Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PERNIAGAAN

(JAHITAN PAKAIAN LELAKI & WANITA,


PAKAIAN SERAGAM, T-SHIRT, HIASAN
DALAMAN, SULAMAN KOMPUTER,
PRODUK KECANTIKAN, MEMBEKAL /
MENJUAL MESIN JAHIT & PERALATAN
JAHITAN )
BLOK A-G-05, JALAN PANTAI BERSIH,
TAMAN PANTAI BERSIH, 13000 BAGAN
AJAM, BUTTERWORTH
ISI KANDUNGAN
NO TAJUK M/SURAT
1. Pengenalan 3
2. Tujuan Kerta Kerja !
3. "atar #ela$ang Pern%agaan &
!. "atar #ela$ang Pe'%l%$ ( ) *
&. Ran+angan Penta,-%ran / Organ%a% . ) 1&
(. Ran+angan Pe'aaran 1( ) 2!
/. Ran+angan Pengeluaran / O0era% 2& ) 2*
*. Ran+angan Ke1angan 2.
.. Ru'uan 32
12. "a'0%ran 31
1
PENGENALAN RANCANGAN PERNIAGAAN
AN IZA DESIGN mula di tubuhkan secara rasmi pada 9 Februari 2006. Ia
merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal. Perniagaan ini beroperasi di Blok A-G
0! "alan Pantai Bersih! #aman Pantai Bersih! $%000 Bagan A&am! Butter'orth! Pulau
Pinang. Akti(iti utama ialah menerima tempahan &ahitan pakaian lelaki ) 'anita!
pakaian seragam! ba&u koprat! t-shirt! dan sulam komputer. *ami &uga mena'arkan
perkhidmatan &ahitan langsir dan pelbagai hiasan dalaman seperti cadar! sarung bantal!
com+orter! skirting! ban,uetchair dan lain-lain dengan kadar -ang berpatutan. .elain itu!
kami &uga membekal ) men&ual mesin &ahit! peralatan &ahitan! pakaian siap! kain ela!
dan produk kecantikan.
/i samping menerima tempahan &ahitan! AN IZA DESIGN telah membuka
bengkel "ahitan Pakaian 0anita melalui S%te' "at%3an Dual Na%4nal 5S"DN6 serta
mendapat pertauliahan sebagai Pusat 1atihan diba'ah pengurusan JA#ATAN
PEM#ANGUNAN KEMA7IRAN 5JPK6 dalam program PEM#UAT PAKAIAN 8ANITA
SKM 1 5K)212)16 dan PEM#UAT PAKAIAN 8ANITA KANAN SKM 2 5K)212)26.
2
"usteru itu! selaras dengan perkembangan industri pakaian dan hiasan dalaman
CIK NORMAI9A telah mengorak langkah menubuhkan AN IZA DESIGN kerana
industri ini sememangn-a mempun-ai nilai komersial -ang tinggi selain dapat men&amin
pulangan -ang luma-an dan memberi pendidikan dalam bidang &ahitan kepada -ang
berminat.
TUJUAN PERNIAGAAN
#u&uan rancangan perniagaan ini disediakan oleh AN IZA DESIGN adalah
untuk memohon pembia-aan ke'angan dari institusi ke'angan atau -ang
berkaitan! amaun -ang dipohon adalah seban-ak RM12:222.22 23inggit 4ala-sia5
.epuluh 3ibu .aha&a6 dari .kim Bantuan 7konomi Belia 5STE#6 untuk kegunaan
perbelan&aan aet teta0 5$eleng$a0an ,an 0eralatan6: '4,al 0u%ngan ,an
e-aga% 0engu-a3ua%an 0re'% perniagaan.
3ancangan perniagaan ini &uga bertu&uan untuk melebarkan lagi perniagaan
pada masa hadapan serta dapat memberi keselesaan kepada para pela&ar. Ini
kerana peningkatan penggunaan tenaga elektrik -ang tinggi men-ebabkan berlaku
kerosakan pada sistem penda'aian -ang sering mengganggu per&alanan ker&a-ker&a
-ang sedang di lakukan dan ini men-ebabkan segelintir pela&ar kurang selesa untuk
men-iapkan tugasan &ahitan -ang di beri.
3
/i samping itu! rancangan perniagaan ini &uga dapat di&adikan sebagai garis
panduan dalam menguruskan perniagaan dan dapat menilai da-a ma&u pro&ek -ang
di&alankan serta lain-lain lagi. 8ntuk memastikan perniagaan ini terus berda-a ma&u!
