Anda di halaman 1dari 21

IPG KAMPUS BAHASA MELAYU

LEMBAH PANTAI, 59200 KUALA LUMPUR


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
AMBILAN JUN 2011-
_________________________________________________________________________________
PPG IPG SEMESTER 6
TAJUK:
PERANAN NASAKH DAN MANSUKH ,PANDANGAN ULAMA SALAF DAN
KHALAF TENTANG AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIHAT ,JENIS-JENIS HADIS
NABAWI DAN PETA MINDA PENGKELASAN HADITH-HADITH NABAWI.

NAMA : NORSIAH BINTI DIN
ANGKA GILIRAN : PPG 2011192360266
NO. I/C : 700102-11-6424
KELAS : PIS C
KOD/NAMA KURSUS : PQE 3102 - ULUM AL-QURAN DAN
ULUM HADITH.
NAMA PENSYARAH : USTAZ NORAZI BIN RANI
TARIKH HANTAR : 08 MAC 2014

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
2SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Saya mengucapkan syukur kehadrat Allah SWT kerana
dengan
izin-Nya dan diberi kekuatan dan kesihatan yang baik
untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.
Jutaan terima kasih di ucapkan kepada pensyarah
PQE 3102 Ulum Al-Quran Dan Ulum Hadith ,Ustaz
Norazi b.Rani, kerana telah memberi tunjuk ajar dan
nasihat kepada kami bagi saya menyiapkan tugasan
ini dengan jayanya.
Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk
memohon jutaan kemaafan sekiranya terdapat kesilapan
yang tidak disengajakan . Ini semua adalah kelemahan saya
sendiri. Saya berharap semoga tugasan yang saya siapkan
ini memenuhi kehendak soalan tugasan yang
diberikan.Banyak faedah yang saya perolehi daripada
tugasan ini.
Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah atas
ilmu yang dicurahkan kepada saya sehingga saya dapat
menyiapkan tugasan yang diberikan ini.

Sekian terima kasihPQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
3
ISI KANDUNGAN
BIL TAJUK

HALAMAN
1. SEKAPUR SIREH

2
2. ISI KANDUNGAN

3
3. PENDAHULUAN

4
4 MENGISBAT HUKUM DARI DALIL AL-QURAN


5
5.
PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF

8
6.
PERBAHASAN AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIHAT

9
7.
CONTOH AYAT MUHKAM, DAN MUTASYABIHAT

12
8
JENIS-JENIS HADIS NABAWI

15
9
PETA MINDA

20
10.
REFLEKSI TUGASAN

22
11
BIBLIOGRAFI


23

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
4PENGENALAN
An-Nasakh ialah membatalkan pengamalan dengan sesuatu hukum syara dengan dalil
yang datang kemudian dari padanya.Tidak ada nasakh pada masa setelah Rasulullah saw
wafat.Nasakh (dalil yang menghapus hukum yang telah ada)Mansukh (hukum yang
dibatalkan, dihapuskan,atau dipindahkan)Hukum yang di nasakh harus pada hukum syara (
ketentuan Allah).Kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat ( dibatasi) dengan waktu
tertentu.nasikh dan mansukh mempunyai beberapa bahagian dan jenis-jenisnya,.
Ilmu muhkam wal Mutasyabih di latar belakangi oleh adanya perbezaan
pendapat ulama tentang adanya hubungan suatu ayat atau surat yang lain. Sementara yang
lain mengatakan bahwa didalam Al-Quran ada ayat atau surat yang tidak berhubungan, di
sebabkan pendapat ini, maka suatu ilmu yang mempelajari ayat atau surat Al-Quran cukup
penting kedudukannya.Sebagaimana telah kita maklumi, bahwa al-Quran diturunkan dalam
bahasa Arab. Kerana itu, untuk memahami hukum-hukum yang di kandung nash-nash al-
Quran diperlukan antara lain pemahaman dalam segi kebahasaan dalam hal ini adalah
bahasa Arab.


2.0 PERANAN NASAKH DAN MANSUKH
Peranan nasikh dan mansukh dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran ini amatlah
penting kerana ia merupakan sebahagian daripada kajian ilmu Al-Quran yang harus
difahami bagi mufassir fuqaha, ahli usul fiqh agar pengetahuan tentang undang-undang
tidak menjadi kabur atau salah. Nasikh dan mansukh juga memainkan peranan yang
penting dalam proses penetapan syara , kerana ia merupakan bahagian dari kesempurnaan
ijtihad.Para sahabat, tabiin dan generasi seterusnya cukup menaruh perhatian yang tinggi
terhadapnya. Kajian terhadapnya seakan tidak pernah lapuk di makan zaman dan terus
releven untuk dipelajari dari kesemasa.

