Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN PRAKTIKUM IBM I

IKAN DAN HASIL PERIKANAN


OLEH:
Sofie Ayu Misrina (12!"!#!1111!!1$
Desa% Ma&e Trisna U'an&ari (12!"!#!1111!!2$
(uni)a Re*a Ra+,a-a)i (12!"!#!1111!!#$
Rani I',ina-a)i (12!"!#!1111!!.$
Ra/+,i 0ari/+a (12!"!#!1111!!$
Hes)i Re)no Bu&i Arini (12!"!#!1111!!1$
0ari%+a A'fi 0airu*a (12!"!#!1111!!"$
2URUSAN 3I4I
0AKULTAS KEDOKTERAN
UNI5ERSITAS BRA6I2A(A MALAN3
2!12
BAB I
PENDAHULUAN
171 6a%)u &an Te,8a)
Hari/tanggal : Jumat 14 September 2012
Tempat : Lab Diet
Waktu : 13.00-1.00
172 Tu9uan u,u,:
Setela! mengikuti praktikum ini ma!a"i"#a mampu membe$akan %eni"-%eni" ikan $an !a"il perairan
$engan kriteria mutun&a.
17# Tu9uan K+usus :
'ampu membe$akan berbagai %eni" ikan $an !a"il perairan lain.
'ampu men%ela"kan "truktur (i"ik ikan $an !a"il perairan
'ampu men%ela"kna kriteria mutu ikan $an !a"il perairan pa$a berbagai tingkat mutu.
'ampu men%ela"kan pr)"e$ur penentuan mutu ikan $an !a"il perairan "e*ara )b%e*ti( $an
"ub%e*ti(
'ampu menentukan +,T $ari ba!an makanan "erta ba!an penukarn&a
BAB II
TIN2AUAN PUSTAKA
-an&ak "ekali k)m)$iti pangan &ang $i!a"ilkan $ari perairan antara lain ikan. u$ang. kerang.
kepiting. tripang. *umi-*umi. rumput laut $an "ebagain&a. /kan pa$a umumn&a lebi! ban&ak
$ikenal $aripa$a !a"il perikanan lainn&a karena %eni" ter"ebut &ang paling ban&ak $itangkap
$an $ik)n"um"i. Sebagai ba!an pangan. ke$u$ukan ikan men%a$i "angat penting karena
mengan$ung pr)tein *ukup tinggi "e!ingga $ig)l)ngkan "ebagai "umber pr)tein.
Per:e&aan I%an Se;ar &an I%an Busu%
<iri I%an Se;ar <iri I%an Busu%
'ata 0emerlang. k)rnea bening.
mata *embung
,e$up. tenggelam. pupil mata
kelabu. tertutup len$ir
/n"ang 'era! "ampai mera! tua.
*emerlang. ti$ak berbau
1)t)r. #arna pu*at atau
gelap. keabuan $an berlen$ir.
bau bu"uk
Len$ir 2$a len$ir alami. *emerlang.
bening
-eruba! kekuningan $an bau
ti$ak enak. atau len$ir !ilang
atau lengket
1ulit 0emerlang. belum pu$ar 3u$ar. kulit mengering $an
retak
Si"ik 'elekat kuat. mengkilat
tertutup len$ir %erni!
-an&ak &ang lepa". #arna
memu$ar
Daging Sa&atan $aging *era! $an
ela"ti". bila $itekan ti$ak a$a
beka" %ari
Lunak. bila $itekan %ari a$a
beka"n&a. tela! ke!ilangan
ela"ti"ita"
,)ngga perut -er"i! $an beba" $ari bau
menu"uk.
Tek"tur $in$ing perut
k)mpak. ela"ti". tanpa a$a
$i"k)l)ra"i $engan bau "egar
&ang karakteri"tik. "elaput
utu!
'engalami $i"l)ka"i. bau
menu"uk $an bu"uk. lembek.
