Anda di halaman 1dari 19

Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing

CONTOH KERTAS KERJA


PENTERNAKAN KAMBING SECARA SISTEM
INTENSIF
DAN
SEPARA INTENSIF
DI

{Nama dan Alamat Lengkap Syarikat Indi!id"#
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
PENGENALAN $
LATAR BELAKANG S%ARIKAT &
'B(EKTIF
S%ARIKAT &
KERTAS KER(A )
PEMASARAN )
PENG*R*SAN S%ARIKAT +
STR*KT*R PENTADBIRAN S%ARIKAT ,
-ARTA S%ARIKAT ,
A..et Tetap ,
A..et Sema.a /
M'DAL A0AL PR'(EK %ANG DI(ALANKAN /
K'NSEP PENTERNAKAN 12
SISTEM PENTERNAKAN 12
ANGGARAN PERBELAN(AAN %ANG DIPERL*KAN
*NT*K PEMBANG*NAN PR'(EK TERNAKAN KAMBING 13
INFRASTR*KT*R 1+
PR'SPEK PR'(EK 1,
R*M*SAN 1/
LAMPIRAN 24

Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com 2
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
PENGENALAN
Permintaan daging kam5ing negara6
Pada amnya permntaan terhadap dagng kambng n terus menngkat
dar tahuan ke tahun, sepertmana yang dtun|ukkan ra|ah 1.
Pengeuaran Dan Permntaan Dagng Kambng
Ta7"n
2442 244$ 244) 2414
Pengeuaran 1.25 1.35 1.50 2.18
Permntaan 15.10 15.60 16.80 21.30
KSD(%) 8.01 8.33 8.93 10.23
Rajah 1
Untuk tu perunya satu sstem pengeuaran yang produktf dan
berdaya ma|u bag menngkatkan bekaan dagng kambng tempatan
daam masa yang terdekat untuk mempertngkatkan pengeuaran
tempatan bag memenuh permntaan dagng kambng n. Se|a|ar
dengan hasrat kera|aan untuk mengurangkan mpot barangan
makanan.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com 3
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
LATAR BELAKANG S%ARIKAT
{Nama Syarkat} teah dtubuhkan pada tahun ________. Syarkat n
banyak menumpukan aktvt peradangan/penternakan.
Pada masa n Syarkat mempunya kontrak {masukkan aktvt seda
ada syarkat} pembershan adang sawt seuas 17 ekar d Duran
Tungga Meaka.
Syarkat teah memuakan ker|a-ker|a penternakan kambng pada buan
|ua 2007 dengan permuaan sebanyak 10 ekor. Sehngga pada tarkh
n |umah kambng yang dpehara teah dtambah men|ad 20 ekor
kesemuanya.
Oeh yang demkan, syarkat amat yakn bahawa rancangan untuk
menceburkan dr daam bdang penternakan n adaah satu tndakan
yang boeh mendatangkan keuntungan sean darpada memenuh
permntaan terhadap dagng kambng negara.
'B(EKTIF S%ARIKAT
Seama n syarkat menumpukan pekhdmatan pembershan adng
sawt ber|umah 17 ekar dan adng getah seuas 6 ekar.
Waaubagamanapun phak syarkat teah membuat satu peaburan
daam bdang penternakan dengan membea kambng bag
mempebagakan aktv dan pendapatan Syarkat.
Pengurusan syarkat, teah meaburkan se|umah moda dan teah
membna kandang kambng d Duran Tungga, Meaka. Pada masa kn
terdapat ebh kurang 20 ekor kambng yang dpehara.
Syarkat bercadang untuk meuaskan dan mengembangkan ag bdang
penternakan kambng n dengan menambah bangan kambng d
kandang yang teah dbna yang boeh memuatkan sebanyak 100 ekor
kambng pada satu masa.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com 4
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
'B(EKTIF KERTAS KER(A
Ob|ektf kertas ker|a n dbuat adaah untuk mendapat pn|aman moda
untuk menambahkan bangan ternakan kambng serta
memperbesarkan ag pernagaan n dsampng membe mesn
pernch makanan (rumput naper) dan bag membe makanan
tambahan untuk kambng (paet PKC/PKE).
PEMASARAN
Pemasaran ternakan kambng akan dakukan sendr. Krtera yang
dgunakan bag menentukan masa |uaan aah berat hdup. Kambng
boeh mua d|ua apaba mencapa berat badan antara 28 - 35 kg.
Keyaknan bahawa dagng kambng sentasa mendapat pasaran adaah
tngg memandangkan permntaan terhadap dagng kambng tempatan
yang segar sentasa ada dan bekaan d pasaran pua adaah tdak
mencukup.
Sean darpada tu konsep pemasaran sepert berkut |uga akan