Seorang ilmuwan hadits yang mengetahui nasikh dan masukh mempunyai
keunggulan, nasakh dan mansukh adalah ilmu yang rumit dan sulit sebagaimana ungkapan
al Zuhri: yang paling memberatkan dan menguras tenaga bagi ahli fikih adalah
membezakan hadits yang telah dimansukh dengan hadits yang manasihknya. Imam syafii
seorang yang terkenal dengan gelar penolong sunnah mempunyai peranan yang besar
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
5


dalam bidang ini.Pengetahuan tentang nasikh dan mansukh mempunyai fungsi dan peranan
yang besar bagi para ahli ilmu agar pengetahuan tentang suatu hukum tidak kacau dan
kabur. Karena itulah perhatian mereka kepada hadis sangat besar, Imam Syafii, imam
Hambali dan para imam yang lain begitu menganggap penting ilmu ini, kerana dia termasuk
ilmu yang dengannya pemahaman hadis akan menjadi benar dan tidak sempit. Kerana
pentingnya ilmu ini, imam-imam juga menjelaskan hal ini kepada murid-murid mereka,
menganjurkan mempelajarinya, menekuninya, menemukan hal-hal pelik berkenaan
dengannya, mensistematisasikannya dan menyusun karya dalam bidang ini.


2.1 MENGISBAT SESUATU HUKUM DARI DALIL AL-QURAN

Diantara contoh-contoh ayat-ayat yang masyhur yang di nasakh ialah;-
Menurut Jalaluddin As-Suyuti terdapat sebanyak dua puluh dua ayat yang
dimansukh dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Syeik Muhammad Abdul Adzim
Al-Zarqani di dalam kitabnya Manahil Al-'urfan fi Ulumi Al-Qur'an,diantaranya:
1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 115 di bawah ini:

...

" Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah
wajah Allah.Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. " (QS. Al-
Baqarah: 115). ayat ini menurutnya (Jalaluddin As-Suyuti) mansukh, di nasakh oleh firman
Allah:
...

"... Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada,
palingkanlah mukamu ke arahnya ... " surah. Al-Baqarah: ayat 144).
Ayat pertama diatas menjelaskan kebolehan menghadap ke arah mana saja dalam solat,
dengan alasan bahawa milik Allah lah semua alam ini dan tidak ada perintah menghadap ke
arah tertentu. Dan ayat kedua turun menjelaskan larangan menghadap selain ke baitullah
Masjidil Haram dalam solat di mana-mana kita berada, maka ayat yang
pertama mansukh oleh ayat yang kedua.
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
6


Ada juga yang berpendapat bahawa ayat yang pertama tersebut tidak di nasakh , sebab ia
berkenaan dengan solat sunnah saat dalam perjalanan yang dilakukan di atas kenderaan,
juga dalam keadaan takut dan kecemasan. Dengan demikian hukum ini tetap berlaku,
sedangkan ayat yang kedua berkenaan dengan solat fardhu lima waktu. Dan yang benar
adalah ayat yang kedua ini menasakh perintah menghadap ke Baitul Maqdis yang
ditetapkan di dalam Sunnah.

2. Firman Allah:
...
" Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,
jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya
secara ma'ruf. " (QS.Al-Baqarah: 180). Dikatakan bahawa ayat ini mansukh oleh ayat
tentang kewarisan, dan oleh hadis berikut:
"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan
haknya, maka tidak ada wasiat bagi orang waris. "(HR. Abu Daud).

3. Firman Allah


" Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan
kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. " (QS. Al-Baqarah: 180).
Ayat ini di nasakh oleh ayat:


"Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan, hendaklah ia berpuasa
..." ( Surah. Al-Baqarah:ayat 180). Hal ini berdasarkan keterangan dalam As-Sahihaini ,
berasal dari Salamah bin Al-Akwa ', "ketika turun ayat ini, maka orang yang ingin tidak
berpuasa ia membayar fidyah, sehingga turunlah ayat setelahnya yang menasakh nya. "
Ibnu Abbas berpendapat, ayat yang pertama adalah muhkam tidak mansukh . Al-Bukhari
meriwayatkan dari 'Atho', bahawa ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat;

