Anda di halaman 1dari 8

Nama: ___________________________________ Kelas: ________

Sulit
Bahasa
Malaysia
OKTOBER
2014
1 Jam
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2014

BAHASA MALAYSIA
TAHUN 3
1 Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA IBERITAHU
1! Kertas soalan ini mengandungi "#a bahagian. Ba$a%&a' A dan (a$a%&a' B.
2! 30 soalan di bahagian A dan 15 soalan di bahagian B.
3! Jawapan ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.
4! Jawab semua soalan.
________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
1
Bahagian A : Soalan 1- 30, bulatkan jawapan yang sesuai.
1 Kakak memetik ___________ bunga ros di taman.
A sejambak B sekuntum C sehelai
2 Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab _________ bersama.
A kita B kalian C kami
3 ncik Burhan !emim!in "ang baik. ________ dihormati oleh !enduduk
Kam!ung #anjung $emok.
A %a"a B Beliau C Awak
& 'sia nenek (alimah telah mencecah )* an+ dia berjalan ___________ .
A bengkok B bongkok C lurus
, -uteri .anisha Al"a seorang !uteri "ang cantik+ dia mem!un"ai se!asang mata
"ang ______________.
A bundar B kecil C luas
/ A"am0a"am !eliharaan -ak Kassim sedang as"ik _____________ !adi di
halaman rumahn"a.
A menelan B memakan C mencatuk
1 Kereta a!i itu ____________ ke
-erlis !ada !ukul ).** malam.
A bertolak B berle!as C mendarat

2
8 -ak Cik 2eman membeli hadiah itu ______________ anakn"a.
A kerana B atau C untuk
) 3%a"a dan Amri akan men"ertai !ertandingan memancing ________ hari esok+3
kata Ali4 ke!ada (asrul.
A kecuali B !ada C kerana

