Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PALOH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014


Pendidikan Moral Tingkatan 2
Masa: 1 Jam
Nama Pelajar: ______________________________ Tarikh: _____________
BAHAGIAN A [60 markah]
Soala 1h!""a Soala #0
Araha: Bulatkan jawapan yang betul
1 !pakah tujuan Tuhan men"iptakan
manusia#
! Menyesali kekurangan diri
B Mematuhi suruhan dan larangan$
Nya
% Memandang tinggi akan
masyarakat berakhlak
& Melakukan kemungkaran jika tidak
patuh akan agama
2 !nda merupakan makhluk istimewa
"iptaan Tuhan
! Bersyukur
B Puas hati
% 'embira
& Bangga
( !yah 'anes terpaksa bekerja di luar
kawasan selama beberapa hari !pakah
tindakan 'anesh#
! 'embira
B Berasa lega
% Mendoakanya
& Mentertawakannya
) *esuatu tugas yang diberikan perlu dibuat
dengan tanggungjawab dan sempurna agar
kita dapat+
! 'anjaran
B ,emewahan
% ,eper"ayaan
& Penghargaan
- !pakah kesan jika tiada si.at amanah
dalam anggota masyarakat#
! Banyak kerja yang tidak disiapkan
B Pergaduhan sesama anggota
masyarakat
% Masing$masing mementingkan diri
sendiri
& Tiada harga diri dan keper"ayaan
sesama sendiri
/ 0rang yang tidak boleh menimbulkan
keper"ayaan kepada orang lain dianggap
sebagai seorang yang
! 1ngkar
B Tidak peka
% Tidak amanah
& *uka berbohong
2 !kti3iti$akti3iti seperti ____________
dapat menjana pemikiran remaja
! bersukan
B 4iarah$men4iarahi
% tidur sepanjang masa
& berehat pada hujung minggu
5 Perhubungan yang bebas sesame manusia
boleh mengundang+
1
! Bahaya
B ,esedihan
% ,eselamatan
& ,egembiraan
6 78emaja berwawasan dan berakhlak mulia
merupakan asset Negara9 Pernyataan ini
merujuk kepada
! ,esanggupan diri untuk
melaksanakan tugas dengan
sempurna
B Membuat keputusan yang saksama
dan tidak berat sebelah
% ,eupayaan diri agar mampu
menjaga maruah diri
& Beradab sopan dan berbudi pekerti
1: !dibah sepatutnya memanggil adik$
adiknya dengan panggilan
! Nama penuh
B Nama singkatan
% Nama yang mereka sukai
& Nama yang sedap didengar
11 !malan yang mempunyai kaitan dengan
nilai harga diri ialah
1 melibatkan diri dalam akti3titi
kokurikulum
11 menurut kemahuan rakan sebaya
111 menyerahkan hala tuju Negara
kepada pemimpin sahaja
1; tidak melibatkan diri dalam
penyalahgunaan dadah
! 1 dan 11
B 11 dan 111
% 111 dan 1;
& 1 dan 1;
12 *ekiranya kira bertanggungjawab< kita
akan
! &i"a"i
B &itakuti
% &itindas
& &ihormati
1( !pakah tindakan yang akan anda ambil
terhadap rakan anda yang merosakkan
harta benda sekolah#
! Melarang dan memarahinya
B Membiarkan pengawas mengambil
tindakan
% Melarangnya lalu melaporkan
kepada guru disiplin
& Memukulnya lalu menyerahkan
kepada guru disiplin
1) =ang berikut merupakan sikap yang
membolehkan seseorang menge"ap
kejayaan dalam hidup< k$%&al!
! Pesimis
B Berwawasan
% 'igih berusaha
& Berkeyakinan diri
1- Pilih tingkah laku yang '!(ak
menunjukkan amalan hemah tinggi
! Berjabat tangan
B Ber"akap sopan
% Berlagak sombong
& Merendahkan suara
1/ !pakah yang anda .aham tentang nilai
toleransi#
! Menjaga hubungan dengan ahli
keluarga
B Bertolak ansur< sabar dan
mengawal diri
% Perbin"angan dengan rakan dan
guru
& Nasihat$menasihati antara satu
sama lain
12 Bagaimanakah "ara anda menyedarkan
rakan$rakan anda yang tidak mengamalkan
toleransi
! Menyindir
B Berbin"ang
% Menghantar surat layang
& Memberitahu kepada orang lain
15 !pakah kepentingan adat dan tradisi yang
menjadi amalan sesuatu masyarakat#
! >ntuk mengingati ahli keluarga
B >ntuk mengekalkan amalan
% untuk menunjuk$nunjuk
& sumber kewangan
16 Pernyataan di bawah merupakan matlamat
hidup indi3idu< k$%&al!
! Ber"ita$"ita tinggi
B ?idup dengan selesa
% Mengehadkan pendidikan
2
& Memajukan diri dan keluarga
Soala 20 h!""a Soala 22 )$r(a*arka
+$r,a'aa (! )a-ah.
