Anda di halaman 1dari 20

650920075509001/OUMM3203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN
SEMESTER MEI / 2014
==================================================================
OUMM3203
PROFESSIONAL ETHICS
MAY 2014
==================================================================

NO. MATRIKULASI : 6509
NO. KAD PENGENALAN : 6509
NO. TELEFON : 0174397433
E-MEL : zus!"4646#$!%&&.'&.$
PUSAT PEM(ELA)ARAN : PPP K*+!%
ISI KANDUNGAN
0
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
(,- P*./!.! M0Su.!1
Isi Kandungan 1
1.0 P*23*2!-!2 4
1.1 Objektif Tugasan 4
4.0 D,5,2,s, E1,/! 3
2.1 Definisi Etika dalam Islam 3
2.2 Definisi Etika menurut kamus Dewan 4
2.3 Defisini Nilai Dan Etika Dari egi !a"asa 4
3.0 Peme!"#$%! E"&$% I!'&(&'# 5
3.1 #akt$r Keluarga 5
3.1.1 K$nflik Dalaman Keluarga 6
3.1.2 !ebas !erkelakuan Negatif Dan %andalisme 6
3.1.3 &$nt$" 'elanggaran Etika 6
3.2 #akt$r 'engaru" (akan 9
3.3 #akt$r ituasi 13
4.0 U2+!23-U2+!237 M&.!- D!2 E1,/! 15
).1 *er$k$k Di ek$la" 16
).2 *embuang am+a" 16
).3 *emiliki !a"an ,u-a" 16
).) *en-uri 17
).. *er$sakkan /arta !enda ek$la" 0 %andalisme 1 17
5.0 K*s,8u-!2 17
Ru9u/!2 16
1
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
1.0 P*23*2!-!2
Keutu"an dan ke"arm$nian sesebua" $rganisasi ma"u +un mas2arakat dalam sesebua" negara
adala" bertunjangkan ke+ada amalan etika 2ang baik. Etika meru+akan +rinsi+ 2ang digunakan
untuk menentukan sama ada betul atau sala" sesuatu tindakan. Etika juga menjadi -erminan
ke+ada kelakuan sese$rang indi3idu 2ang b$le" diterima atau tidak dari segi ak"lak dan m$ral.
*utak"ir ini kedengaran +elbagai isu berkaitan etika menjadi berita utama dalam media massa
mala" juga tela" menjadi +erba"asan serta +erbualan dikalangan rak2at mar"ain mau+un
diba"askan se-ara rasmi dalam f$rum4f$rum 2ang seum+aman2a. Etika sentiasa menjadi -abaran
2ang +erlu menjadi +ertimbangan utama ke+ada semua indi3idu dari +eringkat bawa"an
se"inggala" ke +eringkat tertinggi baik di sekt$r swasta ma"u +un kerajaan. ekiran2a sese$rang
indi3idu itu tidak memiliki serta mengamalkan etika5 maka terjadila" +elbagai +erkara tidak
si"at se+erti rasua"5 +en2elewengan5 dan sebagain2a 2ang ak"irn2a akan membawa ke+ada
keruntu"an sesebua" $rganisasi.
Etika +r$fesi$nal dalam sesebua" $rganisasi +ula adala" satu sistem 2ang digunakan
untuk menilai +rinsi+ m$ral sesuatu kum+ulan 2ang dibentuk. Ini adala" untuk mengawal
+restasi setia+ dari+ada mereka semasa menjalankan tugas dan +enggunaan sumber 2ang
dimiliki. *enurut +ers+ektif +r$fesi$nalisme5 k$d etika memainkan +eranan 2ang +enting untuk
membentuk nilai tanggungjawab dan "ubungan 2ang "arm$ni dikalangan a"li4a"lin2a5 institusi5
dan juga k$muniti 2ang sedia ada.
1.1 O:9*/1,5 Tu3!s!2
Dalam tugasan ini5 akan di+erjelaskan lagi bagaimana ketiga4tiga fakt$r 2ang di+ili"
dari+ada lima fakt$r utama 2ang mem+engaru"i +embentukan etika indi3idu tersebut se-ara satu
+ersatu dan akan di+erli"atkan bagaimana +erkaitan antara ketiga4tiga fakt$r tersebut dalam
membentuk ke+eribadian etika indi3idu tersebut. elanjutn2a juga akan di+a+arkan jenis
undang4undang 2ang b$le" menjadi satu +anduan berguna dalam men2ekat atau membentuk
etika indi3idu tersebut serta jenis undang4undang 2ang terlibat. elain dari+ada itu5 undang4
undang tersebut akan di+erli"atkan bagaimana ian2a berfungsi dalam menjadi satu garis +anduan
2
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
dalam membuat sesuatu ke+utusan m$ral 2ang bersangkut4+aut dengan nilai etika indi3idu
tersebut.
4.0 D*5,2,s, E1,/!
'elbagai definisi etika digara+kan $le" ban2ak +i"ak dari +elbagai latar dan tem+at.
Istila" etika berasal dari+ada +erkataan 6reek 7ethos8 2ang bermaksud k"usus ke+ada
7character85 atau +erwatakan dan ke+eribadian.
9bdul (a"man *d. 9r$ff 4 Te$ri Etika dan 9malan *$ral0 1:::15 men2atakan etika
meru+akan dis+lin falsafa" 2ang memberi +er"atian k"usus ke+ada +enilaian kritikal ter"ada+
n$rma dan +iawai 2ang mewajarkan kelakuan +erse$rangan serta antara indi3idu.. *anakala
9"mad 9min 01::.1 +ula5 beliau mentakrifkan etika adala" ilmu 2ang menjelaskan baik dan
buruk5 menerangkan a+a 2ang se"arusn2a dilakukan $le" manusia dan men2atakan tujuan di
dalam +erbuatan mereka. !egitu juga menurut 9bdul #ata" /assan 0200115 etika iala" tindakan
men2elidik5 memikirkan dan mem+ertimbangkan mengenai 2ang baik dan 2ang buruk.
edangkan menurut ,$uis O. Katts$ff 0200)1 dalam bukun2a Elements $f '"il$s$+"25 etika
adala" -abang aksi$l$gi 2ang +ada dasarn2a mem+ers$alkan tentang baik dan buruk 0dalam
ertikata bertatasusila atau tidak 1. ;uga mem+ers$alkan sifat4sifat 2ang men2ebabkan sese$rang
disebut beretika.