d|aankan bag men|ua has dagng kambng.
Pendekatan yang damb adaah sepert:
a6 ("alan .endiri8
Men|ua kambng hdup kepada peanggan yang
seda menawarkan harga yang bak dan
menguntungkan.
56 Melal"i (a5atan8
Perhubungan dua haa dengan agens kera|aan bag
memasarkan has ternakan yang teah matang,
sepert FAMA atau Syarkat Pembe/Penyembehan
kambng yang besar dengan mengamb kra kos
pengangkutan.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com 5
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
96 Men:"al Daging di Pa.arPa.ar Tani8
Pen|uaan dakukan meau tmbangan berat. Harga
kambng yang dpehara secara dot adaah ebh
tngg darpada kambng basa, kerana mutu
dagngnya ebh bak.
C;nt;7 pengiraan :"alan kam5ing .e9ara ter". 8
Harga bean : RM300
Berat awa kambng : 20kg (a)
Berat akhr kambng : 35kg (b)
Kadar kenakan berat : b - a = 20kg
Harga pasaran : RM16.00 - RM21.00 / kg
Purata harga : RM18.00
|umah |uaan : RM18.00 x 35 = RM630.00
Kos bag 6 buan/ekor = RM100.80
Untung kasar = RM630.00 - RM100.80 = RM529.20/ekor
Untung bersh = RM529.20 - RM300* = RM229.20/ekor
Nota : * anggaran harga belian awal kambing
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com 6
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
PENG*R*SAN S%ARIKAT
Peng"r". Be.ar < Pentad5iran dan Ke=angan
M;7ammed Farid S"laiman
Dahrkan d Meaka, berumur 34 tahun. Berkeuusan I|azah Sar|ana
Muda (kep|.) darpada Unverst Teknoog Mara. Bertndak sebaga
Pengurus Pentadbran dan Kewangan syarkat. Pengaaman beau
daam bahagan pentadbran dan kewangan banyak membantu daam
peaksanaan pro|ek n. Sean darpada tu beau |uga mempunya
pengaaman seama ebh kurang 4 tahun menternak embu mk
keuarga.
Peng"r". Pr;:ek Ternakan
-alim Bin Amad
Beau dahrkan d Duran Tungga, Meaka, berumur 40 tahun.
Mempunya pengaaman daam bdang pernagaan dan pengangkutan.
Sean darpada tu beau mempunya mnat yang mendaam daam
bdang pertanan dan |uga penternakan. Teah mengkut kursus
penternakan embu keoaan |abatan Hawan d Pusat Lathan Vaternar,
Perak.
Peng"r". Pema.aran
S"7aimi 5in A>lan
Seorang epasan I|azah Sar|ana Muda (kep|) Pengurusan Pernagaan
Unverst Teknoog Mara |urusan Pemasaran. Pencapaan akedemk
yang amat cemerang dengan menerma Anugerah Dekan sebanyak 3
semester. Mempunya dedkas yang tngg untuk me|ayakan pro|ek n
daam bdang pemasaran.
Komtment Ker|a yang tngg adaah satu keebhan kepada beau serta
kreatf merupakan nad bag memasarkan produk ternakan kambng n
untuk terus ma|u dan berdaya sang.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
STR*KT*R PENTADBIRAN S%ARIKAT ARA- PAD*
ENTERPRISE
-ARTA S%ARIKAT
Pada masa sekarang syarkat mempunya sebuah or (3 tan) dan
sebuah van dan sebuah Toyota Hux yang dmk sepenuhnya,
kandang kambng dan kambng nduk dan baka.
ASSET TETAP
Perkara Nilai ?RM@
Kenderaan 150,000.00
Kandang kambng 6,000.00
Kambng 9,600.00
("mla7 13)A344644
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com !
PENG*R*S
BESAR
PENTADBIRAN
B
KE0ANGAN
PENG*R*S
TERNAKAN
PENG*R*S
PEMASARAN
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
ASSET SEMASA
T"nai B Dep;.it
Bak d bank setap buan untuk kegunaan = RM2,400.00 tap buan.
Dep;.it Tetap
Smpanan tetap d bank
RM5,000.00
M'DAL A0AL PR'(EK PENTERNAKAN KAMBING
Pengurusan teah mengamb beberapa angkah nsatf, dengan
mengeuarkan moda sendr untuk memuakan pro|ek ternakan
kambng. Tu|uan moda adaah untuk membna kandang kambng,
membe baka kacukan dan tempatan (nduk dan baka) dan kos-kos
makanan.
Sehngga kn syarkat mempunya se|umah 20 ekor kambng yang
dpehara.
Perkara Nilai ?RM@
Kandang kambng 6,000.00
Bean kambng 9,000.00
("mla7 1&A444644