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
7" Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. "
Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak di mansukh (hukumnya, meski bacaannya dihapuskan),
tetapi tetap berlaku bagi mereka yang telah lanjut usia yang tidak sanggup lagi
berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa dengan memberikan makanan kepada seorang
miskin pada setiap harinya. Dengan demikian, maka makna " yuthiqunahu "dalam ayat itu
bukan bermakna sanggup menjalankan. Tetapi maknanya ialah "mereka sanggup berjalan
namun dengan sangat susah payah dan memaksakan diri."
4. Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183:

" Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kamu ... " tasybih ini dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam
(ahli kitab), yang mana mereka diharamkan berhubungan suami isteri, dan makan pada
malam puasa. Hukum ayat ini di nasakh dengan firman Allah SWT:" Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu
" (QS. Al-Baqarah: 187).


5. Firman Allah:

" Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram Katakanlah: Berperang
dalam bulan itu adalah dosa besar ... " (QS. Al-Baqarah: 217). Ayat ini di nasakh oleh ayat:

"Dan perangilah orang musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu
semuanya." (QS. At-Taubah 3
6).
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
8


Ada yang berpendapat, keumuman perintah berperang dalam ayat ini harus diertikan
sebagai perintah berperang di luar bulan-bulan haram, kerana itu dikatakan tidak
ada nasakh .


3.0 PANDANGAN ULAMA SALAF DAN ULAMA; KHALAF DALAM PERBAHASAN
AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIHAT.

3.1 Pengertian Muhkam dan Mutasyabih

Muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama. Kata hukm bererti memutuskan antara
dua hal atau lebih perkara, maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan
memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Sedangkan muhkam adalah sesuatu yang
dikukuhkan, jelas, fasih dan membezakan antara yang hak dan batil.

Mutasyabih secara bahasa berasal dari kata syabaha, yakni bila salah satu dari dua hal
serupa dengan yang lain. Syubhah ialah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat
dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkrit atau
abstrak.

Pada pengertian dari segi istilah pula,banyak sekali pendapat para ulama tentang
pengertian muhkam dan mutasyabih, salah satunya al-Zarqani. Di antara definisi yang
diberikan Zarqani adalah sebagai berikut:

1). Muhkam ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya lagi nyata yang tidak mengandungi
kemungkinan nasakh. Mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi (maknanya), tidak diketahui
maknanya baik secara aqli maupun naqli, dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah
mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat
(fawatih al-suwar). Pendapat ini ditujukan al-Lusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab
Hanafi.
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
9


2). Muhkam ialah ayat-ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun melalui
takwil. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksudnya, seperti
datang hari kiamat, keluarnya dajjal, huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal surat
(fawatih al-suwar) pendapat ini dibangsakan kepada ahli sunah sebagai pendapat yang
terpilih di kalangan mereka.


3). Muhkam ialah ayat-ayat yang tidak mengandungi kecuali satu kemungkinan makna
takwil. Mutasyabih ialah ayat-ayat yang mengandungi banyak kemungkinan makna takwil.
Pendapat ini ditujukankan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli ushul fikih mengikutinya.

4). Muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan.
Mutasyabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri, tetapi memerlukan keterangan tertentu dan
yang lain diterangkan dengan ayat atau keterangan yang lain pula karena terjadinya
perbezaan dalam menakwilnya. Pendapat ini diceritakan dari Imam Ahmad. r.a.

5). Muhkam ialah ayat yang saksama susunan dan urutannya yang membawa kepada
kebangkitan makna yang tepat tanpa pertentangan. Mutasyabih ialah ayat yang makna
seharusnya tidak terjangkau dari segi bahasa kecuali bila ada bersamanya indikasi atau
melalui konteksnya. Lafaz musytarak masuk ke dalam mutasyabih menurut pengertian ini.
Pendapat ini adalah dari Imam Al-Haramain.


Subhi ash-Shalih merangkum pendapat ulama dan menyimpulkan bahwa muhkam adalah
ayat-ayat yang bermakna jelas. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak
jelas, dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat.


3.2 PERBAHASAN AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIHAT (ULAMA SALAF DAN
ULAMA KHALAF)

Dalam Al-Quran sering kita temui ayat-ayat mutasyabihat yang menjelaskan tentang sifat-
sifat Allah. Contohnya Surah ar-Rahman [55]: 27:


PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
10ertinya: Dan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan.

