Anda di halaman 1dari 4

SULIT

1
SULIT KATEGORI 1a
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: 2013
Sekolah :
Nama Pegaa! "a#g $!#!la! :
No% Ka& Pe#ge#ala# :
G'e& Pe#(a#&a#g : 2) * +1 (Sila bulatkan gred berkenaan)
Ma,a Pela-a'a# $!a-a' : BAHASA CINA
G'e& "a#g $!.oho# : 32 * ++ (Sila bulatkan gred berkenaan)
Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
. Sila serahkan Borang ini kepada !etua "abatan setelah lengkap diisi.
A% LAPORAN PENGA/ARAN $AN PEMBELA/ARAN
B!l% $oma!# Eleme#
H0'a!a# R!#gka1 210 h!#gga 20
.e'ka,aa# 3ag! 1e,!a. eleme#4
1% PENGETAHUAN ISI
KAN$UNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)
a. Penguasaan isi
kandungan; atau
b. Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling.
~dapat menjelaskan konsep
atau
memberi jawapan dengan
yakin dan
jelas.
~mempunyai kemahiran
meningkatkan
2% PEN"AMPAIAN a. Objektif pengajaran atau
objektif program
~mencapai objektif yang
dirancang.
b. Strategi dan aktiviti ~menggunakan pelbagai
sumber yang
sesuai dengan murid.
c. Bahan / sumber
pengajaran dan
pembelajaran
~pelbagai sumber digunakan
dengan
berkesan.
SULIT
2
3% PENILAIAN
PEMBELA/ARAN
Peningkatan pencapaian
murid dari segi:
Pengetahuan
emahiran berfikir
emahiran memimpin
emahiran d!i bahasa
"tika dan kerohanian
#dentiti nasional
~ seorang murid Melayu, India
dan Siam dapat bertutur dalam
! dengan baik.
~1"#$% murid dapat mencapai
sekurang& kurangnya band '
pada akhir tahun.
~Masalah displin dalam kelas
2(M dapat dikurangkan
sebanyak ")*.
~1))* murid menyertai
pertandingan
mewarna sambutan +ari
,emerdekaan.
~ ,etua -arjah dapat
membimbing murid&murid
membaca selepas guru keluar
dari kelas.
SULIT
$
SULIT
B% LAPORAN KOKURIKULUM
B!l Kela3*
Pe'1a,0a#*
Ba&a#
Be'0#!5o'm*
S0ka# &a#
Pe'ma!#a#
Pe'!#gka, Pe#6a.a!a# 27 4 Ca,a,a#
2S!la
#(a,aka#
,ah0#4
Sekolah $ae'ah Nege'! Ke3a#g1aa# A#,a'a3a#g1a
1. Setiausaha
,elab
.endang 2'
Musim
/ 2)1$
2.
C% TUGAS KHAS * SUMBANGAN PRO8ESIONAL
B!l Ak,!9!,! Pe'!#gka, Pe#6a.a!a# 27 4 Ca,a,a#
2S!la #(a,aka#
,ah0#4
Sekolah $ae'ah Nege'! Ke3a#g1aa# A#,a'a3a#g1a
1 01! / 2)11
2. .uru -isplin / 2)1$
$. 02, 1rogram
1enyayang
/ 2)1$
'.. Setiausaha
1anitia
1endidikan
-unia Seni
3isual
/ 2)1$
4. 02, 2awatan
,uasa
1engurusan
Makmal
Sains
/ 2)1$
5. Setiusaha
1I.
/ 2)1$
%. 1enyelaras
6!! 7ahun
/ 2)1$
". 1enyelaras
! 7ahun 2
/ 2)1$
8. .uru ,elas
7ahun 2 (M
/ 2)1$
1) 1entaksir
!,
Matematik
dan
1endidikan
/ 2)1$
SULIT
'
11 1entaksir
-unia Sains
-an
7eknologi
dan -unia
Seni 3isual
/ 2)1$
*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku ersed!aan "engajar Guru# s!j!$ penghargaan % pen&er'aan# $aporan
ak'!(!'! kur!ku$um % kokur!ku$um dan dokumen $a!n &ang )erka!'an da$am 'empoh '!ga (*) 'ahun 'erakh!r d! Gred
semasa+
PENGAKUAN PEMOHON
Sa$a mengesahkan baha!a maklumat%maklumat $ang din$atakan di atas adalah benar dan memahami baha!a
sekiran$a maklumat $ang diberikan didapati palsu& penilaian ini akan dibatalkan.
'arikh :
('andatangan P()*
PENGESAHAN KETUA /ABATAN
)isahkan baha!a maklumat%maklumat $ang diberikan oleh pega!ai berkenaan adalah benar.
'arikh :
('andatangan etua +abatan*
,op -asmi