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com "
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
*NT*NG R*GI
B*LANAN
Perkara De5it5"lan
Kredit5"lan
Moda 12,000
Mnyak / to 1,500.00
Ga| peker|a 2,200.00
Teefon 100.00
Servs kenderaan 300.00
B buanan :
. Kenderaan 900.00
. Sewa Rumah 550.00
. Pn|. Maybank 1,000.00
v. Kad kredt 1,800.00
("mla7 ,A$)4644 12A444644
("mla7 5er.i7 $A3)4644
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #$
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
TA-*NAN
C"kai :alan In."ran ?.eta7"n@
Lor 4,500.00
Toyota Hux 600.00
Motoska 100.00
("mla7 )A244644
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com ##
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
K'NSEP PENTERNAKAN
T":"an
Phak syarkat memehara kambng adaah untuk memperoeh baka
dan mendapatkan anak untuk dpehara dan d|ua untuk pengeuaran
dagng.
SISTEM PENTERNAKAN
Sstem penternakan d|aankan adaah secara ntensf dan dot serta
separa berkurung dengan depaskan dpadang ragut.
Si.tem inten.iC dan Ddl;t
Sstem nsentf dan dot memerukan system kandang yang bak serta
sempurna, kerana kambng tdak depaskan meragut secara bebas.
Sstem dot akan memastkan makan dan mnuman dber secara
teratur dan mengkut |adua. Antara makanan yang dberkan adaah
paet, rumput dan garam |at. Sstem pemeharaan n daksanakan
untuk penternak-penternak yang tdak mempunya kawasan ragut
yang uas. Pengurusan kandang peru dakukan secara ber|adua oeh
kerana tenakan tdak depaskan dan bag memastkan keadaan
kandang sentasa bersh bag mengawa penyakt ber|angkt.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #2
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
Si.tem Separa Berk"r"ng dan dilepa.kan ke
padang rag"t
Sstem n memboehkan d epaskan pada sang har dan dkurung d
daam kandang pada waktu maam. Keebhan sstem n member
kebebasan untuk ternakan meragut d padang ragut yang teah
dsedakan atau dkenapast. Cara n |uga mengurangkan tekanan
atau stress kepada kambng ternakan. Keshatan kambng mudah
dpantau apaba kambng-kambng n dhaau masuk kedaam
kandang pada waktu petang.
Penyimpanan rek;d
Setap ternakan kambng akan memaka tag tenga yang bernombor
untuk mengena past dan merekod tentang keadaan dan stuas
kambng berkenaan. Rekod-rekod pengurusan |uga akan d kemaskn
mengkut keperuan bag memudahkan pegawa yang akan
memberkan perkhdmatan pemerksaan pro|ek n. Dengan cara n
sudah past dapat mempertngkatkan ag prestas dan kecekapan
pengurusan dan mengawa penyakt ber|angkt.
Pemakanan
Makanan merupakan perkara pentng untuk memastkan mutu dan
keshatan kambng pada tahap yang terbak. Ia men|ad pendorong
utama kepada sstem pengeuaran kambng. Tumbesaran kambng
ternakan adaah teretak kepada factor pemakanan.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #3
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
Makanan sepert paet yang drumus oeh sebuah syarkat tempatan
yang mempunya mengandung na nutrgent yang berkuat tngg
dan sesua dengan ternakan kambng. kandungan nutren adaah
terdr darpada berkut;
N"trien Kand"ngan ?E@
Bahan Kerng 90.4
Proten kasar 18.5
Lemak kasar 3.3
Gentan kasar 8.1
Abu ( |umah ) 5.4
Kasum 0.05
Phosphorus 0.43
T.Metaboazabe Energy (m|/kg) 12.12
Seekor ternakan dewasa memerukan pemakanan sektar 400 ke
500gm sehar, dengan demkan kos makanan seekor sebanyak 35 sen
sehar. Rumput merupakan sumber yang amat dgaakkan untuk
men|ad sumber pmakanan ternakan kambng. Rumput Naper adaah
rumput yang dsyorkan untuk dberkan kepada bnatang ternakan
dsebabkan rumput n mudah untu dtanam dan d pantau
tumbesarannya. Sean rumput daun keapa sawt mengandung serat
yang tngg, sesua untuk dberkan kepada ternakan kambng.