Atau dalam Q.S. Taha [20]: 5 Allah berfirman :ertinya: (iaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 'Arsy. Dalam hal ini,
Subhi al-Shalih membedakan pendapat ulama ke dalam dua mazhab.

a.) Mazhab Salaf, iaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat
mutasyabih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan
Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil ini bagi Allah dan mengimaninya
sebagaimana yang diterangkan Al-Quran serta menyerahkan urusan mengetahui
hakikatnya kepada Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat
maksud ayat-ayat ini kepada Allah, mereka disebut pula mazhab Mufawwidah atau Tafwid.
Ketika Imam Malik ditanya tentang makna istiwa`, dia berkatayang bermaksud:-

ertinya: Istiwa` itu maklum, caranya tidak diketahui (majhul),
mempertanyakannya bidah (mengada-ada), saya duga engkau ini orang jahat. Keluarkan
olehmu orang ini dari majlis saya.

Maksudnya, makna lahir dari kata istiwa jelas diketahui oleh setiap orang. akan tetapi,
pengertian yang demikian secara pasti bukan dimaksudkan oleh ayat. sebab, pengertian
yang demikian membawa kepada asyabih (penyerupaan Tuhan dengan sesuatu) yang
mustahil bagi Allah. kerana itu, bagaimana cara istiwa di sini Allah tidak di ketahui.
selanjutnya, mempertanyakannya untuk mengetahui maksud yang sebenarnya menurut
syariat dipandang bidah (mengada-ada).

Kesahihan mazhab ini juga di kuatkan oleh riwayat tentang qiraat Ibnu Abbas.


PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
11ertinya: Dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah dan berkata orang-orang
yang mendalam ilmunya, kami mempercayai. (dikeluarkan oleh Abd. al-Razzaq dalam
tafsirnya dari al-Hakim dalam mustadraknya).

b. ) Mazhab Khalaf, iaitu ulama yang mentakkwilkan lafaz yang makna lahirnya
mustahil kepada makna yang lain dengan zat Allah, kerana itu mereka disebut pula
Muawwilah atau Mazhab Takwil. Mereka memaknai istiwa` dengan ketinggian yang abstrak,
berupa pengendalian Allah terhadap alam ini tanpa merasa kepayahan. Kedatangan Allah
diertikan dengan kedatangan perintahnya, Allah berada di atas hamba-Nya dengan Allah
Maha Tinggi, bukan berada di suatu tempat, sisi Allah dengan hak Allah, wajah dengan
zat mata dengan pengawasan, tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa.
Demikian sistem penafsiran ayat-ayat mutasyabihat yang ditempuh oleh ulama Khalaf.

Alasan mereka berani menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, menurut mereka,
suatu hal yang harus dilakukan adalah memalingkan lafaz dari keadaan kehampaan yang
mengakibatkan kebingungan manusia karena membiarkan lafaz terlantar tiada bermakna.
Selama mungkin mentakwil kalam Allah dengan makna yang benar, maka mengharuskan
untuk melakukannya. Kelompok ini, selain didukung oleh perbahasan aqli (akal), mereka
juga mengemukakan dalil naqli berupa atas sahabat, salah satunya adalah hadis riwayat
Ibnu al-Mundzir yang bermaksud:-

:(

)( (


ertinya: Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: : Dan tidak mengetahui takwilnya kecuali
Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berkata Ibnu Abbas:saya adalah di antara
orang yang mengetahui takwilnya.(H.R. Ibnu al-Mundzir)

Pendapat mazhab khalaf lebih disenangi Kerana pendapat mazhab khalaf lebih dapat
memenuhi tuntutan keinginan intelektual yang semakin hari semakin berkembang, dengan
syarat pentakwilan harus di lakukan oleh orang-orang yang benar-benar tahu isi Al-Quran,
atau dalam bahasa Al-Quran adalah ar-rasikhuna fil ilmi dan dikuatkan oleh doa nabi
kepada Ibnu Abbas. Dengan ini, para ulama menyebutkan bahwa mazhab salaf dikatakan
lebih aman kerana tidak dikhawatirkan jatuh ke dalam penafsiran dan penakwilan yang
menurut Tuhan salah. Mazhab khalaf dikatakan lebih selamat kerana dapat
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
12


mempertahankan pendapatnya dengan pandangan aqli.


Untuk mengetengahkan kedua mazhab yang kontradiktif itu, Ibn ad-Daqiq al-Id mengatakan
bahwa apabila pentakwilan yang dilakukan terhadap ayat-ayat mutasyabih dikenal oleh lisan
Arab, pentakwilan itu tidak perlu diingkari. Jika tidak dikenal oleh lisan Arab, kita harus
mengambil sikap tawaqquf (tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkan) dan
mengimani maknanya sesuai apa yang dimaksud ayat-ayat itu dalam rangka menyucikan
Allah.