Etika se"arusn2a dijadikan inti+ati kendiri5 dimiliki dan diamalkan dalam ke"idu+an
se"arian kita dalam a+a juga tindak4tanduk +erlakuan. Keberkesanan +rinsi+ etika terletak +ada
indi3idu itu sendiri5 tan+a disi+lin diri dan kekuatan mental 2ang tinggi sese$rang itu tidak da+at
men-a+ai ta"a+ etika 2ang dike"endaki.
4.1 D*5,2,s, E1,/! D!-! Is-!
*$ral dan etika dalam Islam5 meski+un berbe<a dikenali sebagai ak"lak. Akhlaq adala"
+erkataan 9rab5 kata jamak ke+ada +erkataan Khuluq. 9k"lak termasukla" tabiat5 adab5 marua"
dan lain4lain +erbuatan mulia atau +$sitif 2ang dilakukan $le" sese$rang indi3idu. Dari segi
3
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
istila"5 ak"lak b$le" diringkaskan sebagai keadaan kejiwaan 2ang akan membentuk tingka" laku
manusia.
*enurut +ers+ektif Islam5 ak"lak adala" suatu sains atau kajian ter"ada+ sistem4sistem
keimanan 0Itiqadat1 iaitu kajian ter"ada+ baik buruk sesuatu tingka" laku dengan $bjektif untuk
mem+eraktikkan bukan untuk ke+entingan ilmu teta+i mengkaji tentang tingka" laku manusia
ber"ubung dengan 9lla" sesama manusia dan alam semesta.
Etika dalam Islam b$le" dinilai melalui mesej sejagat dan +endekatan "$listik se+erti
tau"id atau keesaan Tu"an 5+er+aduan manusia5 dan +er+aduan dalam beragama. 2aria" adala"
undang4undang islam 2ang berasaskan al4=uran dimana dijunjung dan diguna+akai dan dirujuk
$le" $rang islam dalam "al membuat ke+utusan. Ini adala" kerana al4=uran itu sendiri
menggambarkan ak"lak (asululla" s.a.w. emua -iri4-iri dan kualiti ak"lak 2ang ber+andukan
Islam melalui al4=uran dan "adis da+at membina sa"sia" diri serta etika indi3idu muslim.
4.4 D*5,2,s, E1,/! M*2u.u1 K!us D*;!2
*enurut kamus Dewan edisi ketiga5 etika bermaksud +rinsi+ m$ral 0atau ak"lak1 atau
nilai4nilai ak"lak 2ang menjadi +egangan sese$rang indi3idu atau sesuatu kum+ulan 0+ersatuan5
+ekerjaan dan lain4lain1
4.3 D*5,2,s, N,-!, D!2 E1,/! D!., S*3, (!%!s!
Nilai adala" ditakrifkan sebagai ke+er-a2aan 2ang mend$r$ng sese$rang atau sesebua"
institusi untuk bertindak mengikut +emili"an 2ang berasaskan nilai4nilai utama dalam
mas2arakat. 'enerimaan dan +eng"a2atan nilai4nilai utama $le" mas2arakat akan menjamin
rak2at 2ang ber+endidikan lengka+ dalam "ubungan mas2arakat iaitu +erilaku etika5 s$sial dan
buda2a ilmu.

)
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
Etika +ula bermaksud tanggungjawab dan akibat bagi tingka" laku sese$rang ter"ada+
mas2arakat. etia+ angg$ta mas2arakat atau $rganisasi berkewaji+an mema"ami tanggungjawab
ter"ada+ +eranan dan +erilaku sese$rang indi3idu tersebut.
3)0 Peme!"#$%! E"&$% I!'&(&'#
*erujuk *$dul O>* 0201315 men2atakan ba"awa terda+at lima fakt$r 2ang membentuk
etika indi3idu iaitu?
'engaru" keluarga 0Family Influence1
'engaru" (akan 0Peer Influence1
'engalaman /idu+ 0Life Experince1
Nilai 'eribadi dan 'rinsi+ *$ral 0Personal values and Morals1
#akt$r ituasi 0Situational Factors1
emua fakt$r di atas adala" +en2umbang ke+ada +embentukan etika indi3idu. e-ara lebi"
berf$kus5 dalam +enulisan tugasan ini +enulis akan mem+erjelaskan tiga fakt$r 2ang mana fakt$r
tersebut meru+akan fakt$r 2ang b$le" mem+engaru"i dalam +embentukan etika indi3idu.
3.1 F!/1&. P*23!.u% K*-u!.3!
*erujuk ke+ada Kamus Dewan !a"asa Dan 'ustaka 01::)15 keluarga didifinisikan
sebagai seisi ruma"tangga 2ang terdiri dari+ada suami dan isteri atau berserta anak4anak.
Keluarga adala" satu institusi 2ang ra+at dengan sese$rang indi3idu atau kanak4kanak serta
remaja. 'engaru" keluarga adala" +engaru" utama atau 2ang +aling berkesan dalam
+embentukan etika indi3idu. /al ini demikian kerana setia+ indi3idu sebenarn2a -enderung
untuk mengikut atau men-$nt$"i sika+ ibu ba+a mereka dan ini men2ebabkan a+a sa"aja nilai4
nilai m$ral dan etika 2ang diamalkan $le" ibu ba+a tesebut se-ara tidak langsung akan di-$nt$"i
$le" indi3idu atau anak4anak mereka . Tingka" laku dan tabiat ibu ba+a akan menjadi m$del
ikutan ke+ada anak4anak. ebab itu terda+at +eriba"asa 7!a+a b$rek anak rintik.89nak4anak
akan meli"at segala +erlakuan ibu ba+an2a sebagai +anduan dan ikutan dalam melakukan a+a
sa"aja. Ini kerana mereka meru+akan -$nt$" tauladan 2ang n2ata dan +aling "am+ir. Ole" kerana
.