-agian r)ngga perut
kemera!an. $i"k)l)ra"i %a$i
ke*)klatan karena
pembu"ukan makanan
Dara! Sepan%ang tulang belakang
"egar mera! $an n)rmal
Sepan%ang tulang belakang
ber#arna gelap $engan
k)n"i"ten"i *air $engan bau
&ang menu"uk
Sa&atan -ila ikan $ibela!. $aging -ila $ibela! $aging mu$a!
melekat kuat pa$a tulang lepa"
Tulang Tulang belakang ber#arna
abu-abu mengkilap
Di"l)kaa"i tulang belakang
$an kekuning-kuningan
-au Segar -au ti$ak enak $an menu"uk
1)n$i"i -eba" $ari pen&akit apapun
tanpa luka atau keru"akan
pa$a ba$an
-an&ak ter$apat para"it.
ba$ann&a ban&ak luka. pata!
Per:e&aan <iri <rus)a/ea &an Mo'us%a yan; Bai% &an yan; Busu%
<iri yan; Bai% <iri yan; Busu%
1erang $an tiram 1ulit tertutup rapat $an $i
$alamn&a penu! *airan bening.
Dagingn&a *emerlang. )$)rn&a
"egar
Daging merekat atau berlen$ir. bau
am)nia. agak a"am
1epiting -er"i!. baun&a mani". $aging puti!
mengan$ung lemak ber#arna
kuning. Haru" beba" $ari ba!an
penga#et kimia
1ulit terbuka merenggang. mu$a!
mati. $aging mengering. ti$ak
ter$apat lagi *airan $alam kulit.
$aging mungkin beruba! #arna
agak a"am $an berbau
+$ang 1alau "ekel)mp)k u$ang $i%ama!
$engan %ari. u$ang &ang "egar
mu$a! berge"er antara "e"aman&a.
Ti$ak a$a bau menu"uk. "ebelum
$ima"ak $agingn&a pa$at ken&al.
ber#arna !i%au keabuan "emi
tran"paran
-au am)nia &ang kuat a$ala!
pertan$a pembu"ukan. 'utu u$ang
men*apai ta!ap kurang baik akan
timbul #arna mera! men&)l)k
L)b"ter Warna mera! *emerlang. ek)r
membengk)k kuat ke ba#a! tubu!.
$aging pa$at. tegang. Warna kulit
berma*am-ma*am tapi "egera
beruba! "etela! $i*elup ke air
men$i$i!
Ti$ak ber#arna mera!. ek)r ti$ak
kembali ke ke$u$ukan a"al kalau
$itarik. Warna !itam a$ala! )le!
ak"i en4im $alam $ara! ter!a$ap
"uatu "en&a#a $alam gin%al
BAB III
METODOLO3I
A7 Pen;a,a)an S)ru%)ur &an Sifa) 0isi% I%an
17 S)ru%)ur 0isi% +asi' Peri%anan
Ba+an:
- /kan Tuna - 0umi-*umi
- /kan 1akap - +$ang 5be"ar. "e$ang. ke*il6
- /kan La&ur - 1erang
- /kan 'u%aer - 1epiting
- /kan 7urame - ,a%ungan
- -elut
A'a) :
- 3i"au
- Talenan
- Timbangan Triple -eam
<ara Ker9a :
- 2mati $an gambar bentuk $an "truktur (i"ik ma"ing-ma"ing !a"il perikanan $an gambarla!
-bentuk utu! "erta bagian-bagiann&a.
- Lepa"kan bagian "i"ik $an bagian luar lainn&a.
- 2mati $an gambar #arna. bentuk. $an "truktur bagian $alam atau $agingn&a.
27 Ba;ian &a8a) &i,a%an (BDD$
Ba+an :
- /kan Tuna - 0umi-*umi
- /kan 1akap - +$ang 5be"ar. "e$ang. ke*il6
- /kan La&ur - 1erang
- /kan 'u%aer - 1epiting
- /kan 7urame - ,a%ungan
- -elut
A'a) :
- 3i"au
- Talenan
- Timbangan Triple -eam
<ara Ker9a :
1. /kan $an belut
- 0u*i ikan $engan ber"i! . kemu$ian tiri"kan.
- Timbang berat utu!n&a.
- 3i"a!kan bagian "i"ik. ek)r. kepala. in"ang. "erta i"i perutn&a.
