Anda di halaman 1dari 8

Hakikat solat

Bermulanya usul marifat ini ialah untuk mentakrifkan hal keadaan kita di
dalam masa kita beramal. Sesudah kita faham di atas segala- gala rukun
dan jalan-jalan di dalam hal keadaan agama Islam, barulah kita
memulakan segala amalan.Seperti sabda Rasulullah SA,
ertinya !"Bermula sembahyang #solat$ itu ada tiga bahagian !
1. Sembahyang orang-orang Mubtadi
%akni semata-mata ia untuk menutupkan fitnah dunia. &an sekadar
mengetahui akan segala rukun-rukun dan 'aktu serta berpakaian bersih
dan mengetahui 'ajib dan sunat semata-mata ia untuk mendapat pahala.
(aka amalan ini syirik semata-mata.
2. Sembahyang orang Mutawasit
(enyempurnakan perintah Allah semata-mata hatinya berhadapkan Allah.
)iada ia mengira dosa dan pahala. Semata-mata ia berserah kepada Allah.
(aka di atas amalan ini adalah lebih baik daripada yang pertama itu,
tidaklah ia terkena syirik.
3. Sembahyang orang Mumtahi
)iada ia sembahyang dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, kerana
ditilik pada dirinya adalah golongan dhoif, fakir, hina dan lemah.Semata-
mata pandangan di dalam sembahyang itu tiada dengan kehendaknya
melainkan *ehendak Allah.
La maujud bila hakikat ilallah: +)iada maujud bagi hakikatku dengan
sebenar-benarnya melainkan Allah".
La haiyyun bila hakikat ilallah: +)iada yang hidup bagi hakikatku
dengan sebenar-benarnya melainkan Allah".
La alimun bila hakikat ilallah: +)iada yang mengetahui bagi
hakikatku dengan sebenar-benarnya melainkan Allah".
La adirun bila hakikat ialallah: +)iada yang berkuasa bagi hakikat
ku dengan sebenar-benarnya melainkan Allah".
La iradatun bila hakikat ilallah: +)iada yang berkehendak bagi
hakikatku dengan sebenar-benarnya melainkan Allah".
La samiun bila hakikat ilallah: +)iada yang mendengar bagi
hakikatku dengan sebenar-benarnya melainkan Allah".
La basirun bila hakikat ilallah: +)iada yang melihat bagi hakikat ku
dengan sebenar-benarnya melainkan Allah".
!a la mutakallimun bila hakikat ilallah:")iada yang berkata-kata
bagi hakikatku dengan sebenar-benarnya melainkan Allah.
Maka inilah yang sebenar-benarnya sembahyang se"erti sabda
#bu $urairah r.a.:
Sembahyanglah kamu seperti Rasulullah SAW sembahyang katanya :
Takbirlah kamu seperti Rasulullah SAW takbir. Qiyamlah kamu seperti
Rasulullah SAW qiyam.Rukulah kamu seperti Rasulullah SAW ruku.
Sujudlah kamu seperti Rasulullah SAW sujud. Tahiyyatlah kamu seperti
Rasulullah SAW tahiyyat. Salamlah kamu seperti Rasulullah SAW salam.
+Begitulah seterusnya di dalam amalan. ,anganlah sekali-kali kita buat
tanpa mempelajari, nanti sia-sia sahaja amalan kita itu. Bak kata pepatah
+*alau berdayung biarlah di air. -ambat laun kita akan sampai jua".(aka
sesudah kita ketahui akan segala rukunnya, maka 'ajiblah kita mengetahui
akan segala bermula niat terlebih dahulu. Sebabnya niat itu bukannya
mudah untuk kita memahaminya. *erana yang dikatakan niat itu ialah
tiada berhuruf, tiada berupa dan tiada bersuara.(ana yang dinamakan
niat, jikalau ada huruf boleh diba.a. ,ikalau ada suara boleh didengar.
,ikalau ada rupa boleh dipandang. ,ikalau dapat nyata ia di atas huruf,
rupa dan ada suara, maka ini bukannya niat lagi.Seperti sabda Rasulullah
SA !
% &asdu syai-in muktarinan bi 'iklihi ( /rtinya ! + (enyehaja sesuatu
hal keadaan dipersertakan dengan perbuatan. " &an satu lagi Hadis
mengatakan ! " An niatu bil0albi bila sautin 'ala harfin " /rtinya ! +
Baha'asanya niat itu di dalam hati, tiada suara dan tiada berhuruf. "
,ikalau niat itu kita kata di dalam hati, umpamanya tatkala mengata +
Allahu Akbar " ! Aku sembahyang fardhu 1ohor atau fardhu Asar
umpamanya di dalam huruf yang lapan itu. (aka ini dinamakan dia niat
2arfiah. Inilah niat bagi kedudukan orang-orang a'am yakni di atas mereka
baru menuntut ilmu. Adapun yang dikatakan niat itu terbahagi ia kepada
tiga !
