Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan

Kelas
Sejarah Tahun 5 Maju
Tema/Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara
Masa 8.00 pagi - 9.00 pagi
Standard
Kandungan:
7.3. Sejarah Kemerdekaan 1957
Standard
Pembelajaran:
7.3.2 Menamakan tkh-tkh !ang "erjuang ke arah
kemerdekaan
K 7.3.5 Men!atakan pengr"anan tkh-tkh pejuang
kemerdekaan !ang "#eh di$nthi.
K 7.3.6 Men!atakan kepentingan permua%akatan da#am
perjuangan menuntut kemerdekaan.
K7. 3.7 Men!atakan kepentingan mempertahankan
kedau#atan negara.
bjekt!"
Pada akhir pem"e#ajaran dan pengajaran& murid akan dapat'
i. menamakan(ekurang-kurangn!a 5 tkh !ang "erjuang
ke arah kemerdekaan
ii. men!atakan pengr"anan tkh-tkh pejuang
kemerdekaan !ang "#eh di$nthi.
Akt!#!t!
1. Menntn ta!angan )ide tentang
(ua(ana pengi(!tiharaan kemerdekaan
2. Murid dan guru "er(a# ja*a" tentang
)ide !ang dipertntnkan tadi.
3. Murid "er"in$ang untuk menamakan
tkh-tkh kemerdekaan
+. Men$ari mak#umat tentang pengr"anan
tkh-tkh di perpu(takaan.
5. Mem"entangkan ha(i# dapatan
"erda(arkan "ahan gra%ik.
Elemen Merentas!
Kur!kulum $EMK%
Ni#ai Murni, "er(!ukur. patriti(me
Kemahiran Pemikiran Sejarah, -#emen a(a( (ejarah
-#emen Ke*arganegaraan, menghargai ja(a tkh
Kemerdekaan
Standard Prestas!
TP &, Murid "#eh mem"uat peni#aian tentang (ejarah
kemerdekaan negara
TP ', Murid "#eh men.ahirkan idea !ang ra(ina# tentang
ke"ijak(anaan pemimpin da#am memperjuang dan
mempertahankan kemerdekaan negara.
Kmputer& /01& (#aid powerpoint& "uku #atihan& a#at tu#i(& kad
mak#umat. Kad gam"ar &)ide

STRATEGI PENGAJARAN (AN PEM)E*AJARAN
AKTI+ITI EMK CATATAN
Permulaan $& m!n!t%
Menntn ta!angan )ide k#ip
1. Murid menntn ta!angan )ide
kemerdekaan
2. 2uru "ertan!akan (a#an kepada murid
"erkaitan k#ip )ide !ang dita!angkan,
a3 4i#akah peri(ti*a ini "er#aku5
Murid menja*a" (a#an guru (e$ara
#i(an
"3 Siapakah tkh !ang me#aungkan
perkataan merdeka ter(e"ut5
Murid menja*a" (e$ara #i(an
$3 6ika kamu "erada ketika itu&
apakah pera(aan kamu 5
Murid menja*a" (a#an guru
3. 2uru mengaitkan ja*apan murid dengan
tajuk pe#ajaran hari ini.
Ni#ai murni,
-"er(!ukur
-MK,
-TKP-
intraper(na#
-TMK
Kemahiran
4er%ikir,
-Menjana 7dea
-menghu"ung kait
44M,
-Kmputer ri"a&
/01& 181
Akt!#!t! , $-. m!n!t%
1. 2uru menerangkan mak#umat tentang
tkh-tkh kemerdekaan me#a#ui gam"ar !ang
dita!angkan.
2. Murid-murid "er"in$ang da#am kumpu#an
ma(ing-ma(ing untuk menamakan tkh-
tkh kemerdekaan.
3. 2uru meminta (etiap ketua kumpu#an untuk
mem"entangkan ha(i# per"in$angan di
hadapan ke#a(.
+. Murid mem"entangkan ha(i# dapatan
ma(ing-ma(ing.
5. 2uru merumu(kan pem"entangan murid
dan mengaitkann!a dengan pengr"anan
tkh-tkh !ang di"entangkan tadi
peri(ti*a
"er(ejarah
kemerdeka
an
4idata (etiap
tkh
Akt!#!t! - $-& m!n!t%
1. 2uru meminta murid untuk men$ari
mak#umat #engkap tentang tkh !ang
di"erikan di da#am perpu(takaan.
2. Murid mengi(i "rang penguru(an gra%ik
dengan "im"ingan guru
3. Murid mem"entangkan ha(i# dapatan.
+. 2uru dan murid "er(ama-(ama
memurnikan ha(i# dapatan me#a#ui (a#ja*a".
5. 2uru mengaitkan ja*apan murid dengan
menerangkan tentang pengr"anan !ang
di##akukan #eh tkh-tkh "erkenaan.