- 3i"a!kan $aging $engan tulang.
- 0u*i "ampai ber"i!. kemu$ian tiri"kan.
- Timbang $agingn&a.
- Hitung pre"enta"e $aging ter!a$ap berat utu! ikan 58-DD6.
2. 1epiting. 1erang. $an +$ang
- 0u*i ba!an $engan ber"i!
- Timbang berat utu! ma"ing-ma"ing ba!an.
- 3i"a!kan bagian kulit atau *angkang. in"ang. $an kulit kepala 5k!u"u" u$ang6
- Timbang bagian &ang $apat $imakan.
- Hitung pre"enta"e berat $aging *umi ter!a$ap berat utu! 58-DD6.
3. 0umi-0umi
- 0u*i ba!an "ampai ber"i!. kemu$ian tiri"kan $an timbang berat utu!n&a.
- -uang i"i perutn&a 5$apat $ibuang atau ti$ak. k!u"u" tulang !aru" $ibuang6.
- 0u*i "ekali lagi.
- Hitung per"enta"e berat $aging *umi ter!a$ap berat utu! 58 -DD6.
B7 Penen)uan ,u)u i%an
17 Se/ara Su:9e%)if
Ba+an :
- /kan Tuna - 0umi-*umi
- /kan 1akap - +$ang 5be"ar. "e$ang. ke*il6
- /kan La&ur - 1erang
- /kan 'u%aer - 1epiting
- /kan 7urame - ,a%ungan
- -elut
<ara Ker9a :
- Tentukan mutu ikan ata" ikan "egar atau ikan bu"uk ber$a"arkan kriteria $an Tabel 2
2enis Se;ar (:ai%$ Busu% (rusa%$
+$ang 1alau "ekel)mp)k u$ang
$i%ama! $engan %ari . maka
u$ang &ang "egar akan mu$a!
berge"er "e"aman&a. Ti$ak a$a
bau menu"uk. u$ang belum
$ima"ak $agingn&a pa$at $an
ken&al. ber#arna !i%au keabu-
abuan. "emi tran"paran.
-au am)niak &ang kuat a$ala!
pertan$a pembu"ukan. %ika
kemun$uran mutu u$ang
men*apai ta!ap kurang baik
timbul #arna mera! men&)l)k
5penilaian !aru" !ati-!ati
ter!a$ap %eni" u$ang6
1erang $an tiram 1ulit tertutup rapat $an
$i$alamn&a ter$apat *airan
Daging merekat atau berlen$ir.
bau am)niak. agak a"am.
1epiting 'enun%ukkan tan$a tan$a
!i$up. alat pen%epit ma"i!
bergerak. ber"i!. baun&a mani".
$aging puti! mengan$ung
lemak ber#arna kuning . !aru"
beba" $ari ba!an penga#et.
1ulit terbuka merenggang.
"u$a! mati. $aging mengering.
ti$ak ter$apat lagi *airan $alam
kulit. $aging mungkin beruba!
#arna. agak a"am $an berbau.
<7 PEN33UNAAN URT DAN BAHAN PENUKAR
Ba+an: /kan 'u%aer. u$ang
A'a): pi"au. %angka ")r)ng. timbangan
<ara %er9a :
1. Timbang ba!an $engan berat "ekitar 90g. Tentukan ukuran pan%ang. lebar. tebal. $iameter
ba!an per p)t)ng
2. Tentukan ba!an penukar $ari ma"ing-ma"ing ba!an makanan ber$a"arkan buku $a(tar
penukar ba!an makanan
BAB I5
PEMBAHASAN
A7 Pen;a,a)an S)ru%)ur &an Sifa) 0isi% I%an
17 S)ru%)ur 0isi% +asi' Peri%anan
Hasi' Pen;a,a)an
I%an ,u9aer I%an )on;%o' Ra9un;an
- 'atan&a *embung
$an %erni! 5ti$ak
)pa*6
- Si"ikn&a "u"a! lepa"
- Tek"tur $aging kaku
%ika $ipen*et
kembali ke bentuk
"emula
- -aun&a ami"
- Warna in"ang mera!