1 ) &asad : (enyatakan pada +usalli fardhu" menandakan ada 'aktu pada
hamba yang taat.
2 ) *arad : (enyatakan pada +arbaa rakaat" menandakan ada rukun,
yakni bersedia hamba untuk menunaikan.
3 ) *ayin : menyatakan pada +-illah )aala" menandakan suruhan Allah
yakni menghadapi kiblat hati.
(aka sesudah nyata 3asad, )arad, )ayin bererti telah nyatalahkiblat dada
kepada Baitullah.*iblat hati kepada nya'a4at memandang 4at.Sifat
memandang sifat.Baharulah kita mengatakan +Allahu Akbar".Serta hadir
mata hati musyahadah kepada 1at Allah )aala semata-mata. (aka inilah
dinamakan niat. Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Imam al-5aha4ali
r.a. katanya,"Adapun kedudukan usalli, fardhu, rakaat, lillah taala, Allahu
Akbar." ialah seperti berikut6
1. +salli 7 maksudnya amanah )uhan terhadap hamba, maka tatkala
hamba8ya telah menerima syariat8ya, maka 'ajiblah kembalikan
kepada8ya dengan keadaan yang sempurna.
2. ,akaat ) menyatakan hal kelakuan8ya. (aka hilangkanlah
kehendakmu di dalam hal8ya dan hapuskanlah feel mu di dalam
kelakuan8ya baharulah sah amalannya.
3. Lillahi taala ) (enyatakan sir8ya #rahsia$. (aka fanalah sir iktikad
.inta rasa dan berahi mu di dalam sir Allah. Baharulah nyata ada kiblat
bagi kamu.
-. #llahu #kbar ) menyatakan kaya )uhan terhadap hamba. *erana
hamba sampai kepada seruan Allah )aala kerananya Allah )aala esa,
(uhammad yatim, hamba dhoif. )iap-tiap yang datang mesti akan
kembali. (aka kembali sekalian hamba-hamba itu di dalam seruan Allahu
Akbar. (aka bergemalah suara-suara hambamu yang taat itu mengatakan
dan memuji akan nama Allahu Akbar dan terlintaslah suara muminnya
terus tujuh petala langit dan terus tujuh petala bumi. (aka bersahut-sahut
akan roh-roh Anbia dan Aulia serta (alaikat dengan katanya,
+Sejahteralah umat-umat mu ya (uhammad9".:. ;ardhu 7 sah dan nyata.
Bersifat di atasnya hamba. (aka tiap-tiap yang bersifat hamba mestilah
ada yang empunya hak. (aka kembalilah sifat-sifat mu kepada yang
berhak.
<ara-.ara hendak kembalikan kepada yang berhak, itulah sebabnya
di'ajibkan kepada fardhu. )iap-tiap perbuatan ataupun amalan adalah
dengan fardhu. )anpa dengan niat fardhu perbuatan itu sia-sia sahaja.
(aka tidak berertilah kamu beramal. *erana fardhu itu berpandukan
kepada sifat ahdaniah. =mpamanya kita mesti ketahui mana dia yang
dikatakan fardhu sebelum fardhu dan mana yang dinamai fardhu di dalam
fardhu dan di mana terletaknya fardhu di akhir fardhu. >leh itu kita
seharusnya men.ari kesimpulan ini jika kita mahu sempurnakan amalan
kita.,alan sudah ada. *epada saudara ku maka sayugialah men.ari maksud
pengajaran ini.=mpamanya kita mesti ketahui mana dia yang dikatakan
fardhu sebelum fardhu dan mana yang dinamai fardhu di dalam fardhu dan
di mana terletaknya fardhu di akhir fardhu. >leh itu kita seharusnya
men.ari kesimpulan ini jika kita mahu sempurnakan amalan kita.
?enerangan lanjut kepada perkara yang berkaitan dengan ;ardu.Seperti
yang sudah diketahui, +;ardhu" memba'a maksud kepada +sah dan
nyata".&an fardhu itu berpandukan kepada sifat ahdaniah. Seperti yang
diketahui pula, sifat ahdaniah itu ertinya /sa 4at Allah )aala, mustahil
berbilang-bilang.Inilah yang 'ajib kita fahami mengapa sesuatu perbuatan
yang 'ajib itu difardhukan.(A*S=& +=mpamanya kita mesti mengetahui
mana dia yang dikatakan fardhu sebelum fardhu dan mana yang dikatakan
fardhu di dalam fardhu dan di mana terletaknya fardhu diakhir
fardhu@"Aku sebenarnya ingin mengajak saudara berdua kepada teori dan
praktikal di dalam sesutau amal perbuatan itu mesti disahkan dan nyata
ilmu tersebut oleh guru dan ada kebenarannya di sisi Allah )aala.