PEMBIAKAN
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #4
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
Pengurusan bercadang untuk menternak kambng dar baka katjang
(baka kambng tempatan) sebaga baka asas d permuaan program.
Manakaa kambng |antar adaah dar baka |amnapar yang akan
dkacukkan dengan kambng kat|ang supaya boeh menghaskan baka
kambng yang berkuat dan bermutu. Dengan cara n has keahran
baka kambng atau anak kambng tad adaah dar baka yang bermutu
yang mempunya dagng yang amat bak.
Anak kambng yang dkacuk n boeh mencapa berat sehngga 30 ke
50 kg daam tempoh ebh ebh kurang 6 hngga 8 buan. Oeh tu
ternakan kambng n boeh d|ua dengan harga yang tngg dan daam
tempoh yang sngkat. |esteru dengan sstem ternakan n akan dapat
mempertngkatkan pertumbuhan ndustr ternakan kambng tempatan.
Baka kambng kat|ang atau tempatan dph kerana beberapa cr yang
terdapat pada baka n, dan seteah dkacukkan cr-cr n
menyumbang kepada kuat baka kacukan yang dhaskan,
dantaranya termasukah:-
1. Ketahanan penyakt, khususnya |angktan cacng.
2. Kadar keahran yang bak,
3. Pertumbuhan dagng yang berkuat.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #5
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
ANGGARAN PERBELAN(AAN %ANG DIPERL*KAN *NT*K
PR'(EK TERNAKAN KAMBING
Bag tu|uan untuk memperbesarkan ag pro|ek penternakan
kambng adaah sepert |adua 1 d bawah :
Ladang Kam5ing
K;. Pem5ang"nan |adua 1

