Anda di halaman 1dari 5

Faktor Perang Dunia Pertama

Pengenalan
Perang Dunia Pertama ataupun The Great War tercetus antara tahun 1914 hingga
tahun 1918. Perang ini berlaku di antara negara-negara di Eropah. Walaupun hana
berlangsung dalam tempoh lebih kurang empat tahun! tetapi ia memberi kesan ang
besar terutama kepada catatan se"arah dunia. Terdapat beberapa #aktor ang
menebabkan perang ini tercetus.
Faktor Berlakunya Perang Dunia Pertama
1. Kegagalan Sistem Pakatan
Pakatan ini terbentuk selepas Prusia $%erman& mengalahkan Perancis pada tahun
18'(. )esanna! Eropah terbahagi kepada * blok iaitu+
i. Perikatan Tiga Kuasa $,ustria--ungar! .tali! Turki &
ii. Pakatan Tiga Kuasa $/usia! Perancis dan 0ritain&
1istem Pakatan dibentuk bertu"uan me2u"udkan keseimbangan kuasa dalam
kalangan negara Eropah 3 menga2al kuasa atau blok tertentu men"adi lebih kuat.
Walau bagaimanapun! selepas 19((! 1istem Pakatan tidak berkesan kerana
pergolakan politik di Eropah. 1ebagai contoh+
i. )eruntuhan empaar Turki 4thmaniah menebabkan negara* Eropah
berlumba-lumba menguasai rantau 0alkan.
ii. )einginan /usia untuk menguasai 1elat 0osporous dan .stanbul.
iii. 4saha %erman memperkuatkan tentera lautna menebabkan 0ritain berasa
bimbang.
2. Faktor Ekonomi [Dasar Imperialisme Ekonomi]
Tanah "a"ahan penting bagi negara* Eropah seperti 0ritain dan Perancis. Tanah
"a"ahan men"adi sumber ekonomi $pembekal bahan mentah dan pasaran barangan&
dan kemakmuran negara.
1ehingga penghu"ung abad ke-19! %erman dan .tali merupakan negara Eropah g
belum memiliki tanah "a"ahan. 5leh itu! %erman dan .tali berusaha mendapatkan
tanah "a"ahan. 1ebagai contoh+
i. 189(-an6 %erman mula merampas tanah "a"ahan Portugal dan Perancis di
,#rika.
ii. .tali pula cuba mena2an bekas "a"ahan empaar Turki 4thmaniah.
Tindakan %erman tidak disenangi oleh musuh lamana iaitu Perancis $Perancis
pernah menentang gerakan penyatuan Jerman&. Pada masa ang sama! 0ritain tidak
menenangi %erman g tindakan %erman memperbesarkan tentera laut mereka.
0ritain "uga tidak berpuas hati dengan tindakan %erman men"ual barangan mereka
dengan harga g murah di pasaran antarabangsa hingga men"e"askan pasaran
barangan 0ritain. Pergolakan politik di Eropah bertambah teruk akibat persaingan
kuasa besar seperti /usia dan ,ustria--ungar mendapatkan pengaruh politik.
3. Persaingan Ketenteraan dan Persenataan
Persaingan ini 2u"ud di antara %erman! Perancis dan 0ritain. %erman ber"aa
memperbesar dan memperkuatkan angkatan lautna. 0ritain cuba menaingi %erman
dengan membina HMS Dreadnought! iaitu kapal perang terhebat pada masa itu.
0ritain! %erman! /usia dan ,ustria--ungar telah memberi peruntukan g besar
kepada sektor ketenteraan. 7en"elang tahun 19((! negara terbabit ber"aa
memperkuatkan ketenteraan masing*.
i. /usia6 memiliki 1.8 orang "uta tentera
ii. %erman6 mempunai 9(( ((( orang tentera
iii. Perancis6 mempunai 9(( ((( orang tentera.
1ituasi ini telah mencetuskan ketegangan dan "uga memungkinkan berlakuna
peperangan.
!. Perkem"angan Pendidikan dan Ideologi
1istem pendidikan g diamalkan di beberapa negara Eropah menekankan semangat
patriotik. 1ebagai contoh6
i. Perancis6 pendidikan se"arah di Perancis mengingatkan rakatna tentang
kemungkinan berlakuna perang dan bersedia menghadapina.
ii. Jerman6 menekankan bahasa %erman dan mengagungkan peperangan serta
menganggap mereka ang mati sebagai 2ira se"ati.
1istem pendidikan dan ideologi berteraskan semangat patriotisme dan menan"ungi
peperangan banak mendorong kepada berlakuna peperangan.
#. Peristi$a Pem"unu%an Fran& Ferdinand
9,rchduke :ran; :erdinand merupakan 2aris takhta ,ustria--ungar. ,rchduke
bersama isterina tidak mengendahkan amaran anti-,ustria oleh nasionalis 0osnia
berketurunan 1erb agar tidak mela2at 0osnia. ,khirna! ketika perarakan pada *8
%un 1914 di 1ara"e<o! kedua-duana ditembak ahli kongsi gelap 0lack -and
berketurunan 1erbia=
Peristi2a ini di"adikan alasan oleh ,ustria untuk menghapuskan kedaulatan 1erb.
,ustria menuduh 1erbia menghasut rakat ,ustria berketurunan 1erba untuk
membebaskan diri dari ,ustria. Tindakan ,ustria disokong oleh sekutuna
%erman. /usia g "uga merupakan sekutu 1erbia pula bersedia menerang ,ustria.
%erman cuba meminta /usia membatalkan niatna tetapi gagal. ,khirna! %erman
mengistiharkan perang terhadap /usia dan sekutuna.
Kesimpulan
Perang Dunia Pertama memberikan impaks besar dalam se"arah dunia. .a bukan
saha"a men"e"askan politik negara terbabit tetapi turut menebabkan berlakuna
masalah ekonomi! "umlah kematian dan kemusnahan harta benda ang tinggi.
>egara ang kalah seperti %erman pula terpaksa menerima hukuman ang berat.