Anda di halaman 1dari 2

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT XXXX MEDAN
NOMOR : 004 /SK/DIR/RSMM/IGD/2012
Tentang :
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT XXXX MEDAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT XXXX MEDAN
Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Xxxx
Medan, agar terapai pela!anan !ang optimal terarah dan terpadu bagi setiap
anggota mas!arakat !ang terkena musibah akibat keelakaan ,ke"adian luar
biasa maupun pen!akit !ang diderita seara mendadak dan lain#lain.
b. Bahwa untuk mewu"udkan pela!anan tersebut diatas, maka perlu penetapan
struktur organisasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Xxxx Medan.
. Bahwa sesuai dengan butir dua diatas, maka hal ini perlu ditetapkan dalam suatu
surat keputusan.
Memperhatikan $
1 %ndang#%ndang Republik Indonesia &o. '' thn ())* tentang Rumah
Sakit.
2 %ndang#%ndang Republik Indonesia &o. +, thn ())* tentang Kesehatan.
3 -eputusan Menteri -esehatan Republik Indonesia &omor
*.+/Men-es/S-/XI/0**( tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
Umum.
4 Surat -eputusan 1a!asan Rumah Sakit Xxxx Medan &omor:
)0/S-/1RSM/())* 2anggal (+ 3uli ())* tentang Pengangkatan Dan
Penetapan dr. S. Tanizar sebagai Direktur Rumah Sakit Xxxx edan.
M4M%2%S-5&
Menetapkan : 6enetapan Struktur organisasi Instalasi Gawat Darurat RS Xxxx Medan
7terlampir8.
6ertama : Susunan organisasi IGD terdiri dari :
a. -epala IGD
b. 9akil -epala IGD
. -oordinator 15&M4D
d. -aru IGD
e. Seksi 5skep
:. Seksi Benana 5lam
g. Seksi 2ata %saha ; 5dministrasi
h. Seksi <ogistik
-e dua : -epala IGD adalah dokter spesialis bedah/ anestesi atau dokter %mum !ang
telah mendapat pelatihan mengenai kegawat daruratan minimal selama ,) "am
-e tiga : -oordinator 15&M4D adalah dokter umum tetap dari Rumah Sakit !ang
diangkat oleh Direksi dengan S- dan uraian tugas !ang telah ditetapkan.
- e empat : 6aramedis, 6etugas non medis !ang telah mendapat pelatihan mengenai kegawat
daruratan, Supir 5mbulane khusus IGD, 6eker"a harus mendapat bimbingan
terus menerus dari kepala IGD dan mempun!ai uraian tugas masing#masing.
-e lima : Surat -eputusan ini berlaku se"ak ditetapkan!a dan apabila kemudian hari
tern!ata terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestin!a.
Diteta!an "i : Me"an
Pa"a tangga# : 20 $an%a&' 2012
Di&e!t%& R%(a) Sa!it X*** Me"an

"&+ S+
2embusan :
0. Direktur
1ang besangkutan 5RSI6