Al-Quran yang berisi ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, menjadi motivasi
bagi umat. Islam untuk terus menerus menggali berbagai kandungannya sehingga mereka
akan terhindar dari taklid, bersedia membaca Al-Quran dengan khusyu sambil merenung
dan berfikir.

Menurut Yusuf Qardhawi, adanya muhkam dan mutasyabih sebenarnya merupakan ke-
Maha bijaksanaan Allah, bahwa Al-Quran ditujukan kepada semua kalangan, kerana bagi
orang yang mengetahui berbagai tabiat manusia, di antara mereka ada yang senang
terhadap bentuk lahiriyah dan telah merasa cukup dengan bentuk literal suatu nash. Ada
yang memberikan perhatian kepada spritualitas suatu nash, dan tidak merasa cukup dengan
bentuk lahiriyahnya saja, sehingga ada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan ada
orang yang melakukan pentakwilan, ada manusia intelek dan manusia spiritual.
Kalau hikmah ini kita kaitkan dengan dunia pendidikan, setidaknya Allah telah mengajarkan
ajaran muhkam dan mutasyabih kepada manusia agar kita mengakui adanya perbezaan
karakter pada setiap individu, sehingga kita harus menghargainya. Kalau kita sebagai guru,
sudah sepatutnya meneladani-Nya untuk kita aplikasikan dalam menyampaikan pelajaran
yang dapat diterima oleh peserta didik yang berbeza-beza dalam kecerdasan dan
tingkahlaku.

c). Contoh Ayat Ayat Muhkam dan Mutasyabihat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian di atas, bahawa ayat-ayat Muhkam berisi
tentang halal, haram, hudud, kewajiban janji dan ancaman. Sedangkan ayat-ayat
Mutasyabih berisi tentang asma Allah dan sifat-sifatNya. Berikut terdapat beberapa contoh
ayat al-Quran yang termasuk ayat muhkam dan mutasyabih.
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
13Ahmad Syadali dan Ahmad Rofii meringkas ada 3 sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-
Quran.

a). Disebabkan oleh ketersembunyian pada lafaz
Contoh: surahAbasa ayat 31:


ertinya: Dan buah-buahan serta rumput-rumput.
Lafaz

di sini mutasyabih karena ganjilnya dan jarangnya digunakan. kata

diertikan
rumput-rumputan berdasarkan pemahaman dari ayat berikutnya :


surah. Abasa ayat 32 :-ertinya: Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Ar-Raghib al-Asfhani membagi mutasyabihat dari segi lafaz menjadi dua, iaitu mufrad dan
murakkab. Mutasyabih lafaz mufrad adalah tinjauan dari segi kegaribannya, seperti kata
yaziffun, al-abu; Isytirak, seperti kata al-yadu, al-yamin.

b. ) Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna

Terdapat pada ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah swt. dan berita gaib.
Contoh: Q.S. al-Fath} [48]: 10.

.

Artinya: ...tangan Allah di atas tangan mereka....

Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna dan lafal.

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
14


Dalam Al-Quran, memang disebutkan kata-kata muhkam dan mutasyabih.
Pertama, lafaz muhkam , terdapat dalam Q.S. Hud [11]: 1


ertinya: Sebuah Kitab yang disempurnakan (dijelaskan) ayat-ayatnya....

Kedua, lafaz mutasyabih terdapat dalam Q.S. Zumar [39]: 23

.. .....

....
ertinya : (iaitu) Al-Quran yang serupa (mutasyabih) lagi berulang-ulang....

Ketiga, lafaz muhkam dan mutasyabih sama-sama disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini
terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 7:

4O- -Og~-.- 44O^ El^OU4N =U4-^-
+OuLg` e4C-47 7eE^4O` O}- Oq
U4-^- NOE=q4 eE_)l4=4N` W E`
4g~-.- O) )_)OU~ [uuCEe
4pON):441 4` 4O4l4=> +OuLg`
47.4g-- gO4Lu-g^-
47.4g--4 g)-Cj> 4`4 NUu4C
N-Cj> ) +.- 4pONCcO-4 O)
Ug^- 4pO7O4C EL4`-47 gO) 7
;}g)` gLgN 4L)4O 4`4 NO-OO4C )
W-O7q U4:^- ^_
Ertinya:-
Dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, diantaranya ada ayat-ayat muhkamat
yang merupakan induk dan lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya
condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk
menimbulkan fitnah dan mencari-cari tawilnya padahal tidak ada yang mengetahui
takwilnya kecuali Allah. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata,Kami beriman kepada
ayat-ayat yang mutasyabihat semuanya itu dari sisi Tuhan kami...