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
itu kemesraan suami isteri se+atutn2a terus di+u+uk dan di+amerkan "ingga menjadikann2a
semakin mendalam selari dengan usia +erka"winan
3.1.1 K&25-,/ D!-!!2 K*-u!.3!
*enurut *a"m$$d Ni<ar *u"ammad 01::315 tingka" laku remaja di d$r$ng $le" k$nflik
dan tekanan +sik$l$gi 2ang mana mereka mengalami k$nflik dalam keluarga mereka sendiri.
*ereka gagal untuk meli"at keluarga sebagai satu +ersekitaran 2ang si"at 5 memberikan
keba"agiaan dan keser$n$kan ke+ada mereka. Ole" 2ang demikian5 fakt$r keluarga adala"
+en2umbang +aling d$minan ke+ada +embentukan +ers$naliti5 tingka" laku dan sika+.
Tindakan segelintir ibuba+a 2ang tela" men2era"kan +eranan serta ga2a asu"an ke+ada
+engasu" atau +embantu ruma" 2ang diba2ar 2ang ber+eranan untuk mengasu" anak4anak
mereka juga meru+akan fakt$r sam+ingan 2ang men2ebabkan anak4anak mengikut a-uan asu"an
+engasu" atau +embantu ruma" dan tidak mengikut a-uan asu"an ibuba+a. /al ini terjadi kerana
ibuba+a sibuk diluar sana untuk men-ari wang dan +ekerjaan bagi menam+ung kewangan
keluarga. Dengan +engabaian ini se-ara tidak langsung b$le" mem+engaru"i tingka" laku anak4
anak mereka.
3.1.4 (*:!s (*./*-!/u!2 N*3!1,5 D!2 <!2+!-,s*
*utak"ir ini5 keda+atan sesetenga" ibuba+a tidak ambil +eduli ter"ada+ a+a 2ang
dilakukan $le" anak4anak mereka. Ole" 2ang sedemikian5 +ara remaja tela" merasakan diri
mereka bebas untuk berkelakuan negatif tan+a meng"iraukan rasa tanggungjawab ter"ada+ "arta
benda awam5 s$sial dan mas2arakat.
Ini men2ebabkan -$rak ga2a asu"an terlalu l$nggar serta bebas. 9nak4anak suda" biasa
dengan kel$nggaran 2ang diberi disam+ing tiada +emantauan 2ang dilakukan $le" ibuba+a baik
dari segi +elajaran5 s$sial5 +ergaulan dan kelakuan. 'ada kebiasaann2a ibuba+a tidak akan
mengambil +eduli akan +erkembangan anak4anak mereka terutama dari segi kelakuan dan
+endidikan. Ini memaksa anak4anak berkelakuan mengikut kata "ati mereka sendiri tan+a
@
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
sebarang sekatan dan se-ara tidak langsung anak4anak ini akan ketinggalan di dalam
+embelajaran.
!andura dan Aalter 01:.:15 men2atakan dalam kajiann2a ba"awa remaja 2ang agresif
kelakuann2a atau etikan2a adala" dari keluarga 2ang mengamalkan -$rak disi+lin 2ang terlalu
ketat 2ang meng"ukum anak4anak mereka se-ara fi<ikal berlebi"an. ;ika -$rak asu"an terlalu
l$nggar5 anak4anak akan berkelakuan sesuka "ati. Ini disebabkan ibuba+a tidak mengambil
+eduli dengan a+a 2ang dilakukan $le" anak4anak mereka.

Terda+at juga ibuba+a 2ang menjadi +end$r$ng ke+ada masala" dan sifat 3andalisme di
kalangan remaja. ebagai -$nt$"5 ketika sedang memandu kenderaan ibuba+a tidak
meng"iraukan +a+an4+a+an tanda "ad kelajuan 2ang terda+at dise+anjang jalanra2a atau sika+
+anas baran memaki "amun +emandu lain. Ini akan menjadi ikutan ke+ada anak mereka a+abila
mereka meningkat dewasa kelak dan di+ert$nt$nkan ke+ada anak4anak mereka +ula. 9nak4anak
juga -enderung ke+ada gejala meng"isa+ r$k$k kerana ibu atau ba+a mereka adala" +eng"isa+
r$k$k tegar.
(emaja 2ang terlibat dalam gejala 3andalisme berasal dari+ada keluarga bermasala" atau
keluarga 2ang mengamalkan buda2a "idu+ negatif. %andalisme dilakukan $le" remaja 2ang ingin
bebas dan berlatarkan keluarga 2ang bermasala". elain itu kurangn2a kawalan dan bimbingan
2ang sem+urna dari+ada ibu ba+a juga antara fakt$r utama mend$r$ng remaja terjebak dalam
gejala negatif ini.
3.1.3 =&21&% P*-!233!.!2 E1,/! D, K!-!23!2 Mu.,+ S*/&-!%
ebagai se$rang +endidik5 adala" menjadi lumra" sentiasa ber"ada+an dengan situasi
+elanggaran etika 2ang ber+un-a dari+ada +engaru" keluarga dan saudara terdekat 2ang berada
disekeliling mereka. 9ntara +elanggaran etika 2ang da+at dikesan 2ang dilakukan $le" +elajar
berkaitan +engaru" keluarga iala" ?
*er$k$k
9dab !ertutur
B
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
3.1.4 M*.&/&/
*er$k$k dikalangan +elajar dewasa ini menjadi satu fen$mena biasa di sek$la"4sek$la"
seluru" negara terutaman2a melibatkan +elajar di sek$la" menenga".Aalau+un maj$riti +elajar
mengeta"ui ba"awa menjadi satu kesala"an mer$k$k di kawasan sek$la". Teta+i ramai juga
+elajar 2ang masi" meneruskan akti3iti ini di sek$la" se+erti di belakang bangunan sek$la"5
ber"am+iran tangki air5 tandas dan belakang dewan. Kes mer$k$k bagi kali +ertama adala"
denda dan kali kedua barula" r$tan seban2ak dua kali. !iasan2a +elajar terikut tabiat 2ag berlaku
di ruma" se+erti +erlakuan a"li keluarga 2ang mer$k$k dan mereka se-ara sembun2i juga
mengambil r$k$k tersebut tan+a kebenaran dan "an2a melakukann2a di luar ruma" kerana takut
dikesan $le" a"li keluarga 2ang lain.