Sebagai satu .ontoh. =mpamanya di dalam solat, rata-rata kita mengetahui
hukum-hakamnya daripada berdiri betul sehingga diakhiri dengan
memberi salam. Semua orang yang beragama Islam pasti tahu aturannya,
hatta budak-budak sekolah tadika pun tahu bagaimana melakukan
solat.Sebelum solat pula, adalah terlebih dahulu kita 'ajib ber'udhu.
Bagaimana pula dengan kifiat ber'udhu@@@ )imbul lagi persoalan9)/)A?I
apa yang aku maksudkan, sudahkah kita dapat petua-petua yang sebenar di
dalam fardhu-fardhu tersebut@@@ Bagimana yang dikatakan berdiri betul,
bagaimana yang dikatakan niat, seterusnya sehingga memberi salam. Ini
yang aku nak saudara-saudara ku fahami.?erbuatan solat tersebutlah yang
'ajib disahkan dan nyata9 Aku sering menekankan persoalan berilmu dan
beramal, yakni ilmu yang 'ajib disertakan dengan amal perbuatan. *alau
tidak amalan kita akan menjadi sia-sia.Bagi ku persoalan solat itu adalah
begitu penting. &engan sebab itu, mendirikan solat itu dikatakan sebagai
tiang agama. )api bagi aku mendirikan solat itu sebagai +)iang Arash"9
Sebab apa aku berkata demikian, kerana seperti yang sudah aku
perkatakan pada saudara Habib baha'a +di dalam solatlah kita boleh di-
ISRA dan di-(IRA,-kan.
*ita boleh merasai pengalaman-pengalaman tersebut. Inilah yang
dikatakan hakikat di dalam perbuatan solat.?engalaman yang
bagaimana@@@ Hanya diri saudara-saudara ku sendiri yang boleh
menja'abnya. Bukan diri aku, aku hanya sekadar +(/RIA%A)*A8"
amanah Allah S)9Sabda Rasulullah SA !-A )ASIHH=--SA-A)= I--A
BI--(ARI;AHBermaksud ! +)iada sah solat melainkan dengan
marifat."A--(ARI;A)= SIRRIBermaksud ! +%ang marifat itu
rahsiaku."Sebagai +)alib" yakni orang yang menuntut ilmu itu, kita akan
melalui dua kategori iaitu !
A. SA-I*-salik. SA-I* (A,1=B &engan sebab itu aku mengatakan, +setiap
indiBidu itu mempunyai satu )uhan".(emba'a maksud " marifat di
antara kita #setiap indiBidu$ di dalam meng-/SA-kan Allah )aala itu
adalah berbe4a."?erkara ini aku berpegang kepada pertanyaan yang
diajukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddi0 kepada Rasulullah SA semasa
baginda turun daripada (iraj bertemu Allah )aala.)anya Saidina Abu
Bakar kepada Rasulullah SA, +Bagaimana engkau melihat dan kenal
Allah )aala, ya (uhammad@@@,a'ab Rasulullah SA, +2Araftu rabbi bi
rabbi9" yakni +Aku kenal )uhan ku dengan )uhan ku9"Sungguh simbolik,
tetapi itulah ja'apan yang paling mampu Rasulullah SA
gambarkan.Apabila lain daripada Allah tiada dilihatnya, maka fana
hukumnya pada ibarat ini. ?erkataan ini terlalu mushkil. >leh itu saudara-
saudaraku hendaklah benar-benar tahkik mengetahuinya.Saudara Suluk
dan Habib sendiri aku pasti sedia maklum apa yang dikatakan atau
bagaimana yang dikatakan +*alam Allah" 7 +)iada berhuruf dan tiada
bersuara." &engan sebab itulah Rasulullah SA ditajallikan sebagai
seorang hamba yang +)iada tahu menulis dan tiada tahu memba.a9"&i
dalam konsep penerimaan 'ahyu oleh Rasulullah SA sendiri, baginda
+gementar" untuk menerimanya apatah lagi bagaimana untuk
menyampaikan kepada ummat yang lain agar ummat-ummat ketika itu
faham, tahkik dan boleh menerima setiap rahsia dan perkhabaran dari
'ahyu yang +)iada berhuruf dan tiada bersuara."Itu ummat Islam generasi
Rasulullah SA9 Berhadapan #berhadap terus$ dengan Rasulullah SA9
)iada hijab dengan Rasulullah SA9Bagaimana pula dengan +=mmat
(uhammad Akhir 1aman"@@@ Bertimpa-timpa hijabnya. -angsung tidak
dapat +membayangi" kelibat Rasulullah SA999Saudara-saudara *u,Sedikit
hendak menambah, sekadar men.ari kesesuaian.)etakala seseorang itu
mengangkat takbir dengan lafas +Allahu Akbar" maka telah ada C ilmu
padanya iaitu!