&esteru itu CIK NORMAI9A telah mengeluarkan modaln-a sendiri iaitu seban-ak
34%!000.00 bagi memulakan perniagaann-a2mesin &ahit6.
LATAR BELAKANG PERNIAGAAN
$.9ama perniagaan 5 AN IZA DESIGN
2. Bentuk perniagaan 5 4ilikan #unggal
%. "enis Perniagaan 5 4enerima #empahan Pakaian 1elaki ) 0anita!
Pakaian .eragam! #-.hirt! .ulam *omputer!
4embekal ) 4en&ual 4esin "ahit! Peralatan
"ahitan! Pakaian .iap! :iasan /alaman! *ain 7la
dan Produk *ecantikan.
;. 9o Penda+taran 5 3A0006;%%-8
. #arikh Penubuhan 5 9 Februari 2006
6. #arikh .ah 1aku 5 $ Februari 20$0
<. Alamat Perniagaan 5 Blok A-G-0! "alan Pantai Bersih! #aman Pantai
Bersih $%000 Bagan A&am! Butter'orth! Pulau
Pinang.
=. Alamat surat-men-urat 5 Blok A-$6-;! Pangsapuri .utera! "alan .utera %!
#aman .utera! $%<00 .eberang "a-a! Pulau
4
Pinang.
9. 9o #ele+on 5 0$9-;9=0%2
$0. 9o. Fa> 5 )
$$. 9ama Bank 5 Bank Islam
$2. 9o. Akaun Bank 5 0<0$60$00<226
LATAR BELAKANG PEMILIK
$. 9ama Pemohon 5 9ormai?a Binti Abdul 3a?ak
2 . 9o. *ad Pengenalan 5 =%092;-0=-=96
%. Alamat *ediaman 5 Blok A-$6-;! Pangsapuri .utera! "alan
.utera %! #aman .utera! $%<00 .eberang
"a-a! Pulau Pinang.
;. Alamat .urat-men-urat 5 Blok A-G-0! "alan Pantai Bersih! #aman
Pantai Bersih! $%000 Bagan A&am! Butter'orth!
Pulau Pinang.
. 9o. #ele+on 2:P6 5 0$9-;9=0%2
2 3umah6 5 )
6. #arikh 1ahir 5 2; .eptember $9=%
<. 8mur 5 26 #ahun
=. .tatus Perkah'inan 5 Bu&ang
9. *ela-akan Akademik 5 Akademi Fes-en /an "ahitan 7ling
2/iploma "ahitan Pakaian 0anita .*4 26!
5
Giat4A3A 2.i&il 4embuat Pakaian 0anita
.*4 $6 .i&il Pela&aran 4ala-sia 2.P46

$0. *ursus -ang Pernah /i hadiri 5
Na'a Kuru Na'a Penganjur Tar%$3
Bimbingan 3ancangan Perniagaan B71IA $;-$<@=@2009
*emahiran Ber+ikir P/A 2<-2=@@2009
Asas Perniagaan B71IA $0-$2@@;@2009
*ursus Peningkatan Potensi /iri
4elalui *aedah *uasa 4inda
4A3A 2;-26@$$@0=
Program Pembentukan 8saha'an
21P8 Fastrack6
Giat4A3A $-$0@@200=
1an&utan "ahitan 1angsir Giat4A3A $9-2;@$@0=
"ahitan 1atihan .ambil *er&a 21.*6 4A3A $;@$0@0 B
$;@;@06
4odul Pendedahan 8saha'an
BI1$@2002
4A3A $6-$<@@02
Pengurusan *e'angan I*B9 2;@;-2=@;@200$
6
Pengala'an #e$erja
Na'a Agen% Ja1atan Tar%$3
7. BI/ /7.IG9! BA9/A3 P73/A #ukang Potong ) #ukang
"ahit Bhgn *ontrak!
Pakaian 1elaki! 1angsir.
$@;@06
.ehingga
.ekarang
71A/I9C! *D4P17* B8*I#
473#A"A4
#ukang "ahit @<@0 - $;@;@06
*D."ACA 79#73P3I.7! .G
P7#A9I
#ukang Potong ) #ukang
"ahit
22@$2@0% B
29@$@0;
I9*8BA#D3 GIA#4A3A BAGA9!