3.1.5 A+!: (*.1u1u. D*23!2 O.!23 L*:,% Tu!
Ibu ba+a +erlu mengajar +enggunaan a2at 2ang lebi" santun ke+ada anak4anak mereka
a+abila ber-aka+ dengan $rang 2ang lebi" tua5 sekiran2a ini tidak berlaku dan a+abila anak4anak
b$le" menggunakan +elbagai ga2a ba"asa kasar tan+a ada kawalan dilakukan atau tega"an $le"
ibuba+a5 maka tidak "airanla" sekiran2a +engaru" itu dibawa ke sek$la" dan diamalkan tan+a
disedari. 9da +elajar se-ara semulajadin2a menggunakan ba"asa kasar dan kesat bersama rakan
semasa berada di sek$la" juga semasa dalam kelas sewaktu guru sedang mengajar di"ada+an
kerana ia tidak meli"at ba"awa tindakan sedemikian adala" sala" kerana amalan 2ang sering
diamalkan di ruma". 9dab masuk ke ruma" dan memberi salam juga semakin terabai di
+ersekitaran luar ruma" . Etika se+erti ini akan terbawa4bawa se"ingga ke dalam kelas dan
dibuda2akan $le" mereka.
Keadaan tidak beretika ini men2ebabkan +elajar ini didenda dan dikenakan amaran dan
"ukuman berdasarkan kesala"an 2ang dilakukan $le" mereka.
Ole" 2ang demikian5 ibuba+a "arus ta"u bagaimana untuk memberikan asu"an 2ang
terbaik untuk anak4anak mereka. ewajarn2a ketika +r$ses +engasu"an5 ibuba+a menera+kan
nilai4nilai agama dan nilai4nilai m$ral 2ang murni 2ang akan menjadi ikutan ke+ada anak4anak
agar tidak berkelakuan agresif5 member$ntak dan berkelakuan tidak baik. ekiran2a anak4anak
ditera+kan dengan ajaran4ajaran agama dan mematu"i ajaran4ajaran tersebut5 kemungkinan anak4
C
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
anak ini mem+un2ai etika dan +erilaku 2ang baik dan da+at meng"indarkan diri dari etika 2ang
negatif. Ibuba+a +erlu mengasi"i dan mendam+ingi anak4anak mereka su+a2a tidak berlaku
keb$sanan dan kek$s$ngan +erasaan di "ati anak4anak remaja. Kesedaran +erlu ditera+kan
untuk membentuk jiwa remaja 2ang si"at dan fikiran 2ang matang sebelum melangka" ke alam
dewasa.
9nak4anak dan remaja +erlu diberikan bimbingan berterusan5 memberikan +er"atian
dalam +en-a+aian akedemik dan +embentukan +eribadi serta tingka" laku. *emberikan -$nt$"
ke+eribadian dan kelakuan 2ang baik untuk menjadi ikutan anak4anak se+anjang +r$ses
+embentukan +eribadi mereka su+a2a mereka akan terbawa4bawa tindakan kelakuan 2ang baik
ini se"ingga mereka dewasa.
3.4 F!/1&. P*23!.u% R!/!2
*enurut /a<il 9bd /amid 01::015 rakan seba2a diistila"kan sebagai g$l$ngan atau
kum+ulan kanak4kanak atau remaja 2ang rata4rata mem+un2ai lingkungan umur 2ang sama.
Ole" 2ang sedikian5 rakan seba2a merujuk ke+ada kanak4kanak atau remaja 2ang sama
umurn2a5 2ang menjadi +endengar setia5 bersedia untuk membantu5 dan bersama4sama tatkala
ketika sedi" ma"u+un gembira. *ereka memerlukan se$rang rakan 2ang b$le" menemani
mereka se+anjang +erkembangan <aman remaja.
'engaru" rakan seba2a juga amat serius kerana ia b$le" men2ebabkan 3andalisme.
*ereka muda" untuk meniru dan ter+engaru" dengan rakan seba2a. Ia akan men-$rakkan sika+5
nilai dan tingka" laku remaja5 terutama bagi remaja 2ang ter-i-ir dalam +endidikan dan
meng"ada+i masala" keluarga. *ereka 2ang melakukan 3andalisme meru+akan remaja dalam
kum+ulan 2ang ter-i-ir. *ereka tidak mem+un2ai tujuan dan a+abila berada di dalam kum+ulan
tersebut5 maka akan timbulla" +elbagai idea4idea negatif 2ang 7men2er$n$kkan 7 mereka
termasukla" men-$nteng "arta benda awam dan mer$sakkann2a.
*ereka akan membuat kelakuan sesuka "ati5 "ilang +ertimbangan diri dan kewarasan.
,ebi" n2ata tindakan mereka ini tela" terkeluar dari+ada n$rma4n$rma mas2arakat tan+a mam+u
memikirkan kesan4kesan akibat dari+ada +erbuatan mereka.
:
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
6$l$ngan remaja sangat muda" ter+engaru" dengan +erlakuan5 +ujukan dan ra2uan dari
rakan seba2a 2ang akan menimbulkan +elbagai +erkara negatif dalam +ersekitara s$sial mereka.
9ntaran2a kesan +engaru" 2ang b$le" membentuk kelakuan atau etika remaja adala" meng"isa+
r$k$k. Dengan +erasaan ingin men-uba dan ingin ta"u tentang keser$n$kan meng"isa+ r$k$k
dan did$r$ng $le" rakan4rakan seba2a maka mereka terus men-uba dan ak"irn2a terjebak dengan
buda2a meng"isa+ r$k$k5 gengsterime5 bergadu"5 buli5 samun5 rem+it5 +enagi"an dada" dan
samun.