Bil6
*nit K;.*nit ("m K;.
16 PEMBANG*NAN TANA-

i@ Penanaman R"mp"t
Napier 3ekar 700 2A144

26 PEMBAIKAN BANG*NAN
LADANG
i@ Set;r B R"ma7 Peker:a 1 12,000 12A444
ii@ Kandang B pagar 1 60,000 34A444

$6 LETRIK B *TILITI 2,500 2A)44

&6 PERALATAN LADANG 1 3,500 $A)44
(*MLA- ?A@ ,4A144

)6 PEMBELIAN KAMBING
Baka Pe:antan 4 1,500 3A444
Baka Ind"k Betina 100 500 )4A444
(*MLA- ?B@ )3A444
(*MLA- KESEL*R*-AN ?AFB@ 1$3A144
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #6
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
INFRASTR*KT*R
Kandang kambng dbuat menggunakan kayu serta beratapkan znk.
Tngg anta darpada tanah adaah kra-kra 6 kak. Setap ekor bu
dberkan keuasan 9 kak perseg.
Konsep kandang yang akan dbna adaah berdasarkan kepada
gambara|ah dbawah :-
Masukkan gambara|ah dan ukuran kandang kambng yang
dcadangkan
Kandang yang baru n akan dapat menampung antara 100 hngga
200 ekor kambng pada satu-satu masa.
PR'SPEK PR'(EK
Bag pembangunan pro|ek ternakan kambng n ke perngkat komers
memerukan kos yang danggarkan sebanyak RM100,000 hngga
RM150,000.
Ternakan kambng merupakan pro|ek yang berdaya ma|u dan komers,
berdasarkan kepada benchmark yang dnyatakan. Saz mnma pro|ek
aah 3 ekor pe|antan dan 100 ekor bu. Moda untuk membangunkan
pro|ek yang 100% baru aah meebh RM 200,000.00. Kadar puangan
daaman(IRR) aah 13% dengan ttk puangan moda dperoeh pada
tahun yang ke 6.
Untuk pro|ek kambng tempatan seda ada, bag membangunkan
semua pro|ek ke tahap komers memerukan kos sebanyak RM
100,000 hngga RM150,000 saha|a. Bag pro|ek transformas n Kadar
Puangan Daaman(IRR) aah sebanyak 16% dan ttk puangan moda
pada tahun ke 5 |uga.
Pro|ek penternakan n boeh member puangan kepada pengusaha
sehngga RM3,000.00 sungguhpun pada tahun pertama danggarkan
pendapatan pada kadar RM2,500.00/sebuan.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
R*M*SAN
Nam Syarkat bercadang untuk menambahkan |umah bangan
kambng dan membesarkan keuasan kandang bag tu|uan mencapa
tahap komers yang boeh keuntungan.
Dengan pembangunan dan penambahan ternakan kambng n ke
tahap komersa dapat menngkatkan dan mempercepatkan proses
pengeuaran dagng kambng dengan cara yang bersstematk. Dengan
tu pengurusan berharap agar dapat membantu kera|aan untuk
mengurangkan dagng ternakan mport yang semakn tngg pada
setap tahun.
Dharap dengan pembentangan kertas Ker|a n dapat membantu
syarkat kam untuk memperoeh moda tambahan bag
membangunkan pro|ek ternakan kambng yang merupakan komdt
yang terpentng pada masa kn. Secara tdak angsung dapat member
pendapatan yang umayan kepada usahwan ddaam bdang n.
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #!
Contoh Kertas Kerja Penternakan Kambing
LAMPIRAN
1. SI|IL PENDAFTARAN SYARIKAT ANDA
2. SI|IL BERKAITAN DENGAN SYARIKAT SEPERTI
KEMENTERIAN KEWANGAN DAN LAIN-LAIN
3. SI|IL KELULUSAN PENGURUSAN
4. SI|IL PENYERTAAN KURSUS PERTANIAN OLEH
PENGURUSAN
5. SENARAI PELANGGAN-PELANGGAN
Hak cipta Terpelihara dan dimiliki oleh www.rahsiakambing.com #"