1. +suluddin
2. .ekah
3. *asau'
Adapun had ilmu yang tiga itu ialah!=suludin 7 mengetahui yang 'ajib,
mustahil dan harus ;ekah 7 mengetahui segala rukun, syarat dan yang
membatalkan
)asauf 7 mengetahui segala yang membatalkan amalan pahala seperti riak,
taksud dll.(anakah yang dinamakan Syariat, )arikat, Hakikat D (akrifat
di dalam sholat@.Syariat 7 adalah tubuh iaitu segala gerakan dan perbuatan
yang dilakunkan.)arikat 7 adalah hati iaitu mengingatkan kerja-kerjanya
satu persatu.Hakikat 7 hanya kepada Allah sahaja.(akrifat 7 adalah
Rahsia seiring dengan Hakikat
Martabat orang sembahyang itu ada tiga.
1. Martabat syariat
2. Martabat sembahyang orang tarikat
3. Sembahyang orang $akikat
Rupa sembahyang orang syariat dan hukumnya. Adapun sembahyang
orang syariat itu, ialah orang yang memandang daripadanya kepada Allah
serta su.i daripada riak dan seumpamanya. Semata-mata kerana harap
dapat pahala dan takut akan a4ab. &iketahuinya akan segala syarat dan
rukun serta yang membatalkan dia. Hukumnya orang ini syirik semata-
mata. Bermula amal syariat tiada sekali-kali diterima amalnya 'alaupun
sebesar bukit. allahualam.Rupa sembahyang orang tarikat dan
hukumnya.Adapun sembahyang orang tarikat itu, iktikatnya hadir Allah
)aala pada hadapannya. (elihat akan segala perbuatan dan mendengar
akan segala ba.aannya. (aka terdorong ia kepada kusyuk kerana Allah
)aala hadir pada hadapannya. Su.i daripada riak dan tiada harap akan
pahala dan tiada takut akan siksa. Hanya memandang dirinya hamba.
(engerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang ditegah. >rang ini
hanya diterima amalnya daripada sekadar hadir hatinya kepada Allah )aala
dalam sembahyang. >rang ini memandang daripada Allah kepadanya.
Hukumnya syirik juga akan tetapi alas #ke.il$ syiriknya.
Rupa sembahyang orang hakikat dan hukumnya.Adapun sembahyang
orang hakikat itu ialah orang yang tiada memandang bagi dirinya amal.
Hanya memandang feel kelakuan Allah )aala yang berlakun pada dirinya
yang ditakdirkan pada a4ali sebelum dijadikan dia. %ang dipandangnya
ialah segala amalnya daripada Allah dengan Allah bagi Allah. Inilah orang
yang lepas daripada syirik. Inilah yang sebenarnya sembahyang.,adi
sembahyang yang dikehendaki di sini ialah sembahyang yang meliputi
tubuh dan nya'a atau jasad dan roh. Sekiranya seorang itu tiada nya'a,
bukan manusia namanya dan sudah pasti tiada ia dapat beramal.
Sedangkan, sebenarnya dia tiada dapat pandang yang beramal dan yang
empunya amal. *erana dengan adanya roh baru jasad dapat beramal.
Sedangkan roh itu Sifatullah atau Sirrullah dan roh itu tiada akan dapat
beramal sekiranya tiada serta dengan 1atullah. (aka barulah benar yang
beramal itu Sifat bagi &4at dan yang empunya amal itu adalah &4at. >leh
kerana itulah sembahyang orang syariat dihukumkan syirik.
allahualam.Setelah nyata ke4ahiran kalimah tersebut, barulah
didatangkan nya'a. (aka bersuaralah Ia dengan nama kebesaran 1at
tuhannya 7 +Allahu Akbar". )etakala ini karamlah aku didalam
kebesarannya. *emudian diikuti dengan tujuh kesempurnaan )akbir
iaitu6-a Hayun,-a Alimun,-a Samiun,-a *adirun,-a
Basirun,-a(uridun,-a (utakalimun bilha0i Ilallah.(aka bersuaralah Ia
dengan nama kebesaran 1at tuhannya 7 +Allahu Akbar". (engeletarlah diri
ini, karam didalam kebesarannya. Sungguh .antik dan indah bagi mereka
yang mengetahui rahsia dan perbuatan sholat itu. Segala-galanya tersirat
disebalik firman Allah yang bermaksud!",ika /ngkau mengasihi Allah,
Ikutilah Aku. 8es.aya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa
mu".

Anda mungkin juga menyukai