Ni#ai,
-MK
70T
K4
mem"eri (e"a"
4idata
perjuangan tkh-
tkh
TP ':
Menje#a(kan
pengr"anan
!ang te#ah
di$urahkan
Penutu/ $& m!n!t%
1. 2uru menunjukkan (emu#a )ide
pengi(!tiharan kemerdekaan
2. Murid men!an!ikan #agu 9Tangga# 31:g(;
2. 2uru merumu(kan i(i-i(i penting da#am
pe#ajaran hari ini.
N!la!
patriti(me
Re"leks!
30 rang daripada 3< rang murid te#ah
men$apai "jekti% P=P.
Murid !ang "e#um mengua(ai akan
di"eri "im"ingan.
Murid !ang te#ah mengua(ai akan di"eri
#atihan penga!aan.
44M 2am"ar Tkh Kemerdekaan
8ide Kemerdekaan
*at!0an *embaran Kerja
TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA
Ibarat kata pepatah Melayu Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati
meninggalkan nama. Begitulah ungkapan yang paling bererti untuk mengenang jasa dan
sumbangan negarawan ulung Tunku Abdul Rahman Putra. epanjang hayatnya, Tunku
telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang berwibawa dalam
pelbagai bidang, se!rang pejuang yang berjiwa kental dan mempunyai semangat jati diri
yang tinggi untuk membebaskan negara dari "engkaman penjajah. Penglibatan
menentang Malayan #ni!n, mengemudi kepimpinan #M$% melalui perubahan sl!gan
dari Hidup Melayu kepada Merdeka, mengatur strategi pakatan antara kaum dengan
kerjasama pihak Majlis Raja&Raja Melayu telah membuktikan kepimpinan Tunku
sehingga berjaya men"apai kemerdekaan se"ara aman melalui meja rundingan. 'iku,
"abaran, perit jerih terbayar dek nikmat kemerdekaan yang diwarisi sehingga kini dan
kita sebagai rakyat Malaysia perlu merasa terhutang budi kepada Tunku & Bapa
(emerdekaan.
TUN SIR HENRY H.S LEE
(et!k!han, peng!rbanan dan jasa Tun ir Henry H.. 'ee dalam men"apai perpaduan
kaum dan kemerdekaan negara amat terserlah dan perlu dikenang selama&lamanya.
Beliau memainkan peranan yang penting dalam penubuhan M)A, peran"ang utama
penubuhan perikatan #M$%&M)A, penentang k!munis di *aman darurat
dan merupakan pejuang negara semasa menuntut (emerdekaan Malaya. Apabila Malaya
merdeka, beliau telah dilantik sebagai Menteri (ewangan antara tahun +,-. hingga +,-,.
esungguhnya, jasa dan peng!rbanan beliau telah menjadi salah satu kebanggaan negara
TUN V.T. SAMBANTHAN
Tun /.T. ambanthan merupakan se!rang pejuang daripada masyarakat India yang
dilahirkan pada +0 1un +,+, di kawasan pedalaman di ungai iput, Perak. (epimpinan
beliau terserlah apabila dilantik menjadi Presiden (!ngres India Malaya ketika berusia
20 tahun. (emudian Tun /.T. ambanthan dilantik menjadi menteri penuh
dalam pelbagai kementerian. epanjang temp!h menjadi menteri kabinet begitu banyak
jasa yang telah di"urahkan !leh Tun /.T. ambanthan terutama berkaitan dengan
perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan dari segi kemudahan kepada rakyat serta
semangat patri!tisme pada masa itu.
TUN TAN CHENG LOCK
Tun Tan Cheng Lock
Tun Tan Chen Lock dilahirkan pada 5 April 1883 di Hereen Street, Melaka.
Berasal daripada keluarga erada dan !endapat pendidikan di sekolah "ggeris.
Mendapat pendidikan di Malacca High School dan #a$es "nstitution, Singapura.
Bertugas seagai guru di #a$es "nstitution sela!a ena! tahun.
Beker%a seagai penolong pengurus di estet getah sepupun&a seelu! !e!uka s&arikat getah
sendiri.
'ilantik !en%adi anggota tidak ras!i Ma%lis (erandaran Melaka pada tahun 1)1*.
(ada tahun 1)*3 eliau dilantik seagai Ahli Ma%lis (erundangan +egeri,negeri Selat
-rang Asia perta!a dilantik ke Ma%lis .ksekuti/ +egeri,negeri Selat.
Merupakan salah seorang pe!i!pin paling a0al !e!a&angkan ke!erdekaan Tanah Mela&u.
'ilantik seagai (engerusi (usat Tenaga #ak&at dan !e!asuki Ma%lis Tindakan Bersa!a Se,Tanah
Mela&u 1(2T.#A,AMC3A4
Se%ak !eletusn&a (erang 'unia (erta!a, eliau ergiat dala! (ersatuan #ak&at British
5eturunan Cina Selat1 Straits Chinese British Association4
(ada tahun 1)63 eliau !enuuhkan (ersatuan -rang Cina Seerang Laut "ndia.