B8##730D3#:
#ukang Potong ) #ukang
"ahit
$2@%-$9@$2@0%
"a%P Pern%agaan "a%n ;ang D%+e-ur%
Na'a
Pern%agaan
Jen% Pern%agaan Ja1atan Tar%$3
AED9 "ualan 1angsung Ahli 200% :ingga .ekarang
C711D0PDI9# "ualan 1angsung Ahli 200< :ingga .ekarang
:PA "ualan 1angsung Ahli 200< :ingga .ekarang
/A1 "ualan 1angsung Ahli 200< :ingga .ekarang
RANCANGAN PENTADBIRAN/ORGANISASI
7
.truktur organisasi -ang di bentuk oleh perniagaan ini adalah merangkumi
keseluruhan aspek pengurusan sebagai sebuah entiti perniagaan dan mempun-ai
seorang peker&a. .a-a selaku pemilik dan pengurus perniagaan ini berke-akinan tinggi
baha'a perniagaan ini akan mencapai sasaran iaitu 3400!000.00 pada $0 tahun lagi.
Ini kerana dalam beberapa tahun -ang akan datang ca'angan-ca'angan AN IZA
DESIGN akan di buka di seluruh negeri. Ini adalah sebahagian matlamat dan misi
sa-a pada perniagaan ini.
1okasi AN IZA DESIGN mempun-ai segala kemudahan asas seperti bekalan
air! elektrik! internet! dan tele+on. 1okasi perniagaan terletak berhampiran dengan
"%ng$aran "uar #utter14rt35#OOR6 dan ka'asan rekreasi di tepi pantai. *emudahan
a'am seperti bas dan teksi &uga mudah didapati di ka'asan ini kerana dikelilingi oleh
ka'asan perumahan rumah teres! rumah pangsa kos rendah! medan selera!
perbankan! pasar! sekolah dan pe&abat kera&aan.
Ma$lu'at Pen<e1aan
8
Alamat Premis = Blok A-G-0! "alan Pantai Bersih! #aman
Pantai Bersih! $%000 Bagan A&am!
Butter'orth! Pulau Pinang.
"enis Premis = 3umah *edai
#ara+ = *ekal
Pemilik Premis = Pn. Furaini Binti Gha?ali
#empoh Pen-e'aan = % tahun 2boleh diperbaharui 2 tahun6 mulai
daripada $% @ % @ 200= hingga $% @ % @ 20$$
*adar .e'a = 34 00.00 sebulan
Keluaan
*eseluruhan = $9GH > 2;G;H I ;<kps
Pe&abat = )
.tor = =G2H > 2;G;H I $92kps
3uangan Dperasi = $$G%H > 2;G;H I 26kps
SENARAI JAWATAN DAN BILANGAN PEKERJA
JA8ATAN #I"ANGAN PEKERJA
Pengurus $ Drang
Peker&a 4ahir $ Drang
Carta Organisasi
9
Ja,ual 7ura%an Tuga
Ja1atan Tanggungja1a- Uta'a
Penguru O0era%
4en-ediakan modul ker&a untuk setiap ker&a -ang akan
di&alankan sebagai panduan kepada peker&aJ
4emastikan per&alanan perniagaan dalam keadaan
teraturJ
4emastikan setiap kemudahan -ang disediakan di dalam
perniagaan mencukupi untuk memudahkan per&alanan
operasiJ
10
PEMILIK/PENGU
RUS
NORMAIZA BINTI
ABDUL RAZAK
PEMILIK/PENGU
RUS
NORHAFIZAH BINTI
AZMI
Ke1angan
4emastikan semua dokumen perakaunan adalah lengkap
dan tersusunJ
4erekod dan men-ediakan pen-ata ke'angan
perniagaan setiap bulanJ
4encari sumber dana untuk operasi perniagaan dan
mengenalpasti peluang-peluang pelaburan -ang
menguntungkan.
Pe'aaran
4en-ediakan dan mengenalpasti rancangan pemasaran
perniagaan -ang e+ekti+J
.entiasa mencari peluang membuat promosi dan
mendapat pelangganJ
Pe$erja 4emastikan! men&aga aset s-arikat dan kebersihan di
ka'asan perniagaan dari masa ke semasaJ
4elakukan ker&a-ker&a -ang telah diberikan dengan tekun
dan memastikan ia menepati citarasa dan kehendak
pelangganJ
4emastikan! mengambil dan men-impan rekod setiap
pelanggan -ang sedang dan siap dilaksanakan di tempat
-ang disediakanJ
4elakukan dan memastikan pengurusan pentadbiran
dilakukan dengan sempurna seperti sistem +ile dan lain-
lain.