"egar
- Warna ikann&a puti!
5pa$a bagian $)r"al6
ke!itaman
- Ter$apat "irip &ang
meman%ang "eperti
kumi" pa$a bagian
$)r"al
- Tubu!n&a lebi!
ramping $an $atar
- 'atan&a $atar $an )pa*
- Ti$ak ter$apat "i"ik $i
bagian tubu!n&a
- -aun&a bu"uk
- Warna in"ang mera! tua
- Warna ikan puti! pu*at
- Tubu!n&a lebi! l)n%)ng
$an memiliki $aging &ang
lebi! ban&ak
- 'u$a! $ibe$akan antara
)t)t mera! $an )t)t
puti!n&a.
- -entukn&a lebi! ke*il
- Warna *angkang
ber*)rak biru bintik
!itam terang
- Warna tubu!n&a puti!
- Ti$ak berbau ami"
- Dagingn&a lebi! "e$ikit
<u,i=<u,i Ke8i)in; Keran;
--entukn&a l)n%)ng
- Warna mera! gelap.
ke!itaman
- -au ami" "egar
- Tek"tur ken&al. keela"ti"an
baik
- -entuk bulat
- Warna !i%au gelap
- -au #a%ar
- Tek"tur kera". ken*ang
- -erbentuk "etenga!
lingkaran .kulit kera" $an
"e$ikit bergerigi
- Daging kerang "ebelum
$ima"ak be#arna puit!
"e$angkan "etela!
$ima"ak be#arna
be#arna )range pa$a luar
$aging $an puti! pa$a
bagian $alam.
27 Ba;ian &a8a) &i,a%an (BDD$
Ha"il 3raktikum:
No7 2enis Bera) u)u+ (;r$ Bera) sesu&a+ &i:ersi+%an
(;r$
BDD
1. /kan mu%aer 2:1.9 1;;.9 4.<
2. /kan t)ngk)l 34.9 220.9 0.9
3. ,a%ungan 132.9 40.2 30.3
4. 0umi-*umi 100 90 90
9. 1erang 190 90 33.3
Ha"il pengamatan:
,a%ungan ti$ak menun%ukkan tan$a tan$a !i$up. alat pen%epit ti$ak bergerak "erta putu" "ebela!. ti$ak
berbau. ber"i!. $agingn&a puti!. ter$apat lemak ber#arna kuning. beba" $ari ba!an penga#et.
B7 PEN33UNAAN URT DAN BAHAN PENUKAR
Ha"il pengamatan:
3an%ang = ;0.229 mm
Lebar= 90.2 mm
Tinggi= 3.09 mm
-a!an penukar be"erta +,T n&a:
Ba+an Ma%anan Bera) (;ra,$ URT
Da;in; sa8i 90 1 8); s&;
Da;in; :a:i 29 1 8); %/'
Da;in; aya, 90 1 8); s&;
Ha)i sa8i 90 2 8); s&;
Ba:a) 0 2 8); s&;
Usus sa8i <9 # :u'a)an
Te'ur aya, :iasa <9 2 :)r
Te'ur aya, ne;eri 0 1 :)r :esar
Te'ur :e:e% 0 1 :)r :esar
I%an se;ar 90 1 8); s&;
I%an asin 29 1 8); s&;
I%an )eri 29 2 s&,
U&an; :asa+ 90 > ;'s
Ke9u 30 1 8); :esar
Ba%so &a;in; 100 1! :9 :sr
BAB 5
PENUTUP
Kesi,8u'an
1. Struktur ikan &ang "egar $an bu"uk $apat $ili!at $ari beberapa *iri. "eperti kea$aan
mata. in"ang. "irip. $an "i"ik.
2. -eberapa !a"il perikanan memiliki -DD &ang agak ren$a! karena berat $agingn&a
lebi! ke*il $iban$ingkan $engan tulang atau *angkangn&a.
DA0TAR PUSTAKA
'u*!ta$i. '. S.. Sugi&)n).. 2&u"taning#arn). (. 2010. Ilmu Pengetahuan Bahan
Pangan. -an$ung : 2l(abeta.
LAMPIRAN