2saha Tun Tan Cheng Lock dan eerapa pe!i!pin Cina lain seperti Tun Leong 7e0 5oh akhirn&a
!elahirkan (ersatuan Cina Tanah Mela&u 1Mala&an Chinese Association,MCA4 (A'A 8eruari 1)6).
Seorang pe!i!pin er%i0a rak&at
(er%uangan Tun Tan Cheng Lock telah diteruskan oleh anakn&a Tun Tan Sie0 Sin.
Beliau !eninggal dunia pada 13 'ise!er 1)9
>##ah!arham Tun Haj! Abdul Ra1ak b!n Haj! (at23 Husse!n ?11 Ma$ 1922 - 1+ 6anuari 197<3
merupakan Perdana Menteri Ma#a!(ia kedua !ang "erkhidmat dari tahun 1970 (ehingga 197<. 4e#iau
terma(!hur da#am pe#an$aran 1a(ar -knmi 4aru ?N-P3 ?19713 !ang "ertujuan untuk mengata(i
ma(a#ah ketidak(amaan eknmi dan ((ia# !ang te#ah mem"angkitkan antagni(me perkauman
da#am ka#angan ma(!arakat Ma#a!(ia !ang pe#"agai kaum. Se#epa( kematiann!a& "e#iau te#ah
dikenang (e"agai @4apa Pem"angunan@.
Se#epa( kepu#angann!a& "e#iau men!ertai Perkhidmatan >*am Ma#a!a dan "ergiat da#am "idang
p#itik. 1i(e"a"kan keupa!aan p#itikn!a& "e#iau di#antik menjadi ketua pemuda Pertu"uhan
Ke"ang(aan Me#a!u 4er(atu AMN:. 1ua tahun kemudian& "e#iau "erkhidmat (e"agai Pen#ng
Setiau(aha Negeri Pahang dan kemudian& pada Be"ruari 1955& "e#iau menjadi Pemangku Ketua
Menteri Pahang (e*aktu "erumur han!a 33 tahun.
Se#epa( memenangi pi#ihan ra!a umum !ang pertama di Ma#a!a pada 6u#ai 1955& "e#iau di#antik
(e"agai Menteri Pe#ajaran. 4e#iau juga men!ertai mi(i Be"ruari 195< !ang diketuai #eh Tunku >"du#
Cahman ke /ndn untuk menuntut kemerdekaan Ma#a!a daripada pihak 4riti(h.
Se#epa( pi#ihan ra!a umum 1959& "e#iau menjadi Menteri Pem"angunan /uar 4andar di (amping
memegang prt%#i Tim"a#an Perdana Menteri Ma#a!(ia dan Kementerian Pertahanan Menteri.
Pen$apaian-pen$apaiann!a !ang utama terma(uk perumu(an da(ar pem"angunan !ang dikena#i
(e"agai @4uku Merah@.
Se#epa( Peri(ti*a 13 Mei 19<9& puakn!a di da#am AMN: menggu#ingkan Tunku >"du# Cahman (erta
mengi(!tiharkan Keadaan 1arurat dan "e#iau memerintah me#a#ui dekri (ehingga 1970. Pada 22
Septem"er 1970& "e#iau me*ari(i Tunku >"du# Cahman (e"agai Perdana Menteri Ma#a!(ia !ang
kedua.
4e#iau menjadi terkena# terutaman!a (e#epa( pe#an$aran 1a(ar -knmi 4aru ?1-43 pada tahun
1971. 4e#iau dan @genera(i kedua@ ah#i-ah#i p#itik Me#a!u memper#ihatkan keper#uan untuk
mengenda#ikan ketidak(amaan eknmi dan ((ia# !ang te#ah mem"angkitkan antagni(me
perkauman. 1-4 menetapkan dua (a(aran !ang a(a(& iaitu menghapu(kan kemi(kinan dan
menghapu(kan pengena#pa(tian %ung(i eknmi antara kaum.
4e#iau te#ah menu"uhkan 4ari(an Na(ina# pada 1 6anuari 1973 untuk menggantikan Parti Perikatan.
4e#iau juga menam"ah ah#i-ah#i parti untuk menga(a(kan apa !ang dikatan!a @Ketahanan Na(ina#@
me#a#ui ke(ta"i#an p#itik.
1i(e"a"kan (e"ahagian daripada pen!akit #eukemia& "e#iau meningga# pada tahun 197< (e*aktu
mendapat ra*atan peru"atan di /ndn. 4e#iau di(emadikan di Makam Pah#a*an !ang "erdekatan
dengan Ma(jid Negara& Kua#a /umpur. Se#epa( kematiann!a& "e#iau dianugerahkan dengan
ge#aran Bapa Pembangunan.
1. Nama Tkh
2. Tarikh #ahir
3. Mak#umat Peri"adi
+. 6a(a dan
pengr"anan
4rang Penguru(an 2ra%ik.

Anda mungkin juga menyukai