11
Ja,ual I'-u3an #ala Jaa
Ja1atan #%l. Gaj% #ln
5RM6
K8SP
512>6
PERKESO
51.&>6
Ju'la3
5RM6
Pengurus $ $000!00 $20.00 $.00 $!$%.00
Peker&a $ %00.00 %6.00 ;.0 %;0.0
JUMLAH 1,475.50
Peralatan Pejaat / Mesin !ASET TETAP"
Jen% #%langan 7arga
Seun%t 5RM6
Ju'la3
5RM6
*erusi $0 8nit $0.00 $00.00
#ele(is-en $ 8nit ;0.00 ;0.00
Almari % 8nit 2;0.00 <20.00
4e&a $ 8nit 90.00 90.00
.eterika $ 8nit 60.00 60.00
4esin "ahit Industri 6 8nit $!=00.00 ;!00.00
4esin "ahit #epi $ 8nit $!900.00 $!900.00
4esin "ahit 1ubang Butang $ 8nit =!000.00 =!000.00
4esin "ahit .embat $ 8nit =0.00 =0.00
4esin "ahit #-.hirt $ 8nit =!000.00 =!000.00
K.H shape stand 2 8nit $0.00 %00.00
Gunting *ain Aap 4ata 2 8nit $0.00 %00.00
Patung 1elaki ) Perempuan 2 8nit 200.00 ;00.00
.o+a $ .et %00.00 %00.00
Peti ais $ 8nit 200.00 200.00
JUMLAH 26,170.00
12
Perelanjaan Penta#iran
#ut%ran Per-elanjaan
7arta
5RM6
Per-elanjaan
#ulanan
5RM6
Per-elanjaan
"a%n
5RM6
Peralatan Pe&abat @4esin 26!$<0.00
Alat #ulis $0.00
.e'a *edai@#apak 00.00
Ga&i Pengurus ) Peker&a $!%00.00
*'sp@.ocso $<.0
Bil 8tiliti 27lektrik! Air ) #ele+on6 200.00
/eposit .e'a *edai@#apak $!200.00
/eposit Air@7lektrik@#ele+on 200.00
Alat Pemadam Api $0.00
1esen ) Permit %<0.00
Jumlah 2(:1/2.22 2,325.5 1,920.00
RANCANGAN PEMASARAN
13
Pr$#%& / Per&'i#(atan )ang Dita*ar&an
AN IZA DESIGN telah mena'arkan perkhidmatan menerima tempahan
&ahitan pakaian 'anita! lelaki! ba&u koprat! uni+orm! langsir! alter ba&u @ seluar!
men&ual peralatan &ahitan dan lain-lain lagi.
#%l Per$3%,'atan Te'043
S%a0
Ka,ar 7arga
5RM6
Ke$era0an
$. Ba&u *urung % "am ;.00 %
2. "aket Beralas 28I#46 "am =0.00 $
%. Blouse % "am %=.00 %
;. *eme&a % "am ;.00 $
. Ba&u *urung Beralas ; "am 90.00 2
6. Ba&u 4ela-u "am =0.00 $
<. Ba&u *urung 4oden ; "am 60.00 2
=. "ubah % "am ;.00 $
9. 8ni+orm PB.4 "am =0.00 $Bulan2Ikut tempahan6
$0 "ahit *ain Batik 20 4init 2.00 $0
$$. 1angsir Bo> Pleat@French
Pleat
2$ "am $00.00 $ Bln2$rumah6
$$ Potong *aki .eluar 20 4init .00 $
$2 Alter Ba&u @ .eluar %0 4init $0.00 6
$% "ahit #epi 20 4init $.20 $
$; "ahit #epi :alus 20 4init 0.0 2$mtr6 =
$ "ahit 1ubang Butang $0 4init 0.20 $
$6 4embuat Butang Balut $0 4init Ikut sai?
Butang
$
$<
.