Dari sudut +$sitif5 +engaru" rakan seba2a b$le" menjadikan remaja sebagai se$rang 2ang
berguna dan berbudi +ekerti 2ang baik sekiran2a mereka memili" untuk bergaul dan
menda+atkan rakan4rakan 2ang mem+un2ai etika 2ang baik. *ereka akan men-$nt$"i n$rma4
n$rma mas2arakat se+erti membantu mas2arakat atau k$muniti ketika ada +r$gram4+r$gram
kemas2arakatan melalui g$t$ng4r$2$ng. !elajar bersunggu"4sunggu" demi masa de+an mereka
dan memikirkan tangungjawab sebagai se$rang insane bergelar anak dan +ewaris negara 2ang
akan menerajui negara satu masa kelak.
'engaru" rakan seba2a adala" fakt$r 2ang seringkali mem+engaru"i sese$rang indi3idu.
*ereka akan rasa kesun2ian a+abila tidak mem+un2ai rakan dan ia akan -uba men-ari rakan.
*elalui inila" sama ada ia akan terikut4ikut rakan4rakan 2ang beretika ma"u+un tidak beretika.
!ebera+a -$nt$" +erlakuan tidak beretika 2ang disebabkan $le" rakan antaran2a?
'$nteng ek$la" Dan '$nteng Kelas
!ermain semasa belajar
!erm$t$sikal Tan+a ,esen
'engaru" rakan inila" 2ang ban2ak menjerumuskan +elajar di sek$la" agar melakukan
+erkara tidak beretika. *ala" ada 2ang sanggu+ berb$"$ng dengan ibu ba+a semata4mata
inginkan rakan 2ang ramai 2ang sama4sama melakukan +erkara tidak beretika.
3.4.1 P&21*23 S*/&-!% D!2 P&21*23 K*-!s
10
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
'$nteng sek$la" dan +$nteng kelas adala" +erilaku tidak beretika 2ang seringkali
dilakukan $le" +elajar di sek$la" terutaman2a di sek$la" menenga". 9ntara sebab +$nteng ini
adala" kerana +engaru" rakan sekelas 2ang turut sama +$nteng dan tidak "adir ke sek$la" atau.
"adir ke sek$la" teta+i tidak masuk ke kelas untuk mengikuti 'd' $le" guru mata +elajaran
tertentu.. 'elajar dan rakann2a akan berada di tem+at 2ang tidak se+atutn2a dikunjungi $le"
se$rang +elajar +ada waktu +ersek$la"an. 9ntara tem+at 2ang menjadi 7+$rt8 +elajar mele+ak
iala" di k$ml+ek membeli bela"5 siber -afD5 belakang bangunan serta lain4lain tem+at 2ang
seringkali dikunjungi $le" +elajar bersama4sama rakan sek$la"n2a.
3.4.4 (*.!,2 S*!s! (*-!9!.
*engikut Kurikulum tandard ek$la" (enda"5 bermain adala" +r$ses +embelajaran
2ang baik5 namun a+abila melibatkan +engaru" rakan5 ian2a bertukar ke+ada situasi 2ang tidak
beretika. 9ntaran2a 2ang seringkali berlaku disek$la" iala" bersenda4gurau se-ara kasar
se"ingga mengakibatkan +ergadu"an5 bermain +emadam5 5 bermain mer-un5 bermain kejar4
mengejar di dalam kelas se"ingga menimbulkan suasana bising. etia+ +ermainan ada
+eraturann2a5 teta+i +ermainan tan+a +eraturan adala" tidak beretika dan b$le" mengundang
ke-elakaan. ebagai -$nt$"5 sekum+ulan ke-il +elajar 2ang bermain4main kejar4mengejar
sewaktu re"at di ta+ak +er"im+unan 0 dataran kejat 2ang bertura+ tar1 b$le" mengundang
ke-ederaan.
3.4.3 (*.&1&s,/!- T!28! L*s*2
(amai +elajar terutama 2ang masi" bawa" umur menunggang m$t$sikal tan+a
+erlindungan insurans dan lesen memandu se-ara sa" ke sek$la". *ereka mengambil
kesem+atan berlumba4lumba semasa dalam +erjalanan +ergi dan +ulang. Keadaan ini begitu
membimbangkan dan b$le" mengundang +elbagai masala" lain ke+ada +engguna jalan ra2a.
'elajar 2ang tidak mem+un2ai lesen memandu dikesan meletakkan m$t$sikal mereka di luar
+remis sewaktu +ersek$la"an berlangsung 2ang kerana +i"ak sek$la" tidak membenarkan +elajar
2ang tidak mem+un2ai lesen meletak m$t$sikal dalam kawasan sek$la". /al ini terjadi kerana
ter+engaru" dengan rakan4rakan lain 2ang turut berm$t$sikal ke sek$la".
3.3 F!/1&. S,1u!s,
11
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
#akt$r situasi juga memainkan +eranan +enting dalam membentuk etika sese$rang
indi3idu sama ada baik atau buruk dan da+at diterima $le" mas2arakat. #akt$r situasi b$le"
dimaksudkan dengan suasana atau kedudukan indi3idu di dalam keluarga5 mas2arakat atau
k$muniti5 tem+at kerja dan media 2ang b$le" membawa ke+ada tingka" laku +$sitif atau negatif
2ang bergantung ke+ada situasi tersebut. #akt$r situasi5 +ada kebiasaann2a terba"agi ke+ada
bebera+a situasi antaran2a situasi +ersekitaran5 situasi dengan kerelaan atau situasi dengan
+aksaan.