2: !pakah kesilapan yang dibuat oleh &anis#
! Tidak menghindarkan amalan yang
boleh menjejaskan maruah diri
B Tidak menjalankan tanggungjawab
dengan sempurna
% Tidak mengambil kira kepentingan
diri
& Tidak menjaga hubungan yang
baik
21 ,onsep keadilan ialah +
! Tidak berat memikul beban
B Tidak berat mata memandang
% Berat sebelah dalam semua hal
& Tidak berat sebelah dalam tindakan
dan perasaan
22 !pakah pandangan anda terhadap sikap
&anis#
! Mengikut kemampuan
B ,esederhanaan
% ,eterlaluan
& ,esabaran
2( Mengapakah sikap kesederhanaan penting
kepada &anis#
! Melakukan sesuatu yang baik
untuk diri sendiri dan orang lain
B Menolong orang tanpa merosakkan
diri sendiri
% *upaya dapat menegakkan
kebenaran
& &apat mengawal perasaan
2) Jika kita berusaha dengan gigih<
__________________akan dapat kita
"apai
! ,egagalan
B ,eke"ewaan
% ,emunduran
& ,ejayaan diri
2- Pilih pernyataan yang tidak benar
! Memberi makan kepada haiwan
merupakan sikap yang mulia
B Menganiaya haiwan adalah
perbuatan yang menghargai nyawa
% *ikap prihatin terhadap alam
sekitar perlu dipupuk sejak dari
ke"il
& Pen"emaran alam akan
membantutkan pembiakan .lora
dan .auna
2/ !malan nilai keadilan dapat ditunjukkan
dengan "ara
1 Memberikan hukuman apabila terbukti
melakukan kesalahan
11 Memberikan layanan yang adil
111 Menyediakan kemudahan kepada
golongan 0,>
1; Membuang sampah sarap ke dalam
sungai
! 1< 11 dan 111 sahaja
B 1< 11 dan 1; sahaja
% 11< 111 dan 1; sahaja
& *emua diatas
22 8asional bermaksud
! Membuat keputusan yang "epat
B Ber.ikir se"ara pantas dan
mengambil tindakan
% Mengemukakan alas an yang tidak
munasabah
& Ber.ikir dan mengambil tindakan
berdasarkan pertimbangan wajar
3
Danis pelajar tingkaran 1,
tercedera ketika
meleraikan pergaduhan
antara 2 kumpulan
25 Tidak mudah putus asa merupakan "iri$"iri
orang yang
! Berdikari
B Berino3asi
% Berdedikasi
& Bertoleransi
26 *hi @r ingin mendermakan wang kepada
mangsa$mangsa tsunami Berapakah
jumlah wang yang sepatutnya
didermakan#
! *emua sekali
B *eparuh sahaja
% Mengikut lebihan wang keperluan
& Mengikut jumlah yang didermakan
oleh orang lain
(: Pernyataan di atas merujuk kepada "iri$"iri
! Tidak keterlaluan dalam pertuturan
dan perlakuan
B Tindak balas terhadap pujian yang
diterima
% Menegakkan kebenaran
& !malan kesederhanaan
BAHAGIAN B [12 markah]
Soala #1 h!""a Soala #6
Araha: Padankan nilai yang diberi dengan pernyataan yang sesuai
! ?emah tinggi % 8asional @ ,esederhanaan
B Bertanggungjawab & !manah A ,asih *ayang
No. P$r,a'aa N!la!
(1
*ikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan keper"ayaan dan keyakinan
orang lain
(2
Budi pekerti dan tingkah laku yang mulia< lemah lembut< serta berbudi bahasa
dalam pergaulan seharian
4
Sikap sombong dan
bongkak selalu
membawa kerugian.
((
,esanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna
()
,epekaan dan perasaan "intayang mendalam serta berkekalan yang lahir
daripada hati yang ikhlas
(-
Boleh ber.ikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil
tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar
(/
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama
ada dalam pemikiran< pertuturan atar pelakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain
BAHAGIAN / [0 markah]
Soala #1 h!""a Soala 40
Araha: 1si huru.$huru. yang sesuai untuk membentuk satu perkataan berdasarkan kata kun"i yang
diberikan
(2 !kti3iti utama mengerjakan ibadah dalam agama masing$masing
@ M B !
(5 Perbuatan memberi wang atau lain$lain untuk mendapatkan sesuatu tender
8 > ?
(6 !khlak yang baik akan men"erminkan _________________ seseorang
P 8 1 &
): *ikap _____________ dapat mengelakkan perselisihan .aham antara pelbagai kaum
0 B @
K$r'a* Soala Tama'
5
2!*$(!aka Ol$h3 2!*$mak Ol$h3
Pn 8oslinamaria !bdul 8ahman
Pn Teo 'et Ngo
,etua Panitia Pendidikan Moral
Tarikh: 1)hb !pril 2:1) Tarikh:
6