4en&ual Peralatan
"ahitan
Ikut :arga
Barang Cang
/ibeli
=
Sasaran Pasaran
14
Pasaran sasaran adalah penduduk di sekitar Bagan A&am iaitu golongan 'anita
dan lelaki -ang berumur antara $= B 0 tahun. Ia terdiri daripada kakitangan sektor
kera&aan! peker&a s'asta! nela-an! dan perindustrian. /ianggarkan penduduk di
ka'asan ini seramai %0!000 orang2andaian6 manakala golongan 'anita dan lelaki
-ang berumur antara $= B 0 tahun adalah seban-ak 60L. 4aklumat di atas
diperolehi dari Pe&abat /aerah .eberang Perai 8tara.
Ku'0ulan aaran ? 32:222 @ (2> ? 1*:222 4rang.
Sa%A Paaran
Bagi menentukan sai? pasaran menganggarkan penduduk di ka'asan Bagan
A&am ialah seramai %0!000 orang. .etiap pelanggan akan membelan&akan seban-ak
340.00 sebulan untuk keperluan pakaian. :an-a ;0L saha&a penduduk di atas
tinggal di ka'asan berhampiran dengan lokasi perniagaan pemilik.
Sa%A 0aaran ?1*:222 @RM&2.22@ !2> ?RM 3(2:222.22 e-ulan
Anggaran Ra(alan Pen#a+atan
#%l
.
Pr4,u$/Per$3%,'atan
;ang D%ta1ar$an
Caj -er$enaan
5RM6
Ke$era0an
Per'%ntaan Se-ln
J'l3 Se-ulan
52( 3ar% ) RM6
$. Ba&u *urung 0anita ;.00 20 900.00
2. Blaus %=.00 $0 %=0.00
15
%. *eme&a ;.00 22.00
;. Ba&u *urung 1ining 90.00 ;0.00
. Ba&u *urung 4oden 60.00 = ;=0.00
6. 1angsir Bo>
Pleat@French Pleat
$00.00 2 %000.00
<. Ba&u 4ela-u =0.00 = 6;0.00
=. "ahit *ain Batik 2.00 $0 20.00
9. Potong *aki .eluar .00 $ <.00
$0 #ukar Fip =.00 $0 =0.00
$$ "ahit #epi Ba&u *urung $.20 2 %0.00
$2 "ahit #epi :alus Ba&u 2.00 $ %0.00
$% #ampung .eluar %.00 $0 %0.00
$; Alter Ba&u@.eluar $0.00 6 60.00
$ "ual Peralatan "ahitan $.00 = $20.00
JUMLAH 157 6,520.00
Ra(alan J%alan
Ta3un #ulan Ra'alan Jualan 5RM6
$ $ 6,520.00
2 6,520.00
% 6,520.00
; 6,520.00
6,520.00
6 6,520.00
< 6,520.00
= 6,520.00
9 6,520.00
$0 6,520.00
$$ 6,520.00
$2 6,520.00
JUMLAH 78,240.00
2
%
16
Pera%ngan
Pen%agaan/S<ar%$at/Pr4,u$ Ke$uatan Kele'a3an
3 ) 3 A83#AI9 M Bi&ak mempengaruhi
pelanggan
M .udah lama bertapak
M 4en-ediakan ban-ak
contoh langsir
M :arga mahal
M "ahitan tidak kemas
M #iada peker&a
.73A.I A9GG89 M :arga murah
M .udah lama bertapak
M 4embekal kain
pasang
M 1ambat siap
M *urang berkualiti
89IN87 B8#I* M Premis -ang cantik
M Bi&ak mempengaruhi
pelanggan
M 4en&ual pakaian siap
M :arga mahal
M *edai tidak
beroperasi mengikut
masa
F7.C79 1A :A9I. MPandai berkomunikasi
dengan pelanggan.
M .ediakan &ahitan
sulam.
M"ahitan kemas
M1e'at buka kedai.
MPeker&a han-a
seorang.
M:arga mahal.
17
3)3 :IA. I $=L
.73A.I A9GG89 I 2L
89IN87 B8#I* I $9L
F7.C79 1A :A9I. I 2%L
A9 IFA /7.IG9 I $L
18
S<er Paaran
Berdasarkan anggaran sai? pasaran di atas! pemilik mensasarkan $L - %L
saha&a -ang akan men&adi pelanggan AN IZA DESIGN pada setiap bulan untuk
tempoh anggaran daripada 200= B 20$$ iaitu %tahun. Anggaran s-er pasaran
bulanan adalah seperti berikut5
S<er 0aaran '%n%'u' ? RM3(2:222.22 @ 1>
? RM3:(22.22
S<er 0aaran 'a$%'u' ? RM3(2:222.22 @ 3>
? RM12:*22.