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
15


Berdasarkan tiga ayat tersebut, Ibn Habib al-Naisaburi menceritakan adanya tiga pendapat
tentang masalah ini. Pertama berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam
berdasarkan ayat pertama. Kedua berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya mutasyabih
berdasarkan ayat kedua. Ketiga berpendapat bahwa sebagian ayat Al-Quran muhkam dan
lainnya mutasyabih berdasarkan ayat ketiga. Inilah pendapat yang sahih. Ayat pertama,
dimaksudkan dengan muhkam-nya Al-Quran adalah kesempurnaan dan tidak adanya
pertentangan antara ayat-ayatnya. Maksud mutasybih dalam ayat kedua adalah
menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan dan
kemukjizatannya .

c). Ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan
bukan semua ulama. Inilah yang diisyaratkan Nabi dengan doanya bagi Ibnu Abbas:ertinya: Ya Tuhanku, jadikanlah dia seorang yang faham dalam Agama, dan ajarkanlah
kepadanya takwil.


Kesimpulan
Ayat-ayat muhkam dan mutasyabih adalah dua hal yang saling melengkapi dalam Al-
Quran. Muhkam sebagai ayat yang tersurat merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi
sebagai bayan (penjelas) dan hudan (petunjuk). Mutasyabih sebagai ayat yang tersirat
merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat dan kitab sastra terbesar
sepanjang sejarah manusia yang tidak akan habis-habisnya untuk dikaji dan di teliti.
Muhkam berisi tentang halal, haram, hudud, kewajiban janji dan ancaman. Sedangkan ayat-
ayat Mutasyabih berisi tentang asma Allah dan sifat-sifatNya.
Hikmah disebalik ayat-ayat yang terdapat yang terdapat dalam al-Quran jika kita
kaitkan dengan dunia pendidikan, setidaknya Allah telah mengajarkan ajaran muhkam dan
mutasyabih kepada manusia agar kita mengakui adanya perbezaan tingkahlaku pada setiap
individu, sehingga kita harus menghargainya. Kalau kita sebagai guru, sudah sepatutnya
meneladani-Nya untuk kita aplikasikan dalam menyampaikan pelajaran yang dapat diterima
oleh murid-murid kita yang berbeza-beza dalam kecerdasan dan tingkahlaku.

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
16


3) JENIS-JENIS HADITH NABAWI
Biasa juga dikenali sebagai al-Sunnah. Merupakan sebagai ucapan, perbuatan , pengakuan,
akhlak dan sifat-sifat kejadian Rasulullah saw. yang diriwayatkan. Sumber yang terpenting
selepas Al-Quran dalam pegangan dan kepercayaan Islam.Telah diterima sejak lebih seribu
tahun yang lalu secara menyeluruh iaitu semenjak kewujudan Islam itu lagi.

Pada awal perkembangan Islam Al-Hadis telah diriwayatkan secara lisan/ingatan, dan
selepas kira-kira 100 tahun kemudian ianya dikumpulkan dan dibukukan oleh para
penyelidik Al-Hadis. Hasil daripada pengumpulan tersebut Al-Hadis terbahagi pula beberapa
bahagian mengikut riwayat/periwayatnya:


(1.) Al-Hadis Mutawatir

Al-Hadis yang diketahui/diriwayatkan oleh beberapa bilangan orang yang sampai
menyampai perkhabaran (Al-Hadis) itu, dan telah pasti dan yakin bahawa mereka
yang sampai menyampai tersebut tidak bermuafakat berdusta tentangnya.

(2.) Al-Hadis Mashyur

Al-Hadis utama yang diriwayatkan dari berbilang periwayat Al-Hadis.iaitu sekurang-
kurangnya tiga sanad (jalan kepunca Al-Hadis) atau dari tiga periwayat Al-Hadis
yang berbeza.

(3.) Al-Hadis Sahih

Al-Hadis yang berhubung/bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir dan
periwayat-periwayat tersebut bersifat berikut:

i. Adil

ii. Kuat Ingatannya.

iii. Sejahtera dari keganjilan dan

iv. Sejahtera dari Kecederaan yang memburukkan.