(amai di kalangan keluarga 2ang ber+enda+atan renda" tinggal di bandar4bandar besar
se+erti Kuala ,um+ur5 meneta+ di ruma"4ruma" flat 2ang lebi" dikenali seum+ama sarang
burung mer+ati 2ang menem+atkan se"ingga ribuan +enduduk dan situasi di dalam ruma"
tersebut 2ang sem+it terutama bagi keluarga 2ang mem+un2ai bilangan a"li keluarga 2ang ramai
men2ebabkan remaja4remaja dari keluarga tersebut mem+un2ai +erasaan b$san dan kekurangan
akti3iti di dalam ruma". Dengan situasi 2ang sedemikian5 ia se-ara tidak langsung memaksa
remaja4remaja ini memili" untuk meng"abiskan masa di luar ruma" samada bersama rakan4
rakan di kawasan sekitar atau mele+ak di k$m+leks membeli4bela" untuk menda+atkan
keser$n$kan. ;usteru itu situasi 2ang sedemikian b$le" mendeda"kan mereka ke+ada gejala4
gejala tidak si"at se+erti rem+it5 dada"5 ganja dan 3andalisme. #akt$r 2ang sedemikian b$le"
membentuk tingka" laku 2ang negatif. 'ada kebiasaann2a rakan4rakan akan memujuk untuk
melakukan sesuatu 2ang negatif demi keser$n$kan mereka. !agi remaja 2ang mem+un2ai fikiran
lebi" matang5 mereka akan men$lak ajakan dengan baik dan memberita"u ba"awa a+a 2ang akan
mereka lakukan adala" tidak baik dan akan di+andang negatif $le" mas2arakat. #akt$r sebegini
adala" disebabkan $le" fakt$r situasi +ersekitaran 2ang melingkungi ke"idu+an mereka.
#akt$r situasi se-ara +aksaan menjurus ke+ada sese$rang itu membuat ke+utusan untuk
melanggar atau mengikuti n$rma4n$rma mas2arakat setela" adan2a unsur4unsur +aksaan.
ebagai -$nt$"5 se$rang angg$ta +$lis 2ang ter+aksa mele+askan tembakan ke ara" +enjena2a"
2ang -uba men-ederakan angg$ta keluargan2a semasa berlaku +e-a" ruma". Tembakan 2ang
dile+askan te+at mengenai +enjena2a" dan mati di tem+at kejadian. 'ada kebiasaann2a5 angg$ta
+$lis akan bertindak menembak sekiran2a mereka ter+aksa kerana ada unsur4unsur +aksaan
12
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
untuk mem+erta"ankan diri dan keluarga dari+ada serangan +enjena2a". ekiran2a tiada unsur4
unsur tersebut5 mungkin angg$ta +$lis itu tidak mengambil tindakan untuk menembak tan+a
membuat +er"itungan 2ang sewajarn2a da"ulu. Aalau+un mereka tela" diberikan lati"an tentang
+r$sedur4+r$sedur untuk mele+askan tembakan5 $le" kerana demi keselamatan diri dan mereka
memikirkan +erlu untuk mele+askan tembakan5 maka mereka akan mele+askan tembakan untuk
keselamatan diri dan keluarga kerana dian-am $le" +enjena2a". #akt$r situasi semasa berlaku
keadaan itu tela" memainkan +eranan utama dalam mem+ertimbangkan tindakan 2ang
sewajarn2a 2ang +atut diambil dalam situasi 2ang di"ada+i.
4.0 U2+!23-U2+!237 M&.!- D!2 E1,/!
ekiran2a masala" etika menjadi suatu +erkara 2ang tidak da+at dibendung maka undang
dan +eraturan 2ang berkaitan b$le" digunakan untuk menguruskan masala" ini . Ole" itu satu set
+eraturan dibentuk se-ara men2eluru" mengenai tingka"laku mas2arakat bagi mewujudkan
kesan 2ang baik ke+ada mas2arakat dan ia di+anggil undang4undang 06enfa5 200C1.
9ntara "ukuman 2ang akan dikenakan ter"ada+ +elajar 2ang melanggar +eraturan
sek$la" adala" mengikut jenis kesala"an 2ang dilakukan $le" +elajar. ;enis "ukuman 2ang akan
dilaksanakan adala" E
9maran
Denda
'ena"anan dalam kelas
/ukuman ($tan 0bagi +elajar lelaki1
6antung 'ersek$la"an
!uang dari+ada sek$la"
'engakuan bertulis murid dan ibuba+a
*ela+$rkan ke+ada +$lis
*emulangkan balik barang 2ang di-uri atau mengikut nilai.0Kes *en-uri1
/ukuman kerja amal
13
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
4.1 M*.&/&/ D!-! K!;!s!2 S*/&-!%
*enurut SURAT PEELILI!" I#TISAS $IL% &'())* E uatu keteta+an tela" dibuat
$le" Kementerian 'endidikan untuk menjadikan bangunan dan kawasan sek$la" sebagai
A+ASA! LARA!"A! MER,, mengikut +eruntukan 'eraturan4'eraturan Kawalan /asil
Tembakau5 1::3. !erkuatkuasa +ada 1::35 semua guru5 kakitangan5 ibu ba+a atau mana4mana
indi3idu 2ang berurusan dengan sek$la" adala" dilarang dari meng"isa+ r$k$k di kawasan
sek$la". ,arangan ini meli+uti keseluru"an +remis sek$la"5 sama ada di kawasan terbuka
ma"u+un di dalam bilik atau di tem+at4tem+at 2ang terselindung dari +andangan murid.
*er$k$k dalam kawasan sek$la" adala" dilarang dari segi etika dan m$ral kerana ia
men2ebabkan +engaru" 2ang tidak si"at ke+ada +elajar4+elajar teta+i ramai juga guru4guru5
ibuba+a berangga+an ba"awa mer$k$k masi" tidak sala". 9s+ek m$ral +ula meli"at ia sebagai
tidak berm$ral dan mengundang kurang selesa ke+ada +elajar 2ang ter+engaru" dan ingin
men-uba. ekiran2a ini berlanjutan maka batasan unang4undang b$le" dilaksanakan s+eerti
eks2en 32! 'eraturan4'eraturan Kawalan /asil Tembakau 200). Iaitu sese$rang 2ang dida+ati
mer$k$k di tem+at awam b$le" didenda dan di"ukum berdasarkan seks2en berkenaan. !agi
+elajar +ula ada undang4undang 2ang berkaitan iaitu merujuk SURAT PEELILI!" I#TISAS
$IL% -'())* . #u/uman e Atas Murid Men0hisap Ro/o/% emua 'engetua dan 6uru !esar
"endakla" mengambil tindakan ke atas murid 2ang dida+ati bersala" meng"isa+ r$k$k dengan
mengenakan "ukuman se+erti berikut E
Kesala"an Kali 'ertama E ($tan 1 kali
Kesala"an Kali Kedua E ($tan 2 kali
Kesala"an Kali Ketiga E ($tan 3 kali
Kesala"an Kali Keem+at E 6antung 'ersek$la"an 0selama tem+$" tidak melebi"i 1) "ari1
Kesala"an Kali Kelima E !uang ek$la" .
