Anda di halaman 1dari 1

Perorangan / Kelompok *)

PROGRAM PEMBERIAN TUGAS TERSTUKTUR


SMP PROVIDENTIA
TAHUN AJARAN 2014-2015
Mata pelajaa! " IPA
Kela# " I$ %A&B&'(
)a*t+ " 1 ,-!..+
Sta!/at K0,pete!#- "
3. Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
K0,pete!#- Da#a "
3.1 Mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya
dalam kehidupan sehari-hari.
I!/-*at0 "
1. Siswa dapat membedakan muatan listrik positif dan muatan listrik negatif
2. Siswa menjelaskan beberapa cara untuk memberi muatan dan interaksi antara benda
bermuatan.
Alat /a! Ba1a!
1. Alat !enggaris 2 buah" kain wol" kain sutera
2. #ahan Serpihan kertas
'aa Keja
1. $osoklah penggaris plastik ke kain wol dan kain sutera
2. #uatlah sobekan kertas
3. %ekatkan penggaris plastik yang telah di gosok ke serpihan kertas
&. %ekatkanlah penggaris plastik yang telah digosok kain wol dengan penggaris plastik
yang telah di gosok dengan kain sutera
'. (atatlah semua kejadian di buku tugas
K-te-a Pe!-la-a!
1. )etepatan dalam pengumpulan tugas *di kumpulkan sebelum jam +.3, wib-
2. )erapihan penulisan laporan
3. !embuatan kesimpulan
.#
1. /ntuk indikator di cantumkan hanya indikator yang akan di berikan tugas
SE2AMAT BEKERJA 3
*) Pilih Salah Satu

Anda mungkin juga menyukai