(4.) Al-Hadis Hasan

Al-Hadis yang berhubung/bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir dan
periwayat-periwayat tersebut bersifat seperti Al-Hadis Sahih, tetapi mereka tidak
mempunyai ingatan yang kuat.

(5.) Al-Hadis Dho'if

Al-Hadis yang tidak diketahui periwayat atau pun periwayatnya tidak bersifat seperti
periwayat Hadis Sahih atau Hasan.

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
17


[6.] Al-Hadis Marfuk'

Al-Hadis yang diriwayatkan bersandarkan kepada keinginan Nabi saw sendiri, sama
ada ucapan,perbuatan atau pun takrirnya.

(7.) Al-Hadis Mauquf

Merupakan kepatuhan atau perkataan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada
kita.

(8.) Al-Hadis Mursal

Merupakan perkataan yang diucapkan oleh tabi'ie (mereka yang tidak pernah
bertemu Nabi saw) secara lansung atau terus kepada Nabi saw dengan tidak melalui
perantaraan sahabat.

(9). Al-Hadis Muttasil

Al-Hadis yang berhubung/bersambung sanadnya dan setiap mereka yang
meriwayatkannya mendengar terus dari orang yang meriwayatkan kepadanya
sehingga sampai kepada Nabi saw atau kepada para sahabat.

(10.) Al-Hadis Mahfuz

Al-Hadis yang terpelihara, iaitu mereka yang meriwayatkan Al-Hadis tersebut, adalah
mereka mempunyai kepercayaan yang tidak bertentangan kepercayaan dengan
kepercayaan terhadap gulungan lainnya (tidak ada kepentingan peribadi).

(11). Al-Hadis Jaiyid

Al-Hadis yang dikatakan baik dan Sahih oleh ahli atau para penyelidik Al-Hadis.

(12.] Al-Hadis Mujawwad dan Tsabit

Merupakan nama lain bagi Al-Hadis Sahih dan Hasan.

(13.) Al-Hadis Maudhuk'

Al-Hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan mendustakannya dari Nabi saw
pada halnya nyata tidak. Juga dikenali sebagai Al-Hadis Palsu.(Diriwayatkan
berdasar kepentingan tertentu).

Dari segi sampai tidaknya kepada Nabi, Hadis dibagi menjadi tiga:
1. Hadis Marfu: iaitu hadis yang periwayatannya sampai kepada nabi
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
18


2. Hadis Mauquf: iaitu hadis yang periwayatannya hanya sampai pada sahabat
3. Hadis Maqtu: iaitu hadis yang periwayatannya hanya sampai pada Tabiin.


1 .0 Pembahagian dari segi sifat periwayat hadis @ dari segi diterima atau tidak
diterimapakai sesuatu hadis:

1. Hadis yang diterima:

a) Hadis Sohih
Hadis Sohih Lizaatih
Hadis Sohih Lighairih

b). Hadis Hasan
Hadis Hasan Lizaatih
Hadis Hasan Lighairih

.2 . Hadis yang tidak diterimapakai - Dengan sebab berlaku keguguran pada isnad:

a) . Gugur yang jelas dan nyata:
# Mu'allaq
# Mursal
# Mu'dhal
# Munqati'

b) . Gugur yang tersembunyi
# Mudallas
# Mursal Khafi
# Mu'an'an
# Mu-annan

.3. Hadis yang tidak diterimapakai - Dengan sebab yang berpunca daripada diri periwayat

a). Maudhu'


b). Matruk


c) Munkar


d). Dhaif


e) Mu'allal


PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
19


f) Munkar

g) Dhaif


4) . Hadis yang bercanggah dengan periwayat yang thiqah:
# Hadis Mudrij
# Hadis Maqlub
# Hadis Al-Mazid Fi Muttasilil Isnad
# Hadis Mudhtorib
# Hadis Musohhaf dan Hadis Muharraf
# Hadis Syaz