4.4 M*:u!23 S!8!%
*embuang sam+a" b$le" dikateg$rikan ke+ada masala" m$ral dan etika. *embuang
sam+a" atau membiarkan sam+a" adala" sika+ tidak berm$ral se+erti men-am+akkann2a dari
kenderaan atau membiarkan sam+a" di +erkela"an5 kawasan riada" dan begitu juga disek$la".
Teta+i a+abila ia dibiarkan berleluasa maka kawasan berkenaan akan k$t$r dan menjijikkan.
1)
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
ebagai +ili"an m$ral bagi mengatasi +ermasala" sebegini maka eks2en )B 9kta ;alan 'arit dan
!angunan 1:B) dan 9kta 'engurusan isa 'e+ejal dan 'embersi"an 9wam 09kta @B21 b$le"
digunakan $le" Kerajaan Tem+atan5 dewan !andara2a dengan memberikan denda ke+ada
+embuang sam+a" 2ang tidak beretika.
4.3 M*,-,/, :!%!2 -u'!%
Tidak dinafikan ke-anggi"an +elbagai gajet tekn$l$gi masa kini meru+akan "ak milik
+eribadi dan bukanla" untuk dik$ngsi bersama5 $le" itu tidak ada sesia+a jua 2ang ta"u
kandungan telef$n bimbit5 k$m+uter bimbit dan n$te b$$k. *en-eritakan dan menunjukkan
ba"an lu-a" 2ang tersim+an dalam alat k$munikasi dikateg$rikan sebagai tidak berm$ral55 m$ral
2ang renda" dan tidak beretika dalam ke"idu+an s$sial. Teta+i sekiran2a ia tidak dibendung ia
membawa ke+ada im+likasi agama dan gangguan seksual serta gangguan s$sial. Ole" itu sebagai
+ili"an m$raln2a eks2en :22 Kanun Keseksaan 0men2im+an 3ide$ lu-a"1 dan eks2en . 011 0 a
1 9kta 'ena+isan #ilem 2002 0memiliki 3ide$ lu-a"1 bagi mengatasi +ermasala"an tersebut.
K$nteks undang4undang suda" jelas5 ia adal" sebagai jalan terak"ir a+abila +erbuatan tidak
berm$ral dilakukan se-ara berterusan dan undang4undang adala" jalan sebagai "ukuman dan
dendaan 2ang tidak ada +ada +rinsi+ m$ral dan etika.
4.4 M*2'u.,
Kegiatan men-uri adala" satu kesala"an m$ral5 etika dan undang4undang 2ang serius.
Kesala"an men-uri mengundang tidak selesa +ada mas2arakat kerana "akn2a diram+as $le"
$rang lain. !agi situasi di sek$la" a+abila se$rang +elajar terlibat dalam +erlakuan ini5 walau+un
kesala"an men-uri benda4benda 2ang kurang bernilai senilai sebatang +en atau sebua" buku5 itu
tidak serius teta+i ia adala" teta+ tidak beretika. 9+abila ia tela" men-a+ai ta"a+ melebi"i umur
ju3ana5 maka akta .B) seks2en 3BC Kesala"an *en-uri dan seks2en 3B: eksaan bagi Kesala"an
*en-uri b$le" digunakan sebagai membendung akti3iti men-uri.
4.5 M*.&s!//!2 >!.1! (*2+! S*/&-!% ?<!2+!-,s* @
*enurut Kamus Dewan 0200BE 1BCB15 3andalism merujuk ke+ada +erbuatan
membinasakan atau mer$sakkan "arta benda awam atau +ersendirian. %andalism juga dikenali
sebagai +ugut atau +emugut atau laku musna".Dari segi k$nteks sek$la" +ula 3andalism
1.
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
meru+akan laku musna" 2ang beru+a +elanggaran disi+lin 2ang mana termasukla" mer$sakkan
"arta benda sek$la"5 men-$nteng meja5 meme-a"kan -ermin tingka+5 menendang +intu tandas5
memata"4mata"kan +$k$k5 bermain dengan alat +emadam a+i5 meng$t$rkan kawasan sek$la"5
men-$nteng dinding bilik darja"5 mer$sakkan "arta benda guru dan guru besar dan mengguris
kenderaan guru.
*er$sak "arta benda kantin se+erti memata"4mata"kan sudu dan gar+u5 mengemek dan
meme-a"kan +iring dan meng"ilangkan sudu5 gar+u5 gelas dan +iring.*er$sakkan "arta benda
+elajar lain se+erti meman-itkan ta2ar basikal5 meng$t$rkan bilik darja"5 meng$t$rkan tandas5
men2ala"gunakan barang4barang asrama dan meng$2akkan baju kawan. 0Kamaruddin /aji
/usin5 1::.E1.01
e-ara ringkasn2a +engertian 3andalisme iala" +erbuatan mer$sakkan atau memusna"kan
kemuda"an awam atau "arta +ersendirian tan+a sebab 2ang sa" di sisi undang4undang sama ada
ia dilakukan se-ara +ersendirian atau berkum+ulan 0geng1. Kegiatan ini juga sering dilakukan
$le" g$l$ngan remaja terutaman2a +elajar4+elajar sek$la"5 tidak mengira lelaki ma"u+un
+erem+uan.%andalism juga mengakibatkan +i"ak awam dan swasta mengalami kerugian kerana
ter+aksa mengeluarkan k$s untuk membaiki dan menggantikan barang4barang 2ang r$sak.
!erikut di+a+arkan +eraturan dan undang4undang 2ang b$le" mengekang +erlakuan 3andilism?
*urid 2ang melakukan kesala"an ringan akan diberikan amaran.
*urid 2ang mengulangi kesala"an 2ang sama seban2ak tiga kali akan dikenakan sebatan.
*urid 2ang melakukan kesala"an 2ang berat walau+un baru kali +ertama5 akan diberikan
amaran dan dikenakan sebatan.