Strateg% Pe'aaran
Pr4'4%
4emberi hadiah kepada pelanggan -ang menempah ba&u
melebihi 34$00.00
4engedarkan kad perniagaan
4enggantung papantanda s-arikat
4engadakan ma&lis keramaian
4engantung kain pemidang di persimpangan &alan.
19
"4$a%
AN IZA DESIGN terletak berhampiran dengan 1ingkaran 1uar Butter'orth
2BDD36 dan ka'asan rekreasi di tepi pantai. Ia merupakan ka'asan -ang
strategik untuk menarik pelanggan datang berkun&ung. 4anakala deretan
rumah kedai! medan selera! ka'asan perumahan pangsa kos rendah! pasar
Bagan A&am! pasar malam setiap hari khamis! perbankkan! sektor s'asta!
kera&aan dan perindustrian turut membantu meningkatkan lagi &ualan AN
IZA DESIGN. Ia &uga mempun-ai kemudahan pengangkutan a'am seperti
bas dan teksi.
7arga
Penepatan harga -ang diletakkan ke atas produk dan perkhidmatan -ang
dita'arkan adalah berpatutan! kompetiti+ dan ian-a berkonsepkan Kprice
+ollo'erH iaitu mengikut kadar pasaran dan pesaing-pesaing -ang lain.
Pr4,u$
Produk dan perkhidmatan -ang dihasilkan adalah berkualiti dan bermutu. Ini
kerana perniagaan ini mengikuti perubahan +es-en dan teknologi terkini
setara dengan kehendak pelanggan masa kini. Produk dan perkhidmatan
hendaklah sentiasa kekal kompetiti+ supa-a diterima pelanggan.
20
Perelanjaan Pe(asaran
#ut%ran Per-elanjaan
7arta
5RM6
Per-elanjaan
#ulanan
5RM6
Per-elanjaan
"a%n
5RM6
Papantanda 600.00 - -
Pembukaan Besar-besaran - - $!00.00
*alendar - 60.00 -
1abel - - $!200.00
*ad Perniagaan - <0.00 -
*ain Pemidang 226 - - $60.00
Aenderahati - $00.00
.4. - 60.00 -
Jumlah 600.00 290.00 2,860.00
RANCANGAN PENGELUARAN/OPERASI
Carta Aliran Pr$ses
21
Menerima deposit
Terima tempahan
Terima pelanggan
22
Mengukur badan
Melukis pola
Potong kain
ahit tepi !antum kain
ahit sembat
"usun pola di kain
ahit aksesori
Membungkus #uat baki pemba$aran
Menggosok
"edia untuk diambil
pelanggan
23
Perelanjaan O+erasi
#ut%ran Per-elanjaan
7arta
Per-elanjaan
#ulanan
Per-elanjaan
"a%n
24
5RM6 5RM6 5RM6
4esin ) Peralatan 26!;<6.00 - -
1esen - - %<0.00
*eperluan Barang@Bahan - 2;.;0 -
Petrol@/isel ) Parking - 0.00 -
Jumlah 2(:!/(.22 304.40 370.00
RANCANGAN KE8ANGAN
Pro+orma Pen-ata Aliran 0ang #unai
(SEPERTI YANG DILAMPIRKAN)
25
Pro+orma Pen-ata Pendapatan! 8ntung dan 3ugi
(SEPERTI YANG DILAMPIRKAN)
Pro+orma *unci *ira-kira
(SEPERTI YANG DILAMPIRKAN)
RUMUSAN
.ebagai pemohon! AN IZA DESIGN telah mengulas pelbagai perkara untuk
perhatian #uan@Puan bagi mengembangkan lagi perniagaan ini. *euntungan
perniagaan masih belum cukup untuk menampung perbelan&aan s-arikat ini. *ami
berharap dapat memberi perkhidmatan -ang terbaik kepada pelanggan dan prihatin
terhadap kualiti produk serta kepuasan pelanggan.
26
.elain itu! kami berharap pihak #uan@Puan dapat mempertimbangkan dengan
se'a&arn-a rancangan perniagaan kami ini agar dapat mengukuhkan lagi perniagaan
didalam pasaran. *ami mengucapkan ribuan terima kasih kepada *ementerian Belia
/an .ukan dan Bank 3ak-at kerana memberi peluang seperti ini kepada kami.
27
%&MP'(&)
28