2.0 Pembahagian dari segi bilangan periwayat hadis:

2.1. Hadis Mutawaatir
# Mutawaatir Lafzi
# Mutawaatir Maknawi

2.2. Hadis Ahad
# Masyhur
# Aziz
# Gharib

3.0 Pembahagian hadis dari segi kepada siapa hadis tersebut disandarkan:

3.1. Hadis Marfu' :
* Hadis yang terus sampai kepada Rasulullah.

3.2. Hadis Mauquf :
* Hadis yang terhenti setakat para Sahabat.

3.3. Hadis Maqtu' :
* Hadis yang terhenti setakat para Tabi'en.

Ringkasnya,Para ulama telah bersepakat bahawa kedudukan hadis
mutawatir adalah sumber hukum kedua sesudah Al-Quran. Tentang kedudukan hadis ahad,
menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), kalau rawinya orang-orang adil, dapat dijadikan hujah
hanya pada bidang amaliah, bukan pada bidang akidah dan ilmiah. Menurut Imam Malik,
hadis ahad dapat digunakan untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak dijumpai dalam Al-
Quran dan harus didahulukan dari kias (tidak pasti). Sedangkan menurut Imam Syafii, hadis
ahad berfungsi sebagai hujah apabila rawinya memiliki empat syarat, yakni berakal, dabit
(memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna serta mampu menyampaikan hafalan itu bila
saja dikehendaki), mendengar langsung dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak
menyalahi pendapat para ulama hadis.
PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
20

REFLEKSI
Sebaik sahaja menerima tugasan daripada pensyarah . saya ditugaskan secara individu.
Kami diberi beberapa soalan iaitu berkenaan peranan nasikh dan mansukh,dalil al-qran
yang berkaitan, ayat muhkam dan mutasyabihat, contoh ayat muhkam dan mutasyabihat,
pandangan dan perbahasan ulama salaf dan khalaf tentang ayat muhkam dan
mutasyabihat dan jenis-jenis hadith dan kami juga diminta membuat peta minda tentang
pembahagian hadith-hadith nabawi.Tajuk projek ini terasa begitu mencabar dan
memerlukan penelitian yang rapi.Setelah meneroka dan melayari internet terasa saya begitu
kerdil dan terlalu sedikit ilmu yang saya ada.Sepanjang pencarian maklumat tentang tajuk
projek , telah menyedarkan saya betapa perlunya saya untuk mempelajari ulum Al-Quran
dan ulum Hadith kerana ilmu itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari terutama tugas
sayta sebagai seorang guru.
Saya mula tersedar betapa murid-murid sekarang memerlukan seorang guru
yang mahir dalam pengajaran dan dapat membawa murid untuk lebih memahami
pembelajaran yang di ajar.Saya sebagai seorang guru sememang wajar dan perlu
memahami adanya perbezaan tingkahlaku pada setiap murid yang saya ajar. Bila kita
memahami perangai dan tingkahlaku murid, kita akan mudah untuk menyampaikan ilmu dan
murid juga akan mudah memahaminya.
Melihat semua yang berlaku sekarang,semestinya guru perlu merubah sikap yang
lebih baik untuk kebaikan murid-muridnya.InsyaAllah saya akan berusaha dan mencuba
untuk merubah sikap kepada yang lebih baik dan akan cuba untuk memahami setiap
kehendak dan tingkahlaku murid yang pelbagai. Ini juga memerlukan banyak kesabaran
dan pengorbanan dari pihak guru.
Akhirnya, dengan pertolongan dan kerjasama dari kawan-kawan seperjuangan
dan guru-guru serta dari pensyarah PQE 3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith., di bawah
pensyarah ustaz Norazi bin Rani dan berbekalkan maklumat yang diperolehi saya dapat
menyiapkan tugasan yang diberikan. Insya Allah saya akan berusaha untuk memainkan
peranan sebaik mungkin sebagai seorang guru untuk melahirkan murid-murid yang
cemerlang dari segi akhlak dan akidah.

PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM HADITH
21


Bibliografi
1. Abdul Ghani Azmi Idris,(1999), Mengenal Al-Quran dan Asas-Asas Ulumul Quran , Kuala
Lumpur: Al Hidayah Publishers.
2. Abdul Hamid Muhammad Tahir, Fauziah Sani, (1987)Al Hadith dan Mustolah Al-Hadith,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
3. Joni Tamkin Borhan, Che Zarina Shaari, (1994)Ulum Al-Hadith, Kuala Lumpur, Cahaya Pantai
Sdn Bhd.Sumber internet
1.http://aam-ezaam.blogspot.com/2012/02/nasikh-mansukh.html
2. http://linkfileex.blogspot.com/2013/07/definisi-ayat-muhkamat-dan-mutasyabihat.html
3. http://www.slideshare.net/atiekahpauzi/pengertian-hadis-dan-pembahagiannya
4. http://riezkypradana.blogspot.com/2012/03/macam-macam-pembagian-hadits-
nabawi-1.html
5.http://pasca-pba.blogspot.com/2013/01/nasikh-dan-mansukh-dalam-studi.html