Denda akan dikenakan ke atas murid4murid 2ang mer$sakkan "arta benda sek$la" sama
ada se-ara sengaja atau tidak.
*urid 2ang mengulangi +erbuatan mer$sakkan "arta benda sek$la" seban2ak tiga kali
akan dikenakan denda dan dimaklumkan ke+ada ibuba+a atau +enjaga.
/ukuman sebat 0mer$tan1 akan dilakukan $le" 6uru !esar atau guru 2ang diturunkan
kuasa ke+ada mereka iaitu 6uru 'en$l$ng Kanan5 'en2elia 'etang dan 6uru Disi+lin.
1@
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
etia+ "ukuman sebat 2ang dijalankan ke atas murid akan disaksikan $le" se$rang guru
lain.
5.0 K*s,8u-!2

'endidikan etika +erlu di+u+uk di +eringkat sek$la"5 di institut +engajian tinggi dan
seterusn2a di tem+at kerja. 'endidikan etika akan memberi garis +anduan k$d etika kerja
+r$fessi$nal. Etika ini diwujudkan untuk mengawal tingka"laku indi3idu su+a2a mereka da+at
menggunakan segala +engeta"uan5 ke+akaran dan kema"iran 2ang ada untuk kebaikan semua
+i"ak. Terda+at lima fakt$r 2ang mem+engaru"i +embentukan etika. bermula dengan +engaru"
keluarga 0Family Influence15 +engaru" rakan 0Peer Influence15 +engalaman "idu+ 0Life
Experince15 nilai +eribadi dan +rinsi+ $ral 0Personal values and Morals1 dan fakt$r situasi
0Situational Factors1.
'enulisan etika ini diulas lebi" lanjut mengambil kira tiga fakt$r utama di atas iaitu
+engaru" keluarga 0Family Influence15 +engaru" rakan 0Peer Influence15 dan fakt$r situasi
0Situational Factors1. Etika se"arusn2a di+elajari dan diamalkan dalam ke"idu+an "arian dan
dalam a+a jua tindak tanduk kita. Keberkesanan +rinsi+ etika terletak +ada indi3idu itu sendiri.
Tan+a disi+lin diri dan kekuatan mental 2ang tinggi sese$rang itu tidak da+at men-a+ai etika
2ang dike"endaki. 9+abila masala" etika ini tidak da+at ditangani5 maka jalan terak"ir iala"
+enguatkuasaan undang4undang. 9+abila ini berlaku suda" tentu keadaan suda" terlambat untuk
di+erbetulkan kerana suda" tentu ada "ukuman 2ang menanti mereka 2ang bersala". e-ara
kesim+ulann2a da+atla" kita sim+ulkan ba"awa etika itu wujud dalam diri sese$rang itu dengan
adan2a disi+lin dan kekuatan diri indi3idu itu sendiri.
RU)UKAN
9bdul (a"man *d. 9r$f 01:::1. Pendidi/an Moral% Teori Eti/a dan Amalan Moral . erdangE
>ni3ersiti 'utra *ala2sia.
1B
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
9"mad 9min *$"d ulaiman 01::.1. Se/sualiti dan aunselin01 uala LumpurE >tusan
'ubli-ati$n F Distribut$rs dn !"d.
9bd. #ata" /asan 020011. 'engenalan #alsafa" 'endidikan. Kuala ,um+urE 'T. 'ubli-ati$ns
and Distribut$rs5
!a3e-5 &. 020121. $-ial (es+$nsibilit2 and 'r$fessi$nal Et"i-s in *anagementE $me
Em+iri-al E3iden-es at &$untr2 ,e3els. *anaging 6l$bal Transiti$ns5 100) 0Ainter115
3@143BB.
!andura. 95 Aalter5 (. 01:.:1. Adolescent A00ression. ($nal 'ress.
#rankena5 A.K. 01:B31.Et"i-s. Englew$$d &liffs5 New ;erse2E 'renti-e /all5 In-.

6enfa5 &. 0200C1. Features of Postmodern La2. 6l$bal ,aw (e3iew5 .5 00@.
/a<il 9bd /amid 01::01. Sosiolo0i Pendidi/an 3alam Perspe/tif !e0ara. Kuala ,um+ur5
Dewan !a"asa Dan 'ustaka.
Kamarudin /j. /usin01::.1.'edag$gi 3E 'enggunaan 'sik$l$gi dalam !ilik Darja". elang$r
Darul E"sanE ,$ngman *ala2sia.
Kamus Dewan1 Edisi Ke tiga 01::B15 3e2an !a"asa dan 'ustaka5. Kuala ,um+ur.
Katts$ff5 ,$uis O. 0200)1.'engantar #ilsafat. Tiara Aa-ana E G$g2karta.
*a"m$$d Ni<ar *u"ammad 01::31. Pen0hantar Psi/olo0i. Satu Pen0enalan Asas epada 4i2a
Tin0/ah La/u Manusia% Kuala ,um+ur E Dewan !a"asa Dan 'ustaka.
*ustaffa Daud01::@15Etika 'engurusan5>tusan 'ub.FDist.dn.!"d.5K.,.
1C
PROFESSIONAL ETHICS
650920075509001/OUMM3203
*ala2sia. O+en >ni3ersit2 *ala2sia5 #a-ult2 Of !usiness and *anagement. 020131 Profesional
Ethics5 03rd ed.1 elang$rE O+en >ni3ersit2 *ala2sia.
3enss$n5 &. 0200@1. Encyclopedia of Mana0ement1 edited 5y Marilyn M% #elms. ;$urnal Of
!usiness 9nd #inan-e ,ibrarians"i+5 120215 B@.
urat 'ekeliling Ik"tisas !il. .H1::B E a2asan Laran0an Mero/o/ Kementerian 'endidikan
*ala2sia. Kuala ,um+ur.
urat 'ekeliling Ik"tisas !il. )H1::B . #u/uman e Atas Murid Men0hisap Ro/o/.Kementerian
'endidikan *ala2sia. Kuala ,um+ur .
1:
PROFESSIONAL ETHICS