1* ____________ jenis kuih0muih dihidangkan untuk berbuka !uasa di masjid !ada
hari ini.
A %etia! B setengah C Berbagai0bagai
11 5______________ kami as"ik mendengar radio+ tiba0tiba kami terdengar bun"i
letu!an di da!ur 3kata 6asmin.
A %edang B .an C Kesemua
12 5 Makanan seimbang amat baik untuk ba"i. _____________ kesihatan ibu juga
harus dijaga 3 kata .oktor 7ajwa.
A #ambahan !ula B 8leh itu C .i sam!ing itu
13 Anak !erem!uan tunggal ncik Badrul bekerja sebagai _____________ di
(os!ital Am!ang.
A jururawat B !ragawan C !ramugari
1& mak sedang
______________ cengkodok !isang untuk makan !etang.
A menanak B menggoreng C merebus
3
1, A"ah ter!aksa berhenti seketika di bahu jalan kerana cuaca di !uncak Bukit
#inggi ___________
A berkabus B berlubang C berair
1/ 5 -ak Karim menda!at ikan kera!u seberat 1* Kg+ men"ebabkan !erahun"a
kelihatan ____________.
A tunggang0langgang B beroleng0oleng C terhu"ung0ha"ang
11 9ama0rama mem!un"ai se!asang ______________ di ke!alan"a.
A sesiku B sesungut C sesenduk
18 -ak Ali membelah ka"u dengan se______________ ka!ak.
A laras B bilah C !ucuk
1) Ah Keong membeli se
______________ anggur di -asar 9a"a #unas Manja.
A biji B bentuk C gugus
2* 3#anah "ang kita duduki ini han"a sekadar _____________+3 kata ibu.
A sekangkang kera B sekerat C sebidang
21 Mak Cik Milah ___________ untuk mele!askan anakn"a men"ertai !erkhemahan
tersebut kerana anakn"a menghada!i masalah kesihatan.
A sekerat hati B berat hati C keras hati
Pilih perkataan sama erti engan perkataan yang bergaris
22 -roton %aga meru!akan model !ertama keluaran -98#87.
A jenis B bentuk C 4es"en
Pilih perkataan berlawan engan perkataan yang bergaris
4
23 Kenderaan nasional da!at bersaing dengan kenderaan "ang diim!ort dari luar
negara.
A jual B eks!ort C !amer
Pilih jawapan yang betul kepaa ayat tanya
2& %ia!akah "ang menendang bola itu:
A Bola itu menendang Abu.
B Abu ditendang oleh bola.
C Abu menendang bola itu.
2, .i manakah kamu tinggal :
A ntah+ sa"a tidak tahu.
B %a"a memang suka tinggal di sana.
C %a"a tinggal di Kam!ung Kebiau.
2/ %udah bera!a lamakah kamu bergiat dalam bidang sukan ini :
A %udah ham!ir enam tahun sa"a bergiat dalam bidang sukan ini.
B %a"a akan bergiat dalam bidang sukan ini selama enam tahun.
C %udah enam tahun lalu sa"a berminat dalam bidang sukan ini.
Pilih perkataan yang betul alam ayat
21 A Ba"i itu sungguh jelita ketika sen"um.
B -erem!uan "ang jelita itu meru!akan ratu keba"a.
C Abang kelitan jelita a!abila memakai baju mela"u.
28 A -engantin itu sangat harum.
B %uasana !agi di te!i tasik itu sangat harum.
C Bau min"ak wangi itu sungguh harum.
Pilih ayat yang betul
2) A 2utut 2i"ana berdarah kerana terjatuh dari basikal.
B A"ah mencarikan sa"a sebiji basikal baharu.
C Kereta itu dicuci oleh ncik ;ahab sehingga indah.
3* A 7ah< Ambillah wang ini.
B 5h+ kamu ru!an"a< Kamu dari mana:3 tan"a Misha.
C Mak Cik #ijah membeli terung+ tomato dan+ daging di !asar tani.
Bahagian B.
5
Soalan 31 hingga 3! berasarkan petikan i bawah.
9a=man dan rakan sekelasn"a melawat ke Kilang Batik 7usantara !ada 1* Mei "ang lalu.
Kilang itu terletak di Kuantan. Mereka tiba di situ !ada !ukul ).1, !agi. Mari kita lihat
akti>iti 9a=man dan rakan sekelasn"a se!anjang lawatan tersebut.
8.1, !agi ? $uru !engiring memberikan taklimat ke!ada murid0murid.
8.3* !agi ? Bertolak dari sekolah dengan menaiki bas.
).1, !agi ? #iba di kilang batik dan mendengar taklimat dari!ada !engurus kilang.
).3* !agi ? Melihat !roses mengeca! batik.
).&, !agi ? Melihat !roses mencanting batik. Belajar mencanting batik.
1*.&, !agi ? Mengunjungi !ameran !akaian batik.
11.** !agi ? Menikmati jamuan ringan. -en"am!aian "eneramata oleh !engurus
kilang.
11.3* !agi ? Bertolak !ulang.
31 Bagaimanakah mereka ke kilang itu :
A Menaiki kereta B menaiki >an C menaiki bas
32 Bilakah lawatan itu diadakan :
A 1* Mei 2**) B 2* Mei 2**) C 1* 6un 2**)
33 Bilakah 9a=man dan rakann"a melihat dan belajar !roses mencanting batik :
A ).1, !agi B ).3*!agi C ).&,!agi
3& A!akah "ang dilakukan oleh 9a=man di situ :
A Memberi taklimat
B Belajar mencanting batik
C Membeli cenderamata
3, -erkataan "eneramata dalam !etikan bermaksud ______________ .
A buah tangan B buah hati C anak buah
Soalan 3# hingga $0 berasarkan petikan i bawah.
6
#okoh %ukan 7egara
-andalela 9inong meru!akan 9atu #erjun 7egara. Beliau berasal dari %arawak.
-andalela bersemangat tinggi dalam setia! !ertandingan "ang disertain"a. 8leh sebab itu+
beliau memenangi acara terjun %ukan Komenwel 2*1*. Beliau juga menjuarai acara
terjun dalam %ukan Asia #enggara !ada tahun 2**1+ 2**) dan 2*11.
Beliau telah menda!at Anugerah mas Majlis %ukan %ekolah0sekolah Mala"sia
!ada tahun 2**8 dan 2*11. -andalela telah di!ilih sebagai 8lahragawati Kebangsaan
2*11. Beliau juga telah berja"a memenangi !ingat gangsa dalam %ukan 8lim!ik 2*12 di
2ondon.
3/ %ia!akah -andalela 9inong :
_________________________________________________________________
31 -andalela berasal dari mana :
_________________________________________________________________
38 A!akah anugerah "ang di!erolehi oleh beliau !ada tahun 2**8 dan 2*11 :
_________________________________________________________________
3) -ada tahun bilakah -andalela di!ilih sebagai 8lahragawati Kebangsaan :
_________________________________________________________________
&* A!akah keja"aan dica!ai oleh -andalela !ada tahun 2*12 :
_________________________________________________________________
Soalan $1 hingga $!.
7
%ulis lima ayat yang lengkap tentang gambar i bawah . &unakan perkataan an
rangkai kata yang iberi sebagai panuan.

&1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
&2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
&3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
&&. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
&,. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- 'ertas soalan tamat -
8