduan
III( Usa.a &er%asama ,emim,in
I2( Ea.am tentang ,em$entu&an Ma#a+sia
A( I dan II B( II dan III
3( III dan I2 D( I dan I2
48( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Su#tan Brunei : Beta setu%u dengan gagasan Ma#a+sia
Pem$esar : Ta,i Tuan&u ada ,arti +ang menentang
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Berdasar&an dia#"g di atas/ ,arti +ang menentang meru%u& &e,ada
A( UNKC B( PESAKA
3( Parti Ra&+at Brunei D( Parti Tinda&an Ra&+at
4<( 55555555555555555555555555555555555
Gan+ang Ma#a+sia - 4! )anuari 1@83
55555555555555555555555555555555555

A,a&a. tu%uan dasar terse$ut1
A( Menentang ,en%a%a.an
B( Men+atu&an Ma#a+sia F Ind"nesia
3( Menggaga#&an ,em$entu&an Ma#a+sia
D( Me*u%ud&an &er%asama serantau di Asia
4>( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
)a*atan&uasa Perundingan Per,aduan Kaum ditu$u.&an di Singa,ura
,ada ta.un 1@81
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
8
Antara $eri&ut +ang mana&a. menerang&an tu%uann+a1
I( Mem$entu& Ru&un Negara
II( Mendamai&an ,e#$agai $angsa
III( Menerang&an mat#amat gagasan Ma#a+sia
I2( Mengum,u# ,andangan dari,ada ,endudu&
A( I dan II B( II dan III
3( III dan I2 D( I dan I2
4@( 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
R"m$"ngan Merde&a terdiri dari,ada em,at "rang *a&i# ra%a-ra%a
Me#a+u dan em,at "rang *a&i# Parti Peri&atan
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Antara $eri&ut +ang mana&a. *a&i# Parti Peri&atan1
I( Tun =(S( Lee
II( Tun A$du# Ra9a&
III( Tun 2(T( Sam$at.an
I2( Tun&u A$du# Ra.man
A( I/ II dan III B( I/ II dan I2
3( I/ III dan I2 D( II/ III dan I2
3!( Menga,a&a. ,er&ataan Gmerde&aB ,er#u di#aung&an ,ada 31 Cg"s setia, &a#i
sam$utan &emerde&aan Negara1
A( Menanam si'at $erani
B( Meru,a&an ama#an ra&+at
3( Mening&at&an m"tiAasi ra&+at
D( Memu,u& semangat ,atri"ti& ra&+at
31( Antara $eri&ut negeri +ang mana&a. ter#i$at da#am ,emi#i.an Yang di-Pertuan
Ag"ng1
I( Pera&
II( Me#a&a
III( Pa.ang
I2( Se#ang"r
A( I/ II dan III B( I/ II dan I2
3( I/ III dan I2 D( II/ III dan I2
34( Beri&ut meru,a&an $idang &uasa Yang di-Pertuan Ag"ng &e0ua#i
A( Me#anti& *a&i# ra&+at
B( Mem$u$ar&an ,ar#imen
3( Me#anti& Perdana Menteri
D( Mengis+ti.ar&an undang-undang darurat
<

33( A.#i De*an Negara dige#ar se$agai
A( Menteri B( Senat"r
3( )emaa. D( Penasi.at
3( A,a&a. ,eranan utama De*an Ra&+at1
A( Me#anti& *a&i# ra&+at B( Mem$i0ara&an &es %ena+a.
3( Menggu$a# undang-undang D( Mengesa.&an undang-undang
37( A,a&a. +ang di#a&u&an ,ada sesi ,em$a0aan ,ertama di De*an Ra&+at1
A( Pengesa.an rang undang-undang
B( Per$a.asan rang undang-undang
3( Pengundian rang undang-undang
D( Pem$entangan ta%u& rang undang-undang
38( Antara $eri&ut/ +ang mana&a. $ertinda& se$agai $adan ,e#a&sana dasar-dasar
&era%aan1
A( Ma%#is Ra%a B( De*an Ra&+at
3( De*an Negeri D( )emaa. Menteri
3<( 555555555555555555555
Senarai Bersama
555555555555555555555
A,a&a. +ang anda 'a.am tentang isti#a. di atas1
A( Bidang &uasa antara ra%a dengan ra&+atn+a
B( Bidang &uasa antara ,arti-,arti ,"#iti& ,e#$agai &aum
3( Bidang &uasa &era%aan ,erse&utuan dan &era%aan negeri
D( Bidang &uasa &era%aan Perse&utuan Tana. Me#a+u dengan Ma#a+sia
3>( Antara $eri&ut/ +ang mana&a. meru,a&an seni &ata +ang terda,at da#am #agu
&e$angsaan &ita1
I( Tana. tum,a.n+a dara.&u
II( Ra%a &ita se#amat $erta&.ta
III( Ra%a dan ra&+at $e&er%asama
I2( Ra&+at .idu, $ersatu dan ma%u
A( I/ II dan III B( I/ II dan I2
3( I/ III dan I2 D( II/ III dan I2
3@( Menga,a&a. )a#ur Gemi#ang sentiasa di&i$ar&an da#am ma%#is dan adat istiadat
rasmi1
I( Sim$"# ,er,aduan
II( Identiti &enegerian
>
III( Semangat ,atri"ti&
I2( Lam$ang &edau#atan
A( I/ II dan III B( I/ II dan I2
3( I/ III dan I2 D( II/ III dan I2
!( 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
( Mem$angun&an Ma#a+sia se$agai se$ua. Negara +ang mem,un+ai
mas+ara&at +ang $erasas&an ,engeta.uan(
( Men%ana ,ertum$u.an e&"n"mi +ang did"r"ng "#e. sum$er dan
&e&uatan tem,atan(
( Men0a,ai ,en+ertaan $umi,utera +ang $er&esan dan ,emi#i&an e&uiti
se&urang-&urangn+a 3!H men%e#ang ta.un 4!1!
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Pern+ataan di atas $er&aitan dengan
A( Dasar Pem$angunan Nasi"na#
B( Dasar 6a*asan Negara
3( Dasar E&"n"mi Baru
D( Dasar Pens*astaan
KERTAS SOALAN TAMAT
Disedia&an "#e.
Iu#&i'#i Bin Senin
)a$atan Sains S"sia#
Institut Perguruan Tun =ussein Cnn
Batu Pa.at/ )"."r
@

SKEMA JAWAPAN
1. !1.
". !". A
!. A !!. #
$. # !$.
%. !%. D
&. A !&. D
'. D !'.
(. !(. #
). # !).
1*. D $*. #
11. D
1". A
1!. #
1$. #
1%. A
1&. A
1'. #
1(. D
1).
"*. D
"1. #
"".
"!. #
"$. A
"%. #
"&.
"'.
"(.
"). #
!*. D

+#S,SEPTEM#ER,"**'